Omfattende nasjonale regelverksendringer,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omfattende nasjonale regelverksendringer,"

Transkript

1 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr Omfattende nasjonale regelverksendringer, og en del relevant internasjonalt To viktige høringsnotater er i løpet av den siste tiden blitt offentliggjort på hjemmesiden til Finansdepartementet. I tillegg er det avklaringer rundt forskriften om boliglånspraksis og foreslått økt motsyklisk buffer. Finansmarknadsmeldinga og et par dokumenter fra EBA og EIOPA får også omtale i denne utgaven av Innblikk. Det samme gjelder interessante rundskriv fra Finanstilsynet på både verdipapirforetaksområdet og andre områder. Sist, men ikke minst, så nevner vi det høyst Solvens 2-relevante høringsnotatet om skattemessig behandling av forsikringsselskapenes avsetninger. Norges Bank gir råd om økt motsyklisk kapitalbuffer I brev av 17. juni til Finansdepartementet gir Norges Bank råd om at den motsykliske kapitalbufferen øker fra 1,0% (med virkning fra ) til 1,5% med virkning fra Forskrift om krav til utlån med pant i bolig Finanstilsynets forskriftsforslag er behørig omtalt i tidligere utgave av Innblikk (nr 7/2015). Finansdepartementet har nå fastsatt endelig forskrift. Sammenlignet med forskriftsforslaget så er den endelige versjonen like streng hva gjelder kravene til saksbehandling, belåningsgrader, betjeningsevne og avdrag. Bankene får dog en viss fleksibilitet. Inntil 10% av lånvolumene som innvilges pr kvartal kan bryte med kravene. Også slike lån må dog være innenfor rammer vedtatt av styret og ledelsen i banken, og andelen slike lån må rapporteres til styret og ledelsen. Forskriften presiserer videre at eksisterende lån som er i brudd med forskriften kan refinansieres, forutsatt at pant i samme eiendom videreføres og hverken lånebeløp eller avdragstid økes.

2 Tematilsynsrapport: Virksomhetsstyring i mindre banker Den 10. juni kom denne tematilsynsrapporten, utarbeidet på basis av tilsyn i 10 mindre banker. Tilsynet har dekket over ordnet styring og kontroll, kredittområdet, handel med verdipapirer og styret. Noen sentrale poenger fra rapporten er: Styrerapportering om internkontroll må være konkret, og også dekke avvik og hendelser i løpet av året selv om disse er utbedret Risikostyringsfunksjonen anses som en kjernevirksomhet og kan derfor ikke utkontrakteres For at godtgjørelsesordninger skal være i samsvar med unntaksbestemmelsen så er god praksis å fastsette kriteriene for tildeling etter utløpet av opptjeningsperioden Bankene bør sikre to par øyne -prinsippet i kredittvurderinger og kredittbeslutninger På verdipapirhandelsområdet anbefales en tredeling: front office, middle office og back office Styrets sammensetning må være allsidig. Styets egenevaluering bør være tilgjengelig for valgkomiteen, og selv om det ikke er formkrav til prosessen så anbefales det at man gis mulighet til å svare anonymt i prosessen Samarbeidende grupper unntak fra konsolideringsplikten Finansforetaksloven angir at eierandeler i finansforetak innenfor samarbeidende grupper skal konsolideres uansett størrelse på eierandelen. For eierandeler i andre foretak enn kredittforetak kan det gis unntak for konsolideringsplikt dersom eierandelen er under 10%. Regjeringen har via Finansmarknadsmeldinga kommentert anvendelsen av unntaksbestemmelsen. De legger opp til en restriktiv holdning. Unntak bør gis ved enkeltvedtak, ikke som generell forskriftshjemmel og med begrenset tidsvirkning. Unntak skal bare gis når det er helt ubetenkelig. For øvrig kan det nevnes at konsolideringsplikten bare gjelder for finansforetak, dvs at for eksempel eierandeler under 20% i verdipapirforetak, eiendomsmeglere, fondsforvaltningsselskaper, etc ikke skal konsolideres som følge av dette regelverket. Konsolidering av eierandeler under 10% skal først skje fra Høringsnotat: Forskriftsforslag LCR Den 1. juni la Finanstilsynet frem høringsnotat og forslag til norsk LCR-forskrift. De rent tekniske beregningsbestemmelsene inneholder ingen vesentlige nyheter eller forskjeller fra europeisk LCR. Likevel inneholder høringsnotatet og forskriftsforslaget flere viktige momenter: For de systemviktige institusjonene og andre banker med minst 20 mrd NOK i forvaltningskapital foreslås det en førtidig innføring av kravet ved at disse må oppfylle 100% LCR allerede fra Øvrige banker foreslås å følge EU sin opptrappingsplan fra 60% LCR pr og til 100% LCR pr For verdipapirforetakene foreslås det p.t. ikke innført noe LCR-krav da man ønsker å avvente EU-kommisjonens vurderinger på det området. Finansieringsforetakene pålegges ikke krav om LCR, og for datterselskaper i konsern åpnes det opp for å søke om unntak fra LCR-kravet. Det foreslås et krav om 100% LCR for USD og EUR fra dersom disse valutaene er signifikante for banken. Imidlertid forskriftsfestes ikke denne bestemmelsene, men skal i stedet følges opp pr bank via pilar 2-mekanismen. Finanstilsynet vil for øvrig følge opp LCR for alle signifikante valutaer i den enkelte bank. Som signifikant valuta anses enhver valuta der forpliktelsene utgjør mer enn 5% av foretakets samlede gjeld. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å stille krav om 100% LCR for NOK, men bankenes LCR i NOK skal følges opp via pilar 2 og det er ønskelig med en høy LCR-dekning i NOK. Når det gjelder det mer beregningstekniske så foreslår Finanstilsynet en uttaksfaktor på 100% for såkalte supplerende utbetalinger, dvs kontantstrømmer relatert til produkter som ikke er definert i kommisjonsforordningens artikkel Her kan foretakene dog får godkjent bruk av en lavere faktor dersom de kan dokumentere at betalingene ikke vil tilsvare 100% uttaksfaktor. Regelverkets adgang til å nasjonalt åpne for å anvende 3% uttaksfaktor for visse innskudd etter vil Finans tilsynet avvente vurderingen av til den nye innskuddsgarantien er innført i norsk regelverk. For innskudd med forhøyet risiko for uttak skal foretakene anvende 10-20% uttaksfaktor, men nasjonale myndigheter kan fastsette enda høyere sats. Finanstilsynet signaliserer at de vil vurdere dette som ledd i sin oppfølging av den enkelte bank. Mht konsolidering (LCR skal oppfylles både på selskapsnivå og konsolidert nivå) så er det kun datterselskaper som skal konsolideres for LCR-formål. Når det gjelder krav til interne styringsdokumenter, organisering og prosedyrer så kreves det at foretakene har retningslinjer som sikrer at likviditetsporteføljen er tilstrekkelig diversifisert, samt at de likvide midlene må være disponert av en likviditetsstyringsfunksjon, dvs at denne må ha fullmakt til å realisere aktivaene. For systemviktige institusjonene og andre banker over 20 mrd NOK i forvaltningskapital foreslås det krav om rapportering av daglige LCR-data pr måned totalt og pr signifikant valuta. Innføringen av kravet vil dog hensynta bankenes behov for systemtilpasninger. Finanstilsynet foreslår at LCR-data på totalnivå og pr signifikant valuta skal offentliggjørs kvartalsvis fra og med 4. kvartal Finanstilsynet anser det som hensiktsmessig å avvente innføringen av minimumskrav til NSFR inntil endelige

3 definisjoner foreligger. Det forventes et lovforslag i EU innen utgangen av Inntil videre vil Finanstilsynet legge vekt på Likviditetsindikator 1, og da med en nedre grense på 105 for alle banker. Oppfølging av NSFR mot en grense på 100 vil bli benyttet som et supplement til oppfølgingen av dagens likviditetsindikator. Det foreslås heller ikke krav om offentliggjøring av NSFR før nærmere bestemmelser foreligger fra EBA. Når det gjelder andre rapporteringskrav på likviditetsområdet så fremgår det av vedlegg at Finanstilsynet legger opp til følgende: De såkalte Additional Monitoring Metrics implementeres fra september 2015 Rapporten om sikkerhetsstilte eiendeler ( asset encumbrance ) ble rapportert pr 1.kvartal med frist 11. mai Rapporteringskrav til intradag-likviditet vil Finanstilsynet avvente inntil det foreligger anbefalinger fra EBA. Dette innebærer at rapportering sannsynligvis tidligst vil skje fra 31. oktober Foretakenes 3-års finansieringsplaner tar Finanstilsynet sikte på å innhente første gang fra og med ILAAP: fra og med 2016 skal alle institusjoner utarbeide ILAAP. Finanstilsynet antar at dette kan skje som en integrert del av ICAAP. ILAAP er en prosess for å identifisere, måle, styre og overvåke likviditets- og finansieringsposisjoner, samt for å vurdere likviditetsposisjoner og likviditetsrisiko. Prosessen skal bl.a. kunne brukes av foretakene til å tilpasse likviditetsbuffere, samt kort- og langsiktig finansiering. Rundskriv om tematilsyn: sikkerhetsstillelse i bank Et annet interessant, men ikke helt ferskt, dokument fra Finanstilsynet er samlerapporten om tematilsyn når det gjelder sikkerhetsbruken i bankene. Rapporten er fra 5. februar, men har dessverre ikke blitt omtalt tidligere i Innblikk. Rapporten er basert på tematilsyn i 10 banker. Rapporten påpeker hva den anser som god praksis for bankens bruk og håndtering av sikkerheter for sine engasjementer. Oppsummert omfatter dette: 1. bankene bør ha skriftlige retningslinjer for verdivurdering av sikkerheter og disse retningslinjene bør gjennomgås minst en gang i året. 2. Bankenes retningslinjer for verdivurdering av sikkerheter bør angi hvordan sikkerhetsverdiene skal verdivurderes, normer for beregning av realisasjonsverdier, samt en eventuell mulighet for å kunne fravike de fastsatte rammene. 3. Bankenes retningslinjer for verdivurdering av sikkerheter bør inneholde krav til dokumentasjonsgrunnlag for ulike typer sikkerheter. 4. Bankens retningslinjer bør inneholde krav om en nedre grense for yieldnivå ved verdsettelse av markedsverdien på utleieeiendommer. Eventuelle avvik fra en slik nedre grense bør internt behandles på lik linje med øvrige avvikssaker innen kredittområdet. 5. Bankenes retningslinjer bør sette krav til at verdiene på sikkerheter oppdateres minimum i henhold til de krav til oppdatering av sikkerheter som fremgår av kapitalkravsforskriften. Det samme gjelder for krav til dokumentasjonsgrunnlag for oppdateringene. 6. Bankenes interne retningslinjer bør inneholde hvilke rutiner og godkjennelsesprosedyrer som skal følges for å kunne foreta endringer direkte i depot/depotsystemer. 7. Uavhengig gjennomgang av sikkerhetsverdier for A-IRB banker skal skje av personer/funksjoner som er uavhengige av den kredittgivende enhet/kredittprosessen. 8. Registrering av sikkerhetsverdier bør gjøres i ett system og de registrerte verdiene bør deretter kopieres til øvrige nødvendige systemer/datavarehus. 9. utover de kontroller som gjøres i selve kredittbevilgningsprosessen eller ved etableringen av depot bør bankene også foreta stikkprøvekontroller av sikkerhetsverdier i eksisterende portefølje. Resultatene av stikkprøvene bør inngå som del av den faste rapporteringen i banken. Høringsnotat: Skattemessig behandling av sikkerhetsavsetningen Finansdepartementet presenterte den 21. mai et høringsnotat om skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper, som konsekvens av nye avsetningsmodeller under Solvens 2. Normalt ville jeg latt mine kollegaer i KPMG Law ha enerett på å omtale slike skattemessige forhold. Men denne saken har så stor betydning i forhold til Solvens 2 at den også gis kortfattet spalteplass i Innblikk. Utkastet til lovforslag tilsier at det skal gis skattemessig fradrag for avsetninger til garantiordningen, naturskadefond og risikoutjevningsfond, samt forsikringstekniske avsetninger etter finansforetaksloven 14-7, jfr Dette innebærer at sikkerhetsavsetningen må tas til inntekt med skattemessig virkning i 2016 dersom lovforslaget blir vedtatt. Forsikringsselskapene bør vurdere utfallet av denne hørings- og lovgivningsprosessen i FLAOR (ORSA) for 2015 og med hensyn til kapitalplanleggingen frem mot Solvens 2 fra Forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering Nå i juni ble det fastsatt en forskrift som unntar visse virksomheter fra den meldeplikten til Finanstilsynet om utkontraktering som følger av hovedbestemmelsene på utkontrakteringsområdet. Blant annet unntas verdipapirforetak, verdipapirfondsforvaltere, AIF-forvaltere, kredittforetak som utsteder OMF, pensjonskasser, brannkasser og captives fra meldeplikten. Meldeplikten gjelder videre ikke for utkontraktering av administrative og driftsrelaterte oppgaver, herunder støttefunksjoner, og heller ikke for IKT-virksomhet som ikke omfattes av IKTforskriften.

4 Forslag til nytt regelverk på IKT- og betalingstjenesteområdet I lys av teknologisk utvikling og utkontrakteringspraksis foreslår Finanstilsynet endring i IKT-forskriften, samt en ny forskrift om betalingstjenester. Den mest sentrale endringen som foreslås i IKT-forskriften gjelder innføring av et eksplisitt krav om at avtaler om utkontraktering på IKT-området og endringer i slike avtaler skal behandles av styret. Styret skal forelegges planer for utkontrakteringen, med tilhørende risikovurderinger og tiltak for å sikre leveransen. Forskriften på betalingstjenesteområdet gjelder for banker, kredittforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak, samt filialer av slike foretak. Forskriftsforslaget legger opp til å kreve løpende risiko- og sårbarhetsanalyser av elektroniske betalingstjenester, samt tilsvarende analyser ved lansering av nye tjenester, vesentlige endringer eller hendelser. Forskriften omfatter videre krav til tiltak for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette innbefatter krav om å følge anerkjente standarder, samt krav om kryptering, autentiseringsmekanismer, med videre. Foretakene må også måle og overvåke datatrafikken for å avdekke og forhindre uautorisert bruk. Rundskriv: Compliancefunksjonen i verdipapirforetak I Rundskriv nr 5/2015 omtaler Finanstilsynet kontrollfunksjonen (eller compliance-funksjonen) i verdipapirforetakene nærmere. Det påpekes tydelig at styret og ledelsen har ansvaret for at det etableres en effektiv compliancefunksjon, samt at det fastsettes retningslinjer for denne. Funksjonen må være uavhengig av andre funksjoner, også risikostyringsfunksjonen og juridisk avdeling, og beslutninger om oppsigelse av complianceansvarlig bør fattes av styret. Ansatte i compliancefunksjonen bør bare ha mindre eierandeler i foretaket. I forhold til mindre foretak påpekes det organisatoriske utfordringene med å få etablert en tilstrekkelig uavhengig funksjon. Her åpnes det opp for en felles risikostyrings- og compliancefunksjon. Det åpnes også under gitte forutsetninger opp for en utkontrakteringsløsning mht funksjonen. Rundskrivet omtaler videre konkrete forventninger til compliancefunksjonens tre sentrale arbeidsoppgaver: a) kontroll, b) råd og veiledning og c) rapportering. Det må være etablert gode kontrollrutiner, og gjennomførte kontroller, samt registrerte hendelser og avvik må dokumenteres. Kontrollen må omfatte fysisk tilstedeværelse i tillegg til det dokumentbaserte. Kontroll av klagebehandlingsprosedyrene må inngå. Funksjonen skal dessuten gi råd og veiledning både til ansatte og tilknyttede agenter for å bidra til et nødvendig kompetansenivå. Rapporteringen må være omfattende, og dekke både gjennomførte kontroller og resultater av disse, så vel som registrerte hendelser og avvik, selskapets internkontroll, endringer i rammebetingelser, klager og klagebehandling, samt relevant myndighetsdialog,. Rundskriv: Organisering av verdipapirforetak I rundskriv nr 4/2015 er det et særlig fokus på taushetsplikt, informasjonshåndtering og informasjonssperrer. Rundskrivet tar videre for seg både krav til faktisk ledelse (kompetanse, antall ledere, med videre) og styret. Styret må minst ha tre medlemmer, hvorav ett eksternt medlem og ansatte kan som hovedregel ikke være styrets leder. EBA: Retningslinjer for styring og kontroll med renterisiko i bankporteføljen I slutten av mai la EBA frem en endelig rapport med retningslinjer for bankenes styring og kontroll med renterisiko i bankporteføljen. Retningslinjene peker på flere krav eller forventninger til bankene: bankene må vurdere og dokumentere at de har tilstrekkelig soliditet til å bære renterisikoen i bankporteføljen bankene må måle renterisikoen i bankporteføljen både i form av risiko for endringer i økonomisk verdi og i form av potensielle effekter på netto renteinntekter bankene bør regelmessig måle økonomisk verdi og effekt på netto renteinntekt under ulike scenarioer: parallelle skift i rentekurven, endringer i rentekurvens form og endringer i forholdet mellom ulike markeder bankene må etableres robuste styringssystemer for renterisiko i bankporteføljen bankene bør ha robuste, god gjennomtenkte og dokumenterte policyer for å håndtere renterisiko i bankporteføljen bankene bør rapportere effektene av et standard rente risikosjokk på 2%-poeng til tilsynsmyndighetene I tillegg inneholder retningslinjene en rekke føringer for stress testingen på området, samt for måling, datakvalitet og rapportering. Blant annet bør stresstestingen hensynta risikoen for adferdsendringer hos kundene. BIS med diskusjonsnotat om kapitalkrav for renterisiko i bankporteføljen Etter gjeldende kapitaldekningsregelverk er det krav til regulatorisk kapital for renterisiko i den såkalte handelsporteføljen. For renterisiko i bankporteføljen stilles det derimot ikke krav om regulatorisk kapital. Imidlertid er det sterkt vektlagt at man i ICAAP-prosessen må vurdere det reelle kapitalbehovet også for renterisiko i bankporteføljen. BIS har i et diskusjonsnotat av juni 2015 vurdert den kapitalmessige behandlingen av renterisikoen i bankporteføljen. Diskusjonsnotatet trekker opp følgende alternativer: alternativ 1: et standardisert pilar 1-krav til minimumskapital alternativ 2: utvidet og mer omfattende pilar 2-tilnærming, inkludert økte pilar 3-krav Under alternativ 1 lanseres flere alternative metoder for å beregne et slikt standardisert kapitalkrav, og der effekter av endringer i markedsrentene på både økonomisk verdi og netto renteinntekt inngår.

5 Andre regulatoriske dokumenter Til sist nevner vi kort: EBA har fastsatt retningslinjer relatert til hvordan tilsynsmyndighetene (i forbindelse med resolution) skal identifisere og vurdere banker som kan være i ferd med å gå over ende. De sentrale vurderingsaksene er kapital, likviditet og oppfyllelse av andre vilkår / forutsetninger for konsesjonen. Den 1. juni publiserte EBA et teknisk råd relatert til kredittvurdering av boliglånssøknader. For norske banker kan det være vel verdt å se dette tekniske rådet i sammenheng med den nylig fastsatte norske forskriften. De tekniske rådene omfatter områdene a) verifikasjon av informasjon fra lånesøker, b) fornuftig gjeldsbetjeningsevne, c) fornuftige belåningsgrader og d) overvåking/oppfølging. Det legges blant annet vekt på at sentral informasjon fra kunder bør være dokumentert, samt at bankene bør fastsette prinsipper, standarder, benchmarks og rammer i forhold til vurderinger av betjeningsevne og sikkerheter/belåningsgrader. Samme dokument omfatter også tekniske råd relatert til håndtering av mislighold og betalingsproblemer. Samarbeidsorganet mellom bank-, verdipapir- og forsikringstilsyn ( The Joint Forum ) har i juni publisert en rapport om utviklingen i praksis for håndtering av kredittrisiko på tvers av sektorer. Hva kan KPMG bidra med? Vil du vite mer? Ønsker du å diskutere konsekvensene dette vil ha for ditt selskap? Kontakt: Are Jansrud Partner, Head of Financial Services Telefon: E-post: kpmg.no The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Norway. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

Lederundersøkelsen 2017

Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen overordnede funn: Optimismen er tilbake: 2 av 3 ledere ser positivt på selskapets økonomiske utsikter Selskapene frykter økt konkurranse, tilgang til kompetanse

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Thore Kleppen, Partner Espen Almlid, Direktør Jonas Ringstad, Senior Associate 10.11.2016 Bakgrunn Formål, rammer og metode Punkt

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015 Departement of Professional Practice Kurs Regnskap 2015 Velkommen til kurs! Det er store endringer på gang i regnskapsreglene. Vi får forslag til ny eller betydelig endret regnskapslov i løpet av året,

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årsplan. Audit Committee Institute. kpmg.no

Revisjonsutvalg. Årsplan. Audit Committee Institute. kpmg.no Revisjonsutvalg Årsplan Audit Committee Institute kpmg.no Årsplan for Planlagte møter Revisjonsutvalgets etablering, konstituering etc. Konstituering, samt overvåking av medlemmenes uavhengighet og kompetanse

Detaljer

Basel 4 (med mere) INNBLIKK

Basel 4 (med mere) INNBLIKK INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 25-2015 Basel 4 (med mere) Basel-komitèen (BCBS) presenterte den 10. desember et revidert høringsforslag til nye risikovekter for kredittrisiko under standardmetoden.

Detaljer

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02.

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Februar 2011 Innledning 2 KPMG Norge Geir Arild Engh-Hellesvik er leder for informasjonssikkerhetstjenesten

Detaljer

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio

En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2014 En rekke oppdateringer av regelverk for LCR, NSFR og Leverage Ratio - pluss litt om globalt systemviktige institusjoner utover banker I løpet av første

Detaljer

Tynset kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tynset kommune Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Forord Kontrollutvalget har i møte den 10.05.2012 valt KPMG til å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon i Tynset kommune. Det blir her lagt frem plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge

Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 5-2014 Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge CRD IV er pr. dato ikke inntatt i EØS-avtalen enda. Finanstilsynet har derfor laget et utkast

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot PwC-seminar 13. mars 2014

Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot PwC-seminar 13. mars 2014 Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot 2016 PwC-seminar 13. mars 2014 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Gjennomføringen

Detaljer

Nå eller aldri. Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot Global Business Day, Trondheim

Nå eller aldri. Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot Global Business Day, Trondheim Nå eller aldri Hva globale bedriftsledere sier om utviklingen fram mot 2020 Global Business Day, Trondheim Arne Helme, Partner, KPMG / Advisory 4. april 2017 I farten KONTRASTER FOR LITT SIDEN KORT SAGT

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

STYREUTVALG: Revisjonsutvalget Risikoutvalget Godtgjørelsesutvalget

STYREUTVALG: Revisjonsutvalget Risikoutvalget Godtgjørelsesutvalget STYREUTVALG: Revisjonsutvalget Risikoutvalget Godtgjørelsesutvalget Hva kan KPMG bidra med? Etablering av instrukser, arbeidsmetodikk og årsplaner for styreutvalgene Opplæring og trening av utvalgsmedlemmene

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2016 DATO: 17.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 8 1.2.1

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Revisjonsutvalg i mindre banker

Revisjonsutvalg i mindre banker AUDIT COMMITTEE INSTITUTE Revisjonsutvalg i mindre banker Stein-Ragnar Noreng, administrerende direktør 20. september 2010 1 Bank og finansinstitusjoner Bankenes rolle i et moderne samfunn Evne og vilje

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. juni 2013

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. juni 2013 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 10. juni 2013 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge EIOPAs forslag til anbefalinger om forberedelser til Solvens II Neste

Detaljer

Likviditetsforum 23. november Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet. Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Likviditetsforum 23. november Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet. Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet Likviditetsforum 23. november 2017 Regulering og tilsynsarbeid på likviditetsområdet Kaia Solli Seniorrådgiver, Finanstilsynet Agenda LCR Minstekrav på totalnivå Minstekrav i signifikante valutaer Offentliggjøring

Detaljer

Fra strategi til god nok styring og kontroll

Fra strategi til god nok styring og kontroll Fra strategi til god nok styring og kontroll Stein-Ragnar Noreng, adm. direktør 27. mai 2009 ADVISORY Agenda Sammenhengen mellom strategi og god nok styring og kontroll Rollefordeling Styret revisjonsutvalg

Detaljer

Tematilsyn om praksis knyttet til etablering, vurdering og kontroll av sikkerheter i banker

Tematilsyn om praksis knyttet til etablering, vurdering og kontroll av sikkerheter i banker OFFENTLIG VERSJON Tematilsyn om praksis knyttet til etablering, vurdering og kontroll av sikkerheter i banker SAMLERAPPORT DATO: 05.02.15 NUMMER: SIST REVIDERT: FORFATTERANSVARLIG: JON S. HELLEVIK/HARALD

Detaljer

Prosjektplan for. forvaltningsrevisjonsprosjekt. Investeringsbeslutninger og offentlige anskaffelser

Prosjektplan for. forvaltningsrevisjonsprosjekt. Investeringsbeslutninger og offentlige anskaffelser Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Investeringsbeslutninger og offentlige anskaffelser 03.01.14 Innhold 1 Innledning 1 1.1 Valgt forvaltningsrevisjonsprosjekt 1 1.2 Bakgrunn 1 1.3 Forberedelser

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 14.11.2014 Vår ref.: 14-1647 Deres ref.: 14/9445 Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Det vises til Finanstilsynets høringsbrev

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016 Finans Norge OMF-forum OMF, regulering og tilsyn Emil R. Steffensen Direktør for Bank- og forsikringstilsyn Markedsutviklingen Agenda Erfaringer med OMF Finansiell stabilitet og systemrisiko Oppdrag fra

Detaljer

Selskapenes forberedelser til Solvens II

Selskapenes forberedelser til Solvens II Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/12852 17.12.2013 Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske

Detaljer

Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014

Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014 INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 2-2015 Vi gjennomgår juleforberedelsene 2014 Man kunne lett begynne å tro at de europeiske E ene har en clean desk policy før man får juleferie. Adventstiden

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 5/2016 DATO: 07.04.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Tekniske standarder

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2015 DATO: 21.12.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Utbytte og konsernbidrag 2014

Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Utbytte og konsernbidrag 2014 Årsavslutningen 2014 nærmer seg og tiden kommer for beregning av utbytte og konsernbidrag. Det er gjort enkelte mindre endringer i utdelingsreglene

Detaljer

Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein

Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein 1. Finanstilsynets strategiske mål Hovedmål: Bidra til finansiell stabilitet

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017 OMF og myndighetsperspektivet OMF-forum 19. januar 2017 Tema OMF som finansieringskilde OMF som likvide papirer i bankenes likviditetsbuffer Risikofaktorer (fra et myndighetsperspektiv) Legalt rammeverk,

Detaljer

Krav til nye utlån med pant i bolig

Krav til nye utlån med pant i bolig Rundskriv Krav til nye utlån med pant i bolig RUNDSKRIV: 23/2016 DATO: 23.12.2016 MOTTAKERE: Banker Finansieringsforetak Kredittforetak Forsikringsselskaper Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter

Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter Hvordan kan man som intern revisor finne indikasjoner på misligheter 23. oktober 2014 Jeanette Vatnemo Rasmussen Agenda 1. Økonomiske misligheter definisjon 2. Dagens risikobilde 3. Dagens regelverk 4.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 15/2015 DATO: 18.12.15 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål

Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen for kapitaldekningsformål Rundskriv Krav til retningslinjer og rutiner for posisjoner i handelsporteføljen RUNDSKRIV: 17/2012 DATO: 25.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører?

KPMG MEDIA. KPMGs digitale frontlinjekriger. Her er rapportene du ikke må gå glipp av! Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? KPMG MEDIA KPMGs digitale frontlinjekriger Visste du at KPMG reviderer nordmenns TV-leverandører? Her er rapportene du ikke må gå glipp av! KPMGs Kundeportal er på en måte «revisjonsbransjens nettbank».

Detaljer

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll Bankenes sikringsfond Høstkonferanse 2009 Arne H Sæther Statsutorisert revisor KPMG AS DnB Nor DnB Nor brøt loven, bløffet og overdrev..brudd på verdipapirhandelloven og

Detaljer

CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET

CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET FINANSFORETAKSLOVEN HVILKE KRAV STILLES TIL COMPLIANCEFUNKSJONEN? CARL FLOCK ADVOKAT/LEDER FINANSJURIDISK ENHET CATHRINE NOVSETT BORGEN, ADVOKAT KONSERNJURIDISK GJENSIDIGE Ny bestemmelse 13-5 annet ledd

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 01.10.2014 HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 1. Innledning Finanstilsynsloven har med virkning fra 1. juli 2014 fått en ny bestemmelse om utkontraktering.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Agenda Status for Solvens II i EU Gjennomføringen av Solvens II i Norge Avvikling av referansegruppen Eventuelt Side 2 Status for Solvens

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. Fremtidens regnskap Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2016 DATO: 22.06.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger Agenda 1.Internkontroll 2.Roller / organisering 3.Risikoanalysen 4.Kultur 5.Utkontraktering og kjøp av tjenester

Detaljer

Tilsyn med IKT-sikkerhet i finansnæringen. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Dataforeningens seminar 14. november 2017

Tilsyn med IKT-sikkerhet i finansnæringen. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Dataforeningens seminar 14. november 2017 Tilsyn med IKT-sikkerhet i finansnæringen Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Dataforeningens seminar 14. november 2017 Gjelder alle foretak under tilsyn Stiller krav til foretakenes styring og kontroll

Detaljer

Tynset kommune Plan for selskapskontroll

Tynset kommune Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2012-2015 Forord I kontrollutvalget sitt møte den 10.5.2012 ble KPMG valgt til å utarbeide plan for selskapskontroll i Tynset kommune for perioden 2012-2015. Det blir her lagt

Detaljer

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018 OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn OMF-forum 23. januar 2018 OMF som finansieringskilde Andel av finansieringen Indikative påslag 5-årige obligasjoner

Detaljer

I DERES REFERANSE I DATO

I DERES REFERANSE I DATO FI NANSTI LSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NO RWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE I 16/5430 I DERES REFERANSE I DATO 23.05.2016 Basel l-gulvet og deltakerinteresser

Detaljer

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Oversikt Nytt rundskriv om organisering av verdipapirforetak Innledning

Detaljer

Tematilsyn om stresstesting av likviditets- og finansieringsrisiko DATO:

Tematilsyn om stresstesting av likviditets- og finansieringsrisiko DATO: Tematilsyn om stresstesting av likviditets- og finansieringsrisiko DATO: 31.08.2016 Innledning Finanstilsynet gjennomførte høsten 2015 et tematilsyn om bruk av stresstesting på likviditetsrisikoområdet

Detaljer

NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014. Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer

NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014. Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer NHOs forsikringskonferanse, 11-12. november 2014 Solvens II Implementering og konsekvenser v/svein Stokke, Chief Risk Officer KLP Kommunal landspensjonskasse Ledende tilbyder av Offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Høring forslag til nytt regelverk på området for betalingstjenester og finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Høring forslag til nytt regelverk på området for betalingstjenester og finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 10.09.2015 Vår ref.: 15-1041 Deres ref.: 15/5816 Høring forslag til nytt regelverk på området for betalingstjenester og finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Styret skal styre! Finnsnes, John-Tore Berntsen. Partner KPMG

Styret skal styre! Finnsnes, John-Tore Berntsen. Partner KPMG Styret skal styre! Finnsnes, 21.11.2011 John-Tore Berntsen Partner KPMG Innledning Målsettinger med presentasjonen Skape bedre forståelse for hva som er styrets arbeidsoppgaver iht. aksjelovens krav Bidra

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån UUUTut Rundskriv Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån RUNDSKRIV: 5/2017 DATO: 7.06.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Hovedveiledning LCR 18.12.2014

Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Innledning Definisjoner I CRD IV/CRR stilles det krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Status for Long Term Guarantee Assessment (LTGA) Solvens II og regnskapsregler

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskasseforeningens regnskapsseminar 27. november 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Jan Hagen Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger

Detaljer

Godtgjørelsesordninger. Verdipapirseminaret 9. juni 2011 Birte Berg

Godtgjørelsesordninger. Verdipapirseminaret 9. juni 2011 Birte Berg Godtgjørelsesordninger Verdipapirseminaret 9. juni 2011 Birte Berg Regelverket Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond Rundskriv

Detaljer

Sluttspurt før sommeren?

Sluttspurt før sommeren? INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 17-2014 Sluttspurt før sommeren? De siste ukene har vært preget av en stri strøm av guidelines, utkast til RTS er (Regulatorisk Teknisk Standard) og endelige

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS

Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Godtgjørelsesordning - Oslo Asset Management AS Dato: 10. desember 2015 Virkeområde og formål Oslo Asset Management AS er underlagt forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 1.

Detaljer