Behandlede saker:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28.11.2013 Behandlede saker:"

Transkript

1 Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli Nestleder Jostein Jarl Sunnset FO Medlem Maria L. Nyutstumo Medlem Erling Gøran Mellingsæter Medlem Lisbeth Tiller FO Medlem Stein Restad Medlem Stig Ler Medlem Svein Hovin Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Lisbeth Tiller Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Varamedlem Hege Hovde Husby Marit Skaanes Andre tilstede på møtet Ass.rådmann Morten Bostad, møtesekretær Mari Grongstad-Viken Saksbehandlere: Jan Morten Selbekk, Jan Henrik Dahl, Signy R. Overbye, Guri Vik, Jakob L. Storrø. Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Før møtet ble det utdelt notat om «Skoleskyss særlig farlig/ vanskelig vei, Varmbuvegen/ Øyåsbakkan». Det ble orientert om situasjonen i møtet. Notat legges ved møteprotokoll. Orientering om Klima- og energiutfordringer v/ Jan Henrik Dahl, Signy R. Overbye. Guro Løfaldli innvilget permisjon før behandling av sak 46/13. Spørsmål fra Maria L. Nyutstumo vedrørende Fremo næringspark ble besvart i møtet. Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

2 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mikal Kvaal Hege Hovde Husby Rolf Tiller

3 Saksliste 42/13 13/9050 Åpent Delegerte vedtak Møte i komite for teknikk og miljø /13 13/9050 Åpent Refererte journalposter Møte i komite for teknikk og miljø /13 13/8406 Åpent Økonomi- og handlingsplan /13 13/4673 Åpent Klima og energiplan /13 13/8845 Åpent Interkommunalt samarbeid miljørettet helsevern 47/13 13/2218 Åpent LODDA- FLOMSIKRING I LODDBEKKEN - SØKNAD OM TILSKUDD 48/13 13/2618 Åpent DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 49/13 12/7417 Åpent 210/38 Bruksendring fra stabbur til bolig 50/13 13/4597 Åpent 97/42 Søknad om disp. fra veglovens bestemmelser om byggeavstand mot kommunal veg - Klagebehandling

4 Sak 42/13 Delegerte vedtak Møte i komite for teknikk og miljø Innstilling til Komite for teknikk og miljø: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 43/13 Refererte journalposter Møte i komite for teknikk og miljø Innstilling til Komite for teknikk og miljø: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 44/13 Økonomi- og handlingsplan Innstilling til Komite for teknikk og miljø: 1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2014 og økonomiog handlingsplan for perioden med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som Vedlegg 1 Forutsetninger i økonomi og handlingsplan for perioden Eiendomsskatt for 2014 utskrives med en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker og bruk. 3. Eiendomsskatt for 2014 utskrives med en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og bolig delen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet. 4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger. 5. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr ,-. 6. Melhus kommunestyre vedtar følgende tilskuddssatser for ikke- kommunale barnehager i 2014: Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store Drift, per heltidsplass Kapital, per heltidsplass Totalt per heltidsplass barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Åpne barnehager, 16t

7 Det delegeres til rådmannen å endre satsene innenfor vedtatt budsjett på rammeområde Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån: 8. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån innenfor VA-områdene: 9. Melhus kommunestyre vedtar et investeringsbudsjett for 2014 i tråd med det finansieringsbehov med tilhørende finansiering som fremgår av vedlegg 4.

8 10. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer (beløp i kroner) på rammeområdene 1-6 og 9 til fordeling i budsjett 2014: Behandling i Komite for teknikk og miljø: Forslag: Komite for teknikk og miljø tar Økonomi- og Handlingsplan til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Komite for teknikk og miljø tar Økonomi- og Handlingsplan til orientering.

9 Sak 45/13 Klima og energiplan Innstilling til Komite for teknikk og miljø: Melhus kommunestyre vedtar Klima og energiplan , slik den er beskrevet i revidert Mål- og tiltaksdel på bakgrunn av statusrapport og ny faktadel. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Tilleggsforslag fra Ap/ Stein Restad: Komite for teknikk og miljø legger følgende prioriterte mål og tiltak inn i Klima- og energiplanen for : Utvide kildesortering i Melhus kommune Beholde eksisterende gjenbruksplasser i kommunen Gratis levering av avfall til gjenbruksplassene Votering: Rådmannens innstilling mot Rådmannens innstilling inkl. tilleggsforslag. Rådmannens innstilling inkl. tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre vedtar Klima og energiplan , slik den er beskrevet i revidert Mål- og tiltaksdel på bakgrunn av statusrapport og ny faktadel, med følgende tillegg vedrørende prioriterte mål og tiltak: Utvide kildesortering i Melhus kommune Beholde eksisterende gjenbruksplasser i kommunen Gratis levering av avfall til gjenbruksplassene

10 Sak 46/13 Interkommunalt samarbeid miljørettet helsevern Innstilling til Komite for teknikk og miljø: Kommunestyret i Melhus vedtar å inngå den avtale om interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern som er utarbeidet. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret i Melhus vedtar å inngå den avtale om interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern som er utarbeidet.

11 Sak 47/13 LODDA- FLOMSIKRING I LODDBEKKEN - SØKNAD OM TILSKUDD Innstilling til Komite for teknikk og miljø: 1. Melhus kommunestyre vedtar at det ikke gis økonomisk støtte til allerede utført tiltak i Loddbekken. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar at det ikke gis økonomisk støtte til allerede utført tiltak i Loddbekken.

12 Sak 48/13 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK Innstilling til Komite for teknikk og miljø: Komite for teknikk og miljø avslår søknad fra Anita Bolland, 7234 Ler om dispensasjon fra «Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag», for bruk av ATV for tilkjøring av utstyr i forbindelse med bygging av hytte i Flåmarka. Tilkjøring av utstyr bør gjøres med snøscooter, alternativt kan det søkes om bruk av helikopter. Komiteen avslår også søknaden om å få benytte minigraver i forbindelse med fundamenteringen av hytta. Vedtaket er gjort med hjemmel i Motorferdsellovens forskrift 6. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Alternativt forslag fra Ap v/ Stig Ler: Siste linje i rådmannens forslag endres til: Komiteen innvilger søknad om å få benytte minigraver i forbindelse med fundamentering av hytta. Dette av arbeidsmessige og praktiske årsaker. Det innvilges én tur. Votering: Rådmannens forslag mot alternativt forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Utvalgets vedtak: Komite for teknikk og miljø avslår søknad fra Anita Bolland, 7234 Ler om dispensasjon fra «Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag», for bruk av ATV for tilkjøring av utstyr i forbindelse med bygging av hytte i Flåmarka. Tilkjøring av utstyr bør gjøres med snøscooter, alternativt kan det søkes om bruk av helikopter. Komiteen avslår også søknaden om å få benytte minigraver i forbindelse med fundamenteringen av hytta. Vedtaket er gjort med hjemmel i Motorferdsellovens forskrift 6.

13 Sak 49/13 210/38 Bruksendring fra stabbur til bolig Innstilling til Komite for teknikk og miljø: Klage fra Erna Hestnes av på vedtak i sak 358/13 av etter delegert myndighet fra komité for teknikk og miljø tas til følge. Det gis tillatelse til bruksendring av stabbur til boenhet. Begrunnelse: I saken foreligger det en midlertidig avkjørselstillatelse, knyttet til en spesiell persons bruk av bygningen. Melhus kommune kan ikke med hjemmel i plan- og bygningsloven gi bruksendring av stabbur til boenhet med vilkår knyttet til en person og den personens bruk av bygningen. Det burde foreligge en permanent avkjørselstillatelse for å kunne gi tillatelsen. Når vi likevel «godtar løsningen som tilfredsstillende», jf. Plan- og bygningslovens avsnitt, er det for å få en løsning på en sak som har blitt fastlåst mellom Melhus kommune og Statens vegvesen. Melhus kommune gir en permanent tillatelse, og overlater til vegvesenet å følge opp saken etter sitt lovverk hvis vilkårene for avkjørselstillatelse ikke lenger er til stede og avkjørselstillatelsen faller bort. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Klage fra Erna Hestnes av på vedtak i sak 358/13 av etter delegert myndighet fra komité for teknikk og miljø tas til følge. Det gis tillatelse til bruksendring av stabbur til boenhet. Begrunnelse: I saken foreligger det en midlertidig avkjørselstillatelse, knyttet til en spesiell persons bruk av bygningen. Melhus kommune kan ikke med hjemmel i plan- og bygningsloven gi bruksendring av stabbur til boenhet med vilkår knyttet til en person og den personens bruk av bygningen. Det burde foreligge en permanent avkjørselstillatelse for å kunne gi tillatelsen. Når vi likevel «godtar løsningen som tilfredsstillende», jf. Plan- og bygningslovens avsnitt, er det for å få en løsning på en sak som har blitt fastlåst mellom Melhus kommune og Statens vegvesen. Melhus kommune gir en permanent tillatelse, og overlater til vegvesenet å følge opp saken etter sitt lovverk hvis vilkårene for avkjørselstillatelse ikke lenger er til stede og avkjørselstillatelsen faller bort.

14

15 Sak 50/13 97/42 Søknad om disp. fra veglovens bestemmelser om byggeavstand mot kommunal veg - Klagebehandling Innstilling til Komite for teknikk og miljø: Komité for Teknikk og miljø opprettholder vedtak i sak 13/ datert vedrørende vilkår for dispensasjon til veglovens 29 flytting av gjerde. Behandling i Komite for teknikk og miljø: Alternativt forslag fra Ap v/ Stein Restad: Dispensasjonens vilkår fjernes da dette ikke er relevant for saken. Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Dispensasjonens vilkår fjernes da dette ikke er relevant for saken.

16 VEDLEGG NOTAT utdelt komite og teknikk

17 Spørsmål i Teknikk og miljø Fremo Næringspark Jeg ønsker å stille følgende interpellasjon til Tove Hellem i rådmannens administrasjon: - Eksisterer det et møtereferat fra møtet som fant sted i Fremo Næringspark sine arealer mellom representanter fra Fremo Næringspark, administrasjonen i Melhus kommune ved Tove Hellem, ordfører og varaordfører og 2 grunneiere på Fremoplattået? Ønsker isåfall å få se dette. - Hvordan er prosessen for utvelgelse av konsulenter til konsekvensutredningen for Fremoplattået? - Hvordan finansieres konsekvensutredninga på Fremoplattået? - Medfører det riktighet at rådmannen ved Tove Hellem har åpnet for at Fremo Næringspark finansierer konsekvensutredningen for flyplass selv? Om dette ikke kommer med førstkommende torsdag, ønsker jeg at denne interpellasjonen tas i det påfølgende møtet i teknikk og miljø. Mvh Maria Langland Nyutstumo Svar: Til første strekpunkt: Rådmannen var også med på dette møtet. Nei det finnes ikke referat. Det var næringsforeningen v/kvam Øien som tok initiativ til møtet hvor formålet var gjensidig orientering mellom alle aktører i området. Jeg orienterte om prosessen med arealdelen og hvordan evt. flyplass kunne synliggjøres i arealdelen. (FSK vedtok å ikke synliggjøre flyplass i arealdelen nå, men å avvente inntil KU for hele Fremo området er ferdig). Til andre strekpunkt: Kommunen må først lage en bestilling / beskrivelse av hva som ønskes utredet (utredningsprogram) så må det innhentes tilbud, trolig fra tre ulike aktører (avhengig av kostnad). Dette arbeidet har vi ikke startet på enda. KU for Fremo-området er satt opp i 2014 (jfr. vedtak kommunal planstrategi i formannskapet ). Til tredje strekpunkt: KU for hele Fremo-området er ønsket finansiert sammen med de private aktørene i området hvor Melhus kommunes bidrag belastes disposisjonsfondet. Til fjerde strekpunkt: Arbeidet med KU har ikke startet enda. a) Først gjennomføres KU for hele Fremo-området. Her er det ønskelig å se på konsekvenser ved etablering av flere grustak, boligfelt, økt næringsaktivitet (herunder økt uttak av vann), motorsport, flyplass etc. Denne KU en skal danne grunnlag for å drøfte arealbruken

18 nærmere før en «lander» på hva det skal åpnes for av tiltak. (Denne KU en ønskes av MK som samfinansiering med de private interessene i området, jfr. strekpunkt tre om dette er mulig vil tiden vise) b) Når man har landet på ett eller flere tiltak (for eksempel flyplass) skal det enkelte tiltaket ha sin egen KU denne er tiltakshavers ansvar å bekoste i sin helhet. KU vil trolig bli krevd ved flere tiltak i dette området grunnet de store drikkevannsressursene. Rådmannen

19 Tom side

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget MØTEPROTOKOLL Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 04.11.2014 Tid: 17:00 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Lie Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING - Formannskapet

MØTEINNKALLING - Formannskapet MØTEINNKALLING - Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.3.2014 Tid: 09:00 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 14/352 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer