Sluttspurt før sommeren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttspurt før sommeren?"

Transkript

1 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr Sluttspurt før sommeren? De siste ukene har vært preget av en stri strøm av guidelines, utkast til RTS er (Regulatorisk Teknisk Standard) og endelige versjoner fra EBA alt som ledd i CRD IV-implementeringen. I tillegg er det publisert viktige nyheter og endringsforslag fra både det norske Finanstilsynet og Basel-komitèen. Vi forsøker å oppsummere hovedtrekkene i denne sommerutgaven av Innblikk, forhåpentligvis velegnet som lektyre under parasollen på stranda! Alt sammen er dog bankspesifikt så jobber du med forsikring så kan du trygt medbringe annet lesestoff på stranda. Som en service har vi til sist noen gode anbefalinger til lesestoff i sommer, for alle med sterk interesse for finans Finanstilsynet strammer inn kravene til boliglånsmodeller I pressemelding og rundskriv av kunngjør Finanstilsynet at de strammer inn kravene til IRB-bankenes boliglånsmodeller. Innstramningene kan beskrives slik: Misligholdssannsynligheten (PD) skal beregnes som et vektet snitt, slik at bankens egen beregnede PD vektes med 80 % og en standardisert PD for nedgangstider på 3,5 % gis 20 % vekt. Engasjementer med PD lavere enn 0,2 % skal tillegges en sikkerhetsmargin slik at de får en PD på minimum 0,2 %. Estimatet for tap gitt mislighold (LGD) skal kalibreres i forhold til Finanstilsynets referansemodell. Denne referansemodellen bygger på forutsetninger om 10 % tilfriskning, 10 % gjenvinning for usikret del av engasjementet, 5 % tapsandel av sikret del og 50 % nedjustering av sikkerhetens markedsverdi ved fastsettelse av realisasjonsverdien. Referansemodellens parameter for fall i markedsverdi skal justeres i takt med utviklingen i boligpriser kontra husholdningenes inntektsnivå. Finanstilsynet legger til grunn at IRB-bankene tilpasser sine modeller i løpet av andre halvår 2014 og at oppdaterte modeller ligger til grunn for kapitalkravsberegningene pr. 1. kvartal Det danske tilsynet har kunngjort at de vil gjøre tilsvarende krav gjeldende for danske bankers boliglån i Norge, mens Finansinspektionen i Sverige har gjort tilsvarende innstramninger i pilar 2-kravene for svenske banker. Godkjente norske kapitalinstrumenter under CRD IV Finanstilsynet har publisert en liste over norske egenkapitalinstrumenter som vil være godkjent som ren kjernekapital under CRD IV. Listen omfatter tre typer instrumenter: ordinære aksjer egenkapitalbevis medlemsinnskudd (ihht. Samvirkeloven)

2 DVA-fradraget i ansvarlig kapital under CRD IV Det nye fradraget i ansvarlig kapital for gevinster tilknyttet derivatposisjoner som skyldes endringer i bankens egen kredittverdighet har vært en av de konseptuelt og praktisk mest krevende endringene å håndtere og beregne. På forespørsel fra EU-kommisjonen har nå EBA utarbeidet et såkalt teknisk råd om dette. Tas rådet til etterretning så vil det medføre en reduksjon i ansvarlig kapital allerede på inngåelsestidspunktet for en derivatkontrakt, men på den annen side være langt enklere å forholde seg til rent praktisk enn alternative løsninger. Mens formuleringen i CRD IV / CRR er at man skal foreta fradrag for gevinster som skyldes endringer i kredittverdighet, så legger Basel III opp til at det er hele effekten av bankens egen kredittrisiko som skal hensyntas. Basel III bygger på forutsetningen om at man etter IFRS13 må hensynta egen kredittrisiko ved regnskapsmessig verdsettelse av derivater (DVA) og at det er denne størrelsen som ansvarlig kapital skal justeres for. Bestemmelsen, 75, i Basel III lyder slik (vår understrekning): Derecognition in the calculation of Common Equity Tier 1, of all unrealised gains and losses that have resulted from changes in the fair value of liabilities that are due to changes in the bank s own credit risk. In addition, with regard to derivative liabilities, derecognition of all accounting valuation adjustments arising from the bank s own credit risk. The offsetting between valuation adjustments arising from the bank s own credit risk and those arising from its counterparties credit risk is not allowed. Det tekniske rådet fra EBA anbefaler at samme metodikk legges til grunn for fradraget under CRR. Forutsatt at man eksplisitt beregner DVA for regnskapsformål så blir den kapitaldekningsmessige håndteringen da enkel. IRB-relevante RTS er Det er også kommet et par høringsdokumenter til RTS er med relevans for IRB-banker. Den ene dekker krav til å gjennomføre sammenligninger av IRB-modellene på basis av standardiserte modellporteføljer. Artikkel 78 i CRD IV krever gjennomføring av slik sammenligning av IRB-bankenes modeller basert på slike definerte porteføljer. Sammen med denne RTS en er det også publisert utkast til en ITS ( Implementing Technical Standard ) som definerer malen, definisjonene og IT-løsningen for disse sammenligningene, samt definerer de porteføljer som skal anvendes i øvelsen. På kredittrisiko-området legges det opp til å benytte et begrenset antall porteføljer i startfasen. Det tas utgangspunkt i to brede porteføljer: Porteføljer med lav PD (myndigheter, institusjoner, store foretak). Porteføljer med høy PD (foretak, småbedrifter, boliglån). Tilsvarende sammenligninger skal også skje for interne modeller for markedsrisiko. Den andre RTS en dekker følgende temaer: Sekvensiell innfasing av IRB-modeller. Permanent bruk av standardmetoden på deler av eksponeringene til IRB-banker. RTS en foreslår kvantitative og kvalitative kriterier for godkjennelse av ovennevnte forhold. For å kunne oppnå permanent unntak for bruk av IRB-modeller på eksponering mot myndigheter og institusjoner må disse eksponeringene ikke være vesentlige og det må være uforholdsmessig krevende å etablere modeller for kredittrisikoen. RTS en foreslås følgende kriterier for vesentlighet: Samlet eksponering på denne gruppen må ikke overstige 8 % av samlede, relevante eksponeringer. Tilsvarende må ikke samlet riskovektet eksponering mot denne gruppen overstige 8% av totalt risikovektet eksponeringsbeløp, Antallet vesentlige eksponeringer (10 % eller mer av bankens godkjente kapital, dvs. tilsvarende grense som for store engasjementer) må ikke overstige 20. I tillegg er det også definert kvalitative kriterier for å vurdere om det vil være uforholdsmessig krevende å utvikle modeller. Dette går på forhold som tilgjengeligheten av relevant informasjon om denne type motparter, kostnadene ved systemutviklingen og bankens evne til å drifte modellen. Videre er det i CRR artikkel 150 (1) c) åpning for å unnta uvesentlige eksponeringer permanent fra IRB-modellering. Her må begge følgende kriterier være oppfylt: Samlet eksponering på denne gruppen må ikke overstige 8 % av samlede, relevante eksponeringer. Tilsvarende må ikke samlet riskovektet eksponering mot denne gruppen overstige 8 % av totalt risikovektet eksponeringsbeløp.

3 Når det gjelder myndighetenes godkjennelse av sekvensiell utrullering av IRB-modeller stiller RTS en opp ulike kvalitative kriterier for å godkjenne utrullingsplanen. Helt sentralt er premissen om at jo større potensial det er for at manglende utrulling medfører at risiko underestimeres, jo raskere må utrullingen skje. Den kvantitative grensen settes til et krav om at 50 % av ekspongeringer uvektet og risikovektet minst må være dekket. I tillegg skal det tas hensyn til forhold som om tilstrekkelig lange tidsserier av data er tilgjengelig eller ikke, tiden som kreves for å utvikle modellene, tilgangen på nødvendig erfaring, etc. Kapitaldekningsmessig behandling av covered bonds (OMF er) EBA har foretatt en vurdering av om den spesielt gunstige risikovektingen av OMF er (covered bonds) er forsvarlig. Konklusjonen er at den risikovektingen som det er lagt opp til i CRR er hensiktsmessig. EBA følger imidlertid opp med visse anbefalinger som bør vurderes innført som et krav for slik fordelaktig risikovekting. Dette omfatter blant annet: juridisk / regulatorisk krav om overpantsettelse krav om likviditetsbuffer rollen til offentlig tilsynsorgan offentliggjøringskrav Offentliggjøring av informasjon om motsyklisk kapitalbuffer Den 27. juni ble en RTS som dekker maler ( templates ) for offentliggjøring av motsyklisk kapitalbuffer lagt ut på høring. Selv om overholdelse og beregning av denne bufferen skal skje både på solo- og konsolidert nivå, så skal rapporteringsmalene kun anvendes konsolidert (solo for de som ikke er konsern). Malen omfatter to tabeller: en som spesifiserer eksponeringer og motsykliske kapitalbuffersatser pr. land man har eksponeringer på og en tabell som viser samlet eksponering, samlet krav til motsyklisk kapitalbuffer og vektet motsyklisk bufferkravssats. Dette er ikke helt harmonisert med den norske modellen som legger opp til at den norske motsykliske bufferkravssatsen skal beregnes mot samlet beregningsgrunnlag. RTS en legger dessuten opp til en vesentlighetsgrense i form av at dersom utenlandsk eksponering er lavere enn 2 % av samlet eksponering så kan man henføre utenlandseksponeringen til hjemlandseksponering. EBA med synspunkter på virtuelle valutaer EBA har som en del av sitt mandat å komme med anbefalinger og retningslinjer relatert til nye produkter og aktiviteter innenfor finansiell sektor. EBA har observert fremveksten av virtuelle valutaer, som for eksempel Bitcoin, og har innenfor sitt mandat funnet grunnlag for å uttrykke sine synspunkter på fenomenet virtuelle valutaer. Selv om EBA ser at slike valutaer kan ha visse fordeler, for eksempel reduserte transaksjonskostnader, så mener EBA at dette er fordeler av mindre betydning innenfor EU gitt de transaksjonsløsninger som allerede er på plass der. Derimot har virtuelle valutaer også betydelige risikoer, og EBA har identifisert intet mindre enn 70 slike risikofaktorer. Dokumentet EBA Opinion on Virtual Currencies definerer nærmere begrepet virtuell valuta, samt gjennomgår fordeler og ikke minst risikoer ved fenomenet. EBA konkluderer med at det vil være behov for et omfattende regulatorisk rammeverk, inkludert kapitalkrav, for finansinstitusjoners befatning med

4 virtuelle valutaer. Dette vil være et omfattende og tidkrevende arbeid. Inntil dette er på plass, så anbefaler EBA at nasjonale tilsynsmyndigheter fraråder banker, betalingsforetak og e-pengeforetak å kjøpe, eie og selge virtuelle valutaer. Det anbefales også at mekanismer for å veksle om virtuelle valuater defineres som å være underlagt bestemmelsene om anti hvitvask og anti terror-finansiering. Basel-komitèen med forslag til nye pilar 3-krav Basel-komitèen har gjennomgått kravene til pilar 3 og, i et høringsdokument datert juni 2014, kommet med flere forslag til endringer i pilar 3-kravene: For å sikre sammenlignbarhet og standardisering så legges det opp til bruk av standardiserte maler (templates) for pilar 3-rapporteringen. Her skiller man da mellom maler som er obligatoriske og de som har et mer fleksibelt format. Totalt er det presentert 47 maler, hvorav 19 er helt standardiserte og 28 fleksible. Det stilles krav om at pilar 3-informasjonen skal fremkomme i et eget dokument, dog med visse unntak. Praktiseres unntakene så må man gi en detaljert henvisning i pilar 3-dokumentet til hvor denne informasjonen er å finne. Kravene til rapporteringsfrekvens standardiseres. Av de 47 malene skal 16 alltid publiseres kvartalsvis, 15 årlig og de siste 16 med samme frekvens som finansiell rapportering dvs. i praksis kvartalsvis. Dette vil øke hyppigheten på norske bankers pilar 3-rapportering da man normalt ikke publiserer annen enn kapitaldekningsdata kvartalsvis i dag. Det tydeliggjøres også at informasjon som skal offentliggjøres sammen med finansiell rapportering må komme samtidig med den finansielle rapporten, og øvrig rapportering så raskt som mulig. Det skal etableres tydelige sammenhenger mellom balanselinjer / balansedata fra finansiell rapportering og korresponderende informasjon i pilar 3-rapporten. Pilar 3-rapporten skal kvalitetssikres på samme måte som intern ledelsesinformasjon. Det skal foreligge styrevedtatt policy for pilar 3-rapporteringen som angir krav til prosedyrer og internkontroll, og styret må påse at internkontrollen og prosedyrene fungerer. En i styret eller ledelsen må signere ut pilar 3-rapporten. Høringsdokumentet lister dessuten frem grunnleggende prinsipper for pilar 3-rapporteringen: 1. Offentliggjort informasjon skal være tydelig. 2. Offentliggjort informasjon skal være fullstendig. 3. Offentliggjort informasjon skal være meningsfylt for brukerne. 4. Offentliggjort informasjon skal være konsistent over tid. 5. Offentliggjort informasjon skal være sammenlignbar mellom banker. AMA mest til inspirasjon om god praksis for styring av operasjonell risiko AMA (Advanced Measurement Approach) for å beregne kapitalkravet for operasjonell risiko har begrenset praktisk interesse for norske banker, men det nylig publiserte høringsutkastet til RTS kan likevel ha en viss faglig interesse da det trekker opp retningslinjer for hva som kan anses som god praksis for styring av operasjonell risiko. For det første defineres operasjonell risiko nærmere. Etter CRD IV / CRR omfatter operasjonell risiko risikoen for tap som følge av uhensiktsmessige eller sviktende interne prosesser, menneskelige feil, systemsvikt eller eksterne hendelser, samt at det er definert å omfatte juridisk risiko. RTS en presiserer at det også dekker IKT-risiko og modellrisiko. Videre defineres grensene mot kreditt- og markedsrisiko. Dette kan for andre banker blant annet ha interesse i forhold til vurderinger og beregninger av ulike kapitalbehov under ICAAP. Videre listes kravene til use test, og ikke minst kravene til en AMA-banks opplegg for styring og kontroll med operasjonell risiko. Dette omfatter elementer som: dokumentasjon uavhengig funksjon for operasjonell risikostyring toppledelsens involvering løpende identifisering, vurdering, beregning og håndtering av operasjonell risiko rapporteringskrav Det legges også vekt på alle ansattes kjennskap til styringsstrukturen for operasjonell risiko, kulturen for operasjonell risikostyring og at det foreligger interne prosesser for å utfordre forutsetninger og beslutninger på området. Sist, men ikke minst så forutsettes det at det foreligger en klart dokumentert og uttalt risikotoleranse for operasjonell risiko. RTS-utkastet gir en rekke interessante detaljerte krav på alle disse områdene. Andre RTS er og publikasjoner fra EBA Utover de RTS ene som er omtalt ovenfor i separate avsnitt så kan vi nevne at EBA i løpet av den siste tiden også har publisert høringsutkast til følgende RTS er: Draft regulatory technical standards on general conditions of the functioning of colleges of supervisors in accordance with Article 51(4) and Article 116(4) of Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive CRD IV). Draft implementing technical standards on the operational functioning of colleges of supervisors in accordance with Article 51(5) and Article 116(5) of Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive CRD IV). Draft implementing technical standards on joint decisions on prudential requirements in accordance with Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation CRR).

5 Det er også de siste ukene presentert endelige forslag til RTS er: EBA FINAL draft regulatory technical standards on the margin periods of risk used for the treatment of clearing members exposures to clients under Article 304(5) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation CRR). EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards on the conditions for assessing the materiality of extensions and changes of internal approaches when calculating own funds requirements for market risk under Article 363(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (the Capital Requirements Regulation CRR). Videre foreligger det nå fra EBA en endelig guideline for offentliggjøring av informasjon om pantsatte og ikke-pantsatte aktiva en endelig guideline relatert til maler for bankers innrapportering av fundingplaner til tilsynsmyndigheter et utkast til guideline for vesentlighets- og konfidensialitetsvurderinger relatert til mulige unntak fra plikt til å gi informasjon under pilar 3 Videre har EBA på sin hjemmeside lagt ut en rekke oversikter relatert til spesifikke motparter, eksponeringer, etc. når det gjelder risikovekting av kredittrisiko-formål. Den dekker for eksempel oversikter over lokale og regionale myndigheter som kan risikovektes likt med stater. Norge er i liten grad berørt, dog med unntak for at Norge er det eneste landet på listen over land med endringer i LGD-gulvet for boliglån. Vi nevner til slutt at EBA har utarbeidet en rapport om hvilke effekter endringene i IAS19 og kravene til fradrag for netto pensjonsaktiva i ansvarlig kapital vil ha på ansvarlig kapital. Sistnevnte er av mindre interesse i Norge da man i Norge, i motsetning til mange andre land, også før CRD IV har gjort fradrag for netto pensjonsmidler ved beregning av ansvarlig kapital. Småplukk for øvrig Joint Committee (EBA, EIOPA og ESMA) har publisert en guideline for klagebehandling i banker og verdipapirforetak. Nå i juni har videre ESRB (European Systemic Risk Board) sin vitenskaplige rådgivningskomitè publisert en undersøkelse under tittelen Is Europe Overbanked? Svaret er, ikke overraskende kanskje, ja. TIPS TIL LESESTOFF PÅ STRANDA I SOMMER Prop. 125 L ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) IMF: Financial Crises. Causes, Consequences, and Policy Responses Jacob Soll: The Reckoning. Financial accountability and the Rise and Fall of Nations Raymond de Roover: The rise and decline of the Medici Bank Charles W. Calmoiris og Stephen H. Haber: Fragile by design. The political origins of banking crises & scarce credit Alle utgavene av Innblikk som du ikke har rukket å lese enda Vil du vite mer? Ønsker du å diskutere konsekvensene av dette for ditt selskap med noen? Kontakt: Are Jansrud Partner, Head of Financial Services Telefon: E-post: kpmg.no The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Norway. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

Basel 4 (med mere) INNBLIKK

Basel 4 (med mere) INNBLIKK INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 25-2015 Basel 4 (med mere) Basel-komitèen (BCBS) presenterte den 10. desember et revidert høringsforslag til nye risikovekter for kredittrisiko under standardmetoden.

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02.

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Februar 2011 Innledning 2 KPMG Norge Geir Arild Engh-Hellesvik er leder for informasjonssikkerhetstjenesten

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årsplan. Audit Committee Institute. kpmg.no

Revisjonsutvalg. Årsplan. Audit Committee Institute. kpmg.no Revisjonsutvalg Årsplan Audit Committee Institute kpmg.no Årsplan for Planlagte møter Revisjonsutvalgets etablering, konstituering etc. Konstituering, samt overvåking av medlemmenes uavhengighet og kompetanse

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Fra strategi til god nok styring og kontroll

Fra strategi til god nok styring og kontroll Fra strategi til god nok styring og kontroll Stein-Ragnar Noreng, adm. direktør 27. mai 2009 ADVISORY Agenda Sammenhengen mellom strategi og god nok styring og kontroll Rollefordeling Styret revisjonsutvalg

Detaljer

Revisjonsutvalg i mindre banker

Revisjonsutvalg i mindre banker AUDIT COMMITTEE INSTITUTE Revisjonsutvalg i mindre banker Stein-Ragnar Noreng, administrerende direktør 20. september 2010 1 Bank og finansinstitusjoner Bankenes rolle i et moderne samfunn Evne og vilje

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Ny tilsynspraksis for pilar 2-krav

Ny tilsynspraksis for pilar 2-krav Dato: 08.12.2015 Til: Finansdepartementet Fra: Finans Norge Ny tilsynspraksis for pilar 2-krav Dette notatet inneholder synspunkter fra Finans Norge på anvendelse av pilar 2-krav. Synspunktene er ikke

Detaljer

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. Fremtidens regnskap Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko 1. Innledning Finanstilsynets vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) skal ta utgangspunkt i foretakets ICAAP og omfatte kapitalbehov

Detaljer

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2011 Foreløpig erfaring med den nye europeiske tilsynsstrukturen og enkelte andre tilpasninger European Securities and Markets Authority ( ESMA, tidligere

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014

Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2015 Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014 Man kunne lett begynne å tro at de europeiske E ene har en clean desk policy før man får juleferie. Adventstiden

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

INTERNASJONAL FINANSREGULERING ETTER G20. Seminar Universitetet i Agder 19.juni 2009 Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet

INTERNASJONAL FINANSREGULERING ETTER G20. Seminar Universitetet i Agder 19.juni 2009 Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet INTERNASJONAL FINANSREGULERING ETTER G20 Seminar Universitetet i Agder 19.juni 2009 Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet G20 EN POLITISK OVERBYGNING FOR EN NY INTERNASJONAL FINANSREGULERING? Hvem ville

Detaljer

Boliglånsrisiko. Detaljregulering og makroregulering, rett medisin, og rett dose? Ola Neråsen, Konserndirektør risikostyring

Boliglånsrisiko. Detaljregulering og makroregulering, rett medisin, og rett dose? Ola Neråsen, Konserndirektør risikostyring Boliglånsrisiko Detaljregulering og makroregulering, rett medisin, og rett dose? Ola Neråsen, Konserndirektør risikostyring Vi vet litt om hvordan finanskriser kan se ut, og hva det betyr for kreditttilførselen

Detaljer

Pilar 3. Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015

Pilar 3. Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015 Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 1.1 Formål 4 1.2 Regelverket om offentliggjøring av finansiell informasjon 4 1.3 Internasjonalt arbeid

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter 23. oktober 2014 Jeanette Vatnemo Rasmussen Agenda 1. Økonomiske misligheter definisjon 2. Dagens risikobilde 3. Dagens regelverk 4.

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012 Nr. 9 1 Aktuell kommentar Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål Av Bjørne Dyre Syversten, Norges Bank Finansiell stabilitet* *Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting Ny regulering for bank og forsikring - CRD 4 - Solvens 2 Presentasjon av Erik Lind Iversen For Finansnettverket i NIRF 1. November 2011 BAKGRUNN Finanskrisen Realøkonomiske tap BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd

Detaljer

Regelverksendringer - hybridkapital og store engasjementer

Regelverksendringer - hybridkapital og store engasjementer Regelverksendringer - hybridkapital og store engasjementer Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse, 19. september 2011 Christian Myrdahl og Gabriel Støyva, Finanstilsynet Disposisjon 1. Regelverksutvikling

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Uvektet kapitalandel 1. Bakgrunn Det vises til Finansdepartementets brev av 17. september

Detaljer

Innblikk. Rammebetingelser i endring. Nyhetsbrev fra Financial Services

Innblikk. Rammebetingelser i endring. Nyhetsbrev fra Financial Services Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2016 Rammebetingelser i endring Det er ingen grunn til å tro at de regulatoriske rammebetingelsene ikke fortsatt vil være i endring. Det tyder blant annet

Detaljer

KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører?

KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? KPMG MEDIA KPMGs digitale frontlinjekriger Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? Her er rapportene du ikke må gå glipp av! KPMGs Kundeportal er på en måte «revisjonsbransjens nettbank».

Detaljer

Offentliggjøring av pilar 2-krav

Offentliggjøring av pilar 2-krav Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 11/10112 14/4218 mw 26.06.2015 Offentliggjøring av pilar 2-krav 1. Bakgrunn Det vises til Finansdepartementets brev av

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Omfattende nasjonale regelverksendringer,

Omfattende nasjonale regelverksendringer, INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 12-2015 Omfattende nasjonale regelverksendringer, og en del relevant internasjonalt To viktige høringsnotater er i løpet av den siste tiden blitt offentliggjort

Detaljer

Utbytte og konsernbidrag 2014

Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Årsavslutningen 2014 nærmer seg og tiden kommer for beregning av utbytte og konsernbidrag. Det er gjort enkelte mindre endringer i utdelingsreglene

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK)

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) 1 INNLEDNING Alpha Corporate Holding AS med datterselskapet Alpha Corporate Finance AS

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Oslo, 1. desember 2010 Eirik Bunæs

Oslo, 1. desember 2010 Eirik Bunæs Oslo, 1. desember 2010 Eirik Bunæs Verdipapirseminar høsten 2010 Den nye europeiske tilsynsstrukturen og enkelte andre tilpasninger Den nye tilsynsstrukturen i EU: Skal virke fra 1. januar 2011 Bakgrunn

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Høringsuttalelse Beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Høringsuttalelse Beregningsgrunnlag for kapitalkrav Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse Beregningsgrunnlag for kapitalkrav 31. mai 2013 Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 22.3.2013 om beregningsgrunnlag for

Detaljer

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Nr. 8 2012 Aktuell kommentar Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Av Henrik Borchgrevink, Avdeling for regelverksanalyse, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

En oppsummering av sommeren 2015

En oppsummering av sommeren 2015 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2015 En oppsummering av sommeren 2015 Mens vi nordmenn lå på stranda trolig godt innpakket i ulltepper (i hvert fall hvis stranda lå i Norge) så fortsatte

Detaljer

Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014

Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014 Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge Oslo 4. juni 2014 Vi har i dag hør gode innlegg som gir rom for refleksjon Kapitalkrav, konkurranse og konsekvenser sett

Detaljer

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene Bjørn Erik Næss Finansdirektør, DNB Finans Norges seminar om kapitalkrav, 4. juni 2014 Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene DNB støtter strengere kapitalkrav,

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

FINANSNYTT. AIFMD i «annerledeslandet» Norge. LCR endelige regler klare. Internrevisjon obligatorisk for alle?

FINANSNYTT. AIFMD i «annerledeslandet» Norge. LCR endelige regler klare. Internrevisjon obligatorisk for alle? FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG # 3 Desember 2014 AIFMD i «annerledeslandet» Norge KPMGs råd: EU bør avvente ytterligere bankreguleringer LCR endelige regler klare Internrevisjon obligatorisk for alle?

Detaljer

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS 2014 Gjensidige Investeringsrådgivning AS Innhold 1. Bakgrunn for rapporteringen 3 2. Risikoprofilen og kapitalbehovet i Gjensidige Investeringsrådgivning 4 3. Forretningsmodell 6 4. Roller og ansvar for

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014 Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og

Detaljer

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic

Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic E-Crime Survey 2009 Tommy Kinnunen Manager KPMG Advisory, Forensic 3. Desember 2009 As one of the world s leading providers of Information Protection and Forensic advice, KPMG firms can help you to effectively

Detaljer

Innblikks adventskalender

Innblikks adventskalender INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 23-2015 Innblikks adventskalender Innblikk sitt format egner seg ikke for daglig åpning av luker. Vi presenterer derfor vår adventskalender om lag midt i

Detaljer

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunn for nye regelendringer 2. Norske bankers situasjon

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016 Finans Norge OMF-forum OMF, regulering og tilsyn Emil R. Steffensen Direktør for Bank- og forsikringstilsyn Markedsutviklingen Agenda Erfaringer med OMF Finansiell stabilitet og systemrisiko Oppdrag fra

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

EMIR «Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories»

EMIR «Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories» EMIR «Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories» Disposisjon 1. Bakgrunn 2. EMIR et bevegelig mål? i. Pliktig clearing og rapportering til Trade Repository ii. Tillatelse

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486

Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486 SENTRALBANKSJEFEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo 12/5110 mw/egr FST/BANK/HAn 31. mai 2013 13/00486 Høring - beregningsgrunnlag for kapitalkrav Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland Utkast til høringsnotat Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland Forslag til forskriftsendring 31.03.2016 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finansdepartementet har i brev av 16. desember 2015 bedt

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål Rundskriv Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen RUNDSKRIV: 17/2012 DATO: 25.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV PILAR3 31.12.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 4 4. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 4.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet

Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital for perioden 2014 2017 i samsvar med Rundskriv 14/2014 fra Finanstilsynet Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital (A) Beløp

Detaljer

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino.

4L,5parrbanklareningen Hansteens gt. 2 Teteton 73 28 42 00 felefaks 23 28 42 01 Postboks 2473 So0i, 0207 Dslo Organisasjonsnr 994 970 925 ~Avino. FinansNorge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.05.2013 Vår ref.: 13-473 Deres ref.: 12/5110 mw/egr Høring - Beregningsgrunnlag for kapitalkrav Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011. Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011

Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011. Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011 Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011 Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011 Storebrand Storebrand Livsforsikring Ledende aktør innen pensjon og livsforsikring med høy

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Bankenes tilpasning til nye kapitalkrav

Bankenes tilpasning til nye kapitalkrav Bankenes tilpasning til nye kapitalkrav Finans Norges boligkonferanse 11. november 2015 Frode Bø - Konserndirektør Risikostyring & Compliance Noen momenter innledningsvis Vi deler myndighetenes bekymring

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Innhold. Introduksjon Hva er ERM? Basel II Forventede konsekvenser

Innhold. Introduksjon Hva er ERM? Basel II Forventede konsekvenser I the way we do it Innhold Introduksjon Hva er ERM? Solvency II Basel II Forventede konsekvenser Risiko representerer både muligheter og trusler The first symbol is the symbol for danger, while the second

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 2. kvartal 2015 DATO: 18.09.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2012 Europeisk regelverk en oppdatering Prioriteringer i tilsynsarbeidet Tendenser i den europeiske regelverksutviklingen: Større grad av fullharmonisering:

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Agenda Prosessen med beregningsstudien i EIOPA og EU Validering av data og generelle tilbakemeldinger

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer