En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio"

Transkript

1 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første halvdel av januar har Basel-komitèen og EBA publisert flere viktige dokumenter relatert til definisjoner av og rapporteringskrav relatert til både LCR, NSFR og Leverage Ratio. Definisjonsendringene er primært av positiv art for bankene, men de tilknyttede rapporteringskravene kan bli til dels utfordrende. Vi tar til slutt også med noen ord om foreslåtte kapitalkrav for globalt systemviktige forsikringsselskaper og foreslåtte kriterier for å identifisere systemkritiske finansinstitusjoner som verken er banker eller forsikringsselskaper. Liquidity Coverage Ratio (LCR): Definisjoner og likvide aktiva I henhold til CRD IV / CRR skal bankene oppfylle LCR-kravet med minst 60% fra og deretter stigende til 100% fra og med Definisjoner av likvide aktiva som kan inngå for å oppfylle kravet er et sentralt og kritisk parameter. Basel-komitéen publiserte nå i januar en veiledning til nasjonale tilsynsmyndigheter mht metodikk for å vurdere og klassifisere ulike aktiva, mht om de kan inngå som enten aktiva med ekstremt høy likviditet og ekstremt høy kredittkvalitet eller som aktiva med høy likviditet og høy kredittkvalitet. Metodikken bygger på ulike kriterier og parametre innenfor tre hovedområder: Egenskaper ved aktivaene Egenskaper ved markedsstrukturen Markedslikviditeten Disse er igjen inndelt i mer konkrete karakteristika som kvaliteten på aktivaene, transparens og standardisering, aktivt og dypt marked og likviditet. Metodikken lister konkrete kriterier og eksempler på måleparametre som kan anvendes innenfor disse klassene av karakteristika.

2 Av særlig betydning for norske banker er en EBA-rapport som har vurdert definisjonene av likvide eiendeler i LCR. EBA publiserte rapporten den Finanstilsynet henviser til rapporten på sin hjemmeside den EBA-analysen bygger på en kvantitativ data-tilnærming, men lar også kvalitative faktorer spille inn i grunnlaget for anbefalingene. Den empiriske analysen viser at statsobligasjoner og OMF er med utestående volum over hhv 250 og 500 millioner Euro er å anse som ekstremt høyt likvide og at statspapirer med volum over 100 millioner Euro, samt OMF, foretaksobligasjoner og obligasjoner utstedt av multinasjonale organisasjoner og lokale statlige foretak med utestående volum utover 250 millioner Euro, samt Retail Mortgage Backed Securities med volum på over 100 millioner Euro kvalifiserer som høyt likvide. Eiendelsklassene aksjer, Asset Backed Securities for øvrig og gull kvalifiserer ikke som likvide eiendeler. Supplerende vurderinger gjør imidlertid at anbefalt godkjente likvide aktiva fra EBA ikke samsvarer helt og fullt med resultatene av de kvantitative analysene. EBA anbefaler at: alle obligasjoner utstedt eller garantert av EØS-stater, EØSsentralbanker og multinasjonale organisasjoner kvalifiserer som ekstremt høyt likvide aktiva (nivå 1-aktiva) OMF er anbefales ikke å kvalifisere til nivå 1, til tross for resultatene av de kvantitative studiene OMF er anbefales derimot å inngå som likvide aktiva (nivå 2) sammen med foretaksobligasjoner, obligasjoner utstedt av lokale myndigheter og Retail Mortgage Backed Securities og visse aksjer. Det er knyttet ytterligere betingelser til disse aktivaklassene for at de skal kvalifisere. Gull anbefales ikke å kvalifisere som likvide aktiva under LCR Rapporten drøfter i tillegg de operasjonelle kravene til likvide aktiva. EU-kommisjonen skal innen utgangen av juni 2014 legge frem den endelige definisjonen av LCR basert på blant annet resultatene i den forannevnte rapporten. Til slutt skal det nevnes at Basel-komitéen har foreslått en konkret endring i definisjonen av nivå 2B-aktiva. Denne endringen åpner opp for at nasjonale tilsynsmyndigheter kan godkjenne at kommitterte likviditetsfasiliteter i sentralbanken kan telle med som et ordinært nivå 2B-aktiva og ikke kun være tilgjengelig for stater som har fått godkjent unntaksordninger. Regelverket innebærer ikke at sentralbankene skal ha noen plikt til å tilby slike fasiliteter, og flere forutsetninger må være oppfylt for at fasiliteten skal telle med som et høyt likvid aktiva: Det må betales en avgift tilsvarende det høyeste av 0,75% pr år og 0,25% over forskjellen mellom avkastningen på aktivaene som sikrer kredittfasiliteten og avkastningen på en representativ portefølje av høyt likvide aktiva justert for forskjeller i kredittrisiko Det må stilles sikkerheter for kredittfasiliteten Kredittfasiliteten må være kommittert i mer enn 30 dager og sentralbankens adgang til å si opp fasiliteten må være underlagt visse begrensninger Det må være offentlig tilgjenglig informasjon at sentralbanken tilbyr slike fasiliteter, og tilsynsmyndighetene må offentliggjøre at de aksepterer slike fasiliteter som en del av nivå 2B-aktivaene. LCR: Rapporteringskrav Nå i januar 2014 har Basel-komitéen også publisert de endelige standardene for krav til bankenes offentliggjøring av LCR. Hovedtrekkene i denne standarden er som følger: Offentliggjøring av LCR skal finne sted fra og med 1. januar 2015 LCR skal publiseres kvartalsvis Offentliggjøringen skal skje i bankenes finansielle rapporter (kvartals- og årsrapporter), eller, som minimum, i form av angivelse av en klar henvisning til publisering på bankens nettside Bankene må dessuten, enten på sin nettside eller gjennom offentlig tilgjengelige rapporter, holde tilgjengelige malene for historisk rapportert LCR-informasjon LCR-rapporteringen skal skje på fastsatt, standardisert mal Både vektet og uvektet LCR-informasjon skal publiseres Publiserte LCR-data skal være basert på gjennomsnittet av daglige LCR-data for siste kvartal For å lette implementeringen kan det frem til og med tillates at publiserte data ikke bygger på gjennomsnittet av daglige data. I så fall skal beregningene være gjennomsnittet av månedstall. I tillegg til den kvantitative informasjonen skal bankene supplere med kvalitative vurderinger relatert til LCR. Dette skal hvis relevant omfatte følgende forhold: Hoveddrivere bak LCR-nivået og endringene i deres bidrag til LCR Endringer innenfor perioden og over tid Sammensetningen av de likvide aktivaene Konsentrasjon av funding Derivateksponeringer og potensiell innkalling av sikkerheter Valutamessig mismatch i LCR Beskrivelse av graden av sentralisert likviditetsstyring og samspillet mellom enhetene i konsernet Andre inn- og utbetalinger i LCR-beregningen som ikke fanges opp av den standardiserte malen, men som likevel er relevante for bankens likviditetsprofil Bankene gis anledning til å supplere publiseringen av minimumskravene med relevant tilleggsinformasjon

3 Bankene bør på dette området særlig merke seg det antatt i praksis komplekse kravet om at publiserte LCR-data skal representere gjennomsnittet av daglige verdier over kvartalet. Net Stable Funding Ratio (NSFR) I løpet av januar har Basel-komitéen også offentliggjort et høringsdokument relatert til foreslåtte endringer i definisjonen av NSFR. Hovedtrekkene i endringene kan oppsummeres til at innskudd nå foreslås gitt bedre uttelling som stabil finansiering enn tidligere foreslått, samt at kravene til stabil finansiering for visse typer utlån og andre aktiva justeres. Sentrale endringsforslag omfatter (listen er ikke komplett): Stabile finansieringskilder: Såkalte operasjonelle innskudd foreslås nå å inngå med 50% som stabil finansiering, mot tidligere 0% Stabile innskudd foreslås å inngå med 95%, mot tidligere 90% De såkalte mindre stabile innskuddene foreslås å kunne inngå med 90% mot tidligere 80% Visse typer finansiering, herunder interbank-funding, med gjenstående løpetid på mellom 6 og 12 måneder skal kunne inngå med 50%. Disse var tidligere gitt en effekt på 0% Kravet til stabil finansiering: Likvide aktiva som teller med for å oppfylle LCR-kravet gis krav til stabil finansiering som ikke påvirkes av gjenstående løpetid. Kravet settes til 5% for nivå 1-aktiva, 15% for nivå 2A-aktiva og 50% for nivå 2B-aktiva For utlån til privatpersoner og småbedrifter som ikke har 35% risikovekt i kapitaldekningsberegningen, men som har gjenstående løpetid under ett år senkes kravet til stabil finansiering fra 85% til 50% Også visse andre aktiva, herunder ikke pantsatte lån (eksklusive lån til andre finansinstitusjoner) med risikovekt over 35% og løpetid over ett år, ikke pantsatte ikke høyt likvide aktiva som ikke er i mislighold og aksjer notert på børs, har fått redusert kravet til stabil finansiering fra 100% til 85% Følgende aktiva får et høyere krav til stabil finansiering enn tidligere: Høyt likvide aktiva som er pantsatt for en periode på 6-12 måneder (50% i foreslått versjon) Utlån til andre banker med gjenstående løpetid 6-12 måneder øker fra 0% til 50% Utlån til finansinstitusjoner som ikke er banker og andre ikke høyt likvide aktiva med gjenstående løpetid på under ett år. Her øker kravet til stabil finansiering fra 0% til 50% Leverage Ratio Serien av nyheter fra Basel-komitéen nå i januar omfatter også standarder for Leverage Ratio og publiseringen av denne. I selve formelen for beregningen av Leverage Ratio er det foretatt viktige endringer. Norske banker bør særlig merke seg følgende (listen er ikke fullstendig): Utenom balanse-poster ble tidligere gitt en, i all hovedsak, enkel vekt på 100%. De skal nå i stedet innregnes med de samme kredittkonverteringsfaktorene som under standardisert metode for kapitaldekning. Under gitte forutsetninger kan mottatt variasjonsmargin anvendes for å redusere Leverage Ratio-eksponeringen for de relaterte derivatposisjonene Uten at det er en nyhet, så er det verdt å merke seg at konsolideringen for beregningen av Leverage Ratio ikke skal være det regnskapsmessige konsernet, men det kapitaldekningsmessige konsernet. Basel-komitéen fortsetter å teste Leverage Ratio for et nivå på 3%, men fremholder at det er til vurdering om dette er en relevant størrelse både ifht. en komplett kredittsyklus og ifht. ulike forretningsmodeller. Videre vurderer komitéen fortløpende om kapitalstørrelsen skal være ren kjernekapital eller samlet ansvarlig kapital. Kravet til offentliggjøring av Leverage Ratio bygger på følgende prinsipper og krav: Offentliggjøring skal finne sted fra

4 Offentliggjøring skal finne sted minst kvartalsvis, men for øvrig med samme frekvens som bankene benytter for publisering av finansiell informasjon Offentliggjøringen skal omfatte: Et oppsummerende sammenligning av sum regnskapsførte aktiva og eksponering ihht Leverage Ratio En standardisert mal som viser detaljene i Leverage Ratio En avstemming som spesifiserer og forklarer forskjellen mellom sum balanseførte aktiva ihht regnskapet og eksponeringen i Leverage Ratio Diverse annen påkrevet informasjon, herunder a) å forklare vesentlige endringer i Leverage Ratio og b) å påse at bankens pilar 3-rapport omfatter som minimum informasjon om teller og nevner i beregningen av Leverage Ratio, samt Leverage Ratio Leverage Ratio må publiseres i bankenes finansielle rapporter (kvartals- og årsrapporter), eller, som minimum, i form av angivelse av en klar henvisning til publisering på bankens nettside Bankene må dessuten, enten på sin nettside eller gjennom offentlig tilgjengelige rapporter, holde tilgjengelige historisk rapportert Leverage Ratio-informasjon Foreslåtte kapitalkrav for globalt systemviktige forsikringsselskaper Den internasjonale organisasjonen for tilsyn med forsikringsvirksomhet (IAIS) har lagt opp til en 3-stegsprosess for å etablere de særskilt høyere kapitalkravene til internasjonalt systemviktige forsikringsselskaper (G-SII). De ser for seg følgende prosess: 2014: etablering av det såkalte basiskapitalkravet (BCR), som omtales nærmere nedenfor 2015: etablering av det økte kravet til tapsabsorberende evne (HLA Higher Loss Absorbency) for G-SII 2016: etablering av en global, risikobasert standard for kapitalkrav på konsolidert nivå gjeldende for internasjonalt aktive forsikringsselskaper Første steg i dette arbeidet er å få på plass BCR. IAIS publiserte derfor et høringsdokument nå i desember 2013 som beskriver foreslåtte prinsipper for BCR. Dokumentet er dog ikke særlig presist mht. både nivå og beregningsmetodikk. Imidlertid presenterer det seks grunnleggende prinsipper for utformingen av BCR: 1. viktige risikokategorier må reflekteres 2. sammenlignbarhet på tvers av landegrenser 3. motstandsdyktighet under stress 4. enkel utforming og presentasjon 5. intern konsistens 6. optimalisering av transparens og bruk av offentlig tilgjengelig informasjon Videre oppstilles følgende tre sentrale formler: BCR kapitalrate*) = Kvalifiserende kapitalressurser / Påkrevet kapital Sum av (Forpliktelsesfaktorer ganget med Mål på forpliktelser) + Sum av (Eiendelsfaktorer ganget med Mål på eiendeler) + Sum av (NTNI-faktorer**) ganget med Mål på NTNI) + Sum av (Andre faktorer ganget med Andre mål) = Påkrevet kapital Kvalifiserende kapitalressurser = Kapitalressurser +/- Justeringer *) Kravet er at kapitalraten skal være minst 100% **) NTNI = Non Traditional Non Insurance, dvs ikke-tradisjonelle ikke forsikringsbaserte aktiviteter (for eksempel bankvirksomhet som inngår i et forsikringskonsern)

5 Som det vel skulle fremgå av beskrivelsene ovenfor så er dette høringsdokumentet særdeles prinsippbasert og sier derfor lite om konkret beregningsmetodikk og hvilket kapitalnivå forsikringsselskaper må forvente å skulle oppfylle. Kriterier for å identifisere systemviktige finansinstitusjoner for øvrig I tillegg til de globalt systemviktige bankene og de globalt systemviktige forsikringsselskapene så kan det også eksistere finansinstitusjoner som verken er banker eller forsikringsselskaper, men som likevel er å anse som globalt systemviktige. Financial Stability Board (FSB) publiserte et høringsdokument relatert til foreslått metodikk for å identifisere globalt systemviktige institusjoner av sistnevnte kategori. På samme måte som for bankene er metodikken foreslått å skulle bygge på følgende fem grunnleggende klasser av kriterier: Størrelse ( size ) Sammenvevdhet ( interconnectedness ) Erstattbarhet ( substitutability ) Kompleksitet ( complexity ) Globale aktiviteter ( global activities (cross-jurisdictional activities) ) Innenfor hver av hovedklassene er det foreslått et sett av ulike parametere som skal danne grunnlaget for den konkrete identifiseringen og klassifiseringen. Disse parametrene vil være forskjellige for de tre hovedgruppene institusjoner finansieringsselskaper, markedsmellommenn (verdipapirmeglere) og investeringsfond. Et grunnleggende kriterium for å klassifisere vil dog uansett være at man har en balansesum eller aktiva til forvaltning på minimum USD 100 milliarder. Vil du vite mer? Ønsker du noen å diskutere konsekvensene av dette for ditt selskap med? Kontakt: Are Jansrud Partner, Head of Financial Services Telefon: E-post: kpmg.no The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Norway. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.

Ikke alle har hatt sommerferie... noen vedtak, og en stri strøm av endringsforslag og detaljspesifikasjoner!

Ikke alle har hatt sommerferie... noen vedtak, og en stri strøm av endringsforslag og detaljspesifikasjoner! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2013 Ikke alle har hatt sommerferie... noen vedtak, og en stri strøm av endringsforslag og detaljspesifikasjoner! Det meste gjelder primært for banker,

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

Sluttspurt før sommeren?

Sluttspurt før sommeren? INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2014 Sluttspurt før sommeren? De siste ukene har vært preget av en stri strøm av guidelines, utkast til RTS er (Regulatorisk Teknisk Standard) og endelige

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2011 19. september 2011 Partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011

Detaljer

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 27-2014 Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV 19. mai og 20. mai 2014 Velkommen Agenda Generelt om rapporteringskrav og teknisk standard for rapportering (ITS) Tekniske løsninger Nærmere om rapporteringskravene:

Detaljer

Pilar 3 2012 BN Bank ASA

Pilar 3 2012 BN Bank ASA Pilar 3 2012 BN Bank ASA sregler Innhold Innledning... 3 Dagens kapitaldekningsregler... 4 Metodevalg for BN Bank ASA... 9 Konsolidering... 9 Kapitaldekning...10 Styring og kontroll av risiko...12 Sammenligning

Detaljer

Pilar 3. Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015

Pilar 3. Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015 Vurdering av IRB-bankenes pilar 3-rapporter DATO: 22.01.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 1.1 Formål 4 1.2 Regelverket om offentliggjøring av finansiell informasjon 4 1.3 Internasjonalt arbeid

Detaljer

Utbytte og konsernbidrag 2014

Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Årsavslutningen 2014 nærmer seg og tiden kommer for beregning av utbytte og konsernbidrag. Det er gjort enkelte mindre endringer i utdelingsreglene

Detaljer

Pilar 3 2010 BN Bank ASA

Pilar 3 2010 BN Bank ASA Pilar 3 2010 BN Bank ASA Innhold Formålet med dokumentet...3 Dagens kapitaldekningsregler...4 Pilar 1...4 Pilar 2...5 Pilar 3...5 Nye reguleringer...5 Nye kapitaldekningsregler (Basel III)...5 Metodevalg

Detaljer

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kredittilsynet NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Notat om gjennomføringen i Norge til uttalelse September 2004 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 INNHOLDET I DOKUMENTET... 4 2 FORSLAGET FRA EU-KOMMISJONEN...

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver

FINANSNYTT. Finansforetaksloven en oversikt. Internrevisjon fra utsiden. Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2015 Finansforetaksloven en oversikt Internrevisjon fra utsiden Bruk av kundedata noen generelle regler og fallgruver Finansforetaksloven medfører nye rammevilkår

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank Risiko- og kapitalstyring 2011 SpareBank 1 SR-Bank Innledning Dokumentet er utarbeidet for å gi markedet best mulig informasjon om SpareBank 1 SR-Bank sin risiko- og kapitalstyring. Det er i tillegg ment

Detaljer

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1) Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Høringsuttalelse Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

Pilar III rapport 31.12. 2011

Pilar III rapport 31.12. 2011 Pilar III rapport 31.12. 2011 1 Innledning... 1 2 Basel II og Basel III- Kapitaldekningsregelverk... 2 2.1 Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 2.2 Pilar 2 - Bankens egenvurdering av samlet

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

FINANSNyTT. Samfunnsansvar i finansnæringen. CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes overskudd under oppreservering

FINANSNyTT. Samfunnsansvar i finansnæringen. CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes overskudd under oppreservering FinAnSnYTT 1 FINANSNyTT nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Juni 2013 Konsernsjefen i Eika Gruppen: Tilbake til eikerøttene Samfunnsansvar i finansnæringen CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes

Detaljer

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. Fremtidens regnskap Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet

Detaljer