Møteprotokoll. Formannskapet Behandlede saker: PS /13 FO 2/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet 05.11.2013 Behandlede saker: PS 135-146/13 FO 2/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30."

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Behandlede saker: PS /13 FO 2/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Medlem Mona Lilleberg FO Medlem Guro Angell Gimse Medlem Anders A. Bolland sen. Medlem Lars Borten Medlem Gunnar Krogstad Medlem Bente Estenstad Medlem Jens Otto Havdal Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Mona Lilleberg Andre tilstede på møtet Rådmann Roy J. Jevard, virksomhetsleder Guri Vik, rådgiver Tove Hellem, møtesekretær Mari Grongstad-Viken Merknader

2 Ingen merknader til innkalling og saksliste. Informasjon om «Bygg-Vei» utgitt i møtet - settes opp som egen sak i neste Formannskapsmøte. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Joralf Rindli Jens Otto Havdal

3 Saksliste 135/13 13/8578 Åpent Delegerte vedtak Møte i Formannskapet den /13 13/3592 Åpent 72/1, 73/4, 73/2 Detaljplan Stokkan grustak - utlegging til offentlig ettersyn 137/13 13/6782 Åpent 27/9 Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av boligtomt LNF 138/13 11/5731 Åpent KOMMUNAL PLANSTRATEGI - Status i gjennomføring med forslag til mindre endringer 139/13 13/8486 Åpent Kroa eldresenter - rehabilitering 140/13 13/8415 Åpent Overføring av overskudd fra 2013 til senere disponering 141/13 13/8427 Åpent Innfasing av Elbil i Melhus kommune sin bilpark 142/13 13/5411 Åpent Thora støtte og underskuddsgaranti 143/13 11/4177 Åpent ODDVAR BRÅS PREMIER - FRAMTIDIG PLASSERING

4 144/13 13/8018 Åpent KommuneTV - overføring av kommunestyremøter 145/13 13/8381 Åpent Gaula natursenter Samarbeidsavtale 146/13 12/5064 Åpent RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL gangsbehandling, høring 2/13 13/8548 Åpent Spørsmål til ordfører, Formannskap Låve Melhus prestegård Sak 135/13 Delegerte vedtak Møte i Formannskapet den Innstilling til Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak:

5 Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 136/13 72/1, 73/4, 73/2 Detaljplan Stokkan grustak - utlegging til offentlig ettersyn Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune vedtar at planforslag til detaljplan Stokkan grustak PLAN-ID slik den framgår av vedlegg 1. a legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planen legges ut slik den framgår av vedlegg 1 a., b., c., d. og e. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Planforslaget sikrer en helhetlig utnyttelse av hele forekomsten, samt en helhetlig tilbakeføring av område. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vedtar at planforslag til detaljplan Stokkan grustak PLAN-ID slik den framgår av vedlegg 1. a legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planen legges ut slik den framgår av vedlegg 1 a., b., c., d. og e. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Planforslaget sikrer en helhetlig utnyttelse av hele forekomsten, samt en helhetlig tilbakeføring av område.

7 Sak 137/13 27/9 Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av boligtomt LNF Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av tomt på gbnr 27/9, som omsøkt i brev av 13.august Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven 19-2 og begrunnes med at kapasiteten på det kommunale vann- og avløpsnettet ikke er tilstrekkelig. Kommunen ønsker å unngå flere tilkoblinger før dette er utbedret. Det er ikke ønskelig at nyetableringer i dette området løses gjennom dispensasjoner, men avventer en helhetlig plan for området der forhold som blant annet veg, vann avløp grøntstruktur mv er avklart. Behandling i Formannskapet: Rådmannen legger frem nytt forslag til vedtak. Forslaget ble utdelt i forkant av gruppemøter: «Melhus kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av tomt på gbnr 27/9, som omsøkt i brev av 13.august Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven 19-2 og begrunnes med at det ikke er dokumentert tilstrekkelig kapasitet på det private avløpsanlegget. Det stilles også spørsmål om overløpet på den private pumpestasjonen kan forårsake lokal forurensing. Det stilles videre spørsmålstegn ved om eksisterende private vannledning ivl gi tilfredsstillende kapasitet og trykk til brukerne med et økende antall tilknytninger. Tilfredsstillende kapasitet og trykk er ikke dokumentert. Det er ikke ønskelig at nyetableringer i dette området løses gjennom dispensasjoner, men avventer en helhetlig plan for området der forhold som blant annet veg, vann avløp grøntstruktur mv er avklart.» Alternativt forslag fra Sp v forslagsstiller Lars Borten: Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av tomt på gnr 27 bnr 9 som omsøkt i brev av Tiltaket er fortetting i eksisterende bebyggelse og tomta ligger på myr. Det må avklares om avløp og vannforsyning har kapasitet for tilkobling. Ved votering mellom rådmannens innstilling og alternativt forslag, ble alternativt forslag enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak:

8 Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av tomt på gnr 27 bnr 9 som omsøkt i brev av Tiltaket er fortetting i eksisterende bebyggelse og tomta ligger på myr. Det må avklares om avløp og vannforsyning har kapasitet for tilkobling.

9 Sak 138/13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI - Status i gjennomføring med forslag til mindre endringer Innstilling til Formannskapet: I medhold av plan- og bygningslovens 10-1 om kommunal planstrategi, vedtar Melhus kommune at plan- og utredningsoppgaver som vist i tabellen «Prioriterte plan- og utredningsoppgaver» er retningsgivende for kommunens planarbeid for perioden Behandling i Formannskapet: Endringsforslag fra SP v/ forslagsstiller Lars Borten: Revidering av delegasjonsreglementet fremskyndes til januar Votering: Endringsforslaget fikk 6 mot 5 stemmer, og ble vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 10-1 om kommunal planstrategi, vedtar Melhus kommune at plan- og utredningsoppgaver som vist i tabellen «Prioriterte plan- og utredningsoppgaver» er retningsgivende for kommunens planarbeid for perioden Revidering av delegasjonsreglementet fremskyndes til januar 2014.

10 Sak 139/13 Kroa eldresenter - rehabilitering Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til rehabilitering av Kroa eldresenter 2. Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler fra Buen prosjektet på kr ,-, merverdigavgiftskompensasjon på kr ,-, og tilskudd fra Husbanken på kr ,-. 3. Bortfall av husleieinntekt i byggetiden finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Med ett års byggetid og dagens husleienivå utgjør dette 1,6 mill. kroner 4. Husleieinntekten i 2013 fra de nye omsorgsboligene på Buen er lavere enn antatt på grunn av senere innflytting, dette utgjør om lag 0,6 mill. kroner 5. Med bakgrunn i den sviktende leieinntekten på 0,6 mill. kroner økes netto rammen på rammeområde 5 med 0,6 mill. kroner tilsvarende reduksjon gjennomføres på rammeområde 9. Behandling i Formannskapet: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til rehabilitering av Kroa eldresenter 2. Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler fra Buen prosjektet på kr ,-, merverdigavgiftskompensasjon på kr ,-, og tilskudd fra Husbanken på kr ,-. 3. Bortfall av husleieinntekt i byggetiden finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Med ett års byggetid og dagens husleienivå utgjør dette 1,6 mill. kroner 4. Husleieinntekten i 2013 fra de nye omsorgsboligene på Buen er lavere enn antatt på grunn av senere innflytting, dette utgjør om lag 0,6 mill. kroner

11 5. Med bakgrunn i den sviktende leieinntekten på 0,6 mill. kroner økes netto rammen på rammeområde 5 med 0,6 mill. kroner tilsvarende reduksjon gjennomføres på rammeområde 9.

12 Sak 140/13 Overføring av overskudd fra 2013 til senere disponering Innstilling til Formannskapet: 1. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2013 får overført dette til senere år. 2. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. 3. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat. 4. Kommunestyret vedtar å overføre kr ,- fra kommunens driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap til finansiering av erosjonssikring av Møsta, stabilisering av skråning ved Gimsvegen og stabilisering av Kregnesbakkan. Låneopptaket reduseres tilsvarende. Dette er i tråd med vedtak fattet i f.sak 124/ På bakgrunn av økte skjønnsmidler knyttet til toppfinansieringsmodellen/brukere over 67 år samt økte skjønnsmidler knyttet til folkehelsearbeid økes netto rammen på rammeområde 3 med kr 2,4 mill. kroner. 6. På bakgrunn av tildelte skjønnsmidler til minoritetsspråklige elever økes netto rammen på rammeområde 2 med 0,1 mill. kroner. 7. Netto rammen på rammeområde 9 reduseres med 3,6 mill. kroner. 8. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til påbygging og ombygging av arealene til Vekst Melhus med kr ,-. Bevilgningen finansieres med et annuitetslån som avdras over 30 år. Kommunens økte fdv, rente- og avdragsutgifter finansieres 100% gjennom økt husleie til Vekst Melhus AS. Det delegeres til Rådmannen å justere nettorammen for rammeområde 5 og 9 for virkningen av gjennomføringen av tiltaket. Behandling i Formannskapet: Bente Estenstad erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

13 Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2013 får overført dette til senere år. 2. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. 3. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat. 4. Kommunestyret vedtar å overføre kr ,- fra kommunens driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap til finansiering av erosjonssikring av Møsta, stabilisering av skråning ved Gimsvegen og stabilisering av Kregnesbakkan. Låneopptaket reduseres tilsvarende. Dette er i tråd med vedtak fattet i f.sak 124/ På bakgrunn av økte skjønnsmidler knyttet til toppfinansieringsmodellen/brukere over 67 år samt økte skjønnsmidler knyttet til folkehelsearbeid økes netto rammen på rammeområde 3 med kr 2,4 mill. kroner. 6. På bakgrunn av tildelte skjønnsmidler til minoritetsspråklige elever økes netto rammen på rammeområde 2 med 0,1 mill. kroner. 7. Netto rammen på rammeområde 9 reduseres med 3,6 mill. kroner. 8. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til påbygging og ombygging av arealene til Vekst Melhus med kr ,-. Bevilgningen finansieres med et annuitetslån som avdras over 30 år. Kommunens økte fdv, rente- og avdragsutgifter finansieres 100% gjennom økt husleie til Vekst Melhus AS. Det delegeres til Rådmannen å justere nettorammen for rammeområde 5 og 9 for virkningen av gjennomføringen av tiltaket.

14 Sak 141/13 Innfasing av Elbil i Melhus kommune sin bilpark Innstilling til Formannskapet: Kommunestyret bevilger kr ,- til anskaffelse av 2 nye elbiler, anskaffelsen finansieres med bruk av felles disposisjonsfond. Behandling i Formannskapet: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret bevilger kr ,- til anskaffelse av 2 nye elbiler, anskaffelsen finansieres med bruk av felles disposisjonsfond.

15 Sak 142/13 Thora støtte og underskuddsgaranti Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommunestyre bevilger kr i støtte til Stiftelsen Thora i forbindelse med en full scenisk oppføring av operaen «Thora på Rimol» i Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 2. Melhus kommunestyre gir en underskuddsgaranti på inntil kr til Stiftelsen Thora i forbindelse med en full scenisk oppføring av operaen «Thora på Rimol» i Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag til vedtak fra KrF, Ap v forslagsstiller Berit Wold Fjelle: Rådmannens innstilling pkt 2 strykes. Votering: Innstillingens pkt 1: Innstillingen ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Deretter ble alternativt forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre bevilger kr i støtte til Stiftelsen Thora i forbindelse med en full scenisk oppføring av operaen «Thora på Rimol» i Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

16 Sak 143/13 ODDVAR BRÅS PREMIER - FRAMTIDIG PLASSERING Innstilling til Formannskapet: Kommunestyret bevilger kr til forprosjekt, Oddvar Brå premiesamling. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Behandling i Formannskapet: Tilleggsforslag fra SP, H, FrP v/ forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen: Det må avklares om samlingen også skal omfatte andre idrettsutøvere. Votering: Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret bevilger kr til forprosjekt, Oddvar Brå premiesamling. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Det må avklares om samlingen også skal omfatte andre idrettsutøvere.

17 Sak 144/13 KommuneTV - overføring av kommunestyremøter Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune inngår avtale med Aventia AS om KommuneTV etter tilbud datert Anskaffelse og montering av KommuneTV med kr ,- finansieres innenfor rammen av investeringsprosjekt 1216, IKT Tiltaksplan Økte driftskostnader med ca. kr ,- pr. år innarbeides i økonomiplanen for årene Behandling i Formannskapet: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune inngår avtale med Aventia AS om KommuneTV etter tilbud datert Anskaffelse og montering av KommuneTV med kr ,- finansieres innenfor rammen av investeringsprosjekt 1216, IKT Tiltaksplan Økte driftskostnader med ca. kr ,- pr. år innarbeides i økonomiplanen for årene

18 Sak 145/13 Gaula natursenter Samarbeidsavtale Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune vedtar inngå vedlagte samarbeidsavtale med Gaula Natursenter. Behandling i Formannskapet: Gunnar Krogstad erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Omforent endringsforslag: Pkt. 6:Resultatvurdering. Gaula Natursenter AS fremlegger en rapport hvert år angående nytteverdien av driftstilskuddet som gis av Melhus kommune. Evaluering av avtalen gjøres etter behov. Votering: Endringsforslag om pkt 6 Resultatvurdering. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Deretter ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vedtar å inngå vedlagte samarbeidsavtale med Gaula Natursenter, med følgende endring av pkt 6: Resultatvurdering. Gaula Natursenter AS fremlegger en rapport hvert år angående nytteverdien av driftstilskuddet som gis av Melhus kommune. Evaluering av avtalen gjøres etter behov.

19 Sak 146/13 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL gangsbehandling, høring Innstilling til Formannskapet: Saken utsettes til førstkommende formannskapsmøte 5. november Behandling i Formannskapet: Innspill fra H, FrP og Sp v forslagsstiller Sigmund Gråbak: Innspillene legges ved som vedlegg 1 til møteprotokoll. Tillegg til vedlegg: Dok 104 legges inn som hvitt Dok 105 Aunåsen: spredt bolig fra før, legges inn som grønt Øvrige innspill: (pkt 11 utgår) Innspill fra H, FrP og SP v forslagsstiller Guro Angell Gimse: Planbestemmelser, endringer: legges ved som vedlegg 2 til møteprotokoll. Forslag fra Ap, KrF ved forslagsstiller Gunnar Krogstad: Saken utsettes til neste Formannskapsmøte. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes til neste formannskapsmøte, 19. november 2013.

20 Sak 2/13 Spørsmål til ordfører, Formannskap Låve Melhus prestegård Innstilling til Formannskapet: Behandling i Formannskapet: Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Utvalgets vedtak: Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Vedlegg 1, FSK Forslag innspill Melhus Kommunes arealplan, 1.g behandling Tekst ang Fremo- KU: Melhus kommune mener at det er behov for en konsekvensutredning for hele Fremo-området før det konkluderes på enkelttiltak. Kravet om utredning for området som helhet, slik det er vist i planforslaget opprettholdes derfor. Alle innspill på Fremo skal inngå i den helhetlige konsekvensutredningen for området (herunder innspill knyttet til bolig, grus, flyplass, økt motorsportaktivitet, næringsaktivitet etc) Melhus kommune mener at konsekvensutredninger for ulike enkelttiltak avventes inntil konsekvensutredningen for hele Fremo-området er ferdigstilt, m.a.o forslaget fra Fremo Næringspark synliggjøres i arealdelen med gjeldende arealformål.

21 I tillegg til rådmannens innstilling ønsker Melhus formannskap å legge følgende områder ut på 1. gangs behandling: Arkivnr. 12/5064 Dok.nr Område Avsender/ sammendrag Formannskapets argument Farge 19 Flå, Fremo Fremo Næringspark v/ Haave Tillegg tekstforslag om helhetlig KU hvit 20 og 25 Nedre Melhus Lars. M Høgset Pkt 1. innarbeides, stort behov for deponiomr. Konsekvensutredning og reg.plan kreves Pkt 3. Boligdelen innarbeides 30 og 33 Kvål Geir Olav Rofstad, 7 tomter Behov for tomter på Kvål, med sikker byggegrunn, ikke dyrkajord 39 Nedre Melhus Kristine Kaasa Moe Låven endre formål til offentlig formål. Mulig å bruke låven i pilotprosjekt «livssynsnøytrale seremonirom».. 40 Hovin Nedre Hovin eiendom AS, 13 da fra LNF til bolig Bolig, positivt med utvidelse av feltet, kan også løse trafikkforhold, og gang- sykkelveg i Hovin sentrum. Grønn Grønn Grønn 42 og 51 Løvset, Nedre Melhus Aase Sundstrøm LNF til bolig, 6 boenheter Ikke dyrkajord, sentrumsnært, utvidelse av eksisterende felt 44 Øyåsbakkan, Nedre M Varmbobygg AS, boligformål Ikke dyrkajord, store, fine tomter, landlig 49 a og Kvål, Losen Tekton, 7 da LNF til næring Innarb, bedrift som vil utvide eksisterende grønt b næringsareal 61 Flå/ Fremo Anders Bolland, fra LNF til bolig, Innarb, vann, vei, minirenseanlegg ok 2-3 tomter 62 Flå, Fremo Anders Bolland, fra LNF til Dette er ikke nedslagsfelt til Fremo, og blir Grønn

22 Dok.nr Område Avsender/ sammendrag Formannskapets argument Farge massedeponi dermed ikke en del av KU Fremo 64 Nedre Melhus, Øysand Jan Erik Daland, øke BRA på 70m2 til 90 m2. Vi mener at ei hytte i 2013 bør få være opptil 90m2, selv om det er i et vernet område. 67 Gåsbakken Torunn Helen Langås, 5 boligtomter, 12 tomter til fritidsbebyggelse 68 Nedre Melhus, Øysand Gaarden Eiendom AS, 3 da LNF til bolig 75 Kvål, Losen Kvål Bensinstasjon, LNF til næring 76 Nedre Melhus, Løvset Magne Noralf Riseth, 25 da LNF til bolig 77 Nedre Melhus, Øysand Kåre Ristad, 15 da parkering til bolig 84 Nedre Melhus John Søberg, LNF til bolig, tre tomter 86 Flå Lars Borten, Nyhusåsen, boligomr Vi innarb bolig og fritidsbolig, markedet styrer interessen Innarb, ikke dyrkajord, utvidelse av eksisterende småhusbebyggelse Innarb, næringsareal til stor transportbedrift Innarb, naturlig utvidelse av feltet, ikke dyrkajord, gangavst til skole, vann/kloakk ok Innarb, ikke dyrkajord Innarb, ikke landbruksjord, gangfelt, vann, kloakk Innarb, nært skole, ikke dyrkajord, vann, trygg skoleveg, 87 Flå Flå Sameie, spredt hyttebygging Innarb, det er interesse for å bygge hytter der, og det er hytter der fra før 88 Lundamo Halvdan Hansen, 115 da LNF til Innarb, ikke dyrkajord, g/s-veg, vann bolig 90 Flå Ole Henrik Engan, 2 hyttetomter Innarb, vei ok, to hytter der fra før Ulvtjønna 92 Flå Sigmund Gråbak, LNF til spredt Innarb, LNF til spredt næing næring LNF til bolig LNF til bolig avventes hvit på b/fb grønt Hvit

23 Dok.nr Område Avsender/ sammendrag Formannskapets argument Farge 93 Kvål Magne Eggen, 7 da fra friomr til næring/ bolig 99 Nedre Melhus Puls Eiendom/ Unihouse, fra LNF til bolig Innarbeides som grønnstruktur /fotballbane for Tr.lyn) Innarb, ikke drivverdig jord, naturlig utvidelse på Løvset Kvål Lasse Løftamo, Harepynten Omdisp fra LNF til bolig 73/4 og 69/2, omdisp LNF til mineraluttak/bolig 73/4 107 Nedre Melhus Odd Jarle Brodal, massetak og deponering, 4 nye boenheter på flata Innarb, skolekapasitet ok, vann/ kloakk ok, Innarb, viktige samf verdier i Trondheimsomr 121 Lundamo Else Løhre, 10 da LNF til bolig Innarb, naturlig utvidelse av boliger, 3 km fra skole grønt 123 Hovin Melhus tomteselskap, Hovin: to tomter og omr vest for Gaua Innarb, 124/12 7 Nedre Melhus, Klungen/ Finset Lars Meland, 200 da LNF til bolig 132 Nedre Melhus Knut Ole Bleke, da LNF til bolig Innarb, ikke dyrkajord, rimelige tomter, langt perspektiv, vann/kloakk ordnes m/ MeTrovann på sikt Innarb, ikke dyrkajord, krattskog, vann/kloakk ok, skolebuss ok, fortau forlenges, naturlig avgrensning inn mot tursti 136 Lundamo, Håen Lundemo Bruk AS, justere Innarb, naturlig avgrensning grønt grønt

24 Dok.nr Område Avsender/ sammendrag Formannskapets argument Farge formålsgrense hytteomr Håen 138 Melhus Prosjekt AS Boliginnspill Gimse og Inn i omrplan akse Brekkåsen Hvit Mærradalen 139 Jon Olav Grønning Boliginnspill Tjurrupynten Inn i omrplan Brekkåsen Hvit 150 Kvål Kvål El Eiendom AS, bolig/næring Endres til sentrumsformål 153 Svorksjøen Håvard Knubben, LNF til fritid Innarb, Nedre Melhus Kristin og Noralf Brækken, LNF til bolig, 4 tomter Innarb, naturlig utvidelse av feltet, vann, kloakk, fortau ok, ikke dyrkajord, landlig Øvrige innspill Melhus formannskap ønsker å legge følgende områder ut på 1.gangs høring: Dok.nr Område Avsender/ sammendrag Formannskapets argument Farge 1 Mereftasåsen Deponi 63/3, Mereftasåsen Innarbeides, behov for deponi i Trondheimsregionen, vedsiden av dagens stenbrudd 2 Øysand Melhus Høyre, Fra LNF til næring næringsområde 239 mål Innarbeides, Melhus har behov for nye næringsareal, vestside E39 3 Korsvegen/ Hølonda Idar Sunnseth, Innarbeides

25 Dok.nr Område Avsender/ sammendrag Formannskapets argument Farge Sagbruk endre formål fra LNF til næring 4 Kvål Hangerås, fra massetak til bolig Innarb, sikker byggegrunn, massetak i ferd med å avsluttes, det trengs boligareal på sikker grunn på Kvål, adkomst ok 5 Nedre Melhus, Varmbo 30/85, (Gympulslokaler), endre formål fra næring til bolig 30/115 (Idrettsvegen), endre formål fra næring til bolig 6 Nedre Melhus, Vollmarka Travbane, fra LNF til LNF med formål hestesport 7 Kvål Øya VGS, utvide formål offentlig areal fra LNF slik at det blir plass til ridehall + endre/flytte plan for ny innpåkjøring nærmere Trafo i sør 8 Ler Ny veg opp til fremtidig barnehage og boligområde legges i bekkedal 9 Flå Snøskutertrase tegnes inn i Flåmarka frem til Midtre Gauldal grense 10 Nedre Melhus Martin Tranmælsveg, utvide området for bolig Innarb, det passer ikke med næring i dette omr Bofellesskapet er markert som næringsområde, Envina skal ut mer bolig Innarb, sentralanlegget skal flyttes fra Leangen, ny plassering er aktuell i Vollmarka Innarb, skolen har behov for utvidelse Innarb, det er for trangt og trafikkfarlig på eksisterende veg Innarb, regjeringen åpner for skuterkjøring langs trase Innarb, trenger flere boliger for enkelte grupper grønt grønt grønt

26 Dok.nr Område Avsender/ sammendrag Formannskapets argument Farge 11 Søberg Utvide næringsområde Søberg?? 12 Nedre Melhus, Jagtøyen Utvide omr AB2, område for fiskecamp/gapahuk 13 Kvål Hensynssone for grus/ råstoffutvinning på strekningen Steinbruddet til bilpressa bør inn i arealplan 14 Hovin 238/12 og 238/280 legges inn som næringsareal, fra LNF til næring 15 Skaret, Flå Melhus Frp Innarbeide gang- og sykkelveg fra Fremo til Flå skole over Skaret, legge inn boligområde over Skaret 16 Lundemo Bruk Lundemo Bruk, 3-4 boligtomter utmark 17 Kvål, Vassfjellvegen Stig Kvaal 10 da utmark legges ut til bolig, Fra LNF til bolig Innarbeides innarbeides Naturlig forlengelse av eksisterende næringsareal, innarbeides Legges ut på høring Legges ut på høring grønt grønt grønt

27 Vedlegg 2, FSK Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse med planbestemmelser Endringer med utgangspunkt i høringsutkast fra rådmannen PLANBESTEMMELSER Tilrettelegging for alternativ energi Siste avsnitt tas ut. (vannbåren varme) Funksjonskrav s.29 Parkering punkt 3., første setning strykes, andre setning «arealer og lekeapparater skal utformes i samsvar med sikkerhetsforskrift av 6.juli 1996 med senere revisjoner»flyttes til punkt Uteområder for lek og opphold. Punkt 4. og 5. strykes. 2.1 Boligbebyggelse 3. og 4. avsnitt tas ut. Framtidig boligbebyggelse s.31 Nytt avsnitt to: «Melhus kommune skal legge til rette slik at de som blir skadelidende på grunn av ny E6 trasé, blir ivaretatt på beste måte. I tilfeller der det ønskes ny tomt i LNF-område, bør det gis dispensasjon til dette. «2.2 Fritidsbebyggelse Bombepunkt 2 BRA endres til 90 kvadratmeter Bombepunkt 4 BRA endres til 150 kvadratmeter 2.3 Sentrumsformål Avsnitt 1: Melhus tas inn.

28 2.5 Næringsbygg Det tillates etablert og drevet næringsvirksomhet, ut over det som regnes som tradisjonell landbruksvirksomhet, i driftsbygninger på landbrukseiendommer der hensynet til omgivelsene ikke taler mot det. Dette uten at det kreves reguleringsplan avsnitt tas ut , 2. avsnitt tas ut 2.7 Offentlig og privat tjenesteyting Nåværende tjenesteyting Siste avsnitt tas ut 2.8 Grav og urnelund Tilføyes som 2. avsnitt: «Ved etablering av nye gravsteder skal det legges til rette for minnelund og urnelund.» Fritids- og turistformål Siste avsnitt strykes. 3.0 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur I avsnittene 3-6 strykes setning om at det må finnes alternativt areal for matkornareal 7. avsnitt strykes. 4.1 Grønnstruktur Nåværende grønnstruktur , 2. avsnitt Begrepet grønnstrukturinteresser fjernes. 5.0 LNF blir stående istedet for LNFR nytt første avsnitt: "Melhus kommune er opptatt av å ta vare på det landskapspreget som eksisterende gårdsbebyggelse gir, og at også driftsbygninger som ikke lenger kan nyttes til opprinnelig formål skal kunne tas i bruk på rasjonell måte til andre formål. Det skal kun være hensynet til å unngå urimelige ulemper for landbruksinteressene og omgivelsene som setter begrensninger for slik endret bruk. 1. avsnitt tilføyes: Kommunen skal tilstrebe en vid forståelse av bestemmelsene, slik at en best mulig utnyttelse av gårdsbruk oppnås. 2. avsnitt - alle tre bombepunkter tas ut.

29 3. avsnitt endres til: "Ny bebyggelse i tilknytning til stedbunden næring skal tillates med mindre det vil medføre vesentlig konflikt med andre tungtveiende samfunnsinteresser" Stedbunden næring Begrepet «stedbunden næring» er knyttet til bygninger og / eller anlegg som det av hensyn til driften av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt, må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. Øvrige aktiviteter som f. eks. jakt, fiske, bærplukking o.l. som har preg av frilufts- eller fritidsaktivitet, eller som utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle utenfor begrepet stedbunden næring. Stedbunden næring er nærmere omtalt i veileder veileder T 1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss og tilhørende brosjyre T 1444 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Seterveger og driftsveger i landbruket kan oppgraderes til dagens behov for transport i næringsøyemed. Private vindturbiner og småkraftverk kan etableres dersom forholdene legger til rette for det og etter søknad PBL Enkelttomter kan fradeles dersom det ikke fører til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket og ikke er i pressområder i kommunen. s. 37, 4. avsnitt tas ut. s avsnitt tas ut. 5.2 LNFR Spredt boligbebyggelse s. 38, 2. avsnitt endres siste avsnitt: Bombepunkt 1-3 fjernes s.39 Første bombepunkt siste setning tas ut. s.39 Andre bombepunkt endres til " Pålagt gjerdeplikt og vedlikehold for beietedyr opprettholdes". s.39, 2. avsnitt strykes (Tomtestørrelse 2 dekar) 5.3 LNFR med spredt fritidsbebyggelse s avsnitt: Her legges flere områder inn 4. avsnitt: Første bombepunkt strykes (avstand til gårdstun for bebyggelse) 2. bombepunkt endres til 150 kvadratmeter.

30 s bompepunkt fjernes 6.0 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Drikkevann Det må sikres at dersom bygninger rundt Benna skulle brenne ned, så kan de oppføres på nytt. Det vurderes å ta inn et punkt om avløp Båndlagte områder s. 43. Skjerdingstad vurderes tatt ut. Hvilke verdier skal veie tyngst. Grusforekomst eller kulturminner, når omfanget av grusforekomsten er så stor?

31 Tom side

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20. Møteprotokoll Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13 Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Møteprotokoll Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen FO Nestleder Sigmund

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Møteprotokoll Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.20 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

59/14 14/5448 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 14.10.2014.

59/14 14/5448 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 14.10.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 14.10.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer