Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute"

Transkript

1 Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute

2 Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige forståelse av revisors arbeid i selskapet. I revisjonsutvalget kommuniserer man dessuten oftere med revisor oftere enn hva resten av styret gjør, og utvalget bør dermed ha et relativt godt inntrykk både av kvaliteten på revisors arbeid og forholdet til uavhengighet. Vurderingen av uavhengigheten bør gjøres på grunnlag av det som på forhånd er avtalt mellom selskapet og revisor, og er disse avtalene klare, blir vurderingene rundt uavhengighet ikke særlig vanskelige. Når en skal vurdere kvaliteten på revisjonsarbeidet, vil det likevel ofte bli mer subjektivt. Det bør det også være, siden situasjonen varierer fra selskap til selskap og fra år til år i den enkelte selskap. For at revisjonsutvalget skal sikre seg at de rette vurderingene er gjort, har vi laget denne oppsummeringen. Den inneholder henvisninger til lovtekst og til det NUES (Norsk Anbefaling til Eierstyring og selskapsledelse) har utalt på området. Vi har også lagt inn noen utfyllende kommentarer for å gi revisjonsutvalgsmedlemmer noen huskelister som kan brukes til hjelp i vurderingene. Lykke til med et godt samarbeid! Asbjørn Næss og Thore Kleppen KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

3 Fra Lov om Almennaksjeselskaper: Revisjonsutvalgets oppgaver Revisjonsutvalget skal: a) forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt selskapets internrevisjon om slik funksjon er etablert, c) ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot revisors uavhengighet. Videre følger noen sentrale punkter fra boken Revisjonsutvalg i Norge (klikk linken for pdf av hele boken). Sidetallene foran hver overskrift viser hvor i boken du finner nettopp dette punktet. (S 35) NUES-Anbefalingen Kapittel 15 sier om revisors rolle: Revisor bør årlig fremlegge for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med revisjonsutvalget selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Styret og revisor bør ha minst et møte i året uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelse er til stede. Disse forholdene er ytterligere utdypet i kap. 15. (S 34) Løpende kontakt med revisor Det er naturlig at revisjonsutvalget forsikrer seg om at den lovpålagte revisjon av årsregnskapet m.v. gjennomføres av uavhengige revisorer, at det foreligger en revisjons- og honoraravtale, at det er utarbeidet en en revisjonsstrategi og plan inkl. bemanningsplan, samt at revisjonen utføres effektivt. Revisjonsutvalget bør hvert år gjennomgå revisjonsstrategien og revisjonsplanen for året. Revisjonsutvalget bør overordnet vurdere fastleggelsen av revisors vesentlighetsnivå og de ressurser (bemanning og kvalifikasjoner) som skal anvendes i gjennomføringen av revisjonen. Revisjonsutvalget bør vurdere revisjonsprosessens hensiktsmessighet og effektivitet. Dette inkluderer bl.a. en vurdering av i hvilket omfang revisor har utført de planlagte oppgaver, samt hvorfor det eventuelt er foretatt endringer i forhold til revisors opprinnelige planer. Revisjonsutvalget bør sammen med den valgte revisor gjennomgå de vesentligste forhold som er konstatert gjennom revisjonen. Der bør skje en diskusjon om vesentlige regnskaps- og revisjonsmessige skjønn samt begrunnelsen og dokumentatsjonen av dette. Ikke-korrigererte feil og manglende oppfyllelse av opplysningskrav bør gjennomgås sammen med begrunnelsen for at feilene ikke er rettet. Revisjonsutvalgets arbeid omfatter innhentelse av tilbakemelding om revi-sjonen fra personer som sitter sentralt i virksomheten i forhold til revisjon og regnskapsavleggelse, herunder eksempelvis CFO, leder for den interne revisjon, controller m.v. Revisjonsutvalget bør forsikre seg om at den daglige ledelse følger opp svakheter, feil, mangler m.v. (S 38) Om uavhengighet Revisjonsutvalget skal vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jfr revisorlovens kap. 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot revisors uavhengighet KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

4 Revisjonsutvalget bør innhente opplysninger om de policies og prosesser som revisjonsselskapet har, for å sikre og opprettholde uavhengigheten og overvåke overholdelsen av relevante uavhengighetskrav. Revisjonsutvalget bør overvåke revisjonsselskapets overholdelse av gjeldende lovgivning og etiske standarder i relasjon til uavhengighet herunder partnerrotasjon. Revisjonsutvalget bør vurdere de ikke-revisjonstjenestene som revisjonsselskapet leverer, for å redusere risikoen for at disse tjenestene påvirker revisors uavhengighet og objektivitet. Vi har erfart at Kredittilsynet kan stille spørmålstegn ved honorar for ikke-revisjonstjenester som overstiger revisjonshonoraret. Revisjonsutvalget bør i samarbeid med styret fastlegge retningslinjer for eventuell ansettelse av tidligere medarbeidere i revisjonsselskapet særlig i hva angår de ansvarlige partnere og de personer som har deltatt i revisjonsteamet. Målet med bestemmelsen er å sikre at revisor er og blir uavhengig og objektiv. Lovgivningen og de internasjonale revisjonsstandarders krav til revisors uavhengighet strammes stadig til. De til enhver tid gjeldende regler skal minimum oppfylles. Alle deler av samarbeidet mellom virksomheten og revisor, henholdsvis revisjonsselskapet skal vurderes og overvåkes. Kapittel 15 i NUES-Anbefalingen sier blant annet følgende: Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. (S 40) Ytterligere tjenesteytelser (non-audit services) Målet med å utarbeide retningslinjer innenfor dette området bør være å kunne anvende revisjonsselskapet så hensiktsmessig som mulig samtidig med at det ikke oppstår risiko for at dette påvirker revisors uavhengighet og objektivitet. Revisjonsutvalget bør vurdere den kompetanse revisjonsselskapet innehar innenfor relevante ikkerevisjonsytelser, samt overvåke hvorvidt det foreligger tilstrekkelige rutiner som sikrer at det ikke oppstår trusler mot revisors uavhengighet og objektivitet i forhold til revisjonen. Revisjonsutvalget bør innstille til styret hvilke ikke-revisjonsoppgaver revisjonsselskapet kan påta seg, eventuelle maksimalhonorarer, samt eventuelle individuelle og/eller samlede honorarbegrensninger det kan arbeides innenfor. (Et eksempel på en policy for revisjonsselskapets levering av ikke-revisjonsytelser (non-audit services) fremgår av bokens bilag 4) Revisor skal påse at han ikke opptrer slik at det er risiko for at man på revidere resultatet av egne rådgivningstjenester, at man ivaretar funksjoner, herunder gi råd om eller utformen strategier, systemer som har betydning for regnskapet, eller internkontrollen, eller gir premisser for like. Det samme gjelder hvis man over tid erstatter kapasitet eller kompetanse, eller at honoraret fra bistand er betydelig sett opp i mot revisjonshonoraret. Revisjonsutvalget og styret har et særlig ansvar for å følge opp at revisor ikke leverer tjenester som truer integriteten til selskapets revisjon, og treffe nødvendige tiltak i de tilfeller der slike grenser er overtrådt. Finanstilsynet har blant annet gitt uttalelser og uttalt at enkelte aktører ikke har hatt tilstrekkelig uavhengighet til å være valgbare som selskapets revisor KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

5 Årlig evaluering av eksternrevisor Momenter for vurdering Vurdering Kvalitet på revisjonen og de ressurser revisor har brukt Partner og teamets bransje, selskapskompetanse, samt revisjons- og regnskapskompetanse. Ber revisor systematisk om tilbakemelding? Hvordan har tilgjengeligheten på partner og de erfarne revisorer vært for ledelsen? Har man ved behov hatt tilstrekkelig tilgang på eksperter? Har ansvarlig partner diskutert revisjonsplan og hvordan denne tar tak i sentrale utfordringer og risikoforhold i virksomheten med styret og ledelsen. Inkluderer dette diskusjoner omkring misligheter, korrupsjon, underslag og bevisst feilrapportering? Hvordan har revisjonen fordelt seg på de forskjellige enheter, regnskapssenter og selskaper? Hvordan er de enkelte deler av teamet instruert og informert av ansvarlig partner? Hvordan har revisors leveranser vært, sett imot de definerte kriterier for leveranser, slik disse kramkommer i avtalen, tilbud eller revisjonsplan? Hvordan har revisor ajourført revisjonsplanen og gjennomføringen etter endringer i virksomheten? Var disse avstemt mot revisjonsutvalget? Har revisorferdigstilt sitt arbeid til avtalt tid? Hvis revisor har hatt besøk av tilsynsmyndigheter (f. eks Finanstilsyn), ble revisjonsutvalget informert om resultatet og til rett tid? Er revisjonshonoraret rimelig, sett i lys av virksomhetens størrelse, kompleksitet og risiko? Hva er årsaken til vesentlige endringer i honoraret? Er disse kommunisert til styret eller kontrollutvalget? Kommunikasjon og samarbeid Har revisjonen hatt en profesjonell og åpen dialog med styret og revisjonsutvalget? Har man fått fullstendig informasjon og er den presentert på en forståelig måte, også i komplekse problemstillinger? Har revisor bidratt til en god gjennomgang av regnskapet, herunder sentrale regnskapsmessige vurderinger? Hvordan vurderer revisor selskapets regnskapsrapporteringspraksis, sett mot andre ledende aktører? Har revisor bidratt til profesjonell belysning av sensitive tema som ledelsesrapportering, internkontroll, varsling og kvalitet i finansledelsen? Er styret eller revisjonsutvalget varslet umiddelbart der hvor det har vært utfordringer i samarbeidet med ledelsen innen disse temaene? Har revisor bidratt til faglig oppdatering av styret og kontrollutvalget ved endringer i regnskapsregler, selskapslovgivning og revisjonsstandarder, der disse påvirker virksomheten. Revisors uavhengighet, objektivitet og profesjonell skepsis Har revisor rapportert alle forhold som påvirker revisors uavhengighet? Hvilke rutiner har revisor for å sikre sin uavhengighet? Bekrefter revisor dette årlig til styret og kontrollutvalget? Har det vært vesentlige uoverensstemmelser mellom ledelse og revisor? I så fall, presenterte revisor et klart syn i slike saker? Hvordan var prosessen mellom ledelse og revisor i å avklare slike saker? Hvis revisor har bygget på internrevisor eller andres arbeid i sin revisjon, har dette vært godkjent i styret og kontrollutvalget? Hva har det vært av ulikt syn på disse områdene? Har alle vesentlige tilleggstjenester vært godkjent selskapers rutiner for dette? Hvilke tjenester er levert siste år, og hvordan er disse vurdert opp i mot revisorforskriftens kap 4? 2014 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

6 KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen N-0306 Oslo Asbjørn Næss, Partner Tlf.: Thore Kleppen, Partner Tlf.: kpmg.no 2014 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ).

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. Fremtidens regnskap Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører?

KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? KPMG MEDIA KPMGs digitale frontlinjekriger Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? Her er rapportene du ikke må gå glipp av! KPMGs Kundeportal er på en måte «revisjonsbransjens nettbank».

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Utbytte og konsernbidrag 2014

Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Årsavslutningen 2014 nærmer seg og tiden kommer for beregning av utbytte og konsernbidrag. Det er gjort enkelte mindre endringer i utdelingsreglene

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Omfattende nasjonale regelverksendringer,

Omfattende nasjonale regelverksendringer, INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 12-2015 Omfattende nasjonale regelverksendringer, og en del relevant internasjonalt To viktige høringsnotater er i løpet av den siste tiden blitt offentliggjort

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak 2014 for børsnoterte foretak Innhold Hva årsrapporten skal omfatte 3 Del 1 Den «opprinnelige» årsberetningen 4 Del 2 Foretaksstyring/ NUES 6 Del 3 7 Del 4 Betalinger til myndigheter 8 9 10 for selskap

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2013 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Sluttspurt før sommeren?

Sluttspurt før sommeren? INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2014 Sluttspurt før sommeren? De siste ukene har vært preget av en stri strøm av guidelines, utkast til RTS er (Regulatorisk Teknisk Standard) og endelige

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter 23. oktober 2014 Jeanette Vatnemo Rasmussen Agenda 1. Økonomiske misligheter definisjon 2. Dagens risikobilde 3. Dagens regelverk 4.

Detaljer