Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland Sen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland Sen"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Behandlede saker: PS /15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Medlem Mona Lilleberg Medlem Guro Angell Gimse Medlem Anders A. Bolland sen. FO Medlem Lars Borten Medlem Gunnar Krogstad Medlem Bente Estenstad Medlem Jens Otto Havdal Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland Sen Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, ass. rådmann Morten Bostad, virksomhetsleder Guri Vik, møtesekretær Mari Grongstad Orienteringer Kort orientering om VA-anlegg Kvål sentrum v/ Per Sandvik, teknisk drift Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Mona Lilleberg ble innvilget permisjon fra kl Ove Eggen inntrer som vara. Ove Eggen ble innvilget permisjon fra kl , før behandling av sak 133/15. Bente Estenstad og Joralf Rindli innvilget permisjon fra kl Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Guro Angell Gimse Berit Wold Fjelle

2 Saksliste 113/15 15/3899 Åpent Delegerte saker tom Formannskap 114/15 15/3899 Åpent Refererte journalposter tom Formannskap 115/15 15/3895 Åpent KUNSTGRESSBANE KVÅL TILLEGGSBEVILGNING 116/15 15/3884 Åpent 208/116 KOMMUNAL EIENDOM - SALG AV TANNGÅRDEN PÅ LUNDAMO 117/15 14/6019 Åpent 220/1 Klagebehandling - dispensasjon fradeling i LNF til bolig - Bredlia 118/15 14/2024 Åpent 30/24 Dispensasjon fra reuleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus - oppføring av carport 119/15 14/5736 Åpent 32/12 Mindre reguleringsendring boligfelt Vollmarka - felt B4 120/15 13/866 Åpent KOMMUNEDELPLAN GRUS, STEINBRUDD, DEPONI - OFFENTLIG ETTERSYN 121/15 15/1432 Åpent 95/3 og 95/45 Søknad om dispensasjon fra parkeringsvedtekter, reguleringsplan Melhus sentrum øst 122/15 13/8685 Åpent 95/3 OG 95/45 Mindre reguleringsendring - reguleringsplan for Melhus sentrum øst - Doktorgården - kotehøyde 123/15 15/3422 Åpent 100/3 Forespørsel om oppstart - detaljregulering 124/15 15/3584 Åpent UTBYGGINGSAVTALE EIDSLYKKJA OG EIDSLIA Fagerbekk 125/15 13/621 Åpent 1/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - område for hundeklubb på Stavsøra - klage på vedtak 126/15 13/7942 Åpent 90/4 DETALJPLAN/OMRÅDEREGULERING SØBERG VEST 127/15 14/4064 Åpent Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS og navnebytte 128/15 15/2734 Åpent IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 129/15 15/3041 Åpent REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ENDRING

3 130/15 15/3924 Åpent Forslag om økning av marginprosenten 131/15 14/793 Åpent EVALUERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I MELHUS 132/15 15/3868 Åpent MULIG SAMMENSLÅING AV MELHUS TOMTESELSKAP AS, MELHUS NÆRINGSAREAL OG AS LUNDEMO BRUK 133/15 15/3889 Åpent Spørsmål til ordfører om midlertidige ansatte

4 Sak 113/15 Delegerte saker tom Formannskap Innstilling til Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 114/15 Refererte journalposter tom Formannskap Innstilling til Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 115/15 KUNSTGRESSBANE KVÅL TILLEGGSBEVILGNING Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommunestyre bevilger 9,5 mill. kroner til bygging av ny kunstgressbane på Kvål. 2. Bevilgningen finansieres som følger: Låneopptak, 4,38 mill.kroner Momskompensasjon, 1,83 mill. kroner Spillemidler, 2,5 mill. kroner Kontanter/ egeninnsats fra Trønder Lyn, 0,79 mill. kroner 3. Lånet avdras over 10 år. Behandling i Formannskapet: Endringsforslag fra H, SP, FrP, Gråbak v/forslagsstiller Sigmund Gråbak: Saken behandles etter Kommunelovens 13 som hastesak. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Formannskapet bevilger 9,5 mill. kroner til bygging av ny kunstgressbane på Kvål. 2. Bevilgningen finansieres som følger: Låneopptak, 4,38 mill.kroner Momskompensasjon, 1,83 mill. kroner Spillemidler, 2,5 mill. kroner Kontanter/ egeninnsats fra Trønder Lyn, 0,79 mill. kroner 3. Lånet avdras over 10 år. Vedtak fattes etter Kommunelovens 13.

7 Sak 116/15 208/116 KOMMUNAL EIENDOM - SALG AV TANNGÅRDEN PÅ LUNDAMO Innstilling til Formannskapet: 1. Kommunestyret vedtar at eiendommen g.nr. 208, b.nr. 116 «Tanngården» på Lundamo legges ut for salg i det åpne marked med bistand fra eiendomsmegler. 2. Netto salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond 3. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammene på rammeområdene 5 og 9 som en konsekvens av salget. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at eiendommen g.nr. 208, b.nr. 116 «Tanngården» på Lundamo legges ut for salg i det åpne marked med bistand fra eiendomsmegler. 2. Netto salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond 3. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammene på rammeområdene 5 og 9 som en konsekvens av salget.

8 Sak 117/15 220/1 Klagebehandling - dispensasjon fradeling i LNF til bolig - Bredlia Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune tar klagen på vedtak med saksnr 16/15 datert mottatt den fra Kristian og Knut Are Solberg til følge. Området er klargjort for boligtomt med strøm, vatn og kloakk, og egner seg godt til boligtomt. Behandling i Formannskapet: Omforent forslag: Klagen tas ikke til følge, men opprettholder tidligere vedtak. Formannskapet har vært på befaring. Området er klargjort for boligtomt med strøm, vann og kloakk, og egner seg godt til boligtomt. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Klagen tas ikke til følge, men opprettholder tidligere vedtak. Formannskapet har vært på befaring. Området er klargjort for boligtomt med strøm, vann og kloakk, og egner seg godt til boligtomt.

9 Sak 118/15 30/24 Dispensasjon fra reuleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus - oppføring av carport Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, for oppføring av carport på eiendommen 30/24, som omsøkt i brev mottatt 08.juli Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens 19-2 og begrunnes med at byggegrensen satt i reguleringsplanen for omsøkt tomt vesentlig tilsidesettes. Omsøkt tiltak kan påvirke arealutnyttelse av næringseiendommen 30/116 og gi økonomiske konsekvenser i tilknytning til videreutvikling av denne. Eiendommens (30/24) størrelse gjør det mulig å plassere carport slik at den ikke er til hinder for naboeiendommer. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, for oppføring av carport på eiendommen 30/24, som omsøkt i brev mottatt 08.juli Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens 19-2 og begrunnes med at byggegrensen satt i reguleringsplanen for omsøkt tomt vesentlig tilsidesettes. Omsøkt tiltak kan påvirke arealutnyttelse av næringseiendommen 30/116 og gi økonomiske konsekvenser i tilknytning til videreutvikling av denne. Eiendommens (30/24) størrelse gjør det mulig å plassere carport slik at den ikke er til hinder for naboeiendommer.

10 Sak 119/15 32/12 Mindre reguleringsendring boligfelt Vollmarka - felt B4 Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune vedtar en mindre endring av reguleringsplanen boligfelt Vollmarka, planid , og endrer bestemmelsen 1.2 for delområde B4 under:(f)ølgende antall hovedenheter tillates innenfor hvert delområde (evt. utleieenh. ikke medregnet): til B4 = 7 enheter. Tomteinndeling i delområde B4 er retningsgivende. Vollmarka boligfelt er et sentrumsnært område, og fortetting av den eksisterende planen i fremkant av planen synes ikke å by på noen infrastrukturelle negative konsekvenser. Området er allerede regulert til bolig, og det er kun en ekstra enhet som søkes oppført, uten at det kommer i strid med maks utnyttelsesgraden satt i reguleringsplanen. Det er ingen negative merknader til omsøkt tiltak. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vedtar en mindre endring av reguleringsplanen boligfelt Vollmarka, planid , og endrer bestemmelsen 1.2 for delområde B4 under:(f)ølgende antall hovedenheter tillates innenfor hvert delområde (evt. utleieenh. ikke medregnet): til B4 = 7 enheter. Tomteinndeling i delområde B4 er retningsgivende. Vollmarka boligfelt er et sentrumsnært område, og fortetting av den eksisterende planen i fremkant av planen synes ikke å by på noen infrastrukturelle negative konsekvenser. Området er allerede regulert til bolig, og det er kun en ekstra enhet som søkes oppført, uten at det kommer i strid med maks utnyttelsesgraden satt i reguleringsplanen. Det er ingen negative merknader til omsøkt tiltak. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens

11 Sak 120/15 KOMMUNEDELPLAN GRUS, STEINBRUDD, DEPONI - OFFENTLIG ETTERSYN Innstilling til Formannskapet: I medhold av plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9 fastsetter Melhus kommune planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi. Behandling i Formannskapet: Guro Angell Gimse ber om vurdering av sin habilitet, som nabo til Voll tipp. Formannskapet finner henne habil i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 4-1 og 12-9 fastsetter Melhus kommune planprogram for Kommunedelplan for grus, steinbrudd og deponi.

12 Sak 121/15 95/3 og 95/45 Søknad om dispensasjon fra parkeringsvedtekter, reguleringsplan Melhus sentrum øst Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune avslår søknad om dispensasjon fra parkeringsvedtekter i reguleringsplan for Melhus sentrum øst for eiendommene gnr/bnr 95/3 og 95/45. Avslaget begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag fra Ap, KrF v/ forslagsstiller Bente Estenstad Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for å utrede et forslag om å sette krav til innbetaling til et parkeringsfond. Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for å utrede et forslag om å sette krav til innbetaling til et parkeringsfond.

13 Sak 122/15 95/3 og 95/45 Mindre reguleringsendring - reguleringsplan for Melhus sentrum øst - Doktorgården - kotehøyde Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune mener at den eksisterende reguleringsplan av 4/314 for Melhus sentrum øst danner et godt grunnlag for bygging av eiendommen 95/3, 93/45 og 95/6, og at forslag til mindre endring i reguleringsbestemmelsene kan legges til grunn for den videre behandlingen av søknad om byggetiltak på eiendommene. Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag fra Ap, KrF v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad Saken utsettes. Det ble votert over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget falt med 5 mot 6 stemmer. Alternativt forslag fra forslagsstiller Mona Lilleberg Rådmannens alternative forslag. Ved votering mellom innstilling til vedtak og alternativt forslag, ble alternativt forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommune godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Melhus sentrum øst for eiendommene gnr/bnr 95/3 og 95/45. Planbestemmelse endres til: Eiendommene 95/2, 95/3, 95/10 og 95/45 innenfor område B1 i planen kan benyttes med maksimum høyde på kote 41, øvrig bebyggelse innenfor B1 benyttes med maksimum høyde på kote 35. Det tas inn rekkefølgebestemmelse om at det før utbygging på 95/3 og 95/45 skal sikres tilstrekkelig lekgrøntareal i nærområdet i henhold til kommunens norm for uteareal. Bestemmelsen kan oppfylles enten ved opparbeiding av slike eller ved innbetaling til et fond for grøntstruktur i Melhus sentrum etter nærmere avtale. Det tas inn rekkefølgebestemmelser om at før byggetillatelse kan gis på 95/3 og 95/45 skal atkomst til 96/5 sikres og V/A plan utarbeides, geoteknisk prosjektering utføres og støy utredes, samt at før videre utbygging på eiendommen 95/45 kan tillates skal eksisterende bebyggelse på eiendommen rives. Det tas inn rekkefølgebestemmelse om at det skal være minimum 2,5m + skulder på fortau på Melhusvegen langs 95/3 og 95/45, som må etableres før brukstillatelse kan gis. Melhus kommune ønsker en utbyggingsavtale for å ivareta bestemmelsene i planen på en forutsigbar måte, og for beboerne i området for øvrig.

14 Sak 123/15 100/3 Forespørsel om oppstart - detaljregulering Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune anbefaler ikke oppstart av privat regulering av eiendommen gnr/bnr 100/3. Dette begrunnes med at planinitiativet vil være i strid med kommuneplanens arealdel og helhetlig tiltaksplan for boligbygging i Melhus kommune. Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag fra H, SP, FrP, Gråbak v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Melhus kommune anbefaler oppstart av privat regulering av eiendommen 100/3. Dette begrunnes med at all teknisk infrastruktur, som avløp og vei med G/S-veg ligger utbygd i nærheten av feltet (eiendommen). Det ligger også skole og barnehage i området. Det planlagte boligområdet berører ikke dyrkajord. Denne utbyggingen vil dekke et stort behov for familier nær Melhus sentrum og som vil være et helt nødvendig alternativ til leiligheter i blokker i Melhus sentrum. Ved votering rådmannens innstilling mot alternativt forslag, ble alternativt forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommune anbefaler oppstart av privat regulering av eiendommen 100/3. Dette begrunnes med at all teknisk infrastruktur, som avløp og vei med G/S-veg ligger utbygd i nærheten av feltet (eiendommen). Det ligger også skole og barnehage i området. Det planlagte boligområdet berører ikke dyrkajord. Denne utbyggingen vil dekke et stort behov for familier nær Melhus sentrum og som vil være et helt nødvendig alternativ til leiligheter i blokker i Melhus sentrum.

15 Sak 124/15 UTBYGGINGSAVTALE EIDSLYKKJA OG EIDSLIA Fagerbekk Innstilling til Formannskapet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan- og bygningsloven 17-2 vedtar Melhus kommune å inngå utbyggingsavtale med Synnøve og Kjell Olav Fagerbekk, slik den følger av vedlegg 1. Utbyggingsavtalen gjelder delvis oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgekrav 4.5 vedrørende gangog sykkelveg fra boligområdet til Eid skole, i henhold til reguleringsplan «183/5, 183/9 Eidslykkja og Eidslia, Husåsen -Korsvegen», vedtatt av Melhus kommunestyre den Dersom utbygger oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, skal Melhus kommune innvilge søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav 4.5. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan- og bygningsloven 17-2 vedtar Melhus kommune å inngå utbyggingsavtale med Synnøve og Kjell Olav Fagerbekk, slik den følger av vedlegg 1. Utbyggingsavtalen gjelder delvis oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgekrav 4.5 vedrørende gangog sykkelveg fra boligområdet til Eid skole, i henhold til reguleringsplan «183/5, 183/9 Eidslykkja og Eidslia, Husåsen -Korsvegen», vedtatt av Melhus kommunestyre den Dersom utbygger oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, skal Melhus kommune innvilge søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav 4.5.

16 Sak 125/15 1/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - område for hundeklubb på Stavsøra - klage på vedtak Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Norsk Schäferhund Klubs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter planog bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger i området før godkjent reguleringsplan foreligger. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Norsk Schäferhund Klubs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter planog bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering.

17 Det må ikke oppføres bygninger i området før godkjent reguleringsplan foreligger.

18 Sak 126/15 90/4 DETALJPLAN/OMRÅDEREGULERING SØBERG VEST Innstilling til Formannskapet: I forbindelse med at Block Watne AS skal utarbeide reguleringsplan for gnr/bnr 90/4 og 90 med flere på Søberg vil Melhus kommune parallelt med og sammen med Block Watne AS utarbeide en reguleringsplan på områdeplannivå for tilgrensende områder mot nord. Områdeplanen skal ivareta de store linjene i tilgrensende områder som samordning av felles infrastruktur, herunder grøntstruktur, og sikre nødvendige rekkefølgebestemmelser for en helhetlig utbygging av området. Block Watne AS må detaljregulere et stort nok område til å ivareta nødvendige rekkefølgebestemmelser for egen utbygging, herunder planfri kryssing av jernbanen. Melhus kommune forplikter seg til å sette av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet slik at det ikke forsinker Block Watnes framdrift med detaljplanlegging av sine områder. Vedtaket er betinget av at det inngås en intensjonsavtale mellom Melhus kommune og Block Watne om plansamarbeidet. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I forbindelse med at Block Watne AS skal utarbeide reguleringsplan for gnr/bnr 90/4 og 90 med flere på Søberg vil Melhus kommune parallelt med og sammen med Block Watne AS utarbeide en reguleringsplan på områdeplannivå for tilgrensende områder mot nord. Områdeplanen skal ivareta de store linjene i tilgrensende områder som samordning av felles infrastruktur, herunder grøntstruktur, og sikre nødvendige rekkefølgebestemmelser for en helhetlig utbygging av området. Block Watne AS må detaljregulere et stort nok område til å ivareta nødvendige rekkefølgebestemmelser for egen utbygging, herunder planfri kryssing av jernbanen. Melhus kommune forplikter seg til å sette av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet slik at det ikke forsinker Block Watnes framdrift med detaljplanlegging av sine områder. Vedtaket er betinget av at det inngås en intensjonsavtale mellom Melhus kommune og Block Watne om plansamarbeidet.

19 Sak 127/15 Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS og navnebytte Innstilling til Formannskapet: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS slik den fremgår av sakens vedlegg Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral omdannes til et interkommunalt selskap. 3. Kommunestyret vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral bytter navn til Midt-Norge 110-sentral IKS.

20 Sak 128/15 IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Innstilling til Formannskapet: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS som fremgår av sakens vedlegg 1, med virkning fra Kommunestyret tar til etterretning at Trondheim kommune melder seg ut av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS som fremgår av sakens vedlegg 1, med virkning fra Kommunestyret tar til etterretning at Trondheim kommune melder seg ut av Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS fra samme dato.

21 Sak 129/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ENDRING Innstilling til Formannskapet: Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag. Behandling i Formannskapet: Omforent endringsforslag: Pkt 8: Kommunestyret settes inn under Kategori A. Pkt 9: Parentes strykes i overskrift. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag, med følgende endring Pkt 8: Kommunestyret settes inn under Kategori A. Pkt 9: Parentes strykes i overskrift.

22 Sak 130/15 Forslag om økning av marginprosenten Innstilling til Formannskapet: Kommunestyret vedtar å øke marginprosenten fra 9 % til 10 % med virkning fra og med Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret vedtar å øke marginprosenten fra 9 % til 10 % med virkning fra og med

23 Sak 131/15 EVALUERING AV DELEGASJONSREGLEMENTET I MELHUS Innstilling til Formannskapet: Forslag til nytt revidert reglement for delegering vedtas Behandling i Formannskapet: Endringsforslag: Nytt forslag under pkt 12.2 Stillinger: Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette lønn med ny tilsetting. Enstemmig vedtatt. Punkt 5. Formannskapet, s 12 endres Kommunestyrets delegerte myndigheten fra Rådmannen til Formannskapet med følgende ordlyd: «I tillegg delegeres det myndighet til Formannskapet til å behandle alle søknader om dispensasjon fra plan og planbestemmelser etter 19-2» Forlaget ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Punkt 7.2, Komite for teknikk og miljø s. 15 plasseres myndighet som tidligere lå hos rådmannen med følgende ordlyd: «I tillegg delegeres det til Komite for teknikk og miljø å behandle alle saker etter Plan- og bygningsloven 32-3 til 32-10, som gjelder ulovlighetsoppfølgning». Forslaget fikk 5 mot 6 stemmer, og falt. Pkt 8 Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår:..og assisterende rådmenn. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Pkt 12.2 Stillinger. Ref: I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår: og assisterende rådmenn. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Votering: Rådmannens innstilling til vedtak med ovennevnte endringer ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Forslag til nytt revidert reglement for delegering vedtas, med følgende endringer: Punkt 5. Formannskapet, s 12 endres Kommunestyrets delegerte myndigheten fra Rådmannen til Formannskapet med følgende ordlyd: «I tillegg delegeres det myndighet til Formannskapet til å behandle alle søknader om dispensasjon fra plan og planbestemmelser etter 19-2» Pkt 8 Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret ved tilsetting av rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår:..og assisterende rådmenn. Pkt 12.2 Stillinger. : I tillegg får rådmannen delegert myndighet til å gjennomføre og godkjenne forhandlinger med arbeidstakerne i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale, med unntak av lønn til rådmann og assisterende rådmenn. Her utgår: og assisterende rådmenn.

24 pkt 12.2 Stillinger: Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette og si opp medarbeidere, herunder fastsette lønn med ny tilsetting.

25 Sak 132/15 MULIG SAMMENSLÅING AV MELHUS TOMTESELSKAP AS, MELHUS NÆRINGSAREAL OG AS LUNDEMO BRUK Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommunestyre tar vedlagte utredning om mulig sammenslåing av Melhus Tomteselskap AS, Melhus Næringsareal AS og AS Lundemo Bruk til orientering. Behandling i Formannskapet: Lars Borten, Berit Wold Fjelle og Sigmund Gråbak ble erklært inhabile i saken, og forlater møtet. De er styremedlemmer i ett eller flere av de omtalte selskap. Innstilingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre tar vedlagte utredning om mulig sammenslåing av Melhus Tomteselskap AS, Melhus Næringsareal AS og AS Lundemo Bruk til orientering.

26 Sak 133/15 Spørsmål til ordfører om midlertidige ansatte Innstilling til Formannskapet: Behandling i Formannskapet: Spørsmål ble besvart i møtet. Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak:

27 Spørsmål og svar: Midlertidige ansatte Vi har fått henvendelser fra personer som er vikarer år etter år, og som etterspør muligheten for faste stillinger. I den forbindelse ønsker vi en oversikt over hvor mange midlertidige ansatte Melhus kommune har, fordelt på de ulike virksomheter. Guro Angell Gimse (H) Spørsmålet fra representanten Guro Angell Gimse knytter seg til muligheten for fast ansettelse for personer som er vikar år etter år. Problemstillingene knyttet til midlertidig ansettelse er meget omfattende og til dels ganske komplekse. Det vil her bli gitt et kortfattet svar, som etter behov kan utdypes nærmere senere. Innledningsvis vil rådmannen klargjøre at hjemmel for midlertidig ansettelse er arbeidsmiljøloven (AML) 14-9, hvor hjemmelen for vikariat (for arbeid i stedet for en annen eller andre), er 14-9, 1b. I forhold til vikariater, skal en være klar over at også fast ansatte i Melhus kommune i perioder, etter eget ønske - har vikariat samtidig som de også er fast ansatt. Noen er midlertidig ansatt (eksempelvis helgestilling i helse og omsorg eller bo og avlastning) fordi de ikke fyller kravene for eksempelvis helsefagarbeider og dermed blir ansatt midlertidig som assistent i 1 år. Noen er tilkallingsvikar kan være vikar for person eller ekstrahjelp, eksempelvis fast ansatt i helgestilling og i tillegg tilkallingsvikar. Andre igjen er midlertidig ansatt i samsvar med AML 14-9 på grunn av stillingens karakter: Lærlinger har et toårsløp (16 personer) Vikariater (vikarierer for annen person) Prosjekt (eksempelvis arealområdet, familie og forebygging, teknisk drift, arkivområdet) Turnuskandidater (leger og fysioterapeuter) Veileder for legeturnuskandidater, jfr. legeavtale Morsmålslærere/assistenter - behovsstyrt Videre er det slik at AML 14-9, 6 skal sikre rettighetene til arbeidstakere som er vikar ansatt over flere år, ved at arbeidstaker som har vært sammenhengende vikar i mer enn tre år skal anses som fast ansatt (gjelder for ansettelse f.o.m ), mens dette for vikar ansatt før denne datoen, først inntrer etter 4 år (4-årsregelen). Aktuelle personer ansatt i Melhus kommune som oppfyller kravene i h.h.t. ovennevnte har fått fast tilsetting. For personer som er vikar og som ikke oppfyller kravene i h.h.t. AML 14-9, 6 (ikke sammenhengende vikar), er det viktig å være klar over at ledige stillinger/vikariater skal kunngjøres i h.h.t. kommunestyrevedtak (tilsettingsreglementet) og at tilsetting følger vanlig tilsettingsprosedyre hvor kvalifikasjonsprinsippet gjelder best kvalifisert får stillingen. For å sikre rettigheter for deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, fastslår AML 14-4 a, at deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger 1-årsregelen. Denne paragrafen i AML er relativt ny (trådte i kraft ) og krav kunne tidligst framsettes I Melhus kommune har vi så langt mottatt 8 krav om fast stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 3 av kravene er innvilget. 4 er avslått med bakgrunn i at kravene ikke er oppfylt, i samråd med hovedtillitsvalgt. Ytterligere 1 sak er under behandling. Bakgrunnen for at Melhus kommune har så få saker, er at rettigheter er fulgt opp underveis. For øvrig er det slik at jf. AML 14-3, samt Hovedtariffavtalen 2.3 (HTA) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlig ulempe for virksomheten. Deltid/heltid, jfr. HTA vedlegg 2 Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. Dette er noe det arbeides kontinuerlig med i Melhus kommune. Når det ved ledighet i stilling er hensiktsmessig, fordeles stillingen

28 etter intern kunngjøring. Tidligere prosjekt med heltid/deltid for en tid til tilbake viste at det ikke er så mange som man trodde, som hadde uønsket deltid. Rådmannen ønsker ellers å presisere at den utvidede muligheten til midlertidig ansettelse for en periode på inntil 12 måneder, som den nye AML 14-9, 1f gir fra , ikke er tatt i bruk med bakgrunn i vedtak i Melhus kommunestyre. Representanten Guro Angell Gimse ønsker også en oversikt over hvor mange midlertidige ansatte Melhus kommune har, fordelt på de ulike virksomhetene. Dette har vi sett nærmere på, også ut fra vårt personalsystem. De kategoriene (eksempelvis vikar turnus/vikar dag/midlertidig dag/midlertidig turnus)vi kan få ut av vårt system, er imidlertid meget sammensatte og vil ikke gi noe korrekt bilde. Ut fra dette finner vi det ikke riktig på nåværende tidspunkt å legge fram statistikk. I ledermøte ble det for øvrig bekreftet at det er få midlertidige ansatte utover de som er det på grunn av stillingens karakter se ovenfor.

29 Denne saken har ingen dokumenter

30 Denne saken har ingen dokumenter

31 Denne saken har ingen dokumenter

32 Denne saken har ingen dokumenter

33 Denne saken har ingen dokumenter

34 Denne saken har ingen dokumenter

35 Denne saken har ingen dokumenter

36 Denne saken har ingen dokumenter

37 Denne saken har ingen dokumenter

38 Denne saken har ingen dokumenter

39 Denne saken har ingen dokumenter

40 Denne saken har ingen dokumenter

41 Denne saken har ingen dokumenter

42 Denne saken har ingen dokumenter

43 Denne saken har ingen dokumenter

44 Denne saken har ingen dokumenter

45 Denne saken har ingen dokumenter

46 Denne saken har ingen dokumenter

47 Denne saken har ingen dokumenter

48 Denne saken har ingen dokumenter

49 Tom side

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Møteprotokoll Formannskapet 27.10.2015 Behandlede saker: PS 155-159/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 1/12-10/12 Møtedato: 10.01.2012 Fra: kl. 10.00 Til: 13:45 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Møteprotokoll Formannskapet 02.02.2016 Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente

Detaljer

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Møteprotokoll Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Møteprotokoll Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Møteprotokoll Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-18.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15 Møteprotokoll Formannskapet 27.01.2015 Behandlede saker: PS 13-26/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad Møteprotokoll Formannskapet 22.09.2015 Behandlede saker: PS 134-147/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Møteprotokoll Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15 Møteprotokoll Formannskapet 01.12.2015 Behandlede saker: PS 73-79/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15

Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15 Møteprotokoll Formannskapet 17.03.2015 Behandlede saker: PS 41-55/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-13.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Møteprotokoll Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 25.06.2015 Behandlede saker: PS 43-51/15 Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro

Detaljer

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Møteprotokoll Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 69-73/12 og 75-81/12 Møtedato: 11.09.2012 Fra: kl. 16.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Møteprotokoll Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen FO Nestleder Sigmund

Detaljer

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 03.09.2015 Behandlede saker: PS 52-56/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Guro Løfaldli Nestleder

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Frank Yggeseth

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen.

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen. Møteprotokoll Formannskapet 19.05.2015 Behandlede saker: PS 77-87/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11. Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.20 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 12.03.2015 Behandlede saker: PS 14-19/15, FO 1/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Rom 346, Støren rådhus Dato: 22.08.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Fløttum

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 15.03.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Ellers møtte: Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Ellers møtte: Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og utviklingskomité Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 11.02.2004 Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Fra saksnr. - 027/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Møteprotokoll Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Medlem

Detaljer

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.09.2010 kl. 9:00 13:45 16.09.2010 kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak.

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Planutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: 28.03.2011 Fra kl. 18:00 til kl. 19:00 Fra sak nr./til sak nr. 007/11-012/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth Møteprotokoll Komite for liv og lære 04.02.2015 Behandlede saker: 1-6/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar Gimse

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 17:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 14.03.2013 Fra og med sak: 21/13 Til og med sak: 28/13 Møtetid: 09.15 10.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret

Utvalg: Kommunestyret OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Os kommunehus - Kantina Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Per K. Langøien (møter kl.12.00 deltar på

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils Kristen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14 Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 29.04.2014. Befaring på Børsøra, Lia og Myrind ble gjennomført etter sak 13/14. Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Befaring på Gran kl. 18:00 Formannskapssalen, Enebakk Dato: 29.03.2012 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.03.2017 Tid 10:35 12:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Spørsmål fra PMU v/espen Tørset ang. sak omtalt i avisa Sør-Trøndelag : Enebolig Børsøra. Svein Ivar Espås orienterte.

Spørsmål fra PMU v/espen Tørset ang. sak omtalt i avisa Sør-Trøndelag : Enebolig Børsøra. Svein Ivar Espås orienterte. Side 2 Orienteringer: Utvikling av næringsareal på Viggja. Tilstede: Arkitekt Per Knudsen, som orienterte, Orkdal kommune v/ næringssjef Aage Schei og ass.rådmann Steinar Gaustad, Statsskog v/ Knut Røst,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen.

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen. Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2015 Behandlede saker: PS 88-104 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste ! R! cal l l ogo; exi t ; MØTEPROTOKOLL forvaltningsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.03 Tid: 16.15 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Følgende medlemmer var tilstede:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Følgende medlemmer var tilstede: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og utviklingskomité Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2004 Møtetid: Kl. 12:30 16:30 Fra saksnr. 083/04-089/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll nr. 2/09

Møteprotokoll nr. 2/09 Møteprotokoll nr. 2/09 Plan-teknisk utvalg Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Fra: 1000 Til: 1230 Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Leder Anne Kristin Sagmo AP Nestleder Jan

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 30.11.2016 Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Melhus rådhus, møterom Einar Tamberskjelve 2. etg. kl. 09:00 13:45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 14.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Elisabeth Uggen Hans Kristian Sveaas Marianne Werp Aasmund Grasbekk Arne Øen Freddy Berg Elise Haraldsrud Lien Gard Firing

Møteprotokoll. Elisabeth Uggen Hans Kristian Sveaas Marianne Werp Aasmund Grasbekk Arne Øen Freddy Berg Elise Haraldsrud Lien Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2016 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.05.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig

Detaljer

Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen.

Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 20.09.2016 Møtetid: 10:00 12:15 Møtested: Hadsel rådhus - formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Sp: Ap: Frp: Navn: Trude Lind Aage Hilmar

Detaljer

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken.

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer