Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat"

Transkript

1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også helseforetak. Enkel miljøledelse betyr at virksomheten skal kartlegge påvirkningen som driften har på det ytre miljøet. Virksomheten skal utarbeide miljøpolicy og sette mål for miljøarbeidet. Det skal gjennomføres interne revisjoner og det skal bli rapportert til fagdepartementet om framdriften i miljøarbeidet. Denne miljørapporten er en del av dette arbeidet.

2 Miljøpolicy for Helse Bergen Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Dette vil vi oppnå ved å: Stadig forbedre vårt miljøstyringssystem. Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonen sin miljøpolicy og strategiske ambisjoner Aktivt motivere alle våre medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig måte Arbeide aktivt innenfor de prioriterte områdene i Grønn stat: innkjøp, transport, avfall og energi Alle nye prosjekt skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø Gjennomføre interne revisjoner og vurderinger av hvordan miljøpolicyen i Helse Bergen blir etterlevd, måle hvordan miljøarbeidet fungerer og rapportere regelmessig til ledelsen Sette strengere miljøkrav enn det myndighetene krever der det er teknisk og økonomisk mulig Årlig gi våre interessenter og omgivelser informasjon om vårt miljøarbeid Organisering av miljøarbeidet Ytre miljø hører til Personal- og organisasjonsavdelingen/ HMS - senteret. Administrerende direktør Miljøleder og miljørådgiver Avdelingsleder Miljøkoordinator Overordnede ansvaret for alt miljøarbeidet i Helse Bergen Drifte miljøstyringssystemet og gjennomføre miljøprosjekter Legge til rette for at ansvarsområdet alltid har en miljøkoordinator som får frigitt nødvendig tid til å følge opp miljøarbeidet Være ressursperson i miljøspørsmål, samt sette miljømål og handlingsplan sammen med avdelingsleder Miljømål helse Bergen har tre overordnede miljømål. Målene er satt ut fra miljøpolicyen og fra kartleggingen av miljøaspektene. De tre overordnede miljømålene er: Redusere mengden av restavfall med 5 % per sykehusbehandlingsdager per år Redusere energiforbruket med 2 % per sykehusbehandlingsdager per år Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer Sykehusbehandlingsdager er en indikator som ikke er i bruk nå, derfor kan vi ikke si om vi har oppnådd miljømålene på mengde restavfall og energiforbruk i år. restavfall Den totale avfallsmengden for Helse Bergen i 2009 er kg, og av dette er kg restavfall.

3 Kg Avfall fra Helse Bergen Glass EE-avfall Plast Papir restavfall andre fraksjoner Grafene: På grunn av endringer i avfallshåndteringen er datamaterialet noe unøyaktig fra år til år, men grafen gir en oversikt over utviklingen. Kg Gjenvinningsfraksjoner i Helse Bergen Glass EE-avfall Plast Papir Energiforbruket I 2009 hadde Helse Bergen et totalt energiforbruk på kwh. Forbruk i kwh for HB Fjern varme Fjernvarme Fjernvarme Fjernvarme Fjern varme Fjern varme Fjernv arme kwh Natur gass Natur gass Natur gass i kwh i kwh i kwh Fjernvarme i kwh i kwh EnøK - tiltak Kvinneklinikken Skiftet vinduer på ca. 1/3 av fasaden Vinduene har bedre isoleringsevne/u-verdi Vinduene på solsiden har bedre solskjerming som reduserer behovet for kjøling og avskjerming Gamle hovedbygg Skiftet ut de fleste vinduene i 2007, 2008 og 2009, de nye vinduene har bedre isoleringsevne

4 Dr. Martens Noen vinduer er skiftet nordåstunet (ulike tiltak som er fullført i 2009) Installert varmepumpe Skiftet alle vinduer og dører Skiftet utvendig kledning Vindtetting av fasade Utslipp av miljøskadelige stoffer Innkjøp Det er utarbeidet en innkjøpsveileder for miljø som gjelder ved alle innkjøp. Veilederen sammen med miljøkriteriene finner man under styrende dokumenter på intranett ( Anskaffelser). I 2009 har Seksjon for innkjøp satt miljøkriterier ved ca. 15 anbud. Miljøkriteriene vektes mellom 5-20 %. Det er også satt krav til anbud på en håndverktjeneste som må dokumentere bruk av substitusjonsplikten. Arbeidet med å bruke substitusjonsplikten samt å sette miljøkriterier ved innkjøp videreføres. Generelt vil disse innkjøpene gi mindre utslipp til jord, vann og luft både lokalt og globalt. Et eksempel er nedgang i bruken av vinylhansker. Vinylhansker inneholder PVC og er tilsatt ftalater. Ftalaten DEHP er klassifisert som reproduksjonsskadelig. PVC er et miljø og helseproblem under produksjon og ved avfallshåndtering da en får dannet klorerte forurensere som dioksiner og PCB. Vinyl hansker (stk.) Det er registrert 197 miljøskadelige stoffer i det sentralt kjemikalieregister Eco Archive i Miljøskadelige stoffer klassifiseres etter deres akutte og/eller langtidseffekter i vannmiljøer og deres akutte og/eller langtidseffekter i ikke-vandige miljøer og merkes med symbolet N og/eller risikosetninger R50-R59. Bygg Det er utarbeidet en standard miljøplan for alle nybygg og rehabiliteringer i Helse Bergen. Miljøplanen skal blant annet innholde miljømål innen energiforbruk, avfallsmengder og materialvalg. Utslipp til luft Teknisk sentral sørger for oppvarming og dampproduksjon til Helse Bergen. Det blir brukt gass, olje og strøm til denne produksjonen. transport Det er mange som skal til og fra helseinstitusjoner i Helse Bergen i løpet av året. Det er både pasienter, pårørende, samt varer og tjenester. Denne transporten fører til utslipp av blant annet CO 2, NO x, og partikler. Bare på Haukelandsområdet (Sentralblokken, KK, Hovedområdet, Psykiatrisk avd.) var det inn- og utkjøringer i Miljøstyring UtsliPP til luft fra teknisk sentral CO 2 (tonn) NO x (kg) Støv (kg) SO 2 (kg) Intern revisjon I 2009 har vi hatt 11 internrevisjoner. De interne revisjonene har vært på Ravneberget barnehage, Seksjon for innkjøp, Hospitaldrift sikkerhet, Hospitaldrift telefoni, Hospitaldrift renhold, Hospitaldrift sentralforsyningen, Hospitaldrift transport, Prosjektkontoret, Hudavdelingen, Medisinsk avdeling post 6 og Radiologisk avdeling CT/intervensjon. De interne revisjonene ble revidert etter HMS håndboken og grønn stat. Det ble gitt 17 avvik under revisjonene, og til sammen 12 merknader. Alle avvik blir behandlet i avvikssystemet Synergi.

5 Hovedkonklusjonen etter intern revisjonene er at man må bedre rutinene for dokumentasjon på bruk av substitusjonsplikten. I dag settes det for få miljøkrav/miljøkriterier ved innkjøp. Avdelingene kan bedre kunnskapen om innkjøp samt øke bruken av elektronisk kvalitetshåndbok (E.K) anskaffelser. Videre ser mange avdelinger på avfallsmengden som den største miljøutfordringen på avdelingen. Miljøindikatorer Grønn stat har satt opp fire miljøindikatorer som foretaket skal rapportere til Miljøverndepartementet. De fire indikatorene er knyttet til områdene energi, avfall, innkjøp og transport. Energi Her skal den spesifikke energibruken i bygg (kwh/m 2 ) oppgis. I 2009 hadde Helse Bergen et energiforbruk på 321 kwh/m2. Forbruk/ kvadratmeter avfall På avfall skal en oppgi mengde restavfall i forhold til total avfallsmengde. I år er den totale avfallsmengden kg og av dette er kg restavfall. Restavfallsmengden er 68,5 % av den totale avfallsmengden. Mengde restavfall i forhold til total avfallsmengde ,62 % 69,55 % 62,47 % 68,5 % Innkjøp Her skal antall miljømerket produkt (%) i foretaket oppgis. Det er ikke vanlig å miljømerke utstyr som brukes på sykehus. I dag er det registrert rundt 10 miljømerkede produkter i Helse Bergen. transport Målet er å bruke videokonferanser/ telefonmøter istedenfor flyreiser der det er mulig. En skal sammenlikne flyreiser per videokonferanser. I 2009 var det 5557 flyreiser og 141 videokonferanser. I 2008 var det 4956 flyreiser og 158 videokonferanser. Dessverre har vi hatt en økning i flyreiser og nedgang i bruken av videokonferanserommet. Det er registrert 56 videokonferanser som har erstattet flyreiser. Opplæring seminar for miljøkoordinatorene I november holdt vi det årlige seminaret for miljøkoordinatorene. Seminaret tok for seg følgende temaer: Energi og ENØK - tiltak, avfallshåndtering samt miljømål og handlingsplan. Ledere og verneombud HMS - kurs for ledere og verneombud avholdes flere ganger i året. Seksjon for ytre miljø holder ca. 1 times opplæring på disse kursene. Her vektlegges miljøstyring og miljøledelse i Helse Bergen.

6 Miljøseminar om transport Lars Henrik Smedsrud fra Bjerknessenteret snakket om transport knyttet opp mot klimakonsekvenser og utfordringer. Reisevaneundersøkelsene som er gjennomført i Helse Bergen og UiB ble presentert. Dagen ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Per Jon Oden. Panelet besto av klimasjefen i Bergen kommune, Skyss og TrygVesta. Debatten handlet om hvordan vi møter klimautfordringene lokalt. E - læringskurset ytre miljø Det er totalt 1232 ansatte som har bestått e-læringskurset Ytre miljø siden oppstarten i 2006 frem til i dag. I 2009 gjennomførte og bestod 260 personer kurset. Eksempler på lokale miljømål For at Helse Bergen skal oppnå de overordnede miljømålene, må de enkelte avdelingene utarbeide lokale miljømål. Her er noen eksempler på avdelinger som har arbeidet med miljømål gjennom året. Mål og resultat for 2009 Avdelingsmål Redusere forbruket av plast Implementere avfallsplanen ENØK - tiltak Bedre avfallssorteringen ved å øke antall fraksjoner. Avdelingens handlingsplan Vurdere behovet for plast ved sengeredning. Videre oppfølging av avfallshåndtering, se avfallsplan. Sengesentralen Voss sjukehus Resultat ved årets begynnelse Brukes på hver seng. Avfallsplanen er ikke implementert i alle avdelinger Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin Slå av flest mulig PC er og skjermer ved arbeidslutt. Gjennomgang av alle sorteringspunkter (stativer/vogner må repareres eller fornyes) Sentralforsyningen Vanskelig å tallfeste Resultat ved årets slutt Sparer plastunderlag til senger årlig Avfallsplanen er implementert i alle avdelinger, og fungerer etter forholdene bra. Det er blitt informert på allmøter om viktigheten av å slå av skjermer og de PC er som det er mulig å slå av. I NLB er det lysautomatikk i mange rom slik at dette målet enklere oppnås. Gjennomgått sorteringspunkter Hva kan jeg gjøre? Energi Slå av lys når du går hjem eller når du forlater kontoret i mer enn en time Luft med vidåpent vindu i 5 minutter Bruk markise, persienner og gardin til å redusere varme fra stråling, også når kontoret ikke er i bruk Skru av varmeovner i rom med kjøling transport Erstatt møter med videokonferanser og telefonmøter Bruk kollektivtransport Om mulig bruk sykkel eller gå Kameratkjøring til og fra arbeid avfall Følg avfallsprosedyrene og sorter avfallet riktig Unngå bruk av engangsartikler som engangskopper Kopier tosidig Innfør papirløse møter Bruk matboks til nistematen Innkjøp Tenk miljø når du gjør innkjøp Bruk prosedyren for anskaffelser i elektronisk kvalitetshåndbok Kjøp inn riktig mengde. Store innkjøp fører til økt forbruk Bruk substitusjonsplikten og aktsomhetsplikten Har du spørsmål om miljøarbeidet i Helse Bergen? Kontakt ytre miljø: Miljøleder Linda K. Eide Miljøkonsulent Kristin Blehr Patterson Tlf: Tlf: Hjemmesiden: