Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22."

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Lars Borten Jostein Jarl Sunnset Ketil Reitan Gjøran Berg Onsøyen Ola Solberg Mona Lilleberg Magne Anders Ranum FO Ove Eggen Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Ragnar Vigdal John Lorvik Hågen Fremo Anders A. Bolland sen. FO Joralf Rindli Erling Gøran Mellingsæter FO Lisbeth Tiller Lillian Anette Thomassen Jan Arne Bremnes Anna Lina Mørreaunet Holm Aud Herbjørg Kvalvik Gunnar Krogstad Jens Otto Havdal Bente Estenstad Berit Wold Fjelle Stein Restad Ingar Lomheim Stig Ler Einar Gimse Syrstad Grete Svegård Martin Engen Svein Hovin Oddvar Horg Synnøve Sterten Torodd Grytdal Varamedlem Stein Eidsmo Hova Magne Anders Ranum Varamedlem Ruth Laila Berge Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Rolf Tiller Anders Bolland sr. Varamedlem Ole Ingebrigt Eid sak 72/15 Varamedlem Hege Anita Rofstad sak 72/15 Varamedlem Tove Børseth sak 72/15 Varamedlem Audun Lilleberg sak 72/15

2 Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, ass. rådmann Morten Bostad, rådgiver Eli-Christine Paulsen, møtesekretær Mari Grongstad Orienteringer 1. Næringsforeningen i Trondheim v/ Hans Petter Øien Kvam 2. Rådmannen - Miljøregnskap 2014 v/ Kristin Fosseide - Status i prosjekt «Klima, miljø og livsstil» i skoler og barnehager v/ Signy Overbye, Jan Henrik Dahl, Marte Aursand Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 72/15 behandles etter sak 69/15. Jens Otto Havdal innvilges permisjon etter behandling av sak 72/15. Ingen vara. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Oddvar Horg Jostein Jarl Sunnset

3 Saksliste 61/15 15/4166 Åpent Delegerte vedtak tom /15 15/4166 Åpent Refererte journalposter tom /15 14/4064 Åpent Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS og navnebytte 64/15 15/2734 Åpent IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 65/15 15/3884 Åpent 208/116 KOMMUNAL EIENDOM - SALG AV TANNGÅRDEN PÅ LUNDAMO 66/15 15/3924 Åpent Forslag om økning av marginprosenten 67/15 15/3344 Åpent Salg av alkohol på valgdagen 68/15 12/5064 Åpent RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL /15 14/793 Åpent EVALUERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I MELHUS 70/15 15/3041 Åpent REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ENDRING 71/15 15/3212 Åpent Prosjekt likestilte kommuner - endringer i tilsettingsreglementet, arbeidsgiverstrategien og kommuneplanens samfunnsdel 72/15 15/3868 Åpent MULIG SAMMENSLÅING AV MELHUS TOMTESELSKAP AS, MELHUS NÆRINGSAREAL OG AS LUNDEMO BRUK 13/15 15/4162 Åpent Interpellasjon - Kloakkhåndtering i Melhus kommune Kommunestyret /15 15/4136 Åpent Spørsmål til ordfører Reguleringsplan Losjevegen 3 15/15 15/4136 Åpent Spørsmål til ordfører Begrenset politimyndighet

4 Sak 61/15 Delegerte vedtak tom Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 62/15 Refererte journalposter tom Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 63/15 Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS og navnebytte Innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS.

7 Sak 64/15 IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS som fremgår av sakens vedlegg 1, med virkning fra Kommunestyret tar til etterretning at Trondheim kommune melder seg ut av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS som fremgår av sakens vedlegg 1, med virkning fra Kommunestyret tar til etterretning at Trondheim kommune melder seg ut av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato.

8 Sak 65/15 208/116 KOMMUNAL EIENDOM - SALG AV TANNGÅRDEN PÅ LUNDAMO Innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar at eiendommen g.nr. 208, b.nr. 116 «Tanngården» på Lundamo legges ut for salg i det åpne marked med bistand fra eiendomsmegler. 2. Netto salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond 3. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammene på rammeområdene 5 og 9 som en konsekvens av salget. Behandling i Kommunestyret: Alternativt forslag fra Krf, SV og Ap v/ forslagsstiller Grete Svegård Melhus kommunestyre ber rådmannen vurdere om «Tanngården» på Lundamo kan benyttes som bolig til flyktninger. Votering: Innstilling mot alternativt forslag: Innstillingen ble vedtatt med stemmer Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at eiendommen g.nr. 208, b.nr. 116 «Tanngården» på Lundamo legges ut for salg i det åpne marked med bistand fra eiendomsmegler. 2. Netto salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond 3. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammene på rammeområdene 5 og 9 som en konsekvens av salget.

9 Sak 66/15 Forslag om økning av marginprosenten Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret vedtar å øke marginprosenten fra 9 % til 10 % med virkning fra og med Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret vedtar å øke marginprosenten fra 9 % til 10 % med virkning fra og med

10 Sak 67/15 Salg av alkohol på valgdagen Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret følger endringer i Alkohollovens 3-7 og endrer «Kommunale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger» pkt. 11 Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 til følgende ordlyd: Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.(jfr Alkohollovens ledd) Behandling i Kommunestyret: Utsettelsesforslag på vegne av SV, KrF og Ap Saken utsettes. Fagkomiteens behandling innhentes før saken fremmes på nytt for kommunestyret. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes. Fagkomiteens behandling innhentes før saken fremmes på nytt for kommunestyret.

11 Sak 68/15 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Innstilling til Kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune at område 103 (del av gnr/bnr 73/4) på Kvål disponeres til LNF-formål. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune at del av gnr/bnr 73/19, del av 73/13, del av 73/5 og del av 73/6 omdisponeres fra LNF til boligformål. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune at område 103 (del av gnr/bnr 73/4) på Kvål disponeres til LNF-formål. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune at del av gnr/bnr 73/19, del av 73/13, del av 73/5 og del av 73/6 omdisponeres fra LNF til boligformål.

12 Sak 69/15 EVALUERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I MELHUS Innstilling til Kommunestyret: Forslag til nytt revidert reglement for delegering vedtas, med følgende endringer: Punkt 5. Formannskapet, s 12 endres Kommunestyrets delegerte myndigheten fra Rådmannen til Formannskapet med følgende ordlyd: «I tillegg delegeres det myndighet til Formannskapet til å behandle alle søknader om dispensasjon fra plan og planbestemmelser etter 19-2» Pkt 8 Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår:..og assisterende rådmenn. Pkt 12.2 Stillinger. : I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår: og assisterende rådmenn. pkt 12.2 Stillinger: Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette lønn med ny tilsetting. Behandling i Kommunestyret: Alternativt forslag til vedtak fra Sp v/ forslagsstiller Lars Borten Pkt 5 Formannskapet Søknader om dispensasjon fra plan og planbestemmelser etter 19-2 behandles administrativt, men i saker der administrasjonen er negativ til dispensasjonen, sendes saken til Formannskapet for behandling. Pkt 7.2 Komite for teknikk og miljø Tvangsmulkt kan bare ilegges etter politisk behandling. Etter gruppemøte trekker Lars Borten sitt forslag om endring pkt 5. Alternativt forslag til vedtak fra Sp, V, FrP og H v/ forslagsstiller Mona Lilleberg Pkt 5 Formannskapet Kommunestyret beslutter å bevare eksisterende praksis ved håndteringen av disposisjoner. Punktvis votering: Pkt 5: Innstillingen fikk ingen stemmer, og falt. (Vedtak: Kommunestyret beslutter å beholde eksisterende praksis ved håndtering av disposisjoner) Pkt 8: Innstilling enstemmig vedtatt. Pkt 12.2: Innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt 12.2: Innstillingen enstemmig vedtatt. Nytt pkt 7.2: Forslaget fikk 20 mot 17 stemmer, og ble vedtatt. Delegasjonsreglementet med endringer ble deretter enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Forslag til nytt revidert reglement for delegering vedtas, med følgende endringer:

13 Pkt 7.2 Komite for teknikk og miljø Tvangsmulkt kan bare ilegges etter politisk behandling. Pkt 8 Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår:..og assisterende rådmenn. Pkt 12.2 Stillinger. : I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår: og assisterende rådmenn. pkt 12.2 Stillinger: Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette lønn med ny tilsetting.

14 Sak 70/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ENDRING Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag, med følgende endring Pkt 8: Kommunestyret settes inn under Kategori A. Pkt 9: Parentes strykes i overskrift. Behandling i Kommunestyret: Tilleggs- / endringsforslag fra FrP, H, V og Sp v/ forslagsstiller Guro Angell Gimse: Det innføres en ny kategori møtegodtgjørelse: Kategori C. Ungdomsråd. Godtgjørelse: 1,25 promille av 92 % av Stortingsrepresentants lønn pr skoleår. Pkt 9: Antall møter som godtgjøres etter kategori A og B begrenses oppad til 8 møter pr år. Endringsforslag fra Ap, KrF, SV v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad: Pkt 7: Nestledere i komiteene tilstås en fast årlig godtgjørelse på 4% av 92% av Stortingsrepresentantenes lønn. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse. Forslag fra Guro Angell Gimse vedrørende pkt 9, trekkes. Endringsforslag av Ap v/ forslagsstiller Stig Ler Pkt 15: Krav eldre enn ½ år godtgjøres ikke. Votering: Om ny kategori C: Forslaget fikk 33 mot 3 stemmer og ble vedtatt. Endring pkt 7: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Endring pkt 15: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling med ovennevnte endringer ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag, med følgende endring Ny Kategori C: Ungdomsråd. Godtgjørelse: 1,25 promille av 92 % av Stortingsrepresentants lønn pr skoleår. Pkt 7: Nestledere i komiteene tilstås en fast årlig godtgjørelse på 4% av 92% av Stortingsrepresentantenes lønn. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse. Pkt 8: Kommunestyret settes inn under Kategori A. Pkt 9: Parentes strykes i overskrift. Pkt 15: Krav eldre enn ½ år godtgjøres ikke. Enstemmig vedtatt.

15 Sak 71/15 Prosjekt likestilte kommuner - endringer i tilsettingsreglementet, arbeidsgiverstrategien og kommuneplanens samfunnsdel Innstilling til Kommunestyret: Innstilling med endringer slik fremsatt av rådmannen ble enstemmig vedtatt. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Innstilling med endringer slik fremsatt av rådmannen ble enstemmig vedtatt.

16 Sak 72/15 MULIG SAMMENSLÅING AV MELHUS TOMTESELSKAP AS, MELHUS NÆRINGSAREAL OG AS LUNDEMO BRUK Innstilling til Kommunestyret: 1. Melhus kommunestyre tar vedlagte utredning om mulig sammenslåing av Melhus Tomteselskap AS, Melhus Næringsareal AS og AS Lundemo Bruk til orientering. Behandling i Kommunestyret: Følgende kommunestyremedlemmer ble erklært inhabile i saken, da de sitter som medlemmer/ varamedlemmer i styrene til ett eller flere av de omtalte selskap: Sigmund Gråbak, Mikal Kvaal, Ketil Reitan, Berit Wold Fjelle, Lars Borten, Svein Hovin. Vara: Audun Lilleberg, Tove Børseth, Ole Ingebrigt Eid, Hege Anita Rofstad. Omforent forslag v/ forslagsstiller Ove Eggen: Kommunestyret ber rådmannen, sammen med de sittende styrene, om å fremlegge rapport om mulig fusjonering av Melhus Tomteselskap AS og Melhus Næringsareal, samt samarbeidsform med AS Lundemo Bruk. Rapporten skal inneholde kostnader, fremdriftsplan og plan over de formelle milepælene i en slik prosess. Dette fremlegges kommunestyret i februar 2016, for endelig avgjørelse. Votering: Innstilling mot omforent forslag: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre ber rådmannen, sammen med de sittende styrene, om å fremlegge rapport om mulig fusjonering av Melhus Tomteselskap AS og Melhus Næringsareal, samt samarbeidsform med AS Lundemo Bruk. Rapporten skal inneholde kostnader, fremdriftsplan og plan over de formelle milepælene i en slik prosess. Dette fremlegges kommunestyret i februar 2016, for endelig avgjørelse.

17 Sak 13/15 Interpellasjon - Kloakkhåndtering i Melhus kommune Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Forslag til vedtak v/ Lars Borten: Melhus kommune tillater tette tanker for kloakk fra fritidsboliger, og administrasjonen får i oppdrag å fremme forslag på forskrift og bestemmelser av gebyr for slik ordning. Forslaget legges frem for komite for teknikk og miljø til behandling snarest. Alternativt forslag v Ap, SV og KrF v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad: Rådmannen bes fremme en sak om tette tanker for kloakk fra fritidsboliger, for behandling i komite for teknikk og miljø og eventuelt kommunestyret. Lovlighetskontroll: Om alternativt forslag v/ Borten blir vedtatt bes det om Lovlighetskontroll etter kommunelovens 59, Erklæring er signert SV v/aud Herbjørg Kvalvik, Ap v/ Gunnar Krogstad og KrF v/ Jan Arne Bremnes. Votering: Bortens forslag mot forslag fra Krogstad Bortens forslag ble vedtatt med 20 mot 16 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommune tillater tette tanker for kloakk fra fritidsboliger, og administrasjonen får i oppdrag å fremme forslag på forskrift og bestemmelser av gebyr for slik ordning. Forslaget legges frem for komite for teknikk og miljø til behandling snarest. Etter Kommunelovens 59 skal det gjøres lovlighetskontroll av vedtaket.

18 Sak 14/15 Spørsmål til ordfører - Reguleringsplan Losjevegen 3 Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

19 Sak 15/15 Spørsmål til ordfører - Begrenset politimyndighet Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

20 Spørsmål og svar: Spørsmål til ordfører - Reguleringsplan Losjevegen 3 Flere av oss i Arbeiderpartiet er de siste ukene blitt kontaktet av Pottenbeboere om situasjonen rundt reguleringsplanen for Losjeveien 3. De har gitt oss informasjon om flere forhold vedrørende denne planen som er meget betenkelig. Her kan nevnes tiltenkt nedgravd avfallssystem som kommer i konflikt med eksisterende kloakksystem hos naboer. Hvis denne skal flyttes, går det ut over regulert parkeringsareal. Dette krever ny reguleringsplan. Et annet eksempel er veibredde som blir for smal til at to biler kan møtes. Det blir heller ingen mulighet for snuplass. Videre kan nevnes dårlig regulering av trafikk, både i Rådhusveien og Løvsetveien, i tillegg til at Høyeggen skoles kapasitet er sprengt. Vi er gjort kjent med at det er sendt inn 3 klager på reguleringsplanen innen fristen. Hvordan stiller ordføreren seg til denne saken og hva vil du gjøre for at dette byggprosjektet kan bli til det beste både for utbygger og eksisterende beboere i Potten? Berit Wold Fjelle Arbeiderpartiet Svar fra ordfører Losjevegen har 20 leiligheter- med parkeringskjeller. Nær 40% av tomta er grøntareal. Reguleringsplanen har vært på høring, og er nå endelig vedtatt. Det har kommet 3 klager på endelig vedtak. Disse vil bli behandlet på vanlig måte og lagt fram for formannskapet. Dersom en eller flere av klagene blir tatt til følge må reguleringsplanen endres og saken må på nytt opp i kommunestyret for endelig behandling. Tas klagene ikke til følge av formannskapet skal de sendes fylkesmannen til endelig behandling. Klagene er oversendt utbygger og administrasjonen har innkalt utbygger til et møte for å gjennomgå klagene. Klagene går på flere forhold: Vegbredde: Reguleringsplanen viser fortau som går på bekostning av eksisterende vegbredde dette er påklaget av Losjeveien Veilag som mener at veien da blir for smal. Etter ønske fra beboere og kommunen skal planen trygge myke trafikanter. Vegbredden er godkjent av kommunestyret. SVV anbefaler at slike veier skal ha en bredde på 3,5 meter- denne veien har 4 meter. Snuplass: Reguleringsplanen viser ikke snuplass ved enden av Losjevegen. Losjeveien veilag mener Melhus kommune må pålegge utbygger å bekoste en slik snuplass. Den må da i tilfelle tas inn i planen og det må innarbeides rekkefølgebestemmelser i forhold til dette. Pr i dag rygger også Envina ved tømming. Plassering av søppelanlegg: Planen viser innregulert nedgravd søppelanlegg nær naboens VA- ledninger. Dette er påklaget av naboene. Utbygger må legge fram godkjent VA plan før utbygging kan skje. Resultatet av klagen kan enten bli endring av planen med annen plassering av søppelanlegget, det kan ifølge utbygger enkelt løses, eller at utbygger viser gjennom en VA plan hvordan de vil ivareta naboens VA ledninger i tråd med kommunens VA-norm f.eks ved en omlegging ledningene. Her jobber altså utbygger og kommune sammen for å finne en varig, langsiktig og god løsning gjennom et detaljprosjekt. I tillegg foreligger det en mer generell klage som går på flere forhold i forbindelse med planen bl.a i forhold til utnyttingsgrad, høyde på bygget, uterom mv Fra administrasjonens side vil de gå nøye gjennom klagene og også utfordre utbygger på hvordan disse konkrete problemstillingene skal ivaretas før klagene legges fram til politisk behandling. Planen kan ikke gjennomføres før

21 klagebehandling er gjennomført. Kommunen har også forhandlet om en utbyggingsavtale med utbygger for gjennomføring av planen. Politisk behandling av denne er utsatt i påvente av klagebehandlingen. Denne saken er endelig vedtatt. Ved første utlysning, kom det inn rundt 10 klager. I mellomtiden har utbygger gjennomført dialogmøter med naboer, og nå står det altså igjen 3 klager. Jeg har tro på at dette vil ordne seg til det beste for Pottens eksisterende og nye innbyggere, og bli et pent og godt bomiljø for alle. Jorid Oliv Jagtøyen Ordfører

22 Spørsmål til ordfører - Begrenset politimyndighet BEGRENSET POLITIMYNDIGHET Under behandlingen av delegasjonsreglementet i formannskapet kom det fram i debatten at kommunen har en ansatt med begrenset politimyndighet. Det kan se ut til at det har utviklet seg en praksis hvor kommunen er blandet inn i oppsyn med blant annet motorferdsel i utmark. Når kommunen har kommet over dette har det blitt sendt anmeldelser til politiet. Politimyndighet er fullmakt til å gjennomføre myndighetsbeslutninger ved bruk av makt. I en rettsak er utgangspunktet at staten har enerett til å utøve politimyndighet, gjerne omtalt som statens politimonopol eller maktmonopol. En statlig tjenestemann kan utøve politimyndighet dersom vedkommende innehar en stilling som er tillagt slik myndighet, eventuelt at vedkommende blir tildelt slik myndighet. Begrenset politimyndighet kan unntaksvis også tildeles andre, normalt da for et begrenset tidsrom og en bestemt type saker. Et typisk eksempel er tildeling av begrenset politimyndighet til personer som deltar i jaktoppsyn. Også andre institusjoner kan på enkelte områder være tillagt politimyndighet gjennom egen lovgivning. Typiske eksempler er kystvakt, statens naturoppsyn og arrestforvarer, samt den politimyndighet som kan utøves av befal i militæret. Melhus Høyre mener det er uheldig at en ansatt i Melhus kommune har begrenset politimyndighet. Dette kan føre til en utvanning av maktmonopolet samt at det blir uklart hvilken rolle Melhus kommune har. Vi har følgende spørsmål rundt dette: Spørsmål: 1. På hvilket grunnlag er politimyndigheten tildelt? 2. Innenfor hvilken begrensning er politimyndigheten gitt? 3. Er myndigheten benyttet i tilknytning til kommunale oppgaver/oppdrag? 4. Vil ordføreren sørge for å avvikle denne ordningen? Guro Angell Gimse (H) Svar fra ordfører Spørsmål 1. Ordningen med kommunalt naturoppsyn hvor kommunalt ansatt innehar begrenset politimyndighet har vært en kontinuerlig ordning i 22 år, initiert av politisk ledelse i Melhus kommune i Rådmannen mener tjenesten gir grunnlag for et godt samarbeid mellom grunneiere, innbyggere og kommunen som miljømyndighet. Funksjonen med begrenset politimyndighet er en ekstra ressurs til kommunens natur- og miljøtilsyn som bidrar til å sikre kompetanse, gjennomføringskraft og objektivitet i tjenesteutførelsen. Den skal også bidra til en viktig forebyggende funksjon når det gjelder miljøkriminalitet. Naturoppsynstjenesten er ofte første veg inn i forhold til varsling om miljøskadelige forhold. Tjenesten er plassert i Utviklingsseksjonen for bedre å kunne samordne tilsyn og forvaltning i kommunen. Melhus kommune har søkt Politimesteren i Sør-Trøndelag om begrenset politimyndighet for miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl som har ansvar for Naturoppsynstjenesten, og som innehar formalkompetansen som skal til for å kunne utøve begrenset politimyndighet. Det er politimesteren på bakgrunn av søknad fra oppdragsgiver som tildeler begrenset politimyndighet for sitt distrikt. Søknaden skjer for Melhus kommune sin del via Lensmannen i Melhus. Det kan gis begrenset politimyndighet til oppdragsgivere som eksempelvis Statens naturoppsyn, fjellstyrene, fylkesmannens miljøvernavdeling, kommunene, statsskog, jeger og fiskeforening eller annen frivillig organisasjon. Søknaden skal sendes Politimesteren i det distrikt hvor tjenesten skal utføres. Politimesteren er ansvarlig for forsvarlig saksbehandling m.h.t. politimyndighet.

23 Spørsmål 2. En begrenset politimyndighet gis på følgende måter: - Tidsmessig: Politimyndigheten vil normalt alltid være begrenset til et nærmere bestemt tidspunkt, vanligvis ett år, men kortere og lengre funksjonsnivå kan forekomme. - Geografisk: Oppsynsmannen vil få et geografisk funksjonsområde hvor myndigheten kan anvendes. - Saklig: Det vil alltid være gitt klare begrensninger i myndigheten med hensyn til hvilke saklige områder den skal gjelde på, og da normalt knyttet til nærmere beskrevne lovregulerte områder. For Jan Henrik Dahl har politimesteren gitt begrenset politimyndighet for to år av gangen med funksjonsområde Melhus kommune og nabokommunene, knyttet til følgende lovverk: - Viltloven - Lakse- og innlandsfiskloven - Motorferdselloven - Forurensningsloven - Kulturminneloven - Naturmangfoldloven - Våpenloven 9 - Vegtrafikkloven 10 - Dyrevelferdloven - Hundeloven - Plan- og bygningsloven - Fjelloven - Friluftsloven Ved tildeling av begrenset politimyndighet får oppsynsmannen status som offentlig tjenestemann innenfor de tidsmessige, geografiske og saklige rammene som er satt for politimyndigheten. For det første får oppsynsmannen en særlig rettsbeskyttelse etter straffeloven 127, 128 og 326 mot både fysiske og verbale angrep fra publikum. Videre får han en særlig rett til å foreta såkalte straffeprosessuelle inngrep, det vil si ransaking, beslag og pågripelse, og kan gi pålegg. Rådmannen mener at det å inneha begrenset politimyndighet i seg selv gir en autoritet som i mange sammenhenger gjør oppsynsoppgaven lettere for oppsynsmannen. Melhus kommune har begrunnet søknaden ut fra flere forhold: Det er viktig å kunne gi effektive tilrettevisninger og pålegg bl.a. for å unngå ulovlige handlinger. Der det begås straffbare handlinger vil det også kunne være behov for at det blir foretatt ransaking og beslag. Konfliktnivået kan være høyt i enkelte områder, bl.a. i Flåmarka og i grenseområdene mot Klæbu og Midtre Gauldal når det gjelder ulovlig motorferdsel i utmark. Melhus kommune erfarer hyppige straffbare forhold knyttet til ulovlig motorferdsel, ulovlig hyttebygging, forurensningssaker, faunakriminalitet. Spørsmål 3. Er myndigheten benyttet i tilknytning til kommunale oppgaver/oppdrag? Oppdragsgiver er Melhus kommune. Kommunens natur- og miljøtilsyn skjer på bakgrunn av konkrete henvendelser fra grunneiere og publikum forøvrig. I svaret er det lagt ved eksempler på forhold hvor begrenset politimyndighet er benyttet, og hvor da nødvendig politibevis er forevist på forhånd har vært ved:

24 - tilrettevisning overfor person som ikke overholdt båndtvangsbestemmelsen ved at løshund jaget beitedyr samt elgku med kalv. Etter henvendelse fra grunneierlaget Horg Østre Bygdeallmenning. Grunneierlaget følger selv opp med anmeldelse til politiet ved ny ulovlig adferd. - under aksjon hvor oppsynet deltok i søk etter kilde til forurensning som forårsaket dødsfall for tre ammekyr i Skilbreidalen. Etter henvendelse fra grunneier og beitelag. Aksjonen medførte også at vi måtte inn i Midtre Gauldal kommune, hvor vi hadde god kommunikasjon med hytteeiere som bidro i søk. - under snøscooter-kontroll ved Håen/ Samsjøen hvor dispensasjoner er gitt av Melhus kommune. Etter henvendelse fra hytteforeninger og i samarbeid med Lundemo Bruk. Hytteeiere er svært fornøyd med at det utføres kontroll. Med klart roligere forhold i vinter- og påskeferie som effekt. Lundemo Bruk har en klar holdning til ulovlig motorferdsel. - under aksjon hvor scootere hadde gått gjennom isen på Håen etter ulovlig kjøring. Etter henvendelse fra publikum og i samarbeid med politiet. Aksjonen har virket meget forebyggende. Ikke minst viktig knyttet til liv og helse. - under orientering til person i Hovinsmarka som berører flere miljølovverk. Etter henvendelse fra publikum. - under tilrettevisning i hundetreningsfeltet ved Samsjøen. Del av mangeårig samarbeid med beitelag og Singsås fjellstyre. Singsås fjellstyre bidrar også finansieringsmessig til oppdraget. Beitenæringa er godt fornøyd. Det er få overtredelser. - under orientering til fører av ATV på parkeringsplassen i Flåmarka hvor vedkommende var i ferd med å laste opp utstyr for frakt inn i marka etter oppdrag fra hytteeier, på barmark. Fører fikk beskjed om å laste av og orientere hytteeier om at forholdet var ulovlig, og at vedkommende som del av godkjent byggetillatelse kan frakte inn utstyr på vinterføre. ATV-føreren var svært fornøyd med å bli gjort oppmerksom på forholdet før han begikk noe ulovlig. Utgangspunktet for tilstedeværelse var en annen sak på bakgrunn av en konkret henvendelse fra publikum. Rådmannen mener at det med andre ord er etablert et godt samarbeid med grunneiere, næringsutøvere og publikum gjennom årene, med kort veg for varsling inn til kommunen. Antallet henvendelser overskrider det oppsynstjenesten har kapasitet til å følge opp. Med bakgrunn i 22 års praksis med kommunalt miljøoppsyn erfarer ikke rådmannen at ordningen med begrenset politimyndighet i en svært begrenset ressurs fører til utvanning av statens maktmonopol eller at det blir uklart hvilken rolle Melhus kommune har. Ordfører har i forbindelse med spørsmålet bedt rådmannen undersøke om det fins tilsvarende praksis i andre kommuner. Da ordningen ble etablert opprettet flere kommuner tilsvarende ordninger. Eksempler fra dagens praksis er bl.a. Røros kommune og Skien kommune. Spørsmål 4 vil ordføreren sørge for å avvikle denne ordningen? Rådmannen har nå sett at det under denne ordningen ikke bør være Melhus kommune som anmelder forhold som avdekkes, men at dette håndteres selvstendig av politiet. Lensmannen har vært positiv til dette samarbeid og vil trekke frem at det forebyggende er en viktig faktor. Det er et supplement til den jobben som tilligger lensmannskontoret. Ordfører vil ta en dialog med rådmannen og lensmannen vedrørende denne ordningen. Jorid Oliv Jagtøyen Ordfører

25 Denne saken har ingen dokumenter

26 Denne saken har ingen dokumenter

27 Denne saken har ingen dokumenter

28 Denne saken har ingen dokumenter

29 Denne saken har ingen dokumenter

30 Denne saken har ingen dokumenter

31 Denne saken har ingen dokumenter

32 Denne saken har ingen dokumenter

33 Denne saken har ingen dokumenter

34 Denne saken har ingen dokumenter

35 Denne saken har ingen dokumenter

36 Denne saken har ingen dokumenter

37 Denne saken har ingen dokumenter

38 Denne saken har ingen dokumenter

39 Tom side

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20. Møteprotokoll Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13 Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer