2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune"

Transkript

1 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss.

2 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø. Det gjør vi ved å: Behandle hverandre med respekt, være hyggelige på skolen og på nettet og omtale hverandre positivt. Møte presis og forberedt til alle undervisningsøkter. Ha med/på det utstyret som trengs. Gi hverandre arbeidsro. Forlate klasserommet i undervisningsøkta kun etter avtale med lærer. Bruke PC og andre digitale verktøy som en del av undervisningen, og la læreren få bestemme når slike verktøy skal brukes. Mobilen skal legges i sekken og være på lydløs. Rydde opp etter oss, kaste søpla i søppeldunker og spise i pausene, på steder der det er tillatt. Drikke vann fra medbrakt vannflaske i undervisningsøktene er tillatt, men regler for spesialrom må følges. Skolens hjemmeside: gir deg oppdatert informasjon. Hold deg ellers orientert på Fronter. Skolens e-postadresse:

3 Elevstandard for skoleregel 1 2 Behandle hverandre med respekt, være hyggelige på skolen og på nettet og omtale hverandre positivt. For meg som elev betyr dette: Jeg snakker vennlig og høflig til medelever, ansatte og gjester ved skolen. Jeg deltar ikke i mobbing eller plaging av andre, heller ikke på nettet. Jeg legger ikke ut negativ omtale av medelever eller ansatte ved skolen på nettet. Jeg legger ikke ut bilder av medelever eller ansatte på nettet uten å ha innhentet samtykke først. Jeg melder fra til lærer eller andre ansatte dersom jeg selv blir mobbet eller plaget, eller hvis jeg får kjennskap til at andre blir mobbet eller plaget. Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen. Anmerkning for orden og/eller atferd. Bortvisning fra timen. Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte. Samtale med avdelingsleder. Bortvisning inntil fem dager. Nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter. (I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder, 8.)

4 Elevstandard for skoleregel 2 3 Møte presis og forberedt til alle undervisningsøkter. Ha med/på det utstyret som trengs. For meg som elev betyr dette: Jeg er på plass, har med det ustyret som trengs - og har funnet fram utstyret - når undervisningsøkta starter. Dersom jeg må skifte for å delta i undervisningen, har jeg gjort det og er klar når undervisningsøkta starter. Jeg har gjort de forberedelser/lekser lærer har bedt om/lagt ut i Fronter. Jeg gir beskjed til kontaktlærer eller faglærer hvis jeg ikke kommer på skolen, hvis jeg forlater skolen i skoletida eller av andre årsaker ikke kommer til undervisningsøkta. Melding gis via Fronter. Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen. Anmerkning for atferd og/eller orden. Bortvisning fra undervisningsøkta. Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte. Samtale med avdelingsleder. Bortvisning inntil fem dager. Nedsatt atferds- og/eller ordenskarakter. (I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder, 8.)

5 Elevstandard for skoleregel 3 4 Gi hverandre arbeidsro. Forlate klasserommet i undervisningsøkta kun etter avtale med lærer. For meg som elev betyr dette: Jeg deltar aktivt i undervisningsopplegget og følger de beskjeder læreren gir. Jeg retter meg etter de reglene som gjelder for spesialrom og bruk av verneutstyr. Jeg bidrar til god arbeidsro i undervisningsøkta. Jeg gir tegn når jeg vil ta ordet i undervisningsøkta. Jeg avbryter ikke lærer eller medelever. Jeg er tilstede helt til lærer har avsluttet undervisningen. Jeg tar opp med lærer og/eller medelever dersom jeg opplever mye uro eller avbrytelser fra andre elever. Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen. Anmerkning for orden og/eller atferd. Bortvisning fra undervisningsøkta. Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte. Samtale med avdelingsleder. Bortvisning inntil fem dager. Nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter. (I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder, 8.)

6 Elevstandard for skoleregel 4 5 Bruke PC og andre digitale verktøy som en del av undervisningen, og la læreren få bestemme når slike verktøy skal brukes. Mobilen skal legges i sekken og være på lydløs. For meg som elev betyr dette: Jeg har med PC og eventuelle andre digitale hjelpemidler til de undervisningsøktene der slike hjelpemidler skal brukes. Jeg setter meg inn i og følger skolens reglement for PC-bruk. Jeg tar ikke fram PCen eller andre digitale verktøy før læreren har bedt om det. Jeg bruker ikke mobiltelefonen eller andre private digitale hjelpemidler i undervisningsøktene uten etter avtale med lærer. Jeg bruker verken PC eller andre digitale hjelpemidler til utenomfaglige aktiviteter i undervisningsøktene. Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen. Anmerkning for atferd og/eller orden. Bortvisning fra undervisningsøkta. Regulering av tilgangen til skolens nettverk. Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte. Samtale med avdelingsleder. Bortvisning inntil fem dager. Nedsatt atferds- og/eller ordenskarakter. (I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder, 8.)

7 Elevstandard for skoleregel 5 6 Rydde opp etter oss, kaste søpla i søppeldunker og spise i pausene, på steder der det er tillatt. Drikke vann fra medbrakt vannflaske i undervisningsøktene er tillatt, men regler for spesialrom må følges. For meg som elev betyr dette: Jeg skal rydde arbeidsplassen min før jeg forlater den. Skolebøker og PC skal ikke ligge igjen i klasserom, på pulter eller arbeidsbord. Jeg skal sette meg inn i skolens regler for kildesortering. Jeg skal ta med søpla til nærmeste søppeldunk/miljøstasjon og kaste søpla i rett dunk. Jeg skal ikke ta med mat og drikke inn i undervisningsøktene eller til rom der spising og/eller drikking ikke er tillatt. All snus skal i søppeldunker! Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen. Anmerkning for orden og/eller atferd. Bortvisning fra undervisningsøkta. Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte. Samtale med avdelingsleder. Bortvisning inntil fem dager. Nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter. (I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder, 8.)

8 7 Skoledagen vår RINGETIDER Tvedestrand og Holt 1+2 time Friminutt 3+4 time Matfri time Friminutt 7. time time Ringetider Åmli 1+2 time Friminutt 3+4 time Matfri time Friminutt 6+7 time time ARBEIDSTIMENE/STUDIEFREDAGER (gjelder avdeling Åmli) Det blir satt opp liste over hvor og når elevene kan finne de forskjellige lærere/veiledere. Arbeidstimer kan bli omdisponert til vanlige frammøtepliktige undervisningstimer i fag som har mistet mye tid p.g.a. fridager og spesielle arrangementer. Det vil bli ført fravær ved arbeidstimene. ORDENSELEVENS VIKTIGSTE OPPGAVER 1. Gi opplysninger om fravær på lærerens henvendelse. 2. Sørge for nødvendig lufting av klasserommet. 3. Ansvarlig for orden i klasserom. 4. NB! Melde fra til kontoret. etter 5 min dersom lærer ikke er kommet til timen.

9 RØYKING FORBUDT I likhet med de andre skolene i landet er det ikke tillatt å røyke i skoletiden uansett sted. Se Helsedirektoratets side: 8 BRANNINSTRUKS 1. Brann(øving) varsles med vedvarende ringing i skoleklokka og ved sirenelyd i hustelefon. 2. Brann skal varsles til kontor, vaktmester eller lærer. 3. Utmarsj: Alle vinduer og dører skal lukkes. Læreren kontrollerer at alle elevene kommer ut og ser etter at døra blir lukket. Heisen må ikke benyttes. 4. Elevene samles i basisgruppene i Plankedalen (Tvedestrand)/tunet (Holt)/flaggstanga (Åmli), og kontaktlærerne kontrollerer antallet. 5. Det gjennomføres en varslet og en ikke varslet brannøvelse i året. Varsling av brann: 110 Tvedestrand brannvesen telefon:

10 9 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER Lenke Her finner du oppdatert ordensreglemet og pc reglement som gjelder alle elever i fylket vårt. REGLEMENT FOR SKYSS AV ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER Skoleskyss Reglement Innlevering av forrige skoleårs busskort for ny koding skjer ved skoleslutt. KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER Elevforsikring EKSAMEN Det utarbeides årlig en totaloversikt over eksamen, klagemuligheter som legges på Fronter. Elever som ikke får standpunktkarakter i fag, kan ikke gå opp til eksamen i faget samme skoleår.

11 10 SPESIELL TILRETTELEGGING VED HELDAGSPRØVER OG EKSAMEN VED TVEDESTRAND VGS Elever som av ulike grunner kan ha krav på spesiell tilrettelegging under heldagsprøver og eksamener - muntlig så vel som skriftlig prøveform, evt. kombinert prøve, må søke skolen om dette i god tid. Legeattester m.m. må vedlegges søknaden. Dersom rektor har innvilget søknaden, må eleven kunne framlegge dokumentasjon om dette på prøvedagen/eksamensdagen. For nærmere opplysninger: Ta kontakt med rådgiver! Eleven må søke på nytt hvert år om slik spesiell tilrettelegging om ikke annet blir bestemt. UTSATT, SÆRSKILT OG NY EKSAMEN a) Ny eksamen Elev som får karakteren 1 ved eksamen har rett til ny eksamen i faget. b) Utsatt eksamen Elev/privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å framstille seg til utsatt eksamen. Forfall til eksamen regnes som gyldig når elev/privatist er hindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og hindringen for øvrig ikke kan lastes kandidaten. Hvis en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekking skje på nytt. Rektor eller den han/hun bemyndiger, foretar trekkingen. c) Særskilt eksamen Elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget eller det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke holdes. TIDSPUNKT FOR UTSATT, SÆRSKILT OG NY EKSAMEN Utsatt eksamen for elever og privatister. Utsatt eksamen for elever og privatister i fag med sentralt gitt eksamen holdes i november/desember. Utsatt eksamen for elever og privatister i fag med lokalt gitt eksamen i alle studieretninger bør holdes før 1.september med avsluttende

12 11 sensur innen 15. september. Nærmere bestemmelser kan gis av den enkelte fylkeskommune. OPPMELDINGSFRIST, HØSTEKSAMEN Oppmelding til høsteksamen skal skje til privatiskkontoret.. Fylkeskommunen kunngjør endelig oppmeldingsfrist og prøveavgifter ved avertissement i avisen ca. 15. september. Klage på vurdering KLAGERETT 1. Elever kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter og karakter. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. 2. Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil ved eksamensavviklingen som kan ha noe å si for resultatet. 3. Det er en klagefrist på 10 dager etter at karakterene er offentliggjort for eleven. 4. Det leveres en skriftlig klage som dateres gjerne på skjema som finnes på Fronter. Klagen begrunnes og sendes/ leveres rektor. 6. Rektor uttaler seg i klagesaker og videresender klagen til behandling i fylkeskommunal klagenemd. Vi viser ellers til kapittel 5 i forskrift til opplæringslova. STIPEND FRA LÅNEKASSA Vi ber deg om å gå inn på lånekassens hjemmesider for å få den informasjonen du trenger for å søke om lån og stipend. Lånekassen er nå også på facebook. Skolen plikter å melde fra om høyt fravær. Dette kan føre til at eleven mister stipend/lån.

13 12