OSLO LUFTHAVN AS BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20"

Transkript

1 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene beregnes i henhold til NS NS-EN 1990: NA2008 og NS , 2, 3, 4 og 6. For forhold som ikke dekkes av dette, benyttes "Betongelementboken." Det skal benyttes betongkvalitet som tilpasses belastningsnivået. Ens grupper elementer skal ha samme betongkvalitet. a) BELASTNINGER Angitte belastninger er brukslaster og er følgelig ikke påført lastkoeffisienter. Egenvekt av elementene inkl. fuging er ikke medtatt. Denne bestemmes av leverandør. Leverandøren skal ta hensyn til tilleggsbelastninger som kan forekomme under transport og montasje, og sikre elementene mot at riss eller lignende oppstår. Det skal videre under dimensjoneringen tas hensyn til svinn og temperaturkrefter. Karakteristiske laster Bygningene er dimensjonert for følgende nyttelaster: Arealer over grafitihall: Dekke i eksisterende hall 5.0 kn/m² 5,0 kn/m² Snølast på mark: 3,5 kn/m² (på grunn av sprang og nivåforskjeller på taket er det snølaster på deler av taket på ca 10,0 m2) Referansevindhastighet: 22 m/s. Brannklasse: Konstruksjonene skal tilfredsstille krav til brannklasse EI/ R90. b) STATISKE BEREGNINGER Elementene skal dimensjoneres av leverandøren. Leverandøren skal, foruten å beregne konstruksjonene for bruks- og bruddgrensetilstanden, kontrollere stabilitet i de forskjellige montasjefaser samt i ferdigtilstand. Se forøvrig pkt. 06. Tilleggslaster på elementene fra transport og montasje skal videre være kontrollert av leverandøren og evt. nødvendig ekstraarmering fra disse belastningssituasjonene skal være innkalkulert i enhetsprisene. Dimensjonering/tegning for festedetaljer som skal støpes inn i plasstøpte konstruksjoner, skal foreligge i god tid. Bolter/hylser med tilhørende bolte-/hylseplan skal leveres byggeplass i henhold til fremdriftsplan. c) TEGNINGER Alle mål på tegninger levert av byggherren er teoretiske.

2 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 21 Elementleverandøren skal utarbeide egne produksjonstegninger som forelegges rådgivende ingeniør/ arkitekt for godkjennelse. Når tegninger forelegges rådgivende ingeniør for godkjennelse, skal de være gjennomgått, datert og underskrevet i h.h.t. leverandørens kvalitetsplaner. Ved enhver oversendelse av elementtegninger skal det medfølge en tegningsliste hvor tegnedato, siste korreksjonsdato og indeks fremgår. Likeledes skal alle elementtegninger ledsages av plantegning som viser elementenes plassering i bygget. 4.0 PRODUKSJONSFORUTSETNINGER a) KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE Alle betongelementer skal utføres i henhold til gjeldende standard, denne beskrivelsen og de til enhver tid ajourførte tegninger samt "Betongelementboken". b) FEIL OG SKADER Byggherren må i god tid orienteres om avvikelser eller uregelmessigheter ved produksjon eller montering. Skadede elementer skal undersøkes av byggherren. Er det tvil om elementenes konstruktive styrke, skal elementene vrakes. Vrakede elementer skal merkes og lagres særskilt og fjernes fra byggeplassen snarest. Alle reparasjoner må utføres på forsvarlig måte. Det skal brukes spesiell heftforbedrende tilsetninger og påstrykninger for å sikre et godt resultat. c) TOLERANSER Leverandøren skal føre kontroll med produksjon og påse at toleransekravene overholdes. Likeledes skal leverandøren påse at de angitte produksjonstoleranser ikke adderer seg opp, for under montering å kunne overholde byggets monteringstoleranser. Forøvrig henvises det til generelle bestemmelser vedr. toleranser i NS d) BYGNINGSENTREPRENØRENS TOLERANSER De deler av bygningen som utføres i plasstøpt betong utføres i henhold til "Beskrivelsestekster for bygg og anlegg", NS 3420 versjon 4. Kravene til toleransekrav er basert på normalkravene for den enkelte konstruksjon slik som angitt i NS Leverandøren skal foreta en besiktigelse av byggeplassen før montasjeutstyr utkjøres. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av de toleranser ved råbyget som har betydning for elementmontasjen. e) INNSTØPNINGSGODS, STÅLDELER Alle innstøpningsdetaljer som er nødvendig for feste av elementene til hverandre og til de øvrige konstruksjoner, skal innkalkuleres i enhetsprisene. Disse ståldelene skal være varmforsinket dersom ikke annet er spesifisert. I det vesentligste skal det benyttes løsninger som gir

3 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 22 justeringsmuligheter i alle plan. f) UTSPARINGER, FORSTERKNINGER Alle utsparinger for dører, kanaler, rister, vinduer o.l. skal medtas i enhetsprisene. Der det er behov for forsterkninger over utsparingene skal dette medtas i enhetsprisene. 5.0 SPESIELT OM ELEMENTENE a) GENERELT Det stilles følgende minstekrav til elementene: I Dersom annet ikke er spesielt nevnt, forutsettes det brukt en stabil glatt forskaling, som selv ved flere gangers ombruk tilfredsstiller toleransekravene for det ferdige produkt. II III IV V Generelt skal elementene tilfredsstille kravene til toleranseklasse 1 i henhold til NS Alle utstikkende hjørner brekkes med mm fas. Dette gjelder både sidekanter, endekanter samt hjørner. Den endelige betongflate skal være fri for skjemmende porer og sår. Elementprisene skal inkludere: Utsparinger vist på anbudstegninger. Innstøpningsgods, utsparinger, utstøping og tetting av fuger etc. som er nødvendig for å feste elementene til hverandre for å sikre byggets stabilitet i alle faser, samt sikre byggets tetthet. All nødvendig løst materiell som betonglim, hylser, fundamentbolter, mellomlegg etc. Fundamentbolter/hylser samt tilhørende bolte-/hylseplan leveres i god tid til bygge pllassen. All nødvendig avstaging for de forskjellige montasjefaser, fjerning av provisoriske løftebøyler, gjenpussing av hull for løftebolter etc. b) HULLDEKKELEMENTER For å ivareta variasjon i oppbøyning og i opplegg, skal elementene justeres før fuging. Dette kan gjøres med spesielle justeringsapparater, evt. ved donkraft. Justeringsanordningene skal være i kraft til etter at fugearbeidet er utført og fuge betongen er herdet. Naboelementer skal etter justering ikke ha større høydeforskjell enn 6 mm målt på underside. I tillegg til justeringsarbeider skal prisene videre inkludere all utstøping, armering etc. som skal til for å gjøre dekkene til

4 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 23 stive skiver og forbinde disse i nødvendig grad med veggene. Under montasje og frem til bygget blir lukket, skal leverandøren tette hullene i enden av dekkeelementene slik at vann ikke trenger inn i elementkanalene. c) VEGGELEMENTER Veggelementene skal utføres som massiv-elementer med tykkelse 250 mm. Elementene har en totalhøyde på ca. 10,0 m. med et mellomdekke på ca. 6,6 m fra gulvnivå. Elementene skal danne veggkonstruksjonen i hall for framtidig grafittifjerning, og må utformes og monteres slik at de er tette ved bruk av høytrykkspyling. 6.0 LAGRING OG TRANSPORT Leverandøren forplikter seg til å lagre elementene slik at disse ikke blir skjeve eller blir misfarget i overflaten på grunn av egenlast, klimatiske forhold og lignenede. Videre skal elementene legges og transporteres på puter på plant, fast underlag. Leverandøren skal vurdere alle sider ved transport og montering. Transport av elementene til byggeplass skal innkalkuleres i enhetsprisene. 7.0 MONTASJE Enhetsprisene skal inkludere alle utgifter i forbindelse med montering av elementene. Ved montering må elementene ikke tvinges på plass. Elementleverandøren må selv holde kran og nødvendige stillaser samt materialer til avstiving.

5 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 24 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Bygning, generelt TEKNISKE BESTEMMELSER 1.0 GENERELT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, versjon 4 Arbeidene skal utføres i henhold til pålitelighetsklasse RC2 i NS-EN 1990: NA2008. I tillegg skal relevante ytelser beskrevet i Elementhåndboken legges til grunn for leveransen. Anbudsgrunnlaget er lagt opp til detaljeringsgrad "Anbud basert på forslagstegninger" Det er en forutsetning at leverandøren tilpasser sine totale arbeider til betongentreprenørens fremdriftsplan. Der spesielle krav skal gjøres gjeldende eller hvor utførelsen ikke dekkes av standardene, gjelder de etterfølgende spesielle tekniske bestemmelser samt eventuelle tekniske bestemmelser tatt inn i de spesifiserende tekster. Spesielle tekniske bestemmelser gjelder foran Norsk Standard. Tekniske bestemmelser medtatt direkte i den spesifiserende tekst gjelder foran øvrige tekniske bestemmelser. Enhetsprisene skal inkludere alle detaljer som skal til for å forbinde elementene innbyrdes, samt nødvendige elementdetaljer som kreves for å forbinde elementet til plass-støpte konstruksjoner. Sveising på byggeplassen tillates kun etter spesiell avtale med byggeleder. Elementleverandøren må selv undersøke tilgjengeligheten til tomten og kontakte byggeleder ved uklare forhold. Ved prissetting av de spesifiserende poster skal det innkalkuleres alle de forhold som er nevnt i kapitlet "TEKNISKE BESTEMMELSER", samt det som fremkommer direkte i den spesifiserende tekst. 2.0 STABILITET Leverandøren er ansvarlig for og skal kontrollere den nødvendige stabilitet i de forskjellige montasjefaser samt i endelig tilstand. Tak av prefabrikkerte elementer skal utføres som stiv skive for overføring av horisontalkrefter til vegger. Leverandøren er ansvarlig for nødvendige detaljer for overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene beregnes i henhold til NS NS-EN 1990: NA2008 og NS , 2, 3, 4 og 6. For forhold som ikke dekkes av dette, benyttes "Betongelementboken." Det skal benyttes betongkvalitet som tilpasses belastningsnivået. Ens grupper elementer skal ha samme betongkvalitet. a) BELASTNINGER Angitte belastninger er brukslaster og er følgelig ikke påført lastkoeffisienter. Egenvekt av elementene inkl. fuging er ikke medtatt. Denne bestemmes av leverandør. Leverandøren skal ta hensyn til tilleggsbelastninger som kan forekomme under transport og montasje, og sikre elementene mot at riss eller lignende oppstår. Det skal videre under dimensjoneringen tas hensyn til svinn og temperaturkrefter. Karakteristiske laster Snølast på mark: 4,5 kn/m² Tak på deler av eksisternde tilliggende bygning ligger på et høyere nivå enn nytt tak på utvidelse. Deler av nytt tak får derfor økt snølast. Terrengkote : ca Kote nytt tak : ca Kote tilliggende tak: ca Referansevindhastighet: 22 m/s. Brannklasse: Konstruksjonene skal tilfredsstille krav til brannklasse EI/ R90.

6 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 25 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav b) STATISKE BEREGNINGER Elementene skal dimensjoneres av leverandøren. Leverandøren skal, foruten å beregne konstruksjonene for bruks- og bruddgrensetilstanden, kontrollere stabilitet i de forskjellige montasjefaser samt i ferdigtilstand. Se forøvrig pkt. 06. Tilleggslaster på elementene fra transport og montasje skal videre være kontrollert av leverandøren og evt. nødvendig ekstraarmering fra disse belastningssituasjonene skal være innkalkulert i enhetsprisene. Dimensjonering/tegning for festedetaljer som skal støpes inn i plasstøpte konstruksjoner, skal foreligge i god tid. Bolter/hylser med tilhørende bolte-/hylseplan skal leveres byggeplass i henhold til fremdriftsplan. c) TEGNINGER Alle mål på tegninger levert av byggherren er teoretiske. Elementleverandøren skal utarbeide egne produksjonstegninger som forelegges rådgivende ingeniør/ arkitekt for godkjennelse. Når tegninger forelegges rådgivende ingeniør for godkjennelse, skal de være gjennomgått, datert og underskrevet i h.h.t. leverandørens kvalitetsplaner. Ved enhver oversendelse av elementtegninger skal det medfølge en tegningsliste hvor tegnedato, siste korreksjonsdato og indeks fremgår. Likeledes skal alle elementtegninger ledsages av plantegning som viser elementenes plassering i bygget. 4.0 PRODUKSJONSFORUTSETNINGER a) KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE Alle betongelementer skal utføres i henhold til gjeldende standard, denne beskrivelsen og de til enhver tid ajourførte tegninger samt "Betongelementboken". b) FEIL OG SKADER Byggherren må i god tid orienteres om avvikelser eller uregelmessigheter ved produksjon eller montering. Skadede elementer skal undersøkes av byggherren. Er det tvil om elementenes konstruktive styrke, skal elementene vrakes. Vrakede elementer skal merkes og lagres særskilt og fjernes fra byggeplassen snarest. Alle reparasjoner må utføres på forsvarlig måte. Det skal brukes spesiell heftforbedrende tilsetninger og påstrykninger for å sikre et godt resultat. c) TOLERANSER Leverandøren skal føre kontroll med produksjon og påse at toleransekravene overholdes. Likeledes skal leverandøren påse at de angitte produksjonstoleranser ikke adderer seg opp, for under montering å kunne overholde byggets monteringstoleranser. Forøvrig henvises det til generelle bestemmelser vedr. toleranser i NS d) BYGNINGSENTREPRENØRENS TOLERANSER De deler av bygningen som utføres i plasstøpt betong utføres i henhold til "Beskrivelsestekster for bygg og anlegg", NS 3420 versjon 4. Kravene til toleransekrav er basert på normalkravene for den enkelte konstruksjon slik som angitt i NS Leverandøren skal foreta en besiktigelse av byggeplassen før montasjeutstyr utkjøres. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av de toleranser ved råbyget som har betydning for elementmontasjen. e) INNSTØPNINGSGODS, STÅLDELER Alle innstøpningsdetaljer som er nødvendig for feste av elementene til hverandre og til de øvrige konstruksjoner, skal innkalkuleres i enhetsprisene. Disse ståldelene skal være varmforsinket dersom ikke annet er spesifisert. I det vesentligste skal det benyttes løsninger som gir justeringsmuligheter i alle plan. f) UTSPARINGER, FORSTERKNINGER

7 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 26 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Alle utsparinger for dører, kanaler, rister, vinduer o.l. skal medtas i enhetsprisene. Der det er behov for forsterkninger over utsparingene skal dette medtas i enhetsprisene. 5.0 SPESIELT OM ELEMENTENE a) GENERELT Det stilles følgende minstekrav til elementene: I Dersom annet ikke er spesielt nevnt, forutsettes det brukt en stabil glatt forskaling, som selv ved flere gangers ombruk tilfredsstiller toleransekravene for det ferdige produkt. II Generelt skal elementene tilfredsstille kravene til toleranseklasse 1 i henhold til NS III IV V Alle utstikkende hjørner brekkes med mm fas. Dette gjelder både sidekanter, endekanter samt hjørner. Den endelige betongflate skal være fri for skjemmende porer og sår. Elementprisene skal inkludere: Utsparinger vist på anbudstegninger. Innstøpningsgods, utsparinger, utstøping og tetting av fuger etc. som er nødvendig for å feste elementene til hverandre for å sikre byggets stabilitet i alle faser, samt sikre byggets tetthet. All nødvendig løst materiell som betonglim, hylser, fundamentbolter, mellomlegg etc. Fundamentbolter/hylser samt tilhørende bolte-/hylseplan leveres i god tid til bygge pllassen. All nødvendig avstaging for de forskjellige montasjefaser, fjerning av provisoriske løftebøyler, gjenpussing av hull for løftebolter etc. b) HULLDEKKELEMENTER For å ivareta variasjon i oppbøyning og i opplegg, skal elementene justeres før fuging. Dette kan gjøres med spesielle justeringsapparater, evt. ved donkraft. Justeringsanordningene skal være i kraft til etter at fugearbeidet er utført og fuge betongen er herdet. Naboelementer skal etter justering ikke ha større høydeforskjell enn 6 mm målt på underside. I tillegg til justeringsarbeider skal prisene videre inkludere all utstøping, armering etc. som skal til for å gjøre dekkene til stive skiver og forbinde disse i nødvendig grad med veggene. Under montasje og frem til bygget blir lukket, skal leverandøren tette hullene i enden av dekkeelementene slik at vann ikke trenger inn i elementkanalene. 6.0 LAGRING OG TRANSPORT Leverandøren forplikter seg til å lagre elementene slik at disse ikke blir skjeve eller blir misfarget i overflaten på grunn av egenlast, klimatiske forhold og lignenede. Videre skal elementene legges og transporteres på puter på plant, fast underlag. Leverandøren skal vurdere alle sider ved transport og montering. Transport av elementene til byggeplass skal innkalkuleres i enhetsprisene. 7.0 MONTASJE Enhetsprisene skal inkludere alle utgifter i forbindelse med montering av elementene. Ved montering må elementene ikke tvinges på plass. Elementleverandøren må selv holde kran og nødvendige stillaser samt materialer til avstiving.

8 Kap.: Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side Dekker LW4.112 DEKKE AV BETONGELEMENTER Elementtype: Hulldekke Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over 1. etasje. Akse K-M/34-36 Prosjektering: Leveransen skal inkludere prosjektering. Prosjekteringsforutsetninger er gitt i Tekniske bestemmelser. Elementene må danne stive hjørner forbindelser mot oppleggsbjelker for torsjonsfastholdning av disse. Dimensjon: HD 400 Andre krav: Nei Areal m 2 112,00

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Akkordtariff for betongfaget. 1. januar 2014

Akkordtariff for betongfaget. 1. januar 2014 Akkordtariff for betongfaget Gyldig fra 1. januar 2014 Innhold DEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.0 AKKORDTARIFFEN GJELDER FOR... 5 2.0 BEDRIFTSVISE AVTALER... 5 3.0 AKKORDAVTALE... 6 4.0 MÅLEBREV...

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt NOME KOMMUNE Revisjon Dato 2015. 06.09 Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 04.05.2012 Gyldig til: 25.06.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Murerarbeid Rehab av fasader 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 4 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 5 1.1

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

Mer informasjon: www.betongelement.no/betongbok samt produsentenes nettsider, se oversikt side 51

Mer informasjon: www.betongelement.no/betongbok samt produsentenes nettsider, se oversikt side 51 Elementdekker i småhus Tekst: Red. basert på informasjon fra Betongelementforeningen og produsentene Illustr.: YAY micro, Betongelementoreningen, maxit, Spenncon, Nordland Betongelement, BMC Mer informasjon:

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer