Formannskapet Behandlede saker: PS 62-76/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Behandlede saker: PS 62-76/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Medlem Mona Lilleberg FO Medlem Guro Angell Gimse Medlem Anders A. Bolland sen. FU Medlem Lars Borten Medlem Gunnar Krogstad Medlem Bente Estenstad Medlem Jens Otto Havdal Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Mona Lilleberg Varamedlem Mikal Kvaal Anders Bolland sen. Andre på møtet Konst. rådmann Morten Bostad, møtereferent Mari Grongstad. Aktuelle saksbehandlere: Guri Vik, Tove Hellem, Camilla Stenstad, Orienteringer Jfr sak 62/15: Informasjon om reguleringsplan Jaktøyen - Storler v/odd Jostein Haugen, ass. prosjektleder E6, Miljøpakken. Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 73/15 ble behandlet etter sak 65/15. Berit Wold Fjelle innvilges permisjon fra kl etter behandling av sak 68/15. Ingen vara. Guri Angell Gimse innvilges permisjon fra kl etter behandling av sak 68/15. Ingen vara. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Gunnar Krogstad Sigmund Gråbak

2 Saksliste 62/15 14/3974 Åpent 1006/44 m.fl Detaljplan - E6 Jaktøyen - Storler - 1. gangs behandling 63/15 15/2168 Åpent Refererte saker i formannskapet den /15 15/2168 Åpent Delegerte vedtak pr /15 14/2826 Åpent Plan for reiseliv og turisme 66/15 14/2987 Åpent 2. gangsbehandling: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING 67/15 15/170 Åpent BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN 68/15 15/1133 Åpent SKOLEBRUKSPLAN FOR NEDRE MELHUS 69/15 15/1801 Åpent Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding 70/15 14/2024 Åpent 30/24 Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan - Nedre Gimsøyen - Oppføring av carport utenfor byggegrense 71/15 13/621 Åpent 1/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Område for hundeklubb på Stavsøra - Norsk Schäferhund Klub Avd. Nordenfjeldske 72/15 13/4751 Åpent 1/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Hundesport på Stavsøra - Nidaros brukshundklubb 73/15 14/1138 Åpent 125/1 Fastsettelse planprogram detaljplan Langeland Nedre - Grustak/deponi 74/15 14/4454 Åpent 79/2 Klagebehandling - dispensasjon for fradeling av tileggsareal til 78/37 75/15 14/6019 Åpent 220/1 Klagebehandling - dispensasjon fradeling i LNF - Bredlia 76/15 15/1238 Åpent HØRING - DRIFTSENHETSSTRUKTUR I SØR - TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

3 Sak 62/ /44 m.fl Detaljplan - E6 Jaktøyen - Storler - 1. gangs behandling Innstilling til Formannskapet: Formannskapet vedtar at forslag til detaljplan for E6 Jaktøyen til Storler med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS analyse legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens Behandling i Formannskapet: Jorid O. Jagtøyen er grunneier, erklæres inhabil i saken og fratrer møtet. Ingen vara. Tilleggs-/ omforent forslag v/ forslagsstiller Guro Angell Gimse: Melhus kommune peker på at avkjørsel nordover fra Bjørgum verksted tar uforholdsmessig mye dyrkajord. Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Formannskapet vedtar at forslag til detaljplan for E6 Jaktøyen til Storler med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS analyse legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens Melhus kommune peker på at avkjørsel nordover fra Bjørgum verksted tar uforholdsmessig mye dyrkajord.

4 Sak 63/15 Refererte saker i formannskapet den Innstilling til Formannskapet: Refereres i nødvendig utstrekning. Behandling i Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 64/15 Delegerte vedtak pr Innstilling til Formannskapet: Delegerte vedtak refereres i nødvendig utstrekning. Behandling i Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 65/15 Plan for reiseliv og turisme Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune vil legge Plan for reiseliv og turisme til grunn for sitt videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen. Gjennom Gaula Natursenter AS sitt «Prosjekt Gauldalen» ønsker natursenteret å ta et større ansvar for den lokale reiselivssatsingen/utviklingen i Gauldalen. Melhus kommune støtter dette arbeidet, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosjektet. Behandling i Formannskapet: Gunnar Krogstad er styreleder i Gaula Natursenter AS, og ber om å få vurdert sin habilitet. Formannskapet erklærer Krogstad habil i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vil legge Plan for reiseliv og turisme til grunn for sitt videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen. Gjennom Gaula Natursenter AS sitt «Prosjekt Gauldalen» ønsker natursenteret å ta et større ansvar for den lokale reiselivssatsingen/utviklingen i Gauldalen. Melhus kommune støtter dette arbeidet, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosjektet.

7 Sak 66/15 2. gangsbehandling: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING Innstilling til Formannskapet: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Melhus kommune Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Boligpolitiske tiltak, beskrevet i tiltaksplanen, skal legges til grunn for kommunens dialog med utbyggerinteressene og for kommunens boligpolitiske arbeid forøvrig. Kommunestyret ber om at det legges fram egne saker på bruk av utbyggingsavtaler og ervervsstrategi, jfr tiltak c og d under avsnitt virkemidler i tiltaksplanens kap 8. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Melhus kommune Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Boligpolitiske tiltak, beskrevet i tiltaksplanen, skal legges til grunn for kommunens dialog med utbyggerinteressene og for kommunens boligpolitiske arbeid forøvrig. Kommunestyret ber om at det legges fram egne saker på bruk av utbyggingsavtaler og ervervsstrategi, jfr tiltak c og d under avsnitt virkemidler i tiltaksplanens kap 8.

8 Sak 67/15 BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning.

9 Sak 68/15 SKOLEBRUKSPLAN FOR NEDRE MELHUS Innstilling til Formannskapet: 1. Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca elever og ny idrettshall. En ny skole søkes plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i nedre Melhus. Arbeidet gjøres ferdig innen Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra Utvidelse av Brekkåsen ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området. Behandling i Formannskapet: Utsettelsesforslag v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Utvalgets vedtak: Saken utsettes.

10 Sak 69/15 Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding Innstilling til Formannskapet: 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Behandling i Formannskapet: Kontrollutvalgets uttalelse datert , ble utdelt i forkant av møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak:

11 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for 2014.

12 Sak 70/15 30/24 Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan - Nedre Gimsøyen - Oppføring av carport utenfor byggegrense Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune tar klagen på vedtak med saksnr 16/15 i møte mottatt fra Helliksen Eiendom AS til følge. Vedtaket begrunnes med at eiendommens (30/24) størrelse gjør det mulig å plassere carport slik at den ikke er til hinder for naboeiendommer. Omsøkt tiltak kan påvirke arealutnyttelse av næringseiendommen 30/116 og gi økonomiske konsekvenser i tilknytning til videreutvikling av denne. Vedtak i sak 16/15 gjort i møte oppheves dermed slik at klage fra tiltakshaver på eiendommen 30/24 ikke tas til følge. Melhus kommune opprettholder dermed sitt vedtak i sak nr 110/14. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Behandling i Formannskapet: Alternativt forslag fra SP v/ forslagsstiller Lars Borten Melhus kommune opprettholder vedtak gjort i sak PS 16/15. Klagen fra Helliksen Eiendom AS tas ikke til følge. Det er ikke kommet nye opplysninger i saken. Klagen oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Rådmannens innstilling mot alternativt forslag fra Borten. Bortens forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommune opprettholder vedtak gjort i sak PS 16/15. Klagen fra Helliksen Eiendom AS tas ikke til følge. Det er ikke kommet nye opplysninger i saken. Klagen oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.

13 Sak 71/15 1/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Område for hundeklubb på Stavsøra - Norsk Schäferhund Klub Avd. Nordenfjeldske Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Norsk Schäferhund Klubs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger i området før godkjent reguleringsplan foreligger. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Norsk Schäferhund Klubs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato.

14 Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger i området før godkjent reguleringsplan foreligger.

15 Sak 72/15 1/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Hundesport på Stavsøra - Nidaros brukshundklubb Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Nidaros Brukshundsklubbs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 7 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger på området før godkjent reguleringsplan foreligger. Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Utvalgets vedtak: Melhus kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Nidaros Brukshundsklubbs aktivitet på eiendommen gnr. 1 bnr. 7 som omsøkt i ett år fram til Dispensasjonen gjelder kun område som er i bruk pr Melhus kommune pålegger aktørene i området på Stavsøra i samarbeid å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området før videre tillatelser kan gis i området. En slik reguleringsplan må bygge på en konsekvensutredning og en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), som spesielt viser hvordan hensynene til friluftslivinteresser, naturverdier og kantskogområdene langs Gaula samt sikring mot flom. Fullstendig forslag til reguleringsplan må være kommunen i hende innen Dersom aktørene velger å ikke fremme reguleringsplan for området, må området være ryddet og fraflyttet innen samme dato.

16 Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at tiltaket søkes i et område som i kommunedelplan for Gaula har planformål LNF (Landbruk, Natur, Friluft), med hensynssoner for bevaring av naturmiljø og faresone-flomfare. Området inngår også i en hensynssone der det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Området er viktig både for friluftsliv og natur, samt at området er flomutsatt. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra kan bli vesentlig tilsidesatt ved en varig dispensasjon, og de mange interessene i området bør vurderes samlet gjennom en reguleringsplanprosess. Ved å gi en midlertidig dispensasjon fram til får klubben tid til å områ seg til å fremme en reguleringsplan, eller finne annen alternativ lokalisering. Det må ikke oppføres bygninger på området før godkjent reguleringsplan foreligger.

17 Sak 73/15 125/1 Fastsettelse planprogram detaljplan Langland Nedre - Grustak/deponi Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune fastsetter Planprogram for Detaljplan Nedre Langland - grusuttak/deponi datert Revidert planprogram etter høring har tatt inn og bearbeidet de merknadene som er kommet inn. Planprogrammet som nå foreligger vurderes å være et godt nok underlag for den videre planprosessen. Ved utarbeidelse av planforslag må også de kommentarer til planprogrammet som framgår av saksutredningen i denne sak videreføres. Konsekvensutredningen for grunnvannsressursen og geoteknisk rapport vil vektlegges sterkt ved vurdering av den videre veien for foreslått planområde. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 12-9 Behandling i Formannskapet: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune fastsetter Planprogram for Detaljplan Nedre Langland - grusuttak/deponi datert Revidert planprogram etter høring har tatt inn og bearbeidet de merknadene som er kommet inn. Planprogrammet som nå foreligger vurderes å være et godt nok underlag for den videre planprosessen. Ved utarbeidelse av planforslag må også de kommentarer til planprogrammet som framgår av saksutredningen i denne sak videreføres. Konsekvensutredningen for grunnvannsressursen og geoteknisk rapport vil vektlegges sterkt ved vurdering av den videre veien for foreslått planområde. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 12-9

18 Sak 74/15 79/2 Klagebehandling - dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til 78/37 Innstilling til Formannskapet: Klage på delegert vedtak i sak 52/14 framsatt av Marit Bollingmo, mottatt tas ikke til følge. Dette begrunnes med at omsøkt tiltak tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensajon fra. Arealformålet grønnstruktur og friluftsareal som er verdivurdert som svært viktig, er ikke kompatibelt med boligareal. Klagen medfører ikke nye opplysninger som endrer dette. Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Behandling i Formannskapet: Forslag fra Ap v/ Gunnar Krogstad Saken utsettes for befaring. Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes for befaring.

19 Sak 75/15 220/1 Klagebehandling - dispensasjon fradeling i LNF - Bredlia Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune tar ikke klagen på vedtak med saksnr 16/15 datert mottatt den fra Kristian og Knut Are Solberg til følge. Det vurderes at klagen ikke har medført nye opplysninger som gjør at dispensasjonssøknaden bør innvilges. Tiltakshaver har søkt om produksjonstilskudd for omsøkt areal, og område er registrert som fulldyrka jord. Etter en samlet vurdering er fortsatt ikke forutsetningene tilstede for å gi en dispensasjon, da bestemmelsen det søkes dispensasjon fra vil vesentlig tilsidesette intensjonene i planen. Behandling i Formannskapet: Forslag fra Sp v/ Lars Borten Saken utsettes for befaring. Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes for befaring.

20 Sak 76/15 HØRING - DRIFTSENHETSSTRUKTUR I SØR - TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Innstilling til Formannskapet: 1. Av hensyn til innbyggerne og det kriminalforebyggende arbeidet støtter ikke Melhus kommune en organisering av region 1 i Sør-Trøndelag politidistrikt som flytter det stedlige lensmannskontoret ut av kommunen. 2. Ved en ev. framtidig samlokalisering i en ny politistasjon anmoder Melhus kommune om at den legges i nærheten av Melhus sentrum i nær tilknytning til E6 og E39. Behandling i Formannskapet: Tilleggsforslag fra H, FrP, Sp og S. Gråbak v/ forslagsstiller Mikal Kvaal Nytt pkt 3: Melhus kommune ser det som naturlig med et tettere politisamarbeid med Midtre- Gauldal. Melhus kommune ber politimesteren innlemme Midtre- Gauldal i region 1. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Av hensyn til innbyggerne og det kriminalforebyggende arbeidet støtter ikke Melhus kommune en organisering av region 1 i Sør-Trøndelag politidistrikt som flytter det stedlige lensmannskontoret ut av kommunen. 2. Ved en ev. framtidig samlokalisering i en ny politistasjon anmoder Melhus kommune om at den legges i nærheten av Melhus sentrum i nær tilknytning til E6 og E Melhus kommune ser det som naturlig med et tettere politisamarbeid med Midtre- Gauldal. Melhus kommune ber politimesteren innlemme Midtre- Gauldal i region 1.

21

22 Denne saken har ingen dokumenter

23 Denne saken har ingen dokumenter

24 Denne saken har ingen dokumenter

25 Denne saken har ingen dokumenter

26 Denne saken har ingen dokumenter

27 Denne saken har ingen dokumenter

28 Denne saken har ingen dokumenter

29 Denne saken har ingen dokumenter

30 Denne saken har ingen dokumenter

31 Denne saken har ingen dokumenter

32 Denne saken har ingen dokumenter

33 Denne saken har ingen dokumenter

34 Denne saken har ingen dokumenter

35 Denne saken har ingen dokumenter

36 Tom side

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.20 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Formannskapet 11.6.2013 Behandlede saker: 88-95/13

Formannskapet 11.6.2013 Behandlede saker: 88-95/13 Møteprotokoll Formannskapet 11.6.2013 Behandlede saker: 88-95/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-13.20 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20. Møteprotokoll Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13 Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING PS 0092/06

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer