(12) Entreprenørens kontrollomfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Entreprenørens kontrollomfang"

Transkript

1 (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1

2 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger (1) Denne europeiske standarden forutsetter at: a) det foreligger fullstendig prosjektering av konstruksjonen b) det er en prosjektledelse som har ansvaret for å overvåke at arbeidene blir utført slik at konstruksjonen oppfyller kravene Ovennevnte må være på plass for å kunne planlegge kvalitetssikringen (egenkontrollen) 2

3 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger forts. 2) Der det brukes prefabrikkerte elementer, forutsettes det i tillegg følgende: a) at det foreligger en prosjektering av de prefabrikkerte elementene i samsvar med aktuelle standarder; b) at prosjekteringen av de prefabrikkerte elementene og de delene av konstruksjonen som utføres på byggeplassen, er koordinert; c) at det foreligger en montasjebeskrivelse for de prefabrikkerte delene; Ovennevnte må være på plass for å kunne planlegge kvalitetssikringen (egenkontrollen) 3

4 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger forts. 4) Det forutsettes at entreprenøren følger nasjonale forskrifter og standarder for eksempel når det gjelder: a) kvalitetsstyring; b) kvalifikasjoner for personellet som utfører de forskjellige aktivitetene som omfattes av denne standarden; c) helse- og sikkerhetsaspekter ved byggearbeidene; d) miljøaspekter 4

5 4 Produksjonsledelse 4.2 Dokumentasjon Produksjonsunderlag 1) Før utførelsen og noen del av arbeidene starter, skal produksjonsunderlaget for de aktuelle arbeidene være fullstendig og tilgjengelig 5

6 4 Produksjonsledelse Produksjonsunderlag (forts.) 2)Følgende elementer skal omfattes av produksjonsunderlaget: a) En referanse til denne europeiske standarden og, hvis det er utgitt, det nasjonale tillegget; b) En referanse til andre europeiske standarder og europeiske tekniske godkjenninger; c) En referanse til aktuelle nasjonale forskrifter og standarder; d) En prosjektbeskrivelse som inneholder informasjon om krav til det aktuelle prosjektet og som er utarbeidet for å supplere og oppfylle kravene i dokumentene oppført ovenfor; e) Tegninger og andre tekniske dokumenter som er nødvendige for utførelsen 6

7 4 Produksjonsledelse Produksjonsunderlag (forts.) MERKNAD: Informativt tillegg A, tabell A,1 inneholder en sjekkliste med krav og opplysninger som eventuelt må innarbeides i produksjonsunderlaget der det er aktuelt. Informativt tillegg H gir veiledning om innholdet i et nasjonalt tillegg til denne standarden. Et nasjonalt tillegg kan dekke alle områdene som omtales som åpne for spesifikasjon i produksjonsunderlaget 7

8 Tillegg A (informativt) Veiledning om dokumentasjon A Produksjonsunderlag (1) Produksjonsunderlaget bør omfatte: a) Beskrivelse av alle produkter som skal brukes, med krav til anvendelsen av produktene. Denne informasjonen bør gis på tegningene og/eller i prosjektbeskrivelsen b) Prosjektbeskrivelsen er et dokument som beskriver utførelsesklassene som skal brukes, eventuelle spesielle toleranser, krav til overflatebeskaffenhet osv. En sjekkliste over informasjon som kan høre med er gitt i tabell A1. Produksjonsbeskrivelsen bør også omfatte alle krav til utførelsen av arbeider, dvs. rekkefølgen av arbeidene, midlertidige understøttelser/avstivninger, arbeidsprosedyrer osv. 8

9 NA.4.2 Dokumentasjon NA Kvalitetsplan NA.4.2.2(1) Det kreves at det utarbeides kvalitetsplan i utførelsesklasse 2 og 3, se også NS-EN 1990:2002/NA. MERKNAD Kvalitetsplanen skal sikre at alle aktiviteter planlegges og gjennomføres på en slik måte at krav i denne standarden og produksjonsunderlaget blir oppfylt, og bør omfatte en oversikt over hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes for å løse de ulike oppgaver og sikre at personell har den nødvendige kompetanse. 9

10 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Utførelsesklasser (1) Ledelse og kontroll av arbeidet skal sikre at konstruksjonen utføres i samsvar med produksjonsunderlaget (2) Kontroll i denne sammenhengen betyr å verifisere samsvar for egenskapene til produkter og materialer som blir brukt, samt kontroll av utførelsen av arbeidet (3) Kravene til kvalitetsstyring er gitt ved bruk av én av følgende tre klasser, der graden av strenghet øker fra klasse 1 til klasse 3: a) utførelsesklasse 1; b) utførelsesklasse 2; c) utførelsesklasse 3. 10

11 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Utførelsesklasser (forts.) (4) Utførelsesklassen kan vise til hele konstruksjonen, til deler av konstruksjonen eller til bestemte materialer/teknologier som brukes ved utførelsen. (5) Utførelsesklassen som skal brukes, skal være angitt i produksjonsunderlaget. (6) Denne europeiske standarden omhandler ikke bestemmelser knyttet til graden av uavhengighet for personellet som utfører kontrollen. (7) Ytterligere detaljer om kravene til kvalitetsstyringssystemet ut over det som angis i dette dokumentet, kan være angitt i produksjonsunderlaget. MERKNAD Informativt tillegg B gir veiledning om kvalitetsstyring 11

12 Tillegg B (informativt) Veiledning om kvalitetsstyring B Utførelsesklasser 1) Overvåking og kontroll er deler av kvalitetsstyringen. 2) De tre utførelsesklassene gir mulighet til å angi nødvendig omfang av kvalitetsstyring ut fra konstruksjonens/konstruksjonsdelens viktighet, og hvor kritisk utførelsen er for dennes evne til å fylle sin funksjon. Utførelsesklasse 1 bør bare brukes for konstruksjoner der konsekvensene i tilfelle feil er små eller ubetydelige. 12

13 Tillegg B (informativt) Veiledning om kvalitetsstyring B Utførelsesklasser (forts.) 3) Utførelsesklassene omfatter krav til kontroll og, avhengig av det aktuelle nasjonale tillegget eller produksjonsunderlaget, krav til kvalitetsplanlegging som fokuserer på organisasjonsmessige tiltak og tildeling av ressurser og personell. 4) De tre utførelsesklassene gitt i er knyttet til de tre nivåene med pålitelighetsdifferensiering som er gitt i NS-EN 1990:2002, tillegg B. 5) Omfanget av kontrollen som skal gjennomføres, skal være i samsvar med nasjonale forskrifter og skal være angitt i produksjonsunderlaget ved å velge passende utførelsesklasse. 13

14 4 Produksjonsledelse Kontroll av materialer og produkter (1) Kravene til kontroll er angitt i tabell 1 for samsvar med produksjonsunderlaget Tabell 1 Kontroll av materialer og produkter Emne Utførelsesklasse 1 Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3 Materialer for stillas, forskaling og understøttelse a I samsvar med 5.1 og 5.2 Armeringsstål a I samsvar med 6.2 Komponenter i forspenningssystemet a Skal ikke brukes i denne klassen I samsvar med 7.2 Fersk betong; a, c fabrikk- eller byggeplassblandet Andre komponenter a, b I samsvar med 8.1 og 8.3 Ved mottak av fabrikkblandet betong skal det foreligge en følgeseddel I samsvar med produksjonsunderlaget Prefabrikkerte deler a I samsvar med 9.2 og 9.3 Kontrollrapport Kreves ikke Kreves a Produkter som er CE-merket eller som er sertifisert av et godkjent sertifiseringsorgan, skal kontrolleres mot følgeseddelen og kontrolleres visuelt. Ved tvil skal det foretas ytterligere kontroll for å kontrollere at produktet samsvarer med spesifikasjonen. Andre produkter skal kontrolleres og gjennomgå godkjenningsprøvinger som angitt i produksjonsunderlaget. b c For eksempel innstøpte stålkomponenter osv. Hvis det brukes foreskreven betong, skal de relevante egenskapene kontrolleres ved prøving. 14

15 4 Produksjonsledelse Kontroll av materialer og produkter (1) Kravene til kontroll for samsvar med produksjonsunderlaget er angitt i tabell 2 og tabell 3 Tabell 2 Emner for kontroll av utførelse Emne Utførelsesklasse 1 Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3 Stillas, forskaling og understøttelse I samsvar med kravene i 5 Innstøpingsgods I samsvar med kravene i 5.6 Ordinær armering I samsvar med kravene i 6 Spennarmering Transport på byggeplassen og støping og herding av betong Montasje av prefabrikkerte elementer Skal ikke brukes i denne klassen I samsvar med kravene i 8 I samsvar med kravene i 9 I samsvar med kravene i 7 15

16 Identitetsprøving etter NS-EN (utvidet kontroll/uavhengig kontroll) 16

17 4 Produksjonsledelse Kontroll av utførelse Tabell 3 Type kontroll og dokumentasjon av denne Utførelsesklasse 1 Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3 Type kontroll Visuell kontroll og målinger på stikkprøvebasis Visuell kontroll og systematiske og regelmessige målinger av viktige arbeider Visuell kontroll Detaljert kontroll av alle arbeider som er av betydning for bæreevnen og bestandigheten til konstruksjonen Part som utfører kontrollen Operatørens egenkontroll (basiskontroll) Kontroll i samsvar med entreprenørens prosedyrer (intern systematisk kontroll) Mulige tilleggskrav i produksjonsunderlaget Operatørens egenkontroll (basiskontroll) Kontroll i samsvar med entreprenørens prosedyrer (intern systematisk kontroll) Tilleggskrav som angitt i produksjonsunderlaget Omfang Alle arbeider I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en systematisk og regelmessig kontroll av arbeidene I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en systematisk og regelmessig kontroll av arbeidene Kontrollrapport Kreves ikke Kreves "Som bygd"-geometri Kreves ikke I samsvar med produksjonsunderlaget 17

18 Tillegg B (informativt) Veiledning om kvalitetsstyring B Kontroll av materialer og produkter B Kontroll av utførelse 1) En kontrollplan bør, for hvert kontrollpunkt, angi: a) kravene; b) referansene til standarden og produksjonsunderlaget; c) metoden for kontroll, overvåking eller prøving; d) definisjonen av kontrollområde; e) hyppigheten av kontroll, overvåking eller prøving; f) godkjenningskriteriene; g) dokumentasjonen; h) ansvarlig kontrollør; i) eventuelt andre parters medvirkning i kontrollen 2) En kontrollplan kan utarbeides som en oversiktstabell med referanser til kontrollprosedyrer og instruksjoner som gir detaljene for kontroll, overvåking og prøving. 18

19 Tillegg B (informativt) Veiledning om kvalitetsstyring B.4.3.2, B (forts.) 3) En kontroll slik den er beskrevet i dette og de følgende punktene, oppfyller normalt kravene i denne standarden med hensyn til omfanget av kontroll. a) Kontroll i utførelsesklasse 1 er en kontroll som kan utføres av den som utførte arbeidet. Dette innebærer en kontroll som skal utføres på alt arbeid som utføres basiskontroll. b) For kontroll i utførelsesklasse 2 bør det være, i tillegg til basiskontroll, en intern systematisk og regelmessig kontroll med faste rutiner internt i selskapet som utfører arbeidet en intern systematisk kontroll. c) For kontroll i utførelsesklasse 3 kan det i tillegg til basiskontroll og den interne systematiske kontrollen som utføres av entreprenøren, være nødvendig med en utvidet kontroll i samsvar med nasjonale forskrifter og/eller produksjonsunderlaget. Denne utvidede kontrollen kan utføres av et annet selskap en uavhengig kontroll. 19

20 Tillegg B (informativt) Veiledning om kvalitetsstyring B.4.3.2, B (forts.) 4) For konstruksjoner i utførelsesklasse 3 bør den interne systematiske kontrollen omfatte alle betongarbeider av betydning for konstruksjonens bæreevne og bestandighet. Dette omfatter kontroll av forskaling, armering, rengjøring før støping, betong, støping og herding, forspenning, injisering osv. Der det er krav om utvidet (eller uavhengig) kontroll, bør denne minst ha et omfang som det som er beskrevet for den interne systematiske kontrollen i utførelsesklasse 2, se (5) nedenfor 5) For konstruksjoner i utførelsesklasse 2 bør den interne systematiske kontrollen omfatte en kontroll av alle betong- og armeringsarbeider for viktige konstruksjonsdeler som bjelker og søyler. For andre konstruksjonsdeler bør det foretas stikkprøvekontroll i et omfang som avhenger av konstruksjonsdelenes betydning for bæreevne og bestandighet. 6) For konstruksjoner av prefabrikkerte betongelementer kontrolleres utførelsen av alle lastbærende opplegg og fuger i bæresystemet 20

21 NA.4.3 Kvalitetsstyring NA.4.3.1(1) det skal foreligge et kvalitetssystem som oppfyller og utfyller bestemmelsene i NS-EN 1990:2002/NA. Kvalitetssystemet skal gi bestemmelser og rutiner for kontroll avhengig av utførelsesklasse som gitt i tabell 1 og tabell 2, og der omfanget av utførelseskontroll er minst som angitt i tabell NA.3. MERKNAD Det bør være tilstrekkelig organisatorisk avstand mellom utført produksjon og utførelsen av kontroll til at kontrollen får en reell funksjon i overensstemmelse med intensjonene i NS-EN 1990:2002/NA om to par øyne. NA.4.3.1(7) Punktene (7a) til (7f) gir utfyllende bestemmelser. (7a) Arbeidene skal utføres i Utførelsesklasse 1, 2 eller 3, som angitt i produksjonsunderlaget. Konstruksjonsdeler med Etteroppspente armering skal utføres i Utførelsesklasse 3 MERKNAD Utførelsesklasse 1, 2 og 3 tilsvarer, grovt sett, det som en i Norge tidligere har vært betegnet Utførelse i kontrollklasse Begrenset Kontroll, Utførelse i kontrollklasse Normal Kontroll og Utførelse i kontrollklasse Utvidet Kontroll 21

22 NA.4.3 Kvalitetsstyring (7b) Kontrolleder for den utførendes interne systematiske kontroll skal: - sørge for at det utarbeides kontrollplaner med tilhørende prosedyrer og sjekklister når det gjelder de aktivitetene som omfattes av denne standarden, i henhold til: produksjonsunderlaget for prosjektet bestemmelsene i punkt 4 nasjonalt tillegg til punkt 4 - sørge for at planlagt kontroll blir gjennomført og dokumentert - sørge for at kontrollører har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper for det arbeidet de skal utføre - ved pågående arbeider å være til stede i den utstrekning det er nødvendig for å påse at arbeidet blir utført og kontrollert etter gjeldende kontrollplaner 22

23 NA.4.3 Kvalitetsstyring (7c) Der kontrolleder delegerer deler av sine oppgaver, skal kontrollplanene for alle arbeider være koordinert og inngå i den samlede dokumentasjonen for utført kontroll i prosjektet. (7d) Der deler av arbeidene utføres av underentreprenører, skal hovedentreprenørens kontrolleder sørge for at underentreprenørens interne systematiske kontroll er koordinert med hovedentreprenørens kontrollplaner, og at underentreprenørens planlagte kontroll gjennomføres og dokumenteres, og inngår i den samlede dokumentasjonen for utført kontroll i prosjektet. 23

24 NA.4.3 Kvalitetsstyring (7e) De kontrollører som utfører intern systematisk kontroll, skal utføre kontroll i det omfang og etter de krav og metoder som er beskrevet i kontrollplanene. Kontrolløren skal sørge for at all dokumentasjon blir samlet i henhold til kontrollplanene. (7f) Den utførende skal legge til rette slik at de som skal utføre eventuell kontroll i regi av byggherren, kan utføre sitt arbeide. MERKNAD Den utførende skal holde den som forestår utvidede kontroll i regi av byggherren informert, legge til rette for adkomst osv., og i god tid varsle når kontroll kan utføres. 24

25 NA.4.3 Kvalitetsstyring NA Kontroll av utførelse NA.4.3.3(1) Kontroll av utførelse skal utføres med et omfang minst som angitt i tabell NA.3 25

26 NA Kontroll av utførelse Tabell NA.3 Type kontroll og dokumentasjon av denne Utførelsesklasse 1 Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3 Type kontroll Visuell kontroll og målinger på stikkprøvebasis Visuell kontroll og systematiske og regelmessige målinger av viktige arbeider Visuell kontroll. Detaljert kontroll av alle arbeider som er av betydning for bæreevnen og bestandigheten til konstruksjonen Part som utfører kontrollen Operatørens egenkontroll (Basiskontroll) Operatørens egenkontroll (Basiskontroll) Kontroll i samsvar med entreprenørens prosedyrer (intern systematisk kontroll) Operatørens egenkontroll (Basiskontroll) Kontroll i samsvar med entreprenørens prosedyrer (intern systematisk kontroll) Kontroll i regi av byggherren Kontroll i regi av byggherren 26

27 Tabell NA.3 Type kontroll og dokumentasjon av denne Utførelsesklasse 1 Omfang Alle arbeider I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en systematisk og regelmessig kontroll av arbeidene. Den skal omfatte alle betong- og armeringsarbeider for særlige viktige konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For øvrige konstruksjonsdeler foretas stikkprøvekontroll i et omfang avhengig av delenes betydning for konstruksjonens bæreevne og bestandighet. For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer kontrolleres utførelsen av alle lastbærende opplegg og fuger i bæresystemet. Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3 Kontroll i byggherrens regi skal minst bekrefte at den utførendes interne systematiske kontroll blir utført og dokumentert. I tillegg til basiskontrollen skal det utføres en systematisk og regelmessig kontroll av arbeidene. Den skal omfatte alle betong- og armeringsarbeider for konstruksjonens bæreevne og bestandighet. Dette omfatter kontroll av forskaling, armering, rengjøring før støp, betong, utstøping og herdetiltak, oppspenning, injisering osv. For konstruksjoner av prefabrikkerte elementer kontrolleres utførelsen av alle lastbærende opplegg og fuger i bæresystemet. Kontroll i byggherrens regi skal omfatte kontroll av alle betong- og armeringsarbeider for særlige viktige konstruksjonsdeler som søyler og bjelker. For øvrige konstruksjonsdeler foretas stikkprøvekontroll i et omfang avhengig av delenes betydning for konstruksjonens bæreevne og bestandighet. Kontrollen skal bekrefte at den utførendes interne systematiske kontroll blir utført og dokumentert. 27

28 Tabell NA.3 Type kontroll og dokumentasjon av denne Kontrollrapport Som bygd geometri Utførelsesklasse 1 Kreves ikke Kreves ikke Kreves Utførelsesklasse 2 Utførelsesklasse 3 I samsvar med produksjonsunderlaget MERKNAD Det er her angitt bestemmelser om minste omfang av kontroll i byggherrens regi. Øvrige bestemmelser om denne kontrollformen, inklusive krav om kompetanse, vil være gitt i NS-EN 1990/NA. Denne kontrollformen var tidligere betegnet uavhengig kontroll, den termen vil kun bli benyttet i forbindelse med krav om obligatorisk uavhengig kontroll i henhold til byggeforskriftene. 28

29 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Generelle krav, Utførelsesklasse 1, 2 og 3: Kompetanse hos utførende foretak skal dokumenteres (NA) Basiskontroll (visuell kontroll av alt arbeid (håndverkerkontroll) og målinger på stikkprøvebasis) Utførende foretak skal ha prosjektspesifikt kvalitetssystem tilpasset utførelsesklassen (NA) Kontrollplan skal utarbeides (ikke utførelsesklasse 1) Dokumentasjon av utført kontroll (ikke utførelsesklasse 1) 29

30 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Forskaling: Aktuelle elementer å kontrollere visuelt eller ved måling: forskalingshud (hindre oppsug av vann, renhet og kvalitet) tetthet av forskaling utsparinger (dimensjon og posisjon) understøttelse geometri (posisjon, dimensjon) avstivninger og stag rivetidspunkt for forskaling fastsettes på grunnlag av betongens fasthetsutvikling Utførelsesklasse 2: kritiske Utførelsesklasse 3: regelmessig bestandighet Visuell kontroll + systematisk og regelmessig av arbeider Visuell kontroll + systematisk og detaljert med hensyn på bæreevne og 30

31 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Armering: Aktuelle elementer å kontrollere visuelt eller ved måling: søyler (vertikalarmering og bøyler) bjelker (horisontalarmering og bøyler) konsoller pelehoder skjøtearmering mellom dekker og vegger fordelingsarmering mellom søyler/dekker, bjelker/dekker armering i utkragede plater/dekker armering gjennom kuldebrobrytere kraftoverførende sveiser Utførelsesklasse 2: kritiske Utførelsesklasse 3: regelmessig Visuell kontroll + systematisk og regelmessig av arbeider Visuell kontroll + systematisk og detaljert med hensyn på bæreevne og bestandighet 31

32 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Armering, forts.: Aktuelle elementer å kontrollere visuelt eller ved måling: overdekning armeringsstoler (type) armeringsdimensjon antall stenger senteravstand avstand mot utstøpt betong forankringslengder Fastholding Utførelsesklasse 2: Utførelsesklasse 3: regelmessig Visuell kontroll + systematisk og regelmessig av kritiske arbeider Visuell kontroll + systematisk og detaljert med hensyn på bæreevne og bestandighet 32

33 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Innstøpingsgods: Aktuelle elementer å kontrollere visuelt eller ved måling: visuell kontroll i henhold til produksjonsunderlaget festing for fastholding i posisjon under utstøping geometrisk kontroll (posisjon) Utførelsesklasse 2: Visuell kontroll + systematisk og regelmessig av kritiske arbeider Utførelsesklasse 3: Visuell kontroll + systematisk og detaljert regelmessig med hensyn på bæreevne og bestandighet 33

34 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Håndtering og støping: Aktuelle elementer å kontrollere visuelt eller ved måling: klargjøring før støp interntransport temperatur i tilstøtende konstruksjoner underlag det støpes på utlegging komprimering tildekking beskyttelses- og herdetiltak Utførelsesklasse 2: Visuell kontroll + systematisk og regelmessig av kritiske arbeider Utførelsesklasse 3: Visuell kontroll + systematisk og detaljert regelmessig med hensyn på bæreevne og bestandighet 34

35 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Montasje av prefabrikkerte elementer: Aktuelle elementer å kontrollere visuelt eller ved måling: i henhold til montasjespesifikasjon alle lastbærende opplegg og fuger forskalings-, armerings- og støpearbeider som plasstøpt betong oppleggsflater geometri overdekning temperatur ved utstøping (luft og flater det sjal støpes mot) rengjøring før utstøping av forankringer utstøping og komprimering av forankringer og fuger Utførelsesklasse 2: kritiske Utførelsesklasse 3: regelmessig Visuell kontroll + systematisk og regelmessig av arbeider Visuell kontroll + systematisk og detaljert med hensyn på bæreevne og bestandighet 35

36 4 Produksjonsledelse 4.3 Kvalitetsstyring Geometri: Aktuelle elementer å kontrollere visuelt eller ved måling: posisjon eksentrisitet tverrsnitt høyder / koter lodd helning krumning posisjon for kritiske utsparinger innbyrdes avstander (søyler) Utførelsesklasse 2: Utførelsesklasse 3: regelmessig Visuell kontroll + systematisk og regelmessig av kritiske arbeider Visuell kontroll + systematisk og detaljert med hensyn på bæreevne og bestandighet 36

37 Kontrolldokumenter Kontrollplanen angir hvilke kontrolldokumenter som skal utarbeides for de enkelte kontrollområdene. Utfylte kontrolldokumenter er dokumentasjon på at utførelsen er i henhold til kravene. Disse dokumentene må arkiveres på en slik måte at gjenfinning av spesifikke elementer er mulig ved eventuelt tilsyn eller reklamasjon. 37

38 Kontrollplan, mal

39 Kontrollplan, mal Signatur av prosjektleder som har godkjent kontrollplanen Revisjons nr. og dato for revisjon av den spesifikke kontrollplan

40 Kontrollplan, mal Kontrollområdene kan omfatte prosess, produkt eller funksjon. Henvisning til hvor man finner spesifikke krav som er kritiske for kvaliteten knyttet til aktuelt kontrollområde skal listes opp under krav/grunnlag. Slike krav kan være gitt i lover, forskrifter, produksjonsunderlaget, beskrivelse, utførelsesstandarder osv

41 Kontrollplan, mal Beskrivelse av hvordan kontrollen skal gjennomføres. Prosesser kan kontrolleres ved å påse at utførelsen er i overensstemmelse med planlagt produksjon, prosedyrer og godt håndverk. Produkter kan kontrolleres ved: visuell kontroll dimensjonskontroll prøvetaking geometrisk kontroll kontroll av produktdokumentasjon

42 Kontrollplan, mal Antall enheter som skal kontrolleres og i hvilken fase kontrollen skal utføres. Antallet skal være i overensstemmelse med klarlagte krav og vurderes i forhold til kompleksitet og konsekvens ved avvik. Fase skal beskrive når i arbeidsprosessen kontrollen skal gjennomføres. For eksempel skal armering kontrolleres før støp. Kontrollomfanget skal evalueres fortløpende og endres dersom det er grunnlag for det. Prøveomfang og hyppighet skal angis

43 Kontrollplan, mal Navn på firma, navn på person og dennes funksjon skal angis for hvert kontrollområde. Dette skal samsvare med signatur på kontrolldokumentene

44 Kontrollplan, mal Angi hvilket kontrolldokument som skal benyttes. For eksempel: måleskjema sjekkliste foto materialsertifikat prøveresultat samsvarserklæring rapport Valg av kontrolldokument skal samsvare med valgt kontrollmetode

45 Kontrollplan, mal Angir kontrolldokumentets gjeldende revisjonsnummer

46 46

47 Prosjektidentitet (prosjektnavn og nr. angis)

48 Her angis hvor og hva kontrollen omfatter (Sporbarhet) Løpenummer med referanse til Kontrollplan (Sporbarhet)

49 Henvisning til kontrollplan Her angis referanse til tegning eller annet dokument (Sporbarhet)

50 I denne kolonnen angis de enkelte elementene som skal kontrolleres

51 I denne kolonnen angis hvilke krav som gjelder

52 I denne kolonnen angis måleverdier, hva som er observert, etc

53 I denne kolonnen angis om det er avvik med referanse til avviksmelding

54 I denne kolonnen angis dato for utført kontroll og signatur fra kontrollør (ref. Kontrollplan)

55 55

56 Dokumentasjon, s. 1 av 11 56

57 Dokumentasjon, s. 2 av 11 57

58 Dokumentasjon, s. 3 av 11 58

59 Dokumentasjon, s. 4 av 11 59

60 Dokumentasjon, s. 5 av 11 60

61 Dokumentasjon, s. 6 av 11 61

62 Dokumentasjon, s. 7 av 11 62

63 Dokumentasjon, s. 8 av 11 63

64 Dokumentasjon, s. 9 av 11 64

65 Dokumentasjon, s. 10 av 11 65

66 Dokumentasjon, s. 11 av 11 66

67 Eksempel kontrolldokument, 1. side Eksempel kontrolldokument 1. side 67

68 Eksempel kontrolldokument, 2. side 68

69 69

70 70

71 4 Produksjonsledelse 4.4 Tiltak i tilfelle avvik (1) Der kontrollen avdekker et avvik, skal det treffes passende tiltak for å sikre at konstruksjonen er egnet for det prosjekterte formålet. (2) Følgende forhold skal undersøkes i den oppførte rekkefølgen: a) betydningen av avviket på videre utførelse og egnethet til det prosjekterte formålet; b) tiltak som er nødvendige for å gjøre komponenten akseptabel; c) nødvendigheten av vraking og utskifting av den ikke-reparerbare komponenten. (3) Hvis det kreves i produksjonsunderlaget, skal avviket rettes i samsvar med en prosedyre som er angitt i produksjonsunderlaget, eller som avtalt. 71

72 Løpende byggeplasskontroll Det er den løpende byggeplasskontrollen som gjennomføres ved oppfølging av arbeidene ved tilstedeværelse som sikrer rett kvalitet! Den dokumenterte kontrollen skal bekrefte at konstruksjonen tilfredsstiller de fastlagte kravene. 72

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS Kven er det krav om kompetanse for? Sertifiseringsordningar (BOR og NSF)

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER

KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER KONTROLL VED PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER Prefabrikkerte betongelementer NORSK BETONGFORENING Kursdagene på NTNU 2013 9. januar 2013 Jørn S. Injar Contiga AS 2 Prefabrikkerte elementer

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget

Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget COWI Fredrikstad 3. desember 2015 Betongteknologi for rådgivarar Standardar og regelverk Produksjonsunderlaget (1) Magne Maage Samanheng mellom lover og standardar EUs byggevareforordning (EUs byggevaredirektiv)

Detaljer

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge NS-EN 1090-2 Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner Roald Sægrov Standard Norge Felles europeiske standarder NS-EN 1090-2, gjeldende f.o.m Oktober 2008 NS 3464 trekkes tilbake f.o.m 1. april

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

(9) Mottak og utstøping

(9) Mottak og utstøping (9) Mottak og utstøping Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 8 Støping 8.1 Krav til betong (1) Betongen

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

Kontroll av prosjektering og utførelse

Kontroll av prosjektering og utførelse Kontroll av prosjektering og utførelse dagens og fremtidige regler Steinar Leivestad, Standard Norge 2010-10-28 Kontrollstandardene har to hovedområder KONTROLLBEHOV Der kontroll benyttes for å sikre oppfyllelse

Detaljer

7 Rutinemal for kontrollforetak

7 Rutinemal for kontrollforetak 7 Rutinemal for kontrollforetak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 7 Rutinemal for kontrollforetak Innledning Mange foretak vil bli involvert i arbeidet med uavhengig kontroll i tillegg

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll

Teknisk kvalitetskontroll Teknisk kvalitetskontroll Kritiske prosesser - BETONG Ved Reidar Kompen Formål med kontroll Avdekke behov for korreksjon av produksjonen mens det ennå er tid, før uopprettelige konsekvenser Dokumentere

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Sikkerhet i byggefasen (5) Foreleser: Harald

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato:

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato: KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY Utgave: 1 Dato: 2017-01-03 KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSEKAI BORGUNDØY 1 DOKUMENTINFORMASJON KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

MERKNADER TIL STANDARD PÅ HØRING: PRNS 3516:2016 UTFØRELSE AV TREKONSTRUKSJONER

MERKNADER TIL STANDARD PÅ HØRING: PRNS 3516:2016 UTFØRELSE AV TREKONSTRUKSJONER Standard Norge Postboks 242 326 LYSAKER Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Dato: P. Jæger/M. Meyer 10. august 2016 MERKNADER TIL STANDARD PÅ HØRING: PRNS 3516:2016 UTFØRELSE AV TREKONSTRUKSJONER Forslaget

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Generelt om kontroll

Generelt om kontroll 26.11. Norsk bygningsfysikkdag Kvalitetssikring, prosjektkontroll og nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll hvordan kan dette gjennomføres? Olav Ø. Berge STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Generelt om

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL RISSAHALLEN

UAVHENGIG KONTROLL RISSAHALLEN Oppdragsgiver Rissahallen SA Rapporttype Rapport 2017-03-02 UAVHENGIG KONTROLL RISSAHALLEN RAPPORT ETTER KONTROLL AV KONSTRUKSJONSSIKKERHET 2 (25) RISSAHALLEN Oppdragsnr.: 1350014059 Oppdragsnavn: Rissahallen

Detaljer

Teknologidagene Oppfølging i byggefasen. - Overvann - Drensvann. Rolv Anders Systad, Systad Prosjekt AS

Teknologidagene Oppfølging i byggefasen. - Overvann - Drensvann. Rolv Anders Systad, Systad Prosjekt AS Teknologidagene 2015 Oppfølging i byggefasen - Overvann - Drensvann Rolv Anders Systad, Systad Prosjekt AS Hvordan sikre god oppfølging i byggefasen Nødvendigheten av gode prosjekteringsdata Kontrollplaner

Detaljer

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Kapittel 13 Miljø og helse VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom

Detaljer

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN )

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN ) Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-1) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner... 3 Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?...

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

Kvalitetskontroll og Labsys.

Kvalitetskontroll og Labsys. Kvalitetskontroll og Labsys. Erfaring og status Sentervegen - Tonstad. Svein H. Selliseth/ Svein Sæterbø 03/04.10.2012 Dokumentasjon Jeg vil si litt om.. Hvorfor kontrollerer vi? Hva kontrolleres? Oppfølging

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

B O L I G P R O D U S E N T E N E

B O L I G P R O D U S E N T E N E B O L I G P R O D U S E N T E N E Standard Norge v/ Steinar Leivestad Deres ref. Deres brev av Vår ref. P. Jæger Dato 22.02.2011 Høringssvar fra Boligprodusentenes Forening til forslag til Norsk Standard

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Kvalitetssikring - Kontroll

Kvalitetssikring - Kontroll Sprøytebetong til bergsikring Kvalitetssikring - Kontroll Reidar Kompen TMT Tunnel og Betongseksjonen Vegdirektoratet Kvalitetssikring Viktigste momenter 1. Kompetent personell 2. Kvalitet av materialer

Detaljer

Istad kraft AS. Langli kraftverk. Vedlegg G Plan for kontrollarbeid under utførelse Oppdragsnummer:

Istad kraft AS. Langli kraftverk. Vedlegg G Plan for kontrollarbeid under utførelse Oppdragsnummer: Istad kraft AS Langli kraftverk Vedlegg G Plan for kontrollarbeid under utførelse 2013-08-26 Oppdragsnummer: 5132287 Oppdragsnr : 5132287 Langli kraftverk Plan for kontrollarbeid Revisjon : 0 Innhold 1

Detaljer

Kai Breivika Nord, kai 2

Kai Breivika Nord, kai 2 Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Vurdering i betongfaget

Vurdering i betongfaget Vurdering i betongfaget Hovedområde Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planlegging Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert. Forhold til HMS er nøye vurdert, og kanditaten skal kunne drøfte

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no

Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no Phæno Wissenschaftsmuseum Arkitekt: Zaha Hadid Architects Foto: O. Krokstrand, byggutengrenser.no Har du noengang opplevd at kvaliteten på betong overflaten ikke ble som forventet/ beskrevet? byggutengrenser.no

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Alt henger sammen med alt en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Innledning Mange regelverk setter krav til systematisk styring i byggevirksomheten. Temaveilederen anviser hvordan

Detaljer

BETONG REGELVERK Standarder pg Prosesskode-2 prosess 84

BETONG REGELVERK Standarder pg Prosesskode-2 prosess 84 BETONG REGELVERK Standarder pg Prosesskode-2 prosess 84 RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2555 Tunnel- og Betongseksjonen Dato: 2009-03-24 TEKNOLOGIRAPPORT nr.

Detaljer

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Innhold 1 Introduksjon og regelverk 2 Kontrollområder 3 Gjennomføring av kontroll 4 Rollefordeling

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2)

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for å forankre armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua

Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Betongkonstruksjoner og vinterdrift Hålogalandsbrua Byggeleder betongkontrakt, INDIRA Management AS Generelle krav på bruer Byggherrens muligheter til å påvirke/sette kravene Hålogalandsbrua, betongarbeider

Detaljer

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det?

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Kontrollområder. SAK 14.2 og 14.3 Kontrollomfang, Hva Når og Hvordan? Plassering i tiltaksklasse Sentral godkjenning

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte SN/K 56 N79 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre etterbehandling

Detaljer

Ferjekaidagen - teknologidagene 2013 Oppfølging / kontroll av stålarbeider

Ferjekaidagen - teknologidagene 2013 Oppfølging / kontroll av stålarbeider Oppfølging / kontroll av stålarbeider Bakgrunn Stålentreprenører behandles i dag ulikt i forhold til krav og oppfølging av stålkontrakter. Rettferdig og enhetlig behandling av stålentreprenører gir god

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET

ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering / byggeleder...

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

VÅTROMSDAGENE 2016 UAVHENGIG KONTROLL TILTAKSKLASSE 1 VÅTROM AV TAKHØYDE OG FLISFORMAT? HVA HVORFOR HVORDAN

VÅTROMSDAGENE 2016 UAVHENGIG KONTROLL TILTAKSKLASSE 1 VÅTROM AV TAKHØYDE OG FLISFORMAT? HVA HVORFOR HVORDAN VÅTROMSDAGENE 2016 UAVHENGIG KONTROLL TILTAKSKLASSE 1 VÅTROM AV TAKHØYDE OG FLISFORMAT? HVA HVORFOR HVORDAN ARNE HANSEN VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 08. SEPTEMBER 2016 Hva utløser UK? Er det det samme

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer