Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester"

Transkript

1 Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Malmø Egil Nordlie Overlege, ass.klinikksjef Borgestadklinikken, Skien, Norge

2 Tilleggsparagraf 6.2a fra 1996 i Lov om sosiale tjenester: Det kan vedtas at en gravid rusmiddelmisbruker uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. Lov av 2. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a annet ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak etter 6-1 ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den gravide under institusjonsoppholdet. Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusproblem og for å bli i stand til å ta vare på barnet.

3 6.2a fortsettelse Sosialtjenesten skal, i samråd med institusjonen, minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er grunnlag for tilbakeholdelse. Tilbakeholdelse kan bare fortsette dersom sosialtjenesten treffer avgjørelse om det innen denne fristen. Sosialtjenesten kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen to uker, faller det bort. Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av sosialtjenesten dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven 7-22 og Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.

4

5 Skjermet enhet Plass til 7 kvinner hvorav to evt. med partner. (innleggelsesvarighet 3 dager til 7 mnd.) Stab: Miljøterapeuter (Sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger) Behandlere (sosialfaglige) Jordmor Lege Psykolog/psykiater dersom nødvendig Laboratorietjeneste Prest dersom behov Ofte kontroll ved gynekol/fødeavd Mulighet for fysioterapi Mulighet for tannlege Alle kvinnene har egen advokat

6 Opplegget for kvinnen (paret) Miljøterapi (temamøter, kartlegging, nettverk, funksjonsnivå, hjelp til sos.fungering, veiledning ang. økonomi, bolig, arbeid/skole, rollemodeller, trim, ukeplan, tradisjoner) Gruppesamtaler Parsamtaler, ved behov Individualsamtaler Hyppige samtaler og kontroll hos jordmor/lege Samarbeidsmøter, fokus på individuell plan

7 Studie Tvang Frivillig Antall kvinner inkludert n=50 n=30 Gj.sn.innleggelsesvarighet: 12 uker 16 uker Tidl.svangerskap: 1,9 i gj.sn. 1,9 i gj.sn Sectio: 9 4 Røyking: 46 (5-20 sig.dagl.) 28 (5-20 sig.dagl.) Hep C antistoff 37pos/13neg (74%pos) 17pos/13neg (57%pos) Kjønn: 24j/26g 14j/16g Fødselsvekt: 3027g 3366g (p=0,028)

8 Bruk av rusmidler i svangerskapet: Kvinner innlagt i henhold til 6.2a, Alkohol 3 Opiat 2 Amfetamin 3 Opiat/cann 3 Amf/alk 1 Opiat/benzo 5 Amf/cannabis 3 Opiat/alk 1 Amf/benzodiazepin 3 Opiat/alk/benzo 1 Amf/cann/benzo 5 Opiat(+metad)/benzo 1 Amf/alk/benzo 1 Opiat/amf/benzo 2 Benzo 1 Opiat/cann/benzo 8 Benzo/alk 1 Opiat/(+metad)/benzo/alk 1 Cann/alk 1 Opiat/amf/benzo/cann 2 Cann/benzo/alk 1 Cann/amf/benzo/ecstacy 1 n = 50

9 Fødselsvekt Tvang og frivillig innlagte Tvang Frivillig Innleggelsens varighet 3.298g (n=22) 3.505g (n=21) lenger enn 12 uker Innleggelsens varighet kortere enn 12 uker 2.812g (n=28) 3.049g (n=9) (p=0.014) (p=0.052ns)

10 Fødselsvekt for barn født av kvinner innlagt etter 6-2.a i Lov om sosiale tjenester 4500 Observed Linear Duration of stay before delivery (weeks) : p-value for correlation: 0,042 n= P verdi for korrelasjon: 0,042 (n=50) Borgestadklinikken

11 Studie (Tall fra i parentes) Tvang Frivillig Antall kvinner inkludert n=45 n=18/19 Gj.sn.alder 28,7 år 26,6 år Gj.sn.innleggelsesvarighet 17uker,3d (12uker) 19uker,1d (16uker) Tidl. svangerskap 2,8 (1,9) 1,7 (1,9) Sectio 9 (9/50) 6 (4/30) Røyking 43 (46/50) 18 (28/30) Hep C antistoff pos 53% (74%) 44% (57%) Fødselsvekt 3269g (3027g) 3416g (3366g)

12 Fødselstidpunkt relatert til termindato og Fødsler f r i v i l l i g (n = 30) t v a n g (n = 50) f r i v i l l i g (n = 21) t v a n g (n = 9) dager +/- 7 dager 8-14 dager dager Før 31 dager Fødselstidspunkt i forhold til termindato

13 Bruk av rusmidler i svangerskapet Kvinner innlagt i henhold til &.2a Alkohol 3 Benz/cann/coc 1 Alk/benz/cann 1 Cannabis 2 Alk/cann/coc 1 Cann/opiat 2 Alk/amf/benz/cann/coc/ecstacy 2 Cann/alk/benz/coc 1 Amf/opiat 1 (Metad)/benz/opiat 2 Amf/benz 2 (Metad)/alk/benz/cann/opiat 1 Amf/cann 1 (Metad)/alk/benz/cann/opiat 1 Amf/benz/cann 2 (Subutex)/amf 1 Amf/benz/opiat 2 (Subutex)/benz/cann 1 Amf/alk/cann 3 (Subutex)/benz/opiat 1 Amf/cann/opiat 1 (Subutex)/amf/benz/cann 1 Amf/benz/cann/ecstacy 1 (Subutex)/alk/amf/benz/cann 1 Amf/benz/cann/opiat 4 Opiat 1 Amf/benz/cann/alk 3 Benz/cann/opiat 2 n = 45

14 Bruk av rusmidler i svangerskapet Frivillig innlagte Alkohol 1 Alk/amf/benz/cann 1 Amf 1 Amf/benz 2 Amf/cann 2 Amf/benz/cann 2 Cannabis 1 (Metadon)/benz/cann 1 (Subutex)/benz/cann 1 (Subutex)/cann/benz 2 (Sub)/benz/cann/alk/amf 1 (Sub)/alk/amf/benz/cann/opiat 1 (Sub)/amf/benz/cann/opiat 1 Opiat 1 Ingen 1 n=18

15 Fødselsvekt relatert til innleggelsestid for tvangsinnlagte i periodene og (Fødselsvekt i parentes) Innleggelsesvarighet mer enn 12 uker (n=15) 3518g (3298g) Innleggelsesvarighet kortere enn 12 uker (n=9) 2903g (2812g) Innleggelsesvarighet mer enn 20 uker (n=11) 3491g Innleggelsesvarighet kortere enn 20 uker (n=10) 3062g Gjennomsnittlig fødselsvekt i Norge ca g

16 Hvem avdekket og meldte fra til sosialtjenesten Frekvens Prosent "Kjent av sosialtjenesten." 13 14,3 Barnevern-tjenesten /vakten 4 4,4 Lege/ fastlege 11 12,1 Pasienten selv 17 18,7 Rusbehandlings-/omsorgsinstitusjon 16 17,6 Sykehus (gynekologisk/ legevakt) 5 5,5 Politi 8 8,8 Anonym bekymringsmelding 3 3,3 Pasientens pårørende 3 3,3 Helsestasjon 2 2,2 Hjemmesykepleien 1 1,1 Andre 2 2,2 Ikke oppgitt 6 6,6 Total ,0 Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a perioden Frid Hansen og Siri Svenkerud 2006

17 Om kvinnene beholder omsorgen for barnet, krysset på år Innlagt på BK (år) Beholder omsorgen for barnet Total antall vedtak Nei Ja Total

18 Oppsummering - konklusjon Fra 1998 har Borgestadklinikken hatt en egen skjermet enhet for kvinner innlagt i henhold til 6.2a i Lov om sosiale tjenester (tvang). Tvangstiltak benyttes i de mest alvorlige tilfellene. Færre gravide kvinner med alkoholmisbruk har blitt innlagt ved Borgestadklinikken enn forventet, til tross for at alkohol er det mest skadelige rusmidlet for fosteret. Gjennomsnittlig fødselsvekt er lavere for barn født av frivillig innlagte Det er påvist sammenheng mellom fødselsvekt og institusjonsoppholdets varighet ved innleggelse i henhold til 6.2a. Jo lengre varighet, jo høyere fødselsvekt. I løpet av de siste årene tenderer gjennomsnittlig fødselsvekt mot samme nivå som norske barn for øvrig dersom kvinnen har vært tvangsinnlagt mer enn halve svangerskapet.

19 Nå er det nok om disse fødselsvektene. - Jeg bryr meg ikke om min

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer