Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde"

Transkript

1 Skriv inn formel her. 6. og 7. januar Praktisk betongdimensjonering (11) Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Betongkonstruksjoner Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Tegninger, Bøyelister og Teknisk beskrivelse Morten André B. Helland, Structor Oslo AS Kursdagene 6-7. Januar 2015 Morten André B. Helland INNHOLD Lover, Forskrifter, Norske Standarder, Publikasjoner Norsk Betongforening Tegninger, bøyelister og teknisk beskrivelse (NS 3420) Nominell armeringsoverdekning vs minimumsoverdekning Praktiske eksempler BYGGTEKNISK FORSKRIFT, TEK10, 10-2 Materialer og produkter i byggverk skal ha slike egenskaper Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredstillende Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering avkonstruksjoner etter Norsk Standard NS- EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS- EN 1991 til NS-EN 1999, med nasjonale tillegg. Eurokode forutsetter igjen at underliggende standarder blir fulgt som f. eks NS-EN NA. 1

2 System av europeiske standarder som grunnlag for prosjektering, utførelse og materialvalg for betongarbeider Kom ny rev november 2014 NS-EN 206+NA Betong Produkt og prøvestandarder NS-EN 1991+NA Laster på konstruksjoner NS 3420 Beskrivelsestekster ISO 6934 eller ETA Spennarmering Produkt og prøvestandarder EU's Byggevareforordning Plan og Bygningsloven + forskrifter NS-EN 1990+NA Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN 1992+NA Prosjektering av betongkonstruksjoner NS-EN NA Utførelse av betongkonstruksjoner NS 3576 Armering Produkt og prøvestandarder Evt: Vegloven, Jernbaneloven, Lov om vassdrag og grunnvann, Lov om petroleumsvirksomhet EN xx eller ETA Prefabrikerte elementer Produkt og prøvestandarder OVERSIKT OVER AKTUELLE STANDARDER NS-EN 1990+NA (Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner) NS-EN 1992+NA (Prosjektering av betongkonstruksjoner) NS-EN NA (Utførelse av betongkonstruksjoner) NS-EN 206+NA (Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar) NS-EN-ISO 3766 (Byggetegninger- Forenklet tegnemåte for amering i betong) NS 8330 (Byggetegninger- Tegninger for betongkonstruksjoner) NS 3420 (Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Aktuelle tilleggskrav / variantbegrensninger ifra: Norsk Betongforenings Publikasjoner SINTEF Byggforskserien Offentlig byggherrer som Statens Vegvesen, Jernbaneverket osv PRODUKSJONSUNDERLAGET, NS-EN NA PRODUKSJONSUNDERLAGET Produksjonsunderlag er definert i punkt 3.8 NS-EN 13670:2009+NA:2010 (Utførelse av betongkonstruksjoner): Dokumenter som omfatter alle tegninger, tekniske data og krav som er nødvendige for utførelsen av et bestemt prosjekt. MERKNAD: Produksjonsunderlaget er ikke ett dokument, men settet av dokumenter som er nødvendig for utførelsen av arbeidet slik det gis fra den prosjekterende til entreprenøren. Det omfatter prosjektbeskrivelsen som er utarbeidet for å supplere og klargjøre kravene i denne europeiske standarden, i tillegg til å henvise til de nasjonale bestemmelsene som gjelder på det stedet der byggverket skal brukes. Produksjonsunderlaget utarbeides av den prosjekterende (brukeren av NS-EN 1992), og danner grensesnittet mot den utførende (brukeren av NS-EN 13670) Men også: Produksjonsunderlaget er også en del av underlaget for uavhengig 3. partskontroll for prosjektering og utførelse. Men også: Produksjonsunderlaget danner også grunnlaget for As Built dokumentasjon. Punkt 3.15: Prosjektbeskrivelse: Prosjektdokument som beskriver kravene som gjelder for det bestemte prosjektet. 2

3 EUROKODE 2 (NS-EN 1992) VS UTGÅTT NS 3473 EUROKODE 2 (NS-EN 1992) VS NS-EN Gamle prosjekteringsstandarden, NS3473, definerte hva produksjonsunderlaget skulle omfatte Kravene til produksjonsunderlaget er generelt flyttet fra prosjekteringsstandarden til utførelsestandarden Eurokode 2 forutsettes brukt sammen med NS-EN (pkt (3), 1.3 (1)) Krav til produksjonsunderlaget er ikke detaljert beskrevet i Eurokode 2, Prosjektering av betongkonstruksjoner. Generelt er kravene flyttet til NS-EN Eurokode 2 gir krav til at nominell armeringsoverdekning skal være gitt på tegningene (pkt / ) NS 3473 NS-EN (UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER) NS-EN (UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER) Hva må rådgivende ingeniør (RIB) vite om NS-EN 13670? ALT! NS-EN burde kanskje ha hatt navn: Produksjonsunderlag og Utførelse av betongkonstruksjoner NS-EN NA refererer til Produksjonsunderlaget ca 90 ganger. Her må den prosjekterende komme med supplerende opplysninger (når det er relevant) Forskjellige klasser Mer detaljerte krav Arbeidstegninger Ca 30 av de 90 stedene der standarden ref til produksjonsunderlag har Standard Norge fastlagt min krav i Nasjonalt Vedlegg Dvs på de resterende 60 punktene må Rådgivende Ingeniør (RIB) gjøre valg Ikke alle de 60 punktene er relevante i alle prosjekter 3

4 NS-EN (UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER) Tabell A.1 Liste over opplysninger som produksjonsunderlaget kan inneholde, avhengig av hva som er aktuelt gt Nasjonalt Tillegg Ca 30% har Nasjoalt Tillegg valgt minimumskravet KOMPETANSEKRAV TIL UTFØRENDE Kompetansekrav til entreprenørens personell er definert i NS-EN NA Ingeniør/fagbrev + kurs + praksis Hensikten er å forsikre seg om at den utførende kan Utførelsesstandarden inkl NA, og den tekniske bakgrunnen for disse slik at de forstår kravene Dersom RIB er engasjert til å utføre kontroll på byggeplass, bør man etterspørre dokumentasjon på kompetanse (Kompetansebevis utstedt ifra f.eks BetongOpplæringsrådet) KOMPETANSEKRAV TIL PROSJEKTERENDE? Generelle formuleringer i Eurokode 2: Konstruksjonene prosjekteres av tilstrekkelig kvalifisert og erfarent personell Ansvarsrett for virksomheten. (forplikter at firmaets ansatte har relevant kompetanse etter PBL. Lokal ansvarsrett blir endret ifra 1/1/2016 etter pålegg i fra ESA, EFTAs overvåkningsorgan) Dokumenterte Kompetansekrav for den prosjekterende er en pågående debatt I land som UK, Japan og USA er det motsatt, der er det strenge krav til formell kompetanse for Rådgivende Ingeniør, men nesten ingen krav til personell til den utførende. NS-EN 206: NA:2014 BETONG. SPESIFIKASJON, EGENSKAPER, FREMSTILLING OG SAMSVAR Kap 6.2.2/NA Grunnlegende krav for spesifikasjon av egenskapsdefinert betong. Krav nr a-g spesifiseres av den prosjekterende: a) Krav om samsvar med NS-EN 206+NA b) Trykkfasthetsklasse c) Bestandighetsklasse og evt Sulfatmotstandsklasse (SuR1 eller SuR2) d) D upper og D lower e) Kloridklasse jfr tabell 15 I tillegg for lettbetong: f) Densitetsklasse eller tilstrekkelig densitet I tillegg for tungbetong: g) Tilsiktet densitet h) Konsistensklasse, eller i spesielle tilfeller tilsiktet konsistentverdi (spesifiseres generelt av entreprenør) 4

5 NS-EN 206: NA:2014 Kap gir evt tilleggskrav som kan spesifiseres som Tabell 2: Grenseverdier for eksponeringsklasser for kjemisk angrep fra naturlig jord og grunnvann NS-EN 206: NA:2014 Kjemisk angrep. Prøver må taes for å bestemme ph-verdi og konsentrasjon NGU har kart over bergart Alunskifer ( Men kan likevel få overraskelser dersom fyllmasser inneholder Alunskifer eller Alunskifer oppe i lia gir avrenning I Eksponeringsklasse XA2 og XA3 spesifiseres Sulfatmotstandsklasse (SuR1 og SuR2) i produksjonsunderlaget. Er konsentrasjoner eller ph-verdier utenfor XA3 må spesial-komponert betong (XSA) benyttes, og evt andre tiltak som membran beskrives i produksjonsunderlaget. XSA gjelder også for konstruksjoner som er i kontakt med væsker med høyt sulfatinnhold og lav ph SuR1 SuR2 EKSPONERING MED LAV PH OG SULFATER Etter 20 års lagring i «Blindtarmen» på Wessels plass utenfor Stortinget CEM I + 15% silika CEM I TEGNINGER, BØYELISTER, TEKNISK- BESKRIVELSE Standardene definerer hva produksjonsunderlaget skal inneholde Norsk Betongforening og RIF bør komme med anbefalinger og presiseringer av hvilken informasjon som skal være plassert på formtegninger, armeringstegninger, bøyelister og i teknisk beskrivelse, og samspillet mellom disse. Dansk CEM I SRsement (11 år eksponering) 5

6 FORMTEGNINGER NS 8330:1982 Byggetegninger Tegninger for Betongkonstruksjoner Omhandler måltegninger (formtegninger) og utsparinger NS 8330 er ikke linket opp mot Eurokodene. (mer frivillig å bruke) ARMERINGSTEGNINGER NS-EN-ISO 3766:2003 Byggetegninger, Forenklet tegnemåte for armering i betong (innbafatter rettelsesblad AC:2004) Standarden omhandler utforming av armeringstegninger og bøyelister (tillatte formkoder) NA viser beregning av kapplengde ved bøying av armeringsstenger NS-EN-ISO 3766 er ikke linket opp mot Eurokodene utenom bøyelister Standarden er ikke oversatt i fra engelsk til norsk Få Rådgivere følger 3766 fult ut vedr utforming av armeringstegninger. (Standarden avviker for mye iforhold til norsk praksis) Betongforeningen jobber med å revidere Publikasjon nr 8 Armering, prosjektering og utførelse. Rev Publikasjon vil bl a komme med presiseringer av 3766 vedr armeringsteg og bøyelister tilpasset norsk praksis. ARMERINGSTEGNINGER ARMERINGSTEGNINGER Det er viktig at riktig armeringsjern kommer på riktig sted i konstruksjonen som forutsatt i prosjekteringen. Et eksempel på en uryddig armeringstegning. Hvordan klarer jernbinderen å legge riktig jern på riktig sted? Hva kunne ha vært gjort annerledes på tegning/ strukturen? 6

7 ARMERINGS- TEGNINGER Et eksempel på en ryddig armerings-tegning. ANMERKNINGSFELTET ARMERINGSTEGNING Grunnlag for prosjektering NS- EN NA. (Eventuelle byggherrespesifikasjoner for eksempel HB N400 for Statens Vegvesen, Teknisk Regelverk for JBV osv.) Grunnlag for utførelse, iht. NS- EN NA. (Eventuelle byggherrespesifikasjoner for eksempel Håndbok R762) Fasthetsklasse for betong med henvisning til NS-EN 206+NA Eksponeringsklasse Bestandighetsklasse med henvisning til NS-EN 206+NA Kloridklasse med henvisning til NS-EN 206+NA Tilslagets største tillatte diameter, D upper Teknisk klasse for armeringsstål med henvisning til aktuell egenskapsstandard (NS ) Generelle omfaringslengder for armering Nominell armeringsoverdekning, For konstruktiv- og montasjearmering Tillatt avvik for konstruktiv- og montasjearmering ANMERKNINGSFELTET ARM.TEGNING FORTS. Utførelsesklasse Toleranseklasse iht. NS-EN NA eventuelt byggherrespesifikasjoner Forkortelser for beskrivelse av armeringsplassering (OK, UK, BS, osv) I tillegg kan følgende være aktuelt i anmerkningsfeltet for armeringstegninger: Kategori for muffeskjøter (dersom aktuelt, ISO ) Sulfatmotstandsklasse Orientering om at tegningen kun gjelder forhold vedrørende armering og at mål skal tas fra formtegningene. Punktene representerer forslag i Publikasjon nr 8 som er under utarbeidelse for Norsk Betongforening BØYELISTER Krav til hva en Bøyeliste er gitt i NS-EN-ISO 3766:2003+NA Innhold til en bøyeliste: Henvisning til at formkodene iht NS-EN-ISO 3766:2003+NA. Henvisning til utførelse etter NS-EN NA pos. nr. for armering Teknisk klasse for armeringsstål (B500NC osv) Dimensjon (ø12, ø16 osv) Dor diameter Kapp lengde pr stang korrigert for bøying iht NA Antall jern pr pos. nr. Total lengde [m] pr pos. nr. Evt henvisning til tegning 7

8 TEKNISK BESKRIVELSE, NS 3420-L:2010 Del L:Betongarbeider NS 3420 har ikke lov til å ha tekniske bestemmelser på de områdene som er dekket av de Europeiske Standardene TEKNISK BESKRIVELSE, NS 3420-L:2010 Toleransekrav ut over del 1 Fellesbestemmelser er nå iht NS-EN NA med unntak av innvendige vegger Punkt LG, d: 2010 utgave var oppdatert mhp nye og utgåtte standarder Den prosjekteredne spesifiserer Utførelsesklasser Kan ha ulik utførelsesklasse på ulike bygningsdeler Beskrivelse skal ha med alle prisbærende poster Kompetansekravene for utfølese av sprøytebetong ligger nå i Nasjonalt Tillegg til NS-EN , og er derfor tatt ut av NS 3420-L Dette betyr generelt at toleransekravene i NS-EN gjelder bortsett fra innvendige vegger i bygninger. Dette for å sikre at helning og planhet blir tilfredsstillende med tanke på bruksegenskaper. Det er f. eks vanskelig å møblere inntil en vegg som er mye ut av lodd. Kravene i NS , punkt 4 d) er strengere enn tilsvarende krav i NS-EN TEKNISK BESKRIVELSE, NS 3420-L:2010 NS 3420 LG, punkt LG y: EKSEMPEL Illustrasjon Spenncon Dette er medtatt som en påminnelse om at toleransekravene for betongarbeid ofte ikke tilfredsstiller krav for maling og belegg. I slike tilfeller må det spesifiseres et mellomarbeid, og en prisbærende post. Dersom dette er uteglemt av den prosjekterende medfører dette lett konflikter og diskusjon om ekstra kostnader i prosjekter. EKSEMPEL INFORMASJON I PRODUKSJONSUNDERLAG PARKERINGSDEKKE UISOLERT 8

9 DISPOSISJON EKSEMPEL PARKERINGSDEKKE Hva kan gå galt? Hvordan hindre at det går galt? Hvordan beskrive i produksjonsunderlaget hvordan det kan gå bra? Mye fokus på produksjonsunderlag iforhold til bestandighet PARKERINGSDEKKER UISOLERTE Aktuelle typer parkeringsdekker bygget opp av: Prefabrikkerte elementer Hulldekker + overbygning (vanntetting/slitelag) DT-Elementer + konstruktiv påstøp + (evt vanntetting/slitelag) Forskalingselementer + konstruktiv påstøp + (evt vanntetting/slitelag) Plass-støpt betong, (frittbærende og dekkepå grunn): Slakkarmert (+evt vanntetting/slitelag) Spennarmert (+evt vanntetting/slitelag) Annet: Bubbledeck (+evt vanntetting/slitelag) PARKERINGSDEKKE UISOLERT EKSEMPEL PÅ HVA SOM KAN GÅ GALT Parkeringsdekker i uisolerte parkeringshus kjennetegnes av: Eksponert mot frost Eksponert mot klorider Skal være vanntette (unngå lakkskader på biler i etg under) NB! Ikke glem tilsvarende eksponering nederst på søyler og vegger. Mulige lekkasjer langs med vegger og søyler til konsoller eller fundamenter under dekket. Parkeringsanlegg som ikke er prosjektert og beskrevet i riktig eksponeringsklasse med tilhørende betongkvalitet og armeringsoverdekning. Saltslafs har rendt ned langs søyler og vegger og skadet betongen. Hulldekket var belagt med støpeasfalt som tydeligvis ikke har vært tett... 9

10 EKSEMPEL PÅ HVA SOM KAN GÅ GALT Parkeringshus som ikke er prosjektert og beskrevet i riktig eksponeringsklasse. Hvem tror dere måtte ta regningen på 26 millioner i utbedringer? Dette haddevært unngått dersom det hadde vært beskrevet riktig betongkvalitet og armeringsoverdekning i produksjonsunderlaget. EKSEMPEL PARKERINGSDEKKE UISOLERT (UTENDØRS) Skal nå gå igjennom et eksempel på parkeringsdekke for å beskrive riktig betongkvalitet og armeringsoverdekning Forutsetninger for eks.: 100 års levetid 250mm plasstøpt spenn- og slakkarmert dekke Dekke uten membrann, påstøp, støpeasfalt, herdeplast eller lignende Brannkrav er ikke dimensjonerende iforhold til armeringsoverdekning Betongdekket skal være vanntett Stålglattet overflate, tørt vedlikehold EKSPONERINGSKLASSER, NS-EN 1992 EKSPONERINGSKLASSER OK dekke, XD3 UK, dekke. XC3 OK, dekke. XC4 10

11 EKSPONERINGSKLASSER EKSPONERINGSKLASSER KONKLUSJON EKSEMPEL, OK/UK DEKKE XC3/XC4 Utsatt for karbonatisering XD3 Utsatt for tinesalter med vekslende fuktighet OK dekke, XF4 XF4 Utsatt for frysing med tinesalter og høy vannmetning VALG AV BESTANDIGHETSKLASSE NS-EN NA VALG AV BESTANDIGHETSKLASSE NS-EN 206 Eksponeringsklasse/B M90 M60 M45 MF45 M40 MF40 estandighetsklasse X0 X X X X X X XC1, XC2, XC3, XC4, X X X X X XF1 XA1, XA2 a), XA4 b), X X X X XD1, XS1 XF2, XF3, XF4 X X XD2, XD3, XS2, XS3, X X XA3 a) XSA a) Betongsammensetning og beskyttelsestiltak fastsettes særskilt. MF45, MF40 gir betongsammensetting med innblandet luft. Påkrevd ved tineog frostbelastning i XF2-XF4 11

12 VALG AV MASSEFORHOLD, NS-EN 206 BESTANDIGHETSKLASSE, NS-EN 206 Tabell NA.12, NS-EN 206. Grenseverdier for luftinnhold, minste effektive bindemiddelmengde og største masseforhold for betong MF40 gir: Min 4% Luftinnhold Minste effektive bindemiddel 330 Største masseforhold 0,40 Minst 6% silika eller minst 14% FA eller slagg MF40 VALG AV BESTANDIGHETSKLASSE NS-EN 206 Konklusjon bestandighetsklasse: MF40 KLORIDKLASSE, NS-EN 206 OG EK2 Velger Kloridklasse: Cl 0,1 NS-EN 206 Eurokode 2 12

13 TILSLAG. STØRRELSE FRAKSJON D upper groveste fraksjon av tilslag. Den prosjekterende skal spesifisere i produksjonsunderlaget (tidligere betegnet D max ) D lower er gitt i NA NA gir D lowe 16mm D MAX Største fraksjonen som faktisk er brukt NS-EN , punkt 8.2 Fri avstand mellom armeringstenger i samme lag skal ikke være mindre enn D g + 5mm eller 20mm for å sikre god utstøping av betongen VALG, FASTHETSKLASSE NS-EN 206: NS-EN 1992: NB: Forventet fasthet er avhengig av valgt sementtype. Nøyaktigere verdier enn tabellen fåes ved henvendelse til lokal betongleverandør. Med stadig økende bruk av blandingssementer gir tabellen over dårligere forventet fasthet FASTHETSKLASSE Ved bestemmelse av fasthetsklasse bør man først ta utgangspunkt i bestandighetsklassen. VALG, HERDEKLASSE, NS-EN Dersom denne er lav (høyt v/c-tall) er det bare statikken som bestemmer behov for trykkfasthet Dersom bestandighetsklassen er høy (lavt v/c-tall) bør man spesifisere en tilsvarende høy fasthet i de statiske beregningene. Sikrer nok minimumsarmering samt utnytter kapasiteten i materialet. I vårt parkeringsdekke-eksempel har vi Bestandighetsklasse MF40 Veiledningen i NS-EN 1992 gir forventet minste fasthetsklasse B40. Denne klassen er ikke definert i NS-EN 206. Derfor vil vi angi B45 i vårt eksempel. (forutsatt at B45 tilfredsstiller de statiske beregninger) Konklusjon, Fasthetsklasse: B45 (Oppnådd fasthet før oppspenning må oppgis eksplisitt i produksjonsunderlaget) (Hvordan finne r?. Betongprodusent skal oppgi denne) 13

14 HERDEKLASSE, NS-EN Dvs i praksis benytter man herdeklasse 3, 4 eller egenspesifisert herdetiltak/herdevarighet. (NA.8.5 sier at herdeklasse 3 er dårligste klasse i Norge) Statens Vegvesen har f. eks. egen spesifikasjon på herdetiltak for brodekker. Den går både på selve herdemetoden og varigheten. Herdetiltak for Gulv på Grunn bør man f. eks spesifisere herdetiltak med varighet mer enn min. varigheten gitt i NS-EN (dette er mest for å få en langsom uttørkning slik at det ikke blir store fuktforskjeller i tverrsnittet med resulterende kantreising) Velger herdeklasse 3 i dette eksempelet VALG UTFØRELSESKLASSE NS-EN 1990:2002+NA:2008, Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner VALG UTFØRELSESKLASSE Utførelsesklassene er knyttet opp mot pålitelighetsdifferensiering i NS-EN 1990 UTFØRELSESKLASSE, NS-EN Eksempel, Velger Utførelsesklasse: 3 (Vanligvis er parkeringsanlegg i Utførelsesklasse 2, men pga plasstøpt spennarmering benyttes Utførelsesklasse 3) 14

15 TOLERANSEKLASSE, NS-EN Toleranse-klasse 1 Rådgiver må velge Avtrukket-, brettskurt- eller ståltglattetoverflate. Det velges ofte "Brettskurt overflate". Dette gir imidlertid en overflate som det er vanskelig å holde støvfri og ren. En stålglattet eller slipt overflate gir nye bedre renhold EKSEMPEL - KONKLUSJON BETONGSPESIFIKASJON, ANGIS I PRODUKSJONSUNDERLAGET Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Eksponeringsklasse: XD3, XF4 (Jeg mener man bør oppgi eksp. klasse på tegninger. Dette gir f. eks info til evt uavhengig 3. parts kontroll) Kloridklasse: CL 0,1 D upper : 32mm (armeringstetthet er ikke omhandlet i eksempelet) Herdeklasse: 3 Utførelsesklasse: 3 Toleranseklasse: 1, stålglatttet overflate ARMERINGSOVERDEKNING Minimumsoverdekning gitt i NS-EN pkt NA Tillatte avvik gitt i NS-EN pkt NA.10.6 Nominell overdekning lik summen av minimumsoverdekning og tillatt minus avvik. MIN OVERDEKNING, NS-EN Slakk armering Nominell overdekning og tillatte avvik skal stå på tegningene. Krav i NS-EN (pkt ) Avklare om 50- eller 100-års levetid skal legges til grunn Jeg mener generelt at RIB bør anbefale byggherren å prosjektere for 100 års levetid for bærende konstruksjoner. Man ser at det ofte av gammel vane prosjekteres for 50 år for bærende konstruksjoner. Lenger levetid enn det NS angir regler for må prosjekteres spesielt i hvert enkelt tillfelle. Spennarmering Rådgiver må gi råd til byggherren på hva som skal legges til grunn vedr levetid 15

16 VANLIG SLAKK ARMERING 10 mm 10 mm NOMINELL OVERDEKNING KONKLUSJON KONSTRUKTIV SLAKK ARMERING Forutsetter 100 års dimensjonerende brukstid Eksponeringsklasser min overdekning XC3/XC4 35mm XD3 50mm XF4 Frost gir ingen krav til min overdekning Dvs 50mm blir gjeldende minimums overdekning Nominell overdekning = min overdekning + tillatt minus avvik Nominell overdekning = = 60mm Nominell overdekning = 60mm, skal spesifiseres på tegningene. Tillatt minus avvik: -10mm, skal spesifiseres på tegningene. Tillatt pluss avvik: +12mm, skal spesifiseres på tegningene. (pluss avvik avhengiger av tverrsnittstykkelsen, H=250. I dette tilfellet +12mm) UK Dekke er ikke medtatt i oppsummeringen POST I BESKRIVELSE NS 3420 LG1.4.1; Betongdekker eller LG2; Betong for vanntett konstruksjoner BESKRIVELSE NS 3420 Avretting er med i m3 prisen for utstøping. Ståglatting eller brettskuring må taes med som egen post i LG8.5 LG8.5; Overflatebehandling MERKNAD: Stålglattet eller slipt overflate kan bli glatt på et utendørs/uoppvarmet dekke ved vann som fryser. For oppvarmet hus er det glatt overflate bra, og gir lett rengjøring. 16

17 OFTE FEIL BESKREVET BESTANDIGHETSKLASSE I PRODUKSJONSUNDERLAGET Konstruksjonsdeler som: Svalganger på boliger Utvendige trapper Nederst på søyler og vegger i parkeringshus Balkonger Fundamenter under dekke i parkeringshus De fire første pkt blir utsatt for frost, fund.vurderes i hvert enkelt tilfellet utifra plassering Blir også ofte utsatt for salting av vaktmesteren Noen ganger er disse konstruksjonsdelene feil speisifsert som M60, men skulle ha vært MF40, MF45 evt M40/M45 PRODUKSJONSUNDERLAG I FREMTIDEN? 3D prosjektering Hvordan vil produksjonsunderlaget se ut i fremtiden? Vil man gå helt vekk i fra tegninger? BIM /Bygningsinformasjonsmodellering), 3D Fagmodeller, 3D Tverrfaglig modell Får digitale filer som går rett i bøyebenken på bøyeverksted TAKK FOR MEG PRESENTASJONER DERSOM TID: 17

18 NS-EN (UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER) Pkt Produksjonsunderlag: (1) Før utførelsen av noen del av arbeidene starter, skal produksjonsunderlaget for de aktuelle arbeidene være fullstendig og tilgjengelig. (2) Følgende elementer skal omfattes av produksjonsunderlaget: en referanse til denne europeiske standarden og, hvis det er utgitt, det nasjonale tillegget; en referanse til andre aktuelle europeiske standarder og europeiske tekniske godkjenninger; en referanse til aktuelle nasjonale forskrifter og standarder; en prosjektbeskrivelse som inneholder informasjon om og krav til det aktuelle prosjektet, og som er utarbeidet for å supplere og oppfylle kravene i dokumentene oppført ovenfor; tegninger og andre tekniske dokumenter som er nødvendige for utførelsen. EN (UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER) Produksjonsunderlaget iht EN gir da krav på 3 nivåer: 1. Krav som er identiske på alle byggeplasser i hele Europa (EN 13670) 2. Krav som er identiske i det enkelte land, nasjonalt (Nationalt Tillegg) 3. Krav somer unike for det enkelte prosjektet ( Prosjektbeskrivelse, valg av klasser, tegninger etc.) (Større byggherrer som ønsker variantbegrensninger mht krav på sine prosjekter kan legge inn et nivå til. Eksempel Statens Vegvesen og Jernbaneverket med sine prosess-koder, Håndbøker) NS-EN EUROKODER Godt råd i fra Magne Maage, SKANSKA: Gå igjennom Nasjonalt Tillegg (NA) og merk av i standarden på alle punkter der det er NA ved å skrive NA i margen. Det er NA som gjelder i Norge der NA er formulert. KVALITETSKONTROLL AV PRODUKSJONSUNDERLAGET Forskrift om byggesak - SAK 2010: Ansvarlig prosjekterendes ansvar: I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for a) at prosjekteringen er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til byggteknisk forskrift kapittel 2 og er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen, samt at det foreligger produktdokumentasjon i henhold til byggteknisk forskrift kapittel 3 dersom prosjekterende står for valg av produkt. Innskjerping i forsinket iverksatt Forskrift(SAK10) : I enhver byggesak skal det gjennomføres uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet når disse oppgavene er plassert i tiltaksklasse 2 eller 3. RIF kommer med egen Veileder for uavhengig kontroll av prosjektert konstruksjonssikkerhet på nyåret. 18

19 KVALITETSKONTROLL AV PRODUKSJONSUNDERLAGET Nasjonalt Tillegg i NS-EN 1990 (Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner) er sentral vedr prosjekteringskontroll NA.A1.3.2 (903) Prosjekteringskontroll NA ble skrevet før ny PBL. NA skal revideres for å tilpasses ny PBL RIF gir snart ut en veileder for Uavhengig Kontroll: Prosjektert Konstruksjossikkerhet TILSLAG. MINSTE ØVRE KORNSTØRRELSE For å sikre at betongens skjærstyrke er slik som forutsatt i prosjekteringsstandarden må den faktiske største partikkelstørrelsen i tilslaget være minst 16 mm (NS-EN /NA 6.2.2) Dette står i NS-EN 206, punkt NA og i NS-EN 13670, punkt 8.1 (3) og F.8.1 UTFØRELSESKLASSE, NS-EN UTFØRELSESKLASSE, NS-EN Kap 4 i NS-EN beskriver hva som kreves i Utførelsesklasse 1, 2 og 3. Tabell NA.3 beskriver hva som kreves i Utførelsesklasse 1, 2 og 3. I tillegg til Norsk Standards krav må man se på hva Byggeforskriftene krever av uavhengig kontroll 19

20 TOLERANSEKLASSE, NS-EN TOLERANSEKLASSE, NS-EN Toleranseklasse 1 anses som normale toleranser, og NA til NS-EN angir bare toleranseklasse 1 Med mindre annet er oppgitt i produksjonsunderlaget gjelder toleranseklasse 1. Det må oppgis i produksjonsunderlaget hvilken overflatefinnish som kreves. (avtrukket, brettskurt, stålglattet, slipt) Dersom man unntaksvis benytter toleranseklasse 2, bør man i produksjonsunderlaget kreve dokumentasjon på at antakelsene i prosjekteringen er faktisk oppfylt Denne figuren er litt vanskelig beskrevet OVERDEKNING SPENNARMERING NOMINELL OVERDEKNING SPENNARMERING Forutsetter 100 års dimensjonerende brukstid, h=250mm tykkelse Eksponeringsklasser min overdekning XC3/XC4 45mm XD3 60mm XF4 Frost gir ingen krav til min overdekning Dvs 60mm blir gjeldende minimums overdekning Nominell overdekning, spenn arm = min overdekning + tillatt minus avvik Nominell overdekning, spennarm = = 70mm Nominell overdekning, spenn arm = 70mm, skal spesifiseres på tegningene. Tillatt minus avvik, spennarmering: -10mm Tillatt pluss avvik, spennarmering: +7mm (0,03xh) 20

21 SPENNARMERING Se også Norsk Betongforenings Publikasjon nr 14. «Spennarmeringsarbeider» Publikasjonen kommer i rev utgave våren (rev utgave var på høring høsten 2014) NOMINELL OVERDEKNING MONTERINGSSTENGER (MONTASJEARMERING) Forutsetter 100 års dimensjonerende brukstid Eksponeringsklasser min overdekning XD3 50mm Nominell overdekning monteringsstenger = min overdekning Nominell overdekning monteringsstenger = 50mm Tillatt minus avvik, monteringsstenger: -5mm Tillatt pluss avvik, monteringsstenger: Ikke spesifisert. Gir seg selv når kravet til endelig konstruktiv armeringsplassering er gitt. NS 3420-L:2010, HOVEDKAPITTEL INNDELING LB Forskaling LC Armering LD Spennarmering LG Støping, herding og overflatebahandling av plasstøpt betong FORMTEGNINGER NS 8330:1982 Byggetegninger Tegninger for betongkonstruksjoner Det er ingen link mellom Eurokodene og NS 8330 Ofte benyttes Betongskilt. Gir info om betongspesifikasjon LJ Sprøytebetongarbeider LM Innstøping, gjenstøping og tetting LP Behandling av herdnet betong LV Sammensatte arbeider LW Levering og montasje av betongelementer LY Reparasjon og rehabilitering av betong 21

22 SPENNARMERINGSTEGNING/ SPENNLISTER BØYELISTER NS-EN ISO 3766:2003 Byggetegninger, Forenklet tegnemåte for armering i betong (innbefatter rettelsesblad AC:2004) PREFABRIKKERTE BETONG ELEMENTER PARKERINGSDEKKE PREFABRIKKERTE BETONG ELEMENTER GRENSESNITT Elementene produseres etter produktstandarende (f. Eks NS-EN 1168 Hulldekkelementer) Elementene spesifiseres etter metode2/annex Y til produktstandarden, dvs med egenskaper som deklareres av produsent iht produktstandard og Eurokode, eller, Elementene sertifiseres etter metode3/annex Y i produktstandarden, dvs at den er produsert iht motatt produksjonsunderlag fra Rådgiver Metode 2 er vanligst i Norge. Metode 3 mest vanlig ved import. Da må prosjektering uansett godkjennes av en RIB med norsk ansvarsrett Metode 2 krever at kunden oppgir alle rammebetingelsene som geometri, laster, eksponeringsklasser, levetid, Brannklasse etc etc til elementleverandør 22

23 PREFABRIKKERTE BETONG ELEMENTER - GRENSESNITT Se egne regler for Prefab elementer i NS-EN13670 kap 9 og NA. Montasjebeskrivelse Toleranser for opplegg skal gis i produksjonsunderlaget Dessuten er det ganske vanlig at hovedentreprenør og prosjekterende forlanger at elementleverandøren bruker sin ansvarsrett for prosjektering/utførelse for å redusere egen risiko i forhold til Plan og Bygningsloven i tilfelle noe skulle gå galt. I så fall er det enda viktigere å sikre koordinering med den øvrige prosjekteringen og byggeplassarbeidene. PREFABRIKKERTE BETONG ELEMENTER DT-element med konstruktiv påstøp og søyler kan leveres i eksponeringsklasse XD3 (klorider vekselsvis vått og tørt) Hulldekker kan ikke leveres i XD3 pga produksjonsmetode Prefabrikkerte elementer kan ha overbygning av Membrann og betongpåstøp Membrann og vanlig Asfalt Støpeasfalt Herdeplastbaserte membransystemer (Polyuretan, Epoxy etc) Iht til byggeforskriftene skal den prosjekterende sannsynliggjøre de valgte løsninger er holdare. Skal dokumentere løsninger, f. eks ved å benytte Norsk Standard Støpeasfalt som tetting har f. eks ingen dokumentasjon på 50- eller 100-års levetid. FUNDAMENT EKSPONERT FOR KLORIDER Salt kan renne i fra dekke og ned på fundament Ofte prosjekteres dette fundamentet XC2/M60, og da vil det fort bli korrosjon Ingen mulighet for inspeksjon. UNDERLIGGENDE KONSTRUKSJON EKSPONERT FOR KLORIDER Hulkil av støpeasfalt har løsnet ifra betongensøylen/veggene Hulkil av støpeasfalt er skadet Saltslafs renner derfor ned på underliggende konstruksjoner Fundament må sikres Overgang dekke/søyle er ofte ikke tett. Hullkil går ofte i stykker Fundament her må bygges i XD3 dersom ikke andre sikre tiltak utføres XD3 23

24 PROSJEKTERT UTFØRELSESFEIL? Skjøtejernskassetter så tett at det ikke er plass til å få ned betongen i veggen EKSEMPEL PÅ GRUNNVANNS RESULTATER Grunnvann i «Blindtarmen» mai 1955 ph = 3.92 SO g/liter Grunnvann i Kirkegaten (dette er rekordmålingen i Oslo) ph = 1.17 SO g/liter (Referanse: - NGI Publikasjon nr 86:1971, «Betong i Alunskifer» O. Fiskaa, H. Hansen og J. Moum - NGI Publikasjon nr.101:1973 «Betong i Alunskifer» av O. Fiskaa) THE END Kursdagene 6-7. Januar 2015 Morten André B. Helland 24

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget (1) Magne Maage Samanheng mellom lover og standardar EUs byggevareforordning (EUs byggevaredirektiv)

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Utførelse av betong og beleggsarbeider. Bernt Kristiansen AF Gruppen

Utførelse av betong og beleggsarbeider. Bernt Kristiansen AF Gruppen Utførelse av betong og beleggsarbeider Bernt Kristiansen AF Gruppen Sammenstilling av regelverket Plan- og bygningsloven (PBL) Byggeteknisk forskrift (TEK) Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Bestandighet, krav til betongen og eigenskapar

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

Betongregelverk i Statens vegvesen

Betongregelverk i Statens vegvesen Betongregelverk i Statens vegvesen Normal N400 (185) Bruprosjektering Retningslinje R762 (HB 026) Prosesskode 2 Lise Bathen Statens vegvesen Vegdirektoratet Tunnel og Betong seksjonen Nytt nummereringssystem

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

Yttervegger. 09a.16 Leca Ringmur 25 cm med LWA (gulvisolasjon)

Yttervegger. 09a.16 Leca Ringmur 25 cm med LWA (gulvisolasjon) Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER LECA 2018 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.16 Leca Ringmur 25 cm med LWA (gulvisolasjon) 09a.16.1 NB2.2333332A (2018) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT Marita Gjerde 01.02.2017 Ose Ingeniørkontor AS Innhald 1. GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET:... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Prosjekterende og sidemannskontrollerende

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Yttervegger. 09a.15 Leca Ringmur 25 cm med EPS (gulvisolasjon)

Yttervegger. 09a.15 Leca Ringmur 25 cm med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER LECA 2018 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.15 Leca Ringmur 25 cm med EPS (gulvisolasjon) 09a.15.1 NB2.2333332A (2018) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

NS-EN 206 og NS-EN i praktisk bruk

NS-EN 206 og NS-EN i praktisk bruk COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar NS-EN 206 og NS-EN 13670 i praktisk bruk (2) Magne Maage Innhald Eksponeringsklassar og skademekanismer Alkalireaksjonar Bestandighetsklassar

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2011

TEKNOLOGIDAGENE 2011 TEKNOLOGIDAGENE 2011 BETONG FOR BRU OG TUNNEL Import og bruk av byggematerialer fra utlandet regler og sertifisering Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring gjennom 40 år Dokumentasjon

Detaljer

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 1 GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 11 Krav til prosjektering og gjennomføring av montasje Offentlige krav til planprosessen Byggebransjen står for en stor del av verdiskapningen i samfunnet, mange

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VTB VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013

HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VTB VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013 UAVHENGIG KONTROLL HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013 HVORFOR UAVHENGIG KONTROLL? TROR IKKE MYNDIGHETENE PÅ OSS? KANSKJE

Detaljer

Konstruksjonsprinsipper

Konstruksjonsprinsipper Her kan du lese om konstruksjonsprinsipper, lagvis oppbygging, armering, betongsammensetning og utstøping. Stor takk til Ingeniør og skater Eirin Aaseth som vederlagsfritt har utarbeidet disse kvalitetssikrende

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09. Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato:

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Tegnings- og fordelingsliste

Tegnings- og fordelingsliste Tegnings- og fordelingsliste Stokkamyrveien 3, Inngang Vest 433 Sandnes Tlf 5 22 46 00 multiconsult.no Oppdragsgiver: Statens vegvesen Prosjekt: Forsendelsenr: Bruvedlikehold Nord Rogaland MC-0 Dato: 06.02.205

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum...

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum... Prosjekt: 708 Rep Storenesgrunnen N prisbærende del Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Tunneler/Prosjektering og bygging/vann- og frostsikring Fra Teknisk regelverk utgitt 27. august 2013 < Tunneler Prosjektering

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Betong regelverk 2006 Standarder og Prosesskode

Betong regelverk 2006 Standarder og Prosesskode Betong regelverk 2006 Standarder og Prosesskode RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2467 Seksjon for materialteknikk Dato: 2006-09-05 TEKNOLOGIRAPPORT nr. 2467

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS Kven er det krav om kompetanse for? Sertifiseringsordningar (BOR og NSF)

Detaljer

(9) Mottak og utstøping

(9) Mottak og utstøping (9) Mottak og utstøping Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 8 Støping 8.1 Krav til betong (1) Betongen

Detaljer

Hva kan prosjekterende bidra med?

Hva kan prosjekterende bidra med? Vegdirektoratet Frokostmøte Læring etter kollaps av bruer under bygging Hva kan prosjekterende bidra med? Morten André B. Helland Oslo 28.01.2019 1 DETTE ER HMS 2 1 HVEM ER DEN PROSJEKTERENDE? 3 HVEM ER

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER 102 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER Miljøklassifisering Det er upraktisk å ha forskjellige miljøklassifisering for

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Krav til produktdokumentasjon

Krav til produktdokumentasjon Dokumentasjonskrav til glassrekkverk og SINTEF TG Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk 1 Krav til produktdokumentasjon Ansvar: Produsenten Hva: Forutsetning for markedsføring og omsetning Ansvar: Tiltaket Hva:

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

Fremtidens brubetonger, spesifikasjoner

Fremtidens brubetonger, spesifikasjoner Fremtidens brubetonger, spesifikasjoner Teknologidagene 2013, Varige konstruksjoner Øyvind Bjøntegaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tunnel og betongseksjonen oyvbjo@vegvesen.no RETT PÅ SAK! Nye betongspesifikasjoner

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Nye betongspesifikasjoner hva kan brukes hvor? Reidar Kompen Tunnel og Betong seksjonen TMT Vegdirektoratet

Nye betongspesifikasjoner hva kan brukes hvor? Reidar Kompen Tunnel og Betong seksjonen TMT Vegdirektoratet Nye betongspesifikasjoner hva kan brukes hvor? Reidar Kompen Tunnel og Betong seksjonen TMT Vegdirektoratet NS-EN 1992 og NS-EN 206-1 gir oppskrift på hvordan det skal velges 20 eksponeringsklasser basert

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

Områderegulering Søberg vest

Områderegulering Søberg vest Rapport nr. 01 Forprosjekt gangkulvert 12.01.2018 rao4n 2008-01-23 FORPROSJEKTRAPPORT GS-KULVERT Oppdrag 40055003 søberg vest\12 fagområder\10 forprosjekt gangkulvert\rapport\forprosjektrapport - gangkulvert

Detaljer

ANMERKNINGER 450 000 1. TEGNINGEN ANGIR FORM AV FUNDAMENTER FOR LEKETUNNEL OG MINIDOMENE. OVERKANT AV FUNDAMENTET TIL TUNNELEN VIL VARIERE MED +/- 00mm. HORISONTAL OVERFALTE.. FOR FESTE MELLOM FUNDAMENTER

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger Rica Hotell Gardermoen 2.-5. mai 2011 Kurs nr. 1111102 Tid: 2.-5. mai 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Komité: Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Fagdag 2014. Betongregelverk. relatert til bestandighet. Betongbruer i et historisk perspektiv.

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Fagdag 2014. Betongregelverk. relatert til bestandighet. Betongbruer i et historisk perspektiv. Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012 2015 Fagdag 2014 Betongregelverk relatert til bestandighet. Betongbruer i et historisk perspektiv. Reidar Kompen Tunnel-og Betong seksjonen Vegdirektoratet Regelverket

Detaljer

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015 Herdnende betong Daniela Bosnjak Fredrikstad, 03.12. 2015 2 Betongens livsløp Fersk betong - herdnende betong - herdnet betong Fersk betong: blanding, transport, utstøpning fram til avbinding (betong begynner

Detaljer

Betongseminar

Betongseminar Betongseminar 26.04.2018 Dan Arve Juvik BETONGKVALITETER NS EN 206 Siviligeniør Dan Arve Juvik Bakgrunn Avtale om fri flyt av varer og tjenester mellom EU og EFTA felles standarder Forpliktet til å ta

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa Ny Norcem 215 Ny Norcem Norcem lanserer en videreutviklet og forbedret, som vil erstatte den tidligere. Med den nye har vi redusert klimagassutslippene ytterligere. Tekst: Sigrun K Bremseth og Knut O Kjellsen,

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Regelverk for betongrehabilitering Implementering av NS-EN 1504-serien Bransjeveiledning

Regelverk for betongrehabilitering Implementering av NS-EN 1504-serien Bransjeveiledning Regelverk for betongrehabilitering Implementering av NS-EN 1504-serien Bransjeveiledning Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene 2010, Trondheim 2010-10-14 Innhold Europeiske standarder

Detaljer

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Byggeleder betongkontrakt, INDIRA Management AS Generelle krav på bruer Byggherrens muligheter til å påvirke/sette kravene Hålogalandsbrua, betongarbeider

Detaljer