Møteprotokoll. Møtedato: Fra: Til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: Fra: Til: Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Lars Borten Jostein Jarl Sunnset Ketil Reitan Gjøran Berg Onsøyen Ola Solberg Mona Lilleberg Magne Anders Ranum Ove Eggen Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Ragnar Vigdal John Lorvik FO Hågen Fremo Anders A. Bolland sen. Joralf Rindli Erling Gøran Mellingsæter Lisbeth Tiller Lillian Anette Thomassen Jan Arne Bremnes Anna Lina Mørreaunet Holm Aud Herbjørg Kvalvik Gunnar Krogstad Jens Otto Havdal Bente Estenstad Berit Wold Fjelle Stein Restad Ingar Lomheim Stig Ler Einar Gimse Syrstad Grete Svegård Nikolaisen Martin Engen Ragnhild Winnberg FO Svein Hovin Oddvar Horg Synnøve Sterten Varamedlem Torodd Grytdal Ragnhild Winnberg Varamedlem Stein Eidsmo Hova John Lorvik Side 1 av 16

2 Andre: rådmann Roy J. Jevard, møtesekretær Mari Grongstad-Viken. Merknader: Kl Befaring Skanska Stål, Øysand og Delprodukter, Kvål Møtet startet med en orientering om Borgerundersøkelsen 2012, Sentio v/ Arve Østgård Ingen merknader til innkalling og saksliste. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Gunnar Krogstad Mona Lilleberg Side 2 av 16

3 SAKSLISTE Side Utv. saksnr. Arkivsaksnr. 4 Åpent PS 1/13 13/700 Delegerte vedtak t.o.m Åpent PS 2/13 13/700 Refererte journalposter t.o.m Åpent PS 3/13 11/6233 Bompengesøknad E6 sør: Jaktøysletta - Oppland/Hedmark grense, strekning i Melhus 8 Åpent PS 4/13 12/ /112,104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS 9 Åpent PS 5/13 12/ /2 DETALJPLAN MYRASAGA MASSETAK 2. gangs behandling 10 Åpent PS 6/13 13/204 STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD FRA HUSBANKEN Åpent PS 7/13 12/6910 Kjøp av kommunale boliger 12 Åpent PS 8/13 12/7021 SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI 14 Åpent PS 9/13 12/7622 Utøvelse av forkjøpsrett B- aksjer Trønder Energi AS 15 Åpent FO 1/13 13/705 Spørsmål til ordfører, Kommunestyremøte «Strategi E6 NTP, Nasjonal Transportplan» Side 3 av 16

4 1/13 Delegerte vedtak t.o.m Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Side 4 av 16

5 2/13 Refererte journalposter t.o.m Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Side 5 av 16

6 3/13 Bompengesøknad E6 sør: Jaktøysletta - Oppland/Hedmark grense, strekning i Melhus Melhus kommune fastholder prinsippvedtaket fra 2006 om tilslutning til gjennomføring av en sammenhengende utbyggi - -kr eks. kompensasjon for merverdiavgift). Melhus kom anleggets fremdrift. Det legges til grunn at trafikksikkerhetsprosjektet E6 Hage Gylland (oppstart 2012) skal ha full statlig finansiering i tråd med tidligere vedtatte forutsetninger. kommune peke på at det i finansieringsopplegget er lagt til grunn en kunstig høy lånerente (6,5 %). Det må her legges inn en mer realistisk verdi, og besparelsen som følger av dette må i sin helhet gå til å redusere egenfinansieringsandelen. Melhus kommune slutter seg til prinsippene for plassering av bomstasjonene, samt satsene ved den enkelte bomstasjon, i tråd med forutsetningen i bompengesøknaden datert Melhus kommune vil likevel peke på at kommunen blir delt i tre med den bomstruktur det legges opp til. Ettersom strekningen som går gjennom Melhus er den strekningen som har størst årsdøgnstrafikk og dermed tettest med bomstasjoner, blir det en uforholdsmessig stor belastning for kommunens innbyggere. Det må derfor vurderes løsninger som gir alle innbyggere mulighet til å komme til kommunesenteret uten å måtte betale bompenger. Det presiseres at Melhus kommune er innforstått med at de fire kommunene som berøres av utbyggingen av E6 sør må stå samlet om et framlegg, og vil på denne bakgrunn gi sin tilslutning til at foreliggende bompengesøknad blir innsendt. Endringsforslag KrF, SV, Ap v/ Gunnar Krogstad: 2.avsnitt setning 2 erstattes med: Bomsnittet ved Håggå forutsetter å finansiere hele strekningen Håggå Røskaft, ikke fortrinnsvis Håggå- Gylland. Alternativt forslag fra FrP v/ Joralf Rindli: Melhus kommune mener at utbygging av E6 sør fra Jaktøysletta til Oppland/ Hedmark grense er en statlig oppgave. Derfor bør finansieringen skje over statsbudsjettet. Tilleggsforslag fra FrP, Sp, H v/ Guro Angell Gimse: Melhus kommune åpner for et eventuelt nytt bomsnitt på Jaktøysletta i tillegg til de som er foreslått i bompengesøknaden. Dette kan bidra til å utjevne bompengebelastningen i pakken. Votering: Endringsforslag fra KrF, SV og Ap: Forslaget fikk 33 mot 4 stemmer, og ble vedtatt Side 6 av 16

7 Alternativt forslag fra Frp mot formannskapets innstilling m endring: Forslaget fikk 4 mot 33 stemmer, og falt. Tilleggsforslag fra Frp, Sp og H: Forslaget fikk 20 mot 17 stemmer, og ble vedtatt Melhus kommune Skjerdingsta - -kr eks. kompensasjon for merverdiavgift). anleggets fremdrift. Bomsnittet ved Håggå forutsetter å finansiere hele strekningen Håggå Røskaft, ikke fortrinnsvis Håggå- Gylland. Maksimalt bomp sammenheng vil Melhus kommune peke på at det i finansieringsopplegget er lagt til grunn en kunstig høy lånerente (6,5 %). Det må her legges inn en mer realistisk verdi, og besparelsen som følger av dette må i sin helhet gå til å redusere egenfinansieringsandelen. Melhus kommune slutter seg til prinsippene for plassering av bomstasjonene, samt satsene ved den enkelte bomstasjon, i tråd med forutsetningen i bompengesøknaden datert Melhus kommune vil likevel peke på at kommunen blir delt i tre med den bomstruktur det legges opp til. Ettersom strekningen som går gjennom Melhus er den strekningen som har størst årsdøgnstrafikk og dermed tettest med bomstasjoner, blir det en uforholdsmessig stor belastning for kommunens innbyggere. Det må derfor vurderes løsninger som gir alle innbyggere mulighet til å komme til kommunesenteret uten å måtte betale bompenger. digstillelse i Melhus kommune åpner for et eventuelt nytt bomsnitt på Jaktøysletta i tillegg til de som er foreslått i bompengesøknaden. Dette kan bidra til å utjevne bompengebelastningen i pakken. Det presiseres at Melhus kommune er innforstått med at de fire kommunene som berøres av utbyggingen av E6 sør må stå samlet om et framlegg, og vil på denne bakgrunn gi sin tilslutning til at foreliggende bompengesøknad blir innsendt. Side 7 av 16

8 4/13 90/112,104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, på Rye Nedre Melhus, med plankart datert og planbestemmelser datert Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir god utnytting av terrenget på omsøkt areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Det kreves 2 parkeringsplasser pr. leilighet. Alternativt forslag fra Sp, H, deler av FrP v/ Lars Borten: Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, på Rye Nedre Melhus, med plankart datert og planbestemmelser datert Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir god utnytting av terrenget på omsøkt areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Votering: Formannskapets innstilling mot alternativt forslag fra Lars Borten: Formannskapets innstilling fikk 19 mot 18 stemmer, og ble vedtatt Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, på Rye Nedre Melhus, med plankart datert og planbestemmelser datert Planforslaget er i tråd med overordnet plan, og gir god utnytting av terrenget på omsøkt areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Det kreves 2 parkeringsplasser pr. leilighet. Side 8 av 16

9 5/13 151/2 DETALJPLAN MYRASAGA MASSETAK 2. gangs behandling Melhus kommune vedtar, med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan Myrasaga massetak gnr/bnr 151/2, med plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser datert Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og ivaretar hensynet til nærliggende områder. Planen tilfører tilstrekkelig areal for å kunne gjennomføre en god avslutning og gjenlegging av det eksisterende masseuttakets sør-østlig sone. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar, med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan Myrasaga massetak gnr/bnr 151/2, med plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser datert Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og ivaretar hensynet til nærliggende områder. Planen tilfører tilstrekkelig areal for å kunne gjennomføre en god avslutning og gjenlegging av det eksisterende masseuttakets sør-østlig sone. Side 9 av 16

10 6/13 STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD FRA HUSBANKEN 2013 Kommunen vedtar å ta opp kr i startlån fra Husbanken i Lånet tas opp som annuitetslån med 25 års løpetid. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vedtar å ta opp kr i startlån fra Husbanken i Lånet tas opp som annuitetslån med 25 års løpetid. Side 10 av 16

11 7/13 Kjøp av kommunale boliger 1. Melhus kommune bevilger inntil 10 mill kroner inkl omkostninger til kjøp av boliger/leiligheter for flyktninger. Bevillingen finansierer med låneopptak som avdras over 40 år. Dersom det oppnås tilskudd fra Husbanken knyttet til erverv av boligene, skal dette brukes til å redusere låneopptaket. 2. Det delegeres rådmannen og justere nettorammen på rammeområde 4, 5 og 9 som følge av vedtak gjort under punkt 1. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommune bevilger inntil 10 mill kroner inkl omkostninger til kjøp av boliger/leiligheter for flyktninger. Bevillingen finansierer med låneopptak som avdras over 40 år. Dersom det oppnås tilskudd fra Husbanken knyttet til erverv av boligene, skal dette brukes til å redusere låneopptaket. 2. Det delegeres rådmannen og justere nettorammen på rammeområde 4, 5 og 9 som følge av vedtak gjort under punkt 1. Side 11 av 16

12 8/13 SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI 1. Melhus kommunestyre innvilger en kommunal garanti for låneopptak på maksimalt kr ,- til Gauldal Arena AS. Lånet skal brukes til finansiering av en innendørs fotballhall kalt «Bankhallen» 2. Melhus kommunestyre har følgende forutsetninger: a. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens 51.1 b. Det skal ikke utbetales utbytte fra Gauldal Arena AS til eierne c. Lånet skal pantesikres. Melhus kommune kan tre inn i Melhus Banken (långiver) sin panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart dersom terminbeløp uteblir d. Gauldal Arena AS skal etter hver generalforsamling sende Melhus kommune revidert årsregnskap og årsberetning e. Alle eventuelle fremtidige tilskudd fra Melhus kommune skal gå til reduksjon av lån eller avdragsbetaling på lånet f. Garantibeløpets størrelse nedtrappes i forhold til den opprinnelige nedbetalingsplanen g. Garantien for låneopptaket har en varighet på inntil 20 år h. Hallen skal være fullverdiforsikret Rådmannen påpeker at under pkt g) skal garantiens varighet være 30 år. Tilleggsforslag fra Sp, FrP, H v/ Ove Eggen: Nytt pkt i) Melhus kommune forutsetter styreplass i selskapet. Styremedlem/ varamedlem velges for to år av kommunestyret. Relevant kompetanse skal vektlegges. Forslag styremedlem: Stein Eidsmo Hova Opposisjonens forslag til varamedlem: Ingar Lomheim Votering: Formannskapets innstilling (med endring i pkt g. til varighet på 30 år): Forslaget ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Ove Eggen: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommunestyre innvilger en kommunal garanti for låneopptak på maksimalt kr ,- til Gauldal Arena AS. Lånet skal brukes til finansiering av en innendørs fotballhall kalt «Bankhallen» 2. Melhus kommunestyre har følgende forutsetninger: a. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens 51.1 b. Det skal ikke utbetales utbytte fra Gauldal Arena AS til eierne Side 12 av 16

13 c. Lånet skal pantesikres. Melhus kommune kan tre inn i Melhus Banken (långiver) sin panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart dersom terminbeløp uteblir d. Gauldal Arena AS skal etter hver generalforsamling sende Melhus kommune revidert årsregnskap og årsberetning e. Alle eventuelle fremtidige tilskudd fra Melhus kommune skal gå til reduksjon av lån eller avdragsbetaling på lånet f. Garantibeløpets størrelse nedtrappes i forhold til den opprinnelige nedbetalingsplanen g. Garantien for låneopptaket har en varighet på inntil 30 år h. Hallen skal være fullverdiforsikret i. Melhus kommune forutsetter styreplass i selskapet. Styremedlem/ varamedlem velges for to år av kommunestyret. Relevant kompetanse skal vektlegges. Styremedlem: Stein Eidsmo Hova Varamedlem: Ingar Lomheim Side 13 av 16

14 9/13 Utøvelse av forkjøpsrett B- aksjer Trønder Energi AS Melhus kommunestyre ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten til de 2000 B-aksjer som Snillfjord kommune selger til Rissa Kraftlag SA til en pris a kr 550,- pr. aksje Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten til de 2000 B-aksjer som Snillfjord kommune selger til Rissa Kraftlag SA til en pris a kr 550,- pr. aksje Side 14 av 16

15 1/13 Spørsmål til ordfører, Kommunestyremøte «Strategi E6 NTP, Nasjonal Transportplan» Ordfører besvarer spørsmålet i møtet. Ordfører besvarte spørsmålet i møtet. Svar legges ved møteprotokoll. Ordfører besvarte spørsmålet i møtet. Svar legges ved møteprotokoll. Side 15 av 16

16 Vedlegg: spørsmål/ svar FO 1/13: Hvilken strategi har ordføreren for å påvirke sentrale politikere til å få ny E6 gjennom kommunen inn i Nasjonal Transportplan? Mvh Mikal Kvaal (H). Svar til Mikal Kvål, kommunestyret Nå, frem mot avgjørelsen i NTP mener jeg et samlet Trøndelag må ha full fokus på Midt-Norges viktigste vegprosjekt! For å få opp den statlige andelen, og ikke minst komme inn i NTP. Jeg har derfor sendt ut mailer til naboordførerne samt Fylkeskommunen, og fått tips fra kommunikasjonsrådgiver. Jeg har tilbudt meg å være aksjonsleder men jeg må ha innspill og tips, samt selvfølgelig må fylkeskommunen med ordførere og samferdselskomite være med på laget. Det er viktig at fylkeskommunen fortsatt ivaretar den koordinerende funksjonen vis a vis overordnet myndighet. Og da er det viktig at trykket økes og helst forsterkes fram mot vårens avgjørelse. Det er viktig at det ikke kun blir en ordføreraksjon i regi av de mest ivrige veikommunene. For akkurat nå er dette vår kampflybase! Framfor alt må innsatsen rettes mot departementet og regjeringen. Samtidig må en være synlig på banen overfor stortingspolitikere og alle andre som har en direkte kanal inn mot regjeringen. Slaget står jo der. Når NTP foreligger er trolig det aller meste gjort. Hva er lurt å gjøre, hvordan legge opp arbeidet. Dette må vurderes: - Ordføreropprop - Kronikker - Filmen sendetid, når og hvor? På kinoen eller på flytoget? - Adressa - NRK - Hvem av de sentrale politikerne er viktigst? Finans- eller samferdselsdepartementet? - Hva med Ørlandet forsvaret, fiskerinæringen de trenger vel vegen like mye som oss? - Trondheimsregionens rolle - Trøndelagsbenken - Bred oppslutning om målet, i hele Trøndelag på tvers av politiske, geografiske og sektor-grenser - Samle oss om noen få og tydelige hovedbudskap som støttes av sterke fakta - og lær disse budskapene m/faktagrunnlaget utenat, og bruk dem ofte! - Pass på at budskapene ikke dreier seg for mye om "nå er det vår tur", eller "det er synd på oss", men at de får fram hvorfor Trondheimsveien er viktig for resten av landet, som vital del av den nasjonale infrastrukturen - Sett opp en tidslinje og være nøye med timing av alle hovedutspill og aktiviteter Vi må ha en plan og en entusiastisk trønderbataljon! Og dette må vi ha profesjonell hjelp til mener jeg. Toget går bare en gang og det er til våren. Det er 4 år til neste gang. Jorid J - Når det gjelder den konkrete strategien videre, venter jeg på svar fra fylkesordfører/ varaordfører - Det avtalt et drøftingsmøte neste uke med ordførerne langs Trondheimsvegen. - Næringsforeninga i Trondheimsregionen satser og bidrar på dette, og uttaler at dette er det aller viktigste næringspolitiske saken de arbeider for nå. De har drøftet min utfordring på mandag, og jeg skal ha møte med dem i morgen. - Jeg har i tillegg bedt Trond Jære, prosjektleder, og å finne midler som kan dekke aksjonen, og en kommunikasjonsrådgiver med klar strategi. - Og i tillegg må vi alle bruke de kanaler vi har, jeg vet at «prosess- dokumentet» befinner seg på Statsministerens kontor allerede. Side 16 av 16

17 Tom side

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer