Kommunestyret Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Lars Borten Jostein Jarl Sunnset Ketil Reitan Gjøran Berg Onsøyen Ola Solberg FO Mona Lilleberg Magne Anders Ranum Ove Eggen Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Ragnar Vigdal John Lorvik Hågen Fremo Anders A. Bolland sen. FO Joralf Rindli Erling Gøran Mellingsæter FO Lisbeth Tiller Lillian Anette Thomassen Jan Arne Bremnes Anna Lina Mørreaunet Holm Aud Herbjørg Kvalvik Gunnar Krogstad Jens Otto Havdal Bente Estenstad Berit Wold Fjelle Stein Restad Ingar Lomheim Stig Ler Einar Gimse Syrstad Grete Svegård FD (fra kl ) Martin Engen Svein Hovin FO Oddvar Horg Synnøve Sterten Torodd Grytdal Varamedlem Ruth Laila Berge Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern Svein Hovin Varamedlem Rita Blokkum Ola Solberg Varamedlem Hege Hovde Husby (fra kl ) Grete Svegård Varamedlem Jarle Formo Anders A. Bolland sen

2 Andre på møtet Konst. rådmann Morten Bostad, møtesekretær Mari Grongstad Orienteringer Merknader Gjøran Berg Onsøyen innvilges permisjon fra kl 17.30, etter behandling av sak 27/15. Ingen vara. Grete Svegård fratrer møtet kl. 19, før behandling av sak 28/15. Hege Hovde Husby inntrer som vara. Merknader til innkalling og saksliste; varamedlem er innkalt til kl 16 og ikke til Sak 36/15 og 37/15 er kommet inn etter fristen, og bes strøket fra sakslista. Sak 36/15 utsettes til neste kommunestyremøte. Enstemmig vedtatt. Sak 37/15 utsettes til neste kommunestyremøte. Vedtatt stemmer Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Stig Ler Lillian Thomassen

3 Saksliste 24/15 15/2342 Åpent Delegerte vedtak tom Møte i Kommunestyret den /15 15/2342 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den /15 14/6412 Åpent FORESPØRSEL OM ERVERV SORENSKRIVERGÅRDEN MELHUS KOMMUNE 27/15 15/170 Åpent BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN 28/15 15/1801 Åpent Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding 29/15 14/2826 Åpent Plan for reiseliv og turisme 30/15 14/2987 Åpent 2. gangsbehandling: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING 31/15 14/4944 Åpent Norm for uteoppholds - lekeareal 32/15 15/2318 Åpent INTERPELLASJON Regler for Lundahallen 33/15 15/2318 Åpent INTERPELLASJON E6 Skjerdingstad - Røskaft, forbruk av dyrkajord/ innløsing av eiendom 34/15 15/2015 Åpent SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Trådløse nettverk på sykehjemmene 35/15 15/2015 Åpent SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Utvidet barnehagetilbud i Melhus 36/15 15/2318 Åpent INTERPELLASJON Nei til søndagsåpne butikker 37/15 15/2015 Åpent SPØRSMÅL TIL ORDFØRER "Hølond-tillegget" - Envina

4 Sak 24/15 Delegerte vedtak tom Møte i Kommunestyret den Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 25/15 Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 26/15 FORESPØRSEL OM ERVERV SORENSKRIVERGÅRDEN MELHUS KOMMUNE Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, avgrenset inntil gangvei i nord og inntil tuntre i øst. En eventuell ny driftsbygning for Nerkvål lokaliseres annet sted på eiendommen 79/1. Behandling i Kommunestyret: Alternativt forslag fra Sp v/ Lars Borten Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, og tunteigen med tanke på etablering av tunet på eiendommen 79/1 Nerkvål. Votering: Formannskapets innstilling mot alternativt forslag. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 17 stemmer. Utvalgets vedtak: Melhus kommune er positiv til å selge tunet på 78/1 Sorenskrivergården på Kvål, avgrenset inntil gangvei i nord og inntil tuntre i øst. En eventuell ny driftsbygning for Nerkvål lokaliseres annet sted på eiendommen 79/1.

7 Sak 27/15 BARNEHAGETILBUD PÅ KORSVEGEN Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport med arealmåling og verdivurdering av bygningsmassen tilhørende Korsvegen Næringspark DA på Gnr. 183 Bnr. 206 til etterretning. Behandling i Kommunestyret: Alternativt forslag fra H, Sp, FrP, V og S. Gråbak v/ forslagsstiller Mikal Kvaal Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport til etterretning. Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med Korsvegen Næringspark om mulig kjøp av eiendommen. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet om resultatet av forhandlingene, snarest. Alternativt forslag fra Ap, KrF og SV v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad: 1. Melhus kommune kjøper Regnbuen Friluftsbarnehage AS for kr ,-. Kjøpet gjennomføres innen Kjøpet finansieres ved salg av lokalene til Eid barnehage. Dersom dette ikke er tilstrekkelig brukes disposisjonsfondet. 2. Regnbuen frilufts barnehage AS slås sammen med Eid barnehage etter oppkjøpet og blir en egen barnehage under virksomheten Eid skole og barnehage. 3. Melhus kommune planlegger å bygge en 5 eller 6-avdelings barnehage v/eid skole som skal stå ferdig ved utløpet av leieforholdet med Korsvegen Næringsbygg DA i august Lokalene til Eid barnehage selges. 5. Det avsettes midler til gjennomføring av forprosjekt for bygging av ny barnehage i budsjettet for Votering: Kvaals forslag mot Krogstad forslag: Krogstads forslag fikk 17 mot 20 stemmer, og falt. Kvaals forslag ble vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre tar tilstandsrapport til etterretning. Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger med Korsvegen Næringspark om mulig kjøp av eiendommen. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet om resultatet av forhandlingene, snarest.

8 Sak 28/15 Regnskap 2014 med årsberetning og årsmelding Innstilling til Kommunestyret: 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2014 på kr ,02

9 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,02 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: 4. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av boliger høsten 2014 tilsvarende kr ,-. Dette finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond- avsatt til erverv av boliger til sosiale formål. Resterende av salgssummen, kr ,31, avsettes på fond i henhold til regnskapsavslutning for 2014.

10 Sak 29/15 Plan for reiseliv og turisme Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommune vil legge Plan for reiseliv og turisme til grunn for sitt videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen. Gjennom Gaula Natursenter AS sitt «Prosjekt Gauldalen» ønsker natursenteret å ta et større ansvar for den lokale reiselivssatsingen/utviklingen i Gauldalen. Melhus kommune støtter dette arbeidet, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosjektet. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vil legge Plan for reiseliv og turisme til grunn for sitt videre arbeid med reiseliv og turisme i kommunen. Gjennom Gaula Natursenter AS sitt «Prosjekt Gauldalen» ønsker natursenteret å ta et større ansvar for den lokale reiselivssatsingen/utviklingen i Gauldalen. Melhus kommune støtter dette arbeidet, og ber samtidig om å bli holdt orientert om prosjektet.

11 Sak 30/15 2. gangsbehandling: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR BOLIGBYGGING Innstilling til Kommunestyret: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Melhus kommune Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Boligpolitiske tiltak, beskrevet i tiltaksplanen, skal legges til grunn for kommunens dialog med utbyggerinteressene og for kommunens boligpolitiske arbeid forøvrig. Kommunestyret ber om at det legges fram egne saker på bruk av utbyggingsavtaler og ervervsstrategi, jfr tiltak c og d under avsnitt virkemidler i tiltaksplanens kap 8. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Melhus kommune Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Boligpolitiske tiltak, beskrevet i tiltaksplanen, skal legges til grunn for kommunens dialog med utbyggerinteressene og for kommunens boligpolitiske arbeid forøvrig. Kommunestyret ber om at det legges fram egne saker på bruk av utbyggingsavtaler og ervervsstrategi, jfr tiltak c og d under avsnitt virkemidler i tiltaksplanens kap 8.

12 Sak 31/15 Norm for uteoppholds - lekeareal Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommune vedtar «Norm for leke- og uteoppholdsareal» slik en framgår av vedlegg 1. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Norm for leke- og uteoppholdsareal skal sikre Melhus kommunes innbyggere gode møteplasser, og forutsigbarhet for utbyggere og private utbyggere om hva som kreves i forbindelse med en utbygging i Melhus kommune. Den sikrer likebehandling, og et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne. Normen er i tråd med nasjonale og regionale føringer. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vedtar «Norm for leke- og uteoppholdsareal» slik en framgår av vedlegg 1. Denne norm utdyper vedtatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel om uteområde for lek og opphold. Kravene er utdyping og konkretisering av de mer generelle kravene i plan- og bygningsloven og i byggeteknisk forskrift. Kravene til uterom skal legges til grunn ved utarbeiding av alle reguleringsplaner med nye boliger i hele kommunen. De skal også legges til grunn ved behandling av tomtedelingssaker, bruksendringer og byggesaker med nye boliger. Norm for leke- og uteoppholdsareal skal sikre Melhus kommunes innbyggere gode møteplasser, og forutsigbarhet for utbyggere og private utbyggere om hva som kreves i forbindelse med en utbygging i Melhus kommune. Den sikrer likebehandling, og et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakerne. Normen er i tråd med nasjonale og regionale føringer.

13 Sak 32/15 INTERPELLASJON Regler for Lundahallen Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Forslag til vedtak v/ forslagsstiller Joralf Rindli: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om utleie av kommunens samfunnshus og haller til utleie for ulike offentlige og private arrangement. Saken høres i Ungdomsrådet før den legges frem for Kommunestyret senest september Forslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om utleie av kommunens samfunnshus og haller til utleie for ulike offentlige og private arrangement. Saken høres i Ungdomsrådet før den legges frem for Kommunestyret senest september 2015.

14 Sak 33/15 INTERPELLASJON E6 Skjerdingstad - Røskaft, forbruk av dyrkajord/ innløsing av eiendom Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Inhabil i saken: Lars Borten, Mikal Kvaal og Sigmund Gråbak fratrer møtet. Ingen vara. Forslag til vedtak v/ forslagsstiller Ketil Reitan: Kommunestyret i Melhus ber Melhus Kommune, Statens Vegvesen om en statusrapport vedr forbruk av dyrka mark og innløsing av eiendommer for alt 2 A fra Skjerdingstad til Røskaft snarest. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret i Melhus ber Melhus Kommune, Statens Vegvesen om en statusrapport vedr forbruk av dyrka mark og innløsing av eiendommer for alt 2 A fra Skjerdingstad til Røskaft snarest.

15 Sak 34/15 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Trådløse nettverk på sykehjemmene Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

16 Sak 35/15 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER Utvidet barnehagetilbud i Melhus Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak: Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

17 Sak 36/15 INTERPELLASJON Nei til søndagsåpne butikker Innstilling til Kommunestyret: Uttalelse fra Melhus Kommunestyre: Nei til søndagsåpne butikker- la søndagen være familiedag, ikke handledag. Melhus Kommunestyre ber Stortinget til å si nei til den foreslåtte lovendringen i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Å ha helligdagsfred er et gode for arbeidstakere og familier som vi ønsker å holde fast på. Søndagsåpne butikker vil påvirke vår samfunnsstruktur i stor grad. Vi mener det er uheldig å endre en samfunnsstruktur som et bredt flertall i befolkningen vil bevare. Søndagsåpne butikker er ikke ønsket verken av handelsstanden, de ansatte i butikkene eller av befolkningen. Vi ønsker ikke et 24/7 samfunn. Melhus Kommune sier derfor nei til søndagsåpne butikker. Om endringene i helligdagsloven likevel blir innført, vil vi benytte vår lokale beslutningsmyndighet og si nei til å utvide i forhold til dagens regulering med søndagsåpent i kommunen. Behandling i Kommunestyret: Interpellasjonen er kommet inn for sent. Det forslås at saken utsettes til neste møte. Enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Saken utsettes til neste møte.

18 Sak 37/15 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER "Hølond-tillegget" - Envina Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmålet er kommet inn for sent. Det forslås at saken utsettes til neste møte. Vedtatt 20 mot 17 stemmer. Utvalgets vedtak: Saken utsettes til neste møte.

19 Vedlegg -Spørsmål og svar, ordfører Sak 34/15 Spørsmål til ordfører i Kommunestyret Trådløs nettverk ved sykehjemmene Melhus kommune har en god omsorg for eldre og syke, men den kan bli bedre både for hjemmeboende, de som bor i omsorgsbolig og de som har sykehjemsplass. Når det gjelder sistnevnte gruppe er den sammensatt av pleietrengende eldre, mennesker med alvorlige sykdommer og demente i alle aldre. Dette betyr at sykehjemsbeboere har ulike behov på mange områder, og ett av områdene er internettilgang. Jeg mener at dette området ikke er godt nok ivaretatt etter dagens krav om standard. Noen av beboerne har stor glede av internett, både for å lytte på musikk, få oppdaterte bilder og videosnutter fra familie og venner og selvfølgelig for å følge med på nyheter og sosiale medier. Jeg er kjent med at dette er noe problematisk, og at trådløse nettverk ikke fungerer som de skal på rommene. Det er tungvinte løsninger der man må bestille nettilgang i servicesenteret på Rådhuset, noe som gjør det vanskelig også for pårørende som er på besøk på kveldstid og i helger. I tillegg har Horg sykehjem også dårlig mobil(nett)dekning. Kan ordføreren orientere om fullstendig status på dette område ved kommunens tre sykehjem? Hva vil ordføreren gjøre for å bedre tilgangen på trådløse nettverk ved sykehjemmene? Berit Wold Fjelle, Arbeiderpartiet Svar fra ordfører Generelt om TV og internett i sykehjemmene På beboerrommene leveres en grunnpakke med de vanligste norske TV-kanalene. Dette er inkludert i sykehjemstilbudet. I tillegg kan beboeren selv velge å inngå avtale med leverandør om tilleggskanaler, samt internett. Beboeren bekoster selv oppstart- og abonnementskostnader knyttet til dette. Internettilgang er ikke med i sykehjemstilbudet. På beboerrommene vil det derimot i enkelte tilfeller være internettilgang fra kommunens datanett. Dette er forbeholdt elektronisk pasientjournal og evt. overvåking av medisinteknisk utstyr. Tekniske forhold kan påvirke hva som er løsbart på det enkelte sykehjem eller omsorgsbolig, slik at avvik kan forekomme. Det samme kan gjelde visse rom og leiligheter i den enkelte bygning. I fellesarealer leveres i utgangspunktet grunnpakke tilsvarende beboerrommene. Status trådløse nettverk ved kommunens tre sykehjem. Generelt: Levering av datanettjenester har i hovedsak av kapasitetsårsaker vært forbeholdt administrasjon og drift av de kommunale oppgavene ved sykehjemmene. Det er levert begrenset tilgang til gjestenett på Buen sykehjem. Gjestenett leveres nå etter hvert i «ny drakt». For å ivareta formelle og juridiske forhold er det inngått avtale med leverandør som tilfredsstiller kravene til god nok autentisering. Denne løsningen er på etter en testperiode nå etablert på Rådhuset og finnes som Gjestenett_SMS. Dette er i utgangspunktet en betalbar løsning hvor det belastes kr. 3,- for 12 timers aksess for eksterne (publikum, besøkende mv). Planen er at denne løsningen skal rulles ut til alle enheter som har gode nok forhold med tanke på dekning av trådløse enheter. Da fases dagens noe tungvinte løsning ut. De tre sykehjemmene Buen: Utover «Generelt om TV og internett» så er det etablert trådløse enheter med tilgang til gjestenett, men ikke tilstrekkelig dekningsgrad for hele bygningen. For å få økt dekningsgrad er det nødvendig med investeringstiltak for utvidelse av infrastruktur. Mobildekning er godt i varetatt av flere leverandører både med 3G og 4G. Horg sykehjem:

20 Der er det ikke etablert trådløst nettverk fra Melhus kommune. Leveranse av evt. trådløst gjestenett krever investering og tilrettelegging av intern infrastruktur og aksesspunkt. Stamnett for levering av kommunale nettjenester er levert på fiber. Mobildekning er oppdatert med forsterkning av signaler fra Telenor. Antenne montert på bygg, med repeter for å forsterke signal også i bygget. Hølonda sykehjem: Det ikke etablert trådløst nettverk fra Melhus kommune. Leveranse av evt. trådløst gjestenett krever investering og tilrettelegging av infrastruktur og aksesspunkt. Stamnett må også etableres via fiber som det pr. dato er mulig å leie, men hvor driftsmidler for leie ikke er avklart. Stamnett for levering av kommunale nettjenester leveres vi begrenset radioforbindelse. Mobildekning er oppdatert med forsterkning av signaler fra Telenor. Antenne montert på bygg, med repeter for å forsterke signal også i bygget. Internettleveranse til beboere: Leveranse av permanent internettaksess er så langt forbehold kommersielle aktører og Melhus kommune har i dag ikke nødvendige innretninger for å kunne tilby slike tjenester. Dette gjelder bl.a. - verktøy for å ivareta nødvendig sikkerhet og prioritering av trafikk - ressurser/bemanning til drift og tilgjengelighet som forventes ved en slik leveranse både på dag-/kveld, helg og høytider. - daglig supporttjeneste Melhus kommune er juridisk ansvarlig for den trafikk som foregår gjennom aksessen, og derfor må det av hensyn til sporbarhet etableres systemer som gir en god autentisering av permanente brukere i tillegg til gjestenettbrukere. Hva vil ordfører gjøre for å bedre tilgangen på trådløse nettverk i sykehjem? - Hvis kommunestyret ønsker å prioritere dette, må det komme som egen bestilling til rådmannen i økonomi- og handlingsplanen. - Ordfører har jobbet aktivt og prioritert fiber- og bredbåndsutvikling til boligområder i Melhus som ikke har god nok dekning- eller helt manglende dekning- og prioritert dette arbeidet etter at jeg fikk vedtatt verbalforslaget i des-14 på at rådmannen setter i gang en kartlegging av bredbånds- og mobildekninga i kommunen, med formål på å lage en prioritert rekkefølge på områder som bør forbedres. Dette ligger nå ute på høring, og jeg har fått mange innspill og har hatt mange møter med innbyggere, private utbyggere, fylket og IKT avd for å finne løsninger. For meg er «bygdefiber» en viktigere sak- det er et «digitalt klasseskille» slik det er nå- og det går utover næringsliv, elever med hjemmeoppgaver og privatpersoner. - For beboere på sykehjem er det enklere å administrere 3G eller 4G der dekning mangler- også for personellet som evt må bistå med hjelp, i tillegg til det nye systemet med enklere måte å benytte gjestenettet på. Dette er straks klart til bruk i alle kommunens hus- med SMS pålogging- mye enklere enn slik det har vært hittil med bestilling av passord. Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen 5 mai 2015

21 Sak 35/15 Spørsmål til ordfører i Kommunestyret Hva koster utvidet barnehagetilbud i Melhus kommune SV er glad i den norske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt. Barn trenger trygge omgivelser og skal møtes med tillit og respekt. Barnehagen er første steg i utdanningsløpet for de fleste barn og en viktig arena for sosial utvikling, språkutvikling og læring. Økt kompetanse og god bemanning vil styrke barnehagen som pedagogisk tilbud. Barnehagen kan også gi god oppfølging av barn med særskilte behov og barn som er rammet av omsorgssvikt. Barnehagen skal være tilgjengelig for alle barn. Barnehagen er særlig viktige for barn som ikke kan norsk, eller som har vanskelige oppvekstvilkår. SV ønsker gode tilbud til de minste innbyggerne i Melhus. Vårt primære ønske er løpende opptak til barnehagene og på sikt mener vi barnehagen skal være et gratis tilbud til alle barn. Verken de statlige overføringene eller kommuneøkonomien i Melhus tillater at vi kan iverksette løpende opptak eller gratis barnehage. I første omgang må vi se derfor heller utvide barnehagegarantien for de minste barna. Det er mange småbarn født etter 1. september som trenger et godt sted å være mens foresatte er i arbeid. Kan ordfører svare på følgende: Hva vil det koste for Melhus å utvide barnehagegarantien for barn født før hhv 1. november, 1. desember og innen 31. desember? Med utgangspunkt i foreløpige tall for befolkningsvekst, hva blir de økonomiske kostnadene i de neste fire år dersom Melhus kommune utvider barnehagegarantien fra høsten 2015 til å gjelde for barn født inntil 1. desember? Aud Herbjørg Kvalvik SV sosialistisk venstreparti Svar fra ordfører Hva koster utvidet barnehagetilbud i Melhus kommune Melhus kommune har et hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars. Barnehageplasser er ledige fra 1. august. Barnehagene har suppleringsopptak gjennom hele året hvis det blir ledige plasser. Lovfestede kriterier for å ha rett på barnehageplass er som følger: 1) det er søkt innen fristen til hovedopptaket, 2) barnet blir 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Regjeringen bevilget 100 millioner kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak for Dette utgjør for Melhus kommune. Dette var ment til å legge til rette for opprettelse av nye barnehageplasser, slik at flere kan få barnehageplass fra den høsten de fyller ett år. Beløpet tilsvarer for Melhus kommune ca 4 plasser (helårsvirkning). Melhus kommune har allerede i dag mange barn uten rett i sine barnehager. Pr april var det 34 barn uten rett som har plass i barnehage. (16 barn i familiebarnehager, 9 i kommunale barnehager og 8 i private ordinære barnehager.) I forbindelse med opptak kan ikke kommunen legge føringer på opptak i private barnehagene. Det vi si at de private kan ta inn barn uten rett uten at kommune kan stoppe det.

22 De kommunale barnehagene tar inn barn uten rett så lenge de har ledig kapasitet og ikke må øke bemanningen. For barnehageinntaket høsten 2015 står det pr april 35 barn på venteliste som er født mellom Av disse har 4 postadresse i annen kommune (skal flytte til kommunen?) og et av disse barna har fått tilbud og takket nei. Vi vet også at Moshagen familiebarnehage skal tildele minimum 3 plasser og at det enda er rørelse i de andre barnehagene. Dette er etter første inntak og vi vet av erfaring at tallet på venteliste går ned. Vi vil i våre beregninger legge til grunn at 25 barn født i tidsrommet ikke får plass i barnehage til høsten. Dette er et høyst usikkert tall. Kostnad for Melhus kommune å utvide barnehagegarantien vil med alle usikkerheter kunne få en helårsvirkning i 2015/16 som følger: for barn født før 1. november: (13 barn) kr ,- for barn født før 1. desember: (18 barn) kr ,- for barn født innen 31. desember: (25 barn) kr ,- Å skulle si noe om hvor mange barn som blir født etter 1. september de neste 4 år, i hvilke måneder og i hvilket distrikt er en svært krevende øvelse å regne på. Det samme er hvor mange som faktisk søker barnehage og hvor stor plass de søker. I henhold til befolkningsprognosene fra Trondheimsregionen er det i de neste 4 årene forventet en befolkningsvekst av 0-åringer på 10 stk. Med bakgrunn i alle usikkerhetsmomentene har vi ikke funnet det hensiktsmessig å regne på kostnad de neste 4 år. Flere barn med rett på plass vil gi behov for flere barnehageplasser. Dette vil innebære behov for ny barnehage/utvidelser. Dette er behov som uansett kommer i snarlig fremtid, men en endring i hvem som har rett på barnehageplass vil fremskynde og øke behovet for nye barnehageplasser. Melhus kommune hadde pr 2014 en ledig kapasitet totalt i kommunen på 40 plasser. Pr dd er det ikke ledig kapasitet i barnehager fra Kvål og sørover. Det er i disse beregningene ikke hensyntatt kostnader ved nybygg som følge av befolkningsvekst og inntak av barn uten rett på tidligere tidspunkt. Viser for øvrig til sak 50/13 «Redegjørelse for hva det vil koste Melhus kommune å innføre to barnehageopptak i året» som var oppe i Kommunestyret Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen 5 mai 2015

23 Denne saken har ingen dokumenter

24 Denne saken har ingen dokumenter

25 Denne saken har ingen dokumenter

26 Denne saken har ingen dokumenter

27 Denne saken har ingen dokumenter

28 Denne saken har ingen dokumenter

29 Denne saken har ingen dokumenter

30 Denne saken har ingen dokumenter

31 Denne saken har ingen dokumenter

32 Denne saken har ingen dokumenter

33 Denne saken har ingen dokumenter

34 Tom side

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag 1. Kommunestyremøte 30. januar 2013 Interpellasjon: BOLIGSITUASJONEN I TROMSØ, ved Ingrid Marie Kielland Tromsø er en by i vekst, men boligbygginga

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer