Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant"

Transkript

1 Miljørapport 212

2 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets miljøarbeid. Det er gjennomført miljøkartlegging i hele foretaket for å få oversikt over hvordan sykehusdriften vår påvirker natur og klima. Utfra denne miljøkartleggingen har Helse Bergen utarbeidet 4 overordnede miljømål med tilhørende tiltak for å minimere driftens miljøpåvirkning. Rapporten tar for seg de fire overordnende miljømålene med tilhørende miljøindikatorer som viser miljøprestasjonen til foretaket. Det er også en beskrivelse av miljøstyringssystemet vårt og hva det innebærer å være miljøsertifisert etter ISO 141 standarden. I år trekker vi fram tre nasjonale miljømål som vi støtte opp om gjennom vårt miljøarbeid i Helse Bergen. Som offentlig foretak har vi et ansvar for å bidra til ren luft, rent vann og ren jord for å sikre en god folkehelse. Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Helse Bergen er nå miljøsertifisert etter ISO 141 standarden - gratulerer! Denne sertifiseringen hadde ikke vært mulig uten engasjerte medarbeidere som hver eneste dag gjør en miljøinnsats. Hver dag arbeides det for miljøforbedringer innenfor ulike områder som alle er viktige for å drive et stort sykehus, for eksempel miljøvennlige og etiske anskaffelser, bygging av miljøvennlige sykehusbygninger, trygg håndtering av sykehusavfall, innføring av økologisk dyrket mat og å tilby miljøvennlig transport til og fra sykehuset. Hensikten med miljøstyringssystemet er å øke miljøbevisstheten i det daglige arbeidet gjennom gode rutiner og arbeidsmetoder. Det innebærer at vi har oversikt over hvordan sykehusdriften påvirker naturen, og at vi følger opp den vedtatte miljøpolitikken og de miljømålene vi har satt oss. Et godt ytre miljø er en forutsetning for en god folkehelse. Derfor er det viktig for oss å systematisk arbeide med å minimere sykehusdriftens påvirkning på naturen. Takk til alle som bidrar i miljøarbeidet hver dag. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør Ledelsens representant i miljøstyringssystemet 2

3 Miljøarbeidet i sykehuset Miljøarbeidet i Helse Bergen startet på slutten av 199 tallet med fokus på avfallshåndtering og den første miljørapporten ble gitt ut i Det ble opprettet en avfallsgruppe med representanter fra hele Haukeland Universitetssykehus og etter hvert arbeidet gruppen med miljøaspekter som angikk hele sykehuset og gruppen gikk over til å bli en miljøgruppe. Gruppen arbeidet etter miljøstandarden ISO 141 og i 23 ble Drift/ teknisk divisjon miljøsertifisert etter denne standarden. Miljøarbeidet går stadig framover ikke minst takket være mange engasjerte medarbeidere. Nå 1 år etter at Drift/ teknisk divisjon ble sertifisert første gang er hele Helse Bergen miljøsertifisert etter ISO 141 standarden. Hva er miljøsertifisering etter ISO 141 standarden? ISO 141 er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystem. Den inneholder detaljerte krav til hvordan et miljøledelsessystem skal bygges opp. Miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at foretaket oppnår en forbedring av sin miljøprestasjon. Standarden setter ikke konkrete krav om miljøprestasjon utenom oppfyllelse av lover og forskrifter knyttet til ytre miljø. Miljømål og handlingsplaner må foretaket selv formulere. Hvorfor miljøsertifisering etter ISO 141 standarden? Helse- og omsorgsdepartementet har i sin bestilling til helseregionene lagt inn miljøsertifisering som krav for å få en dreining mot mer miljøvennlige sykehusdrift. Alle helseforetak i Norge skal innføre miljøledelse og miljøsertifiseres etter ISO 141standarden innen utgangen av 214. Miljøstandarden er et godt verktøy for å øke miljøprestasjonen til sykehuset. Organisering Linjeledelsen er ansvarlig for at arbeidet med å sikre bruk av miljøstyringssystemet og sikre at det blir fulgt opp i hele organisasjonen Administrerende direktør Overordnede ansvaret for alt miljøarbeid i Helse Bergen Ledelsens representant Nivå-2 ledere HMS - senteret Miljørådgiver Miljøkoordinator Sikre og rapportere om miljøstyringssystemet til ledelsen Legge til rette for at: Foretaket oppfyller sin miljøpolitikk Enheten har oversikt over miljøpåvirkningen fra deres aktiviteter Innarbeide ytre miljø i ansvarsområdets HMS-planer eller andre relevante planer og oppfølging av planene Organisering av miljøkoordinatorer i eget ansvarsområde Drifte miljøstyringssystemet, gjennomføre miljøprosjekter og interne revisjoner Være ressursperson i miljøspørsmål, og sørge for etterlevelse miljøstyringssystemet i sitt ansvarsområde 3

4 Sammenstilling av miljøprestasjonen Mål Indikator Utvikling Ha miljøbevisste medarbeidere Antall medarbeidere bestått e-læringskurset ytre miljø Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann Andel restavfall (%) av total avfallsmengde Antall flyreiser Antall videokonferanser Gjenvinningsfraksjoner Kg plast (mykplast, hardplast, isopor), Kg papir (aviser, tidsskrifter, papir, papp), Kg glass og metall Utslipp CO 2 - ekvivalenter (tonn) Redusere miljøpåvirkningen fra produkter Ant. anbud med miljøkrav av totale anbud Antall substitusjonsvurderinger i bygg Redusere ressursforbruket kwh/ m 2 Vannforbruk Tabellen viser de 4 overordnede miljømål med tilhørende miljøindikatorer som gir et bilde av miljøprestasjonen til sykehuset Utviklingen vurderes som positiv Utviklingen vurderes som positiv, men bidrar ikke tilstrekkelig. Trenden er ikke entydig. Utviklingen vurderes som negativ 4

5 Miljømålene og resultat 1. Miljømål: Ha miljøbevisste medarbeidere Ved å ha miljøbevisste medarbeidere oppnår vi økt miljøgevinst ved at alle gjennom sin kunnskap på sitt arbeidsfelt kan fremme endringer som gir miljøgevinst. Miljøindikator: Medarbeidere bestått e-læringskurset Ytre miljø Det er 1547 medarbeidere som har bestått e-læringskurset Ytre miljø. Ytre miljø inngår i HMS-kurs for ledere og verneombud, og det arrangeres miljøseminar for miljøkoordinatorene på våren og høsten. Høsten 212 ble det gjennomført etikk- og miljøseminar for alle innkjøpsrådgiverne. 2. Miljømål: Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann Sykehusdriften gir til utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann. Det er derfor viktig å arbeide for mindre utslipp ved for eksempel reisevirksomhet, energiforbruk, og avfallshåndtering. Miljøindikator: Antall flyreiser Antall videokonferanser Utslipp CO 2 - ekvivalenter (tonn) Andel restavfall (%) av total avfallsmengde Gjenvinningsfraksjoner Kg plast (mykplast, hardplast, isopor), Kg papir (aviser, tidsskrifter, papir, papp), Kg glass og metall 2.1 Delmål: 5% nedgang i flyreiser fra 212 tall innen 214 I juni 213 vedtok ledelsen at innen 214 skal tallet på flyreiser reduseres med 5% frå 212-nivå. I 212 var det 4381 tur/retur flyreiser, skal vi klare målet må vi ha en reduksjon på 22 flyreiser innen utgangen av 214. Reduksjon i reisevolumet er mulig men krever god oppfølging av tiltak, for eksempel: - økt bruk av videokonferanser, Lync og telefonmøter - godkjennelse av reise hos nærmeste leder - jevnlig oppfølging i ledergruppen Flyreiser og CO2- utslipp ant. t/r bille1er halvår 29 1.halvår 21 2.halvår 21 1.halvår halvår halvår halvår halvår 213 Antall tur/retur bille9er Forbruk kg CO2 Kg CO2 Figuren viser at antall tur/retur billetter øker sammen med økt CO 2-utslipp. Noe av variasjonen i CO 2-utslippene kan skyldes en variasjon i lengden på flyreisene. Videre kan noe av den generelle økningen i antall tur/ retur billetter forklares med at flere bruker Via Egencia nå enn tidligere. 5

6 Videokonferanser Ved å erstatte flyreiser med videokonferanser reduserer vi CO 2 -utslippet og den generelle miljøbelastningen, samt at vi sparer tid og penger. 5 Antall videokonferanser Videokonferanser Ersta7er fly Figuren viser antall gjennomførte videokonferanser og hvor mange videokonferanser som erstatter en flyreise. Klimaregnskapet Klimaregnskapet viser utslipp av klimagasser til luft fra sykehusdriften. For Helse Bergen innebærer dette utslipp fra olje- og gasskjeler, elektrisitet, utslipp av lystgass og utslipp fra transport. Vår største kilde til klimagassutslipp er bruk av naturgass. Utfra klimaregnskapet er det mulig å sette seg mål for reduksjon av klimagasser og finne frem til effektive tiltak. Tjenestereise fly, 17,25 Tjenestereise personbil, 115,92 Diesel/ ambulanse og biltransport, 3994,53 Utslipp CO2 - e (tonn) 212 Totalt Lystgass, 297,6 Energi/ le* fyringsolje, 2675,98 Bensin/ ambulanse, 21,75 Elektrisitet, 3791,95 Energi /naturgass, 1639,82 Klimaregnskapet er utarbeidet i forhold til The Greenhouse Gas Protocol (GHG/ A corporate accounting and reporting standard) Det er noe usikkerhet rundt utslippsfaktoren på strøm men figuren gir oss et godt bilde på de ulike kildene til CO 2-utslipp. I 212 er forbruk av lystgass fra Voss tatt med i regnskapet Utslipp CO 2 - e (tonn) Figuren viser CO 2-utslipp fra Noe av forklaringen på det høye CO 2-utslippet i 21 kan forklares med økt bruk av olje på grunn av begrensninger i gassleveransen. 6

7 Avfall I dag gjenvinnes mye av avfallet og storparten av avfallet går til energigjenvinning. I 212 genererte Helse Bergen kg avfall. Riktig håndtering av farlig avfall er viktig for å unngå at miljøgifter havner i naturen. Det er derfor vi har en egen prosedyre for farlig avfall, se Elektronisk Kvalitetshåndbok driftsrutiner. Her er det naturlig å trekke fram forbindelsen mellom anskaffelser og miljøproblemer med avfallet i etterkant av anskaffelsen. I dag setter seksjon for innkjøp miljøkrav ved anskaffelsene og vurderer eventuelle farlige stoffer i produkter. Miljøindikator: Andel restavfall (%) av total avfallsmengde Kg plast (mykplast, hardplast, isopor) Kg papir (aviser, tidsskrifter, papir, papp) Kg glass og metall Andel restavfall (%) av total avfallsmengde ,5% 68,5% 66,3% 58,8% 64,54% Avfall (kg) i Helse Bergen Glass og metall EE- avfall Plast Papir restavfall andre fraksjoner Figuren viser en relativt jevn avfallsmengde for de ulike fraksjonene gjennom flere år i Helse Bergen. Fraksjonene glass og metall, plast og papir i Kg Glass og metall Plast 1 Papir Figuren viser fordelingen på de ulike gjenvinningsfraksjonene. 7

8 2.2 Delmål: 5 % av matforbruket skal være økologisk/fairtrade innen 214 I ledelsens gjennomgang i juni 212 ble det vedtatt utredelse om bruk av 5% økologisk mat. Året etter kom Hospitaldrift matforsyning (4K) med sine anbefalinger og høsten 213 er det innført økologiske meieriprodukter som utgjør 5% av matforbruket. Nå arbeides det videre med å inkludere økologiske produkter i rammeavtalene. Generelt kan vi si at økt bruk av økologiske produkter gir miljøgevinst ved at man; minsker påvirkningen på klima, minsker giftspredning i naturen, minsker overgjødsling i sjø, hav og vassdrag, bevarer vårt verdifulle kulturlandskap, og bevarer biologisk mangfold 3. Miljømål: Redusere miljøpåvirkningen fra produkter Klare miljøkrav og kriterier resulterer i kjøp av varer som reduserer miljøbelastningen: mindre ressursbruk, mindre energibruk, mindre avfall og mindre bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Miljøindikator: Antall anbud med miljøkrav av totale anbud Miljøindikator: Antall substitusjonsvurderinger i bygg Bygg Prosjektkontoret utarbeider i dag miljøplaner for alle nye byggeprosjekter og den inneholder blant annet miljømål innen energiforbruk, avfallsmengder og materialvalg. Når miljøhensyn bringes inn i prosjektet fra starten av øker sjansen for en god miljøprestasjon. I miljøplanene ser man også etter erstatningsprodukter for produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoff (substitusjonsplikten). Miljøindikator: Antall substitusjonsvurderinger i bygg 211 Substitusjonsvurderinger Kronstad DPS, under bygging Dag-Thorax 48 Kronstad DPS 42 Kilde: Prosjektkontoret Innkjøp Mange av produktene som Helse Bergen kjøper inn er laget på en svært ressurskrevende måte og inneholder helse- og miljøskadelige stoffer eller skaper problem når det skal kastes. Ved å sette miljøkrav ved innkjøp bidrar en derfor til økt miljøgevinst. Seksjon for innkjøp arbeider kontinuerlig med forbedringer av miljøkriterier samt oppfyllelse av substitusjonsplikten. Miljøindikator: Antall anbud med miljøkrav av totale anbud Miljøkrav: Skal-krav eller som tildelingskriterier i evalueringen anbud med miljøkrav av 44 anbud anbud med miljøkrav av 36 anbud Kilde: Seksjon for innkjøp. Anbud på medisinsk teknisk utstyr er utelatt 8

9 PVC og ftalater PVC og ftalater i produkter er et eksempel på bruk av produkter som inneholder stoffer som er klassifisert som helse- og miljøskadelige. Den vanligste ftalaten DEHP er klassifisert som reproduksjonsskadelig, siden den kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Det er vanlig å finne PVC og ftalater i sonder, slanger, kateter, infusjonsposer og hansker. Helse Bergen arbeider for utfasing av produkter som inneholder ftalaten DEHP Vinyl- hansker (stk.) Figuren viser en nedgang i bruken av vinylhansker, hanskene inneholder 3-4% ftalater. Etikk Alle helseforetak i Norge er nå medlem av Initiativ for etisk handel. Det betyr at helseforetakene skal være pådrivere for etisk handel og stille krav til en etisk leverandørkjede. I hovedsak er etisk handel frivillig arbeid som foretakene gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Alle de regionale helseforetakene samarbeider om etisk handel i et samlet prosjekt, ledet av Helse Sør- Øst RHF. 4. Miljømål: Redusere ressursforbruket Døgndrift og bruk av høgteknologisk utstyr krever mye energi, det er derfor svært viktig at vi stadig har fokus på energiforbruket. Energiforbruket er også en stor bidragsyter til utslipp av klimagassen CO 2. Det er derfor svært viktig at vi stadig reduserer energiforbruket vårt. Helse Bergen arbeider kontinuerlig med å utvikle styringssystemer som kan kontrollere og styre ventilasjon, varme, kjøling og belysning i rundt 4 bygninger. For eksempel har teknisk avdeling akkurat tatt i bruk EOS (energioppfølgingssystem) som er et web basert verktøy som gir god oversikt over energiforbruket på byggene. Ofte ser vi på vannforbruket som lite ressurskrevende men vannet skal transporteres til sykehuset, renses og varmtvannet skal varmes opp for å nevne noen ressurskrevende prosesser Vannforbruk (m 3 ) Miljøindikator: Vannforbruk (m 3 ) kwh/ m 2 Graf: vannforbruket for Haukelandsområdet og noen ytre enheter 9

10 HBHF - Gjennomsnittlig energiforbruk i kwh per kvadratmeter Graf: kwh/m 2 (her er det også tatt hensyn til utetemperatur, gradtallskorrigert) Helse og miljø God helse er avhengig av et godt miljø, og det er derfor helt naturlig at sykehuset arbeider med miljøspørsmål. Helse Bergen vil arbeide videre for å redusere miljøpåvirkningen, og spesielt innenfor utslipp av CO 2 og bruk av helse- og miljøskadelige stoffer. Offentlig sektor skal forvalte ressurser som rent vann, ren jord, og ren luft, og passe på at fremtidens generasjoner får samme glede av naturressursene som vi har i dag. Her er det spesielt tre nasjonale miljømål som Helse Bergen skal bidra til å oppnå. Nasjonale miljømål Giftfritt miljø Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal kontinuerlig reduseres med mål om å stanse utslippene innen 22. Stabilt klima Norge skal fram til 22 ta på seg ei forplikting om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 3% av Norges utslipp i 199. Ren luft Helse og miljø skal ikke ta skade av luftforurensning fra SO 2, NOX, VOC, eller partikler. Miljøpolitikken viser at Helse Bergen har ambisjoner om gode miljøresultater og ønsker å være bidragsyter til å løse miljøproblemene som vi står overfor. Miljøpolitikk Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning. Dette vil vi oppnå ved å: arbeide aktivt innenfor de betydelige miljøaspektene: avfall, bygg, energi, innkjøp og utslipp til luft, vann og jord sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk sørge for at våre medarbeidere og samarbeidspartnere utfører sine oppgaver på en miljøansvarlig måte sette strengere miljøkrav enn myndighetenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig ta i bruk tekniske og organisatoriske løsninger som er positive for det ytre miljø planlegge byggeprosjekter og ombygginger for å oppnå gode miljøløsninger Vedtatt i foretaksledelsen 18. juni 213 1

11 Haukeland universitetssjukehus Telefon: 53 Har du spørsmål eller gode miljøtips, kontakt HMS - senteret Telefon Telefon

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer