Kursdagane ved NTNU, januar Ny NS-EN Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS."

Transkript

1 Kursdagane ved NTNU, januar Ny NS-EN Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS

2 Kven er det krav om kompetanse for? Sertifiseringsordningar (BOR og NSF) Korleis oppnå kompetansebevis? 2 I NS-EN 13670, punkt 4.1 (3) heiter det: Denne europeiske standarden forutsetter at arbeidet utføres med nødvendig kompetanse og med egnet utstyr og tilstrekkelige ressurser, slik at arbeidet kan utføres i samsvar med kravene i produksjonsunderlaget og med kravene i denne europeiske standarden. MERKNAD Noen land stiller spesielle krav til kunnskapsnivå, opplæring og erfaring hos personell som utfører de ulike oppgavene.

3 Korleis dokumentere kompetanse? 3 I NS-EN 13670, punkt NA.4.1 (3) heiter det: MERKNAD 1 Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis eller diplom som bekrefter kompetanse i henhold til de etterfølgende punkter. Det kan stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet utsteder kompetansebevis for produksjonsleder, formann, bas, kontrolleder, spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montasjeleder for prefabrikkerte elementer. Standard Norge kan vurdere om kravene for å oppnå kompetansebevis for de ulike kategorier oppfyller standardens intensjoner. Norsk Sveiseteknisk Forbund utsteder diplom for sveisekoordinator.

4 Kven er det gitt reglar for i NS-EN 13670? 4 Produksjonsledar Formann og bas Kontrolledar for intern systematisk kontroll Kontrollør for intern systematisk kontroll Spennarmeringsarbeid Sveisekoordinator Sveisar / sveiseoperatør Montasjeledar for prefabrikkerte element Andre som det ikkje er gitt reglar for i NS-EN 13670: Sprøytebetong - Står i NA til NS-EN (Før i NS 3420-LJ) Betongproduksjon Står i NA til NS-EN Betongrehabilitering Står i NA til NS-EN 1504-serien (Før i NS 3420-LY)

5 Produksjonsledar 5 I punkt NA i NS-EN står kva ein produksjonsledar er ansvarleg for og kva kompetansekrav som gjeld: (1) Produksjonslederen har det øverste faglige tilsynet med alle deler av betongarbeidene, dvs forskaling, armering, spennarmering, sveising av armering, elementmontasje, transport, støping og etterbehandling av betong, for det som er relevant for det aktuelle prosjektet. Produksjonslederen skal ha: forståelse for belastninger og konstruksjonens virkemåte under byggeperioden og i ferdig tilstand inngående kunnskap om anleggsteknikk, valg av utførelsesmetoder og utstyr forståelse av hvordan temperatur og værforhold innvirker på utførelsen forståelse for nødvendige krav til betongens egenskaper i fersk og herdende tilstand (2) Ved spesialarbeider som spennarmering, sveising og elementmontasje, skal produksjonsleder ha det øverste faglige tilsynet med arbeidene også når dette utføres av underentreprenører eller innleide personer/bedrifter. Produksjonsleder skal forstå prinsippene for de arbeidsoperasjonene som utføres og ha kunnskap om hva som er kritisk for utførelsen. For spennarmering og elementmontasje skal produksjonsleder ha gjennomgått spesiell opplæring innenfor det aktuelle fagområdet.

6 Produksjonsledar 6 (3) Ved arbeider i Utførelsesklasse 1 og 2 skal produksjonslederen minst ha relevant fagbrev, yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi, utførelse og kontroll, samt den erfaring som er nødvendig for det aktuelle arbeidet. (4) Ved arbeider i Utførelsesklasse 3 skal produksjonslederen være ingeniør med særskilte kvalifikasjoner for ledelse av betongarbeider eller ha tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi og utførelse samt dokumentert lang og allsidig erfaring med betongarbeider utført i Utførelsesklasse 3. (5) Formann og bas kan fungere som produksjonsleder når de tilfredsstiller kompetansekravene til produksjonsleder.

7 Produksjonsledar BOR-reglar Utførelsesklasse 1 og 2 (tidlegare Begrensa og Normal kontroll UPKN) 7 Forkunnskapar Bygg/anlegg: Universitet, Ing. høgskole, Teknisk fagskole Eittårig elementærteknisk fagskole Fagbrev/yrkesbevis frå eit av betongfaga (forskaling, armering, betong). Frå 2010 blir det utdanna folk berre frå det samanslåtte Betongfaget Fagbrev/yrkesbevis frå eit anna byggfag (tømrar etc) Praksis i utfkl mnd 1 år Er dekka opp i utdanninga 3 år Kurs Bestått eksamen i: U3-Betongarbeider eller U1-Praktisk betongteknologi og U2-Planlegging og utførelse av betongkonstruksjoner

8 Produksjonsledar BOR-reglar Utførelsesklasse 3 (tidlegare Utvida kontroll UPKU) 8 Forkunnskapar Bygg/anlegg: Universitet, Ing. høgskole, Teknisk fagskole Praksis i utfkl år i utfkl 3 eller 3 år i utfkl 2 pluss 6 mnd i utfkl 3 Kurs Bestått eksamen i: U3-Betongarbeider eventuelt U1- og U2-kurs Tilleggskurs U4- Spennarmering eller U5-Elementmontasje når dette er aktuelt på prosjektet

9 Formann / bas 9 I NA i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (1) Det daglige arbeidet utføres under ledelse av formann og bas med relevant fagbrev eller yrkesbevis eller tilsvarende kunnskaper, og tilleggskurs i betongteknologi og utførelse samt erfaring fra lignende type arbeid. Formann er definert som: person som normalt har ledelsen for hele eller en avgrenset del av arbeidet eller personalet på byggeplassen, og som er faglig underlagt en produksjonsleder Bas er definert som: person som selv eller som leder av et arbeidslag detaljstyrer en arbeidsutførelse

10 Formann / bas BOR-reglar Utførelsesklasse (tidlegare Begrensa, Normal, Utvida kontroll UPKN) 10 Forkunnskapar Fagbrev/yrkesbevis frå eit av betongfaga (forskaling, armering, betong). Frå 2010 blir det utdanna folk berre frå det samanslåtte Betongfaget Fagbrev/yrkesbevis frå eit anna byggfag (tømrar etc) Praksis i utfkl Er dekka opp i utdanninga 3 år Kurs Bestått eksamen i: U3-Betongarbeider eventuelt U1- og U2-kurs

11 Kontrolledar for intern systematisk kontroll 11 I NA.4.3 i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (7b) Kontrolleder for den utførendes interne systematiske kontroll skal: sørge for at det utarbeides kontrollplaner med tilhørende prosedyrer og sjekklister når det gjelder de aktivitetene på byggeplass som omfattes av denne standarden, i henhold til produksjonsunderlaget for prosjektet bestemmelsene i punkt 4 nasjonalt tillegg til punkt 4 sørge for at planlagt kontroll blir gjennomført og dokumentert sørge for at kontrollører har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper for det arbeidet de skal utføre ved pågående arbeider å være til stede i den utstrekning det er nødvendig for å påse at arbeidet blir utført og kontrollert etter gjeldende kontrollplaner.

12 Kontrolledar for intern systematisk kontroll 12 (7c) Der kontrolleder delegerer deler av sine oppgaver, skal kontrollplanene for alle arbeider være koordinert og inngå i den samlede dokumentasjonen for utført kontroll i prosjektet. (7d) Der deler av arbeidene utføres av underentreprenører, skal hovedentreprenørens kontrolleder sørge for at underentreprenørens interne systematiske kontroll er koordinert med hovedentreprenørens kontrollplaner, og at underentreprenørens planlagte kontroll gjennomføres og dokumenteres, og inngår i den samlede dokumentasjonen for utført kontroll i prosjektet.

13 Kontrolledar for intern systematisk kontroll 13 I NA i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (1) Den interne systematiske kontrollen av utførelsen skal gjennomføres under et overordnet tilsyn av kontrolleder. Kontrolleder skal ha erfaring i teknisk kontroll samt god innsikt i hva som er kritiske arbeidsoperasjoner og hva som er kritisk for konstruksjonens funksjonsegenskaper. Kvalifikasjonskravene for kontrolleder for et arbeid er tilsvarende kravene for produksjonsleder, jf. NA.4.1.1(2), (3) og (4). Erfaring både fra byggeplass, rådgivende kontor og kontrollarbeid er relevant praksis.

14 Kontrolledar for intern systematisk kontroll 14 (2) Der kontrolleder delegerer deler av sine oppgaver, skal vedkommende ha tilsvarende kvalifikasjoner for det aktuelle området som det stilles til den som leder arbeidet (eksempelvis til spennarmeringsleder, sveisekoordinator eller montasjeleder). (3) Der deler av arbeidene utføres av underentreprenør, er kvalifikasjonskravene for underentreprenørens kontrolleder tilsvarende som for den som leder underentreprenørens arbeider.

15 Kontrolledar BOR-reglar 15 Kontrolledar for Betongarbeid Utførelsesklasse 1 og 2 (B og N) Betongarbeid Utførelsesklasse 3 (U) Spennbetongarbeid Kompetansekrav Som for UPKN Som for UPKU Som for SPKU Montasjearbeid Som for UMKL

16 Kontrollør for intern systematisk kontroll 16 I NA.4.3 i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (7e) De kontrollører som utfører intern systematisk kontroll, skal utføre kontroll i det omfang og etter de krav og metoder som er beskrevet i kontrollplanene. Kontrolløren skal sørge for at all dokumentasjon blir samlet i henhold til kontrollplanene. (7f) Den utførende skal legge til rette slik at de som skal utføre eventuell kontroll i regi av byggherren, kan utføre sitt arbeide. MERKNAD Den utførende skal holde den som forestår kontrollen i regi av byggherren informert, legge til rette for adkomst osv og i god tid varsle når kontroll kan utføres. I NA i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (1) Kontrollør for intern systematisk kontroll skal ha tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper til å utføre de oppgaver som vedkommende settes til. Kontrollør skal ha en god forståelse av de arbeidene som skal utføres.

17 Spennarmeringsarbeid 17 I NA i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (1) Alle arbeider med spennarmering utføres under faglig tilsyn av en spennarmeringsleder. Dette gjelder transport og lagring av spennarmerings-komponenter samt alle arbeidsoperasjoner, deriblant montering, oppspenning, injisering, godkjenning før kapping og korrosjonsbeskyttelse av endeforankringer. (2) Spennarmeringsleder skal ha detaljerte kunnskaper om prinsippene for spennarmering, de materialer og komponenter som inngår, oppspenning, injisering osv., samt ha dokumentert lang erfaring med spennarmeringsarbeider.

18 Spennarmeringsarbeid 18 (3) Det daglige arbeidet ledes av en spennarmeringsformann. Denne skal ha kunnskaper om prinsippene for spennarmering, de materialer og komponenter som inngår, oppspenning, injisering osv., samt ha dokumentert erfaring med spennarmeringsarbeider. (4) Spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montører skal ha gjennomgått egnet opplæring innen fagområdet. MERKNAD CEN Workshop Agreement CWA 14646:2003 inneholder krav til kompetanse for personell som utfører spennarmeringsarbeider, dvs spennarmerings-leder, spennarmeringsformann og montører. Personell som oppfyller kravene i CWA 14646, vil også fylle kravene i NA.4.1.5(2), (3) og (4).

19 Spennarmeringsarbeid 19 Hovedentreprenøren på prosjekt med spennarmering skal alltid ha ein produksjonsleder med kompetanse innen spennarmering arbeider (Dvs ha U3- (eventuelt U1- og U2-kurs) og U4-kurs, ingeniørutdanning og erfaring). Legg ein CWA 14646: 2003 til grunn i prosjektspesifikasjonen, vil det i tillegg vere krav om at alle arbeidsoperasjonar ved installering, oppspenning og injisering blir organiseret og utført av kompetent personell slik det er krav om i CWA 14646: (Kurs U3 og U4 er ikkje nok). CWA 14646: 2003 punkt 4.5 opnar for at andre (for eksempel hovedentreprenøren) installerer kabelkanalar, forankringar, tilleggsarmering etc. Dette arbeidet skal i tilfelle skje etter instruksjon av og under fortløpande oppsyn av spennarmeringslederen. Hovedentreprenørens produksjonsleder skal uansett ha kompetanse tilsvarende U4 (+U3) kurs.

20 Krav til spennarmeringsarbeid i BOR for Hovedentreprenør (FORSLAG) 20 Funksjon/oppgave Utdanning Praksis Kurs Produksjonsledar 2 år i utfkl 3 Øverste faglege tilsyn av av betong- og apennarmeringsarbeid Kontrolledar Overordna intern kontroll av betong- og spennarmeringsarbeid Ingeniør Ingeniør eller 3 år i utfkl 2 pluss 6 mnd i utfkl 3. Ingen krav til praksis fra spennarmering. Som for Produksjonsledar. Alternativ praksis fra rådgivarkontor U3- eller U1 + U2 pluss U4 pluss opplæring i spennsystemet som skal brukast på det aktuelle anlegget. Formann/bas Dagleg ledelse av montasjearbeid for for spennarmeringsarbeid Fagbrev eller yrkesbevis Som Produksjonsledar, men minst 6 mnd arbeidsledelse eller utførelse at etterspente arbeid

21 Krav til spennarmeringsarbeid i BOR for Spesialentreprenør (FORSLAG) 21 Funksjon/oppgave Utdanning Praksis Kurs Spennarmeringsledar Øverste faglege tilsyn av spennarmeringsarbeid CWA CWA CWA Spennarmeringsformann Dagleg ledelse av spennarmeringsarbeid CWA CWA CWA Montør Utfører spennarmeringsarbeid CWA CWA CWA

22 Sveisekoordinator 22 I NA i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (1) Ved sveising av armeringsstål, skal en sveisekoordinator ha det øverste faglige tilsynet med bruk av materialer og utførelse av sveisearbeidene i samsvar med NS-EN ISO eller NS-EN ISO Sveisekoordinator skal sørge for at sveiser/sveiseoperatør har de nødvendige kvalifikasjonene for det sveisearbeidet som skal utføres, se pkt NA (2) Ved utførelse av lastbærende sveiseforbindelser (se pkt 6.4), skal sveisekoordinator tilfredsstille kravene til Internasjonal Sveisetekniker (International Welding Technologist IWT) i samsvar med NS-EN ISO

23 Sveisekoordinator for lastbærande sveis NSF-reglar Internasjonal sveiseteknikar IWT (International Welding Technologist) 23 Forkunnskapar Praksis Tilleggseksamen Eksamen frå teknisk fagskole Sveiseteknisk linje Maskinlinje, sveiseteknisk fordypning Ingeniørutdanning Relavant fordypning innan sveising Er dekka opp i utdanninga 4 års sveisepraksis Tilleggskurs og bestått eksamen frå NSF gir grunnlag for IWTdiplom. Diplomet er livsvarig.

24 Sveisekoordinator 24 (3) Ved utførelse av ikke-lastbærende sveiseforbindelser (se pkt 6.4), skal det finnes sveisekoordinator på to nivå: Det firma som utfører sveisearbeid, skal sentralt i organisasjonen disponere en sveisekoordinator som tilfredsstiller kravene til Internasjonal Sveiseteknikerassistent (International Welding Specialist IWS) i samsvar med NS-EN ISO På byggeplass/verksted skal det være tilgjengelig sveisekoordinator som tilfredsstiller kravene til Internasjonal Sveisepraktiker (International Welding Practitioner IWP) i samsvar med NS-EN ISO og NS-EN ISO 14731, pkt 6. (4) Sveisekoordinator kan utføre sveisearbeider dersom han har de nødvendige kvalifikasjoner. MERKNAD Ved sveising av andre konstruktive forbindelser enn armeringsstål gjelder kravene i NS-EN 1090.

25 Sveisekoordinator for ikkje-lastbærande sveis Sentralt i organisasjonen NSF-reglar Internasjonal sveiseteknikarassistent IWS (International Welding Specialist) 25 Forkunnskapar Praksis Kurs Fagbrev i plate- og sveisefaget Er dekka opp i utdanninga Ca 200 timars kurs med bestått eksamen gir grunnlag for IWSdiplom frå NSF. Diplomet er livsvarig.

26 Sveisekoordinator for ikkje-lastbærande sveis På byggeplass / verkstad NSF-reglar Internasjonal sveisepraktikar IWP (International Welding Practitioner) 26 Forkunnskapar Fagbrev i plate- og sveisefaget Fagbrev innan eit av byggfaga (armering, forskaling, betong, grunnarbeid). Frå 2010 blir det utdanna folk berre frå det samanslåtte Betongfaget Praksis Er dekka opp i utdanninga Minst 1 års relevant praksis der sveising har inngått Kurs Ca 20 timars kurs med bestått eksamen, organisert av NSF, gir grunnlag for IWP-diplom. Diplomet er livsvarig. Ca 90 timars kurs med bestått eksamen, organisert av NSF, gir grunnlag for IWP-diplom. Diplomet er livsvarig.

27 Sveisar / sveiseoperatør 27 I NA i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (1) Ved utførelse av lastbærende sveiseforbindelser på armeringsstål skal sveiser / sveiseoperatør tilfredsstille kravene til kompetanse i NS-EN ISO , pkt 9.2. MERKNAD 1 I NS-EN ISO vises til ISO og ISO for godkjenning av sveiser / sveiseoperatør. I Norge gjelder NS-EN og NS-EN 1418 i stedet for ISO og ISO MERKNAD 2 Ved sveising av andre konstruktive forbindelser enn armeringsstål gjelder kravene i NS-EN (2) Ved utførelse av ikke-lastbærende sveiseforbindelser på armeringsstål, skal sveiser / sveiseoperatør tilfredsstille kravene til kompetanse i NS-EN ISO , pkt 9.2

28 Sveisar / sveiseoperatør for lastbærande sveis På byggeplass / verkstad NSF-reglar 28 Forkunnskapar Praksis Krav til opplæring / prøve Lastbærande sveis krav til sveisar Ingen Ingen Opplæringsprogram for relevant type sveis og praktisk prøve i samsvar med NS-EN ISO og NS-EN Sveisekoordinator rapporterer til sertifiseringsorgan (Eks. Det Norske Veritas), som skriv ut sertifikat. Gyldig i 2 år dersom sveising blir bekrefta per 6 mnd. Lastbærande sveis krav til sveiseoperatør Ingen Ingen Opplæringsprogram for relevant type sveis og utstyr samt praktisk prøve i samsvar med NS-EN ISO og NS- EN Sveisekoordinator rapporterer til sertifiseringsorgan (Eks. Det Norske Veritas), som skriv ut sertifikat. Gyldig i 2 år dersom sveising blir bekrefta per 6 mnd.

29 Krav til sveisar / sveiseoperatør for ikkje-lastbærande sveis På byggeplass / verkstad NSF-reglar 29 Forkunnskapar Praksis Krav til opplæring / prøve Ingen Ingen Opplæringsprogram for relevant type sveis og praktisk prøve i samsvar med NS-EN ISO , pkt 9.2 og Annex B. Sveisekoordinator bekreftar at opplæring og prøve er gjennomført på tilfredsstillande måte. Ingen ekstern sertifisering. Ingen tidsbegrensning for godkjenninga

30 Montasjeledar for prefabrikkerte element 30 I NA i nasjonalt tillegg til NS-EN heiter det: (1) Montasjearbeider skal utføres under et faglig tilsyn av montasjeleder. (2) Montasjeleder skal være ingeniør med utdannelse som legger vekt på konstruksjonsforståelse, relevant tilleggsutdanning samt lang og allsidig erfaring. (3) Arbeidet på byggeplass utføres under ledelse av montasjeformann og bas. Disse skal ha gjennomgått egnet opplæring innen fagområdet, samt ha lang erfaring med montasjearbeider.

31 Montasjeledar BOR-reglar Utførelsesklasse 2 og 3 (UMKL) FORSLAG 31 Forkunnskapar Bygg/anlegg: Universitet, Ing. høgskole, Teknisk fagskole Praksis Minst 1 år som anleggsledar / prosjektledar på byggeplass alternativt som konstruktør av betongelement. Minst 6 månader av dette må ha omfatta montasje av betongelement. Kurs Bestått eksamen i: U3 eller U1 + U2 pluss U5-Montasjeteknikk

32 Montasjeformann / bas BOR-reglar Utførelsesklasse 2 og 3 (UMF) FORSLAG 32 Forkunnsk apar Lang og allsidig erfaring. Ingen krav til fagbrev. Praksis Minst 5 års praksis frå byggeplass der minst 50% av tida må vere relatert til montasje av prefabrikkerte byggesystem. Resten av tida må vere relatert til byggeplassarbeid innanfor dei godkjente fagbrevsområda. Godkjente fagbrev kan redusere krav til praksis til 3 år. Kurs Bestått eksamen i: U3 eller U1 + U2 pluss U5-Montasjeteknikk

33 Montasjeformann / bas BOR-reglar Utførelsesklasse 2 og 3 (UMF?) Enklare montasje av betongelement, eks Plattendekker, Conform-element eller tilsvarande brukt som forskaling FORSLAG 33 Forkunnskapar Praksis Kurs Fagbrev / yrkesbevis frå eit av betongfaga (forskaling, armering, betong). Frå 2010: Betongfaget. (Tilsvarande som for betongutførelse) Fagbrev / yrkesbevis frå eit anna byggfag (eks tømrar). Er dekka opp i utdanninga 3 år Bestått eksamen i: U3 eller U1 + U2 pluss U5-Montasjeteknikk (Tilsvarande som for betongutførelse)

34 Kompetansekrav for underentreprenørar etc. 34 Kompetansekrav er knytta til den / dei som utfører arbeidet Kompetansekrava gjeld for: Leverandørar av produkt som ikkje er omfatta av ein produktstandard, eksepelvis for kappa, bøyd og sveist armering. Underentreprenørar, eksempelvis for spennarmeringsarbeid og armeringslegging. Innleigde firma, eksempelvis montasje av prefabrikkerte produkt. Hovedentreprenør må sørge for at alle krav til kompetanse blir formidla nedover og sørge for kontroll og dokumentasjon.

Norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner KOMPETANSEKRAV (4) Magne Maage Skanska Norge AS

Norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner KOMPETANSEKRAV (4) Magne Maage Skanska Norge AS Norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner KOMPETANSEKRAV (4) Skanska Norge AS INNHALD 1. INNLEIING 1 1.1 Krav i NS-EN 13670 1 1.2 Krav til den som utfører arbeidet 1 1.3 Krav til den

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

BORs krav til Betongproduksjon og transport

BORs krav til Betongproduksjon og transport BORs krav til Betongproduksjon og transport Kompetanseklasser for betongproduksjon og betongtransport etter NS-EN 206-1:2000+NA:2007 PPKU/ 09PPKU BO LB BT BTS PO Produksjonsleder og kontrolleder utvidet

Detaljer

BOR sine krav til Betongproduksjon og transport

BOR sine krav til Betongproduksjon og transport Oppdatert november 2014 BOR sine krav til Betongproduksjon og transport Kompetanseklasser for betongproduksjon og betongtransport etter NS-EN 206:2013+NA:2014 PPK BO LB BT BTS PO Produksjonsleder og kontrolleder,

Detaljer

SVV Region midt Samlekontrakt Vedlikehold av betong bruer 2014 og 2015

SVV Region midt Samlekontrakt Vedlikehold av betong bruer 2014 og 2015 SVV Region midt Samlekontrakt Vedlikehold av betong bruer 2014 og 2015 Bruer som er trafikkerte Fylke Antall betongbruer Antall stålbruer Møre og Romsdal 1182 205 Sør-Trøndelag 590 440 Nord-Trøndelag 522

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Påmelding: www.kursdagene.no Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011, Trondheim Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER

KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER Prefabrikkerte betongelementer NORSK BETONGFORENING Kursdagene på NTNU 2013 9. januar 2013 Jørn S. Injar Contiga AS 2 Prefabrikkerte elementer

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget (1) Magne Maage Samanheng mellom lover og standardar EUs byggevareforordning (EUs byggevaredirektiv)

Detaljer

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 (R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 Tirsdag 9. april fredag 12. april 2013 1. Omtale "(R1) - Betongrehabilitering - utførelse for produksjonsleder, kontrolleder, formann og bas" er

Detaljer

(A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder

(A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder (A5) Tilleggskurs for produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011356 Del 2, for ingeniører Rica Hotel Gardermoen Del 2: 10.-13. januar 2011 Kurs nr. 1011356 Tid: Del 2: 10.-13. januar 2011 Sted: Rica

Detaljer

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen

Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger. Rica Hotell Gardermoen Betongteknologi materialsammensetning og spesialbetonger Rica Hotell Gardermoen 2.-5. mai 2011 Kurs nr. 1111102 Tid: 2.-5. mai 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Komité: Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Kvalitetssikring - Kontroll

Kvalitetssikring - Kontroll Sprøytebetong til bergsikring Kvalitetssikring - Kontroll Reidar Kompen TMT Tunnel og Betongseksjonen Vegdirektoratet Kvalitetssikring Viktigste momenter 1. Kompetent personell 2. Kvalitet av materialer

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1311306 27. - 30. mai 2013 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1311306 Tid: 27. 30. mai 2013 Sted: Quality

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1211306 7. - 10. mai 2012 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr. 1211306 Tid: 7. 10. mai 2012 Sted: Quality Hotel

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1211305 26. 28. mars 2012 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr. 1211305 Tid: 26. 28. mars 2012 Sted: Quality

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 84352110 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 6. 10. oktober 2008 Kurs nr. 84352110 Tid: 6.

Detaljer

KRAV TIL SVEISING PÅ BYGGEPLASS Sveisekvalitetssystem i.h.t. kravene i NS-EN Teknologisk Institutt, Senioringeniør Asgeir Haukaas

KRAV TIL SVEISING PÅ BYGGEPLASS Sveisekvalitetssystem i.h.t. kravene i NS-EN Teknologisk Institutt, Senioringeniør Asgeir Haukaas KRAV TIL SVEISING PÅ BYGGEPLASS Sveisekvalitetssystem i.h.t. kravene i NS-EN 1090-1 Teknologisk Institutt, Senioringeniør Asgeir Haukaas WWW.TEKNOLOGISK.NO Avdeling for materialteknologi: Inspeksjon testing

Detaljer

Betongopplæringsrådet (BOR)

Betongopplæringsrådet (BOR) Betongopplæringsrådet (BOR) Krav til formalkompetanse Nettverkssamling i Narvik 4. 5. oktober 2016 Knut Bryne, Tekna/NB/BOR Bor-systemet, august 2016 1 Jeg har minst to hatter: 1. Administrativ leder av

Detaljer

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN )

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN ) Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-1) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner... 3 Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?...

Detaljer

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Krav til virksomheten Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke. Sakkyndig virksomhet

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511306 18. - 21. mai 2015 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kursnr.: 1511306 Tid: 18. 21. mai 2015 Sted: Quality Hotel

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1411301 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 13. 17. januar 2014 Kurs nr. 1411301 Tid: 13. 17. januar

Detaljer

NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør

NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør NDT-konferansen 2012 Hotel Scandic Bergen City 11.Juni 2012 v/siv.ing. Sverre

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Revisjon av FG-900 og FG-910

Revisjon av FG-900 og FG-910 Revisjon av FG-900 og FG-910 Bakgrunn Sertifiseringsområder Gjennomgang av praksiskrav Tilpasninger til utvikling av referanseregelverk (SAK10) Presisering og forenkling Erfaringer fra inspeksjoner FG-900

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 4. 8. oktober 2010 (A2) Videregående kurs i betongteknologi

Detaljer

Sosial dumping og arbeidstid

Sosial dumping og arbeidstid Sosial dumping og arbeidstid Bergen Næringsråd 13. februar 2014 Kjartan J Hove Prosjektsjef Region vest Statens vegvesen har, og vil få, stor aktivitet i Region vest Skei - Ålesund E39 nord (Sogn og Fjordane)

Detaljer

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag

Utbyggingsenheten. Biskop Darres gt. 13. Bilag D vederlag Utbyggingsenheten Biskop Darres gt. 13 BILAG D VEDERLAG Bilag D vederlag Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4

Detaljer

Eksa. amen. BET310 Lærling praksis 06.12.2012

Eksa. amen. BET310 Lærling praksis 06.12.2012 Eksa amen 06.12.2012 BET310 02 Betongfaget Lærling gar og praksiskandidatar / Lærlinger ogg praksis skandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Informasjon om vurderinga

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Trondheim eiendom. Tordenskjold barnehage - utomhus. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Tordenskjold barnehage - utomhus. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Tordenskjold barnehage - utomhus BILAG D VEDERLAG Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN...

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

Rebetdagen Stockholm 2011-10-18

Rebetdagen Stockholm 2011-10-18 Norsk hverdag innen betongrehabilitering Rebetdagen Stockholm 2011-10-18 Siv. Ing. Fredrik Røtter Siv. Ing. Iain Miller Siv. Ing. Eva Rodum Siv. Ing. Bjørn Hansen Siv. Ing. Halvor Winsnes Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx

Trondheim eiendom. Treningshall for ballidretter i Trondheim. Bilag B Vederlag.docx Trondheim eiendom Treningshall for ballidretter i Trondheim BILAG B VEDERLAG Bilag B Vederlag.docx INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 Comfort Hotel Grand, Gjøvik, 6. 10. februar 2012 Kurs nr. 1211302 Tid: 6. 10.

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Sikkerhet i byggefasen (5) Foreleser: Harald

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411305 7. -9. april 2014 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1411305 Tid: 7. - 9. april 2014 Sted:

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411351 Quality Hotel Fredrikstad, 15. 19. september 2014 Kurs nr.: 1411351 Tid: 15. 19.

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 2 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

De siste to dagene (inkludert avsluttende prøve) har vesentlig fokus på montasjearbeider under lave temperaturer.

De siste to dagene (inkludert avsluttende prøve) har vesentlig fokus på montasjearbeider under lave temperaturer. Kursplan for kurs: U5 2015 Bakgrunn Kurset er et trinn på kompetansestigen til støpeleder, montasjeleder, formann/bas for betongelementmontasje, kontroll-, og produksjonsleder jfr krav til kompetanse i

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511305 20. -22. april 2015 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1511305 Tid: 20. - 22. april 2015

Detaljer

Arktisk tilpasset U3-kurs

Arktisk tilpasset U3-kurs Arktisk tilpasset U3-kurs Frode Lundberg Foto: Malén Ekløv Frode Lundberg Kursannsvarlig ved Narvik videregående skole Sertifisert instruktør for: Masseforflyttningsmaskin (alle klasser) Truck (alle klasser)

Detaljer

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Byggeleder betongkontrakt, INDIRA Management AS Generelle krav på bruer Byggherrens muligheter til å påvirke/sette kravene Hålogalandsbrua, betongarbeider

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag

Trondheim eiendom. Rosten skole garderobe og skillevegger. 4. Bilag D Vederlag Trondheim eiendom Rosten skole garderobe og skillevegger BILAG D VEDERLAG 4. Bilag D Vederlag Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

Utførelse av spennbetongarbeider for spennbetongleder, kontrolleder og formann/bas (U4)

Utførelse av spennbetongarbeider for spennbetongleder, kontrolleder og formann/bas (U4) 94555110 Utførelse av spennbetongarbeider for spennbetongleder, kontrolleder og formann/bas (U4) 2 4 November 2009 Vinger Hotell, Kongsvinger Transport, lagring og montering (7) Foreleser: Daglig leder

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 02 Rev. gjeldende fra: 01.08.07 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

3 ÅRIG NETTBASERT SVEISETEKNIKERUTDANNING NASJONAL SVEISETEKNIKER INTERNASJONAL SVEISETEKNIKER (IWT) VED FAGSKOLEN I TROMS, AVD.

3 ÅRIG NETTBASERT SVEISETEKNIKERUTDANNING NASJONAL SVEISETEKNIKER INTERNASJONAL SVEISETEKNIKER (IWT) VED FAGSKOLEN I TROMS, AVD. 3 ÅRIG NETTBASERT SVEISETEKNIKERUTDANNING NASJONAL SVEISETEKNIKER INTERNASJONAL SVEISETEKNIKER (IWT) VED FAGSKOLEN I TROMS, AVD. HARSTAD LINJE FOR TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON FORDYPNING SVEISETEKNIKK

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kursnr.: 1511301 Rica City Hotel, Fredrikstad, 19. 23. januar 2015 Kursnr.: 1511301 Tid: 19. 23. januar

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

prns 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

prns 3516 Utførelse av trekonstruksjoner prns 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Ny hverdag for trebyggeriet? Kristine Nore Lysaker, 26. mai 2016 Utførelsesstandarder - Dagens situasjon Utførelse av betongkonstruksjoner: NS-EN 13670:2009+NA:2010

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Informasjonsmøte Trondheim

Informasjonsmøte Trondheim Informasjonsmøte 19.05.11 Trondheim Agenda 1. Stiftelsen Returgass og Isovator AS 2. Sertifiseringsordningen i Norge 3. Isovator Sertifisering 4. Hva vil det si å bli et godkjent eksamenssenter 5. Kriterier

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Kursdagene NTNU 2011: 6. og 7. januar Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Rica City Hotel, Fredrikstad, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

Kartlegging av maskinoperatørers opplæring innen grunnarbeid Ingunn Veimo, Structor Oslo AS

Kartlegging av maskinoperatørers opplæring innen grunnarbeid Ingunn Veimo, Structor Oslo AS Delprosjekt 6 Forbedret samhandling i BA-prosessen Kartlegging av maskinoperatørers opplæring innen grunnarbeid 2015-12-02 Ingunn Veimo, Structor Oslo AS 1 Intervjuundersøkelse utført av Josefin Persson,

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll

Teknisk kvalitetskontroll Teknisk kvalitetskontroll Kritiske prosesser - BETONG Ved Reidar Kompen Formål med kontroll Avdekke behov for korreksjon av produksjonen mens det ennå er tid, før uopprettelige konsekvenser Dokumentere

Detaljer

MAKE IT - European Welding Practitioner qualification (Norwegian)

MAKE IT - European Welding Practitioner qualification (Norwegian) Takk for at du deltar i undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig! The European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) har 31 medlemmer og i Norge er de representert ved Norsk Sveiseteknisk

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Ansvar i sakkyndig virksomhet

Ansvar i sakkyndig virksomhet Ansvar i sakkyndig virksomhet faglig leder og kontrollør Desember 2010 Hermod Pettersen Krav til sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr nr.608, bestilling

Detaljer

Industrimontørfaget. Utdanning og kompetanse

Industrimontørfaget. Utdanning og kompetanse Industrimontørfaget Ein industrimontør er ein allsidig montør som jobbar med industriell montasje innan både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft. Industrimontøren utfører montering og bygging

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder,

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer