Hermod Pettersen. Hermod Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hermod Pettersen. Hermod Pettersen"

Transkript

1 Hermod Pettersen Hermod Pettersen Faglig leder og opplæringsleder i KIS 20 års erfaring med kontroll av kraner og andre maskiner Styremedlem KTF Leder for sakkyndig gruppen i KTF Foreleser på flere KTF kurs

2 Krav til sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr nr.608, bestilling 555 kapittel 9 og spesielt 58. Oppfyllelse av kravene i denne paragraf skal dokumenteres. 54 Sakkyndig kontroll Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene i denne forskriften og er fullt forsvarlig montert, oppstilt, vedlikeholdt og passet. Den sakkyndig kontroll skal særlig omfatte: 1. kontroll av de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og lignende 2. funksjonskontroll med passende last 3. kontroll av verneinnretninger 4. kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er til stede. Sakkyndig virksomhet skal dokumentere kontrollen og attestere at det er fullt forsvarlig å bruke arbeidsutstyret.

3 Fra de gamle kommentarene til 58 EN gir ytterligere veiledning om hvilke krav som bør settes til sakkyndig virksomhet. For de ulike områder som berøres av forskriften, er det også utarbeidet detaljerte retningslinjer og normer som stilles til faglige kvalifikasjoner til dem som utfører sakkyndig kontroll. Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner TILLEGGSKRITERIER FOR SAKKYNDIG VIRKSOMHET ( 58) Forskrift Bruk av arbeidsutstyr (best. nr 555) krever at sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan. Samordningsrådet utdyper i dette dokumentet det bransjen mener skal ligge til grunn for Sakkyndig virksomhet. Sakkyndig virksomhet skal ha et dokumentert kvalitetssystem for å kunne oppfylle forskriften. Samordningsrådet anbefaler at virksomheter som ønsker anerkjennelse bygger opp kvalitetssystemet i samsvar med NS EN-45004, kapittel 7 som beskriver krav til inspeksjonsorganer.

4 Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner NS EN Utgått og erstattet av :

5 58 Krav til sakkyndig virksomhet Sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan. Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke. Sakkyndig virksomhet skal utføre arbeidet med faglig integritet, teknisk dyktighet og uavhengighet. Arbeidet skal tilrettelegges slik at virksomheten eller virksomhetens tilsatte ikke kan la seg påvirke av press eller tilskyndelser som kan påvirke resultatet av den kontrollen de skal utføre. For å utføre sine oppgaver fullt forsvarlig skal sakkyndig virksomhet ha: en organisasjon som er tilpasset den virksomhet som skal drives nødvendig kompetent personale nødvendig utstyr og hjelpemidler kunne tilgang til utstyr som de selv ikke har, og som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen beskrivelse av rutinene for den sakkyndige kontrollen. 58 Krav til sakkyndig virksomhet (fortsetter) Det personalet som skal utføre kontrollen, skal ha: god teknisk bakgrunn kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder kunnskap og erfaring med den kontrollen som skal utføres den ferdighet som kreves for å utarbeide dokumentasjon for utført kontroll. Sakkyndig virksomhet har taushetsplikt om tekniske forhold og forretningsforhold, som det av konkurransemessige grunner er av betydning å hemmeligholde. Sakkyndig virksomhet skal tegne ansvarsforsikring. Oppfyllelse av kravene i denne paragraf skal dokumenteres.

6 - Tilpasset organisasjon: Faglig ledelse kan organiseres på forskjellige måter. Det kan være en person som har det overordnede ansvaret eller det kan være flere personer, for eksempel en fra hver avdeling som innehar nødvendig kunnskap til å utgjøre den faglige ledelsen for virksomheten. Hvordan faglig ledelse er organisert skal dokumenteres og det er viktig å beskrive ansvarsområder som hver enkelt har fått tildelt. Virksomheten må ha tilstrekklig mange fast ansatte kontrollører til å kunne utføre sine oppgaver tilfredsstillende. Dette dokumenteres med: Organisasjonskart og stillingsinstrukser. - Nødvendig kompetent personale: Faglig leder må sørge for å sette dokumentert krav til kompetanse hos kontrollørene. Kompetansekrav Hjelpemidler: Brukerforskriften 58 Samordningsrådets tilleggskriterier KOSAR s opplæringsplaner for kontrollører Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 6.6 Hver stillingskategori som påvirker kvaliteten av inspeksjonstjenestene, skal beskrives. Disse jobbeskrivelsene skal innbefatte krav til utdannelse, opplæring, tekniske kunnskaper og erfaring.

7 - God teknisk bakgrunn Krav til kvalifikasjon hos kontrolløren(e) a) Fagbrev som industrimekaniker, landbruksmekaniker, anleggsmaskinreparatør, motormekaniker eller reparatør på tunge kjøretøy, minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell kontrollgruppe. b)5 års dokumentert verkstedpraksis og minst 12 måneders dokumentert erfaring fra aktuell kontrollgruppe. Annen relevant dokumentert kompetanse/praksis kan aksepteres som tilfredsstillende etter særskilt vurdering av sertifiseringsorganet. - Kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder Personellet må dokumentere kunnskaper om gjeldende lover, forskrifter og aktuelle standarder. Dette dokumenteres enten ved kursbevis, besøk av fagrevisor eller bestått prøve som er utarbeidet av sertifiseringsorganet.

8 Sakkyndige virksomheter må bygge opp en opplæringsplan for hver enkelt kontrollør for at han / hun skal kunne tilfredsstille de gitte kravene. Dette gjelder selvfølgelig også faglig leder. Det er da hensiktsmessig å ta utgangspunkt i personens CV som dokumenterer skolegang, arbeidserfaring, eventuelt fagbrev og hvilke relevante kurs som er gjennomført. Opplæringsplanen bygges så opp med tanke på å fylle de kompetansehull som vedkommende har. Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 8.3 Inspeksjonsorganet skal etablere et dokumentert opplæringssystem for å sikre at opplæringen av dets personale, i de tekniske og administrative aspektene ved arbeidet som de vil bli innblandet i, ajourføres i samsvar med dets politikk. Karriereplan kan brukes som utgangspunkt for å bygge opplæringsplaner Servicemontør Kontrollør Tekniker Tekniker med utvidet ansvar Fagbrev / 5 års verkstedspraksis KIS Grunnkurs Løfteredskap El. kraner Minimum 1. års praksis på aktuelt område Vedlikehold Av taljer G11 Kontrollørkurs G00 Generell del G4 Teori G4 Praktisk eksamen Innlevering av opplæringsbok Godkjenning som kontrollør KIS Servicekonsept Årlig oppdatering Produkt kurs feks. Demag Fadder kurs Annen spesialopplæring Tildeling av utvidet ansvarsområde G3 Teori G3 Praktisk eksamen G2 Teori G2 Praktisk eksamen Hydr. kraner G00 Generell del G1 Teori G1 Praktisk eksamen Truck TX Kontrollørkurs G8 Teori G8 Praktisk eksamen Masseforflytningsmaskin MX Kontrollørkurs Personløfter PX Kontrollørkurs Byggeplassutstyr BH,KX,HX Kontrollørkurs Annet utstyr Opplæringen må dokumenteres

9 Opplæringsplan Prosedyre : B 18.2 KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOK Revisjon : 1 KIS GRUPPEN Dato : KS ansvarlig : KS SJEF X = Utført O = Ønsker Side : 1 av 1 OPPLÆRINGSOVERSIKT SERVICEMONTØRER AVDELING NAVN Grunnkurs servicemontør Grunnkurs erfarne servicemont. Grunnkurs 2 erfarne servicemont. Kontrollørkurs Generell del Kontrollørkurs G1 Mobilkran Kontrollørkurs G2 Tårnkran Kontrollørkurs G3 Portal/Sving Kontrollørkurs G4 Traverskran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran Kontrollørkurs G10 Man. Taljer Kontrollørkurs G11 Løfteredskap Kontrollørkurs PX Personløfter Kontrollørkurs MX masseforflytningsm. Kontrollørkurs TX Truck Kontrollørkurs BH Byggeplassheis Kontrollørkurs KX Klatrestillas Kontrollørkurs HX Hengestillas Drift og vedl. kraner Nykranmontasje Autorisert / fagkyndig DH Taljer Autorisert / fagkyndig P Taljer Autorisert / fagkyndig PK Taljer Autorisert / fagkyndig DK Taljer Vedlikehold hjul Autorisert / fagkyndig DC Taljer Autorisert / fagkyndig DR Taljer Generaloverhalinger Frekvensregulering Idapsy Produktopplæring KONE Produktopplæring MUNCK Produktopplæring Diverse HMS Grunnutdanning Kontroll av personlig verneutstyr Vedlikehold lift Sikkerhetskurs elektriker El.opplæring mekanikere Varme arbeider Radiostyring Oppmåling kranbane KIS servicekonsept Fadderkurs - God teknisk bakgrunn Det er hensiktsmessig for den sakkyndige virksomheten å utarbeide et standardformular for CV på alle ansatte som er eller skal bli kontrollører. Denne kan da også brukes som kompetansevurdering. Det vil da være den ansattes plikt og oppdatere sin CV før han søker om godkjenning som kontrollør. Dette ikke bare gjør jobben enklere for faglig leder men en signert utgave av CV legger ansvaret for korrekt innhold på den som faktisk eier CV.

10 - Kunnskap og erfaring med den kontrollen som skal utføres I større sakkyndige virksomheter med flere avdelinger kan det være vanskelig og følge opp hva slags praksis hver enkelt får. Dette kan settes i system ved å bruke en opplæringsbok / praksisbok av ca samme type som den man bruker for registrering av praktisk kjøring med for eksempel truck, kran eller maskin. Dette er også en god ting fordi da dokumenterer hver enkelt ansatt sin praksis og signerer på dette. Taushetsplikt: Den sakkyndige virksomheten må ha et system som sikrer at alle som arbeider der overholder taushetsplikten som beskrevet i Brukerforskriftens 58.. taushetsplikt om tekniske forhold eller forretningsforhold som det av konkurransemessige grunner er av betydning å hemmeligholde Fra Samordningsrådet. Personer som gjennom sitt arbeid for eller på vegne av sakkyndig virksomhet får kjennskap til bedrifts- eller forretningshemmeligheter hos virksomheter der de skal utføre sakkyndig kontroll, forplikter seg til ikke å bruke, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende denne kunnskap og ikke selv bruke denne kunnskap i eget nåværende eller fremtidig erverv. Personer skal underskrive taushetserklæring. Denne gjelder uten tidsbegrensning, eventuelt til sakkyndig virksomhet har løst vedkommende fra den.

11 Eksempel: Stillingsinstruks for kontrollør må inneholde: Krav til å utføre og dokumentere kontrollene iht. gjeldende lover, forskrifter og aktuelle standarder. Krav til å følge virksomhetens kvalitetssikringssystem med rutiner og instrukser ved kontroll og utstedelse av dokumentasjon. Krav til kontrolløren om å holde seg oppdatert på ovennevnte.

12 Vedlikehold av kompetanse: Den sakkyndige virksomheten skal opprette et dokumentert system for vedlikehold av kompetanse. Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 8.3 Inspeksjonsorganet skal fastsette nødvendige opplæringstrinn for hver av de ansatte. Disse kan omfatte: a) en innføringsperiode b) en tilsynsperiode under oppsyn av erfarne inspektører c) kontinuerlig videreutdanning gjennom hele ansettelsesperioden, for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Vedlikehold av kompetanse kan gjøres gjennom årlig oppdatering av kontrollørene. Informasjons bulletiner fra Faglig leder kan også være et supplement. Prosedyrer for den sakkyndige kontrollen: Faglig leder er ansvarlig for å kvalitetssikre at de prosedyrene som brukes ved de forskjellige kontrolltypene dekker forskriftens krav. Utføre endringer i prosedyreverket i tråd med utviklingen av forskrifter, standarder og den øvrige teknologiske utviklingen. Faglig leder må sette dette i system og tilgjengeliggjøre det for kontrollørene slik at prosedyrene blir brukt og blir til rutiner hos alle. Kontrollprosedyrene må være en del av opplæringen som blir gitt i forkant av godkjennelse som kontrollør. Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 10.4 Alle instrukser, standarder eller skrevne prosedyrer, arbeidsdokumenter, sjekklister og referansedata som er aktuelle for inspeksjonsorganets arbeid, skal ajourføres og være lett tilgjengelig for personalet.

13 Kontrolldokumentasjon: Faglig leder er ansvarlig for at de dokumenter som utstedes etter utført sakkyndig kontroll er iht. Brukerforskriftens 57 og andre retningsgivende dokumenter som: de gamle kommentarene til Brukerforskriften, samordningsrådets tilleggskriterier, KTF bestilling 001kontroll av arbeidsutstyr, og kanskje SGS normer for kontrollomfang. Kontrolldokumentasjon: Kontrollkort

14 Kontrolldokumentasjon: Sertifikat Iht. forskrift Bruk av arbeidsutstyr kap.ix Utførelse av kontroll: Faglig leder er ansvarlig for å iverksette et system for oppfølging av de kontrollene som blir utført, for å kvalitetssikre at de er utført iht. gitte prosedyrer. Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 10.5 Inspeksjonsorganet skal ha en kontrakt eller et kontrollsystem som sikrer at: c) arbeidet som utføres, inspiseres ved regelmessig gjennomgåelse og korrigerende tiltak d) avsluttet arbeid gjennomgås for å bekrefte at kravene er oppfylt.

15 Avvik forbedringsforslag kundeklager ol. Faglig leder er ansvarlig for at virksomheten har rutiner for avviksbehandling, forbedringsforslag og kundeklager. Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 15.1 Klager og anker Inspeksjonsorganet skal ha dokumenterte prosedyrer for å behandle klager fra kunder eller andre parter vedrørende inspeksjonsorganets aktiviteter 15.3 Det skal vedlikeholdes et register over alle klager og anker og over tiltak som iverksettes av inspeksjonsorganet Internrevisjoner. Faglig leder er ansvarlig for at internrevisjoner blir utført og dokumentert Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 7.7 Inspeksjonsorganet skal utarbeide et system med planlagte og dokumenterte internrevisjoner for å sikre overensstemmelse med kravene i denne standarden og kvalitetssystemets effektivitet.

16 Det må etableres system som ivaretar all nødvendig dokumentasjon på kontrollørenes kompetanse Taushetserklæring 2007.pdf Kompetansevurdering cv.xlxs Kontrollørdok. Østfold Hans Hansen G00 Hans Hansen 2008.pdf G4 Teori Hans Hansen 2008.pdf G4 Praksis Hans Hansen2008.pdf KIS grunnkurs 2007.pdf KIS vedlikeholdskurs 2007.pdf Hans Hansen fagbrev.pdf Vestfold Per Pedersen Hans Hansen opplæringsbok 2008.pdf Hans Hansen.jpg Avslutningsvis. Generelle krav til ulike typer organer som utfører inspeksjoner 16 Samarbeid Det forventes at inspeksjonsorganet deltar i utveksling av erfaring med andre inspeksjonsorganer og i standardiseringsprosessen.

17

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Kontroll. arbeidsutsyr

Kontroll. arbeidsutsyr Best. nr. 001 Kontroll av arbeidsutsyr Desember 2007-1 - Forord For å få en forståelse av dagens sakkyndigordning og forskrifter til arbeidsmiljøloven er det etter KTFs syn viktig at man kaster ett tilbakeblikk

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16 HOVEDDOKUMENT Retningslinjer og revisjonsdokument for bemanningsbransjens RA ordning en frivillig revisjonsordning for økt arbeidsgiverprofesjonalitet i bransjen Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer