Vedlegg innspill kommuneplanens arealdel gjennomgang av innspill til rulleringen 2013 formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling en oversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg innspill kommuneplanens arealdel gjennomgang av innspill til rulleringen 2013 formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling en oversikt"

Transkript

1 er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedlegg innspill kommuneplanens arealdel gjennomgang av innspill til rulleringen 2013 formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling en oversikt

2

3 Innkomne innspill, sammendrag og formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling Vedlegg innspill er et vedlegg til kommuneplanens arealdel Heftet inneholder en kort oppsummering av alle innspillene som kom inn til kommunen i forbindelse med varsel om oppstart. Frist for innspill var 1. mai. Det er kommet inn ca 140.innspill. I tillegg til disse innspillene er bolig- og næringsinnspillene fra rulleringen i vurdert på ny. Totalt er rundt 200 innspill blitt vurdert. Dette viser at det er et betydelig engasjement rundt arealpolitiske spørsmål i kommunen. Innspillene tilfører kommune mye god kunnskap i forhold til videre utvikling. Det er stor variasjon i innspillene, fra enkelttomter til utredning av større områder. Innspill som er innarbeidet i planverket er nærmere vurdert i «Vedlegg innspill konsekvensvurdering»

4 Leserveiledning Dette vedlegget gir en kort oversikt over alle innspillene, formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling og rådmannens anbefaling til formannskapet før 1. gangsbehandling. Alle innspillene til arealdelen er listet opp i tabellen under, og i den rekkefølgen de har ankommet postmottak. Rådmannen har kommentert merknadene kort og henvist til andre vedlegg hvor de enkelte innspillene er nærmere vurdert hver for seg og samlet. Rader i tabellen under har fått følgende fargekode: Rader merket gult illustrerer boliginnspill Rader merket lilla illustrerer innspill knyttet til næring Rader merket grønn illustrerer innspill knyttet til idrett/ friluftsliv Rader uten farge er innspill med andre formål, eller områder med flere formål Rådmannens anbefaling og formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling er synliggjort med fargede sirkler, med følgende fargekode: Innspill som rådmannen har anbefalt å innarbeide i arealdelen. Innspill innarbeidet av formannskapet ved 1. gangsbehandling. Innspill som rådmannen har anbefalt å ikke innarbeide i arealdelen. Innspill som formannskapet har vedtatt å ikke innarbeide i arealdelen. Innspill som er anbefalt ivaretatt på andre måter, som allerede er ivaretatt i gjeldende planer eller som delvis er innarbeidet. Dette vedlegget MÅ leses/ses i sammenheng med følgende dokumenter: Vedlegg Arealer for boligutvikling Vedlegg Arealer for næringsutvikling Vedlegg Arealer for offentlig infrastruktur Vedlegg Vurdering av innspill, konsekvensvurdering Planbeskrivelse med planbestemmelser Utkast: Kommunedelplan for Grus, steinbrudd og deponi Utkast: Skytebaneutredning

5 Tabell over innkomne innspill ved rulleringen i 2013 Arkiv nr. 12/5064 dok nr. Område Avsender og sammendrag av innspillet Rådmannens kommentar Anbefaling fra rådmannen 1 Flå Rieber Prosjekt AS Støysonekart for Flå skytebane er oversendt. Ut fra støyberegningene kan det konkluderes med at støy vil ikke være til hinder for en modernisering av banen. 9 Nedre, Varmbo Rambøll Norge AS. Ønsker omdisponering av 131 dekar fra LNF til bolig. 10 Direktoratet for mineralforvaltning er tilfreds med at kommune har fokus på stein og pukk og at det utarbeides en egen plan for tema. 13 Norges vassdrag og energidirektorat mener gjeldende arealdel er meget gjennomarbeidet og et godt grunnlag for kommunens videre arealplanlegging. NVE peker på at ny trase for E6 er vedtatt og at denne bør vises på plankartet. NVE minner også om sin bekymring for vassdragsmiljøet på vestsiden av Gaula. Det er videre positivt at kommunen vil ha fokus på helhetlig ROS-analyse. Støysonekart er oversendt kommunen som orientering. Denne type informasjon er viktig underlag i planog byggesaksbehandlingen og rådmannen anbefaler derfor at informasjonen innarbeides i arealdelen som hensynssone a) sikrings, støy og faresone. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Innspill levert i Rådmannen anbefaler at ny E6- korridor synliggjøres som hensynssone infrastruktur med krav detaljregulering i tråd med kommunedelplan for E6. 14 Hovin Anders Lehn. Jonashaugen barnehage på Rådmannen anbefaler at Vedtak ved 1. gangsbeha. i formannskap 5

6 Hovin ble nedlagt 1. januar Området er regulert til barnehageformål og forslagsstiller ber om at reguleringsplanen oppheves og at området tilbakestilles til boligformål. Området ligger midt i et boligfelt. Gnr/bnr 238/ og 24 Sør-Trøndelag fylkeskommune ga kommentarer til planprogrammet da det var på høring. Fylkeskommunen er opptatt av areal til parkering rundt kollektivknutepunktene. Fylkeskommunen peker videre på at det må sikres gode arealer for friluftsliv spesielt i og ved tettstedene. Som følge av veksten i Trondheimsområdet bør det settes fokus på tettstedene i kommunen dette for å drøfte langsiktige prinsipper for utvikling av disse herunder utvikling av gode bo- og oppvekstområder. 16 Trondheim kommune ga kommentarer til planprogrammet da det var på høring. Mener det er positivt at kommunen tar opp temaet Arealer for offentlige tjenester. 17 eldreråd ga kommentarer til planprogrammet da det var på høring. Eldrerådet mener det er positivt at det legges til rette for boligbygging i hele kommunen. Eldrerådet savner imidlertid en plan for grøntareal/parkanlegg i reguleringsplanen oppheves og at området innarbeides i arealdelen som nåværende boligformål. Ved oppheving av reguleringsplaner gjelder samme regler som utarbeiding. Saken legges fram som egen sak. Se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Det pågår arbeid med å sikre areal for parkering ved kollektivknutepunktene. Dette er et arbeid som også vil inngå i sentrumsplanarbeidet for Ler, Lundamo og Kvål i årene som kommer. Rådmannen legger til grunn at sentrumplanarbeidet skal drøfte alternative utviklingsretninger for tettstedene og legge til rette for å sikre gode strukturer både de grønne og de grå. Det arbeides med en plan for temaene idrett og friluftsliv. Planen vil bl.a. peke på tiltak og utfordringer på området og være et nyttig underlag i kommunens videre arbeid på tema. Rådmannen ser at det kan være en

7 19 Flå, Fremo 20 og 25 Nedre sentrum, og at det bør være fokus på areal for turstier og fritidsaktiviteter da dette er med på å skape trivsel i boområder. Fremo Næringspark v/haave. Det er ønskelig å disponere Fremo næringspark med noe tilliggende areal til småflyplass og til videreutvikling av næringsmulighetene i eksisterende område. Lars M. Høgset. Innspillet omhandler tre områder: 1:Det bes om at Wold tipp blir vurdert som deponiområde for rene masser. 2: Det er ønskelig at Rapbjørga steinbrudd utnyttes til steinbrudd for produksjon av pukk. 3: Det bes det om at Rognbakken disponeres til bolig. 21 og 26 Mattilsynet ga kommentarer til planprogrammet da det var på høring. utfordring å ivareta gode uteområder i en presskommune som og anbefaler bestemmelser i arealdelen som vil kunne bidra til at disse temaene ivaretas i detaljreguleringer. Rådmannen opprettholder kravet om Utredningsprogram/planprogram som grunnlag for reguleringsarbeidet og vurdering av evt. endret arealbruk. Området synliggjøres i araldelen som et område som må konsekvensutredes. For vurdering «Vedlegg arealer for næringsutvikling, 2013» og «Vedlegg Vurdering av innspill» 1. Wold tipp ligger i et viktig kulturlandskapsområde (ett av fire i kommunen) Rådmannen anbefaler ikke å innarbeide i arealdelen, jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi 2. Rapbjørga anbefales innarbeidet, jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi. Se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. 3, Boligdelen av innspillet: Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. I gjeldende arealdel inngår alle drikkevannskildene til KU for hele Fremoområdet gjennomføres før KU på enkelttiltak. 7

8 Mattilsynet ønsker å presisere viktigheten av å ivareta den nødvendige beskyttelsen av drikkevannskilder og tilsigsområder/nedbørsfelt for vannforsyningssystemer. Mattilsynet påpeker videre viktigheten av å verne grunnvannsressursen på Fremo spesielt, men mener kommunen må ha fokus på alle drikkevannskilder også de private. 22 Statens vegvesen ga kommentarer til planprogrammet da det var på høring. Med hensyn til næringsetableringer ved ny E6 bør kommunen gjøre en vurdering av fremtidig trafikkbelastning og atkomstforhold allerede i kommuneplanfasen. SVV vil ha en meget streng holdning til framtidig etablering av næringsområder langs E6. Kommunen oppfordres videre til å se på et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i og inn mot tettstedet 27 Løvset, Nedre 28 Nedre, Øysand. Varmbobygg. Vurderer område som er satt av til boligformål i gjeldende plan på Løvset som krevende å bygge ut (oversiden av veien). Løvsetaksen har få arealer egnet for utbygging. Kommunen bør evt. vurdere områder sør/vestsiden av veien. Siv. Ing Arne Vasslag AS. Forslagsstiller ber om at 1/140 settes av til næringsformål. Arealet er ved en feil blitt omdisponert til godkjenningspliktige vannverk i hensynssonene drikkevann /grunnvannsforsyning. Rådmannen anbefaler at dette videreføres i ny plan. For Fremo opprettholder rådmannen sin anbefaling rundt helhetlig KU for evt. endret arealbruk på platået. Rådmannen har i svært begrenset grad anbefalt nye næringsarealer langs ny E6. Der hvor rådmannen har anbefalt innarbeiding i planforslaget er adkomstforhold belyst. Sammenheng i sykkelnettet er rådmannen opptatt av og har som utgangspunkt å legge til rette for gangog sykkelveger i tilknytning til nye utbygginger. Rådmannen erkjenner imidlertid behovet for å løfte fram dette feltet ytterligere. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering. Rettes opp i tråd med vedtak av Kommunedelplan Nedre fra 2002.

9 LNF-område. 29 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ga kommentarer på planprogrammet da det var på høring. For å sikre viktige landbruksområder er det viktig med høy arealutnyttelse og klare grenser mellom utbyggingsområder og viktige landbruksområder. Effektiv arealutnyttelse fører også til vitale sentrumsområder med muligheter for godt tilrettelagt kollektivtilbud. Det bør lages bestemmelser i arealdelen som ivaretar dette. Det er positivt at kommunen kartlegger kjerneområde for landbruk som grunnlag for arealdelarbeidet.fylkesmannen har videre kommentarer knyttet til samordnet arealog transportplanlegging, grønnstruktur, friluftsliv og biologisk mangfold, deponi og skytebaner. Universell utforming berøres også. 30 og 33 Kvål Geir Olav Rofstad. Forslagsstiller ønsker fradeling av 77/1 ved Vassfjellvegen på Kvål. Det er ønskelig å etablere 7 tomter med tomannsboliger/eneboliger. Søknad om fradeling ble avslått av formannskapet i Forslagsstiller opplyser om at vesentlige momenter har blitt endret siden , 118 og 125 Jernbaneverket. Det skal etableres kryssingsspor på Ler - areal til dette FM peker på en rekke forhold av betydning for en arealpolitikk hvor husholdering med naturressursene står sentralt. Det gjør også at det bør legges til rette for en arealbruk som har gode samfunnsmessige løsninger både på kort og lang sikt. Etter rådmannens syn har foreliggende planforslag førsøkt å gjøre nettopp dette her skal det bl.a gjennomføres sentrumsplanarbeid med formål tettstedsutvikling. Videre har planforslaget lagt til rette for at forhold knyttet til grønnstruktur og universell utforming ivaretas. Det er et mål at tettstedene i kommunen skal utvikles til gode boområder med lett tilgang til kollektivløsningene. Veksten kommunen opplever skal søkes «sluses» inn i allerede brukte arealer. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Rådmannen anbefaler at forslag til framtidig kryssingsspor sør for 9

10 kreves. Det kan bli aktuelt med dobbeltspor til areal kreves. Det er viktig å videreutvikle stasjonsområdene som funksjonelle og velfungerende kollektivknutepunkt. JBV er opptatt av at jernbanen må tas inn i vurderinger når tilbud og lokalisering bolig- og næringsområder skal vurderes. JBV ber om at jernbanearealer framgår av plankartet, og at arealer inntil jernbanen ikke bygges ned. Det bør tilstrebes å redusere antall planoverganger, og det bør vurderes å gi retningslinjer i planverket knyttet til inngjerding. 32 Flå Flå skytterlag. Forslagsstiller gjør oppmerksom på at banen i gjeldende plan har status som framtidig idrettsanlegg. Banen har eksistert siden 1952 slik at riktig arealformål må være nåværende idrettsanlegg. Det bes om at dette benyttes for banen. 39 Kristine Kaasa Moe. Det bes om at det settes av areal til ny kirkegård/gravlund på Brekkåsen. Ta ut av gjeldende arealdel kirkegård ved låven og inntil prestegårdshagen (90/45). Låven må bevares som del av kulturmiljøet. sentrum og ved Ler avsettes til framtidig jernbaneformål. Videre at framtidig dobbeltspor mellom sentrum og Trondheim grense synliggjøres som hensynssone infrastruktur 100 meter bred. Det samme anbefales for mulig framtidig jernbanelinje ved Lundamo sentrum. Videre anbefaler rådmannen å videreføre bestemmelsen i arealdelens pkt. 3.0: «Det er ikke tillatt, uten avtale med baneeier å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste jernbanespors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan.». Se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering (31 a, b, c og d) Alle områder vist i gjeldende plan med framtidige formål skal nå vises som nåværende også dette. Området settes av til nåværende formål. Bestemmelser for formålet videreføres. Innspill ble også levert i Kommunestyret vedtok ta å ikke sette av areal ved Brekkåsen. Rådmannen legger dette til grunn, og anbefaler å videreføre vedtaket fra 2011.

11 40 Hovin Nedre Hovin Eiendom AS. Det er ønskelig å omdisponere 13 dekar av 238/1 fra LNF til bolig. Det anslås 8-10 boenheter. Området kan inneha næringsaktivitet i tillegg. 42 og 51 Løvset, Nedre 44 Øyåsbak kenenedr e 46 Flå / Fremo 48 Nedre, Rye Aase Sundstrøm. Det er ønskelig å omdisponere areal fra LNF til bolig. Det anslås ca 6 boenheter i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Løvset. Forslagsstiller tilbyr kommunen tomter for boligsosialt behov. Varmbobygg AS. Det bes om at områder innlevert som innspill til planen i 2011 vurderes på ny som boligformål. Øyåsbakkene har mange gode kvaliteter som kan utvikles og da i felleskap med grunneiere og kommune. Eskild Fremo. Ønsker å legge ut et boligfelt på 40 dekar på del av 121/1. Leonard Brunke og Astrid Hanssen. Oppretting av formålsgrense i tråd med eiendomsgrense. 49 a og b Flå Tekton. Ønsker å disponere et areal på 7 dekar til næring (49 b). Ligger inntil pågående aktivitet avsatt til formålet. Tekton utfører betong- og stålarbeider og montasje av alle typer betongelementer. Orienterer samtidig om et eksisterende steinbrudd (49a). Også forslag i Ble ikke innarbeidet da. Rådmannen opprettholder sin anbefaling fra Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering. Rådmannen legger til grunn at utbygging her er krevende med tanke på topografi og at det ikke er snakk om mange boenheter. Rådmannen anbefaler å ikke innarbeide området i arealdelen. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Rådmannen anbefaler at forslaget i hovedsak innarbeides. Se Vedlegg innspill konsekvensvurdering. Område på 7 dekar anbefales ikke innarbeidet i arealdelen ved denne rulleringen. For vurdering se «Vedlegg Arealer for næringsutviklnig» 11

12 50 Nedre Skogselskapet i Trøndelag. Ønsker at et område på 53 dekar disponeres til LNFspredt næring. Bakgrunn er å muliggjøre bruk av eksisterende bygg, evt. nybygg til å kombinere landbruksvirksomhet med annen type næringsvirksomhet. 53 Hovin Norgeshus Gauldal Bygg AS. Det er ønskelig å få avsatt mer areal til næringsformål. Bakgrunnen er økt aktivitet i bedriften og behov for mer arealer. Forslagsstiller har levert to alternativer til framtidig næringsareal. 54 Hovin Norgeshus Gauldal Bygg AS. Det er ønskelig at 238/65 omdisponeres fra LNF til framtidig boligområde. Området ligger på Hovinåsen og det antydes høyere utnyttelse enn tilstøtende areal. 55 Gåsbakk en 57 Nedre kirkelige fellesråd. Det er behov for utvidelse av kirkegård ved Hølonda kirke. Det bes om omdisponering fra LNF til kirkegård. Petter Vikan. Det bes om omdisponering fra LNF til bolig. Området er på 4 dekar. 58 Lundamo Coop Oppdal. Forslagsstiller ber om at 208/10-1 i tettstedet Lundamo omdisponeres fra bolig til kombinert bolig/næring. Det er ønskelig å se denne Rådmannen anbefaler at forslaget innarbeides i arealdelen som LNFspredt næring. Se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Rådmannen anbefaler å innarbeide utvidelsen i arealdelen. For vurdering se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering og Vedlegg Arealer for næringsutvikling. Fortetting i eksisterende felt på Hovinåsen. Omdisponering anbefales, men lekeplassituasjonen i feltet bør vurderes og evt. innarbeides som ledd i reguleringen. Se skjema for dok 54 og Vedlegg Arealer for boligutuvikling og Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Omdisponering anbefales. Se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering og Vedlegg Arealer for infrastruktur. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Rådmannen anbefaler omdisponering nå, og at området inngår i sentrumsplanarbeidet for Lundamo. Det vises til Vedlegg Arealer for

13 eiendommen i sammenheng med naboeiendommen for felles utnyttelse. 59 Kvål IL Trønderlyn. Det er behov for flerbrukshall på Kvål. Det bes om at kommunen bidrar til å finne egnet areal. 60 Kvål Vassfjellet Eiendom AS Det er ønskelig å omdisponere hele eller deler av 78/9 fra næring til bolig, eller kombinert bolig/næring. 61 Flå, Fremo Anders Bolland. Det er ønskelig å omdisponere deler av 124/2 fra LNF til boligområde. næringsutvikling, Vedlegg Arealer for boligutvikling og Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Rådmannen viser til Plan for idrett hvor hallbehovet i kommunen er nærmere vurdert. På bakgrunn av dette finner rådmannen ingen grunn til å avsette areal til flerbrukshall på Kvål nå. Rådmannen anbefaler omdisponering til sentrumsformål nå, og at området inngår i sentrumsplanarbeidet for Kvål. Det vises til Vedlegg Arealer for næringsutvikling, Vedlegg Arealer for boligutvikling og Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Området innarbeides som sentrumformål. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. 62 Flå, Fremo Anders Bolland. Det er ønskelig å omdisponere deler av 124/2 fra LNF til massdeponi. Rådmannen opprettholder anbefalingen om konsekvensutredning for hele Fremo før en tar stilling til evt. endring av arealbruken. 63 Kvål Elling Nideng. Som følge av at ny E6 vil berøre driftsbygningene er det ønskelig å sette opp disse på ny i et område som pr. i dag er satt av til boligformål. Det er ønskelig med omdisponering til LNF. Statens vegvesen arbeider med detaljregulering av den nye E6 forbi Kvål. Som ledd i dette arbeidet vil en måtte finne ny lokalisering for driftsbygningen. Kommunestyret har 13

14 64 Nedre, Øysand 65 Nedre 66 Nedre Jan Erik Daland. Det bes om at BRA på 70 m2 økes til 90 m2 uten eksisterende uthus/anneks, i Øysand fritidsbebyggelse i området opp mot Gamle Kongevei. Aud Kari Klungen. 1/15 og 25 foreslås fortettet samt det bes om at det legges til rette for nytt boligfelt til sammen ca 15 boliger. Ekren Maskin AS. Ny veg fra Hølondavegen til Klemets veg, 1270 m videre bestilt sentrumsplan for Kvål. Rådmannen har som utgangspunkt at sentrumsnære arealer skal ha høy utnytting og anbefaler å avvente omdisponering til detaljreguleringen har fastsatt veglinja og sentrumsplanarbeidet er i gang. Bestemmelsen i arealdelen på 70 m2 har sin opprinnelse i reguleringsplan for Øysand som ble opphevet i 2011, og som la like føringer for alle hyttene i dette området. Gaulosen er et svært viktig naturområde med nasjonal og internasjonal status. Rådmannen mener det vil være uheldig å åpne opp for økt BRA i dette området, og anbefaler at forslaget ikke innarbeides i arealdelen. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Forelåtte vegtrase inngår i det området hvor det skal utarbeides egen plan (områdeplan). Det er naturlig at ny veg avklares, og sees i sammenheng, men andre arealbehov i området. Rådmannen anbefaler at forslaget drøftes i arbeidet med plan for Brekkåsen-området. Dette arbeidet er pr. i dag ikke igangsatt. Oppstart av planarbeidet vurderes fortløpende.

15 67 Gåsbakk en 68 Nedre, Øysand 69 Lundamo, Håen Torunn Helen Langås. Ønsker å legge ut 5 boligtomter og 12 tomter til fritidsboliger på et areal på ca 30 dekar i et område som ikke er egnet til jordbruksareal. Gaarden Eiendom AS. Ønsker om omdisponering av ca 3 dekar fra LNF til boligformål på 1/7 Hytteforeningen Håen 1. Det bes om at det settes av areal til båtnaust ved nordsiden av Håen og inntil eksisterende naust. Det er 59 hytteeiere, trolig har ca 20 Bolig: Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering. Fritidsbolig: Rådmannen legger til grunn at det på Gåsbakken i gjeldende planverk er satt av to litt større områder for hyttebygging. Det er ingen aktivitet i disse områdene pr. i dag (ingen regulering eller bygging). Rådmannen anbefaler å ikke innarbeide foreslåtte område da det er tilstrekkelig med areal for fritidsfområl i området. Kalk/dolomitt: Rådmannen vurderer forslaget som interessant, men at det mangler informasjon rundt f. eks. størrelsen på tiltaket, forekomstens størrelse, driver, framdrift og adkomst til at rådmannen kan anbefale området innarbeidet i planforslaget nå. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Området anbefales innarbeidet med krav om detaljplan. Detaljplan må ivareta bruk av område til opphold og bading. 15

16 70 Nedre, Løvset behov for naust uten at dette oppgis nærmere. Roger Rosmo og Line K Gundersen. Det bes om at del av 100/1 innlemmes som framtidig boligareal. Området er på ca 70 dekar og ligger på Løvseth. 71 Lundamo Unni Nordhammer. Det bes om at det legges til rette for videreutvikling av campingplassen på Valdøyan. Dette innbefatter bl.a. 6 hytter, oppgraderinger til dagens standard på eksisterende bygningsmasse og fasiliteter. Kurs/konferanse til mindre grupper. 72 Nedre 73 Nedre Helga og Terje Moxness. Ber om at Pottenområdet i sentrum beholdes som et rent boligfelt for eneboliger. Bjarne Brubakk. Omdisponering av to områder fra LNF i Gaula-planen til boligformål. Totalt 5 eneboliger. Område ble også levert som innspill i Området innarbeides ikke i arealdelen ved rulleringen i Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering, og til Vedlegg innspill 2011 for supplerende vurdering Området anbefales innarbeidet i arealdelen som LNF- spredt næringsbebyggelse med følgende bestemmelser «Innenfor område LNF SN 1 kan det oppføres inntil 6 utleiehytter/campinghytter. Eksisterende bygninger kan tas i bruk til kurs/møterom. Området skal ha adkomst via privat veg.» I gjeldende arealdel er Pottenområdet satt av til sentrumsformål. vokser og det er viktig med en effektiv arealbruk bl.a. for å ta vare på dyrkamarka. Det å legge til rette for eneboliger så sentrumsnært er i strid med kommunens målsettinger om en effektiv arealbruk. Rådmannen anbefaler å opprettholde sentrumsformål som formål. Foreslåtte område inngår i Gaulaplanen og berører kanskogen til sidevassdrag til Gaula. Rådmannen legger til grunn av Gaulaplanen

17 74 Nedre Bjarne Brubakk. Omdisponering av skog til åker dekar. 115/1 videreføres i sin helhet. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Området er i gjeldende plan satt av til LNF. Omdisponering av skog til åker medfører ikke endring av arealformålet. Tiltaket må søkes ihht. jordloven. 75 Flå, Losen 76 Nedre, Løvset 77 Nedre, Øysand Kvål Bensinstasjon. Omdisponering fra LNF til næringsareal. Området er pr. i dag bruk til sagbruk / lager, og har vært det over lang tid. Behov for at arealformål er i samsvar med dagens bruk. Magne Noralf Riseth. Omdisponering av 25 dekar fra LNF til bolig. Kåre Ristad. Det er ønskelig å omdisponere 15 dekar til bolig på Øysand. Området ligger i vedtatt reguleringsplan og er regulert til parkering og forretning/parkering. Bruken av området har endret seg over tid fra sagbruk til oppstillingsplass (uten søknad) det ønskes nå disponert til biloppstillingsplass/lager. Rådmannen anbefaler å ikke omdisponere dette arealet, på bakgrunn av Loa som viktig for sjøørreten i Gaulavassdraget, den kritisk truede ålen og kantsone til vassdrag. Innspill fra forrige rullering. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Foreslåtte område inngår i reguleringsplan Del av Øysand vest, vedtatt i Området er satt av til forretning/parkering. Området skal kunne betjene parkeringsbehov for allmennheten. Rådmannen anbefaler å oppretteholde vedtatte regulering. 78 Flå, Eskild Fremo. Ønske om omdisponering Rådmannen anbefaler helhetlig KU på Krever reg.endring. 17

18 79 Flå, Fremo Fremo fra LNF til grusuttak. Ca 350 dekar. Fremo før det tas stilling til evt. endring av arealbruk, jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi. 80 Nedre 81 Nedre 82 Nedre 83 Nedre 84 Nedre Ketil Reitan. Ber om at tomt 120/9 får permanent status som bolig. Tomta ble fradelt i 2006 som dispensasjon til bolig fra LNF. Torbjørn Tranmæl. Ber om at området Bagøya Tranmælsøya legges til rette for turstier med parkering. Ber også om at området Hofstad Gravråk tilrettelegges. Henrik Grøseth. Ber om at et område på ca 35 dekar omdisponeres fra LNF til bolig. 31/1. John Søberg. Påpeker mulig feil i gjeldende plankart. Halve gårdstunet er satt av til trafikkformål ber om at dette rettes. John Søberg. Framtidig plan for næringshage med tilhørende bygging av nytt lager bes tatt inn i planen. John Søberg. Ber om omdisponering fra LNF til bolig totalt 3 eneboligtomter. Tomt fradelt og bygg ført opp. Rådmannen anbefaler at tomt vises som boligformål, jfr. tidligere praksis. Rådmannen anbefaler å synliggjøre foreslåtte turveinett som framtidig turveg/turdrag (1140) i arealdelen. Se «Vedlegg Innspill konsekvensvurdering» Inspill også levert ved rulleringen i 2011(forslag 12 i nedre ). Rådmannen opprettholder sin anbefaling om ikke å innarbeide dette området. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering. Det vises også til Vedlegg innspill fra 2011 Rådmannen anbefaler at foreslåtte område omdisponeres fra trafikkformål til LNF. Innspill også i Ivaretatt i gjeldende plan. Innspill også levert i Rådmannen opprettholder sin anbefaling fra Det vises til for helhetlig vurdering, og Vedlegg innspill fra 2011.

19 85, 119 og 155 Korsvege n Ole Ingebrigt Eid. Ber om omdisponering fra LNF til bolig. Ligger i tilknytning til eksisterende boliger på Korsvegen. 86 Flå Lars Borten. Ber om at Nyhusåsen blir vurdert som utbyggingsområde. 87 Flå Flå sameie. Det bes om at to områder åpnes for spredt hyttebygging. Rangåa med mulighet for 4 hytter og et område ved Kaldvellvatnet med mulighet for 3 hytter. 88 Lundamo Halfdan Hansen. Omdisponering av 115 dekar LNF-område til bolig. 89 Flå, Fremo Grunneiere på Fremo. Det bes om at grunnvannet vernes samtidig som det Rådmannen anbefaler omdisponering. Det vises til Vedlegg arealer for boligutvikling og Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. I og ved begge de to foreslåtte områdene eksisterer det pr. i dag flere hytter. Området lengst nord er lokalisert i en hensynssone for naturmiljø, og rådmannen anbefaler derfor å ikke innarbeide dette området. Området lengst sør ligger utenfor hensynssone naturmiljø, men adkomst og parkering til dette området framgår ikke av innspillet. Rådmannen legger til grunn at adkomst til dette området skjer via eksisterende vei og parkeringsplass. Rådmannen anbefaler at dette området innarbeides i planforslaget. Se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Innspill levert også i Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Se også Vedlegg innspill fra Rådmannen anbefaler å avvente en evt. omdisponering av området inntil 19

20 ønskes åpnet for grusuttak og forbedring av jordbruksarealet. 90 Flå Ole Henrik Engan. Ønsker å fradele 2 hyttetomter ved Ulvtjønna i Vassfjellet. Lokalisering av hyttetomtene er angitt ved sørenden av Ulvtjønna. 91 og 122 Nedre Halfdan Stendahl. Ber om at deler av område på ca 10 dekar omdisponeres fra offentlig tjenesteyting (barnehage) til bolig, evt. blandet formål bolig/offentlig. Det bes om omdisponering fra bolig til LNF for tomt 92/20 beliggende på kollen sør for sentrum. 92 Flå Sigmund Gråbak. Ber om et område omdisponeres fra LNF- område til bolig/næring. Ber også om at et annet område omdisponeres fra LNF til LNFspredt næring. en helhetlig KU er utarbeidet for Fremo-området, jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi. Rådmannen vurderer det som uheldig å legge til rette for spredt hyttebygging i et regionalt viktig friluftsområde, og anbefaler derfor å ikke åpne for hytter her. Område ønsket til bolig innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» og til «Vedlegg arealer for offentlig infrastruktur» for helhetlig vurdering. Tomt ved kollen: boligformål også i 2002-planen, tomta er fradelt. Det er uheldig at slike koller i jordbrukslandskapet bebygges, men rådmannen anbefaler likevel å videreføre gjeldende plan. Høy utnyttelse av areal langs, det som skal bli gammel E6, og inntil kollektivknutepunkt er bærekraftig arealbruk. Det er bestilt sentrumsplan for Ler og området som ønskes omdisponert inngår her. Rådmannen anbefaler omdisponering til sentrumsformål for deler av området og at LNF-formålet opprettholdes, men at omdisponering drøftes nærmere i forbindelse med Sentrumformål ikke innarbeidet. LNF-spredt næring innarbeidet.

21 93 Kvål Magne Eggen. Det bes om at et område på 7 dekar endres fra friområde til næring/bolig i kombinasjon alternativt bare næring eller bare bolig. 94 Nedre 95 Flå, Fremo Intercost AS dets konkursbo. Det bes om at fradelt tomt omdisponeres fra LNF til bolig. Tomten 96/12 ble fradelt i Ole Bjørset. Ber om at sandfangdammen i Kaldvelldalen disponeres i tråd med formålet. sentrumsplanarbeidet. Område er i gjeldende arealdel satt av til LNF formål. Ved rulleringen i ble dette formålet endret fra friområde til LNF. Rådmannen anbefaler å opprettholde LNFformålet. Fradelt tomt er på 0,37 dekar og ligger i et område med 6 bebygde tomter. Fradelt tomt er lokalisert bak eksisterende bebyggelse i området. Fem av de bebygde tomtene er på 0,9 dekar mens en er på 0,3. Fradelt tomt er liten og krever adkomst over naboeiendom. Rådmannen anbefaler å ikke legge til rette for fortetting i dette området. Ved rulleringen i 2011 ble det levert inspill knyttet til å bygge en sandfangdam i dette området, og det var ønske om at aktuelle område ble satt av til næring. Fylkesmannen stilte som vilkår at før man tar endelig stilling til arealbruken må virkningene av tiltaket beskrives. Området ble, som følge av dette, synliggjort i arealdelen fra 2011 som LNF med hensynssone «båndelegging for regulering etter PBL». Til området er det knyttet en bestemmelse om at området skal konsekvensutredes før en tar stilling til framtidig arealbruk. Rådmannen 21

22 96 Høyre. Det bes om at det settes av areal til næringsformål ved alle tettstedene og et område på Øysand og ett på Søberg. Det bes også om at det settes av tilstrekkelig areal til boligformål 97 Nedre, Ånøya Ekren maskin. Det bes om omdisponering av 25 dekar fra LNF til boliger. 98 Lundamo Odd Inge Fremo. Det bes om omdisponering fra LNF til boligformål på 210/4 (ved Horg aldershjem). 99 Nedre Puls Eiendom og Unihouse Norge AS. Det bes om omdisponering fra LNF til bolig på 99/1. Området ble foreslått omdisponert ved forrige rullering. 100 Kvål Lasse Løftemo. Omdisponering av del av gnr. 73/4 fra LNF til bolig. anbefaler å videreføre gjeldende plan da den ivaretar behovet til forslagsstiller. For helhetlige vurderinger rundt bolig og næring vises det til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» og «Vedlegg Arealer for næringsutvikling». Rådmannens planforslag har satt av areal både til næring og bolig, og etter rådmannens vurdering skal dette være tilstrekkelig for planperioden. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Området ble vurdert i 2011, og foreslått innarbeidet i arealdelen. Fylkesmannen leverte innsigelse med bakgrunn i jordvernhensyn. Området ble som følge av dette ikke innarbeidet. Rådmannen anbefaler å ikke innarbeide området nå da det er relativt kort tid siden innsigelsen. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til Flere områder ble innarbeidet (Øysand, Flå, Hølonda, Hovin).

23 101 Nedre H. Stendahl og A. Sæther. Ber om at område for tursti innarbeides/legges om. 102 Kvål Lasse Løftamo. Ønsker omdisponering fra LNF til bolig på 69/ Kvål Lasse Løftamo. Omdisponering av del av 73/4 fra LNF til mineraluttak og bolig. 104 Flå, Fremo 105 Flå, Fremo Odd Jarle Brodal. Omdisponering 125/3 fra LNF til grusuttak og deponering av rene masser. Odd Jarle Brodal. Omdisponering fra LNF til LNF spredt bolig utvidelse av eksisterende område. for helhetlig vurdering. Rådmannen anbefaler å opprettholde turdrag i gjeldende plan samtidig som forslag til ny trase synliggjøres som turveg/turdrag (1140) i ny arealdel. Se Vedlegg innspill, konsekvensvurering. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Boligområdet innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering. Rådmannen anbefaler å ikke åpne for mineraluttak nå, jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi. Se Vedlegg arealer for næringsutvikling og Utkast kommunedelplan for Grus, steinbrudd og deponi. Rådmannen anbefaler å avvente en evt. omdisponering av området inntil en helhetlig KU er utarbeidet for Fremo-området, jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi. Med bakgrunn i tilstand i vassdrag og kommunens avløpsforskrift anbefaler rådmannen å ikke legge til rette for ytterligere boligbygging i dette Avvente helhetlig KU for Fremoområdet. 23

24 106 Nedre, Udduvoll 107 Nedre 108 Nedre Sissel og Ole Morten Øyås. Omdisponering av 60 dekar av 5/2 fra LNF til bolig/næring. Odd Jarle Brodal. Ønske om massetak og deponering av rene masser (90 dekar). I tillegg er det ønskelig med 4 nye boenheter på flata. Jens Paul Moe. Ber om omdisponering av 100/5 fra LNF til bolig med 4-6 tomter med bl.a. rekkehus. 109 Stig Ler. Ber om at sentrumsområdene på Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Korsvegen og Gåsbakken reguleres med tanke på bolig og næring. området. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Deler av foreslåtte område er allerede disponert til råstoffutvinning. Ønsket utvidelse kommer i konflikt med kulturminneinteresser og rådmannen anbefaler derfor ikke å utvide mineraluttaket nå. Se Vedlegg innspill, konsekvensutredning (innspill KDP 21), se også Utkast til KDP Grus, steinbrudd og deponi. Når det gjelder ønske om bolig legger rådmannen vurderingene i Vedlegg Arealer for boligutvikling til grunn og anbefaler å ikke innarbeide fire boliger i det foreslåtte området. Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Kommunestyret har bestilt sentrumsplaner for Lundamo, Ler, Kvål og Hovin. Formålet med planarbeidet er å tettstedsutvikling med tanke på bolig- og næringsutvikling som følge av at E6 flyttes ut av disse sentrene. Rådmannen vurderer det dithen at det ikke er behov for egne sentrumsplaner Råstoffutvinni ng innarbeidet. Bolig ikke innarbeidet.

25 110 Nedre, Brekkåse n 111 Nedre, Vollmark a 112 Nedre Jørn Ivar Melhuus. Er kjent med at det foreligger et innspill som omhandler sin eiendom og har ingen motforestillinger. Opplyser om at han vil forholde seg til overordnet plan kommunen har varslet. Jørn Ivar Melhuus. Eiendommene ved Voldhagen utgjør, med sin beliggenhet, sin del av det særlig verdifulle kulturlandskapet som Kommune sammen med Fylkesmannen i 2004 ønsket å heve bevisstheten omkring. Nå står Kommune som pådriver for nedbygging av den samme jorda, stikk i strid med nasjonal jordvernpolitikk. Forslagsstiller foreslår at området i Voldhagen, sammen med resten av området Voll-Heggdal blir en del av kjerneområdet for landbruk i, og ikke blir omdisponert til andre formål. næringsareal AS. 1. Det bør satses på utvidelser av de eksisterende næringsarealene som finnes, som Hofstad, Øysand, Søberg, dersom det er fysisk plass til dette. 2.Dersom man finner andre arealer av næringsmessig jomfruelig karakter, bør disse ha beliggenhet ved eller tett opp til stamvegnettet, dv E 39 og E I den gjeldende arealplan er det satt av på Korsvegen og Gåsbakken, det er imidlertid satt av tilstrekkelig areal med både næring- og boligarealer her. I gjeldende arealdel er omtalte område avsatt til hensynssone kulturlandskap. Dette med bakgrunn i at kulturlandskapsverdier i ble kartlagt i samarbeid med Fylkesmannen for noen år tilbake. Rådmannen legger opp til å videreføre denne hensynssonen i den nye planen, og vil samtidig vurdere om området skal inngå i kjerneområdekartleggingen. I Vedlegg Arealer for næringsutvikling gir rådmannen en oversikt over eksisterende arealer satt av til næringsformål i gjeldende planverk, og en status på disse. Det vises til dette vedlegget for suplerende informasjon og til Vedlegg innspill, konsekvensvurdering. Travbane, deponi og boligområde ble vedtatt i 1. gangsbehandli ngen innenfor dette område. Hensynssone kulturlandskap ble opprettholdt. 25

26 næringsareal ved alle tettstedene i kommunen. Styret i MNAS er ikke kjent med om disse arealer er «oppbrukt». Dersom det er tilfelle bør det sees om etter mindre arealer på disse steder. 113 Nedre Brit Toril Buan. Ber om at gnr/bnr 107/5 omdisponeres fra LNF til bolig. Arealet er 2,5 dekar. 114 a) AS Lundemo Bruk. Et område på 18 dekar disponert til LNF ønskes omdisponert til båtnaust for Samsjølia hyttefelt og masseuttak til eget bruk. 114 b) AS Lundemo Bruk. Et område på 5 dekar ønskes omdisponert fra LNF til båtnaust for hyttefeltet Håen. Arealet er en rest etter tidligere fradelinger, og består av dyrkamark. Området har ikke offentlig avløp, og ligger like utenfor kvikkleiresone klasse 5. Rådmannen anbefaler å ikke innarbeide området i arealdelen. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling». Rådmannen anbefaler at området kan disponeres til båtnaust. Omsøkte område inngår imidlertid i reguleringsplan Samsjølia hytteområde og vil kreve en reguleringsendring. Når det gjelder massetak har ikke forslagsstiller beskrevet omfang av uttak og til hva det skal brukes. Også dette forslaget berører gjeldende reguleringsplan og krever reguleringsendring. Rådmannen er usikker på hvorvidt massetak her er ønskelig, og må vurdere dette nærmere når mer konkret informasjon foreligger. Rådmannen anbefaler å innarbeide areal for båtnaust.

27 114 c) AS Lundemo Bruk. Et område på 10 dekar ønskes omdisponert fra LNF til båtnaust for hyttefeltet i Odalen. 115 Nedre, Brekkåse n 116 Nedre, Skjerding stad 117 Nedre, Søberg 120 Nedre Oddmund Ekren. Det er ønskelig å omdisponere et område på 14 dekar fra LNF-formål til bolig. 27/2. Espen Pedersen. Det er ønskelig å disponere et område på 40 dekar totalt til masseuttak på sikt. 10 dekar er omdisponert nå. Området er i gjeldende plan satt av til både LNF, råstoffutvinning og næring. Espen Pedersen. Det er ønskelig at et område på 7 dekar, del av 89/7, disponeres til råsoffutvinning/næring. Aud Kari Klungen. Omdisponering av ca 3 dekar stort område fra LNF til bolig. Låven ønskes tatt i bruk som bolig. 121 Lundamo Else Løhre. Omdisponering av ca 10 dekar stort område fra LNF til spredt Området som foreslås ligger innenfor Reguleringsplan Odalen hyttefelt. Rådmannen er positiv til naust innenfor reguleringsplanområdet, men dette må fremmes som egen sak (endring av reguleringsplan). Området innarbeides ikke i arealdelen ved denne rulleringen. Det vises til for helhetlig vurdering. Området er en del av et større område som er prioritert for utbygging i et lengre perspektiv. Planarbeid for Brekkåsen vurderes framskyndet. Rådmannen anbefaler å ikke utvide dette arealet. Dette kommer i konflikt med viktige kulturminneinteresser jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi. Se Vedlegg innspill, konsekvensutredning. Området er ivaretatt i gjeldende plan da området i hovedsak er satt av til næringsbebyggelse, og noe råstoffutvinning. Rådmannen anbefaler at fradelt tun synliggjøres som bolig i planforslaget, mens del av forslaget som ikke er fradelt anbefales opprettholdt som LNF. Rådmannen anbefaler å ikke innarbeidet omsøkte forslag. Det vises 27

28 boligbygging 2,5 km fra sentrum av Lundamo. 123 tomteselskap AS. Flere områder foreslås avsatt til boligformål. Løvset- to områder Gimse Løkkenhaugenområdet Utvidelse av to områder på Kvål Ler utvidelse av B LE 2 Lundamo ved Kjelstad Hovin to tomter og område vest for Gaua Korsvegen utvidelse av B KO 3, inn mot friområde mot sjø Gåsbakken boligfelt innenfor område dagens SU 11 til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering knyttet til boligutviking. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering. Områder vurdert i 2011: De to foreslåtte områdene ved Løvset og det ene på Lundamo, rådmannen opprettholder her sin vurdering. Områder ivaretatt i gjeldende planverk: De foreslåtte områdene ved Gimse og Løkkenhaugen (inngår i område hvor det er ønskelig med boligbygging, men i et langsiktig perspektiv). Kvål: rådmannen anbefaler å avvente område inntil ny E6 er ferdigstilt. Hovin: rådmannen anbefaler innarbeiding av to av områdene, mens ett av området anbefales ikke innarbeidet Korsvegen: Utvidelsen griper inn i friområde langs Gaustadvatnet, men utvidelsen er liten og rådmannen anbefaler omdisponering. Gåsbakken: Området ble omdisponert fra boligområde til LNF-spredt bolig ved rulleringen i Rådmannen anbefaler å

29 124 og 127 Nedre, Klungen/ Finnset, Lars Meland. Omdisponering av ca 200 dekar fra LNF til bolig med plass til ca boenheter i trinnvis utbygging. Eneboliger, rekkeboliger, to- og firemannsboliger og evt. noe lavblokker. Flere grunneiere i samarbeid. 126 Roy Jarle Jensen. Foreslår å sette opp to boliger på 66/10 samt fradeling og adkomst til området. 128 Nedre 129 Flå, Fremo Dag Ove Leraand og Liv Kvam. Omdisponering av LNF til masseuttak og innfylling av masser før det tilbakeføres til landbruk. 87/1 Stein Eidsmo Hova m/flere. Forslagsstillere er sterkt kritisk til planer om flyplass på Fremo, spesielt da dette berører grunneiere som har andre arealbehov enn flyplass og deler av planområdet for flyplass berører disse grunneiere. opprettholde vedtaket fra 2011, men å utvide antall boliger i området. Ved bygging av flere boliger samtidig (flere enn 2) skal det reguleres. Rådmannen anbefaler at området ikke innarbeides i planverket ved denne rulleringen. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering. Området er satt av til boligformål i gjeldende plan, og innspillet mao ivaretatt. Det vil bli stilt krav om regulering da innspillet vurderes som omfattende fortetting. Det anbefales å ikke åpne dette området for uttak nå, jfr. KDP Grus, steinbrudd og deponi. Ønske om flyplass på Fremo er ett av innspillene til arealdelen. Før kommunen kan ta stilling til om det er ønskelig med flyplass, evt. størrelse og omfang av den, må alle konsekvensene ved en evt. etablering konsekvensutredes (KU). Pr. juli 2013 foreligger det ingen KU. KU vil være et grunnlag i arbeidet med å beslutte om det skal være flyplass på Fremo eller ei. KU vil også kunne være grunnlag for å avgrense et evt. 29

30 131 og 140 Hovin 132 Nedre 133 Nedre Grethe Bones på vegne av gruppe «Hovin sentrum». Det foreslås pendlerparkering i Hovin sentrum. Forslag til lokalisering og løsning følger vedlagt. Knut Olav Bleke. Innspill også levert i Det er ønskelig å omdisponere dekar fra LNF til bolig. Ca 10 eneboliger. 9/1 Foreldreutvalget ved Gimse skole. FAU støtter kommunens vedtak vedr. å få realisert en ny Gimse skole og henstiller til at det sikres areal for ny tomt for ny Gimse skole, samt en framtidsretta utvidele av skoleområdet. FAU anbefaler at det bygges ny ungdomsskole på en annen tomt klasse overtar eksisterende ungdomsskole, men det bygges nytt for klasser der flyplassområde mer konkret. Rådmannen har bedt forslagsstillerne til flyplass om å utarbeide et utredningsprogram/ planprogram (UP/PP) som skal lede fram til denne KUèn. Arbeidet med UP/PP og KU skal annonseres ved oppstart og forslagene skal sendes på høring. Etter rådmannens vurdering vil det derfor være god mulighet til å komme i inngripen med det mer konkrete arbeidet når dette er i gang. Pendlerparkering ønskes på Hovin, men bør lokaliseres nært kollektivknutepunktene (buss og jernbane). Foreslåtte område ligger for langt unna kollektivtilbudet, og rådmannen anbefaler å ikke innarbeide foreslåtte område. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for nærmere informasjon. Det vises til «Vedlegg Arealer for offentlig infrastruktur» for nærmere vurderinger.

31 134 Lundamo, Granhau gen 135 Lundemo, Lundadal en 136 Lundamo, Håen 137 Flå, Fremo 138 Nedre dagens bygningstår. Aktuell tomt for ny ungdomsskole kan være Hallsletta. Et annet muilg alternativ er å bygge ny barneskole på Hallsletta. Lundemo Bruk AS. Det er ønskelig å omdisponere ca 10 dekar LNF til pakering. Lundemo Bruk AS. Et område på ca 22 dekar ved «Merrafosse» ønskes tilrettelagt for friluftsliv herunder benker, pakering. 208/13 Lundemo Bruk AS. Det bes om justering av formålsgrense for hytteområde ved Håen. Lars Moan. Et område på 60 dekar ønskes tatt i bruk til grus og massedeponi. Prosjekt AS. Ber om at innspill levert i 2011 vurderes på ny. Konkret gjelder dette forslag 24 og 26 i Nedre (dok 09/1382 dok 16, 23 og 29). Forslag 24 vurderes som mest realistisk. Det anbefales at forslaget innarbeides i arealdelen som framtidig parkering. Foreslåtte område er satt av til friområde i gjeldende plan. Gjeldende arealformål ivaretar allerede behovet for tilrettelegging for friluftsliv. Ved rulleringen i 2011 ble hytteområdet ved Håen synliggjort i arealdelen. Bakgrunnen for avgrensningen var et reguleringsplanforslag fra 1967 og avgrensning vist i arealdelen fra Da det er gode muligheter for fortetting innenfor dette området anbefaler rådmannen å opprettholde denne avgrensningen Det anbefales å ikke åpne dette området nå, en evt. omdisponering bør avvente helhetlig KU for Fremoområdet, jfr. KDP Grus, steindbrudd og deponi. Alle bolig- og næringsinnspill fra 2011 er vurdert på ny. Det vises til for helhetlig vurdering av boligbehovet. Det vises også til 31

32 139 Nedre, Brekkåse n 141 Nedre Jon Olav Grønning. Det bes om at 36/5 blir vurdert som boligområde. Området ble registrert i bolig- og næringsbasen i 2012, men også levert som innspill ved denne rulleringen. Ragnhild og Arnstein Hjelset-Engan. Det er ønskelig å omdisponere frå LNF til bolig. Området er ca 18 dekar og ligger i nærheten av Trøndertun. Forslagsstiller ser for seg en miks av 4-mannsboliger, 2- mannsboliger og eneboliger og at boligmassen kan være overkommelig for førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Vedlegg innspill fra Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering av boligbehovet, og til Vedlegg innspill- konsekvensvurdering. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering av boligbehovet, og til Vedlegg innspill- konsekvensvurdering. 142 Kvål Kåre Lilleberg. Det bes om at dagens område for boligformål utvides noe. Dagens tomt er på ca 1 dekar og det er ønskelig å utvide denne med ca 0,3 dekar. 145 Nedre 146, 147 og 148 Flå/Ler Nidaros Brukshundklubb. Et ca 10 dekar stort område på Stavsøra er ønsket disponert til treningsområde for hundesport. Området er i dag LNF område. Området skal planeres og bane ønskes etablert. Det er i tillegg ønskelig å plassere ut en flyttbar konstruksjon som skal brukes i forbindelse med kurs, møter og sosiale samlinger for medlemmer av klubben. Skifer Eiendom AS. Det er ønskelig å utvide eksisterende ubebygde boligområde på Ler med ca 180 dekar slik at området Rådmannen anbefaler at den delen av tomta som inngår i hensynssonen til drikkevannskilden avsettes til LNF, mens resten av tomta, inkludert ønsket utvidelse, synliggjøres som bolig. Rådmannen anbefaler at innspillet innarbeides i arealdelen som LNFområde med hensynssone med krav om konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler det samme for innspillet til Norsk Schaferhundklubb (jfr. 157). Se Vedlegg Innspill - konsekvensvurdering. Det vises til «Vedlegg Arealer for boligutvikling» for helhetlig vurdering av boligbehovet, og til Vedlegg

33 totalt blir 310 dekar. Utvidelsen krever omdisponering av LNF. 150 Kvål Kvål El Eiendom AS. Det er ønskelig å gjøre om deler av gamle GaiaLab til boligformål. 151 Svorksjø en 152 Svorksjø en 153 Svorksjø en 154 Svorksjø en Håvard Knubben. Det er ønskelig å omdisponere et 21 dekar stort LNFområde til fritidsformål. Området ligger i strandsonen til Svorksjøen, på nedsiden av veien. Håvard Knubben. Det er ønskelig å omdisponere et 15 dekar stort område fra LNF til fritidsformål. Området ligger ved Svorksjøen på oversiden av veien. Håvard Knubben. Det er ønskelig å omdisponere et område på ca 13 dekar fra LNF til fritidsformål. Området ligger ved Svorksjøen. Håvard Knubben. Det er ønskelig å omdisponere et område på ca 10 dekar fra innspill, konsekvensvurdering. Eiendommen er satt av til boligformål i gjeldende plan, innspillet er mao allerede ivaretatt i gjeldende plan. Området er egnet som sentrumsformål, og kan evt. drøftes som det i kommende sentrumsplanarbeidet. Foreslåtte område ligger i strandsonen til Svorksjøen og ved eksisterende campingplass. Sør og vest for området er det åpnet for utbygging, og selv om foreslåtte område ligger i strandsonen anbefaler rådmannen å innarbeide området i arealdelen. Foreslåtte område ligger på oversiden av veien ved Svorksjøen, og inntil et område som allerede er regulert for fritidsformål. Rådmannen anbefaler å innarbeide forslaget. Se Vedlegg innspill, konsekvensvurdering for vurdering. Svorksjøen er et viktig friluftsområde for innbyggere i flere kommuner. Foreslåtte område ligger noe unna campingplassen og i strandsonen. Rådmannen anbefaler å konsentrere inngrepene til områder i nærheten av campingplassen og anbefaler derfor ikke hyttebygging her. Foreslåtte område ligger ca 1 km unna hytteområde, og enda lenger unna 33

Vedlegg innspill kommuneplanens arealdel gjennomgang av innspill til rulleringen 2013 rådmannens vurderinger en oversikt

Vedlegg innspill kommuneplanens arealdel gjennomgang av innspill til rulleringen 2013 rådmannens vurderinger en oversikt er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedlegg innspill kommuneplanens arealdel gjennomgang av innspill til rulleringen 2013 rådmannens vurderinger en oversikt Innkomne innspill,

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag I 21 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bos Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS Referat

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid VEDLEGG 2 Oppsummering av uttalelser og innspill Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid Det er i oppsummeringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV EIENDOMMEN GNR.7/1 FRA HYTTE- TIL BOLIGOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Etablering av

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr. Utvalg Møtedato 22/15 Formannskapet 12.02.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FE - 143, FA - L10 Saksmappe: 16/165 -

Detaljer

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING Oversikt til KPK 23.3.15 Tab.nr/ tema 1. Næring Dok.nr 360 Sak 14/02872 183 Sandnes øst utvikling AS Avsender Innhold Rådm. vurdering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/424 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 30.03.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 26.05.2011 90/11 Formannskapet 12.01.2012 4/12 Formannskapet

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret Audnedal kommune Arkivsak: 2011/593-53 Arkiv: L12 Dato: 30.09.2014 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/14 Driftsutvalget 13.10.2014 56/14 Kommunestyret 21.10.2014 Godkjenning

Detaljer

DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING, FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING, FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING, FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Arkiv: PLA R96 Arkivsaksnr.: 09/808 Saksbehandler: Hilde Aanes... Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune

Statens vegvesen. Uttalelse - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Statens vegvesen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Marthe Fjellheim / 45205288

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Liv-Edel Berg. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret

Frosta kommune Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Liv-Edel Berg. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/1435-19 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 30.06.2015 Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens arealdel

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /863

Ørland kommune Arkiv: /863 Ørland kommune Arkiv: 142-2014/863 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: Oddgeir Myklebust SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/36 Planutvalget - Ørland kommune 23.10.2014 Kommunestyret - Ørland kommune Kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 05.02.2013 PS 23/13 Formannskapet 28.05.2013

Detaljer

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser KOMMUNEPLAN 2010-2021 - PLANPROGRAM Formannskapet Møtedato: 18.02.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Formannskapet 18.02.2010 117/09 Formannskapet 26.11.2009 Rådmannens

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no Fylkesmannen i Sør-Trøndelag postmottak@fmst.no Sør-Trøndelag fylkeskommune postmottak@stfk.no Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no Statens vegvesen firmapost-midt@vegvesen.no Norges vassdrags-

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 054/ Kommunestyret 059/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 054/ Kommunestyret 059/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse - 15/6689 FE - 109, FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Fåvang - godkjenning av plan Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder

VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder En rekke av innspillene vedrørende grønnstruktur og idrettsformål berører pågående reguleringsplaner. Arealdelen blir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer