Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget"

Transkript

1 COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget (1) Magne Maage

2 Samanheng mellom lover og standardar EUs byggevareforordning (EUs byggevaredirektiv) Plan- og bygningslov + forskrifter Myndigheter NS-EN NA Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner Krav til pålitelighet) NS-EN 1991+NA Laster på konstruksjoner (NS 3491 Dimensjonerende laster) Prosjekterande NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner (NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner) NS 3420 Beskrivelsestekster NS-EN NA Utførelse av betongkonstruksjoner (NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner) Entreprenør NS-EN 206+NA Betong NS 3576 Armering NS-EN Element Produkt- og prøvestandardar 2 Materialprodusent

3 EUs byggevaredirektiv 1989 Construction Products Directive - CPD Grunnleggande krav: 1. Styrke og stabilitet 2. Sikkerhet ved brann 3. Hygiene, helse og miljø 4. Sikkerhet i bruk 5. Beskyttelse mot støy 6. Energiøkonomisering 7. Bærekraftig bruk av naturressursar 3

4 EUs byggevaredirektiv (CPD) er erstatta av: Construction Products Regulation CPR (Byggevareforordninga) Om overgangen står det at: Byggevareforordninga (CPR) bygger på dei same prinsipp som Byggevaredirektivet (CPD) frå CPR innfører nye krav til dokumentasjon av byggevarer. Terminologien er delvis endra og gjort meir presis. Frå 1. juli 2013 skulle dette vore sett i verk: Ytelseserklæring - Declaration of Performance (DoP) Kontaktpunkt for byggevarer - Product Contact Points Alle produkt med ytelseserklæring skal CE-merkast 4

5 Lov, forskrifter og standardar Plan og bygningslova (pbl) Forskrift om saksbehandling SAK 10 Godkjenning av foretak Saksbehandling Akseptert måte å oppfylle krav i lov og forskriftene på NS-EN underliggande standardar Teknisk forskrift TEK 10 Tekniske krav Sikring av at krav blir tilfredsstilt Veiledning Veiledning 5

6 NS-EN 1990:2002+NA:2008 Erstattar NS 3490 Inngår i serien av Eurokodar Alle Eurokodar er eit samla sett av reglar Berre Eurokodar gjeld frå mars 2010 Nasjonalt tillegg Kontroll og kompetanse for kontrollørar er ikkje oppdatert enno 6

7 NS-EN 1991:2002+NA:2008 Erstattar NS 3491 Består av fleire deler avhengig av type last Eigenvekt Nyttelast Brann Snø Vind osv Berre Eurokodar gjeld frå mars

8 NS-EN :2004+NA:2008 Erstattar NS 3473 Består av fleire deler avhengig av type konstruksjon Del 1-1 er allmenne reglar og reglar for bygningar Berre Eurokodar gjeld frå mars

9 NS-EN 13670:2009+NA:2010 Erstattar NS 3465 Heiter: «Utførelse av betongkonstruksjoner» Burde heitt: «Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner» Inneheld mykje som rådgivande må ha kjennskap til 9

10 NS-EN 206:2013+NA:2014 Omfattar materialet «Betong» Gir mellom anna reglar for spesifisering av betong Er revidert i 2013 Heiter NS-EN 206 Nytt Nasjonalt Tillegg ferdig hausten

11 Statens vegvesen Prosesskode 2:2014 Retningslinjer R762 Erstattar 2012-versjonen Revidert 2015, ny versjon på nettet i desse dagar Prosesskode 2 er SVVs etatsreglar Inneheld koding, mengdereglar og tekniske krav Viser i mange tilfelle til NS, men har også eigne krav Har SVV lov til å lage slike dokument i «konkurranse» med NS? 11

12 Produksjonsunderlaget Skal innehalde all informasjon som er nødvendig for at entreprenøren skal kunne bygge Er ofte mangelfull og av og til feil Dette er litt av bakgrunnen for dette kurset Skal konsentrere meg om «Produksjonsunderlaget» i resten av presentasjonen 12

13 Byggeindustrien fredag 7. februar Han seier at rådgivarar må kjenne til ALT som står i NSEN NA. Frå Kursdagane

14 Produksjonsunderlaget Definisjon 3.8 i NS-EN produksjonsunderlag dokumenter som omfatter alle tegninger, tekniske data og krav som er nødvendige for utførelse av et bestemt prosjekt MERKNAD Produksjonsunderlaget er ikke ett dokument, men settet av dokumenter som er nødvendige for utførelsen av arbeidet slik det gis fra den prosjekterende til entreprenøren. Det omfatter prosjektbeskrivelsen som er utarbeidet for å supplere og klargjøre kravene i denne europeiske standarden, i tillegg til å henvise til de nasjonale bestemmelsene som gjelder på det stedet der byggverket skal brukes Definisjon 3.15 i NS-EN prosjektbeskrivelse prosjektdokument som beskriver kravene som gjelder for det bestemte prosjektet 14

15 Kvar finn ein informasjon om produksjonsunderlaget? NS-EN NA Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN NA Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger NS-EN NA Utførelse av betongkonstruksjoner NS-EN NA Betong: Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar NS-EN ISO 3766 Byggetegninger. Forenklet tegningsmåte for armering i betong NS Byggetegninger - Tegninger for betongkonstruksjoner NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 15

16 NS-EN 1990 Punkt 2.1 gir grunnleggande krav for: Konstruksjonsmessig kapasitet (sikkerhet) Bestandighet Brukseigenskapar Brannpåkjenning med tanke på å oppnå tilstrekkeleg sannsynlighet for at det går bra Krava bør oppfyllast ved: Val av eigna materialar Fagmessig prosjektering og detaljering Fastsetting av kontrollprosedyrar for prosjektering, produksjon, utførelse og bruk som er eigna for det bestemte prosjektet 16

17 NS-EN 1990 Punkt 2.2 Pålitelighet Krav til pålitelighet kan vere forskjellig for forskjellige konstruksjonar og forskjellige deler av same konstruksjon. Pålitelighet blir definert i ulike nivå avhengig av konsekvens og ønska sikkerhet. Krav til pålitelighet etter NS-EN 1990 kan ein oppnå ved: a) Prosjektering etter NS-EN 1990 til NS-EN 1999 (Eurokodeserien) b) Hensiktsmessig utførelse og kvalitetssikrigstiltak 17

18 NS-EN 1990 Punkt 2.3 Dimensjonerende brukstid 18

19 NS-EN 1990 Tabell NA.A1(901) Eksempel på klassifisering av byggverk, konstruksjonar og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasse. Dette går direkte (nesten) over i utførelsesklasse. 19

20 NS-EN 1990 Produksjonsunderlaget Konsekvensklassar, pålitelighetsklassar og utførelsesklassar 20

21 NS-EN Står lite i Eurokode 2 om ting som skal vere med i produksjonsunderlaget Det som før stod i NS 3473 finst stort sett i dag i NS-EN Eksponeringsklassar er gitt både i NS-EN og i NS-EN 206. Bør vere med i produksjonsunderlaget, jfr punkt NA.8.5 i NA til NS-EN (herdetiltak) Krav til overdekning. Punkt (2) «Nominell overdekning skal være angitt på tegningene. Den er definert som en minste overdekning Cmin (se ) pluss et avvik ΔCdev (se ) som det skal tas hensyn til ved dimensjoneringen: Cnom = Cmin + ΔCdev» 21

22 NS-EN 206:2013+NA: Grunnleggande krav for eigenskapsdefinert betong Krav om samsvar med NS-EN 206 Fasthetsklasse Eksponeringsklasse (dei to neste kan erstatte denne) Bestandighetsklasse (NA) Om det skal brukast sulfatbestandig bindemiddel i sulfatmotstandsklasse SuR1 eller SuR2 (NA) Største nominelle kornstørrelse i tilslaget Kloridinnhaldsklasse Densitet for lett og tung betong Konsistensklasse eller tilsikta konsistens Tilleggskrav Mange eksempel på aktuelle krav lista opp 22

23 NS-EN NA har tre hovudfunksjonar: Å overføre til entreprenøren dei krav som vart sett ved prosjekteringa, dvs å vere kopling mellom prosjektering og utførelse Å gi eit sett av standardiserte tekniske krav til utførelsen ved bestilling av ein betongkonstruksjon Å tene som sjekkliste for den prosjekterande for å sikre at han gir entreprenøren all relevant teknisk informasjon for utførelsen. 23

24 NS-EN Omfang (1) Denne standarden forutsetter at produksjonsunderlaget angir alle spesifikke krav som er aktuelle for den bestemte konstruksjonen (4) Ytterligere, eller andre krav, bør vurderes og, om nødvendig, gis i produksjonsunderlaget ved bruk av: betong med lett tilslag; andre materialer (for eksempel fibere) eller delmaterialer; spesielle teknologier / innovative prosjekteringer. (5) (9)

25 NS-EN Produksjonsunderlaget Punkt Produksjonsunderlaget består normalt av: Referanse til NS-EN NA (pluss standardar denne kallar opp) Referanse til andre aktuelle europeiske standardar og europeiske tekniske godkjenningar Referanse til aktuelle nasjonale forskrifter og standardar, eksempelvis Statens Vegvesens Prosesskode 2 Ein prosjektbeskrivelse som informerer om korleis NS-EN NA skal brukast (val av klassar etc). prosjektbeskrivelse eksempelvis NS 3420-L Teikningar og eventuelle andre nødvendige dokument 25

26 Produksjonsunderlaget NS-EN NA refererer til Produksjonsunderlaget ca. 90 gonger. På desse stadene må den prosjekterande kome med supplerande opplysningar (når det er relevant). klassar av ulike slag meir detaljerte krav arbeidsteikningar 26

27 Produksjonsunderlaget Nasjonalt tillegg til NS-EN 13670: Standard Norge har fastsett krav på nasjonalt nivå til ca 30 av dei 90 stadene der standarden refererer til produksjonsunderlaget På dei resterande ca 60 punkta der standarden refererer til produksjonsunderlaget, må rådgivande ingeniør gjere val. Få av dei ca 60 punkta er relevante i alle tilfelle. Godt råd: Gå gjennom Nasjonalt Tillegg og merk av i hovudteksten på alle punkt der det er eit NA ved å skrive NA i margen. Det er NA som gjeld i Norge, der NA er formulert. 27

28 Produksjonsunderlaget Eksempel på referanse til produksjonsunderlaget med nasjonalt tillegg til NS-EN 13670: «4.2.2 Kvalitetsplan (1) Der det i produksjonsunderlaget er krevd en kvalitetsplan, skal denne være tilgjengelig på byggeplassen.» «NA Kvalitetsplan NA.4.2.2(1) Det kreves at det utarbeides en kvalitetsplan i utførelsesklasse 2 og 3, se også NS-EN 1990:2002/NA. MERKNAD Kvalitetsplanen skal sikre at alle aktiviteter planlegges og gjennomføres på en slik måte at krav i denne standard og produksjonsunderlaget blir oppfylt, og bør omfatte en oversikt over hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes for å løse de ulike oppgaver og sikre at personell har den nødvendige kompetanse.» 28

29 Produksjonsunderlaget Eksempel på referanse til produksjonsunderlaget utan nasjonalt tillegg til NS-EN 13670: «5.3 Prosjektering og montering av understøttelse for forskaling (1) Der det kreves i produksjonsunderlaget, skal det utarbeides en metodebeskrivelse som angir dimensjoneringsparametrene/klassen som er brukt, og som beskriver metoden for montering og demontering av midlertidige konstruksjoner, medregnet stempling. Den skal angi kravene for håndtering, justering, tilsiktet overhøyde, belastning, frigjøring, riving og demontering. (2) (3) (4) Der prosjekteringen av den ferdige permanente konstruksjonen forutsetter støtte av en del av konstruksjonen før andre deler eller støttekonstruksjoner, medregnet tilbakefylling, er på plass, skal slike krav angis i produksjonsunderlaget.» 29

30 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon A Produksjonsunderlag (1) Produksjonsunderlaget bør omfatte: a) Beskrivelse av alle produkter som skal brukes, med eventuelle krav til anvendelse av produktene. Denne informasjonen bør gis på tegningene og/eller i prosjektbeskrivelsen. b) Prosjektbeskrivelsen er et dokument som beskriver utførelsesklassene som skal brukes, eventuelle spesielle toleranser, krav til overflatebeskaffenhet osv. En sjekkliste over informasjon som kan tas med, er gitt i tabell A.1. Prosjektbeskrivelsen bør også omfatte alle krav til utførelsen av arbeider, dvs. rekkefølgen av arbeidene, midlertidige støtter, arbeidsprosedyrer osv.» 30

31 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon c) Konstruksjonstegninger, som gir all nødvendig informasjon, for eksempel: (1) konstruksjonens geometri; (2) mengde og plassering av armering og spennstål; (3) løfteinnretninger, vekter, innstøpningsgods osv. for prefabrikkerte betongelementer d) Der det er aktuelt, en montasjebeskrivelse for prefabrikkerte betongelementer. En montasjebeskrivelse bør omfatte: (1) montasjetegninger som består av plan og snitt som viser plasseringen og forbindelsene mellom elementene i den ferdige konstruksjonen; (2) krav til materialer og til kontroll på byggeplassen; (3) montasjeanvisninger med den nødvendige informasjon for håndtering, lagring, utplassering, justering, skjøting og ferdigstillelse (se 9.4, 9.5 og 9.6). 31

32 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon «A Produksjonsunderlag (2) Tabell A.1 gir en oversikt over informasjon som det kan være nødvendig å innarbeide i produksjonsunderlaget, avhengig av hva som er aktuelt, for at den skal være i samsvar med denne standarden.» Tabell A.1 stod før i NS 3473 Står no i NS-EN

33 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon Punkt Punkt Tekst 1 Omfang 1 (2) Angi alle spesifikke krav som er aktuelle for den bestemte konstruksjonen. 1 (4) Angi om nødvendig eventuelle tilleggskrav for betong med lett tilslag, andre materialer eller spesiell teknologi. 1 (5) Angi eventuelle krav til betongbygningsdeler som brukes som utstyr for utførelsen. 2 Normative referanser 2 (1) Oppgi alle relevante nasjonale standarder eller bestemmelser som gjelder på byggeplassen 3 Definisjoner 3.17 Definer referansesystemet for utstikking. 33

34 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 4 Produksjonsledelse 4.1 (1) Angi alle nødvendige tekniske opplysninger som skal tas med i produksjonsunderlaget. 4.1 (3) Angi krav til kvalifikasjon for personell. 4.1 (4) og (2) Angi nasjonale bestemmelser som må overholdes (3) Ta med prosedyre for endring av produksjonsunderlaget (3) Krav til fordeling av dokumenter (1) Angi om det kreves en kvalitetsplan (1) Angi omfanget av den spesielle dokumentasjonen, om nødvendig (5) Angi utførelsesklassen og hvem som er ansvarlig for kontrollen (6) Angi bestemmelser for kontrollpersonell (7) Angi mer detaljerte krav til kvalitetsstyringsordningen, om nødvendig (1) Fastsett kontroller og godkjenningsprøvinger av produkter som ikke har CEmerking eller tredjepartssertifisering. Tabell (1) Tabell 2 og tabell 3 Kontroller om omfanget til disse kontrollene er tilstrekkelig. Hvis ikke angi tilleggskrav. 4.4 (3) Angi prosedyre for retting av mulige avvik,om nødvendig. 34

35 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 5 Forskaling og understøttelse for forskaling 5.3 (1) og 5.4 (1) Angi om det skal utarbeides en metodebeskrivelse,om nødvendig. 5.3 (4) Angi krav til midlertidige støttekonstruksjoner, hvis aktuelt. 5.4 (5) Angi eventuelle krav til overflatebeskaffenhet. 5.4 (6) Angi eventuelle krav til spesielle overflater eller prøvepaneler. 5.4 (7) Angi eventuelle krav til midlertidig støtte av den permanente konstruksjonen. 5.5 (1) Angi eventuelle krav til spesiell forskaling (1) Krav til fylling av midlertidige hull osv. 5.7 (1) Krav til fjerning av forskaling og understøttelse for å unngå nedbøyninger. 5.7 (4) Angi rekkefølgen for fjerning av understøttelse og/eller reetablering av ny understøttelse der dette er aktuelt. 35

36 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 5.4 Prosjektering og installasjon av forskaling (5) Forskalingens innvendige overflate skal være ren. Hvis det i produksjonsunderlaget er stilt krav til de synlige betongoverflatene, skal forskalingens overflater behandles på en slik måte at man oppnår det utseendet som kreves. (6) Der prosjekteringen av den ferdige permanente konstruksjonen krever et bestemt utseende på betongoverflaten, skal dette angis i produksjonsunderlaget. (7) Der prosjekteringen av den ferdige permanente konstruksjonen forutsetter midlertidig understøttelse og/eller spesielle deformasjonskriterier, skal dette angis i produksjonsunderlaget. 36

37 Forskaling - Spesiell forskaling (pkt 5.5) Dersom det er krav om spesiell forskaling, skal det spesifiserast i produksjonsunderlaget. Tjennsvoll kirke ved Stavanger 37

38 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 6 Armering 6.2 (1) Angi typer av armering 6.2 (3) Angi tillatte typer av forankringer eller skjøteanordninger 6.2 (6) Angi krav til andre armeringsmaterialer enn stål, hvis det brukes. 6.3 (1) Framskaff bøyelister, eller angi at dette er en oppgave for entreprenøren. 6.3 (1) Hvis bøying ved temperaturer under -5 C er tillatt, spesifiser i så fall hvilke forholdsregler som skal tas. 6.3 (1) Angi om bøying ved oppvarming er tillatt. 6.3 (2) Angi dordiameter for bøying av stenger. 6.3 (3) Angi dordiameter for sveist armering og nett bøyd etter sveising. 6.3 (5) Angi eventuelle krav ved retting av bøyde stenger 6.4 (1) og 6.4 (2) Bestemmelser om sveising av armering. 6.4 (3) Angi om punksveising ikke er tillatt. 6.5 (1) Angi plasseringen av armeringen, inkludert overdekning, plasseringen av overlappinger og skjøter osv. 6.5 (2) Angi om det er tillatt å plassere armering som "løpemeter." 6.5 (3) Angi spesielle krav, hvis aktuelt. 6.5 (4) Angi nominell betongoverdekning, dvs. krevd minimumsoverdekning + den numeriske verdien av det tillatte minusavviket (ref. punkt 10 figur 3b) 38

39 Materialar (NS-EN pkt 6.2) Armeringsstål skal vere i samsvar med NS 3576 Armeringsstål. Mål og egenskaper, og kvart produkt skal kunne identifiserast eintydig. Denne standarden er delt i følgjande fire deler: NS : NS : NS : NS : NS : Kamstenger B500NA Kamstenger B500NB Kamstenger B500NC, som er den mest vanlege i Norge i dag. Sveiste armeringsnett Rustfritt armeringsstål NS-EN gir reglar for klassifisering og prøvemetodar, ikkje krav til eigenskapar. Sertifikat for stålet frå stålverk skal foreligge. 39

40 Plassering av armeringsjern 10 mm 10 mm 40

41 Nominell overdekning Skal stå i produksjonsunderlaget!! NS-EN C n = C min + Δ (minus) NS-EN

42 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 7 Forspenning 7.1 (2) Krav til installasjon av etterspenningssystemer og kvalifikasjoner for personell som skal utføre installasjonen (1) Krav til etterspenningssystemet (1) Angi krav til spennstålet (2) Angi om alternativer til spennstålet er tillatt, og kravene (2) Beskrivelse av understøttelsen av spennenheter (1) Bestemmelser for montering av spennenheter (3) Angi om sveising av lokale forankringssoner, forankringsplater og punktsveising av perforerte plater er tillatt (3) Angi oppspenningshoder og passive forankringer / dødforankringer (6) Krav med hensyn til betongens minste trykkfasthet ved overføring av forspenning til konstruksjonen (1) Tiltak i tilfelle det ikke er mulig å oppnå spesifisert forlengelse av førspente spennenheter (1) Tiltak i tilfelle det ikke er mulig å oppnå spesifisert forlengelse av etterspente spennenheter. 42

43 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 8 Støping 8.1 (1) Kontroller at alle de nødvendige betongegenskapene er angitt i samsvar med NS-EN og gjeldende nasjonale standarder eller bestemmelser på stedet der betongen skal brukes. 8.1 (3) Angi minste øvre kornstørrelse, D, for betongen. 8.2 (1) Angi om det er nødvendig med en støpeplan. 8.2 (2) Angi om det er nødvendig med en prøvestøping. 8.2 (4) Angi krav til skjøter i konstruksjonen der det er aktuelt. 8.2 (6) Angi om det er nødvendig med en økt overdekning av armeringen ved støping direkte mot grunnen. 8.3 (4) Angi om det skal tas prøver. 8.3 (5) Angi om det er tillatt med kontakt med aluminiumslegering, for eksempel aluminium (1) Hvis det brukes sprøytebetong, skal produksjonsunderlaget være i samsvar med NS-EN

44 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 8 Støping (forts) (2) Hvis det brukes glideforskaling, skal detaljprosjekteringen og utstyret som brukes, passe sammen (1) Spesifiser spesielle krav til undervannsstøping, metode osv., hvis aktuelt (2) Hvis betongen skal støpes i vann, skal detaljprosjekteringen og støpemetoden passe sammen. 8.5 (2) Angi om det er behov for å beskytte betongen mot aggressive stoffer i en tidlig fase. 8.5 (7) Angi herdeklassen som skal brukes. 8.5 (8) Angi om det er spesielle krav til herding. 8.5 (16) Angi om det er nødvendig med spesielle tiltak for å redusere risikoen for temperaturriss. 8.8 (1) Angi mulige krav til overflater. 44

45 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 9 Utførelse med prefabrikkerte betongelementer 9.1 (2) Spesifiser de prefabrikkerte betongelementene som skal brukes (1) og (3) Angi spesielle krav til håndtering, lagring, beskyttelse og plassering (3) Angi eventuelle krav til produktidentifikasjon (1) Krav til plassering og korreksjoner (4) Beskrivelse av montasjen, hvis aktuelt. 9.6 Byggeplassarbeider som er nødvendige for ferdigstillelse (1) Detaljprosjektering av konstruktive forbindelser (2) Angi akseptable spesifikke teknologier (3) Angi krav til forbindelser, innstøpningsgods for skjøteanordninger og sveiste konstruktive forbindelser. 45

46 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon 10 Geometriske toleranser 10.1 (2) Angi om toleranseklasse 2 gjelder (og hvor) (2) og 10.1 (4) Angi eventuelle spesielle toleranser og hvilke bygningselementer som disse gjelder for (3) Angi om toleransekravene i tillegg G ikke gjelder (4) og 10.1 (5) Angi om sammensatt byggtoleranse gjelder og med hvilken toleranse, hvis det avviker fra ± 20 mm 10.1 (6) Angi krav til oppleggsflater med fullstendig kontakt (7) Angi toleranser for konstruksjonsdeler som skal støpes i vann (10) Angi mulige krav til kombinasjonen av konstruksjonstoleranser og nedbøyinger i konstruksjonen (3) Angi eventuelle krav til sekundærlinjene. 46

47 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar 10.1 Generelt (1) Den ferdige konstruksjonen skal være innenfor de tillatte største avvikene for å unngå skadelige virkninger på: a) bæreevne og stabilitet ved midlertidig og permanent bruk; b) bruksegenskapene for byggverket; c) montasjeforenlighet for oppføring av konstruksjonen og de ikke-bærende komponenter. Avvik fra det spesifiserte toleranseområdet skal håndteres i samsvar med 4.4. Små avvik som ikke har vesentlig konsekvens på egenskapene til den ferdige konstruksjonen, kan ses bort fra. 47

48 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar 10.1 Generelt (2) Dette punktet inneholder typer av geometriske avvik for bygningskonstruksjoner. De kan også, hvor det er aktuelt, anvendes for anleggskonstruksjoner eller endres i produksjonsunderlaget. Numeriske verdier er gitt for konstruksjonstoleranser, dvs. toleranser som påvirker konstruksjonssikkerheten. To klasser er angitt for geometriske konstruksjonstoleranser. Med mindre annet er angitt i produksjonsunderlaget, gjelder toleranseklasse 1. 48

49 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar 10.1 Generelt (3) Verdier for tillatte geometriske avvik når det gjelder bruksegenskaper og montasjeforenlighet kan være gitt i produksjonsunderlaget. Anbefalte verdier er gitt i informativt tillegg G. Med mindre annet er angitt, gjelder toleransene gitt i tillegg G. (4) Alle krav for spesielle toleranser skal identifiseres i produksjonsunderlaget, og følgende informasjon skal være gitt: a. Eventuelle avvik frå tillatte avvik i NS-EN b. Eventuelle andre typar avvik og tillatte verdiar c. Om spesielle toleransane gjeld for heile konstruksjonen d. Om «sammensatt byggtoleranse» gjeld og eventuelle avvik 49

50 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar I NS 3420 Del LG, punkt d) heiter det: d1) Toleransene skal tilfredsstille toleranseklasse 1 i NS-EN NA med unntak av innvendige vegger i bygninger, se punkt d2) under. d2) Innvendige vegger av betong i bygninger skal tilfredsstille relevante toleransekrav i NS , punkt 4, d). Dette betyr generelt at toleransekrava i NS-EN gjeld, bortsett frå innvendige vegger i bygningar. Dette er for å sikre seg at helning og planhet blir tilfredsstillande med tanke på brukseigenskapar. Det er til dømes ikkje enkelt å møblere inntil ein vegg som er for mykje ute av lodd. Krava i NS , punkt 4, d) er strengare enn tilsvarande krav i NS-EN

51 Tillegg A Veiledning om dokumentasjon - Toleransar Vidare heiter det i NS 3420-LG, punkt y): y1.2) Toleransekravene i NS-EN NA er konstruksjonstoleranser og gir, for dekker, ikke alltid godt nok resultat til å tilfredsstille normalkravene til ferdig overflate i henhold til NS , punkt 4, d). Dersom dette er ønskelig, må det tas med poster for etterbehandling som sikrer dette (se LP1 for sliping eller TA for avretting/sparkling) eller spesifiseres andre toleransekrav. Dette er tatt med som ei påminning om at toleransekrava for betongarbeida ofte ikkje tilfredsstiller dei krav som gjeld for maling og belegg. I slike tilfelle må det spesifiserast eit mellomarbeid, og ein prisbærande post for slikt arbeid. Vi har ofte sett eksempel på at dette blir gløymt av den prosjekterande, og det har lett for å medføre diskusjonar om kven som er ansvarleg for kostnadene med dette mellomarbeidet. 51

52 Innhald i tekstfelt på teikningar Frå forslag til NBP 8 som er under arbeid Grunnlag for prosjektering (NS-EN NA) (Eventuelt krav frå SVV, JBV osv.) Grunnlag for utførelse (NS-EN NA) (Eventuelle krav frå SVV, JBV osv.) Fasthetsklasse for betong (NS-EN 206+NA) Eksponeringsklasse (NS-EN NA) Bestandighetsklasse (NS-EN 206+NA) Kloridklasse (NS-EN 206+NA) Tilslagets største tillatte diameter Dupper (NS-EN 206+NA) Teknisk klasse for armeringsstål (NS 3576 del 1-5) Nominell armeringsoverdekning (NS-EN NA) Tillatte avvik for armering (NS-EN NA) Utførelsesklasse (NS-EN 1990+NA) Toleranseklasse (NS-EN NA ev. andre) Oversikt over forkortelsar som blir brukt (eks. OK, UK osv) Eventuelt: Kategori for muffeskøyt (ISO ) Sulfatmotstandsklasse (NS-EN 206+NA) Eventuelle andre tilleggskrav (NS-EN 206+NA, ev. andre) Om teikning berre gjeld for armering eller også for formteikning 52

53 T A K K Magne Maage E-post: Tlf:

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS Kven er det krav om kompetanse for? Sertifiseringsordningar (BOR og NSF)

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT Marita Gjerde 01.02.2017 Ose Ingeniørkontor AS Innhald 1. GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET:... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Prosjekterende og sidemannskontrollerende

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde

Betongkonstruksjoner. 6. og 7. januar. Praktisk betongdimensjonering. Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Skriv inn formel her. 6. og 7. januar Praktisk betongdimensjonering (11) Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde Betongkonstruksjoner Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar STØYPING (6B) Magne Maage Skanska Norge AS Januar 2011 1 Krav til betong etter NS-EN 206-1 NS-EN 13670 pkt 8.1: (1) Betongen

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge NS-EN 1090-2 Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner Roald Sægrov Standard Norge Felles europeiske standarder NS-EN 1090-2, gjeldende f.o.m Oktober 2008 NS 3464 trekkes tilbake f.o.m 1. april

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

Tegnings- og fordelingsliste

Tegnings- og fordelingsliste Tegnings- og fordelingsliste Stokkamyrveien 3, Inngang Vest 433 Sandnes Tlf 5 22 46 00 multiconsult.no Oppdragsgiver: Statens vegvesen Prosjekt: Forsendelsenr: Bruvedlikehold Nord Rogaland MC-0 Dato: 06.02.205

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

Status på utgivelse av Eurokoder

Status på utgivelse av Eurokoder Nye Eurokoder. Status Ståldag 2008 Gunnar Solland, Det e Veritas Onsdag 29. oktober, Grand Hotel, Oslo Status på utgivelse av Eurokoder I det følgende vil status på de viktigste standardene vedrørende

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.

Dokumentplan. Gand videregående skole. Oppdragsgiver: 215942. Prosjekt: Dok.nr. Tittel Dato Rev. Side 1 av 3. Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09. Dokumentplan Oppdragsgiver: 215942 Prosjekt: Gand videregående skole Rev./ Forsendelsenr 01 Dato: 24.09.2013 Prosjektnr: 215942 f = fullformattegning n = nedfotografert fra A1/A0 til A3/A2 Dok.nr. Tittel

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Tunneler/Prosjektering og bygging/vann- og frostsikring Fra Teknisk regelverk utgitt 27. august 2013 < Tunneler Prosjektering

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg

Kursdagane 2009 Feilfrie bygg 1 Kursdagane 2009 Feilfrie bygg Arvid Dalehaug Institutt for bygg, anlegg og transport Faggruppe for bygnings- og materialteknikk Feilfrie bygg, opplæringsbehov og mål. 2 Kunnskapar om byggeteknikk Kva

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato:

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato: KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY Utgave: 1 Dato: 2017-01-03 KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSEKAI BORGUNDØY 1 DOKUMENTINFORMASJON KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: Gyldig til: 26.11.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

2014-03-03. Yngres Betongnettverk 27. februar 2014

2014-03-03. Yngres Betongnettverk 27. februar 2014 Yngres Betongnettverk 27. februar 2014 Korleis har krava til bestandighet mhp krav til masseforhold og overdekning endra seg dei siste 100 åra? Kva konsekvensane har dette hatt? Kva er dei største suksessane

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Bestandighet, krav til betongen og eigenskapar

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Byggverkets livsløp - de ulike fasene E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi B Detalj- prosjektering C U6ørelse D Bruk A: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 1 GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 11 Krav til prosjektering og gjennomføring av montasje Offentlige krav til planprosessen Byggebransjen står for en stor del av verdiskapningen i samfunnet, mange

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Sikkerhet i byggefasen (5) Foreleser: Harald

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Funksjonskrav Ytelser Tekniske løsninger Standard Risikoanalyse NS 3901,

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN )

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN ) Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-1) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner... 3 Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?...

Detaljer

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Dr. ing. Thore Hagberg 1 KONSEPTET FOR EN 1090 EN 1090 består av tre deler, med hovedtittel: Utførelse av

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Bygg produktforskriften

Bygg produktforskriften Bygg produktforskriften Obligatorisk 1. juli 2013 -merking CE-merking er et pass som gjør at et produkt kan plasseres lovlig på markedet i noen medlemsland. Fra 1. juli 2013 starter CE-merkingen som skal

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

TEKNISK SPESIFIKASJON

TEKNISK SPESIFIKASJON JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav 16.02.07 ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato 16.02.2007 Utarb.

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

ANMERKNINGER 450 000 1. TEGNINGEN ANGIR FORM AV FUNDAMENTER FOR LEKETUNNEL OG MINIDOMENE. OVERKANT AV FUNDAMENTET TIL TUNNELEN VIL VARIERE MED +/- 00mm. HORISONTAL OVERFALTE.. FOR FESTE MELLOM FUNDAMENTER

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

(9) Mottak og utstøping

(9) Mottak og utstøping (9) Mottak og utstøping Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 8 Støping 8.1 Krav til betong (1) Betongen

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2512 Utstedt: 11.09.2007 Revidert: Gyldig til: 11.09.2012 Side: 1 av 5 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc BSF og BCC bjelkeforbindelser

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Veiledning til Byggevareforordningen

Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til Byggevareforordningen Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til byggevareforordningen Dette kapittelet gjengir den norske

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll

Teknisk kvalitetskontroll Teknisk kvalitetskontroll Kritiske prosesser - BETONG Ved Reidar Kompen Formål med kontroll Avdekke behov for korreksjon av produksjonen mens det ennå er tid, før uopprettelige konsekvenser Dokumentere

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer