Innhold. Miljørapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Miljørapport 2014 3"

Transkript

1 Miljørapport 2014

2 Innhold Innledning... Fokusområder Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering - enkeltselskaper... Miljøkalk AS... Ballangen... Hamar... Hole... Sandvika... Verdalskalk AS... Tromsdalen... Verdal Havn... Hylla... Transport... NorFraKalk AS... Produktanvendelse Miljørapport

3 Innledning Fokusområder 2014 Viktige miljøaspekter: Luft, Vann, Jord, Mennesker Intensjon med Miljørapporten er å gi en virkelighetsbeskrivelse av vår virksomhet er det åttende året vi rapporterer på miljømål og produksjon i våre verdikjeder i denne formen. Et kontinuerlig fokus på forbedringer er viktig også her. Målet er å gi et godt og nyansert bilde av våre mål og utfordringer med tilhørende kvalitets- og miljøpolitikk, samt de forbedringsprosesser vi jobber med knyttet til disse. Hva er vår kjernevirksomhet? Vi er en bergverksbedrift med følgende produksjonsstrategi: Gjennom godt planlagt drift og forebyggende vedlikehold skal vi oppnå: Null skader og feil. Høyest mulig stabilitet innenfor våre produksjonsspesifikasjoner. Høyest mulig utnyttelse av vårt rågods og våre forekomster. Best mulig intern logistikk korteste vei fra forekomst til kunde. Lavest mulig forbruk av innsatte ressurser som energi, kjemikalier og slitedeler o.a. Bærekraftig utvikling og samfunnsansvar Vår visjon er å være ledende innen kalk og dolomitt. Det er en forpliktelse som favner bredt. Det moderne samfunn er basert på bruk av mange industrimineraler. Kalk og dolomitt er viktige råvarer og bearbeidede produkter av kalk og dolomitt inngår i en rekke prosesser med positive miljøeffekter. Å fremstille disse medfører uttak av ikke fornybare ressurser, prosessering med forbruk av energi og fare for utslipp mot våre omgivelser. Det er vårt ansvar at disse råvarene og produktene, som samfunnet er avhengige av, blir produsert på best mulig måte uten unødig bruk av energi og miljøbelastninger. Samtidig er det også svært viktig å kommunisere med samfunnet rundt oss slik at vi kan skape tillit og aksept for vår produksjon og våre produkter. I tillegg har vi selv pålagt oss en målsetning om kontinuerlig forbedring som innebærer at vi også på dette området skal prestere bedre fra år til år. Samfunnsaksept er en forutsetning, og oppnås bare gjennom god og åpen dialog med våre omgivelser. Hva gjør så vi for å bidra til en bærekraftig utvikling i årene som kommer? Den overordnede målsetting i henhold til vår miljøpolitikk er som følger; «Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige planer for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling». Vi definerer bærekraftig utvikling på den måten at vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom best mulig resultat og vår evne og vilje til å ta samfunns- og miljøansvar. Det betyr i praksis at vi må utnytte kalkforekomstene på en best mulig måte, forurense så lite som mulig, få aksept for at vi gjør det, istandsette uttaksområde etter avsluttet drift og sikre senere bruk av det berørte området. Hvordan utøver vi vårt miljøansvar Utøvelse av miljøansvar ligger i våre felles verdier; Tydelighet, Inkluderende, Fremtidsrettet, Engasjert og Ansvarlig. Vi gjør dette i praksis gjennom å påføre omgivelsene våre minst mulig belastning fra vår produksjon. Vår virksomhet skal skje i henhold til våre rammevilkår i form av lover og regler og våre særskilte utslippstillatelser ved at vi etterlever kravene i disse. Vi tar naboer og andre aktører på alvor ved å etablere områder for god kommunikasjon og å gå i dialog. Gjennomføring av årlige nabomøter og utsendelse av nabo/nyhetsbrev er derfor en viktig strategi. Jo mer vi er åpen jo lettere går kommunikasjonen. I tillegg er det viktig å gi våre ansatte muligheten til å lære hvordan hver enkelt kan bli mer miljøansvarlig i sitt daglige virke gjennom regelmessige møter hvor det presenteres sentrale tema knyttet til miljø. Økt kompetanse om energibruk og alternative energiløsninger vil være sentralt i årene fremover og energiledelse vil bli et fokusområde i 2015 og Registrering av hendelser og forbedringsforslag knyttet til ytre miljø i vårt kvalitetssystem, oppfølging og gjennomføring av tiltak står også sentralt i måten vi utøver vårt miljøansvar. Vi skal være samfunnets beste valg innenfor vårt arbeidsområde og det innebærer også ansvar for full trygghet for miljøet. Rud, mai 2015 Konsernleder Miljørapport Miljørapport

4 Vår virksomhet Våre verdier; tydelig, inkluderende, engasjert, ansvarlig og fremtidsrettet, setter rammen for den felles adferd vi ønsker skal kjennetegne våre bedrifter og våre anlegg. - Vårt omdømme er vårt ansvar! Strategiplattformen er implementert som styringsverktøy i hele konsernet. Det innebærer at alt vi gjør og alt vi definerer i våre handlingsplaner innenfor våre tre mål- og strategiområder, er forankret i plattformens visjon, og rettet mot våre fire definerte målgrupper. Vårt overordnete mål er at vi skal defineres som det beste valget/beste aktør i forhold til de forekomster vi driver på, for kundene, samfunnet, eierne og de ansatte. Vi skal gjennom våre virksomheter representere full trygghet for Liv og helse for våre ansatte Miljøet rundt oss Økonomisk trygghet for arbeidsplassene Kultur og verdier Våre verdier; tydelig, inkluderende, engasjert, ansvarlig og fremtidsrettet, setter rammen for den felles adferd vi ønsker skal kjennetegne våre Organisasjonskart Franzefoss Minerals AS bedrifter og våre anlegg. Våre organisasjonsegenskaper skal alltid være et mål for en felles måte å samhandle på i våre verdikjeder. Forbedringsprosessene er avhengig av den enkelte ansattes vilje til å engasjere seg og ta ansvar for prosessene med sin erfaring og kompetanse. Helse, miljø og sikkerhet Vår helse og vår sikkerhet er avhengig av at vi har et godt arbeidsmiljø i våre virksomheter. Det innebærer at all virksomhet skal styres og ledes i henhold til Internkontrollforskriften og vårt interne system for HMS-ledelse (TQM). Enhver bergverksvirksomhet vil representere en risiko for ansattes helse i forhold til støy, støv, kjemikalier og vibrasjoner. Derfor skal alle ansatte risikovurderes og kartlegges i forhold til eksponering, og alle helserelaterte prosedyrer som deretter pålegges, skal følges. Det er hver enkelt ansatt sin plikt og ansvar å etterfølge det HMS-system som til enhver tid er gjeldende i konsernet. Sikkerhetskultur alle skal komme hele og friske hjem hver dag I våre verdikjeder er vi avhengig av en levende og godt implementert sikkerhetskultur. Vårt overordnete mål innen sikkerhet nås kun ved en felles innsats for å ivareta sin egen og sine kollegers liv og helse. Arbeidsmiljø Det er den enkelte arbeidstakers trivsel, helse og velferd som er grunnlaget for et godt og produktivt arbeidsmiljø. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Trives den ansatte, trives fellesskapet og motsatt. Det er verdifullt å ha en jobb å gå til, kolleger å møte og regelmessighet i hverdagen. For bedriften er hver enkelt ansatt viktig for at vi skal lykkes. Resultatet av våre prosesser skal alltid være: Trygghet for liv og helse, for miljøet og for arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet Vi hadde i 2014 totalt 3 skader i konsernet. Alle 3 med fravær. En ulykke var svært alvorlig og har medført varig skade. Vi endret i 2014 konsernmålet fra 5 % til 4 % totalt sykefravær. Det totale sykefraværet var 3,1 % i 2014, og dette er en god utvikling. Også i 2014 har godt fokus og høy registreringsaktivitet gitt resultater. I 2014 nådde vi 410 registrerte farlige forhold. Miljørapport Miljørapport

5 IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Vår kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring Vi har gjennom Strategiplattformen lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessene i verdikjedene. Vår evne til å styre og lede våre ressurser i henhold til den bedriftskultur våre verdier lager rammen for, er også vårt unike suksessfortrinn for å lykkes i vår streben etter kvalitet i alle ledd i våre verdikjeder. Det vil si at vi må ta ansvar for noe mer enn jobben vår, som å registrere farlige forhold for å ivareta sikkerheten til oss selv og kolleger. Vi må være tydelige at vi ikke aksepterer adferd som kan skade personer, miljø, produkt eller maskiner. Vi må engasjere oss med all vår kompetanse og erfaring ved å registrere forbedringsforslag, slik at vi hele tiden lykkes i å jobbe smartere. Vi må inkludere flere enn bare de som tilhører den «boksen» i verdikjeden vi selv er i for å sikre at viktig informasjon om sikkerhet, produktet og samfunnsrelaterte forhold fanges opp av flest mulig og kan bidra til nødvendige tiltak. Dette er et felles ansvar, og kan bare utøves av hver enkelt av oss, for å sikre oss en sikker og langsiktige fremtid som bedrift. Kvalitetsstyring Å gjøre det bedre enn i fjor Alle våre virksomheter er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. Vi har et eget kvalitets- og hendelsesbehandlingssystem (TQM) som lederverktøy i arbeidet med å styre og lede prosessene i verdikjedene våre. Vi har gjennom Strategiplattformen lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessene i verdikjedene. Ved å kvalitetsikre alle våre verdikjeder, beskriver vi alle våre prosesser og enkeltaktiviteter gjennom mål, strategier, handlingsplaner, prosedyrer og instrukser. Dette for å sikre sporbarhet mellom forventet aktivitet og reell handling. Kompetanseledelse Utvikling av vår viktigste ressurs Franzefoss Minerals skal investere i kunnskap som grunnlag for konkurransedyktighet. Utviklingsarbeid skal være en integrert del av vår virksomhet med sikte på økt verdiskapning og mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse. Vi ønsker å utvikle dyktige medarbeidere som har forståelse og ansvar for fag, yrke og samfunn. Kompetanseutvikling skal være basert på en felles forståelse mellom den enkelte medarbeiders og bedriftens behov for kompetanse. Bedriftens behov er styrende premiss. Kompetanseutviklingen skal være forankret i bedriftens visjoner, mål og strategier. Totalt antall registrerte forbedringsforslag CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Minerals AS Sentrallaboratoriet Hylla, Inderøy, Norway for the following field of activities Analysering av produkter og prosessprodukter for alle anlegg i Franzefoss Minerals AS og bistand angående produkt- og/eller analyserelaterte oppgaver has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS NS-EN ISO 9001:2008 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norway for the following field of activities Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Verdalskalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Totalt antall registrerte forbedringsforslag innen kvalitetsstyringsprosesser i konsernet. Et kontinuerlig ledelsesfokus på dette virkemiddelet er nødvendig for å sikre gode prosesser i verdikjedene. Michael Drechsel Pål Eddie President of IQNet Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Norfrakalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Produksjon og salg av brentkalk samt tilhørende kalksteinprodukter fra eget anlegg på Ørin industriområde i Verdal, inkludert utskipning fra Verdal havn has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Miljørapport Miljørapport

6 Våre omgivelser - vårt ansvar Vårt overordnete mål er at «vi skal bidra til bærekraftig utvikling». Dette innebærer at vi som konsern skal etterstrebe en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Vi skal være akseptert av samfunnet. Vår fremtidige eksistens bygger på 100-årsplaner av de forekomstene vi driver på, med tilhørende kapitalkrevende investeringer. Vi er derfor avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår og et samfunn som sier ja til vår tilstedeværelse. Vårt overordnete mål er at «vi skal bidra til bærekraftig utvikling». Dette innebærer at vi som konsern skal etterstrebe en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Med dette mener vi at et uttak av naturen skal: være akseptert av samfunnet. gi oss optimal verdi med minst mulig miljøpåvirkning. sikre senere bruk av det berørte område. gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket. medføre ansvar for kartlegging, og utvikling av fremtidige ressurspotensialer. Våre virksomheter er og skal være sertifisert i henhold til ISO 14001:2004, som stiller følgende krav til virksomhetens miljøpolitikk: «Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til bærekraftig utvikling». Vi skal til en hver tid drive våre virksomheter i henhold til gjeldende lover og innenfor de utslippstillatelser som blir gitt oss fra våre myndigheter. Disse er representert ved Miljødirektoratet, Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), Fylkesmannen, Kommuner og Arbeidstilsynet. Samfunnsansvar og dialog Å skape positiv synlighet, gjennom omdømmebygging og bevisstgjøring av hvordan vi tar samfunnsansvar forutsetter gode arenaer for dialog og kunnskapsoverføring mellom bedrift og samfunn. Som bergverksvirksomhet er vi helt avhengig av et samfunn som forstår. Et kompetent samfunn vil, og skal, stille strenge krav, og det skal og må utvikle ny kompetanse sammen med oss, slik at vi til en hver tid har evne til å være samfunnets beste valg og verdsatte samfunnsaktører. Det er vår oppgave å skape arenaer for god og inkluderende ekstern kommunikasjon. Vi tror på verdien av å være synlige samfunnsaktører. Med det mener vi: Verdien av å ta ansvar og engasjere seg i bransjesammenheng og mot det offentlige/politiske samfunn og å bidra til en industrialisering av våre virksomhetsområder. Verdien av å engasjere seg i forhold til institutt- og utdanningssektoren, for å sikre rekruttering og kunnskapsmessig ettervekst til våre fagområder. Verdien av å inngå samarbeid med skoleverket lokalt for å etablere forståelse for og kunnskap om vår virksomhet. Verdien av gode naboforhold. Verdien av å holde en lav profil i media rundt eierskap og forretningsmessige forhold i konsernet. Verdien av å ha god kommunikasjon med offentlige myndigheter lokalt og sentralt. Verdien av å ha åpenhet omkring miljøaspektene ved virksomheten på våre anlegg. CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norway for the following field of activities Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under NS-EN ISO 14001:2004 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Verdalskalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Norfrakalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Produksjon og salg av brentkalk samt tilhørende kalksteinprodukter fra eget anlegg på Ørin industriområde i Verdal, inkludert utskipning fra Verdal havn has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number : NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Miljørapport Miljørapport

7 Miljøaspekter/Kretsløp «Vi skal bidra til bærekraftig utvikling» Bærekraftig utvikling innebærer: «At vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom: Optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar» Et uttak av naturen skal være akseptert og ønsket av samfunnet gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning også sikre senere bruk av det berørte området fokuserer på aktiv forebygging og kontiunerlig forbedring Best tilgjengelig teknologi (BAT) Det nye industriutslippsdirektivet (IED) stiller strengere krav til bruk av best tilgjengelig teknologi (Best Available Technology=BAT). I praksis betyr dette at industribedrifter omfattet av direktivet skal søke å oppnå minst mulige grad av forurensning. BAT skal gjennomføres så lenge det er praktisk og økonomisk gjennomførbart. For kalkbransjen er det utarbeidet såkalte BAT-konklusjoner som beskriver et sett med prosesser og teknikker som ligger til grunn for å oppnå best mulig grad av beskyttelse for helse, sikkerhet og miljø. Alle anlegg i Franzefoss Minerals konsernet ønsker å legge til grunn BAT i sine prosesser og arbeid med optimalisering av tekniske løsninger. Bærekraftig produksjon I henhold til krav i miljøstandarden NS-EN ISO gjennomfører vi samsvarsvurderinger av alle forskriftskrav, utslippstillatelser og egne interne krav i løpet av året. Franzefoss Minerals har definert en prosedyre for gjennomføring av samsvarsvurderinger og et miljøregister for avstemming mot krav. Med denne prosedyren fanger vi opp alle endringer som gjennomføres fra myndigheten, samt revidering av egne interne krav. Alle anlegg skal minst en gang i året gjennomgå alle lovkrav for å stadfeste at vi oppfyller alle krav. Om det ikke er samsvar skal hver enkelt leder iverksette tiltak med tidsfrist for å kunne nå målet om overholdelse av de krav som gjelder til en hver tid. Samsvarsvurderinger I henhold til krav i miljøstandarden NS-EN ISO gjennomfører vi samsvarsvurderinger av alle forskriftskrav, utslippstillatelser og egne interne krav i løpet av året. Franzefoss Minerals har definert en prosedyre for gjennomføring av samsvarsvurderinger og et miljøregister for avstemming mot krav. Med denne prosedyren fanger vi opp alle endringer som gjennomføres fra myndigheten samt revidering av egne interne krav. Alle anlegg skal minst en gang i året gjennomgå alle lovkrav for å stadfeste at vi oppfyller alle krav. Om det ikke er samsvar skal hver enkelt leder iverksette tiltak med tidsfrist for å kunne nå målet om overholdelse av de krav som gjelder til en hver tid. Produksjonsutslipp til luft Alle anlegg slipper ut støv, både internt og eksternt, fra forskjellige produksjonsprosesser. Støvutslippene skal begrenses så mye som mulig gjennom kontinuerlig forbedring og være innenfor de rammer og krav som myndighetene stiller til oss til enhver tid. Tiltak for å minske støvutslipp er fremdeles en prioritert oppgave og det jobbes kontinuerlig med å begrense utslippene. Forbrenningen av kalkstein og spillolje gir i tillegg utslipp av andre kjemiske elementer som reguleres nøye gjennom svært detaljerte utslippstillatelser. Det er særlig fokus på å overholde krav til spesielle miljøgifter som kvikksølv og andre tungmetaller. Kalkovnene på Verdal og Hylla følger BAT-teknikker og monitorering med hensyn til utslipp til luft og bruk av energi. Utslipp av CO2 er særlig regulert gjennom kvoteloven, og kalkovnene på Verdal og Hylla utløser kvoteplikt etter denne. Vi er nå inne i en ny kvoteperiode ( ) og begge anlegg har fått utstedt ny tillatelse etter gjeldende kvoteforordning og forskrift. I tillegg er det gjennomført verifikasjon fra en akkreditert tredjepart angående korrekte CO2- regnskaper. For øvrig overvåkes alle krav og målsettinger om utslipp til luft gjennom de ulike selskapers miljøovervåkningsprogram. Produksjonsutslipp til vann/jord Deponiet til NorFraKalk på Hylla overvåkes blant annet gjennom analyser av sigevannet fra sedimentasjonsbasseng. I tillegg er det kontroll på mengde sigevann som går til overløp fra bassenget. Overskuddsvann fra bassenget pumpes i perioder, i henhold til nye interne prosedyrer, tilbake til deponiet for å hindre støvflukt og minske den totale mengden som slippes ut til sjø. Det overvåkes også utslipp til elv og bekker fra de forskjellige bruddene og anleggene. Det foreligger resultater av kjemiske og biologiske måleparametere. Tiltak skal iverksettes hvis aktuelle grenseverdier overskrides eller tilstandsklasse endres. Alt dette også i henhold til anleggenes miljøovervåkningsprogram. Forurensning til jord overvåkes spesielt i områdene rundt kalkovnene. Eksterne konsulenter har gjennomført ulike undersøkelser av mose og jord i 2007 og Alt dette for å overvåke forurensningsomfanget i nærområdet. Konklusjonene er at utslipp fra kalkovnene ikke bidrar til å forurense omgivelsene med hensyn til tungmetaller og dioksiner. Det arbeides likevel for at utslippene fra avgassen minimeres. Støy Støy oppstår i ulike prosesser som tipping/knusing, annen produksjon, lasting/lossing og transport. Vårt mål er å redusere støy i produksjonen i henhold til lovpålagte og selvpålagte krav. I noen tilfeller også å redusere støynivået ytterligere i den grad det er nødvendig. Hvert anlegg har handlingsplaner som retter seg mot forebygging av kritiske punkter for støy i produksjonen. Arbeidet med anleggsvise støykart er i stor grad avsluttet. Enkelte anlegg må imidlertid gjennomføre ekstra tiltak for å redusere støypåvirkningen. Støy overvåkes også gjennom anleggenes egne miljøovervåkningsprogram og gjennom «på stedet målinger» for å dokumentere status i forhold til gjeldende tillatelser. Vår salgsorganisasjon administrerer og engasjerer eksterne transportører fram til våre kunder. Vi stiller spesifikke miljøkrav til transportørene under anbudsprosessene. Vi synliggjør våre overordnede målsettinger slik at de er kjent for leverandørene. Eksempelvis ønsker vi at leverandører har en miljøstrategi som følger ISO eller tilsvarende. Det stilles krav til utslipp fra bilparken. Alle biler som benyttes på oppdrag for Kunde må ha motorer som er innenfor de 3 siste generasjoner av Euro-motorer. Det er ønskelig at det benyttes innenfor de 2 siste generasjoner. Det er ikke tillatt å la bilen gå på tomgang på våre anlegg og støvflukt under transport skal ikke forekomme. Det skal også tilstrebes god energiutnyttelse. Leverandøren må bestrebe seg på så liten tomkjøringsandel som mulig, og sammen med Kunde har en aktiv holdning til dette. Energi Produksjonsanleggene skal forsøke, i den utstrekning det er mulig, å produsere til lavest mulig energiforbruk og følge gjeldende prinsipper om BAT. Det skal tilstrebes et minimum drivstofforbruk av kjøretøy eller tunge maskiner. Ingen unødvendig forbruk av energi til oppvarming og belysninger. Forskriftsmessig vedlikehold av produksjonsutstyr skal gjennomføres for å minimere et økende behov for energi. Bruk av spillvarme til eget bruk, skal utredes og vurderes der vi har slike energikilder tilgjengelig. I våre energikrevende prosesser, samt nye prosjekter, skal vi utrede og vurdere bruk av alternative og mer miljøvennlige energikilder. Avfall, farlig avfall og kjemikalier På de enkelte anlegg oppstår det en På de enkelte anlegg oppstår det en del avfall i form av papir/ papp, tre, plast, metall, elektronikk og restavfall. Dette sorteres etter egne avfallsplaner, avfallskoder og leveres til destruksjon/ forbrenning eller gjenvinning via godkjente mottaksleverandører. Farlig avfall, i henhold til klassifiseringskriteriene, samles i egne miljøcontainere og leveres til godkjent transportør for innsamling og levering til sluttbehandler. Farlig avfall sorteres og klassifiseres etter den europeiske avfallslisten og registrerte mengder Miljørapport Miljørapport

8 Miljøaspekter Selskapene i konsernet Franzefoss Minerals AS benytter så godt som utelukkende råvarer i form av kalkstein eller dolomitt. Råvarene bearbeides på bærekraftig vis og blir til ulike kalkprodukter. Miljøpåvirkningen skjer hovedsakelig som et resultat av interne prosesser i de forskjellige anleggene og under transport til sluttkunde. For å begrense miljøpåvirkningen skal kvalitet og utnyttelsesgrad av material og energi være så høy som mulig. Utslipp til ytre miljø skal overvåkes og unødvendig forurensning skal unngås. Kommunikasjon med samfunnet rundt oss skal fungere slik at vi får aksept for vår virksomhet. rapporteres myndighetene hvert år. Mineralsk avfall fra produksjon er et lite problem hos selskapene i og med at det er lite/ ingen ubalanse eller salgbare produkter. Produksjonsavfall som ikke kan selges eller resirkuleres i produksjon går til deponi der det finnes tillatelser for dette. Det benyttes få farlige kjemikalier i de forskjellige selskapene. Det gjennomføres risikovurdering av hvert enkelt stoff i ulike prosesser for å kvalitetssikre bruken og eksponering av ansatte. Franzefoss Minerals har et krav om at det ikke skal benyttes kjemikalier som står på myndighetenes prioriteringsliste over uønskede stoffer (eller kandidatlisten til det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)). Det gjennomføres regelmessig substitusjonsvurderinger for å øke tryggheten for de ansatte og miljøet. Miljøkommunikasjon Vi rapporterer hvert år til offentlige instanser i henhold til våre tillatelser og konsesjoner. I tillegg ønsker vi å ha en aktiv dialog overfor forskjellige samfunnsaktører som berøres av vår virksomhet. Dette omfatter naboer, velforeninger, lokalsamfunn/ kommune og andre interessenter. I våre strategier er det et felles mål om å oppnå null berettigede naboklager, minimum ett nabomøte i året per anlegg. I tillegg skal vi jevnlig sende ut informasjonsskriv i form av nyhetsbrev og nabobrev om forhold som berører bedriften og naboene. All form for miljøkommunikasjon skal loggføres og registreres i vårt hendelses- og kvalitetssystem. Miljørapport Miljørapport

9 Fakta om våre prosesser Kalksteinsbrudd/ brytning Våre prosesser og produkter kan i all hovedsak beskrives i to forskjellige produksjonslinjer. En linje for reaktive produkter og en linje for ikke reaktive produkter. Knusing og sikting Mølleanlegg Den ikke-reaktive linjen omfatter forskjellige former for nedknusning (fraksjonering) og produksjon av filler (mølleprosess) samt transport til kunde (øverste illustrasjon). Den reaktive linjen omfatter prosessen fra brytning i kalksteinsbruddet via brenning av kalkstein og hydratprosessering, til transport av brentkalk og hydratkalk til kunde (nederste illustrasjon). Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner Å sikre tilgang til og en fornuftig behandling av råvareressursene er en av de viktigste utfordringene i industrimineralbransjen. Å bryte på en ikke fornybar ressurs på en bærekraftig måte bør innebære en så god utnyttelse av forekomsten som mulig. Det er mulig å utnytte ubalansevolum og biprodukter som salgbare produkt gjennom god planlegging. Franzefoss Minerals skal, så langt det lar seg gjøre, sørge for utnyttelse av produkter som ellers kunne bli en miljøutfordring. I en slik prosess skal vi sikre oss at dette er produkter som kan selges i henhold til norske myndigheters krav, basert på standarder og regelverk og kundekrav. Kalksteinsbrudd/ brytning Brenning Knusing og sikting Hydrering/ lesking Brentkalk Hydratkalk Vann Miljørapport Miljørapport

10 Miljørapportering - enkeltselskaper Intensjonen med Miljørapporten er å gi en virkelighetsbeskrivelse av vår virksomhet. Målet er å gi et godt og nyansert bilde av våre mål og utfordringer, samt de forbedringsprosesser vi jobber med knyttet til disse. Visste du at våre Miljø kalkprodukter gjør det mulig å forbrenne restavfall til bruk i energiutnyttelsen til oppvarming og strømproduksjon, og dermed erstatter mer miljøskadelige brensler som olje og gass? Miljøkalk AS Fra Franzefoss Miljøkalk til Miljøkalk Fra 1. mai 2015 byttet Franzefoss Miljøkalk navn til Miljøkalk. Vi vil derfor under dette kapitelet referer til det nye selskapsnavnet. Produksjon / rammebetingelser Miljøkalk AS har fire produksjonsanlegg, tre av disse har eget brudd eller gruve. Rammene for å drive et uttak er mange og omfattende, avsatt areal i kommuneplan, helst en reguleringsplan, konsesjon, og utslippstillatelse er noen av kravene. Ballangen er det «nyeste» anlegget med oppstart 1979, for samtlige anlegg jobbes det målrettet med å optimalisere produksjonen og fjerne mindre utslippspunkt. Disse «små» prosjektene gir synlige resultat. Harmonisering av måleprogram opp mot ny lovgivning er gjennomført på alle anlegg i Miljørapport Miljørapport

11 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner BALLANGEN Ballangen kommune i Nordland er I er et dolomittverk med egen gruve og dagbrudd i tilknytning til anlegget. I løpet av 2014 er det gjennomført måleprogram som gjør at vi kommer til å søke om ny og bedre tilpasset utslippstillatelse (Forurensningsforskriften, kapittel 30). Anlegget har i 2014 fortsatt arbeidet med montering av avskrapere på transportbånd. Diverse punkter med spill er utbedret. Dette har bidratt til mindre søl og redusert støvutslipp. Det skal gjøres investeringer i tetting av bygg for knuseverk for å redusere utslipp av støv og støy. Måleprogram for måling av nedfalsstøv har vært i drift siden september Resultatene for alle måneder er langt under krav. Måleprogram for suspendert stoff og nitrogen til resipient er utført med god margin til krav. For å kunne måle forbedringer, kommer måleprogrammene til å fortsette. Kontrollmåling av støvutslipp gjennom piper fra tørkeanlegg og avsugsanlegg er planlagt utført av Molab i løpet av mars/april Mye rydding av stålskrap og annet avfall er utført, men noe gjenstår. Avfall i miljøkonteiner er levert til HRS AS. Oljeholdig avfall er levert til SAR AS, som også tømmer og dokumenter oljeutskiller i gruve. Mål Måloppnåelse Støvreduksjon fra anlegget Det ble gjennomført støvreduserende tiltak som fukting langs produksjonslinje. Det er i tillegg gjennomført ekstra støvtettinger for å hindre avdrift fra linje og lager. Lagerbygning er reparer og forsterket for å hindre støvflukt. Filterposer på støvavsug og fra tørke skiftes regelmessig. Ny vifte for avsug fra tørke installert. Viftehus oppgradert. Støvnedfallsmåling er i drift. Det måles for fiber hver 6. måned. Utslippsmålinger for suspendert stoff og nitrogen til fjord pågår. Vaskeplass er kun i gruva der vi har oljeutskiller. Redusert mengde kjemikalier på anlegget. Gjennomført et nabomøte. En naboklager pga. støvutslipp. 2. Energibesparelser produksjon LED-lys som er montert tidligere fungerer godt. Regner med å fortsette utskifting til LED. *) *) Forbruket av diesel for 2014 omfatter kun interne kjøretøy. Drift av maskiner i gruve er ikke medregnet. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

12 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg HAMAR Hamar kommune er et kalkverk I med eget dagbrudd i tilknytning til verket. I 2014 ble det meste av det gamle kalkbrenneriet revet og ryddet opp. Kostnaden på denne jobben var 800, og vil bli gjort ferdig i Veien inn til anlegget ble også utvidet for å gi bedre plass og øke sikkerheten for turgåere på «Bergstien» som er en mye brukt tursti som går forbi anlegget. Mål Måloppnåelse Støvreduksjon fra anlegget Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Avskrapere og tetting av anlegget. 2. Støvbehandling vei - Ingen naboklager Ingen naboklager på støving fra veien i Dialog med Ringsaker Kommune, som faktisk eier veien. Dette førte til at kommunen la ny asfalt og satte opp autovern. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

13 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg HOLE Hole er et anlegg som ligger fint til på Toten. Anlegg leverer pukk, grus og landbrukskalk til nærområdet. Anlegget leverer sirka tonn med pukk og grus, og tonn med mel tonn av dette er kalksteinsmel/filler som går til mørtelkunder, som produserer lim og fugemasser. I 2014 investerte vi mye i driften på Hole for å bedre utslippene til ytre miljø. Det er anlagt 2 nye fartsdempere i Holeveien. Oppfylling av støy/støvvegg med masse mot Holeveien Satt opp støyvegg ved tipptro. Støyisolert inne i tipptro med støymatter, og satt opp skillevegg mellom tipptro og grovknuser Vi fortsatte med ombygging av nedløp og avsug for å redusere fart på luftstrøm. Forsetter med å sette på flere og nye type dyser på pukkverket for vanning. Innkjøp av egen strømaskin for jevnere saltutleggelse og grus om vinteren. Totalt sett har vi investert 2 millioner. Mål Måloppnåelse Ingen berettigede naboklager I 2014 fikk vi 3 nabomøter hvor 2 av dem var med nabogruppen. 2. Bidra til en bærekraftig utvikling Bruddet styres etter kvalitet og vi produserer etter behov. 3. Vi skal oppfylle kravene i tillatelser 4. Sikre at hver enkelt av hver ansatt er bevisst hvilken miljøpåvirkning arbeidsaktivitetene kan medføre Støvnedfall blir målt gjennom hele året, og er godt innenfor. Dette følges opp på hvert møte med de ansatte. 5. Null naboklager I 2014 hadde vi 3 naboklager. 6. Driftstider Vi har i 2014 overhold driftstider i forhold til utslippstillatelsen. 7. Avskrapere Avskraper blir vedlikeholdt. 8. Etablere prøvetaking i kum fra oljeutskiller Dette har vi avtale med Arnkvern. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

14 Produksjon og miljødata Tilsyn, naboklager og avviksbehandling Mølleanlegg Det er gjennomført internrevisjon ved anlegget i Ballangen i Revisjonen ga samlet sett 6 avvik og 8 observasjoner. Det er også gjennomført revisjoner av Nemko ved anleggene Ballangen, Hamar og Rud i forbindelse med resertifisering av ISO 9001 og ISO Denne revisjonen ga samlet sett 3 avvik og 13 anbefalinger. Alle avvik er lukket. Kontrollrådet har gjennomført revisjon på anleggene i Sandvika og Hole. SANDVIKA Bærum kommune er et mølleanlegg I med et dagbrudd på Ringerike. Anlegget får råvarer fra flere anlegg for nedmaling. Anlegget står på et felles industriområde med flere andre produksjonsanlegg (Franzefossbyen). Anlegget fremstår som ryddig og veldrevet og har ikke registrert utslipp til miljø i Dagbruddet på Ringerike har ikke vært i drift i 2014 utenom levering av 1010 tonn blokk/stein og alt er i henhold til krav fra DMF (Direktoratet for mineralforvaltning) og kommunen. Vi er i kontakt med statens vegvesen for igjenfylling av bruddet med stein fra ny E16 og jernbanetrasé. Anlegget ligger ved Sandvikselva som lakseførende og krever spesielle krav til avrenning og kontroll av utslipp. Det skjer store forandring på anlegget med rivning av flere bygg på grunn av ny E16-tras som går gjennom anlegget. Dette skaper utfordringer for alle som benytter industriområdet og vil i 2015 kreve nye støy og støvrapporter. Anlegget er bevisst på vedlikehold av støvfilter for å sikre støvutslipp til ytre miljø. Det er ikke registrert utslipp i Støy og støvrapporter ble utarbeidet i 2011/2012 med krav til tiltak, som er utbedret i 2013 og Anlegget har redusert kjemikalier med 30 % i For å sikre avrenning av diesel ved uhell er det satt inn tiltak for å avlaste trykksatte ledninger når anlegget ikke er i drift. Anlegget har fokus på energi og planlegger produksjon med minst mulig start og stopp for å redusere diesel ved start og stopp. Mål Måloppnåelse Null utslipp Det er ikke registrert utslipp i Ingen naboklager Det er ikke registrert naboklager i Substitusjon og vurdering av kjemikalier mot ytre miljø 4. Samsvarsvurdert lover og forskrifter mot ytre miljø Alle kjemikalier blir vurdert hver periode dersom nye krav kommer og typer kjemikalier er redusert med 30 %. Er gjennomført med tiltak. 5. Energireduserende tiltak mølla Start/stopp mølla redusert energi med 6 %. *) *) Årsaken til nedgang i elektrisitet fra 2013 til 2014 har to årsaker. Årsak nummer en er at styring av kompressor har hatt god effekt for timer drift av kompressorer. Nummer to er at anlegget levere komprimert luft til flere anlegg på område, både betong, asfalt og gjenvinning og det totale produksjonsvolumet på disse anleggene gikk ned i 2014 og kwh på kompressorene gikk ned. Avvik og observasjoner etter tilsyn er registrert i bedriftens kvalitetssystem (TQM) og behandlet der. Det er registrert 4 naboklager i TQM. Alle er behandlet der og lukket. Det er avholdt nabomøter og sendt ut nyhetsbrev ved alle anlegg. Utslipp fra anleggene har vært et tema i disse møtene. Det ble registrert 50 hendelser i TQM i 2014 mot 39 i 2013 relatert til ytre miljø. Aktiviteten med hendelsesregistrering har dermed økt. Behandlingstiden fra registrering til lukking har gått ned fra 7 uker (2013) til 6 uker (2014). 34 % av hendelsene ble lukket etter at datofristen hadde gått ut (2014). I 2014 ble 38 % av hendelsene lukket etter datofrist. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

15 Verdalskalk AS Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Interntransport TROMSDALEN Dagbruddet ligger i Verdal kommune. Steinen bores, sprenges, lastes og transporteres til knuseverket som knuser og sikter den i ulike fraksjoner. Kvalitetskontrollen i bruddet er svært omhyggelig for å sikre at vi oppfyller de strenge kvalitetskravene våre kunder stiller. Anlegget er underlagt krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det er etablert omfattende måleprogram for støvnedfall, støy og utslipp til vann fra anlegget. Det ble i 2014 utstedt ny utslippstillatelse med utvidelse av uttaket fra 1 til 2 millioner tonn/år. Bedriften er i ferd med å gjennomføre reguleringsprosess i henhold til vedtatt kommunedelplan for utvidelse av bruddet i et 100-års perspektiv. I april 2014 begynte vi å bryte på et nivå lavere i bruddet. I denne forbindelse har vi hatt behov for å pumpe vann ut fra bruddet på grunn av at det nå er det laveste området i nedslagsfeltet i bruddområdet og området sør-øst for bruddet. Under oppstart av det nye området, må det etableres et sedimentasjonsbasseng der pumpene skal monteres. Bassenget må ha et stort nok volum slik at vannet kan sedimenteres før vi pumper det ned i Tromsdalselva. Før dette bassenget er etablert, vil det være en utfordring for oss å sikre at det blir pumpet klart vann ved store nedbørsmengder. For å sikre dette mest mulig, er det etablert et midlertidig basseng med flere terskler som vannet går gjennom, før det går ned til elva. Etablering av sedimentasjonsbasseng vil være et stort fokusområde for brudddriften i Mål Måloppnåelse Støvreduksjon Det er definert en rekke tiltak for å begrense støvflukt. Flere punkter for fukting. Overskridelse av støvutslipp mot nærmeste nabo i jan- 14. Langvarig kaldt og tørt vær, med østavind førte til at det ikke var mulig å fukte varene under produksjon. Oppgradering av støvfiltre og flere avsugspunkter utendørs, vil føre til noe bedre kontroll med utslipp i perioder med temp. under -10 C. Salver og ferdigvarelagre ble fuktet med spylebil. Det ble ila okt.-14 installert et underspylingsanlegg for biler. Problemet tidligere var at kalksuppe ble dradd med ut på Tromsdalsveien, der massen i tørre perioder tørket opp og førte til støving fra trafikken. Dette problemet er nå redusert betydelig. 2. Støyreduksjon Det er gjennomført 2 spesifikke tiltak på støyreduksjon: Støyisolering innkjøring til 35/70 mm-silo Støydemping i nedløp, silo 70/110 mm. 3. Ingen berettigede naboklager Det er registrert en naboklage, der en nabo observerte kalkutfelling i Trongdøla, som han mente kom fra bruddet vårt. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

16 Produksjon og miljødata Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner VERDAL HAVN Havneanlegget i Verdal kommune har en mølle for produksjon av filler (finmalt kalkstein) til ulike formål, blant annet til vassdragskalking, asfaltproduksjon og landbruk. Ellers foregår det mottak av kalkstein og brentkalk på anlegget og disse produktene lagres og lastes om bord i båt. Mottak og lasting av kalkstein er hovedaktiviteten ved anlegget. Anlegget er ikke pålagt å ha utslippstillatelse på grunn av virksomhetens art og at det er lokalisert i et industriområde. Det gjennomføres måleprogram for støvnedfall og utslipp til vann fra anlegget. I løpet av 2014 er det gjennomført oppgradering av støvfilter på anlegget. Det er etablert eget vaskeområde for å begrense støvflukt fra våre biler. Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Etablering av støvgruppe. Registrering av forbedringsforslag og ytterlige tiltak i løpet av året. 2. Redusere støynivå Støydemping i omlasterpunkt. Reduserer støynivået i noe grad (arbeidet fortsetter). 3. Ingen berettigede naboklager Ingen naboklager. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

17 Produksjon og miljødata Brenning Brentkalk Hydrering/ lesking Hydratkalk Vann HYLLA På Hylla-anlegget i Inderøy kommune er hovedvirksomheten produksjon av brentkalk. Kalkstein fra Tromsdalen blir brent i en to-sjakts Maerzovn med total produksjonskapasitet på ca tonn brentkalk pr. år. Brentkalk knuses og siktes i ulike fraksjoner før den leveres, enten i bulk eller pakket i sekker i størrelse fra 20 kg til kg. Omlag tonn av brentkalken per år brukes som råvare for produksjon av hydratkalk. Anlegget har utslippstillatelse fra miljødirektoratet og er også underlagt kvoteplikt etter klimakvoteloven. Siden ovnen bruker spillolje som energikilde, er anlegget også underlagt kravene i avfallsforskriften. Dette innebærer blant annet at det er kontinuerlig måling av en del utslippskomponenter i pipa fra ovnen. Anlegget har også kontinuerlig støvovervåking av avgass fra 3 andre støvfiltre. Vi har hvert år kontroller (vår/høst) fra et eksternt firma (Molab) som kontrollerer vårt måleutstyr. Vi kalibrerer våre målere ut i fra deres resultater. Det er gjennomført flere støy- og støvreduserende tiltak. Vi bygget om et av våre avsugssystemer og kjører nå denne kalken til egen silo. Dette filterstøvet brukes nå somferdigprodukt i stedet for at det må deponeres. Vi har også redusert støvingen med dette tiltaket. Hylla har ikke eget deponi, men vi har driftsansvar for deponiet som NorFraKalk har. I vår prosedyre står det at det skal vannes når det deponeres støv, men i fjor hadde vi en meget kald vinter slik at vi ikke kunne vanne på vanlig måte. Vi monterte da en vanntank på en lastebil slik at vi hadde mulighet til å vanne og dempe støvingen også når det var kaldt. Vi monterte også plaststrimler foran 2 av våre steinsiloer. Dette har en god effekt både mot støv og støy. I 2014 gikk vi til innkjøp av en spreder for å spre kalisum slik at vi demper støvingen på veiene rundt anlegget. Vi bruker å gjøre dette jevnlig, både på våre veier på vårt anlegg og på naboveiene rundt anlegget. Investeringer i form av miljøtiltak i 2014, som er nevnt overfor, kommer på omlag kr. Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Fremdeles utfordringer i forhold til støvutslipp mot ytre miljø. Deponiet er vår største utfordring. 2. Redusere støy Gjennomført tiltak slik at vi nå oppnår støykravet. 3. Bedre avfallshåndtering Skilting av containere er utført i sommer. Dette reduserer faren for feilsortering av avfallet. Det er også ryddet og merket bedre i spesialavfallet slik at vi har bedre oversikt. 4. Ingen berettigede naboklager Ingen måloppnåelse. En naboklage. Klagen var i forbindelse med støvutslipp fra deponi. Figurene viser massebalansen og forbruk spillolje i produksjon, avfall levert og utslipp av CO 2 til luft. Miljørapport Miljørapport

Innhold. Miljørapport 2015 3

Innhold. Miljørapport 2015 3 Miljørapport 2015 Innhold Innledning... Fokusområder 2015... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 Innhold Innledning... Fokusområder 2013... Vår virksomhet... Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 Innhold Innledning... 4 Fokusområder 2012... 5 V virksomhet... 6 Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... 8 Ve omgivelser - vt ansvar... 10 Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder Miljørapport 2011 Franzefoss Minerals AS er en heleid norsk bergverksbedrift som gjennom sine produksjonsselskap, Franzefoss Miljøkalk AS, Verdalskalk AS og NorFraKalk AS, utvinner, videreforedler og selger

Detaljer

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Med ledende mener vi: Full trygghet for liv og helse Full miljømessig aksept for vår virksomhet Blant de mest lønnsomme Best kompetanse Presentasjon

Detaljer

Move og. miljøledelsessystem

Move og. miljøledelsessystem Move og miljøledelsessystem Oslo, 2017-04-19 Ole Morten Weng Nemko AS, Certification Department Første gang utstedt Gyldig til 2012-03-20 2018-03-20 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Innhold Vår historie: 3 Samfunn: 4 Helse og Sikkerhet: 6 Kvalitetsstyring: 7 Miljøpolitikk: 8 Våre produkter: 11 Våre selskap: 13 Miljø og klima: 18 Miljørapport 2010

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial Kalkindustrien i Verdal En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial «Kalken» Franzefoss Minerals AS Franzefoss Miljøkalk AS 100 % Verdalskalk AS 55 % NorFraKalk AS 50 % Norsk Miljøstabilisering

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Innhold. Miljørapport

Innhold. Miljørapport Miljørapport 2016 Innhold Innledning... Fokusområder 2016... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter... Miljøkalk AS...

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet

Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet Miljørapport Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet Virksomheten Franzefoss Minerals - en ledende leverandør av kalk og dolomitt Eierskap Franzefoss Minerals AS er et 1 % familieselskap og er morsselskapet

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk INSPEKSJONSRAPPORT NorFraKalk AS Oslo, 14.05.2014 Postboks 53 1309 Rud Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Olav Ryan 2013/2677 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten. Dato for inspeksjonen: Saksnummer: 2012/4497

Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten. Dato for inspeksjonen: Saksnummer: 2012/4497 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten Dato for inspeksjonen: 14.6.2012 Saksnummer: 2012/4497 Tema for kontrollen

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Per Brevik Norcem / HeidelbergCement Northern Europe Verdal, 11. oktober 2010 HeidelbergCement 53.000 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag, sement og nedstrømsaktiviteter

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven Kari Kjønigsen Bergindustrien - miljøutfordringer Felles Naturinngrep sår i landskap Forurensning støv, avrenning, støy Ulike utfordringer på avfallssiden

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen?

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Naturmangfoldloven under lupen, Trondheim 12. mars 2014 Norsk Bergindustri

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Arealplanlegging i 100 års perspektiv

Arealplanlegging i 100 års perspektiv Mineralproduksjon 1 (2011) 71-75 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Faglig notat Arealplanlegging i 100 års perspektiv Håkon Mork 1 1 Daglig leder,verdalskalk as, Kalkveien 40, 7670 Inderøy Verdalskalk

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal Kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Inderøy Slakteri AS Meieribakken 4, 7670 Inderøy Deltakere fra virksomheten Håvard Gausen (daglig leder) Anton Næss

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Knut J. Wolden Norges geologiske undersøkelse Breelvavsetninger er mest

Detaljer

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2011 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS / Kolo Veidekke AS Rapporttype Miljøoppfølgingsprogram Dato 2013-01-21 VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM 3 (9) VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen. (Sydvaranger Gruve)

Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen. (Sydvaranger Gruve) Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen (Sydvaranger Gruve) Bergindustriens miljøpåvirkning Deponi Avfall Biologisk mangfold Friluftsliv Vannkvalitet Kulturminner Kjemikalier Klima, støy

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Revisjon Amdal Miljø Container AS Tidsrom: 21. 26.09.2011 Rapport nr.: 2011.001.R.FMRO Bedriftens adresse: Fylkesmannens revisjonsgruppe Postboks 354 Kristin

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EUs grønne pakke Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Navn Dag Christensen Rådgiver, EBL EBL-K

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Fornybardirektivet et viktig redskap

Fornybardirektivet et viktig redskap Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Fornybardirektivet et viktig redskap EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred EBL Bellona, Fornybardirektivet

Detaljer

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7.

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. februar 2014 Men først. en liten digresjon Hvordan kan norsk bergindustri

Detaljer

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn.

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn. Verdalskalk as Grunnlagt i 1991 Eid av: Franzefoss Bruk(55%) Faxe Kalk (Lhoist) (35%) Nordkalk (10 %) Tre anlegg: Tromsdalen Hylla Havna Omsetning 2007: ca 94 mill Ansatte: 47 Hylla Etablert i 1897. Produksjonskapasitet;

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Hvorfor optimalisere energibruk? I EU: (jfr. BREF om energieffektivitet) Klimahensyn Det store forbruket av uerstattelig energi og behovet for å oppnå bærekraftighet

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Topplederkonferansen, 28.05.08 Innhold Rekruttering satsing på kvinner

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Deltagere fra virksomheten Atle Opdahl (daglig leder) Monica Melum (kontor) Organisasjonsnummer

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Standard Norge 2015-03-18 Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no Komitéleder SN/K 512 Magnus Hakvåg, magnus.hakvag@hakvag.no

Detaljer

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Markedskonferansen 2008 Innhold Fornybar - en

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014 UTTAK, TRANSPORT OG FYLLING AV MASSER - STATUS, LOVVERK OG KONTROLLREGIME Status

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Miljøkrav for skipsverft

Miljøkrav for skipsverft Skipsverft må ha et bevisst forhold til miljørisikoen ved egen virksomhet. Foto: Miljødirektoratet Miljøkrav for skipsverft For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer