Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget"

Transkript

1 Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap om i NS-EN Utførelse av betongkonstruksjoner (2) Foreleser: Magne Maage Skanska Norge AS Ettertrykk er kun tillatt etter avtale med forfatteren eller NB

2 Kursdagane ved NTNU, januar Korleis beskrive betongkonstruksjonar riktig Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskapar om i NS-EN NA? (2) Magne Maage Skanska Norge AS 2 ALT! 1

3 NS-EN NA - Innhald 3 1. Omfang 2. Normative referanser 3. Termer og definisjoner 4. Produksjonsledelse + Tillegg A og B 5. Forskaling og understøttelse + Tillegg C 6. Armering + Tilllegg D 7. Forspenning + Tillegg E 8. Støping + Tillegg F 9. Utførelse med prefabrikerte betongelementer 10. Geometriske toleranser + Tillegg G Diverse informative tillegg Nasjonalt tillegg på ein del punkt Funksjonar 4 NS-EN NA har tre hovudfunksjonar: Å overføre til entreprenøren dei krav som vart sett ved prosjekteringa, dvs å vere kopling mellom prosjektering og utførelse Å gi eit sett av standardiserte tekniske krav til utførelsen ved bestilling av ein betongkonstruksjon Å tene som sjekkliste for den prosjekterande for å sikre at han gir entrepremøren all relevant teknisk informasjon for utførelsen. 2

4 1. Omfang 5 (1) Denne standarden forutsetter at produksjonsunderlaget angir alle spesifikke krav som er aktuelle for den bestemte konstruksjonen (4) Ytterligere, eller andre krav, bør vurderes og, om nødvendig, gis i produksjonsunderlaget ved bruk av: betong med lett tilslag; andre materialer (for eksempel fibere) eller delmaterialer; spesielle teknologier / innovative prosjekteringer. (5) (9) Termer og definisjoner utførelsesklasse klassifisert sett av krav angitt for utførelse av arbeidet, det hele eller deler av dette 3.8 produksjonsunderlag dokumenter som omfatter alle tegninger, tekniske data og krav som er nødvendige for utførelse av et bestemt prosjekt 3.15 prosjektbeskrivelse prosjektdokument som beskriver kravene som gjelder for det bestemte prosjektet 3

5 Produksjonsunderlag 7 Produksjonsunderlaget består normalt av: Referanse til NS-EN NA (pluss standardar denne kallar opp) Referanse til andre aktuelle europeiske standardar og europeiske tekniske godkjenningar Referanse til aktuelle nasjonale forskrifter og standardar Eit dokument som beskriv korleis NS-EN NA skal brukast (val av klassar etc) prosjektbeskrivelse eksempelvis NS 3420-L Teikningar Produksjonsunderlag 8 NS-EN NA refererer til Produksjonsunderlaget ca 90 gonger. På desse stadene må den prosjekterande kome med supplerande opplysningar (når det er relevant). klassar av ulike slag meir detaljerte krav arbeidsteikningar 4

6 Produksjonsunderlag 9 Nasjonalt tillegg: Standard Norge har fastsett krav på nasjonalt nivå til ca 30 av dei 90 stadene der standarden refererer til produksjonsunderlaget På dei resterande ca 60 punkta der standarden refererer til produksjonsunderlaget, må rådgivande ingeniør gjere val. Få av dei ca 60 punkta er relevante i alle tilfelle. Godt råd: Gå gjennom Nasjonalt Tillegg og merk av i standarden på alle punkt der det er eit NA ved å skrive NA i margen. Det er NA som gjeld i Noreg, der NA er formulert. Produksjonsunderlag 10 Eksempel på referanse til produksjonsunderlaget med nasjonalt tillegg: Kvalitetsplan (1) Der det kreves i produksjonsunderlaget, skal det foreligge en kvalitetsplan på byggeplassen. NA Kvalitetsplan NA.4.2.2(1) Det kreves at det utarbeides en kvalitetsplan i utførelsesklasse 2 og 3, se også NS-EN 1990:2002/NA. MERKNAD Kvalitetsplanen skal sikre at alle aktiviteter planlegges og gjennomføres på en slik måte at krav i denne standard og produksjonsunderlaget blir oppfylt, og bør omfatte en oversikt over hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes for å løse de ulike oppgaver og sikre at personell har den nødvendige kompetanse. 5

7 Produksjonsunderlag 11 Eksempel på referanse til produksjonsunderlaget utan nasjonalt tillegg: 5.3 Prosjektering og montering av understøttelse for forskaling (1) Der det kreves i produksjonsunderlaget, skal det utarbeides en metodebeskrivelse som angir dimensjoneringsparametrene/klassen som er brukt, og som beskriver metoden for montering og demontering av midlertidige konstruksjoner, medregnet stempling. Den skal angi kravene for håndtering, justering, tilsiktet overhøyde, belastning, frigjøring, riving og demontering. (2) (3) (4) Der prosjekteringen av den ferdige permanente konstruksjonen forutsetter støtte av en del av konstruksjonen før andre deler eller støttekonstruksjoner, medregnet tilbakefylling, er på plass, skal slike krav angis i produksjonsunderlaget. Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 12 A Produksjonsunderlag (1) Produksjonsunderlaget bør omfatte: a) Beskrivelse av alle produkter som skal brukes, med eventuelle krav til anvendelse av produktene. Denne informasjonen bør gis på tegningene og/eller i prosjektbeskrivelsen. b) Prosjektbeskrivelsen er et dokument som beskriver utførelsesklassene som skal brukes, eventuelle spesielle toleranser, krav til overflatebeskaffenhet osv. En sjekkliste over informasjon som kan tas med, er gitt i tabell A.1. Prosjektbeskrivelsen bør også omfatte alle krav til utførelsen av arbeider, dvs. rekkefølgen av arbeidene, midlertidige støtter, arbeidsprosedyrer osv. 6

8 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 13 c) Konstruksjonstegninger, som gir all nødvendig informasjon, for eksempel: (1) konstruksjonens geometri; (2) mengde og plassering av armering og spennstål; (3) løfteinnretninger, vekter, innstøpningsgods osv. for prefabrikkerte betongelementer d) Der det er aktuelt, en montasjebeskrivelse for prefabrikkerte betongelementer. En montasjebeskrivelse bør omfatte: (1) montasjetegninger som består av plan og snitt som viser plasseringen og forbindelsene mellom elementene i den ferdige konstruksjonen; (2) krav til materialer og til kontroll på byggeplassen; (3) montasjeanvisninger med den nødvendige informasjon for håndtering, lagring, utplassering, justering, skjøting og ferdigstillelse (se 9.4, 9.5 og 9.6). (2) Tabell A.1 gir en oversikt over informasjon som det kan være nødvendig å innarbeide i produksjonsunderlaget, avhengig av hva som er aktuelt, for at den skal være i samsvar med denne standarden. Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 14 Punkt Punkt Tekst 1 Omfang 1 (2) Angi alle spesifikke krav som er aktuelle for den bestemte konstruksjonen. 1 (4) Angi om nødvendig eventuelle tilleggskrav for betong med lett tilslag, andre materialer eller spesiell teknologi. 1 (5) Angi eventuelle krav til betongbygningsdeler som brukes som utstyr for utførelsen. 2 Normative referanser 2 (1) Oppgi alle relevante nasjonale standarder eller bestemmelser som gjelder på byggeplassen 3 Definisjoner 3.17 Definer referansesystemet for utstikking. 7

9 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 15 4 Produksjonsledelse 4.1 (1) Angi alle nødvendige tekniske opplysninger som skal tas med i produksjonsunderlaget. 4.1 (3) Angi krav til kvalifikasjon for personell. 4.1 (4) og (2) Angi nasjonale bestemmelser som må overholdes (3) Ta med prosedyre for endring av produksjonsunderlaget (3) Krav til fordeling av dokumenter (1) Angi om det kreves en kvalitetsplan (1) Angi omfanget av den spesielle dokumentasjonen, om nødvendig (5) Angi utførelsesklassen og hvem som er ansvarlig for kontrollen (6) Angi bestemmelser for kontrollpersonell (7) Angi mer detaljerte krav til kvalitetsstyringsordningen, om nødvendig (1) Tabell (1) Tabell 2 og tabell 3 Fastsett kontroller og godkjenningsprøvinger av produkter som ikke har CEmerking eller tredjepartssertifisering. Kontroller om omfanget til disse kontrollene er tilstrekkelig. Hvis ikke angi tilleggskrav. 4.4 (3) Angi prosedyre for retting av mulige avvik,om nødvendig. Tillegg A Veiledning om dokumentasjon Produksjonsunderlag (1) Før utførelsen av noen del av arbeidene starter, skal produksjonsunderlaget for de aktuelle arbeidene være fullstendig og tilgjengelig. (2) Følgende elementer skal omfattes av produksjonsunderlaget:: a) en referanse til denne europeiske standarden og, hvis det er utgitt, det nasjonale tillegget; b) en referanse til andre aktuelle europeiske standarder og europeiske tekniske godkjenninger; c) en referanse til aktuelle nasjonale forskrifter og standarder; d) en prosjektbeskrivelse som inneholder informasjon om og krav til det aktuelle prosjektet, og som er utarbeidet for å supplere og oppfylle kravene i dokumentene oppført ovenfor; c) tegninger og andre tekniske dokumenter som er nødvendige for utførelsen. MERKNAD Informativt tillegg A, tabell A.1 inneholder en sjekkliste med krav og opplysninger som eventuelt må innarbeides i produksjonsunderlaget der det er aktuelt. Informativt tillegg H gir veiledning om innholdet i et nasjonalt tillegg til denne standarden. Et nasjonalt tillegg kan dekke alle områdene som omtales som åpne for spesifikasjon i produksjonsunderlaget. (3) I tillegg skal det, der det er aktuelt, etableres prosedyrer for: a) endring av tidligere vedtatte krav; b) fordeling, arkivering og registrering av tekniske dokumenter som brukes i forbindelse med arbeidet. 8

10 17 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 5 Forskaling og understøttelse for forskaling 5.3 (1) og 5.4 (1) Angi om det skal utarbeides en metodebeskrivelse,om nødvendig. 5.3 (4) Angi krav til midlertidige støttekonstruksjoner, hvis aktuelt. 5.4 (5) Angi eventuelle krav til overflatebeskaffenhet. 5.4 (6) Angi eventuelle krav til spesielle overflater eller prøvepaneler. 5.4 (7) Angi eventuelle krav til midlertidig støtte av den permanente konstruksjonen. 5.5 (1) Angi eventuelle krav til spesiell forskaling (1) Krav til fylling av midlertidige hull osv. 5.7 (1) Krav til fjerning av forskaling og understøttelse for å unngå nedbøyninger. 5.7 (4) Angi rekkefølgen for fjerning av understøttelse og/eller reetablering av ny understøttelse der dette er aktuelt. Tillegg A Veiledning om dokumentasjon Prosjektering og installasjon av forskaling (5) Forskalingens innvendige overflate skal være ren. Hvis det i produksjonsunderlaget er stilt krav til de synlige betongoverflatene, skal forskalingens overflater behandles på en slik måte at man oppnår det utseendet som kreves. (6) Der prosjekteringen av den ferdige permanente konstruksjonen krever et bestemt utseende på betongoverflaten, skal dette angis i produksjonsunderlaget. (7) Der prosjekteringen av den ferdige permanente konstruksjonen forutsetter midlertidig understøttelse og/eller spesielle deformasjonskriterier, skal dette angis i produksjonsunderlaget. 9

11 Forskaling - Spesiell forskaling (pkt 5.5) 19 Dersom det er krav om spesiell forskaling, skal det spesifiserast i produksjonsunderlaget. Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 20 6 Armering 6.2 (1) Angi typer av armering 6.2 (3) Angi tillatte typer av forankringer eller skjøteanordninger 6.2 (6) Angi krav til andre armeringsmaterialer enn stål, hvis det brukes. 6.3 (1) Framskaff bøyelister, eller angi at dette er en oppgave for entreprenøren. 6.3 (1) Hvis bøying ved temperaturer under -5 C er tillatt, spesifiser i så fall hvilke forholdsregler som skal tas. 6.3 (1) Angi om bøying ved oppvarming er tillatt. 6.3 (2) Angi dordiameter for bøying av stenger. 6.3 (3) Angi dordiameter for sveist armering og nett bøyd etter sveising. 6.3 (5) Angi eventuelle krav ved retting av bøyde stenger 6.4 (1) og 6.4 (2) Bestemmelser om sveising av armering. 6.4 (3) Angi om punksveising ikke er tillatt. 6.5 (1) Angi plasseringen av armeringen, inkludert overdekning, plasseringen av overlappinger og skjøter osv. 6.5 (2) Angi om det er tillatt å plassere armering som "løpemeter." 6.5 (3) Angi spesielle krav, hvis aktuelt. 6.5 (4) Angi nominell betongoverdekning, dvs. krevd minimumsoverdekning + den numeriske verdien av det tillatte minusavviket (ref. punkt 10 figur 3b) 10

12 Materialar (NS-EN pkt 6.2) 21 Armeringsstål skal vere i samsvar med NS 3576 Armeringsstål. Mål og egenskaper, og kvart produkt skal kunne identifiserast eintydig. Denne standarden er delt i følgjande fire deler: NS : Kamstenger B500NA NS : Kamstenger B500NB NS : Kamstenger B500NC, som er den mest vanlege i Norge i dag. NS : Sveiste armeringsnett NS-EN gir reglar for klassifisering og prøvemetodar, ikkje krav til eigenskapar. Sertifikat for stålet frå stålverk skal foreligge. Plassering av armeringsjern mm 10 mm 11

13 Nominell overdekning Skal stå i produksjonsunderlaget!! 23 NS-EN C n = C min + Δ (minus) NS-EN Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 24 7 Forspenning 7.1 (2) Krav til installasjon av etterspenningssystemer og kvalifikasjoner for personell som skal utføre installasjonen (1) Krav til etterspenningssystemet (1) Angi krav til spennstålet (2) Angi om alternativer til spennstålet er tillatt, og kravene (2) Beskrivelse av understøttelsen av spennenheter (1) Bestemmelser for montering av spennenheter (3) Angi om sveising av lokale forankringssoner, forankringsplater og punktsveising av perforerte plater er tillatt (3) Angi oppspenningshoder og passive forankringer / dødforankringer (6) Krav med hensyn til betongens minste trykkfasthet ved overføring av forspenning til konstruksjonen (1) Tiltak i tilfelle det ikke er mulig å oppnå spesifisert forlengelse av førspente spennenheter (1) Tiltak i tilfelle det ikke er mulig å oppnå spesifisert forlengelse av etterspente spennenheter. 12

14 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 25 8 Støping 8.1 (1) Kontroller at alle de nødvendige betongegenskapene er angitt i samsvar med NS-EN og gjeldende nasjonale standarder eller bestemmelser på stedet der betongen skal brukes. 8.1 (3) Angi minste øvre kornstørrelse, D, for betongen. 8.2 (1) Angi om det er nødvendig med en støpeplan. 8.2 (2) Angi om det er nødvendig med en prøvestøping. 8.2 (4) Angi krav til skjøter i konstruksjonen der det er aktuelt. 8.2 (6) Angi om det er nødvendig med en økt overdekning av armeringen ved støping direkte mot grunnen. 8.3 (4) Angi om det skal tas prøver. 8.3 (5) Angi om det er tillatt med kontakt med aluminiumslegering, for eksempel aluminium (1) Hvis det brukes sprøytebetong, skal produksjonsunderlaget være i samsvar med NS-EN Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 26 8 Støping (forts) (2) Hvis det brukes glideforskaling, skal detaljprosjekteringen og utstyret som brukes, passe sammen (1) Spesifiser spesielle krav til undervannsstøping, metode osv., hvis aktuelt (2) Hvis betongen skal støpes i vann, skal detaljprosjekteringen og støpemetoden passe sammen. 8.5 (2) Angi om det er behov for å beskytte betongen mot aggressive stoffer i en tidlig fase. 8.5 (7) Angi herdeklassen som skal brukes. 8.5 (8) Angi om det er spesielle krav til herding. 8.5 (16) Angi om det er nødvendig med spesielle tiltak for å redusere risikoen for temperaturriss. 8.8 (1) Angi mulige krav til overflater. 13

15 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 27 9 Utførelse med prefabrikkerte betongelementer 9.1 (2) Spesifiser de prefabrikkerte betongelementene som skal brukes (1) og (3) Angi spesielle krav til håndtering, lagring, beskyttelse og plassering (3) Angi eventuelle krav til produktidentifikasjon (1) Krav til plassering og korreksjoner (4) Beskrivelse av montasjen, hvis aktuelt. 9.6 Byggeplassarbeider som er nødvendige for ferdigstillelse (1) Detaljprosjektering av konstruktive forbindelser (2) Angi akseptable spesifikke teknologier (3) Angi krav til forbindelser, innstøpningsgods for skjøteanordninger og sveiste konstruktive forbindelser. Tillegg A Veiledning om dokumentasjon Geometriske toleranser 10.1 (2) Angi om toleranseklasse 2 gjelder (og hvor) (2) og 10.1 (4) Angi eventuelle spesielle toleranser og hvilke bygningselementer som disse gjelder for (3) Angi om toleransekravene i tillegg G ikke gjelder (4) og 10.1 (5) Angi om sammensatt byggtoleranse gjelder og med hvilken toleranse, hvis det avviker fra ± 20 mm 10.1 (6) Angi krav til oppleggsflater med fullstendig kontakt (7) Angi toleranser for konstruksjonsdeler som skal støpes i vann (10) Angi mulige krav til kombinasjonen av konstruksjonstoleranser og nedbøyinger i konstruksjonen (3) Angi eventuelle krav til sekundærlinjene. 14

16 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar Generelt (1)Den ferdige konstruksjonen skal være innenfor de tillatte største avvikene for å unngå skadelige virkninger på: a) bæreevne og stabilitet ved midlertidig og permanent bruk; b) bruksegenskapene for byggverket; c) montasjeforenlighet for oppføring av konstruksjonen og de ikkebærende komponenter. Avvik fra det spesifiserte toleranseområdet skal håndteres i samsvar med 4.4. Små avvik som ikke har vesentlig konsekvens på egenskapene til den ferdige konstruksjonen, kan ses bort fra. Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar Generelt (2) Dette punktet inneholder typer av geometriske avvik for bygningskonstruksjoner. De kan også, hvor det er aktuelt, anvendes for anleggskonstruksjoner eller endres i produksjonsunderlaget. Numeriske verdier er gitt for konstruksjonstoleranser, dvs. toleranser som påvirker konstruksjonssikkerheten. To klasser er angitt for geometriske konstruksjonstoleranser. Med mindre annet er angitt i produksjonsunderlaget, gjelder toleranseklasse 1. MERKNAD 1 Toleranseklasse 1 anses som normale toleranser (se 3.23). Toleransene gitt i 10.4 til 10.6, toleranseklasse 1, oppfyller prosjekteringsforutsetningene i NS-EN 1992 og det krevde sikkerhetsnivået og er relatert til partialfaktorer for materialer gitt i punkt i NS-EN :2004. Disse anses som vesentlige for bæreevnen og stabiliteten til konstruksjoner for å oppfylle 10.1(1) a. Toleranseklasse 2 er hovedsakelig ment å skulle brukes sammen med reduserte materialfaktorer i NS-EN :2004, tillegg A. MERKNAD 2 Der toleranser er angitt i samsvar med klasse 2 på figur 4a og figur 4b og når reduserte materialfaktorer i samsvar med tillegg A i Eurokode 2 brukes i prosjekteringen, bør produksjonsunderlaget kreve dokumentasjon på at antakelsene i prosjekteringen faktisk oppfylles i den ferdige konstruksjonen. 15

17 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar Generelt (3) Verdier for tillatte geometriske avvik når det gjelder bruksegenskaper og montasjeforenlighet kan være gitt i produksjonsunderlaget. Anbefalte verdier er gitt i informativt tillegg G. Med mindre annet er angitt, gjelder toleransene gitt i tillegg G. (4) Alle krav for spesielle toleranser skal identifiseres i produksjonsunderlaget, og følgende informasjon skal være gitt: a) eventuelle endringer av de tillatte avvikene gitt i denne standarden; b) eventuelle andre typer avvik som skal kontrolleres, sammen med definerte parametere og tillatte verdier; c) om disse spesielle toleransene gjelder for alle aktuelle komponenter eller bare for spesielt spesifiserte komponenter ; d) om "sammensatt byggtoleranse" skal brukes, og hvilket avvik som er tillatt, se 10.1 (5). Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar 32 I NS 3420 Del LG, punkt d) heiter det: d1) Toleransene skal tilfredsstille toleranseklasse 1 i NS-EN NA med unntak av innvendige vegger i bygninger, se punkt d2) under. d2) Innvendige vegger av betong i bygninger skal tilfredsstille relevante toleransekrav i NS , punkt 4, d). Dette betyr generelt at toleransekrava i NS-EN gjeld, bortsett frå innvendige vegger i bygningar. Dette er for å sikre seg at helning og planhet blir tilfredsstillande med tanke på brukseigenskapar. Det er til dømes ikkje enkelt å møblere inntil ein vegg som er for mykje ute av lodd. Krava i NS , punkt 4, d) er strengare enn tilsvarande krav i NS-EN

18 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar 33 Vidare heiter det i NS 3420-LG, punkt y): y1.2) Toleransekravene i NS-EN NA er konstruksjonstoleranser og gir, for dekker, ikke alltid godt nok resultat til å tilfredsstille normalkravene til ferdig overflate i henhold til NS , punkt 4, d). Dersom dette er ønskelig, må det tas med poster for etterbehandling som sikrer dette (se LP1 for sliping eller TA for avretting/sparkling) eller spesifiseres andre toleransekrav. Dette er tatt med som ei påminning om at toleransekrava for betongarbeida ofte ikkje tilfredsstiller dei krav som gjeld for maling og belegg. I slike tilfelle må det spesifiserast eit mellomarbeid, og ein prisbærande post for slikt arbeid. Vi har ofte sett eksempel på at dette blir gløymt av den prosjekterande, og det har lett for å medføre diskusjonar om kven som er ansvarleg for kostnadene med dette mellomarbeidet. 17

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget (1) Magne Maage Samanheng mellom lover og standardar EUs byggevareforordning (EUs byggevaredirektiv)

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS Kven er det krav om kompetanse for? Sertifiseringsordningar (BOR og NSF)

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Sikkerhet i byggefasen (5) Foreleser: Harald

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge NS-EN 1090-2 Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner Roald Sægrov Standard Norge Felles europeiske standarder NS-EN 1090-2, gjeldende f.o.m Oktober 2008 NS 3464 trekkes tilbake f.o.m 1. april

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS Januar 2011 1 Krav til betong etter NS-EN 206-1 NS-EN 13670 pkt 8.1: (1) Betongen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

(9) Mottak og utstøping

(9) Mottak og utstøping (9) Mottak og utstøping Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 8 Støping 8.1 Krav til betong (1) Betongen

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

2014-03-03. Yngres Betongnettverk 27. februar 2014

2014-03-03. Yngres Betongnettverk 27. februar 2014 Yngres Betongnettverk 27. februar 2014 Korleis har krava til bestandighet mhp krav til masseforhold og overdekning endra seg dei siste 100 åra? Kva konsekvensane har dette hatt? Kva er dei største suksessane

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN )

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN ) Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-1) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner... 3 Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?...

Detaljer

Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde

Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Skriv inn formel her. 6. og 7. januar Praktisk betongdimensjonering (11) Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Betongkonstruksjoner Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

MERKNADER TIL STANDARD PÅ HØRING: PRNS 3516:2016 UTFØRELSE AV TREKONSTRUKSJONER

MERKNADER TIL STANDARD PÅ HØRING: PRNS 3516:2016 UTFØRELSE AV TREKONSTRUKSJONER Standard Norge Postboks 242 326 LYSAKER Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Dato: P. Jæger/M. Meyer 10. august 2016 MERKNADER TIL STANDARD PÅ HØRING: PRNS 3516:2016 UTFØRELSE AV TREKONSTRUKSJONER Forslaget

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER

KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER Prefabrikkerte betongelementer NORSK BETONGFORENING Kursdagene på NTNU 2013 9. januar 2013 Jørn S. Injar Contiga AS 2 Prefabrikkerte elementer

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

ANMERKNINGER 450 000 1. TEGNINGEN ANGIR FORM AV FUNDAMENTER FOR LEKETUNNEL OG MINIDOMENE. OVERKANT AV FUNDAMENTET TIL TUNNELEN VIL VARIERE MED +/- 00mm. HORISONTAL OVERFALTE.. FOR FESTE MELLOM FUNDAMENTER

Detaljer

Vurdering i betongfaget

Vurdering i betongfaget Vurdering i betongfaget Hovedområde Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planlegging Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert. Forhold til HMS er nøye vurdert, og kanditaten skal kunne drøfte

Detaljer

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT Marita Gjerde 01.02.2017 Ose Ingeniørkontor AS Innhald 1. GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET:... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Prosjekterende og sidemannskontrollerende

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

prns 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

prns 3516 Utførelse av trekonstruksjoner prns 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Ny hverdag for trebyggeriet? Kristine Nore Lysaker, 26. mai 2016 Utførelsesstandarder - Dagens situasjon Utførelse av betongkonstruksjoner: NS-EN 13670:2009+NA:2010

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Montering av HPM ankerbolter

Montering av HPM ankerbolter Produktidentifikasjon HPM ankerbolter leveres i standard utførelser med produktnavn (16, 20, 24, 30 og 39) tilsvarende diametre for boltenes metriske gjenger. Aktuell type kan identifiseres ved navn på

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Påmelding: www.kursdagene.no Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011, Trondheim Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: Gyldig til: 26.11.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Byggeleder betongkontrakt, INDIRA Management AS Generelle krav på bruer Byggherrens muligheter til å påvirke/sette kravene Hålogalandsbrua, betongarbeider

Detaljer

19.3.3 Strekkforankring av kamstål

19.3.3 Strekkforankring av kamstål 242 19.3.2.6 Armert betong Svært ofte vil senteravstander og kantavstander være så små at bruddkjeglene ikke gir nok utrivingskapasitet. Formlene her gir ingen addisjonseffekt av tilleggsarmering, så løsningen

Detaljer

Forenklet bruk av tre

Forenklet bruk av tre Forenklet bruk av tre U/ørelsesstandard for trekonstruksjoner prns 3516:2016 Revisjon av Eurokode 5 Trearkitekturdagen Oslo, 10. juni 2015 Kris:ne Nore Rocket science? Nei, verre! Biologien bestemmer stor

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger Rica Hotell Gardermoen 2.-5. mai 2011 Kurs nr. 1111102 Tid: 2.-5. mai 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Komité: Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Bestandighet, krav til betongen og eigenskapar

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

Eksamen 06.06.2013. BET3102 Betongfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.06.2013. BET3102 Betongfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.06.2013 BET3102 Betongfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Informasjon om vurderinga

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000 Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Kursdagene NTNU 2011: 6. og 7. januar Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Eksa. amen. BET310 Lærling praksis 06.12.2012

Eksa. amen. BET310 Lærling praksis 06.12.2012 Eksa amen 06.12.2012 BET310 02 Betongfaget Lærling gar og praksiskandidatar / Lærlinger ogg praksis skandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Informasjon om vurderinga

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Utførelse av spennbetongarbeider for spennbetongleder, kontrolleder og formann/bas (U4)

Utførelse av spennbetongarbeider for spennbetongleder, kontrolleder og formann/bas (U4) 94555110 Utførelse av spennbetongarbeider for spennbetongleder, kontrolleder og formann/bas (U4) 2 4 November 2009 Vinger Hotell, Kongsvinger Transport, lagring og montering (7) Foreleser: Daglig leder

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP Schöck Isokorb type, P, +, P+P Schöck Isokorb type 10 Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 60 Produktbeskrivelse/Kapasitetstabeller og tverrsnitt type 61 Planvisninger type 62 63 Beregningseksempel

Detaljer

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Dr. ing. Thore Hagberg 1 KONSEPTET FOR EN 1090 EN 1090 består av tre deler, med hovedtittel: Utførelse av

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner KOMPETANSEKRAV (4) Magne Maage Skanska Norge AS

Norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner KOMPETANSEKRAV (4) Magne Maage Skanska Norge AS Norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner KOMPETANSEKRAV (4) Skanska Norge AS INNHALD 1. INNLEIING 1 1.1 Krav i NS-EN 13670 1 1.2 Krav til den som utfører arbeidet 1 1.3 Krav til den

Detaljer

Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no

Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no Har du noengang opplevd at kvaliteten på betong overflaten ikke ble som forventet/ beskrevet? byggutengrenser.no

Detaljer

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg 1 Kursdagane 2009 Feilfrie bygg Arvid Dalehaug Institutt for bygg, anlegg og transport Faggruppe for bygnings- og materialteknikk Feilfrie bygg, opplæringsbehov og mål. 2 Kunnskapar om byggeteknikk Kva

Detaljer

Schöck Isokorb type D 70

Schöck Isokorb type D 70 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 70 Innhold Side Eksempler på elementoppsett og tverrsnitt/produktbeskrivelse 80 81 Planvisninger 82 Kapasitetstabeller 83 88 Beregningseksempel 89 Ytterligere armering

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato:

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato: KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY Utgave: 1 Dato: 2017-01-03 KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSEKAI BORGUNDØY 1 DOKUMENTINFORMASJON KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 1 GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 11 Krav til prosjektering og gjennomføring av montasje Offentlige krav til planprosessen Byggebransjen står for en stor del av verdiskapningen i samfunnet, mange

Detaljer

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg Produktark og vedlegg Støttevegger i betong VEDLEGG 1 Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. Standard løsning for intilfylling av bakre yttervegg med forsterkning

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer