Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22."

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Lars Borten Jostein Jarl Sunnset Ketil Reitan Gjøran Berg Onsøyen Ola Solberg Mona Lilleberg Magne Anders Ranum FO Ove Eggen Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Ragnar Vigdal John Lorvik Hågen Fremo Anders A. Bolland sen. FO Joralf Rindli Erling Gøran Mellingsæter FO Lisbeth Tiller Lillian Anette Thomassen Jan Arne Bremnes Anna Lina Mørreaunet Holm Aud Herbjørg Kvalvik Gunnar Krogstad Jens Otto Havdal Bente Estenstad Berit Wold Fjelle Stein Restad Ingar Lomheim Stig Ler Einar Gimse Syrstad Grete Svegård Martin Engen Svein Hovin Oddvar Horg Synnøve Sterten Torodd Grytdal Varamedlem Stein Eidsmo Hova Magne Anders Ranum Varamedlem Ruth Laila Berge Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Rolf Tiller Anders Bolland sr. Varamedlem Ole Ingebrigt Eid sak 72/15 Varamedlem Hege Anita Rofstad sak 72/15 Varamedlem Tove Børseth sak 72/15 Varamedlem Audun Lilleberg sak 72/15

2 Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, ass. rådmann Morten Bostad, rådgiver Eli-Christine Paulsen, møtesekretær Mari Grongstad Orienteringer 1. Næringsforeningen i Trondheim v/ Hans Petter Øien Kvam 2. Rådmannen - Miljøregnskap 2014 v/ Kristin Fosseide - Status i prosjekt «Klima, miljø og livsstil» i skoler og barnehager v/ Signy Overbye, Jan Henrik Dahl, Marte Aursand Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 72/15 behandles etter sak 69/15. Jens Otto Havdal innvilges permisjon etter behandling av sak 72/15. Ingen vara. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Oddvar Horg Jostein Jarl Sunnset

3 Saksliste 61/15 15/4166 Åpent Delegerte vedtak tom /15 15/4166 Åpent Refererte journalposter tom /15 14/4064 Åpent Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS og navnebytte 64/15 15/2734 Åpent IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 65/15 15/3884 Åpent 208/116 KOMMUNAL EIENDOM - SALG AV TANNGÅRDEN PÅ LUNDAMO 66/15 15/3924 Åpent Forslag om økning av marginprosenten 67/15 15/3344 Åpent Salg av alkohol på valgdagen 68/15 12/5064 Åpent RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL /15 14/793 Åpent EVALUERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I MELHUS 70/15 15/3041 Åpent REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ENDRING 71/15 15/3212 Åpent Prosjekt likestilte kommuner - endringer i tilsettingsreglementet, arbeidsgiverstrategien og kommuneplanens samfunnsdel 72/15 15/3868 Åpent MULIG SAMMENSLÅING AV MELHUS TOMTESELSKAP AS, MELHUS NÆRINGSAREAL OG AS LUNDEMO BRUK 13/15 15/4162 Åpent Interpellasjon - Kloakkhåndtering i Melhus kommune Kommunestyret /15 15/4136 Åpent Spørsmål til ordfører Reguleringsplan Losjevegen 3 15/15 15/4136 Åpent Spørsmål til ordfører Begrenset politimyndighet

4 Sak 61/15 Delegerte vedtak tom Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 62/15 Refererte journalposter tom Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 63/15 Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS og navnebytte Innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS.

7 Sak 64/15 IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS som fremgår av sakens vedlegg 1, med virkning fra Kommunestyret tar til etterretning at Trondheim kommune melder seg ut av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS som fremgår av sakens vedlegg 1, med virkning fra Kommunestyret tar til etterretning at Trondheim kommune melder seg ut av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato.

8 Sak 65/15 208/116 KOMMUNAL EIENDOM - SALG AV TANNGÅRDEN PÅ LUNDAMO Innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar at eiendommen g.nr. 208, b.nr. 116 «Tanngården» på Lundamo legges ut for salg i det åpne marked med bistand fra eiendomsmegler. 2. Netto salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond 3. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammene på rammeområdene 5 og 9 som en konsekvens av salget. Behandling i Kommunestyret: Alternativt forslag fra Krf, SV og Ap v/ forslagsstiller Grete Svegård Melhus kommunestyre ber rådmannen vurdere om «Tanngården» på Lundamo kan benyttes som bolig til flyktninger. Votering: Innstilling mot alternativt forslag: Innstillingen ble vedtatt med stemmer Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at eiendommen g.nr. 208, b.nr. 116 «Tanngården» på Lundamo legges ut for salg i det åpne marked med bistand fra eiendomsmegler. 2. Netto salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond 3. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammene på rammeområdene 5 og 9 som en konsekvens av salget.

9 Sak 66/15 Forslag om økning av marginprosenten Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret vedtar å øke marginprosenten fra 9 % til 10 % med virkning fra og med Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret vedtar å øke marginprosenten fra 9 % til 10 % med virkning fra og med

10 Sak 67/15 Salg av alkohol på valgdagen Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret følger endringer i Alkohollovens 3-7 og endrer «Kommunale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger» pkt. 11 Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 til følgende ordlyd: Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.(jfr Alkohollovens ledd) Behandling i Kommunestyret: Utsettelsesforslag på vegne av SV, KrF og Ap Saken utsettes. Fagkomiteens behandling innhentes før saken fremmes på nytt for kommunestyret. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes. Fagkomiteens behandling innhentes før saken fremmes på nytt for kommunestyret.

11 Sak 68/15 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Innstilling til Kommunestyret: I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune at område 103 (del av gnr/bnr 73/4) på Kvål disponeres til LNF-formål. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune at del av gnr/bnr 73/19, del av 73/13, del av 73/5 og del av 73/6 omdisponeres fra LNF til boligformål. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Melhus kommune at område 103 (del av gnr/bnr 73/4) på Kvål disponeres til LNF-formål. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune at del av gnr/bnr 73/19, del av 73/13, del av 73/5 og del av 73/6 omdisponeres fra LNF til boligformål.

12 Sak 69/15 EVALUERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I MELHUS Innstilling til Kommunestyret: Forslag til nytt revidert reglement for delegering vedtas, med følgende endringer: Punkt 5. Formannskapet, s 12 endres Kommunestyrets delegerte myndigheten fra Rådmannen til Formannskapet med følgende ordlyd: «I tillegg delegeres det myndighet til Formannskapet til å behandle alle søknader om dispensasjon fra plan og planbestemmelser etter 19-2» Pkt 8 Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår:..og assisterende rådmenn. Pkt 12.2 Stillinger. : I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår: og assisterende rådmenn. pkt 12.2 Stillinger: Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette lønn med ny tilsetting. Behandling i Kommunestyret: Alternativt forslag til vedtak fra Sp v/ forslagsstiller Lars Borten Pkt 5 Formannskapet Søknader om dispensasjon fra plan og planbestemmelser etter 19-2 behandles administrativt, men i saker der administrasjonen er negativ til dispensasjonen, sendes saken til Formannskapet for behandling. Pkt 7.2 Komite for teknikk og miljø Tvangsmulkt kan bare ilegges etter politisk behandling. Etter gruppemøte trekker Lars Borten sitt forslag om endring pkt 5. Alternativt forslag til vedtak fra Sp, V, FrP og H v/ forslagsstiller Mona Lilleberg Pkt 5 Formannskapet Kommunestyret beslutter å bevare eksisterende praksis ved håndteringen av disposisjoner. Punktvis votering: Pkt 5: Innstillingen fikk ingen stemmer, og falt. (Vedtak: Kommunestyret beslutter å beholde eksisterende praksis ved håndtering av disposisjoner) Pkt 8: Innstilling enstemmig vedtatt. Pkt 12.2: Innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt 12.2: Innstillingen enstemmig vedtatt. Nytt pkt 7.2: Forslaget fikk 20 mot 17 stemmer, og ble vedtatt. Delegasjonsreglementet med endringer ble deretter enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Forslag til nytt revidert reglement for delegering vedtas, med følgende endringer:

13 Pkt 7.2 Komite for teknikk og miljø Tvangsmulkt kan bare ilegges etter politisk behandling. Pkt 8 Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår:..og assisterende rådmenn. Pkt 12.2 Stillinger. : I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår: og assisterende rådmenn. pkt 12.2 Stillinger: Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette lønn med ny tilsetting.

14 Sak 70/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ENDRING Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag, med følgende endring Pkt 8: Kommunestyret settes inn under Kategori A. Pkt 9: Parentes strykes i overskrift. Behandling i Kommunestyret: Tilleggs- / endringsforslag fra FrP, H, V og Sp v/ forslagsstiller Guro Angell Gimse: Det innføres en ny kategori møtegodtgjørelse: Kategori C. Ungdomsråd. Godtgjørelse: 1,25 promille av 92 % av Stortingsrepresentants lønn pr skoleår. Pkt 9: Antall møter som godtgjøres etter kategori A og B begrenses oppad til 8 møter pr år. Endringsforslag fra Ap, KrF, SV v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad: Pkt 7: Nestledere i komiteene tilstås en fast årlig godtgjørelse på 4% av 92% av Stortingsrepresentantenes lønn. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse. Forslag fra Guro Angell Gimse vedrørende pkt 9, trekkes. Endringsforslag av Ap v/ forslagsstiller Stig Ler Pkt 15: Krav eldre enn ½ år godtgjøres ikke. Votering: Om ny kategori C: Forslaget fikk 33 mot 3 stemmer og ble vedtatt. Endring pkt 7: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Endring pkt 15: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling med ovennevnte endringer ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag, med følgende endring Ny Kategori C: Ungdomsråd. Godtgjørelse: 1,25 promille av 92 % av Stortingsrepresentants lønn pr skoleår. Pkt 7: Nestledere i komiteene tilstås en fast årlig godtgjørelse på 4% av 92% av Stortingsrepresentantenes lønn. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse. Pkt 8: Kommunestyret settes inn under Kategori A. Pkt 9: Parentes strykes i overskrift. Pkt 15: Krav eldre enn ½ år godtgjøres ikke. Enstemmig vedtatt.

15 Sak 71/15 Prosjekt likestilte kommuner - endringer i tilsettingsreglementet, arbeidsgiverstrategien og kommuneplanens samfunnsdel Innstilling til Kommunestyret: Innstilling med endringer slik fremsatt av rådmannen ble enstemmig vedtatt. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Innstilling med endringer slik fremsatt av rådmannen ble enstemmig vedtatt.

16 Sak 72/15 MULIG SAMMENSLÅING AV MELHUS TOMTESELSKAP AS, MELHUS NÆRINGSAREAL OG AS LUNDEMO BRUK Innstilling til Kommunestyret: 1. Melhus kommunestyre tar vedlagte utredning om mulig sammenslåing av Melhus Tomteselskap AS, Melhus Næringsareal AS og AS Lundemo Bruk til orientering. Behandling i Kommunestyret: Følgende kommunestyremedlemmer ble erklært inhabile i saken, da de sitter som medlemmer/ varamedlemmer i styrene til ett eller flere av de omtalte selskap: Sigmund Gråbak, Mikal Kvaal, Ketil Reitan, Berit Wold Fjelle, Lars Borten, Svein Hovin. Vara: Audun Lilleberg, Tove Børseth, Ole Ingebrigt Eid, Hege Anita Rofstad. Omforent forslag v/ forslagsstiller Ove Eggen: Kommunestyret ber rådmannen, sammen med de sittende styrene, om å fremlegge rapport om mulig fusjonering av Melhus Tomteselskap AS og Melhus Næringsareal, samt samarbeidsform med AS Lundemo Bruk. Rapporten skal inneholde kostnader, fremdriftsplan og plan over de formelle milepælene i en slik prosess. Dette fremlegges kommunestyret i februar 2016, for endelig avgjørelse. Votering: Innstilling mot omforent forslag: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre ber rådmannen, sammen med de sittende styrene, om å fremlegge rapport om mulig fusjonering av Melhus Tomteselskap AS og Melhus Næringsareal, samt samarbeidsform med AS Lundemo Bruk. Rapporten skal inneholde kostnader, fremdriftsplan og plan over de formelle milepælene i en slik prosess. Dette fremlegges kommunestyret i februar 2016, for endelig avgjørelse.

17 Sak 13/15 Interpellasjon - Kloakkhåndtering i Melhus kommune Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Forslag til vedtak v/ Lars Borten: Melhus kommune tillater tette tanker for kloakk fra fritidsboliger, og administrasjonen får i oppdrag å fremme forslag på forskrift og bestemmelser av gebyr for slik ordning. Forslaget legges frem for komite for teknikk og miljø til behandling snarest. Alternativt forslag v Ap, SV og KrF v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad: Rådmannen bes fremme en sak om tette tanker for kloakk fra fritidsboliger, for behandling i komite for teknikk og miljø og eventuelt kommunestyret. Lovlighetskontroll: Om alternativt forslag v/ Borten blir vedtatt bes det om Lovlighetskontroll etter kommunelovens 59, Erklæring er signert SV v/aud Herbjørg Kvalvik, Ap v/ Gunnar Krogstad og KrF v/ Jan Arne Bremnes. Votering: Bortens forslag mot forslag fra Krogstad Bortens forslag ble vedtatt med 20 mot 16 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommune tillater tette tanker for kloakk fra fritidsboliger, og administrasjonen får i oppdrag å fremme forslag på forskrift og bestemmelser av gebyr for slik ordning. Forslaget legges frem for komite for teknikk og miljø til behandling snarest. Etter Kommunelovens 59 skal det gjøres lovlighetskontroll av vedtaket.

18 Sak 14/15 Spørsmål til ordfører - Reguleringsplan Losjevegen 3 Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

19 Sak 15/15 Spørsmål til ordfører - Begrenset politimyndighet Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

20 Spørsmål og svar: Spørsmål til ordfører - Reguleringsplan Losjevegen 3 Flere av oss i Arbeiderpartiet er de siste ukene blitt kontaktet av Pottenbeboere om situasjonen rundt reguleringsplanen for Losjeveien 3. De har gitt oss informasjon om flere forhold vedrørende denne planen som er meget betenkelig. Her kan nevnes tiltenkt nedgravd avfallssystem som kommer i konflikt med eksisterende kloakksystem hos naboer. Hvis denne skal flyttes, går det ut over regulert parkeringsareal. Dette krever ny reguleringsplan. Et annet eksempel er veibredde som blir for smal til at to biler kan møtes. Det blir heller ingen mulighet for snuplass. Videre kan nevnes dårlig regulering av trafikk, både i Rådhusveien og Løvsetveien, i tillegg til at Høyeggen skoles kapasitet er sprengt. Vi er gjort kjent med at det er sendt inn 3 klager på reguleringsplanen innen fristen. Hvordan stiller ordføreren seg til denne saken og hva vil du gjøre for at dette byggprosjektet kan bli til det beste både for utbygger og eksisterende beboere i Potten? Berit Wold Fjelle Arbeiderpartiet Svar fra ordfører Losjevegen har 20 leiligheter- med parkeringskjeller. Nær 40% av tomta er grøntareal. Reguleringsplanen har vært på høring, og er nå endelig vedtatt. Det har kommet 3 klager på endelig vedtak. Disse vil bli behandlet på vanlig måte og lagt fram for formannskapet. Dersom en eller flere av klagene blir tatt til følge må reguleringsplanen endres og saken må på nytt opp i kommunestyret for endelig behandling. Tas klagene ikke til følge av formannskapet skal de sendes fylkesmannen til endelig behandling. Klagene er oversendt utbygger og administrasjonen har innkalt utbygger til et møte for å gjennomgå klagene. Klagene går på flere forhold: Vegbredde: Reguleringsplanen viser fortau som går på bekostning av eksisterende vegbredde dette er påklaget av Losjeveien Veilag som mener at veien da blir for smal. Etter ønske fra beboere og kommunen skal planen trygge myke trafikanter. Vegbredden er godkjent av kommunestyret. SVV anbefaler at slike veier skal ha en bredde på 3,5 meter- denne veien har 4 meter. Snuplass: Reguleringsplanen viser ikke snuplass ved enden av Losjevegen. Losjeveien veilag mener Melhus kommune må pålegge utbygger å bekoste en slik snuplass. Den må da i tilfelle tas inn i planen og det må innarbeides rekkefølgebestemmelser i forhold til dette. Pr i dag rygger også Envina ved tømming. Plassering av søppelanlegg: Planen viser innregulert nedgravd søppelanlegg nær naboens VA- ledninger. Dette er påklaget av naboene. Utbygger må legge fram godkjent VA plan før utbygging kan skje. Resultatet av klagen kan enten bli endring av planen med annen plassering av søppelanlegget, det kan ifølge utbygger enkelt løses, eller at utbygger viser gjennom en VA plan hvordan de vil ivareta naboens VA ledninger i tråd med kommunens VA-norm f.eks ved en omlegging ledningene. Her jobber altså utbygger og kommune sammen for å finne en varig, langsiktig og god løsning gjennom et detaljprosjekt. I tillegg foreligger det en mer generell klage som går på flere forhold i forbindelse med planen bl.a i forhold til utnyttingsgrad, høyde på bygget, uterom mv Fra administrasjonens side vil de gå nøye gjennom klagene og også utfordre utbygger på hvordan disse konkrete problemstillingene skal ivaretas før klagene legges fram til politisk behandling. Planen kan ikke gjennomføres før

21 klagebehandling er gjennomført. Kommunen har også forhandlet om en utbyggingsavtale med utbygger for gjennomføring av planen. Politisk behandling av denne er utsatt i påvente av klagebehandlingen. Denne saken er endelig vedtatt. Ved første utlysning, kom det inn rundt 10 klager. I mellomtiden har utbygger gjennomført dialogmøter med naboer, og nå står det altså igjen 3 klager. Jeg har tro på at dette vil ordne seg til det beste for Pottens eksisterende og nye innbyggere, og bli et pent og godt bomiljø for alle. Jorid Oliv Jagtøyen Ordfører

22 Spørsmål til ordfører - Begrenset politimyndighet BEGRENSET POLITIMYNDIGHET Under behandlingen av delegasjonsreglementet i formannskapet kom det fram i debatten at kommunen har en ansatt med begrenset politimyndighet. Det kan se ut til at det har utviklet seg en praksis hvor kommunen er blandet inn i oppsyn med blant annet motorferdsel i utmark. Når kommunen har kommet over dette har det blitt sendt anmeldelser til politiet. Politimyndighet er fullmakt til å gjennomføre myndighetsbeslutninger ved bruk av makt. I en rettsak er utgangspunktet at staten har enerett til å utøve politimyndighet, gjerne omtalt som statens politimonopol eller maktmonopol. En statlig tjenestemann kan utøve politimyndighet dersom vedkommende innehar en stilling som er tillagt slik myndighet, eventuelt at vedkommende blir tildelt slik myndighet. Begrenset politimyndighet kan unntaksvis også tildeles andre, normalt da for et begrenset tidsrom og en bestemt type saker. Et typisk eksempel er tildeling av begrenset politimyndighet til personer som deltar i jaktoppsyn. Også andre institusjoner kan på enkelte områder være tillagt politimyndighet gjennom egen lovgivning. Typiske eksempler er kystvakt, statens naturoppsyn og arrestforvarer, samt den politimyndighet som kan utøves av befal i militæret. Melhus Høyre mener det er uheldig at en ansatt i Melhus kommune har begrenset politimyndighet. Dette kan føre til en utvanning av maktmonopolet samt at det blir uklart hvilken rolle Melhus kommune har. Vi har følgende spørsmål rundt dette: Spørsmål: 1. På hvilket grunnlag er politimyndigheten tildelt? 2. Innenfor hvilken begrensning er politimyndigheten gitt? 3. Er myndigheten benyttet i tilknytning til kommunale oppgaver/oppdrag? 4. Vil ordføreren sørge for å avvikle denne ordningen? Guro Angell Gimse (H) Svar fra ordfører Spørsmål 1. Ordningen med kommunalt naturoppsyn hvor kommunalt ansatt innehar begrenset politimyndighet har vært en kontinuerlig ordning i 22 år, initiert av politisk ledelse i Melhus kommune i Rådmannen mener tjenesten gir grunnlag for et godt samarbeid mellom grunneiere, innbyggere og kommunen som miljømyndighet. Funksjonen med begrenset politimyndighet er en ekstra ressurs til kommunens natur- og miljøtilsyn som bidrar til å sikre kompetanse, gjennomføringskraft og objektivitet i tjenesteutførelsen. Den skal også bidra til en viktig forebyggende funksjon når det gjelder miljøkriminalitet. Naturoppsynstjenesten er ofte første veg inn i forhold til varsling om miljøskadelige forhold. Tjenesten er plassert i Utviklingsseksjonen for bedre å kunne samordne tilsyn og forvaltning i kommunen. Melhus kommune har søkt Politimesteren i Sør-Trøndelag om begrenset politimyndighet for miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl som har ansvar for Naturoppsynstjenesten, og som innehar formalkompetansen som skal til for å kunne utøve begrenset politimyndighet. Det er politimesteren på bakgrunn av søknad fra oppdragsgiver som tildeler begrenset politimyndighet for sitt distrikt. Søknaden skjer for Melhus kommune sin del via Lensmannen i Melhus. Det kan gis begrenset politimyndighet til oppdragsgivere som eksempelvis Statens naturoppsyn, fjellstyrene, fylkesmannens miljøvernavdeling, kommunene, statsskog, jeger og fiskeforening eller annen frivillig organisasjon. Søknaden skal sendes Politimesteren i det distrikt hvor tjenesten skal utføres. Politimesteren er ansvarlig for forsvarlig saksbehandling m.h.t. politimyndighet.

23 Spørsmål 2. En begrenset politimyndighet gis på følgende måter: - Tidsmessig: Politimyndigheten vil normalt alltid være begrenset til et nærmere bestemt tidspunkt, vanligvis ett år, men kortere og lengre funksjonsnivå kan forekomme. - Geografisk: Oppsynsmannen vil få et geografisk funksjonsområde hvor myndigheten kan anvendes. - Saklig: Det vil alltid være gitt klare begrensninger i myndigheten med hensyn til hvilke saklige områder den skal gjelde på, og da normalt knyttet til nærmere beskrevne lovregulerte områder. For Jan Henrik Dahl har politimesteren gitt begrenset politimyndighet for to år av gangen med funksjonsområde Melhus kommune og nabokommunene, knyttet til følgende lovverk: - Viltloven - Lakse- og innlandsfiskloven - Motorferdselloven - Forurensningsloven - Kulturminneloven - Naturmangfoldloven - Våpenloven 9 - Vegtrafikkloven 10 - Dyrevelferdloven - Hundeloven - Plan- og bygningsloven - Fjelloven - Friluftsloven Ved tildeling av begrenset politimyndighet får oppsynsmannen status som offentlig tjenestemann innenfor de tidsmessige, geografiske og saklige rammene som er satt for politimyndigheten. For det første får oppsynsmannen en særlig rettsbeskyttelse etter straffeloven 127, 128 og 326 mot både fysiske og verbale angrep fra publikum. Videre får han en særlig rett til å foreta såkalte straffeprosessuelle inngrep, det vil si ransaking, beslag og pågripelse, og kan gi pålegg. Rådmannen mener at det å inneha begrenset politimyndighet i seg selv gir en autoritet som i mange sammenhenger gjør oppsynsoppgaven lettere for oppsynsmannen. Melhus kommune har begrunnet søknaden ut fra flere forhold: Det er viktig å kunne gi effektive tilrettevisninger og pålegg bl.a. for å unngå ulovlige handlinger. Der det begås straffbare handlinger vil det også kunne være behov for at det blir foretatt ransaking og beslag. Konfliktnivået kan være høyt i enkelte områder, bl.a. i Flåmarka og i grenseområdene mot Klæbu og Midtre Gauldal når det gjelder ulovlig motorferdsel i utmark. Melhus kommune erfarer hyppige straffbare forhold knyttet til ulovlig motorferdsel, ulovlig hyttebygging, forurensningssaker, faunakriminalitet. Spørsmål 3. Er myndigheten benyttet i tilknytning til kommunale oppgaver/oppdrag? Oppdragsgiver er Melhus kommune. Kommunens natur- og miljøtilsyn skjer på bakgrunn av konkrete henvendelser fra grunneiere og publikum forøvrig. I svaret er det lagt ved eksempler på forhold hvor begrenset politimyndighet er benyttet, og hvor da nødvendig politibevis er forevist på forhånd har vært ved:

24 - tilrettevisning overfor person som ikke overholdt båndtvangsbestemmelsen ved at løshund jaget beitedyr samt elgku med kalv. Etter henvendelse fra grunneierlaget Horg Østre Bygdeallmenning. Grunneierlaget følger selv opp med anmeldelse til politiet ved ny ulovlig adferd. - under aksjon hvor oppsynet deltok i søk etter kilde til forurensning som forårsaket dødsfall for tre ammekyr i Skilbreidalen. Etter henvendelse fra grunneier og beitelag. Aksjonen medførte også at vi måtte inn i Midtre Gauldal kommune, hvor vi hadde god kommunikasjon med hytteeiere som bidro i søk. - under snøscooter-kontroll ved Håen/ Samsjøen hvor dispensasjoner er gitt av Melhus kommune. Etter henvendelse fra hytteforeninger og i samarbeid med Lundemo Bruk. Hytteeiere er svært fornøyd med at det utføres kontroll. Med klart roligere forhold i vinter- og påskeferie som effekt. Lundemo Bruk har en klar holdning til ulovlig motorferdsel. - under aksjon hvor scootere hadde gått gjennom isen på Håen etter ulovlig kjøring. Etter henvendelse fra publikum og i samarbeid med politiet. Aksjonen har virket meget forebyggende. Ikke minst viktig knyttet til liv og helse. - under orientering til person i Hovinsmarka som berører flere miljølovverk. Etter henvendelse fra publikum. - under tilrettevisning i hundetreningsfeltet ved Samsjøen. Del av mangeårig samarbeid med beitelag og Singsås fjellstyre. Singsås fjellstyre bidrar også finansieringsmessig til oppdraget. Beitenæringa er godt fornøyd. Det er få overtredelser. - under orientering til fører av ATV på parkeringsplassen i Flåmarka hvor vedkommende var i ferd med å laste opp utstyr for frakt inn i marka etter oppdrag fra hytteeier, på barmark. Fører fikk beskjed om å laste av og orientere hytteeier om at forholdet var ulovlig, og at vedkommende som del av godkjent byggetillatelse kan frakte inn utstyr på vinterføre. ATV-føreren var svært fornøyd med å bli gjort oppmerksom på forholdet før han begikk noe ulovlig. Utgangspunktet for tilstedeværelse var en annen sak på bakgrunn av en konkret henvendelse fra publikum. Rådmannen mener at det med andre ord er etablert et godt samarbeid med grunneiere, næringsutøvere og publikum gjennom årene, med kort veg for varsling inn til kommunen. Antallet henvendelser overskrider det oppsynstjenesten har kapasitet til å følge opp. Med bakgrunn i 22 års praksis med kommunalt miljøoppsyn erfarer ikke rådmannen at ordningen med begrenset politimyndighet i en svært begrenset ressurs fører til utvanning av statens maktmonopol eller at det blir uklart hvilken rolle Melhus kommune har. Ordfører har i forbindelse med spørsmålet bedt rådmannen undersøke om det fins tilsvarende praksis i andre kommuner. Da ordningen ble etablert opprettet flere kommuner tilsvarende ordninger. Eksempler fra dagens praksis er bl.a. Røros kommune og Skien kommune. Spørsmål 4 vil ordføreren sørge for å avvikle denne ordningen? Rådmannen har nå sett at det under denne ordningen ikke bør være Melhus kommune som anmelder forhold som avdekkes, men at dette håndteres selvstendig av politiet. Lensmannen har vært positiv til dette samarbeid og vil trekke frem at det forebyggende er en viktig faktor. Det er et supplement til den jobben som tilligger lensmannskontoret. Ordfører vil ta en dialog med rådmannen og lensmannen vedrørende denne ordningen. Jorid Oliv Jagtøyen Ordfører

25 Denne saken har ingen dokumenter

26 Denne saken har ingen dokumenter

27 Denne saken har ingen dokumenter

28 Denne saken har ingen dokumenter

29 Denne saken har ingen dokumenter

30 Denne saken har ingen dokumenter

31 Denne saken har ingen dokumenter

32 Denne saken har ingen dokumenter

33 Denne saken har ingen dokumenter

34 Denne saken har ingen dokumenter

35 Denne saken har ingen dokumenter

36 Denne saken har ingen dokumenter

37 Denne saken har ingen dokumenter

38 Denne saken har ingen dokumenter

39 Tom side

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Møteprotokoll Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-18.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 1/12-10/12 Møtedato: 10.01.2012 Fra: kl. 10.00 Til: 13:45 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 69-73/12 og 75-81/12 Møtedato: 11.09.2012 Fra: kl. 16.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Møteprotokoll Formannskapet 27.10.2015 Behandlede saker: PS 155-159/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Møteprotokoll Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 25.06.2015 Behandlede saker: PS 43-51/15 Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Møteprotokoll Formannskapet 02.02.2016 Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente

Detaljer

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Møteprotokoll Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 12.03.2015 Behandlede saker: PS 14-19/15, FO 1/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11. Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15 Møteprotokoll Formannskapet 27.01.2015 Behandlede saker: PS 13-26/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 03.09.2015 Behandlede saker: PS 52-56/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Guro Løfaldli Nestleder

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Møteprotokoll Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland Sen

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland Sen Møteprotokoll Formannskapet 25.08.2015 Behandlede saker: PS 113-133/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-16.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Møteprotokoll Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth Møteprotokoll Komite for liv og lære 04.02.2015 Behandlede saker: 1-6/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar Gimse

Detaljer

Møteprotokoll. PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Kommunestyret Behandlede saker:

Møteprotokoll. PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Kommunestyret Behandlede saker: Møteprotokoll Kommunestyret 20.10.2015 Behandlede saker: PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00 20.15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Bente Estenstad Medlem Berit Wold Fjelle

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 08.02.2017 Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Melhus rådhus, kommunestyresalen, Inngang B kl. 09:00 13:30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina Mørreaunet

Detaljer

05.02.2015 Behandlede saker: 1-12/15

05.02.2015 Behandlede saker: 1-12/15 Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 05.02.2015 Behandlede saker: 1-12/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. kl. 09.00-12.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal FO Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad Møteprotokoll Formannskapet 22.09.2015 Behandlede saker: PS 134-147/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00

Møteprotokoll. Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00 Møteprotokoll Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 30.11.2016 Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Melhus rådhus, møterom Einar Tamberskjelve 2. etg. kl. 09:00 13:45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Kommunestyret 08.09.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Informasjon/

Detaljer

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere.

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere. Møteprotokoll Komite for liv og lære 27.05.2015 Behandlede saker: PS 21-32/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Møteprotokoll Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen FO Nestleder Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15 Møteprotokoll Formannskapet 01.12.2015 Behandlede saker: PS 73-79/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Behandlede saker: 20-31/15

Behandlede saker: 20-31/15 Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 23.04.2015 Behandlede saker: 20-31/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. kl. 09.00-13.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Ola Aursand Nestleder DNA Stig Arild Oldervik Medlem DNA Boje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Andre på møtet Aktuelle saksbehandlere: Monica Bjørnbeth, Line Solbakken, Jan Erik Landrø, Aud Gjersvold, Eivind Bjerksetmyr.

Andre på møtet Aktuelle saksbehandlere: Monica Bjørnbeth, Line Solbakken, Jan Erik Landrø, Aud Gjersvold, Eivind Bjerksetmyr. Møteprotokoll Komite for liv og lære 02.09.2015 Behandlede saker: PS 33-41/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-12.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Møteprotokoll Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Møteprotokoll Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 08.03.2010 Tidspunkt: 18:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.08.2016 Tid: 08:30 11:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit Skaslien Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15

Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15 Møteprotokoll Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-13.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Arne Ketil Auran, Arkivleder Tove R. Bratsvedal, Økonomisjef Ståle Opsal (sak RS 37/16).

MØTEPROTOKOLL. Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Arne Ketil Auran, Arkivleder Tove R. Bratsvedal, Økonomisjef Ståle Opsal (sak RS 37/16). Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 01.11.2016 Tid: 08:30 11:20 Faste medlemmer: Trine Haug Leder SP Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Rom 346, Støren rådhus Dato: 22.08.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Fløttum

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Sak 20/12. Sakstittel: MELDINGER PLAN- OG MILJØUTVALGET 05.06.2012

Sak 20/12. Sakstittel: MELDINGER PLAN- OG MILJØUTVALGET 05.06.2012 Side 2 Sak 20/12 MELDINGER PLAN- OG MILJØUTVALGET 05.06.2012 Nye meldinger: 6. Brev fra Skaun kommune til Oddbjørn Sandø: Tillatelse til tiltak nybygg garasje, eiendommen gnr. 3, bnr. 46 7. Brev fra Skaun

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 10.09.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Ola Huke, leder Oddvar Horg Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket

Detaljer

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet

Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: Til stede på møtet Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16:00 Slutt: 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste ! R! cal l l ogo; exi t ; MØTEPROTOKOLL forvaltningsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.03 Tid: 16.15 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen:

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret 26.01.2016 Behandlede saker: PS 1-7/15 og FO 1-3/15 og 5-7/15

Kommunestyret 26.01.2016 Behandlede saker: PS 1-7/15 og FO 1-3/15 og 5-7/15 Møteprotokoll Kommunestyret 26.01.2016 Behandlede saker: PS 1-7/15 og FO 1-3/15 og 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16:00-22:15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Bente Estenstad Gunnar Krogstad

Detaljer

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen.

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen. Møteprotokoll Formannskapet 19.05.2015 Behandlede saker: PS 77-87/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.10.2012 Tid: 09:00 13:45 Faste medlemmer: Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug Medlem H Turid Haug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.02.2014 Tid: 18:30 21:40 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 265/1 REGULERINGSPLAN FOR SAMA HYTTEFELT, HÅEN, ENDELIG VEDTAK PS sak: Utvalg Møtedato 104/05 Formannskapet 28.06.2005 39/06 Formannskapet 14.03.2006 44/08 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 14.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Bente Sollien Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 15.03.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 26.05.2011 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: 60/11 Til sak: 64/11 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Mork MEDL NAKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Mork MEDL NAKRF Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 91 98/15 FO 16 18/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 91 98/15 FO 16 18/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Møteprotokoll Kommunestyret 10.11.2015 Behandlede saker: PS 91 98/15 FO 16 18/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00 20.40 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Bente Estenstad Medlem Gunnar

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 26.09.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer