Standard Norge Postboks Lysaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker"

Transkript

1 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf av 5 Standard Norge Postboks Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne INDUSTRIHØRING - FORSLAG TIL NY NORSOK STANDARD, R-005N SIKKER BRUK AV LØFTE- OG TRANSPORTUTSTYR PÅ PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND (FORSLAG TIL UTGAVE 1, NOVEMBER 2006). Arbeidstilsynet vil ved utøvelse av sin tilsynsmyndighet til enhver tid forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på sitt område. Arbeidstilsynet har derfor ikke tradisjon for å kommentere standarder. Når Arbeidstilsynet likevel avgir høringssvar på Norsokstandard R005 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, er det fordi denne standarden ikke direkte berører Arbeidstilsynets myndighetsområde, samtidig som vårt regelverk er direkte berørt i standarden. Arbeidstilsynet kommenterer ikke konkret på det faglige innholdet i standarden. Kommentarene fokuserer på de delene av standarden der Arbeidstilsynet konkret blir nevnt, eller til punkter som omtaler vårt regelverk eller som berører grenseflatene mot vårt regelverk. Om standardiseringsprosessen: Mye av virksomheten på landanleggene har betydelig innslag av bla deler av bygg- og anleggssektoren. Det er viktig at standardiseringsarbeid innen slik virksomhet tilpasses bransjen den berører, både i form av muligheter for involvering i arbeidet og som del av høringsprosessen. På sine nettsider opplyser Standard Norge at de har fått en del henvendelser om utvikling av NORSOK standarder generelt, og prosessen for utarbeidelse av standard R-005. Standard Norge har derfor utarbeidet et informasjonsskriv som er å finne på nettsidene. Om arbeidsprosessen for standard R005 skriver de: Forslag til nytt arbeidspunkt, ble sendt ut med svarfrist 26. august. I svarskjemaet inviteres også mottakerne til å meddele om de er villige til å delta aktivt i arbeidet. noen få meddelte at de var villige til å delta i arbeidet. Dette var imidlertid kommet så langt at noen utvidelse av prosjektgruppen ble vurdert som uhensiktsmessig. Standard Norge beklager at forslaget til nytt arbeidspunkt ikke var blitt sendt ut i forkant av arbeidet i prosjektgruppen. På bakgrunn av slike opplysninger stiller Arbeidstilsynet spørsmål ved om prosessen rundt denne standarden har ivaretatt tilstrekkelig bransjerepresentasjon. Følgelig kan det stilles spørsmål ved om standarden baseres på tilstrekkelig bransjekonsensus. På forespørsel til Standard Norge har Arbeidstilsynet fått tilsendt den opprinnelige høringslisten, og denne standard høringslisten virker ikke å oppfylle aktuell industrirepresentasjon for det området denne standarden dekker. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Statens Hus Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 2 av 5 Konkrete momenter til høringsutkastet til Norsokstandard R-005N: Referanser til Arbeidstilsynet: s.29: Opplæring av operatør av løfteinnretning kan finne sted internt i selskapet eller gjøres i regi av ekstern opplæringsvirksomhet. Opplæringen skal være i samsvar med opplæringsplaner gjort tilgjengelig på Arbeidstilsynets Faktasider. Dette er i utgangspunktet positivt, men Arbeidstilsynet kan ikke være ansvarlig for at opplæringsplanene til enhver tid dekker Petroleumstilsynets krav til opplæring av operatører. Disse opplæringsplanene er også laget for bruk av sertifisert opplæringsvirksomhet innenfor Arbeidstilsynets tilsynsområde. s.32 34, fotnote under tab B.2, B.3, B.4 Opplæringsplaner for operatør, instruktør og kontrollør: a Opplæringsmoduler/fagplaner er tilgjengelige på Arbeidstilsynets Faktasider og hjemmesiden til Kompetansesenteret for arbeidsutstyr AS (KOSAR) Arbeidstilsynet har kun opplæringsplaner utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner på våre nettsider. Det er ingen kobling til KOSAR sine nettsider eller de opplæringsplanene som ligger der. Opplæringsplanene i Tabell B.3 og B.4 ligger ikke på Arbeidstilsynets nettsider. Arbeidstilsynet ser behovet for slike opplæringsplaner, men disse bør utarbeides gjennom en åpen bransjeprosess og godkjennes av myndighetene før de eventuelt kan inngå i en standard. Arbeidstilsynet stiller seg også tvilende til om begrepet Anerkjente opplæringsplaner er dekkende for statusen på de opplæringsplanene som er listet opp. Arbeidstilsynet anbefaler at opplæringsplanene tas ut av standarden og gjøres separat tilgjengelig gjennom f eks Norsok sine nettsider. Da vil en også oppnå at alle konkrete referanser til konkrete kommersielle aktører fjernes. S.31 dokumentasjon Opplæring i samsvar med fagplaner og opplæringsmoduler skal dokumenteres gjennom kompetansebevis utstedt av landsdekkende og anerkjent register. Her er det så få aktuelle registre at en for å unngå strid bør liste opp aksepterte registre. Referanser til NS-EN 45004: NS-EN ISO/IEC (1. utgave desember 2004) erstatter NS-EN Dette bør komme fram i teksten. s :.og normer basert på NS-EN utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner..og normer utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og s.30 Sakkyndig virksomhet: og tilleggskriterier (basert på NS-EN 45004) utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner. og tilleggskriterier utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og s.42 H1:

3 3 av 5.og normer basert på NS-EN utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner..og normer utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og Henvisning til Samordningsrådets dokumenter fra Arbeidstilsynet sine Faktasider: S 4: Normer utgitt av Samordningsrådet Endres til: Dokumenter fra Samordningsrådet som er å finne på Arbeidstilsynet sine Faktasider med følgende titler: - Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet ( 58) - Normer for kontrollomfang ( 54 57) - Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet ( 50) - Retningslinjer for gjennomføring av teoretisk og praktisk prøve s.30 Sakkyndig virksomhet Kontrollører skal være ansatt i sakkyndig virksomhet og ha dokumentert relevant kompetanse i aktuelle løfteutstyrsklasser, se bransjestandard utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Denne henvisningen er upresis. Hvilket dokument henvises det til? Generelt vil Arbeidstilsynet bemerke at det ved henvisning til ett konkret dokument bør Samordningsrådet sin egen benevnelse på dokumentet benyttes. Referanser til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr: S. 5 pkt kontrollør Person i sakkyndig virksomhet som har tilstrekkelig teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og forståelse til å utføre kontroll av løfteutstyr på en tilfredsstillende måte Merknad: Se Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Feil henvisning. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bruker ikke begrepet kontrollør. Forskriften stiller krav bare til sakkyndige virksomheter. Denne definisjonen av kontrollør går på tvers av Arbeidstilsynet sine forskrifter historisk sett; den kan sies å være en blanding av to begreper fra den gamle Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap, fra 1974 (erstattet 1998 av bruksforskriften). Der defineres kontrollør og sakkyndig person slik: Kontrollør: en person som den sakkyndige person benytter for de enkelte kontrolloppgavene, og som har opplæring på det utstyr som skal kontrolleres Sakkyndig person: en person som har tilstrekkelige kvalifikasjoner (teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring) til å kunne foreta vedkommende foreskrevne undersøkelser og prøving samt til å utferdige foreskrevne sertifikater Den gamle definisjonen av kontrollør ligger til grunn for Samordningsrådets Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet ( 58) som angir følgende kvalifikasjonskrav til sakkyndig virksomhet: 2. Kompetent personale Sakkyndig virksomhet må ha personell med nødvendig kvalifikasjoner innen de fagområder og kontrolloppgaver som skal utføres. Kompetansen og godkjenningen er knyttet opp til en faglig ledelse, som skal være ansatt i sakkyndig virksomhet.

4 4 av 5 Dersom kontrollen utføres av andre personer (kontrollører) enn faglig ledelse, er denne ansvarlig for at kontrolløren(e) har nødvendig kompetanse og erfaring. Kontrolløren skal være ansatt ved Sakkyndig virksomhet eller tilknyttet denne ved skriftlig kontrakt og således være en del av virksomheten. Faglig ledelse og kontrollør(er) er virksomhetens operative personell. Krav til kvalifikasjon hos kontrolløren(e) a) Fagbrev som industrimekaniker, landbruksmekaniker, anleggsmaskinreparatør, motormekaniker eller reparatør på tunge kjøretøy, minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell kontrollgruppe. b) 5 års dokumentert verkstedpraksis og minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell kontrollgruppe. Annen relevant dokumentert kompetanse/ praksis kan aksepteres som tilfredsstillende etter særskilt vurdering av sertifiseringsorganet. Standarden introduserer her uklarhet rundt begrepet kontrollør og følgelig uklarhet rundt ansvarsog myndighetsforhold knyttet til de ulike rollene i den sakkyndige kontrollen. Arbeidstilsynet vurderer dette til å være uheldig i forhold til målet med å øke sikkerhetsnivået. S. 7 pkt sakkyndig virksomhet Enhet i operatørselskapenes organisasjon (eller i andre selskaper eller institutsjoner). Definisjonen bør starte med: Virksomheter godkjent av et sertifiseringsorgan etter krav gitt i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 58 og Noen prinsipielle kommentarer til opplæringsplanene på KOSARs hjemmesider. Opplæringsplanenes kapittel 5: Fagkomiteen ( ) skal godkjenne eksamensoppgaver. NYTT FORSLAG: Eksamensprøver skal gjennomføres av sertifiseringsorgan akkreditert for personellsertifisering (ISO/ IEC 17024:2003). Fagkomite er ikke definert. Referansedokumentet for det nye forslaget er ikke åpent tilgjengelig i høringen (må kjøpes). Dette nye forslaget trenger en egen høring. Opptaksvilkår: Opptaksvilkårene som angis er lavere enn det Arbeidstilsynet kjenner til fra eget myndighetsområde, både krav til instruktører og til kontrollører. Krav til opplæringssteder: som benytter godkjent instruktør Krav til instruktør: godkjent av utpekt sertifiseringsorgan Er det tenkt at alle de sju sertifiseringsorganene under bruksforskriften skal kunne utpeke instruktører eller er det bare enkelte? Arbeidstilsynet stiller krav til godkjente opplæringsvirksomheter ikke til enkeltpersoner, som vi gjorde i de gamle forskriftene fra før Her bryter opplæringsplanene med den nye forskriftsfilosofien til Arbeidstilsynet der myndigheten ansvarliggjør virksomheter.

5 5 av 5 Med hilsen Direktoratet for arbeidstilsynet Stig Magnar Løvås avdelingsdirektør, Dokumentasjon og analyse Solfrid Engene Røyset seniorrådgiver, Dokumentasjon og analyse

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen Hermod Pettersen Hermod Pettersen Faglig leder og opplæringsleder i KIS 20 års erfaring med kontroll av kraner og andre maskiner Styremedlem KTF Leder for sakkyndig gruppen i KTF Foreleser på flere KTF

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01.14 Skrevet av JEE /KN Gjelder fra 01.01.14 Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer