«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Jeg er gravid» Svangerskap og rus"

Transkript

1 «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne

2 FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter er initiert av Helsedirektoratet, ledes av Korus Vest Stavanger, utføres av 5 kommuner i Sør-Rogaland og bearbeides av IRIS «Gravide bør få veiledning og informasjon om hvordan de kan gjennomføre et svangerskap med gode levevaner, uten alkohol, tobakk, andre rusmidler eller annet som kan være skadelig for barnet.» Ønsket antall er 500 gravide til sammen Kvinnene får spørreskjema etter de har vært hos jordmor. IRIS analyserer disse. IRIS intervjuer også 3 gravide fra hver jordmor. IRIS analyserer hva kvinnene sitter igjen med etter FRIDA-konsultasjonen og spør også etter alkoholvaner før og under graviditet.

3 Positiv graviditetstest? Det er sikkert mye du lurer på # Du kan komme til en samtale om levevaner i graviditeten så fort du vet at du er gravid. Er du gravid før uke 9, ring helsestasjonen så får du time i løpet av få dager. # Samtalen kommer i tillegg til de andre svangerskapskontrollene hos lege eller jordmor og varer inntil 40 minutter. Jordmor vil snakke med deg om levevaner som er gode for deg og barnet ditt og du får svar på spørsmål. # Samtalen er gratis og er et tilbud i prosjektet FRIDA som pågår i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Sola. # Du kan lese mer om tilbudet på kommunenes nettsider. # FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner er et samarbeid mellom kommunene, Korus vest - Stavanger og Helsedirektoratet

4 TWEEK Tweak-skjemaet er et kartleggingsverktøy i forhold til alkoholvaner før svangerskapet og under svangerskapet Skjemaet danner grunnlaget for samtalen rundt alkohol. Kvinnens vaner, evt. partners vaner, fosterets påvirkning, skadevirkninger og allerede nå evt. litt om amming og alkohol. Bruker dette ved første konsultasjon som en del av samtalen om levevaner.

5 Brukes på alle ut fra et bevistgjørings- og forebyggingsperspektiv. Ved bekymringsfull alkoholbruk / misbruk sendes melding til den kommunale helse- og omsorgstjenesten

6 Meldeplikt Helsepersonelloven 32. Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og skal av eget tiltak gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold etter å ha innhentet samtykke fra pasienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt etter 21. Uten hinder av taushetsplikt etter 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. helse- og omsorgstjenesteloven Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger. Endret ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).

7 Ved mistanke om rus eller kjent rusproblematikk SKAL dette meldes til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Melding om gravid rusmisbruker skal prioriteres. Mottak av melding Den første kontakten Stadfesting av graviditet Omfanget av rusmiddelmisbruket Nåværende livssituasjon Hvilke instanser har kvinnen kontakt med? Samtykke

8 Informasjon til kvinne Rusvern sin plikt/rolle Vår kjenneskap og bekymring om at rus er skadelig for barnet Konsekvenser av rusmiddelmisbruk i svangerskapet Målsettingen er et rusfritt svangerskap Frivillige hjelpetiltak Tvang Samarbeid med Helsestasjonen og Barnevernet, Meldeplikt til Barnevernet ved fødsel hvis mistanke om rusmiddelmisbruk eller ved atferd som er uforenlig med omsorgsevne hos mor eller far.

9 Etablering av frivillige tiltak o Urinprøver under tilsyn 3 ganger i uken, evnt også stikkprøver o Opprette kontakt med kommunenes jordmor o Opprette ansvarsgruppe og individuell plan (fastlege, jordmor, barnevernet, PUT, andre?) o Eventuelt Institusjons innleggelse på frivillige grunnlag

10 Kommunens jordmor Svangerskapsoppfølging Informasjon - hva skjer fysisk - styrke mestringsfølelse/bekrefte - personifisere barnet i magen - trekke inn barnefar/øvrig familie Tar urinprøver Melding til kvinneklinikken Delta i ansvarsgruppe Overgang til helsestasjon

11 Svangerskapsoppfølging i LAR Kommunen Sykehus Uke 6-8 Tester, plan, samarbeid Uke 12 Ultralyd Uke 16 Oppfølging av plan og tester Uke 18 Ultralyd Uke 21 Henvise til fødeavd./barneavd. Uke 24 ultralyd Uke 28 Fødselsforberedelse Uke 32 Ultralyd Uke 36 Informasjon til fødeavdelingen Uke 38 Rutineundersøkelser Uke 40 Rutineundersøkelser

12 Samarbeid - Samarbeid - Samarbeid Den kommunal helse- og omsorgstjenesten / LAR Fastlege Jordmor Psykisk helse Barnevernet Fødepoliklinikken/Gynekolog Helsesøster Fødeavdelingen Barnelege Barsel Barneklinikken Helsestasjon NAV Rekkefølgen de ulike aktuelle aktørene kommer inn i bildet varierer. Hvor mye de deltar vil også variere, men alle er viktige aktører i helheten.

13

14

15

16 Oppholdet på Kvinneklinikken Fastlege / jordmor i kommunen: Forsikre seg om at rutinene for informasjon inn til kvinneklinikken blir fulgt opp Alle er oppdatert ang. rutiner for samarbeid og arbeidsdeling mellom 1. og 2.linjetjenesten Planlegge oppholdet i god tid før termin, senest uke 32 Kvinneklinikken og evt barneavdelingen følger informasjonsrutiner ved utskriving

17 Kvinneklinikken, før fødsel LAR-Helse Stavanger har kontaktperson på Kvinneklinikken som får beskjed fra LAR Utarbeides konkrete avtaler om oppfølging mellom spesialisthelsetjenesten og kommune/fastlege Ansvarsgruppe, koordineres fra kommunen All planlegging og informasjon må gjøres i god tid pga økt fare for for tidlig fødsel

18 Mor i LAR - Barsel / 3D Mor legges på barsel Barnet flyttes til 3D innen 2 timer etter fødsel Alle barn skal observeres i minimum 7 døgn etter fødsel % av barna får neonatal abstinenssyndrom (NAS). Behandlingstiden varierer sterkt Separat informasjon / overføring / melding om videre oppfølging av både mor og barn

19 33. Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt etter 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester 4-10, 4-11 og Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger.

20 Oppfølging av barnet på helsestasjonen Alder 1 uke etter hjemkomst 2 uker etter hjemkomst Hver måned til og med 8 måneder 10, 12, 15 og 18 måneder Hvem Hjemmebesøk av helsesøster/jordmor Hjemmebesøk av helsesøster/jordmor Helsesøster. Lege ved 6 uker og 6 mnd Helsesøster. Lege ved 12 måneder 2 år og 3 år Helsesøster og lege 4 år Helsesøster 5 år Helsesøster og lege

21 Observasjoner Foreldres omsorgsevne / trygghet Samspill og oppmerksomhet Barnets utvikling med fokus på: Motorikk Uro eller apatisk. Konsentrasjon / oppmerksomhet Ved endring/økt bekymring, melde til barnevernet.

22 Bekymring Bekymring meldes til barnevernet av alle som har en bekymring slik at barnevernet får et bredest mulig grunnlag for sin vurdering. Er bekymringen økende så meld på nytt for eventuelt ny vurdering av pågående tiltak eller vurdering av nye tiltak Opprette ansvarsgruppe for barnet. Helsestasjonen har kontinuiteten i oppfølgingen Andre aktører er inne i varierende grad og varierende perioder.

23 Den kommunale helse- og omsorgstjenesten sin rolle etter barnet er født Fortsette oppfølgingen av mor som et frivillig tiltak Delta i ansvarsgruppe der denne fortsetter Melde barnevernet? Alle samarbeidspartene må informere hverandre når noen trekker seg ut

24 SÅRBARE OVERGANGER Alle aktører MÅ forsikre seg om at mor og barn får oppfølging av rett instans. Man må også sørge for nødvendig samtykke for å kunne samarbeide til beste for mor og barn og videreformidle informasjon.

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Fra bekymring til handling: Lokal handlingsveileder for barnehagene i Ringsaker

Fra bekymring til handling: Lokal handlingsveileder for barnehagene i Ringsaker Fra bekymring til handling: Lokal handlingsveileder for barnehagene i Ringsaker 1. UTGAVE Innhold 1. Innledning/bakgrunn................................................. 4 2. Bekymring og mistanke om

Detaljer

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE VEILEDER FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE 25.03.11 Veileder for ansatte i Malvik kommune bekymringssaker barnevern 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Formålet 4 3. Aktuelle lover

Detaljer

TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING

TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING EN HANDLINGSVEILEDER FOR BARN I RISIKO LØRENSKOG KOMMUNE - TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING / 2 FORORD Denne handlingsveilederen er utarbeidet

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015 Begjæring om tvangsinnleggelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylke) (Adresse) Sak (nr): (kommune) v/ NAV/ helse/sosialtjeneste Offentlig part:

Detaljer

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008 Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a i perioden 2006-2008 - sammenlignet med funnene fra 1996-2005 Av Vibeke Grimstad og Rosanne Kristiansen Kompetansesenter rus region sør Borgestadklinikken

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune BTI - VERKTØYKASSEN Tromsø Kommune Innhold Observasjonsskjema... 3 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel... 4 Samtykke fra foresatte til tverrfaglig samarbeid.... 5 Bekymringsskala vedrørende barn

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Tidlig innsats felles ansvar, samarbeid barnevern, barnehage og skole. Meldeplikt, tiltak og samarbeid Notodden og Hjartdal barneverntjeneste

Tidlig innsats felles ansvar, samarbeid barnevern, barnehage og skole. Meldeplikt, tiltak og samarbeid Notodden og Hjartdal barneverntjeneste Tidlig innsats felles ansvar, samarbeid barnevern, barnehage og skole Meldeplikt, tiltak og samarbeid Notodden og Hjartdal barneverntjeneste 1 Barnevernets målgruppe - Svært god omsorg. - Alminnelig god

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer