Formannskapet Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen FO Nestleder Sigmund Gråbak (møteleder) Medlem Mona Lilleberg Medlem Guro Angell Gimse FO Medlem Anders A. Bolland sen. Medlem Lars Borten FO Medlem Gunnar Krogstad Medlem Bente Estenstad Medlem Jens Otto Havdal Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Jan Arne Bremnes Varamedlem Ketil Reitan Jorid Oliv Jagtøyen Varamedlem Mikal Kvaal Lars Borten Varamedlem Magne Anders Ranum Guro Angell Gimse Andre på møtet Rådmann Roy J. Jevard, møtesekretær Mari Grongstad-Viken Saksbehandlere: Tove Hellem, Guri Vik Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Informasjon: -Samling august Trondheimsregionen. Formannskapets medlemmer oppfordres til å delta. -Dal skole: Informert og diskutert. -Referansegruppe «Marine verneområder» i regi av Fylkesmannen: valgt Mikal Kvaal, Stein Restad. Fra administrasjonen: Jan Henrik Dahl, Ole John Sæther. Det ble stilt spørsmål om orgelsaken fra Berit Wold Fjelle. Besvart av ordfører i møtet. Det ble stilt spørsmål om stengning av miljøgata og utbygging av Høvdingen fra Jens Otto Havdal. Besvart av rådmannen i møte. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sigmund Gråbak Jan Arne Bremnes Ketil Reitan

2 Saksliste 68/14 14/3838 Åpent Delegerte vedtak Møte i Formannskapet den /14 12/5064 Åpent 2. gangs behandling KOMMUNEPLANENS AREALDEL /14 14/3608 Åpent Høring av plan- og utredningsprogram for Fremo 71/14 14/2987 Åpent HØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING 72/14 13/8685 Åpent 95/3 og 93/45 Prinsippavklaring - Doktorgården Krav om detaljplan 73/14 14/1766 Åpent 92/56 og 92/24 - Prinsippavklaring - Pottenområdet 74/14 14/2042 Åpent 1/69 Saksfremlegg - dispensasjon fra kommuneplan, Øysand - utnyttelsesgrad (BRA) 75/14 14/1306 Åpent 29/30 Klagebehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan - Vollmarka - innkjøring 76/14 14/3242 Åpent Kommunal garanti for lån - Jåren vassverk 77/14 14/3499 UTGÅR! Søknad om skjenkebevilling LOKALÉ AS 78/14 14/3314 Åpent Høring, lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen

3 Sak 68/14 Delegerte vedtak Møte i Formannskapet den Innstilling til Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

4 Sak 69/14 2. gangs behandling KOMMUNEPLANENS AREALDEL Innstilling til Formannskapet: I medhold av plan- og bygningslovens sendes dok 206 begrenset høring. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette høringsfrist. Området innarbeides i arealdelen ved endt høring. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune Kommuneplanens arealdel Behandling i Formannskapet: Forslag og vedtak fra Formannskapets møte : Rådmannens innstilling første avsnitt endres ved at følgende setning utgår i innstillingen: Området innarbeides i arealdelen ved endt høring. I medhold av plan- og bygningslovens sendes følgende dokumenter på begrenset høring: Pkt 206: tursti Loddbekken Pkt 255: Allskog deponi A.Krogstad, Lundamo fra off. til næring Rådmannens innstilling til mekling med fylkesmannen: Øya videregående skole Areal for off. formål på Gimsøya Forslaget ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Næringsareal på Øysand Utsatt til neste møte, enstemmig Travbane Utsatt til neste møte, enstemmig Utvidelse eksisterende boligareal Ler Tilleggsforslag fra Sp, H og FrP: Videre til mekling med Fylkesmannen: Områder for bolig 88, Lundamo, Haldan Hansen 40, Nedre Hovin Eiendom 99, Puls eiendom/ Unihouse 100, Kvål. Lasse Løftamo 86, Nyhusåsen, tar mrk til følge, ikke videre til mekling. Forslaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

5 Områder for spredt boligbygging 105, Aunåsen Lars Borten erklæres inhabil, Mikal Kvaal vara. Forslag og vedtak fra Formannskapets møte : Rådmannens innstilling til mekling med fylkesmannen: Næringsareal på Øysand Tilleggsforslag fra Ap v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad «Det forutsettes at næringsområde Øysand (B) ses i regional sammenheng og innarbeides i IKAP før det åpnes for utbygging» Votering: Rådmannens innstilling: Vedtatt med 8 mot 3 stemmer Tilleggsforslag: Vedtatt med 8 mot 3 stemmer Travbane, Vollmarka Utsatt fra siste møte - punkt utgår. Områder for fritidsbebyggelse 90, Ulvtjønna i Vassfjellet, Engan 154, Svorksjøen, H Knubben 87B, Flå sameie Lars Borten, Sigmund Gråbak og Anders Bolland erklæres inhabil i saken. Joralf Rindli inntrer som vara for Anders Bolland. Områder for næring 49B, Råbygda, Tekton Andre områder 75, 72/6, Kvål bensinstasjon Forslagsendring; Siste setning strykes. «Krever reguleringsplan som viser avbøtende tiltak». L -, Næringsområde Gaua Områder for råstoffutvinning I Trondheimsregionen er det et enormt behov og en utfordring å finne nye områder for råstoffutvinning. Vi vil med dette klare å produsere nytt dyrkaareal, og bevare og stabilisere eksisterende dyrkajord. Deponiet må ses i sammenheng med bygging av ny E6, nye byggeprosjekter og IKAP. 20A, Wold tipp Guro Angell Gimse og Berit Wold Fjelle erklæres inhabil i saken og fratrer møtet. Joralf Rindli inntrer som vara.

6 62, Anders Bolland Anders Bolland erklæres inhabil i saken og fratrer møtet. Joralf Rindli inntrer som vara. 103, Lasse Løftamo /2 Skjærdingstad To siste setninger strykes. Følgende områder avgrenses slik at dyrkamark ikke blir berørt: 92, Flå Sigmund Gråbak erklæres inhabil i saken og fratrer møtet. 50, Skogselskapet i Trøndelag 102, Lasse Løftamo 105, Odd. J Brodal Lars Borten erklæres inhabil i saken og fratrer møtet. D, Tore Hangerås Forslaget fikk 3 mot 8 stemmer, og falt. Utgår. O, Vassfjellveien Ny høring: Konstad Tekstdel S 11, første avsnitt i gult tas ut Resterende tekstdel tas med til neste formannskapsmøte Forslag og vedtak i Formannskapets møte : Tekstdel: Forslag som ble enstemmig vedtatt: S 11: ingen endring, (bortsett fra justering antall dekar) S 39: 4 kulepunkt; Punktet om gårdstun fjernes. S 40: ingen endringer S 41:(øverst). Fritidsbebyggelse skal ikke avskjære eksisterende tur- skiløype. S 43: Klausuleringsbestemmelser skal stå i planen. Punkt vedrørende brann skal være en del av bestemmelsene til hensynssonen. Forslag fra H, FrP og SP v/ forslagsstiller Mikal Kvaal «Erstatningstomter» for berørte parter i E6-saken (Losengrenda) Votering: Forslaget ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. (Boligområde Losengrenda legges ut for høring. Anm: rådmannen) S 41: over pkt 6.0. Bestemmelser for SN3. Sigmund Gråbak erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Mona Lilleberg inntrer som setteordfører. Ingen vara.

7 Bestemmelser SN3: Innenfor område SN3 kan det oppføres inntil 4 utleiehytter knyttet til turisme/ laksefiske. Utleieenhetene skal lokaliseres/ etableres i tilknytning til eksisterende lagerbygning. Eksisterende driftsbygning og redskapshus kan ombygges og bruksendres til ervervsvirksomhet, fortrinnsvis lagring og utsalg av landbruksrelaterte varer. Votering: Enstemmig vedtatt. Votering over hele planen: Forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens sendes dok. 206, dok. 255, gnr/bnr 208/2, gnr/bnr 98/26 og gnr/bnr 72/1- del av Losengrenda ut på begrenset høring. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette høringsfrist. Områdene innarbeides i arealdelen ved endt høring. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune Kommuneplanens arealdel , med de endringer som fremgår av protokollen. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens sendes dok. 206, dok. 255, gnr/bnr 208/2, gnr/bnr 98/26 og gnr/bnr 72/1- del av Losengrenda ut på begrenset høring. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette høringsfrist. Områdene innarbeides i arealdelen ved endt høring. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Melhus kommune Kommuneplanens arealdel , med de endringer som fremgår av protokollen.

8 Sak 70/14 Høring av plan- og utredningsprogram for Fremo Innstilling til Formannskapet: I medhold av plan- og bygningslovens 4-1 legges plan- og utredningsprogram for Fremo ut på høring. Høringsfristen settes til Behandling i Formannskapet: Rådmannen ønsker utsatt høringsfrist til Innstillingen med endret høringsfrist ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 4-1 legges plan- og utredningsprogram for Fremo ut på høring. Høringsfristen settes til

9 Sak 71/14 HØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING Innstilling til Formannskapet: I medhold av plan- og bygningslovens legges Helhetlig tiltaksplan for boligbygging ut på høring. Høringsfristen settes til 1. august. Behandling i Formannskapet: Rådmannen foreslår at saken utsettes til formannskapets møte 19. august. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes til 19. august 2014.

10 Sak 72/14 95/3 og 93/45 Prinsippavklaring - Doktorgården Krav om detaljplan Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune setter krav om at det utarbeides detaljplan for eiendommene 95/3, 93/45 og 95/6 før utbygging av området ved doktorgården Detaljplanen skal blant annet vise byggets plassering og høyde, parkering og uteoppholdsareal. Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag fra H, FrP og SP v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Melhus kommune mener at den eksisterende reguleringsplan av 4/314 for Melhus sentrum øst danner et godt grunnlag for bygging av eiendommen 95/3, 93/45 og 95/6, og at forslag til mindre endring i reguleringsbestemmelsene kan legges til grunn for den videre behandlingen av søknad om byggetiltak på eiendommene. Votering: Rådmannens forslag satt opp mot alternativt forslag. Alternativt forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommune mener at den eksisterende reguleringsplan av 4/314 for Melhus sentrum øst danner et godt grunnlag for bygging av eiendommen 95/3, 93/45 og 95/6, og at forslag til mindre endring i reguleringsbestemmelsene kan legges til grunn for den videre behandlingen av søknad om byggetiltak på eiendommene.

11 Sak 73/14 92/56 og 92/24 - Prinsippavklaring - Pottenområdet Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune er positive til at Pottenområdet fortettes. Videre utvikling av eiendommen 92/56 og 92/24 skal skje gjennom detaljplan. Områdets strøk-karakter skal ivaretas gjennom planarbeidet, maksimum byggehøyde bør ligge på ca kote 26. Dette vil gi et bygg på 3 etasjer. Det er ikke ønskelig at bygningskroppen får et massivt uttrykk og den bør brytes opp ved hjelp av for eksempel glass, svalgang, inntrukket fasade eller lignende. Planen skal for øvrig vise nødvendig uteoppholdsareal og parkering på egen eiendom. Behandling i Formannskapet: Endringsforslag fra Ap og KrF v/ forslagsstiller Bente Estenstad Endring i punkt 3. rådmannens innstilling: Områdets strøk-karakter skal ivaretas gjennom planarbeidet, maksimum byggehøyde skal ligge på maks kote 26. Endringsforslag fra H, SP, FrP v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak: Første setning i siste avsnitt: Områdets strøk-karakter skal ivaretas gjennom planarbeidet, maksimum byggehøyde bør ligge på maks kote 30. Dette vil gi et bygg på 4 etasjer. Tilleggsforslag fra H, FrP og SP v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak: Det bør innføres utbyggingsavtaler for utbyggere i sentrumsområder. Votering: Rådmannens innstilling setning 1 og 2: Enstemmig vedtatt. Innstillingens setning 3 og 4: AP, KrFs forslag mot H, SP, FrPs forslag. H, SP, FrPs forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Deretter ble resten av rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune er positive til at Pottenområdet fortettes. Videre utvikling av eiendommen 92/56 og 92/24 skal skje gjennom detaljplan. Områdets strøk-karakter skal ivaretas gjennom planarbeidet, maksimum byggehøyde bør ligge på maks kote 30. Dette vil gi et bygg på 4 etasjer. Det er ikke ønskelig at bygningskroppen får et massivt uttrykk og den bør brytes opp ved hjelp av for eksempel glass, svalgang, inntrukket fasade eller lignende.

12 Planen skal for øvrig vise nødvendig uteoppholdsareal og parkering på egen eiendom. Det bør innføres utbyggingsavtaler for utbyggere i sentrumsområder.

13 Sak 74/14 1/69 Saksfremlegg - dispensasjon fra kommuneplan, Øysand - utnyttelsesgrad (BRA) Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune innvilger delvis søknad om dispensasjon fra kommuneplan på Øysand for utnyttelsesgrad på eiendommen 1/69. Det gis dispensasjon for BRA inntil 90 m 2. Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel som er under behandling har foreslått følgende bestemmelse: Området skal nyttes til hyttebebyggelse i en etasje. Tillatt BRA er 90 m². Det skal ikke være mer enn en bruksenhet på hver eksisterende eiendom. Nye hyttetomter kan ikke fradeles. Parkering kommer i tillegg. Tiltak som gir BRA over 90 m 2 fører til at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens Behandling i Formannskapet: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune innvilger delvis søknad om dispensasjon fra kommuneplan på Øysand for utnyttelsesgrad på eiendommen 1/69. Det gis dispensasjon for BRA inntil 90 m 2. Vedtaket begrunnes med at kommuneplanens arealdel som er under behandling har foreslått følgende bestemmelse: Området skal nyttes til hyttebebyggelse i en etasje. Tillatt BRA er 90 m². Det skal ikke være mer enn en bruksenhet på hver eksisterende eiendom. Nye hyttetomter kan ikke fradeles. Parkering kommer i tillegg. Tiltak som gir BRA over 90 m 2 fører til at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2.

14 Sak 75/14 29/30 Klagebehandling - Dispensasjon fra reguleringsplan - Vollmarka - innkjøring Innstilling til Formannskapet: Klage på delegert vedtak i sak 12/14 framsatt av Christine Thrana og Øystein Romsås Olsen, mottatt 7.mai 2014, tas ikke til følge. Vedtak i sak 12/14 opprettholdes Vedtaket begrunnes med at det er ikke er ønskelig med avkjøring som vil øke trafikken på hovedvegen i boligfeltet. Klagen ikke tilfører saken nye vesentlige opplysninger. Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag fra Sp v/ forslagsstiller Ketil Reitan: Klagen tas til følge. Endret adkomst til eiendommen vil ikke øke antall avkjøring fra hovedveg, og skaper ingen presedens for boligfelt. Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Klage på delegert vedtak i sak 12/14 framsatt av Christine Thrana og Øystein Romsås Olsen, mottatt 7.mai 2014, tas til følge. Vedtakets begrunnelse: Endret adkomst til eiendommen vil ikke øke antall avkjøring fra hovedveg, og skaper ingen presedens for boligfelt.

15 Sak 76/14 Kommunal garanti for lån - Jåren vassverk Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for Jåren Vassverks lån på kr ,-. 2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen, dvs. kr ,-, og ikke påløpte renter og omkostninger. 3. Lånet forutsettes nedbetalt som annuitetslån over 15 år. Garantiansvaret skal trappes ned i takt med nedbetaling av lånet. 4. Jåren Vassverk forplikter seg til å benytte gebyrsatser som er minst på samme nivå som gebyrsatsene for kommunale anlegg i Melhus kommune. 5. Vedtak i saken fattes i medhold av kommunelovens 13. Behandling i Formannskapet: Bente Estenstad ønsker vurdert sin habilitet i saken. Bente Estenstad erklæres habil i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for Jåren Vassverks lån på kr ,-. 2. Garantiansvaret omfatter kun hovedstolen, dvs. kr ,-, og ikke påløpte renter og omkostninger. 3. Lånet forutsettes nedbetalt som annuitetslån over 15 år. Garantiansvaret skal trappes ned i takt med nedbetaling av lånet. 4. Jåren Vassverk forplikter seg til å benytte gebyrsatser som er minst på samme nivå som gebyrsatsene for kommunale anlegg i Melhus kommune. 5. Vedtak i saken fattes i medhold av kommunelovens 13.

16 Sak 77/14 Søknad om skjenkebevilling LOKALÉ AS Innstilling til Formannskapet: - Behandling i Formannskapet: Formannskapet godkjenner søknad fra Lokalé AS under forutsetning at uttalelse fra Lensmannen er positiv og Skatt Midt-Norge ikke har noen merknader. Det må fremskaffes dokumentasjon på bestått etablererprøve/ kunnskapsprøve. Vedtaket gjøres etter 13 i kommuneloven. Utvalgets vedtak: Formannskapet godkjenner søknad fra Lokalé AS under forutsetning at uttalelse fra Lensmannen er positiv, og Skatt Midt-Norge ikke har noen merknader. Det må fremskaffes dokumentasjon på bestått etablererprøve/ kunnskapsprøve. Vedtaket gjøres etter 13 i kommuneloven.

17 Sak 78/14 Høring, lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieataler før iverksetting av kommunereformen Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommune støtter ikke forslaget som medfører statlig godkjennelse av kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler. 2. Forslaget om fylkesmannens godkjenning av låneopptak kan få uheldige konsekvenser ved at nødvendige investeringer blir utsatt. Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag fra H v/ Sigmund Gråbak 1. Melhus kommune ser behovet for sterkere statlig kontroll av hvilke økonomiske forpliktelser den enkelte kommune påtar seg i forkant av kommunereformen og gir sin tilslutning til at det innføres en tidsavgrenset lovbestemmelser om statlig godkjenning og kommunale låneopptak og leieavtaler. 2. Melhus kommune forutsetter at den statlige godkjenningen kun skal omfatte lånerammen som blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av det årlige budsjettet og eventuelle endringer av denne i løpet av budsjettåret. 3. Melhus kommune forutsetter at godkjenningsordningen blir tidsmessig effektiv og foreslår at fylkesmannen har en tidsfrist på inntil tre uker fra kommunestyret har vedtatt neste års budsjett. Votering: Rådmannens forslag mot alternativt forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommune støtter ikke forslaget som medfører statlig godkjennelse av kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler. 2. Forslaget om fylkesmannens godkjenning av låneopptak kan få uheldige konsekvenser ved at nødvendige investeringer blir utsatt.

18

19 Denne saken har ingen dokumenter

20 Denne saken har ingen dokumenter

21 Denne saken har ingen dokumenter

22 Denne saken har ingen dokumenter

23 Denne saken har ingen dokumenter

24 Denne saken har ingen dokumenter

25 Denne saken har ingen dokumenter

26 Denne saken har ingen dokumenter

27 Denne saken har ingen dokumenter

28 Denne saken har ingen dokumenter

29 Tom side