Normer For Kontrollomfang. NS Fagdager Hermod Pettersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normer For Kontrollomfang. NS Fagdager Hermod Pettersen"

Transkript

1 Normer For Kontrollomfang -

2

3 1 INNLEDNING Dette dokumentet inneholder generell informasjon og retningslinjer for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og hensikten er å sikre enhetlig utførelse. Dokumentet utdyper krav i følgende forskrifter med kommentarer: forskrift om utførelse av arbeid 1 kapittel 13, forskrift om administrative ordninger Forskrift av 6. desember 2011 nr om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 2 Forskrift av 6. desember 2011 nr om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område

4 Dokumentet er revidert av Arbeidstilsynet i samarbeid med en arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidstilsynet. Dokumentet retter seg mot sertifiseringsorganene og danner grunnlag for godkjenning av sakkyndige virksomheter. Sakkyndige virksomheter skal være kvalifisert for de oppgaver de påtar seg. Sertifiseringsorganene skal sertifisere sakkyndige virksomheter i henhold til krav i lov og forskrift samt «Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet» og «Normer for kontrollomfang», og skal også i henhold til avtalen med den sertifiserte virksomheten kreve oppfyllelse av kravene. For sakkyndige virksomheter betyr det et krav om å blant annet følge «Normer for kontrollomfang». Avdekkes det vesentlige produsent-mangler ved maskinen under utførelse av sakkyndig kontroll, herunder mangelfull montering gjennomført av produsent eller mangler ved den skriftlige dokumentasjonen fra produsent, omfattes dette av Arbeidstilsynets markedskontroll.

5 2 VIRKEOMRÅDE Dette dokumentet gjelder på Arbeidstilsynets myndighetsområde for arbeidsutstyr som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid 13-1.

6 3 SAKKYNDIG KONTROLL VED MONTERING ELLER OPPSTILLING 3.1 Beskrivelse og formål Når sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr avhenger av monteringen eller oppstillingen, skal arbeidsgiver sørge for sakkyndig kontroll før det tas i bruk første gang, og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted, jf. forskrift om utførelse av arbeid Sikkerheten ved bruk av løfteinnretning vil alltid være avhengig av monteringen/oppstillingen. Kontrollen skal sikre at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig montert eller oppstilt og fungerer korrekt Nærmere om forholdet mellom produsent og arbeidsgiver/bruker Når arbeidsutstyret er kontrollert av produsenten på stedet etter montering og før arbeidsutstyret tas i bruk første gang, er det ikke krav til at sakkyndig virksomhet kontrollerer arbeidsutstyret før det tas i bruk. Sluttkontroll kan også utføres av produsentens representant etter skriftlig fullmakt. Foreslått inntatt i kommentarene til 13-3

7 Før utstyret tas i bruk for første gang Når en produsent har kontrollert arbeidsutstyret i henhold til maskinforskriften før det tas i bruk første gang, er det ikke krav om sakkyndig kontroll gjennomført av sertifisert sakkyndig virksomhet. For løftemaskiner eller løfteutstyr har produsenten ansvar for at det gjennomføres funksjonskontroll, statisk og dynamisk prøving og kontroll etter montering før utstyret tas i bruk første gang, jf. maskinforskriften vedlegg I nr Produsenten skal videre utarbeide anvisning for montering mm. jf. maskinforskriften vedlegg I nr bokstav c og bokstav e Etter at utstyret er tatt i bruk Ved oppstilling på nytt sted er det krav om sakkyndig kontroll gjennomført av sertifisert sakkyndig virksomhet. Kontrollen skal sikre at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig oppstilt og fungerer korrekt. Dette innebærer spesielt å kontrollere at produsentens spesifikasjoner og eventuelt de forutsetninger som eier/bruker har lagt til grunn, er oppfylt.

8 3.2 Om kontrollen ved montering eller oppstilling Sakkyndig virksomhet skal ha rutine for gjennomføring av sakkyndig kontroll. Den sakkyndige virksomheten skal som hovedregel ta utgangspunkt i kontroll som beskrevet i dokumentasjonen som følger utstyret fra produsenten, herunder bruksanvisning. Der det ikke finnes dokumentasjon fra produsent som grunnlag for kontroll, eller denne er mangelfull, skal sakkyndig virksomhet utarbeide nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll, for å sikre tilstrekkelig grunnlag for kontroll. Dette kan eksempelvis gjøres i samarbeid med eieren av arbeidsutstyret. Sakkyndig virksomhet skal anvende sine faglige kvalifikasjoner og oppdatert faglig kunnskap i samsvar med den teknologiske utviklingen, og som er allment kjent og akseptert i bransjen, herunder aktuelle standarder for kontroll og verifikasjon av tilstand for det aktuelle arbeidsutstyret. Ved utarbeidelse av nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll skal sakkyndig virksomhet være sertifisert som S1, jf. kravene i «Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet». Sakkyndig virksomhet skal avstå fra å gjennomføre sakkyndig kontroll dersom det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for kontroll.

9 3.2.1 Informasjon som grunnlag for kontrollen Som grunnlag for sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling skal sakkyndig virksomhet ha tilgang til nødvendig informasjon om arbeidsutstyret, herunder: identifikasjon og beskrivelse av arbeidsutstyret, dokumentasjon på fundamenter, innfestinger og grunnforhold og dokumentasjon som følger utstyret fra produsenten, herunder bruksanvisning, eller utarbeidet instruksjon for kontroll, herunder: spesifikke instruksjoner for oppstilling/montasje og kontroll, elektriske, hydrauliske og pneumatiske diagrammer og dynamiske- og statiske prøvelaster. Ved montering eller oppstilling på nytt sted bør sakkyndig virksomhet i tillegg ha tilgang til: vedlikeholdsjournal og attest fra siste utførte sakkyndig kontroll.

10 3.2.2 Kontroll av utstyret Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig montert eller oppstilt og skal tilfredsstille kravene i forskrift om administrative ordninger Særlig om kontroll av arbeidsutstyr for løfting av hengende last For kontroll av arbeidsutstyr for løfting av hengende last skal det gjennomføres en statisk- og dynamisk prøving av mekanisk styrke, herunder last- og funksjonsprøver i henhold til forskrift om administrative ordninger 8-7 andre ledd bokstav b. Kontrollen skal vise at: betjeningsmekanismene og sikkerhetsutstyret fungerer korrekt, utstyret kan brukes sikkert innenfor de begrensninger som er gitt av produsent, montering og forholdene for bruk av utstyret stemmer overens med produsentens spesifikasjoner, alle varselplakater og andre nødvendige bruksinstruksjoner er riktig plassert og er tydelige og at arbeidsutstyret ikke er påført varige endringer eller skader som følge av prøving av mekanisk styrke.

11 Arbeidstilsynet foreslår å ta følgende inn i kommentaren til forskrift om administrative ordninger 8-7: «Hvor montering på nytt sted innebærer demontering og montering av viktige deler og/eller understøttelser til utstyret, skal ny overlastprøving utføres på stedet før utstyret kan tas i bruk. Sakkyndig virksomhet skal dermed gjøre ny statisk og dynamisk prøving av mekanisk styrke før bruk etter maskinforskriften vedlegg I nr , med angitte prøvingsfaktorer. Dersom produsenten ikke har angitt holdetid ved statisk prøving, er holdetiden 10 minutter. Dersom produsenten ikke har beskrevet størrelsen på prøvelasten, bestemmes lasten av den sakkyndige virksomheten i hvert enkelt tilfelle, og på grunnlag av den sikkerhetsinnretningen og den funksjonen som skal prøves. Valget av prøvelast skal begrunnes».

12 4 PERIODISK SAKKYNDIG KONTROLL 4.1 Beskrivelse og formål Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid 13-1 skal utføres minimum hver 12. måned, jf. forskrift om utførelse av arbeid 13-2 første strekpunkt. Arbeidstilsynet foreslår å ta inn følgende tekst i kommentaren til forskrift om utførelse av arbeid 13-2: «Sakkyndig kontroll skal som hovedregel gjennomføres minimum hver 12. måned, jf. forskrift om utførelse av arbeid 13-2 første strekpunkt, se likevel andre ledd om adgangen til å sette et lengre tidsintervall under visse vilkår. Godkjenningsmåned blir beregnet fra den måneden arbeidsutstyret tas i bruk. Gjelder det utstyr hvor det er krav om førstegangskontroll eller monteringskontroll blir godkjenningsmåned beregnet fra den måneden førstegangskontrollen eller monteringskontrollen ble utført. Sakkyndig periodisk kontroll kan gjennomføres inntil 2 måneder før forfall uten at opprinnelig forfallsmåned endres. Dersom utstyret gjennomgår periodisk sakkyndig kontroll og blir godkjent senere enn den oppgitte kontrollmåneden, blir godkjenningsmåned uansett beregnet fra den måneden da utstyret opprinnelig skulle ha vært kontrollert og godkjent. Arbeidsutstyret kan underlegges sakkyndig kontroll på grunn av forhold som nevnt i andre til fjerde strekpunkt uten at opprinnelig forfallsmåned endres».

13 Hensikten med periodisk sakkyndig kontroll er å avdekke: alle feil/mangler som virker inn på fortsatt sikker bruk av utstyret og som krever utbedring, før videre bruk, andre feil/mangler som ikke virker inn på fortsatt sikker bruk av utstyret, men som kan gi fremtidige feil og om et forsvarlig vedlikehold, som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, er gjennomført.

14 4.2 Hva skal kontrolleres Sakkyndig virksomhet skal ha rutine for gjennomføring av sakkyndig kontroll. Den sakkyndige virksomheten skal som hovedregel ta utgangspunkt i kontroll som beskrevet i dokumentasjonen som følger utstyret fra produsenten, herunder bruksanvisning. Der det ikke finnes dokumentasjon fra produsent som grunnlag for kontroll, eller denne er mangel-full, skal sakkyndig virksomhet utarbeide nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll, for å sikre tilstrekkelig grunnlag for kontroll. Dette kan eksempelvis gjøres i samarbeid med eieren av arbeidsutstyret. Sakkyndig virksomhet skal anvende sine faglige kvalifikasjoner og oppdatert faglig kunnskap i samsvar med den teknologiske utviklingen, og som er allment kjent og akseptert i bransjen, herunder aktuelle standarder for kontroll og verifikasjon av tilstand for det aktuelle arbeidsutstyret. Ved utarbeidelse av nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll skal sakkyndig virksomhet være sertifisert som S1, jf. kravene i «Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet».

15 For hjulgående kjøretøy er det krav til sakkyndig kontroll av også de sikkerhetskritiske kjøretekniske delene av kjøretøyet, siden det er utstyrsdeler som har betydning for sikkerheten og som er utsatt for forringelse ved slitasje, jf. forskrift om administrative ordninger 8-7 med kommentar. Krav om kontroll med de kjøretekniske delene gjelder for eksempel mobilkran, hjullaster, dumper, hjulgående gravemaskin, truck og personløfter. Kontrollen anses å være dekkende dersom den omfatter det som inngår i Statens Vegvesens periodiske kjøretøykontroll, Jf. Kontrollveiledning, periodisk kontroll av kjøretøy, med følgende inndeling: 1) Bremseanlegg 2) Styring 3) Sikt 4) lykter, refleksinnretninger, elektrisk utstyr 5) aksler, hjul, dekk, hjuloppheng 6) understell og understellsutstyr 7) annet utstyr

16 Sakkyndig virksomhet skal avstå fra å gjennomføre sakkyndig kontroll dersom det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for kontroll. Dersom eier/bruker ikke har gjennomført vedlikehold som har betydning for sikkerheten, som ledd i det løpende vedlikeholdet, skal sakkyndig virksomhet angi det i attesten.

17 4.2.1 Informasjon som grunnlag for kontrollen Som grunnlag for utøvelse av periodisk sakkyndig kontroll skal sakkyndig virksomhet ha tilgang til relevant informasjon om arbeidsutstyret, herunder: nødvendig identifikasjon av arbeidsutstyret, dokumentasjon som følger utstyret fra produsenten, herunder bruksanvisning, attest fra siste utførte periodiske sakkyndig kontroll og attest fra utført sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling. I tillegg bør sakkyndig virksomhet ha tilgang til vedlikeholdsjournal, herunder informasjon om utførte større endringer og reparasjoner som har betydning for sikkerheten Kontroll av utstyret Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at det er fullt forsvarlig å bruke arbeidsutstyret. Kontrollen skal særlig omfatte punktene i forskrift om administrative ordninger 8-7 andre ledd bokstav a til d.

18 5 ANDRE TIDSPUNKT FOR SAKKYNDIG KONTROLL 5.1 Beskrivelse og formål Sakkyndig kontroll ved andre tidspunkt skal sikre at utstyret skal kunne brukes sikkert etter at forhold som kan påvirke sikkerheten/helheten har oppstått. Sakkyndig kontroll ved andre tidspunkt gjelder arbeidsutstyr som opplistet i forskrift om utførelse av arbeid Etter forskrift om utførelse av arbeid 13-2 skal det utføres sakkyndig kontroll: «hver 12. måned, når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen, når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll, når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og etter større reparasjoner eller ombygginger. Forskrift om utførelse av arbeid 13-2 strekpunkt 1 til 3 utføres i henhold til kapittel 4.

19 Arbeidstilsynet foreslår å ta inn følgende tekst i kommentaren til 13-2: «Arbeidsgiver har ansvar for bruken av utstyret og dermed ansvar for å vurdere når sakkyndig kontroll skal utføres etter denne bestemmelsen. Til andre strekpunkt Ved vurderingen av hvorvidt det kan medføre fare for liv eller helse å ta i bruk arbeidsutstyret igjen kan det eksempelvis være nødvendig å legge til grunn hvordan det aktuelle arbeidsutstyret er fulgt opp i perioden det ikke har vært i bruk og hvilket miljø det har stått i, både med tanke på vær og vind, varme, kulde, fuktighet, støv og korrosjon. Til tredje strekpunkt Punktet omhandler det fysiske miljøet arbeidsutstyret står i, eksempelvis vær, temperatur, fuktighet og forurensninger som påvirkning fra støv, salt, syre mm. Til fjerde strekpunkt Produsentens angivelse av maksimal belastning må legges til grunn ved vurdering av om utstyret har vært utsatt for en betydelig overbelastning

20 Dersom arbeidsgiver ikke har kompetanse til å vurdere hvorvidt utstyret faktisk er utsatt for betydelig overbelastning må det søkes kompetanse fra annet sted. Dette kan eksempelvis være leverandøren eller en sakkyndig virksomhet som er kvalifisert til dette. Til femte strekpunkt Her menes større reparasjoner eller ombygginger som har vesentlig betydning for sikkerheten. Større reparasjoner som utføres i henhold til produsentens anvisninger, herunder bruksanvisning, utløser ikke krav om sakkyndig kontroll. Kravet til sakkyndig kontroll etter denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for ombygginger som må anses som «vesentlig endring» etter bestemmelsene i maskinforskriften. For at sakkyndig virksomhet skal kunne bedømme om det aktuelle arbeidsutstyret er fullt forsvarlig å bruke etter en større reparasjon eller ombygging bør arbeidsgiver gi sakkyndig virksomhet mulighet til å undersøke arbeidsutstyret før reparasjonen eller ombyggingen.»

21 Sakkyndig virksomhet skal ha rutine for gjennomføring av sakkyndig kontroll. Den sakkyndige virksomheten skal som hovedregel ta utgangspunkt i kontroll som beskrevet i dokumentasjonen som føl-ger utstyret fra produsenten, herunder bruksanvisning. Der det ikke finnes dokumentasjon fra produsent som grunnlag for kontroll, eller denne er mangel-full, skal sakkyndig virksomhet utarbeide nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll, for å sikre tilstrekkelig grunnlag for kontroll. Dette kan eksempelvis gjøres i samarbeid med eieren av arbeidsutstyret. Sakkyndig virksomhet skal anvende sine faglige kvalifikasjoner og oppdatert faglig kunnskap i samsvar med den teknologiske utviklingen, og som er allment kjent og akseptert i bransjen, herunder aktuelle standarder for kontroll og verifikasjon av tilstand for det aktuelle arbeidsutstyret. Ved utarbeidelse av nødvendige rutiner og framgangsmåter for kontroll skal sakkyndig virksomhet være sertifisert som S1, jf. kravene i «Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet».

22 Ved sakkyndig kontroll etter fjerde og femte strekpunkt skal imidlertid sakkyndig virksomhet alltid være sertifisert som S1. Kommentar: Det vises til forrige merknad vedrørende kommentar til forskrift om utførelse av arbeid 13-2 femte strekpunkt: «Her menes større reparasjoner eller ombygginger som har vesentlig betydning for sikkerheten. Større reparasjoner som utføres i henhold til produsentens anvisninger, herunder bruksanvisning, utløser ikke krav om sakkyndig kontroll.» Sakkyndig virksomhet skal avstå fra å gjennomføre sakkyndig kontroll dersom det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for kontroll. Dersom eier/bruker ikke har gjennomført vedlikehold som har betydning for sikkerheten, som ledd i det løpende vedlikeholdet, skal sakkyndig virksomhet angi det i attesten.

23 6. Dokumentasjon etter utført kontroll 6.1 Attest for sakkyndig kontroll Attest for sakkyndig kontroll skal minimum inneholde: en henvisning til forskrift om administrative ordninger 8-7 opplysning om hvilken type sakkyndig kontroll og kontrollprogram eller kontrollprosedyre som er gjennomført, arbeidsutstyrets navn, type, serienummer, eventuelt annen merking som identifiserer arbeidsutstyret entydig, opplysninger om feil/mangler som er avdekt, opplysninger om arbeidsutstyret er fullt forsvarlig å bruke, identifisering av sakkyndig virksomhet (navn, avdeling, etc.), navn på sertifiseringsorgan, opplysning om når kontrollen er utført: dag, måned, år (dd.mm.åååå), navn på den som har utført kontrollen (maskinskrevet eller for hånd med blokkbokstaver) og underskrift av utførende kontrollør.

24 Ved sakkyndig periodisk kontroll, jf. kapittel 4, skal attesten i tillegg inneholde: opplysning om neste periodisk sakkyndig kontroll og godkjenning innen: måned, år (mm.åååå). Oppdragsgiver for kontrollen har krav på å få utlevert et eksemplar av de kontrollprosedyrene og eventuelle sjekklister som er anvendt ved den aktuelle kontrollen.

25 6.2 Kontrollmerke ved periodisk sakkyndig kontroll Når arbeidsutstyret er godkjent skal det på et egnet sted merkes med kontrollmerke og/eller med årets farge. Som kontrollmerke for kran, masseforflyttingsmaskiner, løfte- og stablevogner, hengestillas, trallebaner og personløftere skal det benyttes oblat. Oblaten skal ha en størrelse og utforming som gjør den godt synlig ved inspeksjon. Av oblaten skal det fremgå: identifikasjonsopplysninger, navn sakkyndig virksomhet og måned og år når kontrollen er utført eller neste gang kontroll skal utføres (måned og år). Årets farger gjelder for kalenderåret kontrollen er utført og varer ut kontrollperioden.

26

27 6.2 Kontrollmerke ved periodisk sakkyndig kontroll Når arbeidsutstyret er godkjent skal det på et egnet sted merkes med kontrollmerke og/eller med årets farge. Som kontrollmerke for kran, masseforflyttingsmaskiner, løfte- og stablevogner, hengestillas, trallebaner og personløftere skal det benyttes oblat. Oblaten skal ha en størrelse og utforming som gjør den godt synlig ved inspeksjon. Av oblaten skal det fremgå: identifikasjonsopplysninger, navn sakkyndig virksomhet og måned og år når kontrollen er utført eller neste gang kontroll skal utføres (måned og år). Årets farger gjelder for kalenderåret kontrollen er utført og varer ut kontrollperioden.

28 VEDLEGG 1 - KONTROLLISTE FOR LØFTEINNRETNINGER Kontrollisten var tidligere en del av ISO :2009. Kontrollisten gir et godt underlag for å utarbeide rutiner for kontroll. Kommentar: Arbeidstilsynet ønsker særlig innspill på hvorvidt det er behov for vedlegg 1. Arbeidstilsynet tenker at følgende formulering fra hoveddelen dekker innholdet i vedlegg 1: Sakkyndig virksomhet skal anvende sine faglige kvalifikasjoner og oppdatert faglig kunnskap i samsvar med den teknologiske utviklingen, og som er allment kjent og akseptert i bransjen, herunder aktuelle standarder for kontroll og verifikasjon av tilstand for det aktuelle arbeidsutstyret.

29 Endringer Definisjonene i punkt 2 er fjernet. Sakkyndig førstegangskontroll og kontroll etter montering på ny plass eller sted er slått sammen. Sakkyndig førstegangskontroll er ikke nødvendig når produsenten er ansvarlig for montasjen. Levetidskontroll er arbeidsgivers ansvar ikke en type sakkyndig kontroll Vedlegg 2 er fjernet - sakkyndig spesialkontroll Vedlegg 3 er fjernet - tidspunkt for periodisk sakkyndig kontroll (det som må videreføres tas med i kommentarene til kapittel 13) Vedlegg 5 er fjernet - Kontrolltyper Dokumentasjon (dermed er også attestmalene tatt bort fra dokumentet)

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for omfang Vedtatt av Arbeidstilsynet xx.xx.xxxx. Normer for omfang 2017. Utarbeidet av arbeidsgruppe etablert av Arbeidstilsynet. Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...2 2 VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Desember 2010 Hermod Pettersen NYHET? Dokumentet er offentliggjort i senere tid på diverse nettsider blant annet www.sert555.no Innhold 1. Innledning 2. Definisjoner 3. - 6. Beskrivelse

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

KIS Skolen Hermod Pettersen

KIS Skolen Hermod Pettersen Faglig leder og opplæringsleder i KIS AS Styreformann / leder i Kranteknisk Forening Fast representant i Arbeidstilsynets fagforum Leder av sakkyndig utvalget i KTF Kursleder og foreleser på flere bransjekurs.

Detaljer

Alpha Maskin A/S 1900 Fetsund

Alpha Maskin A/S 1900 Fetsund Alpha Maskin A/S 1900 Fetsund Bjørn Steinar Olsen 29.04.2009 1 Kan vi stole på leverandørene? Er de gode nok til merking, sikkerhetsutstyr og brukeropplæring? 29.04.2009 2 Dette skal vi snakke om! Produsentens

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Utarbeidet av arbeidsgruppe etablert av Arbeidstilsynets Fagforum for arbeidsutstyr og vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids- Gruppen

Detaljer

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen Fagleder sakkyndig virksomhet og sikkerhetskontrollorgan for personheis Leder / Styreformann KTF (KranTeknisk Forening) 26 års erfaring med kontroll

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 9 Forholdet til maskinforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om maskiner Bestilling 522 Fastsatt av Arbeids- og inkluderings departementet

Detaljer

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge

SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011. Av Mona Iren Volent - Arbeidstilsynet Midt-Norge SERTIFISERINGSORDNINGEN - SAKKYNDIG KONTROLL AV SKOGSMASKINER Gardermoen 31. mai 2011 Av Mona Iren Volent - Midt-Norge Sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr,

Detaljer

81/2015 Rammeavtale for kontroll av løfteredskaper Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

81/2015 Rammeavtale for kontroll av løfteredskaper Vedlegg 1 Kravspesifikasjon 8/205 Rammeavtale for kontroll av løfteredskaper Vedlegg Kravspesifikasjon. Formål. Behovet Vann- og avløpsetaten har behov for innleie av kvalifisert/godkjent personell (kontrollører) for lovpålagt årlig

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

Kontroll. arbeidsutsyr

Kontroll. arbeidsutsyr Best. nr. 001 Kontroll av arbeidsutsyr Desember 2007-1 - Forord For å få en forståelse av dagens sakkyndigordning og forskrifter til arbeidsmiljøloven er det etter KTFs syn viktig at man kaster ett tilbakeblikk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Bransjestandard Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Utgave 2.4 19.09.2006 Betongpumpe Kombipumpe Båndbil Standarden er fastsatt av FABEKO s pumpegruppe. FABEKO er faglig ansvarlig

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Arbeidstilsynet s ordning for sertifisert kontroll og opplæring Status Solfrid Engene Røyset, senioringeniør 19.05.2015 2 1 Historien Opprettet 26.6.1998 Tredjepartsverifisering for kran, truck, anleggsmaskiner Teknisk

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 5 Utførelse av arbeid, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Bestilling

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

Ansvar i sakkyndig virksomhet

Ansvar i sakkyndig virksomhet Ansvar i sakkyndig virksomhet faglig leder og kontrollør Desember 2010 Hermod Pettersen Krav til sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr nr.608, bestilling

Detaljer

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen

Hermod Pettersen. Hermod Pettersen Hermod Pettersen Hermod Pettersen Faglig leder og opplæringsleder i KIS 20 års erfaring med kontroll av kraner og andre maskiner Styremedlem KTF Leder for sakkyndig gruppen i KTF Foreleser på flere KTF

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder Bruksanvisning for Toppløkker og Løftehoder Norsk Bruksanvisning for ulike standard Toppløkker og Løftehoder «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

Innkjøp av løfteutstyr. KTF s Årsmøte 2012 Hermod Pettersen / Bo Kenneth Berg

Innkjøp av løfteutstyr. KTF s Årsmøte 2012 Hermod Pettersen / Bo Kenneth Berg Innkjøp av løfteutstyr Valg av utstyr Du skal ringe? En dyktig innkjøper velger den billigste?? Valg av utstyr Du skal borre hull? 12V 14,4V 18V Ca: 300kr 1000kr 3000kr En dyktig innkjøper velger den billigste??

Detaljer

Fagdager med Norsk Sertifisering AS

Fagdager med Norsk Sertifisering AS Fagdager med Norsk Sertifisering AS Olavsgaard 11. juni 2013 Tore Jeppe Sørhaug, Tilsynsleder Midt-Norge 2 s time Organisering av nasjonalt ansvar teknisk område, bl.a.; - Roller og oppgaver - Presentasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Koblingsløkker

Bruksanvisning. Koblingsløkker Bruksanvisning for Koblingsløkker Norsk Bruksanvisning for ulike standard Koblingsløkker «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks: 52 71 93

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 7 Produsentforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift

Detaljer

Kontroll. arbeidsutstyr

Kontroll. arbeidsutstyr Best. nr. 001 Kontroll av arbeidsutstyr Januar 2009-1 - Forord For å få en forståelse av dagens sakkyndigordning og forskrifter til arbeidsmiljøloven er det etter KTFs syn viktig at man kaster ett tilbakeblikk

Detaljer

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Forskrift om Maskiner. En oversikt over relevante paragrafer relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Forskrift om Maskiner. En oversikt over relevante paragrafer relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskrift om Maskiner En oversikt over relevante paragrafer relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Viktige deler av forskriften 11 CE-merking V1-1.2.4.3 Nødstopp V I-1.7.4

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i teorimodulene Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

SIKKER BRUK AV TRAVERSKRANER

SIKKER BRUK AV TRAVERSKRANER SIKKER BRUK AV TRAVERSKRANER BOK 5 Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø Tlf: +47 32 80 16 06 3003 DRAMMEN E-mail: post@lsi-bok.no Norway Internett: Sikker bruk av traverskran Lærebok SIKKER

Detaljer

Sakkyndig virksomhet

Sakkyndig virksomhet Sakkyndig virksomhet Kontrolldokumentasjon, kontrollprosedyrer og akseptkriterier Hans Olav Løen Teknisk sjef Mesta Verksted Tlf: 32016020, Mobil: 48141364 Faks: 23270305 hans-olav.loen@mesta.no Kontrolldokumentasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Maskinforskriften. Hermod Pettersen

Maskinforskriften. Hermod Pettersen Maskinforskriften Vedlegg 1 punkt 1.1.2. Prinsipper for integrering av sikkerhet a) Maskiner skal være konstruert og utformet slik at de kan fungere, innstilles og vedlikeholdes uten at personer utsettes

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2

Opplæringsbok for kran-, truck- og maskinførere + Personløfter. Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Innhold Side Norm for praktisk kjøreopplæring med fadder 2 Avtale om praktisk kjøreopplæring med fadder ( 3 stk ) 6-11 Skjema for dokumentasjon av gjennomført Utstyrsspesifikk opplæring 12-13 Skjema for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin

OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin Navn: Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no Innhold Side

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.1 Masseforflytningsmaskiner 14 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett:

OPPLÆRINGSBOK FOR. Kran, Truck og Maskin + Personløfter. Navn: Tlf: Internett: Navn: OPPLÆRINGSBOK FOR Kran, Truck og Maskin + Personløfter Lifting & Safety International AS Boks 611, Strømsø 3003 Drammen Norway Tlf: +47 32 80 16 06 E-mail: post@lsi-bok.no Internett: www.lsi-bok.no

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Løfteoperasjoner Vedlikehold Ordning Før fagprøven kan gjennomføres

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Teleskoptruck Tillegg som

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Harmonisert/Ikke harmonisert. Maskinforskriften 1 innlegg EU EØS

Harmonisert/Ikke harmonisert. Maskinforskriften 1 innlegg EU EØS Harmonisert/Ikke harmonisert PRODUKTSIKKERHETSDIREKTIV 2003/19 EN EN Trykk-direktivet EMC-direktivet Lavspenning-direktivet EN EN EN ATEX-direktivet PVU-direktivet Maskindirektivet Sektordirektiv Den Ny

Detaljer

SVAR PÅ FORESPØRSEL OM ANMODNING OM VURDERRING AV MASKINFORSKRIFTEN OPP MOT REPARASJON AV FØRERVERN / ROPSHYTTER

SVAR PÅ FORESPØRSEL OM ANMODNING OM VURDERRING AV MASKINFORSKRIFTEN OPP MOT REPARASJON AV FØRERVERN / ROPSHYTTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.08.2015 2014/72579 DERES DATO 28.04.2014 VÅR SAKSBEHANDLER Rolf Engstrøm tlf 458 64 611 DERES REFERANSE FNO Skadedrift Postboks 2473 Solli 0202 OSLO Att. Arne Solum SVAR PÅ

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Kjøp og bruk av maskiner

Kjøp og bruk av maskiner Kjøp og bruk av maskiner Arbeidsmiljøloven og maskinforskriften stiller krav til maskiner når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Som arbeidsgiver må du alltid forsikre deg om at de maskinene du kjøper

Detaljer

PROSEDYRE PERIODISK SAKKYNDIG KONTROLL AV PERSONLØFTER. Dagfinn Wasbø

PROSEDYRE PERIODISK SAKKYNDIG KONTROLL AV PERSONLØFTER. Dagfinn Wasbø PROSEDYRE PERIODISK SAKKYNDIG KONTROLL AV PERSONLØFTER Dagfinn Wasbø Rutine for gjennomføring av sakkyndig kontroll av personløfter_rev00 Side 2 av 32 Samsvarsvurdering. Det er gjennomført samsvarsvurdering

Detaljer

Tomteveien 34 Tlf 69 32 32 00 firmapost@eurolift.no Org.nr: NO 936 371 418 1618 Fredrikstad Fax 69 32 32 02 www.eurolift.no Kontonr: 1000 08 80782

Tomteveien 34 Tlf 69 32 32 00 firmapost@eurolift.no Org.nr: NO 936 371 418 1618 Fredrikstad Fax 69 32 32 02 www.eurolift.no Kontonr: 1000 08 80782 OFFENTLIGE LOVER OG FORSKRIFTER Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumentert opplæring. Følgende lover og forskrifter kommer til anvendelse for denne

Detaljer

Generelle bestemmelser og tekniske krav Side: 1 av 7

Generelle bestemmelser og tekniske krav Side: 1 av 7 Generelle bestemmelser og tekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KONTROLLTILTAK... 3 2.1 Kontroll av nye signalanlegg og ved funksjonsendring i eksisterende... 3 2.1.1 Generelt...3 2.1.2

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. (Forskrift om utførelse av arbeid).

Nye forskrifter. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. (Forskrift om utførelse av arbeid). Nye forskrifter Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. (Forskrift om utførelse av arbeid). En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. (Forskrift om utførelse av arbeid).

Nye forskrifter. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. (Forskrift om utførelse av arbeid). Nye forskrifter Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. (Forskrift om utførelse av arbeid). En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert

Detaljer

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri NORSOK standard R-005N Norsokstandard til bruk for landbasert industri Ptil har p.t. myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleums-virksomheten. Melkøya Kollsnes Mongstad Sture Tjeldbergodden

Detaljer

UTSTYRSPORTALEN FOR EIERE

UTSTYRSPORTALEN FOR EIERE UTSTYRSPORTALEN FOR EIERE HVORFOR BRUKE UTSTYRSPORTALEN? Hensikten med Utstyrsportalen er å oppfylle lovens krav til årlig kontroll og dokumentasjon av arbeidsutstyr som kan være farlig i bruk på en enkel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.9 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.9 Teleskoptruck C1 og C2 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER Best. nr. 010K OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

Personløft med kran. Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran. demanor.no

Personløft med kran. Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran. demanor.no Personløft med kran Sikkert og godkjent løfteutstyr for personløft med kran Maskinforskriftens krav ved personløft med kran Regler ved personløft med kran Maskinforskriften best. Nr. 522 sier klart at

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.5 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.5 Tårnkran 14 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

Utstedelse av dokumentasjon

Utstedelse av dokumentasjon Utstedelse av dokumentasjon Hvordan skal vi forholde oss til sertifikater, samsvarserklæringer bruksattester på gammelt og nytt løfteutstyr? Dokumentasjon Når traverskraner levers klare til bruk skjer

Detaljer

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011 Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Disposisjon Nasjonalt teknisk området i Midt-Norge Presentasjon av gruppa Mandat s fagforum for arbeidsutstyr

Detaljer

Bruksanvisning. Løfteåk, Sprede bjelke og Delta Plate

Bruksanvisning. Løfteåk, Sprede bjelke og Delta Plate Bruksanvisning for Løfteåk, Sprede bjelke og Delta Plate Norsk Bruksanvisning for ulike typer Løfteåk, Sprede bjelke, Triangel-/ Delta- plate og lignende utstyr «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

Møtereferat REVIDERT REFERAT se sak 03, 04, 07

Møtereferat REVIDERT REFERAT se sak 03, 04, 07 DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset, tlf 970 83 411 Møtereferat REVIDERT REFERAT se sak 03, 04, 07 Utvalg: ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR Møtedato: 4.3.2014

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Kontrollhåndbok Vedlegg 02

Kontrollhåndbok Vedlegg 02 JD 553, kapittel 4 gyldig fra.4.2008 Kontrollhåndbok HENSIKT OG OMFANG... 3 2 KONTROLLTILTAK... 4 2. Kontroll av nye signalanlegg og ved funksjonsendring i eksisterende... 4 2.. Generelt... 4 2..2 Installasjonskontroll...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Høring om forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 21. desember 2016 Forslag til

Detaljer