Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07"

Transkript

1 Orientering om Kommuneplanens arealdel

2 FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

3 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen være tyngdepunkt for regional utvikling(kulturbasert forretningsutvikling) det skal skapes et positivt bilde/image av regionen reduserte driftsutgifter på sikt

4 Felles utfordringer der kommunal og regionplanlegging er sentralt: Øke kunnskap, engasjement og medvirkning fra innbyggerne Etablere landskap som planleggings- og politikkområde på alle nivå Løfte fokus fra småsaker til helhet og større landskap Se natur- og kulturdimensjonen i landskapssammenheng Ikke bare måle det fysiske, men det følte f eks identitet Behov for nye metoder, ny kunnskap, nye kriterier Mulighet for nytt fokus på helse og trivsel i omgivelsene Engasjement fra nye grupper Er dette nøkkelen til en ny og bedre planlegging?

5 Kommuneplanens arealdel: Målsettingene for Innherred samkommune er bl.a. å prøve ut en best mulig samordning av felles ressurser. For planlegging etter Plan- og bygningsloven gjelder dette en felles arealstrategi for bruk og vern av naturressursene, og en felles politikk for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. I henhold til forskrift om samkommunen opptrer samkommunestyret som det faste utvalg for plansaker, for planer som berører begge kommuner. Samkommunestyret innstiller når det gjelder vedtak på planen, mens morkommunenes kommunestyre skal vedta planen for sin enkelte kommune.

6 Planprogram: Framlagt for høring og offentlig ettersyn februar 2007, Høring minimum 6 uker frist 4. april 2007, Behandling av morkommunenes planutvalg uttalelse, Fastsatt planprogram samkommunestyret 3. mai 2007,

7 Planprogrammet skal: avklare rammer og premisser samt klargjøre formålet med planarbeidet, være et verktøy for å styrke tidlig medvirkning og gode planprosesser, beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet, vise behovet for nødvendige utredninger, vise opplegg for informasjon og medvirkning, vise organisering og framdrift,

8

9 Planstatus Levanger; Kommuneplanens arealdel vedtatt , Kommunedelplan Levanger sentrum vedtatt , Kommunedelplan Skogn vedtatt , Kommunedelplan Sundet Havna vedtatt , Kommunedelplan Åsen/Åsenfjord vedtatt , Kommunedelplan Okkenhaug vedtatt , Kommunedelplan Vordal Vedul vedtatt ,

10 Planstatus Verdal; Kommuneplanens arealdel vedtatt , Kommunedelplan Verdal by vedtatt , Kommunedelplan Stiklestad stadfestet , Kommunedelplan Vuku vedtatt , Kommunedelplan Tromsdalen vedtatt , Kommunedelplan/flerbruksplan Verdalsvassdraget vedtatt , Kommunedelplan masseuttak vedtatt ,

11 Framskriving av folketallet middels vekst (årlig ca 0,5 %) År pr. 1. jan Totalt i Levanger Totalt i Verdal Samkommune Vekst Totalt i Levanger 1571 Totalt i Verdal 740

12 PLANUTFORDRINGER: Byggeområder: Boligområder Næringsareal Hytteområder

13 PLANUTFORDRINGER: LNF- Områder: Spredt bebyggelse Spredt fritidsbebyggelse Tilleggsnæring ( Landbruk pluss) Sjøområdene: Næring Friluftsaktivitet Skipstrafikk

14 PLANUTFORDRINGER: Områder for råstoffutvinning: Massetak for grus Massetak for stein Andre massetak

15 PLANUTFORDRINGER: Båndlagte områder: Verneområder Verna vassdrag Friluftsområder

16 PLANUTFORDRINGER: Kommunikasjonssystem. Overordna vegsystem Jernbane Skipstrafikk

17 PLANUTFORDRINGER: Tema som ikke er knytta til bestemt arealbrukskategori. Bærekraftig utvikling 100 meters belte langs sjø/ vassdrag Støy Luftforurensning Mindre kraftanlegg Energi Samfunnssikkerhet Utbyggingsavtaler

18 METODE FOR VURDERING AV KONSEKVENSER. 1. verdi, uttrykt gjennom tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for vedkommende tema, og etter skalaen liten middels - stor; 2. omfang, det vil si hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende tema, kategorisert etter skalaen: stort negativt middels negativt lite/ingen middels positivt stort positivt; 3. konsekvens, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte områders verdi (1) med opplysninger om omfanget (2) av endringene. Grunnlaget for å fastsette verdi langs skalaen stor liten er skjønnsmessig. Det samme gjelder grunnlaget for å kategorisere endringers omfang. Meget stor positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Middels positiv konsekvens Liten positiv konsekvens Liten negativ konsekvens Ubetydelig /ingen konsekvens Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens

19 KONSEKVENSVURDERINGSSKJEMA Tiltaksbeskrivelse: Boligområde ved Skjærset Dagens formål LNF Situasjonskart Foreslått formål Bolig Arealstørrelse Herunder dyrkbar mark 83 dekar 8 dekar Forslagsstiller Frode Moe Jon S Myhr

20 Tema Verdivurdering Omfangsvurdering Konsekvensvurdering Naturverdier/ biologisk mangfold Jord- og skogressurser Reindrift/samiske interesser Landskap/ Grønnstruktur Kulturminner/ Kulturmiljø Forurensning/støy Andre miljøkonsekvenser Friluftsliv og rekreasjon Barn og unge Samfunnssikkerhet Tettstedsutvikling Transportbehov Næringsliv og Sysselsetting Infrastruktur og Tjenestetilbud Andre forhold Konklusjon

21 Utredningsbehovet i tilknytning til kommuneplanens arealdel vil i hovedsak omfatte: nye områder avsatt til utbyggingsformål (dvs. omdisponering av tidligere LNF-områder), endret utbyggingsformål (f. eks. fra næring til bolig, fra råstoffutvinning til næring, nye veier eller baner osv.), åpning for spredt boligbygging i LNF-område, båndlegging etter pbl 20-4 første ledd nr. 4 kan være omfattet av utredningsplikt dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere avklaringer, endringer i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt, for eksempel der de utfyllende bestemmelsene for et område gir endret antall bygg for spredt boligog fritidsbebyggelse, andre kriterier for lokalisering av ulik utbygging, rammer for utforming, utnytting m.m, uten at formålet eller avgrensning for sonen endres.

22

23

24 Biologisk mangfold

25 Kvartærgeologi

26 Verneskog

27 Vannforsyning

28 FRAMDRIFTSPLAN

29 MEDVIRKNINGSOPPLEGG

30 Status i arbeidet: Avholdt folkemøter Avholdt arbeidsmøte med statlige og fylkeskommunale etater Orientering i samkommunestyret og komiteene (PUK) Prosjektgruppa er i arbeid Avklarer nåsituasjonen i arealforvaltningen Vurderer/ avklarer private forslag og innspill Offentlige arealbehov

31 Ressurser : Krevende prosess, to kommuner Stor aktivitet på alle saksområder på enheten Foreløpig budsjettramme for 2008 er kuttet betydelig i forhold til 2007 Må trolig redusere bemanningen dersom det lar seg gjøre Ikke tilstrekkelig planleggings- og utredningskapasitet Plan og utredningsarbeidet blir skadelidende Er på etterskudd med tilrettelegging av utbyggingsareal Problematisk å holde framdriftsplanen Dette er lite ønskelig.

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune Planprogram Olympiaparken hotell i Lillehammer kommune utarbeidet av Areal + AS 22. april 2013 Side 2 Forord Areal + AS er engasjert av grunneier Kristen Hernes for å utrede mulighetene for etablering

Detaljer

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde Tiltakshaver: Norwegian Graphite AS Dato : 22.4.2014 Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde 1 Forslag planprogram - Jennestad INNHOLD 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer