Skolebruksplan Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget"

Transkript

1 Skolebruksplan Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen (s. 48) at elevkapasiteten er oppgitt til 500. På samme side står det at paviljongene er midlertidige. Videre (s 83) står det : Slåtthaug skole har med den nye paviljongen en kapasitet på 500 elever. Med dagens elevtall er skolen fullt utnyttet og prognosen viser en stabil utvikling i elevtallet, men en liten økende tendens mot slutten av perioden. Skolen mener : Vi mener en midlertidig paviljong som er beregnet på bruk i 3 år med opsjon på ytterligere 2 nye år ikke kan regnes med i skolens kapasitet i årene som kommer. I dag er skolen inne i siste godkjente driftsår for paviljongen. Konklusjon: Bygget på slåtthaug har ikke kapasitet til å ta imot elevene i henhold til prognosene. 2. Musikkrom Skolebruksplanen : Slåtthaug skole har i dag musikkundervisning i et tilfluktsrom (s. 188). Skolen mener: Vi stiller spørsmålstegn ved brannsikkerheten til rommet. Rommet har to rømningsveier der den bredeste er i underkant av 80 cm. Etter vår mening må slike rømningsveier være min. 90 cm. Det er ikke mulig å åpne vinduer for lufting. Det er ikke tilkomst for rullestolbruker da denne etasjen ikke har heis. Rommet må benyttes i 36 timer pr. uke for at alle elevene skal få musikkundervisning. Skolen har ingen alternative rom som kan benyttes. Konklusjon : Musikkrommet tilfredsstiller ikke krav til luft, tilgjengelighet eller rømning. Rommet er aldri beregnet brukt til undervisning. Skolen må bruke ressurser på deling av grupper for å hindre at for mange elever oppholder seg der samtidig. Musikkrom

2 Rømningsvei 1. Det er ikke en dobbel dør. Kun dør på høyre side av søylen. Herfra går det en 111 cm bred trapp opp til 1.etasje. Rømningsvei 2. Denne er 70 cm bred. Panikkbeslag virker ikke da døren låses automatisk opp dersom brannalarmen går

3 3. Toaletter Skolebruksplanen: RWC på jente og guttetoalett (s 188) Skolen mener: Skolen er nå 40 år og toalettene til både ansatte og elever trenger rehabilitering. Her henviser vi til Bergen kommunes planer der det lenge har stått: Standard for dusj- og toalettanlegg på barne- og ungdomsskolene prioriteres for forbedring (BBE ) Det er ikke gjort noe på Slåtthaug med toalettfasilitetene. Skolen stiller også spørsmålstegn ved at skolens ca 55 ansatte kun har to dametoaletter. Ca 70% av de ansatte er damer. Konklusjon : Toalettfasilitetene på skolen har ikke tilfredsstillende standard og er ikke i henhold til dagens krav til toaletter. 4. Brannsikkerhet En del av veggene på skolen består av panel med papp bak. Panelet er montert med en avstand på vel en centimeter. Vi er redd en brann vil spre seg raskt og at pappen vil føre til mye røyk. Vi er usikker på om dette er i henhold til gjeldende krav. Vi har tatt kontakt med brannvesenet som ser farene med dette. Vi stiller også spørsmålstegn ved at skolen har store brannceller ved at det er åpent rom over himling. Vi er også usikker på om dette er i henhold til gjeldende krav. Konklusjon : Vi registrerer at rehabilitering og utbygging av Slåtthaug skole ikke er tatt med i skolebruksplanen. I forrige plan sto vi oppført med rehabilitering og utbygging i 2013 og det var satt av 70 mill. til dette. Ingen ting av dette er gjort. Med bakgrunn i overnevnte punkter mener vi skolen må bygges ut og rehabiliteres slik som de opprinnelige planene slo fast at var nødvendig. Vedlegg : 1. Innspill til skolebruksplanen fra Slåtthaug skole som ble levert i forkant av skolebruksplanen.

4 Innspill til skolebruksplanen fra Slåtthaug skole Vurdering av elevtallskapasiteten og bygningsmessige forhold som angår elevene Skolen har i dag ca. 500 elever. Dette er mer enn det bygget er beregnet for. Dette medfører at vi har problemer med å drive en undervisning som er tråd med gjeldende planer og føringer fra stat og kommune. Paviljongen Skolen har en midlertidig paviljong for å få plass til alle elevene. Alle rom i paviljongen fungerer meget godt. Hovedbygget: Lydforhold: Lydforholdene på skolen er dårlige. Det er svært lytt fra klasserom til klasserom. Dersom det vises en film eller spilles musikk i et klasserom, blir elevene i naborommet forstyrret. Lysforhold: Takplatene i skolebygningen tar mye av lyset. I tillegg veggene enten grå mur eller mørk panel. Dette stjeler også lys. Skolen har innenfor eget budsjett, utbedret lysforholdene i noen rom og korridorer. Vi har også malt en del av den mørke panelen. Dette har bedret lysforholdene noe, men det er fortsatt ikke tilfredstillende. Brannsikkerhet Veggene i korridorene består i dag stort sett av panel med papp bak. Vi stiller spørsmål om dette er tilfredsstillende i forhold til brannsikkerhet. Klasserommene De fleste klasserommene er på 60 m 2. I de senere årene har det blitt langt mer plasskrevende utstyr i et klasserom enn det var da skolen ble bygget. Det er plassert PC-er i alle rom, elevene har skap / hyller der de oppbevarer skolesaker. Alle rom har digitale tavler som er knyttet til egen PC. Alt dette utstyret tar en del av arealet og det blir mindre plass til de 30 elevene som oppholder seg i klasserommet. Det tekniske utstyret utvikler også varme som gjør at luftkvaliteten i klasserommene blir dårligere. Kunnskapsløftet legger opp til varierte arbeidsformer der elevene selv skal være aktive. Men klasserom på 60m 2 og mye utstyr har hver elev ca. 1,75m 2 til rådighet. Grupperom Skolen har 4 grupperom som skal brukes av 14 klasser. De fire klassene som er i paviljongen, har gode grupperom. Det ene grupperommet i hovedbygget er avsatt til en aldersblandet spesialgruppe. Et av rommene brukes av skolens logoped. Da er det to grupperom igjen som kan brukes av klassene.

5 Musikkrom Skolen driver i dag musikkundervisning i et tilfluktsrom i kjelleren. Vi er usikker på om dette lokale oppfyller gjeldende krav. Skolen har ingen alternative rom som kan benyttes. Elevkantine Skolen har i dag ikke elevkantine, men benytter et tilfluktsrom. Vi er usikker på om det oppfyller gjeldende krav. Spesialundervisning Skolen har i dag mange elevtyper med spesielle behov og har den senere tid tatt imot flere elever som av ulike grunner ikke har fått plass på sin lokale skole. Her henviser vi til brev sendt fagavdelingen. Skolen har en aldersblandet gruppe som består av elever med store lærevansker. I tillegg har skolen et eget alternativt undervisningsopplegg for elever med store adferdsvansker. For å gjennomføre undervisning for disse gruppene har skolen behov for hensiktsmessige areal. Skolen leier i dag skytterhuset ved isbanen, men dette er langt fra skolen og ikke spesielt egnet som undervisningslokale. Utgiftene til leie og tid for elever og ansatte til forflyttning gjør at dette ikke er tilfredstillende. Skolen har behov for å areal tilpasset disse elevgruppene. Friareale Skolen har i dag svært lite friareal både ute og inne. Skolen har lange korridorer og flere trappehus. Her blir det lett trengsel og arealene kan ikke brukes i undervisningssammenheng. Skolen driver i dag en undervisningsform som baserer seg mye på elevaktivitet, gruppearbeid og samarbeid. Da er det behov for alternative læringsarenaer. Det er også behov for mer lys og luft i bygget. Korridorene er trange og det virker tungt. Skolen har et pent uteområdet, men det som er i nær tilknytning til bygget er lite egnet til fysiske aktiviteter både i undervisning og friminutt. Dusjanlegg, garderobe og toaletter for elever Skolen har ikke egen gymsal med tilhørende garderobeanlegg. Skolen benytter Slåtthaughallen. Elevtoalettene er ikke i tilfredstillende stand. Både elevråd og FAU har tatt denne saken opp flere ganger.

6 Vurdering av bygningsmessige forhold som angår de ansatte Garderober og toaletter Toalettene for de ansatte er i meget dårlig forfatning. Det finnes ikke dusj på skolen. Flere av de ansatte ønsker å sykle eller gå til og fra jobb, men finner det vanskelig på grunn av garderobeforholdene. Skolen har satt av en time til fysisk aktivitet for de ansatte innenfor arbeidsplanfestet tid, men det blir vanskelig å bruke når det ikke finnes dusj på skolen. Det er også vanskelig å benytte garderobene i Slåtthaughallen til dette formålet. Der brukes garderobene i forbindelse med undervising av våre elever, elever fra Slåtthaug videregående og elever fra noen barneskoler. Verneombudet har flere ganger tatt toalett- og garderobeforholdene ved skolen. Skolen har søkt til byggvedlikehold om å få utbedret toaletter og garderobe for ansatte, men har fått tilbakemelding om at d et ikke finnes midler. Kontorer I januar 2008 gikk skolen over til å ha tre avdelingsledere i tillegg til rektor. I den forbindelse ble et møterom gjort om til kontor. Dette bekostet skolen selv. Resepsjonen på skolen var i et eget avlukke og ble dermed lite tilgjenglig for besøkende. Vi ønsket å vise våre besøkende en større åpenhet og bygget derfor om resepsjonen i Rektors kontor ble redusert med noen kvadratmeter og ble mer tjenlig. Kostnadene til dette ble dekket av sentrale midler. Skolen har i dag tjenlige kontorer. Lærerarbeidsplasser Inntil sommeren 2009 satt 40 lærere på et rom på ca.90m 2. Rommet hadde to vinduer, ett av dem kunne åpnes. Skolens ledelse vurderte denne situasjonen som så utholdbar for lærerne at vi fikk bygget om et klasserom til arbeidsrom og møterom for lærere. Det gamle arbeidsrommet er også utbedret og det er laget et møterom også i tilknytning til det. I tillegg fikk skolen i 2009 bygget om til lagerrom til et møterom. I forbindelse med disse utbedringene, ble det gjort mye for bedre lys- og lydforhold. Før disse ombyggingene ble utført, hadde skolen ingen møterom. Alle kostnadene til utbedring av lærerarbeidsplasser og møterom, har skolen dekket av egen ramme.

7 Skolens forslag til utbedringer: Stort sal med rulleamfi nok til et trinn. Skolen vektlegger pedagogisk ledelse på trinn(180 elever)og har behov for å samle et helt trinn til felles gjennomganger, informasjon, oppstart av tema/prosjekt, fremføringer. Skolen har ingen slike rom i dag. Dette begrenser mulighetene til å se på hvert trinn som en enhet. Felles samlinger for alle elever på ett trinn gjør det lettere for avdelingsleder å gjennomføre felles pedagogiske føringer. Felles samlinger skaper tilhørighet og lærer elevene sosiale ferdigheter som deltagere i et stort fellesskap. Skolen har også behov for å samle foresatte på et trinn til felles møte. Når ledelsen i dag inviterer foresatte på ett trinn til informasjonsmøte, må samme møtet gjennomføres tre ganger fordi det ikke er rom på skolen til å samle så mange mennesker. Forslag til løsning: Det bygges et rom med utgangspunkt i eksisterende rom 102 og 103. Det er muligheter for utvidelse utenfor disse rommene. Musikkrom Skolen har i dag ikke et tilfredsstillende musikkrom (se over). Forslag til løsning: Det bygges et musikkrom til tilknytning til den store salen som er beskrevet over. Mat og helse / elevkantine Rommene som brukes til undervisning i mat&helse er ikke utbedret siden skolen var ny i Vi er usikker på om rommene i dag tilfredsstiller gjeldende krav. Forslag til løsning: Skolen ser for seg våre to M&H rom slått sammen inkludert datarommet som i dag er mellom rommene. I tilknytning til disse rommene lages elevkantine. Toalettet for elevene Det er for få toaletter og de er i dårlig stand. Forslag til løsning: Utbedring av eksisterende toaletter. Dette må gjerne ses i sammenheng med ombygging av inngangspartiet til skolen. Digitale eksamener og heldagsprøver Skolen har behov for å kunne gjennomføre heldagsprøver og eksamener digitalt for 180 elever samtidig (et trinn). Skolen har selv tatt kostnadene med å kable rom til bruk under eksamen med 60 punkter (1/3). De senere årene har imidlertid trekkingen av eksamen ført til at langt flere enn 60 av våre elever kommer opp i det samme faget. Dermed er ikke kapasiteten god nok. Skolen klarer i dag ikke å gjennomføre digitale prøver på et trinn på samme dag. Dette fører til behov for å permittere elever.lærerne må lage to sett oppgaver til hver prøve.

8 Forslag til løsning: Dersom det bygges et stort rom, kables dette. Hvis ikke kables rom 103. Dusjanlegg/garderobe og toaletter for ansatte Lærere har i dag ikke fasiliteter på skolen til å dusje. Flere lærere ønsker å sykle til jobb, men har svært begrensete muligheter til garderobe og dusj. Skolens lærere har også en time pr uke til fysisk aktivitet gjennom arbeidstidsavtalen. Planleggingsdager legges også opp med en time fysisk aktivitet når det er praktisk mulig. Forsalg til løsning De nåværende toaletter og garderobe bygges om, men kan fortsatt være lokalisert på samme sted i bygget.

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Vedlegg til sak 17/ Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser.

Vedlegg til sak 17/ Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser. Vedlegg til sak 17/00809. Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser. Vurdering pr skole: Data er hentet fra prognoser av 23.08.17, karlegging og utredning av eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud skole uttalelse fra skolen om viktige prioriteringer

Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud skole uttalelse fra skolen om viktige prioriteringer 2018 Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud skole uttalelse fra skolen om viktige prioriteringer Nina Bordewich Utdanningsetaten i Oslo kommune 19.10.2018 Innledning og historikk Denne tilbakemeldingen

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Geir Fevang Arkiv: 614 A20 18/432-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Geir Fevang Arkiv: 614 A20 18/432-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Geir Fevang Arkiv: 614 A20 18/432-2 Dato:08.03.2018 HAMMARTUN SKOLE - REHABILITERING OG UTBYGGING Vedlegg: Planskisser, Hammartun skole Sammendrag: Arbeidstilsynet

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet Bystyret. 1. Det søkes innarbeidet kr. 2,8 mill til strakstiltak ved Bergsbygda skole i budsjettarbeidet for 2009.

Saksframlegg. Formannskapet Bystyret. 1. Det søkes innarbeidet kr. 2,8 mill til strakstiltak ved Bergsbygda skole i budsjettarbeidet for 2009. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 614 &17 08/1082-3 Utvalg for barn, unge og kultur Formannskapet Bystyret Saksbehandler: Gunn Iren Müller / Terje Madsen TILSTANDSVURDERING AV BERGSBYGDA,

Detaljer

Behov for renovering og utbygging av Å barneskole

Behov for renovering og utbygging av Å barneskole Lyngdal 8.mai 2018 Behov for renovering og utbygging av Å barneskole Å barneskole har over lang tid hatt utfordringer knyttet til elevantall, elevkategorier og behov for rom. Utfordringene med plassbehov

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 3. Nytt fra skolen og SU.

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser for personalet.

Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser for personalet. Arkivsak-dok. 17/00809-1 Saksbehandler Terje Roar Aldar Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 Formannskapet 2015-2019 28.09.2017 Bystyret 2015-2019 12.10.2017 Skolebygg.

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 15.04.2015 Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2015/1985-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Tønsberg kommune. Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole

Tønsberg kommune. Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole Tønsberg kommune JournalpostID 19/34480 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Fagenhet oppvekst skoler Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole Utvalg Møteddato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned...

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned... Side 1 av 6 2. ETG. 211 Trapperom Vinyl 11,00 266 Grupperom " 11,75 267 Grupperom " 10,75 268 Grupperom " 11,75 208 Korridor " 33,50 209 Lager/BK " 10,00 Trapp " 4,50 206 Klasserom " 59,50 205 Klasserom

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Skolebehovsplan Perspektiv mot 2028

Skolebehovsplan Perspektiv mot 2028 Skolebehovsplan 2018-2021 Perspektiv mot 2028 Innhold Oppsummering av anbefalte investeringsprosjekter Skolebyggenes tekniske tilstand Skoletyper og skolestørrelser Pedagogiske føringer for Bodøskolen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Området og skolebygningene Slettebakken skole ligger med en attraktiv beliggenhet like ved Tveitevannet. Tvers over gaten for skolene ligger

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av elevenes sikkerhet ved skolen Vernerunde Skole: Innendørs

Sjekkliste for kontroll av elevenes sikkerhet ved skolen Vernerunde Skole: Innendørs Sjekkliste for kontroll av elevenes sikkerhet ved skolen Vernerunde Skole: Innendørs Dato: Deltakere: Sjekklisten revidert: mai 2017 Ja Nei Ikke Kommentar (beskrivelse av problem / hvilket Undervisningslokaler

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Romprogram Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Generelt Lenvik kommune vil etablere lokaler for Senter for læring og integrering. Lokalene må være plassert innenfor sentrumsplanen,

Detaljer

Referat fra møte i FAU 28. februar 2012

Referat fra møte i FAU 28. februar 2012 Referat fra møte i FAU 28. februar 2012 Tilstede: Tanja Skjervheim, Tone Pettersen, Randi Vaeng, Nina Jørgensen Nikolaisen, Halfdan Sætherskar, Ann-Mari Nergård og May Elin Hals Forfall: Venke Heide, John

Detaljer

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Ås kommune Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Nannestad kommune Maura skole MØTEPROTOKOLL. Driftsstyre Møtested: Maura skole Dato: Tid: Tilstede

Nannestad kommune Maura skole MØTEPROTOKOLL. Driftsstyre Møtested: Maura skole Dato: Tid: Tilstede Nannestad kommune Maura skole MØTEPROTOKOLL Driftsstyre Møtested: Maura skole Dato: 14.6.18 Tid: 18.00 Tilstede Funksjon Erik Lunde Uavhengig foreldrerepresentant Leder Christian Bendz FAU Nestleder Jeanette

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen VEDLEGG 1: Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen Innhold 1. Hetlevik skole (1-7)... 2 2. Follese skole (1-7)... 4 3. Kleppestø barneskole (1-7)... 12 4. Fauskanger barne- og ungdomsskole

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 14707/16 J70 16/1333-14/KRTO ALTA 30.06.2016 KOMSA SKOLE -

Detaljer

BJORØY SKULE NYBYGG OG OMBYGGING PROSJEKTINFORMASJON

BJORØY SKULE NYBYGG OG OMBYGGING PROSJEKTINFORMASJON BJORØY SKULE NYBYGG OG OMBYGGING PROSJEKTINFORMASJON PROSJEKTET BAKGRUNN OG FORUTSETNINGAR BJORØY SKULE skal utvidast frå 120 elever til 150 elevar. Eksisterande skuleanlegg er ikkje universelt utforma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/5259 FRAMTIDIG STRUKTUR OG INVESTERINGER I SKOLEBYGG

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/5259 FRAMTIDIG STRUKTUR OG INVESTERINGER I SKOLEBYGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/5259 FRAMTIDIG STRUKTUR OG INVESTERINGER I SKOLEBYGG Rådmannens innstilling 1. Med utgangspunkt i arbeidsgruppas anbefaling

Detaljer

Bevilgning til utbygging og renovering av Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og SFO

Bevilgning til utbygging og renovering av Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og SFO Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.10.2015 Referanse: 24299/2015 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Ståle Elgshøen Bevilgning til utbygging og renovering av Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og SFO Saksnr

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/388

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/388 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/388 SKOLEBEHOVSANALYSE - VIDERE PROSESS Rådmannens innstilling 1. Rapport om framtidig skolebehov i Modum tas til orientering

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

FAU - kommentarer til Skolebruksplanen Mjølkeråen skole 10. mai 2006

FAU - kommentarer til Skolebruksplanen Mjølkeråen skole 10. mai 2006 FAU - kommentarer til Skolebruksplanen 2007-2016 Mjølkeråen skole 10. mai 2006 Bakgrunn FAU har mottatt mange henvendelser fra foreldre i forbindelse med Skolebruksplanen Prioriteringen mht. behovet for

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

FROLAND KOMMUNE FROLAND SKOLE Frolandsveien Froland Telefon:

FROLAND KOMMUNE FROLAND SKOLE Frolandsveien Froland Telefon: FROLAND KOMMUNE FROLAND SKOLE Frolandsveien 995 4820 Froland Telefon: 37 50 24 20 TIL MEDLEMMER AV SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET VED FROLAND SKOLE. NR NAVN FOR SU SMU NR NAVN FOR SU SMU 1 Tor Inge

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Regelhefte for Korsvoll skole Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Korsvoll skoles definisjon av mobbing: Når en eller flere personer, gjentatte ganger over tid,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2016 2019. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 15.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Informasjon NR /13 AUGUST

Informasjon NR /13 AUGUST Informasjon NR. 1 2012/13 AUGUST Ved skolestart Varden skole 55515810 varden.skole@bergen.kommune.no VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Personalet ved Varden skole vil ønske elever og foreldre/foresatte velkommen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg

Østensjøveien 32. Bilder fra bygget og andre lokaler i samme bygg Østensjøveien 32 Et meget moderne kontorbygg oppført i år 2000. Bygget fremstår som representativt og har pent beplantet uteområde. Innvendige fellesarealer har høy standard med stor lysgård i adkomstarealet,

Detaljer

Kan adresse mro.sokndal.kommune.no vennligst sjekke at mail er kommet fram til Øystein, og bekrefte det med mail.

Kan adresse mro.sokndal.kommune.no vennligst sjekke at mail er kommet fram til Øystein, og bekrefte det med mail. Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "Øystein Løvø" ; Kopi: "Eikanger Magne" Sendt: 11. mai 2006

Detaljer

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole

Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Bedriftsnavn: Kristiansund videregående skole Møteinnkalling: AMU Dato og møtetid: Mandag 24.4.2017 Tid: 10:20 12:00 Sted: Til stede: Ikke møtt: Referent: Møterom, B3, 4. etasje Jorleif Bremnes, Kjersti

Detaljer

Maura skole Driftsstyre

Maura skole Driftsstyre Maura skole Driftsstyre Møtereferat Møtetid: Tirsdag 15.5.18 Sted: Møteleder: Referent: Maura skole Erik Lunde Kari Kristoffersen Deltakere Namn Tittel Representerer Forfall Erik Lunde Leder Uavhengig

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018.

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås Nord

HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås Nord HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås Nord 1.0 BAKGRUNN Ås kommune står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste årene, og den største veksten vil skje i Ås sentrum. I K- sak 7/16 den 16.3.2016, vedtok

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Gulskogen nettverket DIALOGMØTER 2010 GULSKOGEN NETTVERKET

DRAMMEN KOMMUNE. Gulskogen nettverket DIALOGMØTER 2010 GULSKOGEN NETTVERKET DRAMMEN KOMMUNE Gulskogen nettverket Vår referanse 10/681/33/THOSOL Arkivkode 033 Deres referanse Dato 04.05.2010 DIALOGMØTER 2010 GULSKOGEN NETTVERKET 1. Velkommen v/ møteleder Britt Homstvedt Presentasjon

Detaljer

Side : 1 av 5 Versjonsdato: Utgave : 4. Verneområde: Frederiks gate 3 Kartleggingssted: Frederiks gate 3 (hermed Fr.gt.

Side : 1 av 5 Versjonsdato: Utgave : 4. Verneområde: Frederiks gate 3 Kartleggingssted: Frederiks gate 3 (hermed Fr.gt. Side : 1 av 5 Enhet: IAKH : 27.11.2017 Verneområde: Frederiks gate 3 Kartleggingssted: Frederiks gate 3 (hermed Fr.gt. 3) Leder: Tor Egil Førland Verneombud: Francesco Caruso Andre deltakere (navn og stilling):

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Tyristrand Skole Brugsjordet 6 3533 TYRISTRAND Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/1688-4 1160/15 J44 26.01.2015 Delegasjonssak 3/15 MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Detaljer

Vurderingskonklusjon etter kvalitetsoppfølgingsmøte Lynghaug skole

Vurderingskonklusjon etter kvalitetsoppfølgingsmøte Lynghaug skole Vurderingskonklusjon etter kvalitetsoppfølgingsmøte Lynghaug skole Tirsdag 9.04. 2013 Tilstede: Områdeleder: Bente-Mari Natvik Hansen Fra skolen: Rektor, avdelingsledere, lærere og representanter fra elevråd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 I Opplæringsloven 9a-2, om det fysiske miljøet, står det: «Skolane skal planleggjast, byggjast,

Detaljer

Til Bergen Høringssvar skolebruksplanen i Bergen kommune , saksnummer

Til Bergen Høringssvar skolebruksplanen i Bergen kommune , saksnummer SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Bergen 26.02.2016 Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høringssvar skolebruksplanen

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole Dette byggetrinnet er en videre utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

STRATEGISK PLAN Gruben ungdomsskole

STRATEGISK PLAN Gruben ungdomsskole STRATEGISK PLAN Gruben ungdomsskole 2016-2019 Gruben ungdomsskole har en visjon om at alle elever skal mestre de Grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre skolegang og senere

Detaljer

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt 5 Hjelper til med å holde orden i gangen / garderoben vår Har orden i sekken min og hylla mi Rydder etter meg inne og ute på skolen Går eller sykler til skolen Kan opptre alene foran andre Der fòr øret,

Detaljer

Fullmaktsak 01/09. Dato: Diverse ombygginger på Kyrkjekrinsen skole. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg

Fullmaktsak 01/09. Dato: Diverse ombygginger på Kyrkjekrinsen skole. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg Dato: 17.12.08 Fullmaktsak 01/09 Diverse ombygginger 2008-2009 på Kyrkjekrinsen skole. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg BAKL BBE-1632 200812959-3 Hva saken gjelder: Kyrkjekrinsen

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Lillehammer kommune fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Wiese Møtedato: 14.03.2018 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall

Detaljer