Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000"

Transkript

1 Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven 6-2, 6-2a og 6-3. I-0965/2000 Rundskriv / veileder I-0965/2000 utgitt av Sosial- og helsedepartementet Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 trådte i kraft 1. januar To bestemmelser i loven åpnet adgang til å holde rusmiddelmisbrukere tilbake i institusjon med ( 6-3) og uten ( 6-2) eget samtykke. Med virkning fra 1. januar 1996 trådte 6-2 a i kraft, som åpnet for å holde tilbake gravide misbrukere uten eget samtykke, av hensyn til fosteret. Med virkning fra 1. januar 1999 trådte 6-1 a i kraft. Denne bestemmelsen pålegger sosialtjenesten en plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende. Det har vært meldt om usikkerhet i den kommunale sosialtjenesten om fremgangsmåten i behandlingen av tvangssaker. Hensikten med handlingsveilederen er å gi en praktisk innføring i de viktigste sidene ved tilbakehold med og uten eget samtykke. Målgruppen er særlig ansatte i sosialtjenesten, men det er også ønskelig at den kan tjene som felles veileder for alle berørte parter i behandling av rusmiddelmisbrukere etter nevnte paragrafer. Sosial- og helsedepartementet takker Kompetansesenter-Rus, Oslo og Akershus, som har gjort det meste av arbeidet med veilederen. Innholdsfortegnelse 1 Innledning - om handlingsveilederen 2 Kort innføring i sosialtjenestelovens bestemmelser om særlige tiltak for rusmiddelmisbrukere 2.1 Generelt 2.2 Tvangsbestemmelsene Arbeidsmetodikk 2.3 Midlertidige vedtak (hastevedtak) 2.4 Bestemmelser om taushetsplikt- opplysningsplikt m.v. 3 Vurderingsfasen 3.1 Målet med et vedtak om plassering og tilbakehold uten samtykke 3.2 Kjennetegn ved misbrukeren 3.3 Situasjoner som kan tilsi andre løsninger 3.4 Skjematisk oversikt over beslutningsprosessen 4 Utredningsfasen 4.1 Utredning av klienten Kilder til informasjon Forhold av betydning 4.2 Behandlingsplan 4.3 Utredning av institusjonstilbudet 5 Saks- og nemndsbehandling 1

2 5.1 Innledning - kapittelets mål 5.2 Parter og aktører i prosessen Ansvarsfordeling Roller og oppgaver Sosialtjenesten Kommunens advokat Klienten Klientens advokat Samarbeidsorganet Fylkeskommunal poliklinikktjeneste Fylkesnemnda Politiet Avrusingsinstitusjon Behandlingsinstitusjon 5.3 Saksutredningen Vilkår i saker etter Utredningskriterier i saker etter 6-2a Dokumentasjon Fremgangsmåte Relevante opplysninger Hvem har disse opplysningene Hvordan innhente disse opplysningene Saksframlegget Midlertidige vedtak (hastevedtak) 5.4 Nemndsbehandling Fylkesnemnda for sosiale saker Fremme sak Forhandlingsmøte Vedtak Overprøving 6 Iverksetting av vedtak: anbringelse i institusjon 6.1 Sosialtjenestens ansvar 6.2 Bistand fra politiet 6.3 Klageadgang 6.4 Konflikt mellom lover eller forskrifter 7 Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke, Kortere opphold enn tre måneder 7.2 Opphold av mer enn tre måneders varighet 7.3 Hva slags tvang hjemler loven? 8 Utskrivning og oppfølging 8.1 Etter opphold med hjemmel i Etter opphold med hjemmel i 6-2a 8.3 Etter opphold med avtale i henhold til 6-3: 8.4 Oppfølging Vedlegg 1: Mal for saksframlegg til fylkesnemnda i henhold til lov om sosiale tjenester 6-2 Vedlegg 2: Lov om sosiale tjenester m.v. Litteraturliste 2

3 1 Innledning - om handlingsveilederen Veilederen innledes av en kortfattet innføring i lovens bestemmelser om særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere, med vekt på bruk av tvang og med anbefalinger til arbeidsmetodikk (kap 2). Kap 3-10 er bygd opp rundt forløpet i en tvangssak, delt opp i følgende faser: Kap 3: Vurdering Kap 4: Utredning Kap 5: Saksbehandling og behandling i fylkesnemnda Kap 6: Effektuering av vedtak (anbringelse på institusjon) Kap 7: Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke, 6-3 Kap 8: Utskrivning og oppfølging Formålet er å gi ansatte i sosialtjenesten, men også rusmiddelmisbrukere og deres pårørende, en praktisk oversikt over saksbehandlingsregler og nødvendige faglige vurderinger i forbindelse med vedtak etter sosialtjenesteloven 6-2 og 6-2a og avtaler etter 6-3. Dette skal være en lettfattelig innføring. Lesere som har behov for utdypende faglige eller juridiske framstillinger, henvises til utdypende grunnlagsarbeider og annen litteratur. Se litteraturlisten bakerst. Veilederen skal både kunne leses sammenhengende og brukes som oppslagsbok. For å unngå for mange henvisninger til andre steder i teksten, er kapitlene skrevet som selvstendige avsnitt. Noe informasjon vil derfor bli gjentatt i ulike sammenhenger. Som vedlegg følger et forslag til mal for saksframlegg i fylkesnemnda i saker etter 6-2 (vedlegg 1) og lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 6 (vedlegg 2). 2 Kort innføring i sosialtjenestelovens bestemmelser om særlige tiltak for rusmiddelmisbrukere 2.1 Generelt Avhengighet av rusmidler er et alvorlig, noen ganger livstruende problem. Mange som er avhengige av rusmidler, vil oppleve at perioder med avhold eller redusert forbruk avløses av tilbakefall. Andelen klienter som faller ut av behandlingsopplegg er anslått til mellom 50 og 3

4 85% i løpet av første år. Ofte er det i begynnelsen av et opphold i behandlingsinstitusjon motivasjonen svikter og klienten avbryter behandlingen. Særlige tiltak for rusmiddelmisbrukere skal i utgangspunktet og i hovedsak være basert på frivillighet, jf. lov om sosiale tjenester 6-1. Institusjonene kan i forbindelse med inntak stille som vilkår at rusmiddelmisbrukeren gir sitt samtykke til tilbakehold ved eventuell motivasjonssvikt, og til henting ved rømming, jf Hensikten med en slik avtale er å forhindre at misbrukerens sviktende motivasjon ødelegger et behandlingsopphold. I henhold til 6-2 og 6-2a i loven kan sosialtjenesten fremme sak for fylkesnemnda om plassering og tilbakehold uten eget samtykke. Etter 6-1 a har sosialtjenesten plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende. Bestemmelsene i 6-2, 6-2a og 6-3 gir adgang til å holde låste dører eller treffe andre nødvendige sikkerhetstiltak for å holde klienten på institusjonen, eller å hente klienten tilbake ved rømning. Adgangen er tidsbegrenset. Muligheten til å holde tilbake gir institusjonen og sosialtjenesten rett og plikt til å engasjere seg faglig når avhengigheten av rusmidler kan få alvorlige konsekvenser. Sosialtjenesteloven gir imidlertid ikke adgang til bruk av tvang som ledd i behandlingen. Retten til å holde misbrukeren tilbake med eller uten vedkommendes samtykke kan gjøre det mulig å: Bedre rusmiddelmisbrukerens fysiske eller psykiske helse Tilrettelegge en tilværelse for en varig vei ut av rusmiddelmisbruk Gjenopprette evnen til å tenke klart rundt egen situasjon Forhindre barn fra å fødes med abstinenser, misdannelser og senskader Bygge relasjoner til viktige mennesker i tiltaksapparatet Å holde et menneske tilbake mot eget samtykke er et alvorlig inngrep i den enkeltes integritet. Selve tilbakeholdelsen vil kunne provosere fram et forhold mellom misbruker og tiltaksapparat som motvirker formålet med oppholdet. Oppholdet skal ikke være straff, og ingen erfaringer tyder på at tvang i seg selv har noen virkning på avhengighet. Et vedtak om tilbakehold uten eget samtykke, stiller derfor særlige krav til de fagmiljøene som skal utarbeide og iverksette vedtaket. Etter sosialtjenesteloven er det rusmiddelmisbrukerens oppholdskommune som har ansvaret for tiltak, jf første ledd og 6-1. Lovens kapittel 7 legger ansvaret for etablering og drift av institusjoner med spesialisttjenester for behandling av rusmiddelmisbrukere til fylkeskommunen. Det er opprettet et eget forvaltningsorgan, fylkesnemnda for sosiale saker, som skal fatte vedtak etter 6-2 og 6-2a, jf. lovens kap. 9. Egne forskrifter til loven regulerer hvilke tvangsmidler som kan anvendes på institusjoner. Sosial- og helsedepartementet har i rundskriv til loven gitt merknader til loven med ytterligere detaljer. Lovens kapittel 9 beskriver saksbehandlingen i tvangssaker. Sosialtjenestelovens kapittel 6 regulerer tiltakene for rusmiddelmisbrukere. Tiltakene som settes inn skal følge eskalasjonsprinsippet, dvs at enklere og mindre inngripende tiltak skal prøves først. Etter dette prinsippet skal frivillighet prøves før tvang er aktuelt. 4

5 6-la gir sosialtjenesten plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende. 6-1 er hovedregelen. Sosialtjenesten skal søke å avhjelpe rusmiddelmisbruk gjennom mange forskjellige tiltak, alle basert på frivillighet. 6-2 gir sosialtjenesten adgang til å ta initiativ til å plassere en rusmiddelmisbruker på institusjon uten dennes samtykke for undersøkelse og tilretteleggelse av behandling i inntil tre måneder, se også sosialtjenesteloven 6-la om plikt for sosialtjenesten til å vurdere bruk av tvang ved melding fra nære pårørende. Saken skal fremmes for fylkesnemnda for sosiale saker, som kan fatte vedtak om plassering og tilbakehold ved tvang. 6-2a gir sosialtjenesten adgang til å ta initiativ til å plassere en gravid rusmiddelmisbruker på institusjon uten dennes samtykke i hele svangerskapet, for å forhindre eller redusere faren for at det ufødte barnet utsettes for skade på grunn av mors rusmiddelmisbruk. Saken skal fremmes for fylkesnemnda for sosiale saker, som kan fatte vedtak om plassering og tilbakehold ved tvang. 6-3 åpner for at en institusjon kan kreve at en misbruker samtykker til å la seg holde tilbake som betingelse for innleggelsen, eller ved overgang fra opphold med hjemmel i 6-2 eller 6-2a. Det må inngås en skriftlig avtale om dette mellom misbrukeren og institusjonen. 6-4 fastslår at det er en fylkeskommunal oppgave å fastsette hvilke institusjoner som skal kunne ta imot og holde klienter tilbake med hjemmel i disse bestemmelsene. Fylkeskommunen kan peke ut institusjoner som er regulert av andre lovverk enn lov om sosiale tjenester. 2.2 Tvangsbestemmelsene 6-3 gjør det mulig for en institusjon å sette som vilkår at misbrukeren forplikter seg til å være i institusjonen en viss periode. Bestemmelsen forsterker den gjensidige forpliktelsen mellom institusjon og klient. Samtidig skjer den faglige vurderingen av opplegget i direkte kontakt mellom institusjonen og misbrukeren. En avtale etter 6-3 krever ingen ytterligere godkjenning fra fylkesnemnd eller domstol. Ved en eventuell rømning før avtalens utløp, kan avtale effektueres ved at klienten hentes tilbake. 6-2 og 6-2a innebærer både en mer dramatisk inngripen i rusmiddelmisbrukerens personlige frihet og en mer omfattende saksbehandling enn 6-3. Når vilkårene foreligger, kan sosialtjenesten ta initiativet til innleggelse selv om misbrukeren er helt uvillig til dette. Den kommunale sosialtjenesten kan bare reise saken. Selve vedtaket må fattes av et eget organ, fylkesnemnda for sosiale saker, jf. sosialtjenesteloven 9-1 og 9-2. Nemnda består av en jurist som er leder, to faglig sakkyndige og to lege medlemmer. Det krever et grundig forarbeid fra den kommunale sosialtjenesten før saker etter 6-2 og 6-2a legges fram for nemnda, men også et omfattende samarbeid mellom sosialtjenesten og institusjonen. Ved et opphold med hjemmel i 6-2 eller 6-2a er det sosialtjenesten som har ansvar for innleggelse og utskrivning. Det kan være hensiktsmessig at sosialtjenesten og institusjoner avtaler nærmere hvordan en eventuell tilbakeføring ved rømming skal 5

6 organiseres. Selve tilbakehentingen kan om nødvendig gjøres med bistand fra politiet. Institusjonen har ansvaret for å tilrettelegge og gjennomføre et hensiktsmessig behandlingsopphold. Et grundig samarbeid mellom sosialtjeneste og institusjon også i forkant av vedtak etter 62 eller 6-2a er viktig for en hensiktsmessig gjennomføring av et slikt behandlingsopphold. Det vil også være viktig for å avverge vedtak som ikke er nødvendige fordi behandlingen kan tilrettelegges gjennom frivillige tiltak, eller der hvor tvang av andre grunner ikke er hensiktsmessig. Det kan være fordelaktig om fylkeskommunen og kommunene etablerer et rådgivende organ for de ulike delene av tiltaksapparatet, som trer inn på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen. Et slikt samarbeidsorgan kan ha representanter fra sosialkontor, helsestasjon, jordmor, rusmiddelpoliklinikk, avrusings- og behandlingsinstitusjoner. For å gjøre organet mest mulig effektivt, kan medlemmene ha fullmakt til å ta beslutninger på vegne av de tiltak de representerer. Oslo kommune har gode erfaringer med et slikt organ, som der kalles bistandsteam. Det er bare den kommunale sosialtjenesten som kan fremme sak etter 6-2, og da bare av hensyn til misbrukeren selv. Saksbehandlingen er i hovedsak den samme i saker etter 6-2 og 6-2a. En viktig forskjell mellom bestemmelsene er at et vedtak etter 6-2a treffes med det formål å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Det innebærer at sosialtjenesten i forkant av saken må kunne dokumentere at kvinnens rusmiddelmisbruk vil kunne være til skade for barnet. Iverksettelsen av vedtaket skal først og fremst sikre rusfrihet, slik at fosteret ikke utsettes for rusmidler. Lovens intensjon er også å sikre at misbrukeren senere er i stand til å ta vare på barnet, selv om dette ikke er et nødvendig eller tilstrekkelig vilkår for innleggelse. Det faglige opplegget skal i størst mulig grad legge forholdene til rette for at mor kan ta seg av barnet etter fødselen. Pårørende kan ikke fremme sak etter 6-2 eller 6-2a, men kan pålegge sosialtjenesten å undersøke forholdene og vurdere om det skal fremmes tvangssak, jf. sosialtjenesteloven 6-1a. Det er også rimelig at sosialtjenesten bruker opplysninger fra misbrukerens nærmiljø ved vurdering av hvilke tiltak som er hensiktsmessige, og ved vurdering av om vilkårene for bruk av tvang er oppfylt. Når kommunen har utarbeidet et forslag til vedtak etter 6-2 eller 6-2a, oversendes saken til fylkesnemnda for sosiale saker. Fylkesnemnda skal i regelen behandle saken innen en uke etter å ha mottatt den. Klienten skal alltid være representert ved en advokat i nemnda, og kommunen skal som regel være det. Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan, og klager på vedtak i fylkesnemnda kan bringes inn for herreds- eller byretten. Dersom saken haster, kan sosialtjenesten fatte et midlertidig vedtak, et såkalt "hastevedtak". Et midlertidig vedtak etter 6-2 eller 6-2a må følges opp av et regulært forslag til nemnda innen to uker, ellers faller vedtaket bort. I tillegg skal det midlertidige vedtaket for å være gyldig, gis en foreløpig godkjennelse av lederen for fylkesnemnda snarest og om mulig innen 48 timer etter at det er fattet. Midlertidige vedtak er enkeltvedtak, og fylkesnemnda er klageinstans. 6

7 Sosialtjenesten har ikke plikt til å iverksette fylkesnemndas vedtak. Et vedtak gir juridisk grunnlag for tilbakehold dersom det er faglig hensiktsmessig. Dersom vedtak etter 6-2 ikke er iverksatt etter seks uker, faller det bort. Et vedtak etter 6-2a bortfaller etter bare to uker, dersom det ikke iverksettes. Politiet har i henhold til sosialtjenesteloven 8-9 plikt til å assistere ved innleggelse og ved innhenting etter rømning når det er fattet vedtak om tilbakehold etter 6-2 og 6-2a, og ved innhenting etter rømning når det er inngått avtale etter 6-3. Det er viktig å skille mellom det juridiske grunnlaget for tilbakehold uten eget samtykke og de faglige sidene av saken. Loven forskriver ingen bestemt form for behandling, men gjør det lovlig å holde misbrukere tilbake dersom visse vilkår er oppfylt. Det er opp til sosialtjenesten og institusjonene å finne fram til hensiktsmessige tiltak, og det er fylkesnemnda som avgjør om det planlagte opplegget er forsvarlig i hvert enkelt tilfelle. Loven trekker opp retningslinjene for forløpet i et slikt opphold, og pålegger sosialtjenesten plikter i forbindelse med oppholdet, men både sosialtjenesten og institusjonen må vurdere mål og midler underveis. Under oppholdet er bruken av tvangsmidler begrenset til tilbakehold i form av f. eks. låste dører, følge i og utenfor institusjonen, og i visse tilfeller fysisk tilbakehold. Andre tvangsmidler som f eks. tvungen medisinering og bruk av remmer er ikke tillatt. Det er viktig at bruk av tvang ikke er en erstatning for faglig engasjement, men en form for grensesetting innen et behandlingsopplegg som holder et faglig nivå som forsvarer tiltaket. Det er gitt forskrifter om beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner, forskriften er for tiden under revisjon. Et opphold med hjemmel i 6-2 kan ikke vare lenger enn tre måneder. Et opphold med hjemmel i 6-2a kan vare ut hele svangerskapet, men skal vurderes på nytt hver tredje måned. Vedtaket faller automatisk bort ved fødsel eller svangerskapsavbrudd. Ifølge 6-3 kan institusjonen stille som vilkår at klienten skal kunne holdes tilbake i tre uker regnet fra inntaket. Hvis institusjonsoppholdet er ment å vare i tre måneder eller mer, kan institusjonen sette som vilkår at misbrukeren holdes tilbake i inntil tre uker inntil tre ganger etter at samtykket uttrykkelig er trukket tilbake. Det kan være grunn til å understreke at lovgrunnlaget for tilbakehold av gravide rusmiddelmisbrukere ikke nødvendigvis må være 6-2a. Sosialtjenesten kan også, dersom lovens vilkår er tilstede, fremme sak etter 6-2. Hensynet til kvinnen er da grunnlaget. Sosialtjenesten må foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det bør bl.a. vurderes om vedtak etter 6-2a kan tilskynde den gravide rusmiddelmisbrukeren til å velge å få utført et abortinngrep eller selv fremprovosere svangerskapsavbrudd, for dermed å oppheve vedtaket Arbeidsmetodikk Å arbeide med tvang er ikke bare å plassere rusmiddelmisbrukere i institusjon uten eget samtykke. Det innebærer også å forplikte et nettverk av tiltak for vedkommende. Arbeidet vil 7

8 ofte berøre mange ulike spørsmålsstillinger av faglig, juridisk, administrativ og praktisk art. Mange instanser vil berøres i prosessen. Hovedpersonen i det hele er misbrukeren, som på grunn av sin reduserte funksjonsevne har spesielle hjelpebehov. Prosessen fram mot anbringelse på institusjon kan fort føre med seg uklare arbeids- og ansvarsoppgaver, noe misbrukeren kan oppleve som forvirrende og krenkende. Av hensyn til misbrukeren bør det faglige samarbeidet gå mest mulig knirkefritt. Berørte fagfolk oppfordres derfor til å planlegge mest mulig av arbeidet på forhånd: 1. Tilsatte i sosialtjenesten kan med fordel være to om saken. Dette letter drøftinger, bedrer kompetansen og skaper økt smidighet i forhold til hendelser som skjer på ukurante tidspunkt, f. eks. utenfor arbeidstid eller mens en er opptatt med annet arbeid. 2. Det bør opprettes et fast samarbeidsorgan. I Oslo kommune har man hatt gode erfaringer med dette. Spesialisttjenester innen behandling av rusmiddelmisbrukere er et fylkeskommunalt ansvar, og tvangstiltak er i høy grad en spesialisttjeneste. Basert på fylkeskommunens ansvar kan et samarbeidsorgan bestå av representanter for avrusingsinstitusjon, institusjon med ansvar for lengre behandlingstid, fylkeskommunale saksbehandlere og annen spesialistkompetanse som jordmor, jurist, psykolog, lege eller sykepleier. Samarbeidsorganet bør bestå av faste medlemmer som trer sammen for å bistå den kommunale førstelinjetjenesten. Når medlemmene er faste, sikrer det at erfaringene blir i gruppen og regionen får sin egen lokale kompetanse når det gjelder tvangstiltak. 3. Instanser man kan komme til å få bruk for, bør tas med på råd på forhånd. Dette gjelder f. eks. politiet, der lokal tilpasning til politiets kapasitet og arbeidsform kan diskuteres, og den advokaten som skal føre saken for nemnda. 2.3 Midlertidige vedtak (hastevedtak) Loven gir adgang til å treffe midlertidige vedtak etter 6-2 og 6-2a, og forelegge saken for fylkesnemnda etterpå (se punkt 5.3.6). Et slikt "hastevedtak" er et enkeltvedtak som må begrunnes. Det må gjøres særskilt rede for hvorfor man har funnet det nødvendig å fatte hastevedtak i saken. Verken juridiske eller faglige betraktninger tilsier at man bør gjøre hyppig bruk av hastevedtak. Åpenhet og klarhet om hensikten med oppholdet er viktig for å skape en allianse mellom rusmiddelmisbrukeren og behandlingsapparatet, mens et midlertidig vedtak kan forsterke klientens følelse av maktesløshet i prosessen. Et midlertidig vedtak skal bare brukes når de hensynene vedtaket skal ivareta kan bli skadelidende om ikke vedtaket fattes og iverksettes raskt. 2.4 Bestemmelser om taushetsplikt- opplysningsplikt m.v. Ansatte i sosialtjenesten har taushetsplikt, jf. lovens 8-8. Annet sosial- og helsepersonell vil som hovedregel også ha taushetsplikt, det være seg forvaltningsmessig og/eller yrkesmessig taushetsplikt. Dette påvirker sosialtjenestens mulighet for å innhente opplysninger om en 8

9 rusmiddelmisbruker. Sosialtjenesteloven har i 8-5 en bestemmelse om innhenting av opplysninger. Bestemmelsen understreker at innhenting av opplysninger som hovedregel skal skje i samarbeid med klienten. Hvis klienten samtykker i at opplysningene gis - er saken grei. Hvis slikt samtykke ikke er gitt, kan taushetsbelagte opplysninger heller ikke gis ut. Loven har ingen generelle bestemmelser om at opplysninger kan utveksles uavhengig av taushetsplikt. I visse tilfelle er imidlertid leger, sykepleiere, jordmødre og ansatte i barneverntjenesten pålagt både opplysningsplikt og meldeplikt. Dette gjelder i saker der det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at vilkårene for bruk av tvang etter 6-2a er tilstede.. Tilsvarende regler ved bruk av de øvrige tvangsbestemmelsene er ikke gitt. Det vises for øvrig til rundskriv om taushetsplikt i sosialtjenesten (nr. 1-9/94). 3 Vurderingsfasen Når bør sosialtjenesten begynne å vurdere tvang, altså et institusjonsopphold med hjemmel i 6-2 eller 6-2a? To forhold avgjør dette, misbrukerens situasjon og målet man har for et eventuelt opphold. Det må videre være klart at misbrukeren ikke frivillig vil gjennomføre et behandlingsopphold i institusjon. Utredningen av disse forholdene gir bekymringsfasen et faglig tyngdepunkt. I neste kapittel vil selve saksbehandlingen bli skildret mer utførlig. Først litt om mål. 3.1 Målet med et vedtak om plassering og tilbakehold uten samtykke Tvangsplassering, eller tilbakehold uten eget samtykke, er ikke en behandlingsmetode i seg selv. Det er et virkemiddel for å komme i gang med et behandlingsopplegg. Det er ikke riktig å ha forventninger om at man i selve vedtaksperioden skal oppnå klare behandlingsresultater. Målet med å bruke tvang kan deles i fire hovedgrupper: 1. Helsefare. Tilbakehold uten eget samtykke kan nyttes dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. 2. Motivering og tilrettelegging. Man ønsker å bringe en sterkt forkommen klient i en tilstand der vedkommende er i stand til å ta stilling til sin egen situasjon. Dette er noe mer enn en ren avrusing. Ofte vil en avrusing i første runde skape et økt ønske om fornyet rus. Et motiverende avbrudd fra misbruket må i tillegg til å skape kjemisk rusfrihet, også virke helsemessig og sosialt stabiliserende. 3. Spesielt for gravide: Hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. 4. Etablere en behandlingsallianse. Man ønsker å forplikte klient og behandler/institusjon til et behandlingsopplegg hvor det kan utvikles en relasjon mellom dem. Etableringen av slike relasjoner er en virksom faktor i all psykososial behandling. 9

10 3.2 Kjennetegn ved misbrukeren Det finnes ingen entydige kriterier på `langt framskredent rusmiddelmisbruk'. Det dreier seg heller om en kombinasjon av rusmiddelmisbruk, manglende evne til egen omsorg og sosial situasjon for øvrig. Følgende kjennetegn bør få saksbehandler til å vurdere (ikke beslutte) tvangsplassering og tilbakehold: Vedvarende påvirkning av rusmidler. Klienten er merkbart påvirket daglig og/eller ved de fleste anledninger der dette er urimelig, som ved avtaler, i trafikken eller sosiale anledninger der det ikke er passende. Omfattende misbruk av rusmidler. Rusmiddelbruken er slik at den i stor grad påvirker klientens opptreden. Langvarig misbruk. Klienten har et misbruk som kan være under kortvarig kontroll, men som ved gjentatte anledninger ødelegger arbeids- og boforhold, ekteskap eller økonomi. Behandlingsforsøk har mislyktes av samme årsak. Fysisk forkommenhet. Her finnes en rekke årsaker til bekymring, som at klienten har sykdommer som skyldes eller forverres av rusmiddelmisbruket, er underernært, har hatt hyppige overdoser eller akutte forgiftninger, har merkbart svekkede psykologiske funksjoner som ikke skyldes aktuell beruselse. Svekket psykisk helse. Rusmidler kan i seg selv redusere psykisk funksjonsnivå, eller ytterligere forsterke psykiske lidelser som ellers er tilstede. Her ligger en grenseoppgang til lov om psykisk helsevern som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Gravid kvinne som ikke klarer å stoppe inntaket av rusmidler under graviditet. Omfattende rusmiddelmisbruk bør i alle tilfelle utløse en utredning av klientens behov for hjelp, jf Prinsippet om eskalerende tiltak betyr at det skal gis bistand som er tilpasset problemet. I tilfeller der det er aktuelt å fremme sak om tvangsvedtak, vil klienten vanligvis være kjent av sosialtjenesten på forhånd, og mindre omfattende hjelpetiltak vil som regel være forsøkt. En utredning av om vilkårene for tilbakehold foreligger, kan også føre til at det åpner seg andre løsninger for klienten. 3.3 Situasjoner som kan tilsi andre løsninger De situasjoner der en kan vurdere tilbakehold uten eget samtykke vil være alvorlige saker der misbrukerens eller fosterets helse er i fare. Men dramatikken i situasjonen bør ikke bestemme de vedtak som fattes. Svært mange misbrukere faller ut av institusjonsbehandling tidlig i oppholdet. Det er mulig at noe av frafallet kunne vært stoppet dersom man diskuterte en avtale i henhold til 6-3 med klienten først. Ved en slik avtale samtykker klienten selv i eventuelt senere tilbakehold. Klienten har et valg, for såvidt som vedkommende kan avvise dette. Det forutsetter at klienten er i en slik tilstand at et eventuelt samtykke vil bli gyldig. 10

11 På den ene side er det viktig å ikke undervurdere misbrukets omfang. På den annen side vil situasjonen noen ganger føre til at andre løsninger enn et vedtak om tvang, eller avtale om tilbakehold etter sosialtjenesteloven, er å foretrekke. Noen slike situasjoner skal påpekes her: Øyeblikkelig livsfare: Dersom misbrukeren befinner seg i akutt, overhengende livsfare, er andre lover og tjenester bedre egnet. Straffelovens bestemmelse om nødrett og nødverge ( 47, 48) gjør det mulig å gripe inn for å redde liv, f.eks. med medisinering eller andre tiltak. Kommunehelsetjenesteloven gir rett til nødvendig helsehjelp og sykehusloven gir rett til øyeblikkelig hjelp. Voldsom og truende atferd under rus: Dette er et alvorlig problem som bør løses på andre måter enn ved å bruke sosialtjenesteloven. Voldsom, truende og forstyrrende opptreden er vanligvis straffbar. På kort sikt vil det oftere være riktig å gå til politiet eller treffe andre tiltak som retter seg mot det ulovlige i problemet. Tidligere var det mulig å dømme folk til tvangsbehandling. Det er ikke lenger mulig. Derimot gir fengselslovens 12 hjemmel for å la en misbruker som utholder fengselsstraff sone i behandlingsinstitusjon. Voldsom eller truende atferd vil i noen tilfeller ha sammenheng med alvorlige psykiske lidelser som psykoser eller personlighetsforstyrrelser. I slike tilfeller vil en innleggelse i psykiatrisk avdeling etter lov om psykisk helsevern ofte være løsningen. Lov om psykisk helsevern gir hjemmel for både tvangsmedisinering og andre typer tvangstiltak som kan dempe f.eks. psykotisk uro dersom vedkommende er tvangsinnlagt etter lovens 5. Lov om sosiale tjenester gir ingen slik hjemmel. Bolig, ekteskap, arbeid eller økonomi: Behandling av alvorlig rusmiddelmisbruk krever gjennomtenkte, langsiktige tiltak. Tilbakeholdelse uten eget samtykke kan ikke brukes til å løse kortsiktige kriser av sosial og økonomisk art. Sosialtjenesteloven gir heller ikke adgang til å bruke slike hensyn som argument for vedtak etter 6-2 eller 6-2a. Slike problemer må det tvert imot arbeides med, samtidig som man eventuelt gjennomfører en tvangssak av andre årsaker. Unge rusmiddelmisbrukere: Det er ingen aldersgrense nedover for å ta inn en misbruker i institusjon etter tvangsbestemmelsene. Lovens bestemmelse om at det skal foreligge et "omfattende og vedvarende misbruk" er ikke til hinder for at man kan fatte et vedtak om å tvangsplassere en person under 18 år, dersom misbrukets utvikling er alvorlig nok. Forskning (f eks. NADrapport nr ) viser at tvangstiltak har størst effekt overfor unge misbrukere, som ikke har hatt et system som har satt grenser rundt dem. Men for misbrukere under 18 år vil barnevernstjenesteloven sannsynligvis gi et bedre rom for tiltak enn sosialtjenesteloven. Det anbefales heller ikke å legge svært unge misbrukere inn på institusjoner der de fleste klientene er langt eldre. 11

12

13

14 4 Utredningsfasen Alle institusjonsopphold krever en grundig forutgående utredning. Tvangsbestemmelsene er intet unntak fra dette. Forberedelsene til saker etter 6-2 og 6-2a må i tillegg munne ut i et saksframlegg for fylkesnemnda for sosiale saker (se neste kapittel). Utredningen av klienten fram til vedtaket, må derfor fylle fire funksjoner: 1. Lovens vilkår for vedtak må være oppfylt. 2. Det planlagte oppholdet må være riktig for klienten. 3. Punkt 1 og 2 må kunne dokumenteres overfor fylkesnemnda på en slik måte at nemnda kan ta stilling til sakens viktigste momenter. 4. Punkt 1 og 2 må ikke komme i konflikt med hverandre. Man skal eks. ikke "skreddersy" en tilpasning til lov og saksbehandling på bekostning av den faglige tenkningen, bare for å sikre seg at vedtak blir fattet. Utredningen må sørge for å dokumentere at vilkårene for et vedtak etter 6-2 eller 6-2a er tilstede. I saker etter 6-2 er det formelt fire vilkår som refererer seg til klienten, og ett til institusjonen (mer utførlig om dette i neste kapittel): a) Rusmiddelmisbrukeren utsetter ved misbruket sin fysiske eller psykiske helse for fare. b) Misbruket er omfattende og vedvarende. c) Frivillige hjelpetiltak etter 6-1 er ikke tilstrekkelig. d) Rusmiddelmisbrukeren skal legges inn for undersøkelse og tilrettelegging av behandling. Det skal iverksettes forsøk på motivering og tilrettelegging av langsiktige tiltak som vil kunne ha en positiv virkning på misbrukerens behandlingssituasjon. e) Av institusjonen kreves det at den er "faglig og materielt i stand til å tilby vedkommende tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med inntaket i institusjonen." For gravide rusmiddelmisbrukere er det følgende to vilkår for vedtak etter 6-2a: a) Misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. b) Frivillige hjelpetiltak etter 6-1 er ikke tilstrekkelig. Den faglige utredningen bør gi langt mer utfyllende opplysninger, men skal altså kunne gi svar på om disse vilkårene er oppfylt. Nedenfor følger en sjekkliste over noen viktige områder som bør berøres. 13

15 4.1 Utredning av klienten Kilder til informasjon Viktige kilder til opplysninger om rusmiddelmisbrukeren er foruten vedkommende selv, blant andre pårørende, arbeidsgiver, lege, psykiatrisk eller rusmiddelfaglig klinikk eller poliklinisk tjeneste, politiet og kriminalomsorg i frihet. Punktene 2.4 og omtaler reglene om taushetsplikt som gjelder for de ulike kildene. For øvrig vises til Sosial- og helsedepartementets rundskriv nr. 1-9/94. En av de viktigste kildene til informasjon bør være klienten selv. De fleste langtkomne misbrukere vil være kjent for sosialtjenesten eller andre hjelpetiltak. Formålet med et opphold etter 6-2 vil ofte være å motivere klienten for frivillig behandling. Informasjon til rusmiddelmisbrukeren om utredningsarbeidet, og om opplysninger sosialtjenesten har mottatt i forbindelse med dette, kan være av betydning for arbeidet med å motivere vedkommende. Rusmiddelmisbrukerens pårørende er ikke part i saken, og sosialtjenesten har taushetsplikt overfor dem. Pårørende til langtkomne misbrukere vil imidlertid i mange tilfeller ha informasjon som det er viktig å kunne ta med i utredningen, og denne bør inngå som en del av det samlete vurderingsmateriale. Pårørende har også adgang til å kreve utredning med sikte på tvangssak, j f. 6-1 a. Utredningen bør omfatte de forhold som omtales i punkt nedenfor. I mange tilfeller vil det være ønskelig med spesialistuttalelser, men i mangel av slike bør sosialtjenesten selv kunne besvare mange av spørsmålene Forhold av betydning Misbruksmønster: Hva ruser klienten seg på? Når debuterte han eller hun? Hvordan utviklet dette seg? Har vedkommende brukt andre rusmidler enn de som brukes i dag? Hvor stort er forbruket i dag? Har vedkommende perioder med avholdenhet eller redusert forbruk? Hva er det i så fall som utløser slike episoder? Bruker klienten noe vedlikeholdsmedikament? Sosial situasjon: Hvordan bor rusmiddelmisbrukeren, og hvem bor vedkommende sammen med? Har hun/han barn, og hva skal i tilfelle skje med dem ved en innleggelse? Hvem er nærmeste pårørende? Hva slags sosialt nettverk (slektninger, venner, naboer, kolleger, behandlere) har klienten (tegn eventuelt et nettverkskart)? Hva slags utdanning og yrke har klienten? Hvilke ressurser har vedkommende? Har arbeid, utdanning og familie blitt skadelidende under rusmiddelmisbruket? Hva kan man bygge videre på, og hva kan man prøve å gjenopprette? Hvilke sider av klientens sosiale nettverk bidrar til å knytte vedkommende til misbruket? 14

16 Klientens økonomiske forhold, herunder finansiering av misbruket, kan være en relevant indikator for en problematisk sosial situasjon. Straffesaker: Venter klienten på rettssaker eller soningsopphold? Er vedkommende allerede i et åpent soningsopplegg, er f.eks. Kriminalomsorg i Frihet i kontakt med klienten? Er dette i tilfelle av betydning i forhold til vurdering av vilkårene for bruk av tvang, eller for hensiktsmessigheten av et behandlingsopphold? Har klienten vært innblandet i kriminalitet som kan få konsekvenser for behandlingsbehov, som f.eks. vold og trusler? Har klienten en advokat? Politiet kan være en samarbeidspartner. Sosialtjenestens taushetsplikt overfor politiet er strengere enn omvendt, og dersom forholdene ellers ligger til rette for det, vil politiet kunne bidra med informasjon. Fysisk helse: Be klienten om skriftlig tillatelse til å innhente informasjon fra lege. Lider klienten av sykdommer som skyldes eller forverres av rusmiddelmisbruket? Hvordan er klientens ernæringssituasjon? Er klienten gravid (misbrukere som utredes med sikte på saker etter 6-2 kan vise seg å være gravide)? Har klienten sykdommer som kan tenkes å virke inn på behandlingsoppholdet, f.eks. funksjonshemming eller kroniske tilstander som krever medisinering? Psykisk helse: Har klienten noen kjent psykisk lidelse? Har klienten en personlighetsforstyrrelse som vil virke inn på behandlingen? Be om skriftlig tillatelse til å innhente opplysning fra psykologpsykiater dersom klienten har hatt slik kontakt. Virker klienten deprimert, selvdestruktiv eller selvmordstruet? Har klienten en historie med bruk av vold eller trusler? Har klienten nedsatte mentale evner (ta eventuelt kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste som klienten har vært i kontakt med)? Er klientens mentale evner merkbart påvirket av rusmiddelbruken, selv når vedkommende ikke er akutt beruset? Hvilken evne har klienten til å klare dagligdagse gjøremål som hygiene, boligstell m.v.? Behandlingshistorie: Hvilke forsøk har tidligere vært gjort for å redusere klientens misbruk? Hvilke andre kontakter har klienten hatt, f.eks. med psykiatri, kriminalomsorg i frihet, pedagogiskpsykologisk tjeneste eller liknende? Hvilket arbeid har vært nedlagt i den aktuelle utredningen av klienten i form av direkte klientsamtaler, samarbeidsmøter og lignende? Hva er grunnene til at den frivillige behandlingen ikke har ført frem? 4.2 Behandlingsplan Når klienten er utredet, bør utrederen lage en behandlingsplan. Av denne planen skal det framgå hvilke deler av klientens problemer som søkes endret, og hvilken hjelp man vil trenge til det. Behandlingsplanen bør også angi hvilke andre tiltak man vurderer med hensyn til de problemer som er avdekket under utredningen. Behandlingsplanen vil kunne danne 15

17 utgangspunkt for den tiltaksplanen sosialtjenesten skal utarbeide, dersom vedtak etter 6-2 eller 6-2a fattes, jf. 6-1 femte ledd. 4.3 Utredning av institusjonstilbudet Som tidligere nevnt, er et tilbakehold uten eget samtykke bare et hjelpemiddel på vei til behandling, og et slikt opphold må derfor være en meningsfylt del av en videre behandlingsplan. Valget av institusjon burde ideelt sett gi seg selv når klienten er utredet og behandlingsplanen lagt. Forholdsvis enkle, iøynefallende kjennetegn ved klienten og dennes situasjon er ofte tilstrekkelig til å bestemme valg av institusjon. Institusjonen må passe for klientens kjønn og aldersgruppe, samt for type misbruk etter grove kategorier. Dertil kommer målet med oppholdet. Et behandlingsopplegg er ikke nødvendigvis uten verdi selv om klienten vender tilbake til misbruk etter oppholdet. Særlig misbrukere med et alvorlig og omfattende misbruk vil kunne trenge flere "tilløp", og ofte vil det i ettertid vise seg at erfaringer fra bestemte institusjoner eller behandlere får positiv betydning på et senere tidspunkt i klientens liv. Omsorg har også en egenverdi overfor mennesker med nedsatt evne til å ta vare på seg selv. I praksis vil en rekke forhold spille inn ved valg av institusjon. Noen momenter skal nevnes her. Man har ikke alltid muligheten til å velge mellom mange institusjonsplasser. Enhver institusjon som tar imot en tvangsplassering, skal først være utpekt til formålet av ansvarlig fylkeskommune. I tillegg vil fylkeskommunene ha ulikt forhold mellom eierskap og kjøp av gjestepasientplasser. Det er viktig å avklare plass og betaling av denne på forhånd. Av hensyn til miljøet på institusjonen vil mange behandlingsinstitusjoner forlange avrusing før inntak, også når inntaket bygger på vedtak om tvangsplassering. Dette kan være faglig meningsfylt, men kan skape usikkerhet og uro for den tvangsplasserte, dersom oppholdet på en avrusingsinstitusjon ikke inngår i en planlagt og overskuelig overføring til en annen institusjon. Siden målet er å motivere rusmiddelmisbrukeren til behandling, er det best å involvere så få institusjoner som mulig. Dess flere behandlere klienten må forholde seg til, dess mer øker muligheten for forvirring og usikkerhet, og vedkommende får dårligere mulighet til å etablere stabile behandlingsrelasjoner. Institusjonen skal være faglig og materielt skikket til å ta imot den aktuelle klienten. Dette innebærer at det ikke er nok at institusjonen er utpekt til å ta imot klienter på tvang. Utredningen av klienten og planleggingen av vedkommendes behandling, må presisere hva oppholdet skal bevirke for vedkommende. Både for klienten, institusjonen og sosialtjenesten må hensiktene være klare og kunne følges opp underveis. Sosialtjenesten bør ha beredskap og til enhver tid være tilgjengelig, mens slike saker pågår. Det er viktig å ha en gruppe å rådføre seg med i denne situasjonen. I et fast samarbeidsorgan for tvangssaker, som beskrevet under punkt 2.2, er representanter for fylkets spesialisttjenester på området, og for en eller flere viktige institusjoner som påtar seg 16

18 tvangsopphold, viktige medspillere. Et slikt samarbeidsorgan vil kunne bistå med både praktiske spørsmål som plass og finansiering, og med faglige vurderinger av institusjonenes egnethet for klienten. 5 Saks- og nemndsbehandling 5.1 Innledning - kapittelets mål Målet med dette kapittelet er å gjøre rede for hvem som deltar i saksbehandlingsprosessen, de ulike aktørenes ansvar, forløpet i prosessen og hvilke momenter som må tas i betraktning i forbindelse med saksframlegget til fylkesnemnda, samt selve behandlingen i fylkesnemnda. Utgangspunktet er at bekymring (kapittel 3) og utredning (kapittel 4) har ført til en beslutning om å fremme sak om anvendelse av tvang. Det er på dette tidspunkt avklart om det dreier seg om en ordinær sak etter 6-2, eller om det er en sak overfor en gravid rusmiddelmisbruker, jf. 6-2a. Den fullstendige gangen i saksbehandlingsprosessen kan deles i tre faser: Saksutredningen, som inkluderer prosedyrer rundt det å saksforberede og fremme saken for fylkesnemnda. Nemndbehandlingen, med prosedyrer rundt muntlig forhandlingsmøte og beslutning/vedtak i fylkesnemnda. Gjennomføring og oppfølging av vedtaket i fylkesnemnda, som inkluderer innbringelse av klienten til institusjon, oppfølging av klienten under oppholdet og utskriving fra institusjon. Kapittelet omhandler selve saksbehandlingsprosessen etter 6-2 og 6-2a til og med behandling i fylkesnemnda. Effektuering, gjennomføring og utskriving fra institusjonen omhandles i egne kapitler senere. Saken anses ikke formelt avsluttet før vedtaksperioden er over, eller sosialtjenesten skriver ut klienten fra institusjonen i løpet av selve vedtaksperioden. Et vedtak etter 6-2a opphører senest ved fødsel eller svangerskapsavbrudd. I det følgende vil vi se nærmere på fasene i saksbehandlingsprosessen, og søke å belyse de viktigste forholdene som er knyttet til selve saksbehandlingen. Dette kapittelet vil derfor være konsentrert om rekkefølgen i prosessen, og de avklaringer som må tas underveis. 17

19 5.2 Parter og aktører i prosessen For å unngå saksbehandlingsfeil er det viktig å klargjøre hvilke aktører som er part i saken og hvem som ikke er det. I følge forvaltningslovens 2 første ledd er "part" definert nærmere som en "person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder". I tvangssakene etter 6-2 og 6-2a vil partene være 1. klienten (forv.l. 2) 2. kommunen (sos.tj.l. 9-10) Det er bare partene som har innsynsrett i saken. I tillegg til partene i saken, vil også andre sentrale aktører medvirke i saksbehandlingsprosessen. Disse aktørene vil ikke ha innsynsrett i saken, men de vil like fullt ha betydning for sakens forløp og utfall. De aktørene som er knyttet til saksbehandlingsprosessen, som parter eller på annen måte er som regel: Saksbehandler (sosialtjenesten) Kommunens advokat Klienten Klientens advokat Familien/pårørende til klienten Lege/helsestasjon/helsesøster/jordmor (eventuelt andre aktuelle kommunale instanser) Ansatte ved fylkeskommunens spesialisttjeneste Fylkesnemnda Politiet Avrusingsinstitusjon Behandlingsinstitusjon Eventuelt samarbeidsorgan der dette finnes Domstolene, (ved anke) dersom rusmiddelmisbrukeren bringer inn tvangsvedtaket for domstolene Ansvarsfordeling Sosialtjenesten har det gjennomløpende ansvaret for å tilby adekvate tiltak for rusmiddelmisbrukere, jf. sosialtjenesteloven kapittel 6. Dette gjelder også i tvangssaker. Imidlertid er det fylkeskommunens ansvar å etablere og drive institusjonsplasser, jf. sosialtjenesteloven 7-l. Fylkesnemnda fatter vedtak etter 6-2 og 6-2a. Sosialtjenesten skal Utrede og reise saken for fylkesnemnda Effektuere fylkesnemndas vedtak dersom forholdene fortsatt tilsier det Utarbeide tiltaksplan for rusmiddelmisbrukeren 18

20 Følge opp klienten under hele forløpet, og etablere ettervern Fylkesnemnda skal Treffe avgjørelser etter 6-2 og 6-2a Fylkeskommunen skal Sørge for at det finnes institusjonsplasser for avrusing og behandling Roller og oppgaver De oppgaver og roller aktørene har i denne sammenheng vil som regel være: Sosialtjenesten Sosialtjenesten er den ene av partene i saken, der saksbehandler vil være sosialtjenestens partsrepresentant. Sosialtjenesten skal forberede, fremme, gjennomføre og følge opp tvangssakene etter sosialtjenesteloven 6-2 og 6-2a. I denne forbindelse er sosialtjenesten den koordinerende instans i prosessen Kommunens advokat Kommuneadvokaten eller annen advokat som fremmer saken overfor fylkesnemnda på vegne av sosialtjenesten, og er sosialtjenestens prosessfullmektig i fylkesnemnda Klienten Klienten er den private parten i saken. Vedkommende skal så langt det er mulig bli informert og delta på (samarbeids)møter gjennom hele saksgangen Klientens advokat Advokaten representerer klienten i fylkesnemnda og eventuelt i forutgående møter. Klientens advokat skal ha samme informasjon som klienten, samtidig med denne. Dette er en forutsetning for at advokaten skal være i stand til å ivareta sin klients behov på en tilfredsstillende måte, noe kommunen i sin saksbehandling bør medvirke til. 19

21 Samarbeidsorganet Samarbeidsorganet koordinerer og samordner oppgavene til aktørene under hele saksgangen, fra aktuell bekymring til forberedelse av oppfølging etter institusjonsoppholdet. Organet bidrar med faglig rådgivning til sosialtjenesten under hele prosessen Familie og andre pårørende Disse er ikke part i saken og har derfor ikke rett til informasjon om klientens sak, med mindre klienten selv samtykker til dette. En melding fra pårørende kan imidlertid være bakgrunn for saken. Uansett anbefales det et nært samarbeid der dette er mulig, spesielt ut fra to forhold: Familie/pårørende kan være en ressurs i forhold til å bedre/stabilisere klientens situasjon. Familie/pårørende kan bidra med opplysninger om klientens helsesituasjon og rusproblem Lege/helsestasjon/helsesøster/jordmor/barneverntjeneste Disse instansene kan dokumentere klientens fysiske og psykiske helse, spesielt med tanke på bevisførsel i fylkesnemnda (helseattest/somatisk vurdering) Fylkeskommunal poliklinikktjeneste Fylkeskommunal poliklinikktjeneste kan dokumentere rusmiddelmisbrukerens fysiske og psykiske helse. Den lager en utredning som blant annet berører hvorvidt tvang vil kunne danne grunnlag for motivering hos klienten med sikte på langsiktige tiltak, og den vurderer hensiktsmessig institusjon for den aktuelle klient Fylkesnemnda Fylkesnemnda avholder muntlig forhandlingsmøte mellom sosialtjenesten (v/advokat) og klienten v/advokat for gjennomgåelse av saken, samt dokumentasjon og vitneførsel. Nemnda gjennomfører deretter forhandlinger og treffer vedtak i saken Politiet Politiet bistår etter anmodning sosialtjenesten ved fullbyrdelse av tvangsvedtaket, dvs anbringer klienten til avrusing. Politiet bistår også ved tilbakeføring etter eventuell rømning Avrusingsinstitusjon Holder klienten tilbake i avrusingsperioden, og legger til rette for opphold på behandlingsinstitusjon. 20

22 Behandlingsinstitusjon Skaper motivasjon for videre behandling, og legger til rette for langsiktige tiltak. Holder klienten tilbake i vedtaksperioden. 5.3 Saksutredningen Formålet med saksutredningen er å dokumentere at vilkår for bruk av tvang er til stede Vilkår i saker etter Omfattende og vedvarende misbruk hos klienten Klienten utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare Hjelpetiltak etter 6-1 er ikke tilstrekkelig Tvang vil kunne tilrettelegge langsiktige tiltak/behandling Tvang vil kunne ha en motiverende effekt overfor klienten Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby klienten tilfredsstillende hjelp i forhold til formålet med inntaket Alle seks vilkår må være oppfylt for at 6-2 skal kunne anvendes. Formålet med saksutredningen vil derfor være å kunne dokumentere overfor fylkesnemnda at alle vilkår er oppfylt Utredningskriterier i saker etter 6-2a 1. Rusmiddelmisbrukeren er gravid 2. Det er overveiende sannsynlig at misbruket vil medføre at barnet vil bli født med skade 3. Hjelpetiltak etter 6-1 er ikke tilstrekkelig Formålet med inntaket er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade. Institusjonens hovedoppgave blir derfor å hindre inntak av rusmidler hos den gravide rusmiddelmisbrukeren. Man skal også kunne tilby kvinnen tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk, og hjelpe henne til å bli i stand til å ta vare på barnet. Tilbudet til kvinnen er imidlertid ikke avgjørende for om hun skal plasseres med hjemmel i 6-2a eller ikke. Hensynet til barnet er det avgjørende, altså å hindre kvinnen i å misbruke rusmidler gjennom svangerskapet. 21

23 5.3.3 Dokumentasjon I forhold til begge bestemmelsene må sosialtjenesten kunne dokumentere at rusmiddelmisbruket er av en slik art som nevnt i vilkårene ovenfor. Eksempel på slik dokumentasjon vil være: Urinprøver Legeattest, som blant annet inneholder observasjonsbeskrivelser av klienten og gir opplysninger om hvorvidt klienten virker beruset, er merket etter inntak av rusmidler ol Vitner som har observert rusmiddelmisbrukeren Faglige artikler/litteratur Fremgangsmåte Framgangsmåten i saksutredningen blir deretter konsentrert om følgende: Hva slags opplysninger er relevante? Hvem har disse opplysningene? Hvordan kan opplysningene innhentes? Relevante opplysninger Opplysninger som underbygger at lovens vilkår er oppfylt, er relevante for saken. Bevis om sakens forhold kan legges fram både muntlig og skriftlig overfor fylkesnemnda. Skriftlig bevisførsel vil først og fremst foreligge i form av saksframlegget fra sosialtjenesten, journalnotater, rapporter o 1. Muntlig bevisførsel skjer i form av parts- og vitneforklaringer, samt innledningsforedrag. I saker etter 6-2 er opplysninger som underbygger de fem vilkår for anvendelse av loven relevante: 1. Omfattende og vedvarende misbruk hos klienten Antall år med rusmiddelmisbruk Hvilke typer rusmiddelmisbruk Omfang av rusmiddelmisbruket (urinprøver) 2. Klienten utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare Beskrivelser fra lege, helsestasjon ol i form av attester Overdoser, akuttinnleggelser Somatisk og psykisk helse: f.eks. legeattester, urinprøver, overdoser Sosial situasjon/fungering 22

24 3. Hjelpetiltak etter 6-1 er ikke tilstrekkelig Tidligere poliklinisk behandling Tidligere institusjonsopphold Samlet vurdering av tidligere behandlingsforsøk 4. Tvang vil kunne tilrettelegge langsiktige tiltak/behandling Skissere målet med tvangsinnleggelsen Vurdere sannsynligheten for å nå målet ved bruk av tvang 5. Tvang vil kunne ha en motiverende effekt overfor klienten Vurdere sannsynligheten for at tvang i dette konkrete tilfelle vil kunne ha en motiverende effekt. Dette må ses i sammenheng med forrige punkt Som nevnt må alle vilkårene være oppfylt ved anvendelse av tvang med hjemmel i 6-2. Eksemplene nevnt under vilkårene er ikke uttømmende. Det vises ellers til vedlagte mal for saksframlegg overfor fylkesnemnda når det gjelder hvilke opplysninger som kan være aktuelle i den forbindelse. I saker etter 6-2a er det ikke rusmiddelmisbrukeren selv som er utgangspunktet for vurderingen, men sannsynligheten for at barnet vil bli født med skade. En annen viktig forskjell er at man ikke skal dokumentere et "omfattende og vedvarende misbruk", men derimot at "misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade". Loven stiller på denne måten ikke krav til omfang og varighet, ut over at det skal kunne defineres som et misbruk. Her vurderes altså på hvilken måte og i hvilken sammenheng misbruket skjer, ut fra hva som anses skadelig for fosteret. Relevante opplysninger i saker etter 6-2a vil være opplysninger som underbygger de tre vilkår for anvendelse av loven: 1. Gravid rusmiddelmisbruker Graviditet foreligger (viktig å dokumentere tidlig i svangerskapet) Antall år med rusmiddelmisbruk Hvilke typer rusmiddelmisbruk Omfang av rusmiddelmisbruket (urinprøver, observasjoner, rapporter) 2. Overveiende sannsynlig at misbruket vil medføre at barnet vil bli født med skade Dokumentasjon fra lege, helsestasjon, svangerskapsomsorg o 1 i form av attester Overdoser, akuttinnleggelser Somatisk og psykisk helse: F.eks. legeattester, urinprøver, overdoser Sosial situasjon/fungering Rusmiddelmisbruk under eventuelle tidligere svangerskap Observasjoner og/eller beskrivelser av rusadferd hos klienten fra vitner 23

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

TVANG OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE

TVANG OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE TVANG OVERFOR RUSMIDDELAVHENGIGE Evaluering av Lov om sosiale tjenester 6-2, 6-2a og 6-3 Ingrid Rindal Lundeberg Kristian Mjåland Karl Harald Søvig Even Nilssen Bodil Ravneberg Stein Rokkan senter for

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD

NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD PSYKIATRI AVDELING FOR VOKSENHABILITERING NÅR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING BEGÅR LOVBRUDD NY VEILEDER FOR HABILITERINGSTJENESTEN I NORDLAND 2. UTGAVE OKTOBER 2005 2 FORORD Avdeling for voksenhabilitering

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veileder for individuell plan 2001

Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 IS-1013 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Idet nye opplaget av veilederen er det gjort noen endringer som følge av omorganiseringen av den statlige

Detaljer

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. etter LOST 6-2a. i perioden 2006-2008 Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a i perioden 2006-2008 - sammenlignet med funnene fra 1996-2005 Av Vibeke Grimstad og Rosanne Kristiansen Kompetansesenter rus region sør Borgestadklinikken

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker

Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker Retningslinjer for oppfølging av barn av pasienter innlagt ved Akuttpsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sissel Korshavn, prosjektleder Vedtatt av ledergruppen ved akuttpsykiatrisk avdeling

Detaljer

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Innledning Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig

Detaljer

Kommunale helse- og sosialtjenester

Kommunale helse- og sosialtjenester Styrende dokument Kommunale helse- og sosialtjenester Godkjent av helsedirektør Lars E. Hanssen 23. februar 2005 Denne veilederen er et arbeidsdokument for tilsynsmyndighetene, og den er skrevet for at

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Internserien 2/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009 Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Godkjent

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. i perioden 1996-2005

Gravide innlagt på Borgestadklinikken. i perioden 1996-2005 Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a i perioden 1996-2005 Av Frid Hansen og Siri Svenkerud ISBN 82-90354-64-9 2 FORORD Den kliniske hverdag i en behandlingsinstitusjon er ofte hektisk,

Detaljer