Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021."

Transkript

1 Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf E-post: Postmottak: Postboks HOMMELVIK Vår ret.: Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune Fylkesutvalget behandlet saken som sak 367/2010 i møte Protokoll og saksframlegg er vedlagt. Dette er fylkeskommunens endelige uttalelse i saken. Med hilsen Veg rd Hagerk~ Vedlegg: Protokoll og saksframlegg i sak 367/2010 Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Trondheimsregionens friluftsråd Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bank: Erling Skakkes gate 14 Postboks 2350 Telefaks: Org.nr: KREVTIVE 1 ReNDELAS Sluppen 7004 Trondheim

2 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kommuneplanens arealdel Malvik kommune Offentlig ettersyn. Behandlet av Motedato Saknr Fylkesutvalget Saksbehandler: Vegard 1-lagerup Arkivsak: Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 367/2010 ProtokoIl Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til forslag til kommuneplanens arealdel for Malvik kommune, datert Ved videre vurdering av regionalt næringsområde ved Vassåsen vest for Sveberg og eventuelt andre inngrep i og rundt Malvikmarka bør frilufisinteressene tillegges stor vekt. 3. Vilkår for egengodkjenning : Ingen 4. Fylkeskommunen må på vanlig måte ta forbehold om arealbruken når det gjelder automatisk fredede kulturminner. Dette betyr at fylkeskommunen må fa alle reguleringsplaner til behandling. 5. Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til etablering av næringsområde langs og sør for E6 og vest for Sveberg. Fylkeskommunen vil imidlertid allerede nå klart advare mot at det utvikles et nytt kjøpesenterområde langs E6 vest for Sveberg og vil vurdere innsigelse mot dette hvis planen blir endret i den retning. 6. For nærmere begrunnelse og mindre kommentarer vises til fylkesrådmannens saksframlegg.

3 Saksutredning: Kommuneplanens arealdel Malvik kommune Offentlig ettersyn. FYLKESRADMANNENS INNSTILLING 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til forslag til kommuneplanens arealdel for Malvik kommune, datert Ved videre vurdering av regionalt næringsområde ved Vassåsen vest for Sveberg og eventuelt andre inngrep i og rundt Malvikmarka bør friluftsinteressene tillegges stor vekt. 3. Vilkår for egengodkjenning : Ingen 4. Fylkeskommunen må på vanlig måte ta forbehold om arealbruken når det gjelder automatisk fredede kulturminner. Dette betyr at fylkeskommunen må få alle reguleringspianer til behandling. 5. Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til etablering av næringsområde langs og sør for E6 og vest for Sveberg. Fylkeskommunen vil imidlertid allerede nå klart advare mot at det utvikles et nytt kjøpesenterområde langs E6 vest for Sveberg og vil vurdere innsigelse mot dette hvis planen blir endret i den retning. 6. For nærmere begrunnelse og mindre kommentarer vises til fylkesrådmannens saksframlegg. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Plankart Vedlegg 2: Nye arealer Vedlegg 3: Planbekrivelse Vedlegg 4: Bestemmelser Uttrykte vedlegg i saksmappen: Uttalelse fra Trondheimsregionens friluftsråd.(se sak ) Gjeldende kommuneplan (se BAKGRUNN Gjeldende kommuneplan er fra Det forslaget som nå er på høring, bygger på ny samfunnsdel, vedtatt i kommunestyret Høringsfrist er , men fylkeskommunen har fått utsettelse til FAKTISKE OPPLYSNINGER

4 De viktigste endringene fra planen i 2003 er at den nye planen vil åpne for utvidelse av Malvik kirkegård, steinbrudd/deponi på Kvegjerdet, næring ved Muruvik og å utrede mulighetene for et større, regionalt næringsområde vest for Sveberg, se vedlegg 2. Det siste i tråd med anbefalinger i IKAP (interkommunal arealplan for Trondheimsregionen). Med unntak av et mindre område i Mostadmarka, legger ikke planen opp til spredt bygging. Dessuten er planen framstilt i henhold til tegneregler i ny plan- og bygingslov. Det er i stor grad brukt hensynssoner. Dermed ser kartet ganske annerledes ut enn gjeldende plan. I tillegg til dokumentene er det oversendt en liste over innspill fra de ulike partiene (se siste sidene i vedlegg 3). Disse vil bli tatt opp i kommunestyremøte efter høringen. Da kan det bli såpass store endringer at planen vil bli sendt på en ny høringsrunde. Høringspartene er bedt om å kommentere disse. Det er en noe uvanlig prosedyre, og det er ikke så enkelt i og med at alle innspillene ikke er like entydige. Likevel vil fylkesrådmannen ut fra prinsippet om å gi tidligst mulige signaler forsøke å kommentere noen av disse i drøftingen under. HELHETLIG DRØFTING Utbyggingsområder Høringsmaterialet gjenspeiler mål i samfunnsdelen med blant annet jordvern, fortetting, folkehelse og redusert bilavhengighet. Det peker på at det er avsatt nok nye boligarealer, mens det er behov for flere nye næringsarealer, se vedlegg 2. Fylkesrådmannen støtter dette hovedsynet. Næringsarealer De viktigste matkornarealene er avsatt som hensynssone landbruk. Planen åpner for et større steinbrudd/massedeponi ved KvegjerdetNollan. Prinsipielt sett er det uheldig å åpne for nye steinbrudd i regionen, jevnfør regional utredning om pukk og grus i Trondheimsregionen. Det er imidlertid et gammelt steinbrudd der fra før, og en samlokalisering med deponi kan redusere transportbehovet. Disse steinbruddene er likevel ikke nødvendig for å dekke råstoffbehovet i regionen i og med anleggene i Lia og Skjøla. Slik har fylkesrådmannen forståelse for de innspillene som ønsker steinbruddene ut av planen av hensyn til friluftsliv og synlighet, men vil ikke gå så langt som å foreslå innsigelse til disse. Utredning av et større areal ved Vassåsen vest for Sveberg er i tråd med IKAP arbeidet. Fylkesrådmannen har heller ikke mofforestillinger til næringsareal ved Muruvik, da også dette kan få regional betydning. Næringsutvikling mellom Sveberg og Stav Som en viderføring av tidligere kommuneplan er det avsatt et større næringsareal langs E6 mellom Sveberg og Stav. I henhold til bestemmelsene (se vedlegg 4) skal dette arealet brukes til arealkrevende virksomhet og ikke til detaljhandel og tjenesteyting. Fylkesrådmannen er positiv til dette. Det er imidlertid viktig å unngå at dette arealet utvikler seg til et kjøpesenter nummer to i tillegg til Sveberg senter. Dette arealet er enda mer bilbasert enn Sveberg da det ligger lenger unna boligområder og ikke har kollektivdekning. En kjøpesenterutvikling

5 her vil være i strid med nasjonale og regionale mål om klima, areal og universell utforming (tilgjengelighet), jevnfør rikspolitiske bestemmelser, fylkesdelplan NY GIV og nylig vedtatt interkommunal arealplan (IKAP). Noen av de politiske innspillene til planen (se slutten av vedlegg 3) vil åpne friere for detaljhandel og service i dette området. Fylkesrådmannen vil ut fra nasjonale og regionale mål klart fraråde en slik utvikling og vil tilrå innsigelse hvis planen blir endret i denne retning. De politiske innspillene viser også til ønsker om nye næringsarealer ved Storsand i tillegg til en rekke mindre endringsforsag. Da disse er til dels sprikende og ikke er karifestet, er det vanskelig å gi en vurdering av disse i denne høringsrunden. Friluftliv og folkehelse Selv om et mulig regionalt næringsareal ved Vassåsen vest for Sveberg vil berører friluftsinteresser, er det lagt vekt på friluftslivet i planforslaget. Det arbeides med en forlengelse av Ladestien gjennom kommunen. Nyjernbanetrase gjennom Gevingåsen gir nye muligheter for dette i den gamle traseen. Trondheimsregionens friluftsråd er positiv til langsiktigheten i planen, men peker på viktigheten av ferdsel i starndsonene, lite berørte kjerneområder og turdrag i nærområdene. Fylkesrådmannen støtter disse prinsippene. Rådet anbefaler å avmerke en markagrense, fraråder steinbrudd og peker på konflikt med mulig næringsareal ved Vassåsen. Det stiller seg også kritisk til en ny veg fra Bakken til Sveberg gjennom Malvikmarka. Denne framgår ikke av planen, så fylkesrådmannen kan ikke ta stilling til en slik eventuell veiforbindelse. Rent prinsipielt vil det være svært uheldig å bryte opp markaområder med nye veger. Bestemmelsene inneholder krav til leke- og uteoppholdsarealer. Kulturmiljø og kulturminner Det er positivt at gravhaugene ved Vikhammer er markert som båndlagt sone. Fylkeskommunen må på vanlig måte ta forbehold om arealbruken når det gjelder automatisk fredede kulturminner da vi ikke har oversikt over hvor alle slike finnes. Dette betyr at fylkeskommunen må få alle reguleringsplaner til behandling. FYLKESRADMANNENS KONKLUSJON Med de merknadene som kommer fram over, vil fylkesrådmannen tilrå planforslaget. Innen gjeldende nasjonale og regionale føringer ser ikke fylkesrådmanen aktuelle alternative holdninger i saken.

Dette er annen gangs høring av forslag til kommuneplanens arealdel.

Dette er annen gangs høring av forslag til kommuneplanens arealdel. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stflc.no Malvik kommune Vår saksbehandler: Vegard Hagerup lit. 73 86 64 46 E-post: vegard.hagerup~stfk.no Postboks 140 Postmottak: postmottak@stfk.no

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2040

SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2040 Side 1 Skaun kommune Arkivkode: 141 Arkivsaksnr.: 14/2235 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret 11.12.2014 SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRET - KOMMUNEPLANENS

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1791 Saksbehandler: Morten Lysheim Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Uttalelse til planvedtak samt høringsuttalelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 102 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3578-27.04.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Klima- og miljødepartementet viser

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 05.02.2013 PS 23/13 Formannskapet 28.05.2013

Detaljer

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: 20.11.12 2. gangsbehandling

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/3028-37 Kjell Ivar Tranås 47817262 22.06.2015 Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as -

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utleggelse til offentlig ettersyn Til Høringsinstansene Vår saksbehandler Vår dato Ellen Grepperud 21.11.2014 Telefon / e-post 994 42 252 / ellen.grepperud@akershus-fk.no Vår referanse 2012/6970 Høringsforslag til Regional plan for areal

Detaljer

Saksbehandler: Håkon Randal Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/3448. Utvalg for samfunnsplanlegging 02.09.2014

Saksbehandler: Håkon Randal Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/3448. Utvalg for samfunnsplanlegging 02.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Randal Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/3448 Sign: Dato: Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging 02.09.2014 BEHANDLING AV UTTALELSER OG MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SAMFUNNSDELEN

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Groth Tytlandsvik Arkiv: /L12/ 0191 Arkivsaksnr.: 09/41 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -50/09 14.12.2009

Detaljer