Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3"

Transkript

1 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert

2 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato for godkjenning av prosjektbeskrivelse: Distribusjonsliste Styringsgruppen Foretaksledelsen Prosjektgruppen KVAM Foretakstillitsvalgte Hovedverneombud Helse Nord v/tor Arne Haug Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem Oppretting av dokument Hallvard Karlsen Endring av dokumentbeskrivelse Hallvard Karlsen Div. endring organisering og tekst Bjørn Kjærstad Oppretting av feil Bjørn Kjærstad Endring av deltaker fra SSJ Bjørn Kjærstad Re-start av arbeidsgruppe Lars-Inge Ingebrigtsen Godkjenning av prosjekt Per Martin Knutsen Prosjektbeskrivelse Side 2 av 15 Sist oppdatert

3 Innhold 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN Beskrivelse av nåsituasjonen Utfordringer og muligheter Forankring og historikk MÅL Fremtidsbilde for miljøledelse Mål for prosjektet Nytteeffekter og hvordan måle disse Leveranser AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER PROSJEKTETS INTERESSENTER MILEPÆLER OG KOMMUNIKASJONSAKTIVITETER PROSJEKTORGANISERING OG ARBEIDSFORM Prosjektorganisering Arbeidsform og metode RISIKOVURDERING og STYRING STATUSRAPPORTERING PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER PROSJEKTAVSLUTNING RESSURSBEHOV SIGNATUR VEDLEGG Framdriftsplan Forslag til miljømål, handlingsplan og miljøindikatorer Prosjektbeskrivelse Side 3 av 15 Sist oppdatert

4 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN Dette dokumentet skal avklare: Hvorfor prosjektet skal gjennomføres? Hva vi skal oppnå med prosjektet? Hvem som må delta og involveres? Hvordan prosjektet skal gjennomføres? Formålet med dokumentet er å forankre prosjektet hos prosjekteier/styringsgruppe, i prosjektgruppen og andre interessenter. Helgelandssykehuset HF har vedtatt at foretaket skal miljøsertifiseres etter ISO standarden. Innføringen av miljøledelse og miljøstyringssystemet vil blant annet bidra til: en bærekraftig utvikling redusere og forbedre avfallssorteringen forbedre omdømme opptre lovlydig redusere kostnader På nasjonalt nivå er det vedtatt at alle sykehus/helseforetak skal miljøsertifiseres. Arbeidet med sertifiseringen og etablering av miljøledelse skal være gjort innen Hva er miljøsertifisering etter ISO 14001? ISO er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer. Den inneholder detaljerte krav til hvordan et miljøledelsessystem skal bygges opp. Kravet til kontinuerlig forbedring står sentralt. Miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at foretaket oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning. Standarden setter ikke konkrete krav om miljøprestasjon utenom oppfyllelse av lover og forskrifter knyttet til ytre miljø. Miljømål og handlingsplaner må foretaket selv formulere. Miljøledelse er et linjeansvar og det er avdelingslederne som har ansvar for at miljøledelse blir integrert i egen avdeling. Avdelingslederne har ansvar for at miljøstyringssystemet følges opp og driftes etter innføring. For å sikre en helhetlig og god innføring etableres det et eget prosjekt som skal legge til rette for at innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF og at foretaket kan sertifiseres i løpet av Prosjektbeskrivelse Side 4 av 15 Sist oppdatert

5 1.1 Beskrivelse av nåsituasjonen Beskrivelse av nåsituasjonen ved Helgelandssykehuset HF Det finnes flere elementer av dokumenter og håndbøker knyttet opp mot miljøaspektet. Disse er imidlertid ikke satt i sammenheng og er ikke utkommet av en overordnet miljøstrategi eller målsetting. Dette gjelder bl.a.: Avfallshåndbok HMS-datablad arkiv og beskrivelser Grunnlagsdata for rapportering til årsmeldinger og virksomhetsdokumenter for foretaket, eks: o Energi o Vann o Avfall Det finnes HMS-håndbok Det finnes rullerende planer for HMS-arbeid Det finnes HMS-dokumentasjon Innkjøpshåndbok Et av målene med prosjektet må være å få en helhetlig miljøledelse på systemnivå. Mange av disse dokumentene finnes i Helgelandssykehusets kvalitetssystem DOCMAP bl.annet HMS-håndbok og avfallshåndbok. Prosedyrer, rutiner og linker utarbeidet i dette prosjektet vil bli lagt dit, enten som egne dokumenter og prosedyrer, eller som en del av eksisterende prosedyrer/håndbøker. Parallelt med arbeidet i Helgelandssykehuset jobbes det med overordnede system og rutiner på Helse Nord nivå. System og rutiner som også vil gjelde for Helgelandssykehuset. 1.2 Utfordringer og muligheter Det er en tydelig sammenheng mellom ytre miljø og helse. Gjennom miljøarbeidet tar Helgelandssykehuset HF ansvar for å minimere den negative miljøpåvirkningen som sykehusdriften har. Miljøstyringssystemet vil gi en god oversikt over miljøutfordringene. Systemet vil også gi muligheten til å ligge i forkant av nye påbud og myndighetskrav noe som både gjør foretaket bedre rustet ved tilsyn, og for å unngå uforutsette utgifter. Eksempler på miljøarbeid som gir miljøforbedringer: o økt bruk av videokonferanser o bedre energistyring o økt grad av kildesortering o fase ut PVC og ftalater i medisinsk utstyr Prosjektbeskrivelse Side 5 av 15 Sist oppdatert

6 En av de store utfordringene når vi skal miljøsertifisere Helgelandssykehuset HF er hvordan man skal organisere arbeidet slik at miljøstyringssystemet blir enkelt å drifte og gir kontinuerlige miljøforbedringer. I dag rapporteres det inn parametre til virksomhetsrapportene. Ved å bruke dette rapporteringssystemet kan vi måle miljøarbeidet i etablerte systemer. Foretaksledelsen må ha overordna miljømål, handlingsplan, miljøindikatorer og rapporteringssystem. Det eksisterende Doc-map/HMS system gir muligheter for en god innføring og oppfølging av miljøstyringssystemet i organisasjonen. Avdelinger og poster må lage miljømål som støtter de overordna miljømålene. Ved å legge ytre miljø i Doc-map/HMS systemet vil det også kunne gi et økt fokus på HMS arbeidet generelt. Det planlegges på Helse Nord nivå etablering av nasjonal referansegruppe som vil veilede de lokale helseforetakene i forhold til erfaringer som de andre helseforetakene i landet har gjort. 1.3 Forankring og historikk Følgende krav og vedtak er bakgrunnen for oppstart av prosjektet: Helse- og omsorgsdepartementet: Krav om etablering av miljøledelse og miljøstyringssystem og påfølgende sertifisering av styringssystemet i henhold til ISO standarden. Det tas sikte på å innføre slike systemer ved alle sykehus innen utgangen av Arbeidet med miljøsertifiseringen er lagt til egen prosjektgruppe som skal koordinere arbeidet 2 MÅL 2.1 Fremtidsbilde for miljøledelse Helgelandssykehuset HF skal kontinuerlig jobbe med å forbedre sine miljøprestasjoner, og ligge forkant i forhold til nye myndighetskrav. 2.2 Mål for prosjektet Målet for prosjektet er å sikre innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF og miljøsertifisering i henhold til ISO standarden i løpet av Prosjektet vil samarbeide nært med Helse Nord og andre helseforetak om miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten. 2.3 Nytteeffekter og hvordan måle disse Forslag til fem overordnede miljømål i Helgelandssykehuset HF: 1. Ha miljøbevisste ansatte 2. Ha et klart bilde av miljøpåvirkningene i det ytre miljø 3. Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann 4. Redusere miljøpåvirkningen fra produkter 5. Redusere energiforbruket Prosjektbeskrivelse Side 6 av 15 Sist oppdatert

7 2.4 Leveranser Prosjektet har ansvar for at Helgelandssykehuset HF kan miljøsertifiseres innen Prosjektet skal Bistå avdelingene med miljøkartlegging, utforming av miljømål med tilhørende handlingsplan Utarbeide maler og prosedyrer til miljøstyringssystemet Utforme miljøindikatorer og rapporteringsform Implementere miljøstyringssystemet 3 AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER For å få implementert miljøarbeidet må: - Foretaksledelsen gjennomfører miljøkartlegging, lage overordna miljømål, miljøindikatorer og handlingsplan. For å drive miljøprosjektet må: - Foretaksledelsen vedta en miljøpolicy De enkelte avdelinger skal: Miljøkartlegge og sette seg overordna miljømål med tilhørende handlingsplan, følge opp resultater og miljøavvik. For å lykkes er det viktig at enhetene avsetter tid til dette arbeidet. Ledere har en viktig rolle i oppfølging av miljømål og rapportering på måloppnåelse Alle ledere og medarbeidere må gjennomføre e- læringskurset ytre miljø Ha oversikt over myndighetskrav som angår ytre miljø Etablere miljøkoordinatorer på avdelings- og seksjonsnivå Synliggjøre og dokumentere punktene over på et lett tilgjengelig sted (eks. intranett) Intern service og regnskap må bidra med kildedata til miljøindikatorer og til rette legge for miljørapportering. Prosjektgruppa skal bistå i innføringsfasen, men skal ikke ha ansvaret for å følge opp hvert enkelt miljømål i etterkant. 4 PROSJEKTETS INTERESSENTER Noen avdelinger vil ha en spesielt viktig rolle i miljøarbeidet fordi de påvirker miljøprestasjonen til hele helseforetaket. Det er for eksempel teknisk avdeling som styrer energiforbruket, Prosjektbeskrivelse Side 7 av 15 Sist oppdatert

8 byggprosjektleder som står for nybygg og ombygging, innkjøp som kjøper inn varer og tjenester, og intern service som håndterer avfallet. Andre avdelinger som f.eks LAB, OPR, ANESTESI, og MEDISIN benytter bl.a kjemikalier, og produserer risikoavfall i varierende grad. Miljøsertifisering krever en bred involvering i foretaket, der engasjement hos ledelse og medarbeidere i alle nivå er viktig for å lykkes i implementering av miljøstyringssystemet. 5 MILEPÆLER OG KOMMUNIKASJONSAKTIVITETER Prosjektets milepæler oppsummeres i tabellen under. Nr Milepæl/aktivitet Start Slutt M1 Når prosjektbeskrivelsen er utarbeidet og godkjent April 2011 Mai 2011 M2 Når Miljøstyringssystemene er godkjent Juni 2011 Jan 2012 M3 Når skjema for miljøkartlegging er utarbeidet. April 2011 Mai 2011 M4 Kartlegging av miljøfaktorer på alle tre enhetene Mai M5 Når miljøstyringssystemer er innført Mosjøen, SSJ og Mo Sept 2011 Juni 2012 M6 Når revisjon av systemet er gjennomført og godkjent Juni M7 Når ledelsen har gjennomgått og godkjent systemet M8 Når presertifisering er søkt gjennomgått og godkjent M9 Når sertifisering er søkt, gjennomgått og foreligger M9.1 Overstående datoer prolongeres i henhold til re-start av prosjektet M10 Re-Start av prosjektet M11 Prosjektbeskrivelse versjon 3.3 godkjent av foretaksdirektør I tillegg skal systemet legges frem for Foretaksledelsen for revisjon hver 3 mnd under fremdriften. Prosjektgruppa utarbeider en informasjonsplan. Prosjektbeskrivelse Side 8 av 15 Sist oppdatert

9 6 PROSJEKTORGANISERING OG ARBEIDSFORM 6.1 Prosjektorganisering Prosjektet organiseres med prosjektgruppe og prosjekteier. Oversikt over prosjektorganiseringen er gitt i tabellen under. Rolle Navn Tilhørighet Prosjekteier Per Martin Knutsen Styringsgruppe Foretaksledelsen Prosjektgruppe: Prosjektleder Lars-Inge Ingebrigtsen Rådgiver Sandnessjøen Prosjektdeltaker Bjørn Kjærstad Avdelingssjef Intern Service Mosjøen Prosjektdeltaker Tor Robert Barth-Heyerdahl Avdelingssjef Intern Service Sandnessjøen Prosjektdeltaker Vidar Smalås Avdelingssjef intern Service Mo i Rana Prosjektdeltaker Berit Fossland Farmasøyt Mosjøen/Sandnessjøen Prosjektdeltaker Bente Karin Jensen Smittevernrådgiver Prosjektdeltaker Tor Magnus Molund Foretakshovedverneombud Ledelsens representant Per Martin Knutsen Styringsgruppe har ansvar for å: Godkjenne prosjektets beskrivelse og omfang Behandle og godkjenne endringer i prosjektets omfang Godkjenne prosjektets resultater ved hver milepæl, og ta de nødvendige beslutninger i prosjektet Sørge for at de rette personellressurser og økonomiske ressurser avgis til prosjektet Bidra til å forankre prosjektets leveranser i organisasjonen Sørge for at ansvaret for realiseringen av nytteeffekter blir overført til ansvarlige i linjen ved prosjektets avslutning Prosjektgruppen har ansvar for å: Bidra i utarbeidelsen av alle leveranser, inkludert kvalitetssikring av disse Representere sine enheter og ivareta dialogen med disse underveis i prosjektgjennomføringen Være aktive i innføringen av prosjektets leveranser og i realiseringen av nytteeffekter Prosjektleders ansvar er å: Lede prosjektet og prosjektgruppen Styre fremdrift, inkl. statusrapportering til og forankring hos prosjekteier/styringsgruppen Prosjektbeskrivelse Side 9 av 15 Sist oppdatert

10 Tilføre nødvendig metodikk og kompetanse i prosessen Følge opp at prosjektmedlemmer leverer som avtalt, og gjøre dem i stand til å forankre prosjektet og leveransene i sine enheter Kvalitetssikre prosjektets leveranser Utarbeide plan for realisering av nytteeffekter, inkl. forankring av valgte indikatorer i linjen Løpende dialog med referansegruppe Referansegruppe Innkjøp Farmasøyt deltar også i prosjektgruppe Personalavdeling Ledergruppen i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana Kvalitetsleder- systemansvarlig DocMap 6.2 Arbeidsform og metode Framdriftsplanen vil være styrende for aktivitetene og prosessen i prosjektet. Prosjektgruppen utarbeider maler og kommer med forslag til overordna miljømål, med tilhørende handlingsplaner og miljøindikatorer, samt forslag til rapporteringssystem. 7 RISIKOVURDERING og STYRING Forankring i ledelsen er avgjørende for at miljøarbeidet skal lykkes, videre må det etterspørres og synliggjøres. Det er viktig med opplæring i de nye elementene som kommer i DocMap/HMS systemet samt forståelsen for helhetstenkningen i miljøstyringssystemet. Miljøstyringssystemet må brukes i linjen i den daglige driften, hvis ikke dette blir gjort vil miljøprestasjonen til foretaket bli minimal. Det må avsettes tid til opplæring og gjennomføring av arbeidet i foretaket. De overordnede miljømålene og indikatorene må etterspørres av ledelsen (eks. virksomhetsrapporten). Det bør derfor etableres et enkelt rapporteringssystem som samler miljøprestasjonen til foretaket som helhet. 8 STATUSRAPPORTERING Statusrapporter utarbeides jevnlig etter avtale med prosjekteier/styringsgruppen 9 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER Prosjektet har ansvar for å etablere og oppdatere prosjektarkivet. Prosjektarkivet skal inneholde: Prosjektbeskrivelse (alle versjoner) Fremdriftsplan (alle versjoner) Prosjektbeskrivelse Side 10 av 15 Sist oppdatert

11 Leveransedokumenter Møteinnkallinger og møtereferat Statusrapporter til prosjekteier/styringsgruppen Sluttrapport Følgende to dokumenter skal underlegges formell endringskontroll og versjonsstyring ved at de godkjennes av styringsgruppen: Prosjektbeskrivelse inkl milepæler Leveranser 10 PROSJEKTAVSLUTNING Prosjektet avsluttes når hele Helgelandssykehuset HF er miljøsertifisert etter ISO standarden. 11 RESSURSBEHOV Arbeidsgruppen har et estimert ressursbehov på: 0,6 årsverk i oppstartsfasen 1,6 årsverk i gjennomføringsfasen 0,8 årsverk i driftsfasen etter godkjenning Reisekostnader og materiell ca. kr ,-. Sertifiseringskostnader: - Utgifter til prerevisjon (Nemko) beløper seg til kr pluss reise i og med at alle enheter skal besøkes kan reiseutgiftene bli mellom Utgifter til Sertifiseringsrevisjonen (Nemko) er kr pluss reise. - I tillegg bør det settes av ca til innleie av ekstern konsulenthjelp i skrivende stund er det ikke avklart om vi trenger dette. - Lønn til prosjektmedarbeidere, reiseutgifter og andre etableringskostnader dekkes av de enkelte sykehusene. - Deltakelse i eventuelle nasjonale arbeidsgrupper dekkes av prosjekteier - Miljøkoordinator bør vurderes som fast del av eller som ny stilling i foretaket 12 SIGNATUR Prosjektbeskrivelsen er gjennomgått og godkjent av prosjekteier Prosjektbeskrivelse Side 11 av 15 Sist oppdatert

12 13 VEDLEGG 13.1 Framdriftsplan Dato Deltakere Tema (overordnet, tentativ) Prosjekteier/ Godkjenning av forslag til prosjektbeskrivelse styringsgruppen Prosjektgruppen Gi innspill til forslag til nåsituasjonsbeskrivelse 13.2 Forslag til miljøpolitikk, mandat, miljømål, handlingsplan og miljøindikatorer Miljøpolitikk Helgelandssykehuset er en samfunnsansvarlig organisasjon som ønsker å bidra til å minimalisere negative miljøpåvirkninger lokalt, regionalt og globalt. Mandat Prosjektgruppen skal utarbeide forslag til miljømål, handlingsplan og foreslå tiltak for godkjenning i henhold til miljøstyringssystemet NS-EN ISO 14001:2004. Prosjektgruppen skal jobbe mot det mål at Helgelandssykehuset blir godkjent i henhold til NS-EN ISO 14001:2004. Godkjenningen skal være ferdig i henhold til nasjonal plan innen Prosjektgruppen skal se til at det utarbeides nødvendige prosedyrer for miljøhåndtering. Prosedyrer skal så langt det er mulig samstemmes med nasjonale prosedyrer og prosedyrer vedtatt på Helse Nord RHF nivå. Miljømål Det foreligger mange områder innenfor miljøsatsning. De målene som er listet opp her er ikke utfyllende, men indikerer en start på det arbeidet som prosjektgruppen ønsker å begynne med. Miljømålene er felles for hele Helgelandssykehuset. Miljømålene er ikke prioritert, men først ut er fokus på avfall. De øvrige områdene startes deretter opp løpende, men ikke nødvendigvis i den rekkefølge de er medtatt her o Avfall Helgelandssykehuset HF skal kartlegge avfallsmengden og sorteringsgrad på hele HF, på hver enhet, og så langt det er mulig identifisere hvor avfall Prosjektbeskrivelse Side 12 av 15 Sist oppdatert

13 oppstår og produseres. Det skal lages en tabell/oversikt over avfallstype og mengde. Mål: Status for avfallstyper og mengde skal forligge innen Sorteringsgrad skal økes med 5 % Antall fraksjoner skal økes der det er mulig Det skal lages en avfallsplan som sier noe om hvilke fraksjoner vi sorterer etter. o Leverandører av renovasjonstjenester må dokumentere at avfallet blir endelig deponert som sortert hos oss Redusere kontoravfall (papir) med 10% o Tiltak: follow me print o Dobbeltsidig utskrift o Sort/hvitt som std Det skal innføres og tilrettelegges for kildesortering etter optibag systemet også ute på alle avdelinger i Helgelandssykehuset. Dette gjøres etter tilpasset modell fra SSJ. Avfallshåndboken skal revideres slik at den beskriver de reelle forholdene på sykehusenhetene. Dette gjøres med mal i Avfallshåndbok for Helse Nord som er utarbeidet av den regionale Miljøgruppa. Evt nye rutiner og prosedyrer/skjemaer utarbeides og legges i DOCMAP o Alle i prosjektgruppen samt referansegruppe vil delta i utarbeiding av prosedyrer i henhold til profesjon o Energi Helgelandssykehuset HF skal kartlegge energiforbruket totalt i HF, på hver sykehusenhet, og så langt det er hensiktsmessig identifisere hvor forbruk oppstår. Dette skal spesifiseres i forbruk etter energibærer. Grunnvarme Fjernvarme EL Olje Evt. MÅL: Redusere energiforbruket med 5% Tiltak: o Innføre EnergiOvervåkningsSystem (EOS). Dette gjør oss i stand til å identifisere hvor forbrukerne er, størrelse på disse, og raskt kunne identifisere unormale tilstander og avvik. o Identifisere de minst effektive energiforbrukerne og planlegge utskiftning/utbedring av disse, eller igangsette tiltak som sparer energi. Etterisolering av bygg Etterisolering av rør Vinduer Prosjektbeskrivelse Side 13 av 15 Sist oppdatert

14 Ventilasjonsanlegg Større grad av gjenvinning. o Kartlegge og eventuelt vurdere/anbefale større grad av styring og automatisering av anlegg (SD-anlegg) Sykehusene har gamle og lite hensiktsmessige SD anlegg og disse er lite utbygd o Vannforbruk: Helgelandssykehuset HF skal kartlegge vannforbruket totalt i HF, på hver sykehusenhet, og så langt det er hensiktsmessig identifisere hvor forbruk oppstår. Mål: o Redusere vannforbruket med 5 % o Tiltak: Innføre sparedusjer Identifisere lekkasjer Prioritere reparasjon og utbedring av lekkasjer Vannkjølere på typiske tappesteder der folk lar vannet stå å renne for å få det kaldt. Kartlegge og vurdere om noe vann kan brukes to ganger Kan vann som brukes til f.eks kjøling styres og brukes flere ganger o Legemidler: HF skal ha et system som kartlegger, identifiserer og har kontroll på forbruk og retur\kassaksjon av legemidler. Hyppigere oppdatering av basislister og bedre etterlevelse av rutiner som sikrer effektive og fornuftige basislister. (bl.a. bruke innkjøpsstatistikk fra leverende apotek som hjelpemiddel) Unngå unødvendige dobbeltlager ved sjeldne og kostbare legemidler. Dette bør gjøres både på avdelingsnivå og på tvers av sykehusene. (NB! Der det er faglig forsvarlig). Minst mulig retur\kassaksjon av legemidler: - Rullering av legemidler som har dårlig holdbarhet. Dette kan gjøres både på avdelingsnivå og på tvers av sykehusene. o Mat og Catering: Her finnes det MYE i forhold til miljøvennlig mat. Målsetning kan være i første omgang f.eks å kartlegge hva man kan tilby av økologisk mat på våre kjøkken og kantiner Reduksjon av svinn! (Også en stor kostnad!!!) Prosjektbeskrivelse Side 14 av 15 Sist oppdatert

15 o Kjemikalier og stoffkartotek. HF skal ha et system som ivaretar kartlegging og dokumentere forekomsten av kjemikalier i Helgelandssykehuset. Dette skal sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå på grunn av kjemikalier i virksomheten Mål: Datablad/verneblad skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i avdelingene. Hvordan: Lære opp alle avdelingsledere til å mestre eco-online som verktøy. Avdelingsleder skal registrere alle kjemiske stoffer og oppdatere data/verneblad med ny informasjon fra Eco -online. Oppdateringer følger årshjulet i Helgelandssykehuset. Prosjektbeskrivelse Side 15 av 15 Sist oppdatert

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Bjørn Kjærstad Prosjektbeskrivelse Side 1 av 12 Sist oppdatert 18.07.2011 Dato for godkjenning av

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 083-2014 MILJØLEDELSE I SPESIALISTHELSETJENESTEN. STATUSRAPPORT 2011-2014 FRA DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Versjon 1.0. Ledelsens gjennomgang 2016 Miljøledelse og styringsverktøy. Versjon 1.0. Basert på PR34984 Ledelsens gjennomgang.

Versjon 1.0. Ledelsens gjennomgang 2016 Miljøledelse og styringsverktøy. Versjon 1.0. Basert på PR34984 Ledelsens gjennomgang. Ledelsens gjennomgang 2016 Miljøledelse og styringsverktøy. Versjon 1.0. Basert på PR34984 Ledelsens gjennomgang Innhold 1. Gjennomgang av miljømål delmål, handlingsprogram, miljøprestasjon, samsvarsvurdering,

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag)

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) På grunnlag av vedtak i formannskapet ble følgende organisering av prosjektet vedtatt i URLG: ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Styresak 15/2012: Orienteringssaker

Styresak 15/2012: Orienteringssaker Styresak 15/2012: Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Status evaluering og videreutvikling av dagens inntektsfordelingsmodell. 2. Kartlegging av medisinskteknisk utstyr

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert 14.8.2012 AR

PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF. Revidert 14.8.2012 AR PROSJEKTPLAN INNFØRING AV ISO14001 VED HELSE STAVANGER HF 1 Revidert 14.8.2012 AR 1 OM DETTE DOKUMENTET 4 2 GENERELLE ELEMENTER I PROSJEKTPLANEN 4 2.1 BAKGRUNN 4 2.2 FORUTSETNINGER 4 2.3 MÅL 5 2.4 DELMÅL

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 ( ) statusrapport per 31. august 2011

Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 ( ) statusrapport per 31. august 2011 Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 (2011 2014) statusrapport per 31. august 2011 Prosjektdirektiv Fase 2 Vedtatt RHF-AD møtet 21.03. 2011 Prosjektgruppe: Sammensetting av

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT MILJØRAPPORT 2014 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om miljøarbeidet i sykehuset. Helse Bergen fikk godkjent sitt miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001-standarden

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Omfang... 3 1.4 Ansvar... 3 2 VEILEDNING TIL IDENTIFISERING

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv

Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Etablering Sykehusinnkjøp HF Prosjektdirektiv Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Forfatter Versjon Dato Status Filnavn Endringslogg Vers jon Dato Tillegg/Endring Endret av 0.1 09.02.2016 Dokument

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema Prosjektplan/søknadsskjema Styresak 48/2016 Vedlegg 4 Prosjektnavn Nærværsprosjektet Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Kunde Helgelandssykehuset HF Postboks 601 8607 Mo i Rana Heidi M. Lysfjord Heidi.Lysfjord@Helgelandssykehuset.no

Detaljer

< Prosjektnavn> Prosjektbeskrivelse. Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

< Prosjektnavn> Prosjektbeskrivelse. Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Prosjektbeskrivelse Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre < Prosjektnavn> Prosjektansvarlig Prosjektleder Medisinsk kvalitetsregister som datakilde Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Årsrapport Miljøutvalget

Årsrapport Miljøutvalget Årsrapport Miljøutvalget ARA Stavanger Universitetssjukehus 10.02. Innhold Vedtatt miljøpolicy for SUS... 3 Miljøutvalget... 3 Handlingsplan... 4 Hovedfokus... 5 Nasjonalt miljø og klimaforum for spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument

Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001. ISO14001 Styringsdokument Helse Stavanger HF Prosjekt ISO14001 ISO14001 Styringsdokument Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 24.10.2011 Forslag til styringsgruppens arbeidsutvalg Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.08.11 Møtested: Sømna Arbeidet med HMS-målsetning, strategi, organisering av kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg, utvikling av prosedyrer

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Skanska Globalt Europa, USA og Latin Amerika 55000 ansatte > 100 år i Norge Ca. 4400 ansatte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/2790-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Innføring av miljøledelse i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF. Årsverksreduksjon i Helgelandssykehuset

HELGELANDSSYKEHUSET HF. Årsverksreduksjon i Helgelandssykehuset HELGELANDSSYKEHUSET HF Årsverksreduksjon i Helgelandssykehuset Prosjektbeskrivelse 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets problemstilling, formål og mål 2.1 Problemstilling 2.1 Formål 2.2 Mål 3. Prosjektets

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef Styresak 91/2015. Vedlegg 1 Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef 1. Problemstilling Helgelandssykehuset HF har et høyt sykefravær. Hvordan bedre og kvalitetssikre at sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411

STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS. Helse Stavanger HF. Dato: 08.05.2013. Organisasjonsenhet: ZNONO411 STATUSANALYSE HELSE STAVANGER HF Dato: 08.05.2013 Organisasjonsenhet: ZNONO411 Avdeling for system sertifisering Veritasveien 1 1322 HØVIK Tel. 67 57 9900 Fax. 67 57 9911 Oppdragsgiver: Helse Stavanger

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Oversikt over mengde avfall Virksomheten har god oversikt over innlevert mengde avfall. Følgende diagram 1 viser en oversikt over innleverte mengder

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 88/17

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Sparebanken Vest, Jonsvollskvartalet

Sparebanken Vest, Jonsvollskvartalet Side 1 av 8 Sparebanken Vest, Jonsvollskvartalet Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Leietaker, Hovedkontor-for konsern og kommuner Sertifikat

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer