(9) Mottak og utstøping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(9) Mottak og utstøping"

Transkript

1 (9) Mottak og utstøping Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1

2 8 Støping 8.1 Krav til betong (1) Betongen og spesifiseringen av denne, skal være i samsvar med NS-EN (2) Spesifikasjonen av betong skal ved bestilling inneholde krav som er gitt i produksjonsunderlaget, og krav knyttet til den valgte utførelsesmetoden. (3) Den faktiske øvre kornstørrelsen D for tilslaget som skal brukes i betongen, skal ikke være mindre enn det som er gitt i produksjonsunderlaget. MERKNAD Se F.8.1. (4) Informasjon om utvikling av betongfasthet skal innhentes fra betongprodusenten når det er nødvendig for utførelsen av betongarbeidene, for eksempel ved bestemmelse av herdeklasse. 2

3 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F.8.1 Krav til betong NS-EN definerer betong som " materiale framstilt ved å blande sement, grovt og fint tilslag og vann ". NS-EN definerer grovt tilslag som tilslag der D 4 mm, der D er den faktiske øvre kornstørrelsen på tilslaget. I denne definisjonen er både en største og en minste prosentandel som passerer D, inkludert. Betong med tilslag med en så liten øvre kornstørrelse som 4 mm, vil i enkelte tilfeller ikke oppfylle prosjekteringsforutsetninger i NS-EN Det vil derfor ofte være behov for et krav til en større øvre kornstørrelse D enn 4 mm. D max som definert i NS-EN som "største nominelle kornstørrelse i tilslaget" tilsvarer definisjonen i NS-EN av d g som "største nominelle øvre tilslagsstørrelse". d g (D max ) skal velges for å sikre forsvarlig utstøping, med hensyn til overdekningen og fri avstand mellom armeringsstengene. Den faktiske største størrelsen på tilslaget som skal brukes, må derfor være mellom angitt D og D max. 3

4 NA 8 Støping NA.8.1 Støping - Krav til betong NA.8.1(3) Det skal benyttes et tilslag med en største diameter D (jf. NS-EN 12620) ikke større enn største nominelle kornstørrelse D max og, dersom ikke annet er angitt i produksjonsunderlaget, heller ikke mindre enn 16 mm. MERKNAD D max benyttes normalt for å angi største tillatte steinstørrelse av utstøpingshensyn. Det kan være grunner til å angi krav til faktisk kornstørrelse D. Av hensyn til tilslagets betydning for betongens mekaniske egenskaper bør det imidlertid ikke brukes betong med D mindre enn 16 mm uten at det er foretatt en særskilt vurdering. 4

5 Bestilling av betong etter NS-EN Levering av fersk betong 7.1 Opplysninger fra brukeren av betongen til produsenten Brukeren og produsenten skal avtale leveringsdato, tidspunkt og leveringsmengder; og, der det er aktuelt, skal produsenten få opplysninger om: spesiell transport på byggeplassen; spesielle støpemetoder; begrensninger med hensyn til leveringskjøretøy, for eksempel med hensyn til type (utstyr med/uten tromling), størrelse, høyde eller bruttovekt. 5

6 Bestilling av betong etter NS-EN Opplysninger fra betongprodusenten til brukeren Brukeren kan kreve opplysninger om betongsammensetningen for å sikre riktig støping og etterbehandling av fersk betong og for å vurdere fasthetsutviklingen. Slike opplysninger skal gis av produsenten på forespørsel før leveringen. Følgende opplysninger om egenskapsdefinert betong skal gis på forespørsel: a) sementtype og fasthetsklasse samt tilslagstype; b) type tilsetningsstoffer, type og omtrentlig mengde av tilsetningsmaterialer; c) tilsiktet vann/sement-innhold; d) resultater av relevante tidligere prøvinger av betongen, for eksempel fra produksjonskontroll eller innledende prøver; e) fasthetsutvikling; f) delmaterialenes kilde. 6

7 8 Støping 8.2 Forberedelser til støping (1) Det skal utarbeides en støpeplan der dette kreves i produksjonsunderlaget. (2) Der det kreves i produksjonsunderlaget, skal prøvestøping med valgt støpeteknikk gjennomføres. Resultatene av disse prøvingene skal dokumenteres før støpearbeidet starter. (3) Før støpearbeidet starter skal alle forberedende arbeider ferdigstilles, kontrolleres og dokumenteres, slik det er krevd for den aktuelle utførelsesklassen. (4) Støpeskjøtene skal klargjøres i samsvar med kravene gitt i produksjonsunderlaget: De skal være rene, uten sementslam og svakt sugende. (5) Formen bør være fri for rusk, is, snø og stående vann. 7

8 8 Støping 8.2 Forberedelser til støping (forts.) (6) Der betongen plasseres direkte på grunnen, skal den ferske betongen beskyttes mot innblanding fra underlaget. (7) Der det er risiko for at regn eller annet rennende vann kan vaske ut sementen og finstoffet i den ferske betongen under støping, skal det tas forholdsregler for å beskytte betongen mot dette. (8) Grunn, berg, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i kontakt med fersk betong, skal ha en temperatur som ikke fører til at betongen fryser før den har tilstrekkelig fasthet til å unngå frostskader. (9) Der omgivelsestemperaturen er lav eller antas å være lav på støpetidspunktet eller i herdeperioden, skal det tas forholdsregler for å beskytte betongen mot frostskader. (10) Hvis omgivelsestemperaturen forventes å være høy på størkningstidspunktet og i herdeperiodene, skal det tas forholdsregler for å beskytte betongen mot skadevirkninger. 8

9 Vintertiltak 9

10 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F.8.2 Forberedelser til støping (1) Støpeskjøter skal ikke legges på kritiske steder i konstruksjonen. (2) Konstruksjonsdeler bør skilles fra grunnen med et lag betong på minst 50 mm med mindre betongoverdekningen til armeringen er økt i samsvar med bestemmelsene i NS-EN (3) Støping mot frossen grunn bør ikke tillates med mindre spesielle prosedyrer følges. (4) Overflatetemperatur i støpeskjøter bør være over 0 C på støpetidspunktet. (5) Produksjonsunderlaget kan definere øvre omgivelsestemperaturer. Hvis disse omgivelsestemperaturene overstiges, må det tas forholdsregler for å beskytte betongen mot skade. 10

11 Kontroll av støpeskjøter med tettemedier 11

12 NA 8 Støping NA.8.2 Forberedelse til støping NA.8.2(1) Støpearbeider skal planlegges slik at det kan sikres at standardens krav oppfylles og det oppnås et tilfredsstillende resultat. Det skal normalt foreligge en skriftlig støpeplan der støpearbeidene er kompliserte grunnet forhold som vanskelig geometri eller utstøpingsforhold, tett armering, stort/langvarig støpearbeid, vanskelige værforhold osv., eller der understøttelsen krever en spesiell utførelse. Tilsvarende gjelder for konstruksjonsdeler som inneholder etterspent armering. 12

13 NA 8 Støping NA.8.2 Forberedelse til støping (forts.) MERKNAD Støpeplanen skal være tilstrekkelig omfattende til at arbeidet planlegges og utføres slik at et tilfredsstillende resultat oppnås. Den skal dekke alle kritiske aktiviteter og angi hvilke støpearbeider/objekter den gjelder for, og avhengig av arbeidets art omfatte forhold som: - hvor støping skal starte, og hvordan den skal fortsette - skisser som viser rekkefølge av utlegging og lagtykkelser - hvordan spesielle utfordringer tenkes løst - utstyr og hjelpemidler som forutsettes anvendt - reserveutstyr, mannskapsplan, skiftbytte og spisepauser - krav til betongens egenskaper i fersk tilstand, avhengig av støpeteknikk osv. - leveranseplan for betong inkl. behov for retardering av betongens størkning - beskyttelse og herdetiltak Støpeplanen bør omfatte hele støpeavsnittet, ikke bare de spesielle utfordringene. Planen bør utarbeides sammen med og med orientering til de mannskapene som skal utføre støpearbeidet. Sjekkliste utarbeides i samsvar med støpeplanen. 13

14 Støping av brudekke, støpeplan

15 Støping av brudekke, støpeplan Topplag Lag 1 Lag 2 15

16 8 Støping 8.3 Levering, mottak og transport av fersk betong på byggeplassen (1) Mottakskontrollen skal omfatte kontroll av følgeseddelen før lossing. (2) Betongen skal kontrolleres visuelt under lossing. Lossingen skal stoppes hvis utseendet, ut fra erfaring, virker unormalt. (3) Skadelige endringer av den ferske betongen, for eksempel separasjon, vannutskillelse, tap av sementpasta eller andre endringer, skal holdes på et minimum under lasting, transport og lossing og under transport på byggeplassen. (4) Der det kreves i produksjonsunderlaget, skal det tas prøver på støpestedet eller ved leveringsstedet hvis det gjelder ferdigbetong. MERKNAD Prøvemetoder og kriterier for å bestemme samsvaret og identiteten til betong i henhold til NS-EN er gitt i den standarden. (5) Fersk betong skal ikke komme i kontakt med aluminiumslegeringer med mindre dette tillates i produksjonsunderlaget, og utvikling av gass vurderes å ikke være et problem 16

17 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F.8.3 Levering, mottak og transport av fersk betong på byggeplassen (1) Mottakskontrollen bør dokumenteres ved signering av følgeseddelen, der det er aktuelt. Alternativt signeres det elektronisk. (2) For betong som betegnes som selvkomprimerende, bør mottakskontroll omfatte prøving av betongens egenskaper i fersk tilstand 17

18 Følgeseddel, NS-EN

19 Følgeseddel, NS-EN

20 Følgeseddel 20

21 Leveringsbetingelse fra betongleverandør, mottak av betong Pkt. 6. REKLAMASJON fra leveringsbetingelsene Dersom Kjøperen vil gjøre gjeldende at betongen er levert til uriktig tid eller at det foreligger mangel, må han reklamere straks. Reklamasjon skal anmerkes på samtlige eksemplarer av følgeseddelen, og Kjøperen må straks varsle den ansvarlige hos Leverandøren slik at retting eller omlevering kan foretas.. Kvittering uten forbehold på følgeseddelen, når en forsinkelse eller mangel kunne eller burde bli oppdaget på leveringstidspunktet, eller reklamasjon etter nevnte reklamasjonsfrister medfører at Kjøperen taper sin rett til senere å gjøre gjeldende krav mot Leverandøren. Det samme gjelder hvis Kjøperen uten Leverandørens forutgående aksept foretar tilsetninger til betongen. 21

22 NA 8 Støping NA.8.3 Levering, mottak og transport av fersk betong på byggeplassen NA.8.3(4a) Ved mottak av fiberarmert betong skal det gjøres en visuell kontroll av betongen, av fiber type og angitt fibermengde på følgeseddelen. (4b) Ved utførelse i utførelsesklasse 3 skal det tas følgende prøver ved mottak av betongen for hver betongtype: For identitetsprøving av trykkfasthet for minst hver påbegynt 200 m 3 eller påbegynt støpeskift. Av støpelighet for minst hver påbegynt 200 m 3 eller påbegynt støpeskift For måling av luftinnhold ved oppstart og senere minst hver påbegynt 50 m 3 og minst hver 3. time. 22

23 NA 8 Støping Prøving av trykkfasthet skal utføres på et betongprøvingslaboratorium underlagt en sertifiseringsordning og under tilsyn av en person som er uavhengig av betongprodusenten. MERKNAD 1 Bestemmelser for identitetsprøving er gitt i NS-EN 206-1: 2000, tillegg B. MERKNAD 2 Et støpeskift regnes som maksimalt 12 timer sammenhengende støpearbeid. 23

24 Konsistensmåling 24

25 8 Støping 8.4 Utlegging og komprimering Generelt (1) Betongen skal støpes og komprimeres slik at all armering og alt innstøpingsgods blir tilstrekkelig omstøpt, og slik at betongen oppnår sin tiltenkte fasthet og bestandighet. Her er det viktig at den prosjekterende har gjort det mulig å støpe ut. (2) Det skal legges spesiell vekt på å sikre riktig komprimering ved endringer i tverrsnitt, i trange tverrsnitt, ved tett armeringsføring, ved utsparinger og ved støpeskjøter. (3) Utstøpingshastigheten og komprimeringsarbeidet skal være tilpasset, slik at det ikke oppstår kaldskjøter, og uten at det oppstår for store setninger eller overbelastning på forskalingen eller understøttelsen for denne. MERKNAD En kaldskjøt kan oppstå under støping dersom betongen i støpefronten binder av før det neste betonglaget legges ut og komprimeres. Det er nødvendig å være ekstra oppmerksom der det ikke er mulig å revibrere skjøten. 25

26 8 Støping 8.4 Utlegging og komprimering Generelt (forts.) (4) Det kan være nødvendig med tilleggskrav for støpemetoden og støpehastighetene når det er spesielle krav til overflatens utseende. (5) Separasjon skal holdes på et minimum under utstøping og komprimering. (6) Betongen skal beskyttes mot ugunstige virkninger av solstråling, sterk vind, frost, vann, regn og snø under utstøping og komprimering 26

27 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F.8.4 Utlegging og komprimering vanlig vibrert betong (1) Komprimeringen bør utføres med vibrering i betongen eller utvendig på betongens overflate, med mindre annet er avtalt. (2) Betongen bør plasseres ut så nær sin endelige posisjon som mulig. Vibrering bør brukes for å komprimere betongen og ikke som en metode for å transportere betongen over lange avstander. (3) Vibrering ved bruk av stavvibrator eller overflatevibrator bør utføres systematisk etter utlegging inntil evakueringen av innestengte luftbobler så og si har stoppet. Overdreven vibrering kan forårsake svake overflatesjikt eller separasjon og bør derfor unngås. (4) Vanligvis bør tykkelsen på hvert utlagt betonglag være mindre enn lengden på stavvibratoren. Vibreringen bør være systematisk og omfatte revibrering av toppen av det forrige laget. (5) Der permanent forskaling er integrert i konstruksjonen, skal det tas hensyn til energiabsorpsjonen ved bestemmelse av komprimeringsmetode og betongens konsistens. 27

28 Støping av vegg 28

29 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F.8.4 Utlegging og komprimering vanlig vibrert betong (forts.) (6) I dype tverrsnitt anbefales det å revibrere overflatelaget for å kompensere for plastisk setning under horisontal topparmering. (7) Der det bare brukes overflatevibratorer, bør betonglaget vanligvis ikke overskride 100 mm med mindre dette er påvist å være akseptabelt ved prøvestøp. Ytterligere vibrering nær oppleggene kan være nødvendig for å oppnå tilstrekkelig komprimering. (8) Overflatebearbeiding ved avtrekking, brettskuring eller stålglatting bør utføres på riktig måte og på riktig tidspunkt for å oppnå den spesifiserte overflatekvaliteten. (9) Overflatebearbeiding bør ikke resultere i for mye finstoff i overflaten. (10) Vann, sement, "hardbetong" eller andre materialer bør ikke tilsettes under overflatebearbeidingen med mindre det er spesifisert eller avtalt. (11) Ved utlegging og komprimering av fersk betong i nærheten av spennarmering må det utvises særlig forsiktighet for ikke å skade eller forskyve spennkablene. 29

30 8 Støping 8.4 Utlegging og komprimering Betong med lett tilslag (1) Der betong med lett tilslag skal pumpes, skal det foreligge tilgjengelig dokumentasjon som viser at pumpingen ikke vil ha noen vesentlig negativ innflytelse på betongens trykkfasthet. MERKNAD Tap av fasthet vil indikere en svekkelse av overgangssonen mellom sementlimet og de lette tilslagskornene på grunn av at vann har presset seg inn og ut av tilslaget under og etter pumping. Etterblanding av betongen etter pumping kan kompensere for virkningen. 30

31 NA 8 Støping NA Betong med lett tilslag NA.8.4.2(1) Veiledning for utførelse av støpearbeider med betong med lett tilslag kan finnes i spesiallitteratur. MERKNAD Utfyllende anvisninger for betongsammensetning og utførelse av betongkonstruksjoner med lett tilslag finnes i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 22 Lettbetong Spesifikasjoner og produksjonsveiledning. Del 1 av denne kan legges til grunn for krav i produksjonsunderlaget. Del 2 og 3 inneholder veiledning og anbefalinger for materialvalg, produksjon og utførelse. 31

32 8 Støping 8.4 Utlegging og komprimering Selvkomprimerende betong (1) Ved bruk av betong som betegnes som selvkomprimerende, oppnås komprimering av den flytende betongen ved hjelp av tyngdekraften. Arbeidsprosedyrer skal utarbeides for den aktuelle støpingen, basert på entreprenørens erfaring og/eller forhåndsprøving, for å sikre at den nødvendige komprimeringen oppnås. Eventuelle tilleggskrav ut over de som er gitt i NS-EN for egenskapene til fersk betong og samsvarskriterier, skal avtales med produsenten. 32

33 Utlegging med pumpe, SKB 33

34 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F Utlegging og komprimering selvkomprimerende betong (1) Sammensetning av selvkomprimerende betong bør tilpasses de kravene som, avhengig av anvendelsen, er angitt for egenskapene for den ferske betongen. Spesielt bør det tas hensyn til: a) begrensninger gitt ved støpeavsnittets geometri, samt type, plassering og mengde av armering, innstøpingsgods og utsparinger; b) utstøpingsutstyr (pumpe, transportblander, tobb osv.); c) utstøpingsmetoder (antall støpepunkter); d) metode for overflatebehandling. Disse kravene kan knyttes til: e) flyte- og fyllevne; f) viskositet (mål for flytehastigheten); g) blokkeringsmotstand (flyt uten blokkering pga. armering); h) motstand mot separasjon. 34

35 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F Utlegging og komprimering selvkomprimerende betong (forts.) (2) Akseptabelt konsistenstap er avhengig av transport- og støpetiden. Dette bør bestemmes og spesifiseres. (3) Selvkomprimerende betong bør så langt det er mulig, legges ut i én kontinuerlig støpeprosess, derfor bør leveringshastigheten tilpasses utstøpingshastigheten. Den lengste tillatte ventetiden mellom etterfølgende betongfloer bør være fastlagt, og bør ikke overskrides. (4) Frittfall og horisontal transport av selvkomprimerende betong bør begrenses for å unngå eventuell separasjon og reduksjon av betongens kvalitet. (5)Vibrering av selvkomprimerende betong bør generelt unngås da sannsynligheten for separasjon er stor. En nøye kontrollert og lett vibrering kan brukes hvis en har erfaring for at dette ikke har noen ugunstig virkning på betongens kvalitet og homogenitet. 35

36 Støping av vegg med SKB 36

37 Tillegg F (informativt) Veiledning om støping F Utlegging og komprimering selvkomprimerende betong (forts.) MERKNAD 1 På tidspunktet for utgivelse av denne standarden har CEN ikke fullført sitt arbeid med å standardisere prøvingsmetoder som karakteriserer egenskapene til selvkomprimerende betong eller fullført tilleggsbestemmelsene for dens spesifikasjon i NS-EN Dette arbeidet omfatter: pren Concrete Part 9: Additional rules for self-compacting concrete (SCC) pren "slump-flow test" characterizing the SCC s flowability and filling ability pren "V-funnel test" characterizing the SCC s viscosity pren "L-box test" characterizing the SCC s passing ability pren "Sieve segregation test" characterizing the SCC s segregation resistance pren "J-ring test" characterizing the SCC s passing ability Entreprenøren og betongprodusenten kan finne ytterligere veiledning i nasjonale og europeiske retningslinjer som er utgitt av andre organer. MERKNAD 2 Veiledning om begrensning av fritt fall og horisontal strømning kan finnes i utgitte retningsliner (for eksempel RILEM SCC- Teknisk komité rapport) 37

38 NA.F Utlegging og komprimering - selvkomprimerende betong NA.F.8.4.3(1) Veiledning for utførelse av støpearbeider med selvkomprimerende betong kan finnes i spesiallitteratur. MERKNAD Veiledning og anbefalinger for bruk av selvkomprimerende betong er gitt i Norsk Betongforenings Publikasjon nr 29: Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong,

39 Tillegg F Veiledning om støping Tillegg F vil være til hjelp og gi input til planlegging og utarbeidelse av støpeplan! 39

40 8 Støping Sprøytebetong (1) For sprøytebetong skal utførelsen av arbeidet oppfylle kravene gitt i NS-EN del 1 og del 2, og som angitt i produksjonsunderlaget. MERKNAD NS-EN angir hvilken informasjon og hvilke tekniske krav som skal inngå i produksjonsunderlaget. 40

41 NA 8 Støping NA Sprøytebetong NA (1) Det skal foreligge et produksjonsunderlag som gir et tilstrekkelig grunnlag for å planlegge og utføre sprøytebetongarbeidene. MERKNAD 1 Veiledning og anbefalinger for sprøytebetongarbeider til bergsikring er gitt i Norsk Betongforenings publikasjon nr 7: 2010 Sprøytebetong til bergsikring. Kapittel 1 av denne kan legges til grunn for krav i produksjonsunderlaget. Øvrige kapitler gir veiledninger og anbefalinger for materialvalg, utførelse og metoder for prøving. MERKNAD 2 Krav til kompetanse for de som skal utføre sprøytebetongarbeider, er gitt i NS-EN /NA. 41

42 8 Støping Glideforskaling (1) Betong for glideforskaling skal ha en hensiktsmessig konsistens og avbindingstid. Glideforskaling skal utføres med hensiktsmessig utstyr og metoder som sikrer at den spesifiserte armeringsoverdekningen, betongkvaliteten og overflatebeskaffenheten oppnås. (2) Produksjonsunderlaget (for eksempel detaljering av armeringen) og det aktuelle utstyret for glideforskalingen skal være forenlige. 42

43 NA 8 Støping NA Støping med glideforskaling NA (1) Det skal foreligge et produksjonsunderlag som gir et tilstrekkelig grunnlag for å planlegge og utføre arbeidene. MERKNAD Norsk Betongforenings Publikasjon nr 25 Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling gir veiledning og anbefalinger for utførelse med glideforskaling. 43

44 8 Støping Støping i vann (1) Støping i vann skal utføres med hensiktsmessig utstyr og metoder som sikrer at kravene angitt i produksjonsunderlaget oppfylles. (2) Produksjonsunderlaget (for eksempel detaljering av armeringen) og det aktuelle støpeopplegget skal være forenlige. 44

45 NA 8 Støping NA Støping i vann NA (1) Det skal foreligge et produksjonsunderlag som gir et tilstrekkelig grunnlag for å utføre arbeidene. MERKNAD Veiledning og anbefalinger for prosjektering, betongsammensetning og utførelse av betongkonstruksjoner i vann finnes i Norsk Betongforenings publikasjon nr 5, Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann. Del A av denne kan legges til grunn for krav i produksjonsunderlaget. Del B inneholder veiledning og anbefalinger for konstruksjonsutforming, materialvalg og utførelse. 45

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS Januar 2011 1 Krav til betong etter NS-EN 206-1 NS-EN 13670 pkt 8.1: (1) Betongen

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder MANDAG 1100 (1) Åpning - innledning - Velkommen - Registrering (m/kaffe) - Kursets form, hensikt

Detaljer

Selvkomprimerende betong

Selvkomprimerende betong Selvkomprimerende betong Egenskaper og bruk av selvkomprimerende betong (SKB). Utstyr for måling av selvkomprimerende betong og noen nyttige forslag til reseptur, delmaterialer, produksjon og utstøping.

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 84352110 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 6. 10. oktober 2008 Kurs nr. 84352110 Tid: 6.

Detaljer

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Byggeleder betongkontrakt, INDIRA Management AS Generelle krav på bruer Byggherrens muligheter til å påvirke/sette kravene Hålogalandsbrua, betongarbeider

Detaljer

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca.

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper Erfaringer fra betongleverandøren Øyvind Sæter og Berit G. Petersen 27. april 2010 2 Unicon i Norge 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus Ca.

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 Comfort Hotel Grand, Gjøvik, 6. 10. februar 2012 Kurs nr. 1211302 Tid: 6. 10.

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 4. 8. oktober 2010 (A2) Videregående kurs i betongteknologi

Detaljer

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Luft i betong Frostskader og praktiske utfordringer Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Presentasjonens innhold Hvordan skades betong av frost? Luft i betong Luft og frostmostand Hvor

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1411301 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 13. 17. januar 2014 Kurs nr. 1411301 Tid: 13. 17. januar

Detaljer

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget (1) Magne Maage Samanheng mellom lover og standardar EUs byggevareforordning (EUs byggevaredirektiv)

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015

Herdnende betong. Daniela Bosnjak. Fredrikstad, 03.12. 2015 Herdnende betong Daniela Bosnjak Fredrikstad, 03.12. 2015 2 Betongens livsløp Fersk betong - herdnende betong - herdnet betong Fersk betong: blanding, transport, utstøpning fram til avbinding (betong begynner

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

«Sprøytebetong til bergsikring» - revidert utgave

«Sprøytebetong til bergsikring» - revidert utgave Norsk betongforenings publikasjon nr. 7 «Sprøytebetong til bergsikring» - revidert utgave Teknologidagene 2011 Synnøve A. Myren Tunnel- og betongseksjonen Ny NB7 Ny revidert utgave i august i år, avløser

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411351 Quality Hotel Fredrikstad, 15. 19. september 2014 Kurs nr.: 1411351 Tid: 15. 19.

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Utfordringer ved luftinnført betong. Narvik, Trond Solbø Product Manager, Concrete Admixtures Sika Norge AS

Utfordringer ved luftinnført betong. Narvik, Trond Solbø Product Manager, Concrete Admixtures Sika Norge AS Utfordringer ved luftinnført betong Narvik, 04.10.2016 Trond Solbø Product Manager, Concrete Admixtures Sika Norge AS 1 Sika AG: Sveitsisk firma, grunnlagt 1910. Bygg- og Industrikjemiske produkter Representert

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Bygge med betong om vinteren

Bygge med betong om vinteren Bygge med betong om vinteren Berit Gudding Petersen Spesialist, betongteknologi Starter med fasiten Hold på herdevarmen! 2 Dagens tema Hva kalde omgivelser har å si for framdrift. Lavkarbonbetong er jo

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Konstruksjonsprinsipper

Konstruksjonsprinsipper Her kan du lese om konstruksjonsprinsipper, lagvis oppbygging, armering, betongsammensetning og utstøping. Stor takk til Ingeniør og skater Eirin Aaseth som vederlagsfritt har utarbeidet disse kvalitetssikrende

Detaljer

Kvalitetssikring - Kontroll

Kvalitetssikring - Kontroll Sprøytebetong til bergsikring Kvalitetssikring - Kontroll Reidar Kompen TMT Tunnel og Betongseksjonen Vegdirektoratet Kvalitetssikring Viktigste momenter 1. Kompetent personell 2. Kvalitet av materialer

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

(7) Betong under herding. Egenskapsutvikling, volumstabilitet, mekaniske egenskaper (basert på kap. 3.3 i rev NB29)

(7) Betong under herding. Egenskapsutvikling, volumstabilitet, mekaniske egenskaper (basert på kap. 3.3 i rev NB29) (7) Betong under herding Egenskapsutvikling, volumstabilitet, mekaniske egenskaper (basert på kap. 3.3 i rev NB29) Innledning Foredraget tar utgangspunkt i å belyse hvilken effekt de ulike tiltak som benyttes

Detaljer

Sprøytebetong til bergsikring

Sprøytebetong til bergsikring Publikasjon nr. 7 Sprøytebetong til bergsikring Vedlegg 1: Informasjonsskriv av september 2015 vedrørende praktisering og tolkning av retningslinjer August 2011 (Vedlegg 1, september 2015) Norsk Betongforenings

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

Betongregelverk i Statens vegvesen

Betongregelverk i Statens vegvesen Betongregelverk i Statens vegvesen Normal N400 (185) Bruprosjektering Retningslinje R762 (HB 026) Prosesskode 2 Lise Bathen Statens vegvesen Vegdirektoratet Tunnel og Betong seksjonen Nytt nummereringssystem

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kursnr.: 1511301 Rica City Hotel, Fredrikstad, 19. 23. januar 2015 Kursnr.: 1511301 Tid: 19. 23. januar

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Bestandighet, krav til betongen og eigenskapar

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Betong og betongkonstruksjoner

Betong og betongkonstruksjoner Betong ConTre Betong og betongkonstruksjoner En introduksjon Tekst og foto J.J.Jensen Betong ConTre Innhold Introduksjon Betongmaterialer Betongkonstruksjoner Betong ConTre Forord Denne introduksjon om

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

Intern rapport nr. 2214

Intern rapport nr. 2214 Intern rapport nr. 2214 Selvkomprimerende betong E-134 Heggstad - Damåsen Sammendrag Rapporten beskriver et feltforsøk med selvkomprimerende betong utført av Statens vegvesen Buskerud. Støpeobjekt, betongresept,

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder MANDAG 1100 (1) Åpning - Kursets form, hensikt og målsetting - Kursmateriell - Deltakerpresentasjon

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Betongreparasjon i marint miljø

Betongreparasjon i marint miljø Betongreparasjon i marint miljø Helge Aasen Technical Export Manager Rebet dagen 2009 RV/FV bruer i Norge Antall bruer totalt: 16 802 stk Antall bruer med konstruksjonsdel i vann: 2 437 stk I tillegg kommer

Detaljer

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger Rica Hotell Gardermoen 2.-5. mai 2011 Kurs nr. 1111102 Tid: 2.-5. mai 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Komité: Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Detaljer

Intern rapport nr. 2251

Intern rapport nr. 2251 Intern rapport nr. 2251 Utførelse av betongkonstruksjoner med krav til pene overflater Sammendrag Rapporten omhandler hvordan byggeplassutførelsen bør være for at en skal oppnå pene betongoverflater. Rapporten

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Per Arne Dahl Seniorforsker SINTEF Byggforsk Oktober 2012 Byggforsk 1 Hva er alkalireaksjoner? En kjemisk - fysisk prosess, hvor visse silika(kvarts-)holdige

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Sikkerhet i byggefasen (5) Foreleser: Harald

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Erfaringer fra Norge med (stål)fiberarmert betong

Erfaringer fra Norge med (stål)fiberarmert betong Erfaringer fra Norge med (stål)fiberarmert betong Professor Terje Kanstad, NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk Innhold: Litt om fiberorientering Litt om fiberbetong i COIN Norsk betongforenings publikasjon

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

Intern rapport nr. 2148

Intern rapport nr. 2148 Intern rapport nr. 2148 Feltforsøk vibreringsfri betong Søndre Bjørnstad bru Sammendrag Feltforsøket ble utført 17. februar 2000 og omfattet kulvertvegger og tre vingemurer, ca. 127 m 3 betong, veggtykkelse

Detaljer

Sprøytebetong til bergsikring

Sprøytebetong til bergsikring Publikasjon nr. 7 Sprøytebetong til bergsikring August 2011 (Vedlegg 1, september 2015) Norsk Betongforenings publikasjoner er utarbeidet av fagpersoner utnevnt av Norsk Betongforenings styre. Det er gjort

Detaljer

523.127 Betongvegg mot terreng

523.127 Betongvegg mot terreng Page 1 of 8 0 Generelt Fig. 11 Bæresystem for betongvegger under terreng 01 02 Innhold Dette bladet omhandler dimensjonering og utførelse av plasstøpt betongvegg mot terreng i rom i kjellere eller underetasjer

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

D11 SIKRING AV BETONGEN 65

D11 SIKRING AV BETONGEN 65 D11 SIKRING AV BETONGEN 65 Plastiserende (P-stoffer) og superplastiserende stoffer (SP-stoffer) De plastiserende stoffene får gjerne betegnelsen lignosulfonat-, naftalein- eller melaminbaserte. P-stoffene

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Fasthetsklasser og kontrollalder - Konsekvenser av tilgjengelige sementer - Litt om effekter av tilslag

Fasthetsklasser og kontrollalder - Konsekvenser av tilgjengelige sementer - Litt om effekter av tilslag Fasthetsklasser og kontrollalder - Konsekvenser av tilgjengelige sementer - Litt om effekter av tilslag Teknologidagene 2012 Bård Pedersen Tunnel og Betong seksjonen TMT, Vegdirektoratet Tilgjengelige

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1311306 27. - 30. mai 2013 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1311306 Tid: 27. 30. mai 2013 Sted: Quality

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Rica City Hotel, Fredrikstad, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa

Ny Norcem StaNdardSemeNt Fa Ny Norcem 215 Ny Norcem Norcem lanserer en videreutviklet og forbedret, som vil erstatte den tidligere. Med den nye har vi redusert klimagassutslippene ytterligere. Tekst: Sigrun K Bremseth og Knut O Kjellsen,

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE D OG E BETONGELEMENTER APRIL 1997 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22

Detaljer

Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no

Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no Har du noengang opplevd at kvaliteten på betong overflaten ikke ble som forventet/ beskrevet? byggutengrenser.no

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

(A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder

(A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder (A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011356 Del 2, for ingeniører Rica Hotel Gardermoen Del 2: 10.-13. januar 2011 Kurs nr. 1011356 Tid: Del 2: 10.-13. januar 2011 Sted: Rica

Detaljer

Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde

Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Skriv inn formel her. 6. og 7. januar Praktisk betongdimensjonering (11) Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Betongkonstruksjoner Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde

Detaljer

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører.

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. Betonggulv Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. OPPBYGGING AV FLYTENDE BETONGGULV PÅ GRUNN All betong

Detaljer

pumping av betong veiledning

pumping av betong veiledning pumping av betong veiledning Formålet med denne veiledningen er å gi kunnskaper til alle involverte parter i en pumpeprosess, slik at samarbeidet kan bli best mulig, og slik at arbeidet går som planlagt

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Hvilke typer fiber finnes, hvilke egenskaper har de og hvilke krav stilles til fiberprodusenter? Sivilingeniør Dan Arve Juvik

Hvilke typer fiber finnes, hvilke egenskaper har de og hvilke krav stilles til fiberprodusenter? Sivilingeniør Dan Arve Juvik Hvilke typer fiber finnes, hvilke egenskaper har de og hvilke krav stilles til fiberprodusenter? Sivilingeniør Dan Arve Juvik 1 2 Bøyestrekkfasthet og seighet Den viktigste funksjonen til konstruktiv fiberarmering

Detaljer