Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet"

Transkript

1 Miljørapport Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet

2 Virksomheten Franzefoss Minerals - en ledende leverandør av kalk og dolomitt Eierskap Franzefoss Minerals AS er et 1 % familieselskap og er morsselskapet til Franzefoss Miljøkalk AS (1 %) og til Verdalskalk AS (55 %), deleiere i Verdalskalk er belgiske Lhoist (35 %) og Nordkalk Oyj Abp (1 %). Det norske selskapet NorFraKalk AS eies med like deler av Nordkalk Oyj Abp (Finland) og Franzefoss Minerals AS. Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel til landbruket og knust stein til bygg og anlegg. I 1936 ble virksomheten omgjort til aksjeselskap eid av familien Markussen. I 5 ble bedriften delt i to selvstendige aksjeselskap, fortsatt 1 % familieeid, men av ulike grener innen familien Markussen. Følgende selskaper ble etablert: Franzefoss AS og Franzefoss Minerals AS. gjennom sine eiere, innenlands- og utenlandsmarked med kalkprodukter av høy kvalitet. NorFraKalk NorFraKalk er lokalisert på Verdal med ovn for produksjon av brentkalk. Ovnen er bygd etter den mest moderne teknologi (BAT Best Available Technology) for effektiv energiutnyttelse og minimalt utslipp. Bedriften produserer brentkalk for tilvirkning av papirpigmentet PCC basert på den store og rene kalksteinsforekomsten i Tromsdalen. Anlegget ble startet opp i 7. Den nye ovnen har en kapasitet på ca. 3. tonn brentkalk i året. Av logistikkhensyn er ovnen plassert like ved Verdal Havn, der brentkalken skipes ut med spesialfartøy. I dag går det meste av NorFraKalks produkter til framstilling av fyllstoff og papirpigment på papirfabrikker i Sverige. Visjon Franzefoss Minerals har gjennom sine selskaper en overordnet visjon om å være ledende innen kalk og dolomitt. Med ledende mener vi: - Full trygghet for liv og helse - Full miljømessig aksept for vår virksomhet - Blant de mest lønnsomme - Best kompetanse Presentasjon av selskapene Franzefoss Miljøkalk Våre fire produksjonsanlegg er lokalisert til Hole på Bøverbru i Vestre Toten Kommune, Furnes i Hamar Kommune, Hekkelstrand i Ballangen Kommune i Nordland og Franzefossanlegget nær Sandvika i Bærum. I tillegg er handelsavdelingen med ansvar for markedsføring, salg og kundeoppfølging, fordelt på Rud, Hylla (Nord-Trøndelag) og Skien. En betydelig del av virksomheten består av salg av produkter fra Verdalskalk AS som er et selvstendig produksjonsselskap for selskapet. Verdalskalk Selskapet har dagbrudd og knuseanlegg i Tromsdalen, ovnsanlegg på Hylla, samt mølle med utskipningsanlegg på Verdal Havn. Selskapet betjener, NorFraKalk sitt anlegg i Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Franzefoss Miljøkalk sitt anlegg på Jessnes nord for Hamar, Hedmark fylke. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

3 Markeder Våre markeder Nøkkeltall fra markedet Franzefoss Miljøkalk: Volum Landbruk Industri VAR Eksport Bygg & anlegg Vassdrag 5 % 13 % 8 % Landbrukskalking. 9 % 3 % 4 % Kalk renser, nøytraliserer, fyller og stabiliserer Kalkstein brytes i dagbrudd eller i underjordiske gruver og foredles til produkter som brukes i industrien, landbruket og for å ivareta miljøet. De fleste av oss vet at man sprer kalk på åkrene for å regulere phforholdene i jorden. For å ivareta miljøet brukes kalk på samme måten for å nøytralisere elver og skoger. Luftforurensningen minsker når man renser røykgassen fra kullkraftverk med kalksteinsbaserte produkter. Landbruk Omsetning Industri VAR Eksport Bygg & anlegg Vassdrag 15 % 4 % Papirindustrien bruker kalkstein og brent kalk som tilslagsmateriale til fyllmiddel og pigment (hvithetsgrad). Annen tungindustri bruker kalk for å rense/spalte ut urenheter i ulike deler av sine produksjonsprosesser. Kalk er de siste 15 årene vært brukt i utstrakt grad som ph-justering av vassdrag, fjellvann, elver og bekker. Dette gjøres gjennom helikopterkalking, båtkalking og dosereranlegg. I tillegg er renseanlegg og drikkevannsleverandører et sterkt voksende marked for henholdsvis brent kalk og filterkalk. Kalkstein har gjennom tidene vært brukt som tilslagsmateriale for byggmateriale både i veier og bygningsmasse. Dette er fortsatt svært viktige markeder. Dolomitt er et viktig tilslagsmateriale for fullgjødselproduksjon, malingsindustri, landbruk, farmasi, mørtel osv. 17 % 5 % 13 % 6 % Ett av mange doseringsanlegg som behandler elver. 3 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

4 Samfunnet Franzefoss Minerals & Samfunnsansvar Ansvar Franzefoss Minerals utøver sitt samfunns- og miljøansvar gjennom følgende interne krav: - Vår virksomhet skal ikke medfører fare for liv og helse - De ansatte skal ha trygghet for seg og sine familier - Eiere, ledelse og medarbeidere skal i sitt virke være redelige, ansvarlige, langsiktige og ambisiøse - Vår virksomhet skal skape verdier for kunden, samfunnet og oss selv - Miljøet skal ha minst mulig belastning innenfor gitte tillatte rammer - Leverandørene skal ha en krevende kunde og samarbeidspartner - Vi skal ta initiativ til omstilling og dialog med omgivelsene, for å tilpasse oss endringer i omverdenen. Myndigheter og organisasjoner Vi har tro på verdien av å ta ansvar og engasjere oss i bransjesammenheng og mot det politiske og offentlige samfunn. På den måten ønsker vi å påvirke utformingen av forutsigbare rammevilkår for de regionale områder vi har virksomheter. Utdanning og arbeidstrening (lærlingordning) Franzefoss Minerals har tro på verdien av å engasjere seg i forhold til institutt- og utdanningssektoren, for å sikre rekruttering og kunnskapsmessig tilvekst til våre fagområder. Det vil si at vi deltar på faglige arrangementer i egen og bransjens regi i forhold til skoleverket på ungdomsskole og videregående trinn. Våre anlegg i Verdalskalk; Hylla og Tromsdalen, har lærlingordning der det er mulighet og ressurser for å ivareta den faglige oppfølging lærlingordningen krever. Engasjement Vi er aktive gjennom følgende foreninger for å sikre langsiktige rammevilkår for våre virksomheter: - Norsk Bergindustri - Bergringen - Norsk Industri Videre bruker vi utdannings- og forskningsinstitusjonene for å sikre vårt fremtidige kompetansebehov. - NTNU - Sintef Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling. Med bærekraftig utvikling menes: Som konsern skal vi sørge for en god balanse mellom økonomiske resultater og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Et uttak av naturen skal være akseptert av samfunnet Et uttak av naturen skal gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning Et uttak av naturen skal også sikre senere bruk av det berørte området Et uttak av naturen skal gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket Et uttak av naturen skal medføre ansvar for kartlegging og utvikling av fremtidig ressurspotensialet. Lærlinger Anlegget i Tromsdalen tar primært inn lærlinger i Bergfaget, men vi er også godkjent for å ha lærlinger i Maskinførerfaget og Industrimekanikerfaget. Det er normalt to år læretid i bedrift for disse lærlingene. Vi har i hatt1 lærlinger på anlegget i Tromsdalen. På Hylla har avi hatt en lærling som industrimekaniker og to lærlinger som automatikkmekaniker. I tillegg har vi i Tromsdalen, 6 elever fra Stjørdal vgs en dag i uken, som har Sprenging som fordypningsfag. Vi er medlemsbedrift i Opplæringskontoret for anleggsog bergfagene (OKAB) i Nord-Trøndelag, og har samarbeid med dette kontoret. Verdalskalk har også vært representert i styret i OKAB siden 5. Vi er fire personer på anlegget som har gjennomgått kurs som faglig ledere for lærlinger. Lærlingene får delta i alle de typer oppgaver vi har på anlegget, det søkes også om dispensasjon fra førerkortforskriften slik at de får opplæring som førere av de store dumpere. Vi holder sterk fokus på HMS ovenfor lærlingene. Vi mener at de gjennom å delta aktivt i boring / sprengning, maskinkjøring, drift- vedlikehold og reparasjonsoppdrag i knusverkene, får en skikkelig innføring i HMS i praksis, i tillegg til å lære å beherske maskiner og utstyr rent praktisk. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

5 Kvalitet Franzefoss Miljøkalk og Verdalskalk ble i resertifisert i hht ISO 91: og ISO 141:4. Dette innbærer at vi styrer prosessene i våre verdikjeder etter kvalitetsstyringsprinsippet. TQM, konsernets kvalitetsstyringssystem er et av våre verktøy i arbeidet med å styre og lede verdikjedene våre, slik at vi lykkes i å nå konsernets overordnede mål. Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 91:, miljøstandarden NS-EN ISO141:4 og Internkontrollforskriften, sammen med myndighetenes krav, danner grunnlaget for styringssystemet. Hendelsesregistreringen i TQM er den delen hvor vi som bedrift måler hvor godt vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi har gjennom vår visjon, våre verdier og mål lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet vårt skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessen i verdikjedene. Våre fokusområder er; sikkerhet, ytre miljø, samt optimalisering av ressurser, produksjon og salg. S E R T I F I K A T Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norge har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 91: Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika Kravpunkter i standarden som ikke er inkludert i sertifiseringen: Pkt Utvikling og konstruksjon Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: 863 Første gang utstedt: Gyldig til: Medarbeiderutvikling S E R T I F I K A T Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norge har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14 1:4 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Medarbeiderutvikling skal være en del av organisasjonens planlagte virksomhet. Bedriften har et mål om å gi den enkelte ansatte størst mulig utviklingsmuligheter innenfor de områder som har og vil få betydning for vår virksomhet. Våre medarbeidere besitter mye og verdifull kunnskap og erfaring. Vår oppgave er å skape en kultur og arenaer for kunnskapsoverføring mellom anleggene og bedriftene, slik at vi hele tiden optimaliserer utnyttelsen av vår humankapital og våre forbedringsprosesser. Produktkvalitetssystem Tillit, sikkerhet og kvalitet spiller ved utvalget av produkter og deres applikasjoner en stadig viktigere rolle. Det overordnede kvalitetsstyringssystem (TQM) bidrar til å sikre at Franzefoss Minerals AS oppfyller de høye kvalitetskravene. Franzefoss Minerals AS har et sentrallaboratorium på Hylla i Inderøy kommune. Laboratoriet følger opp kvalitetskontrollen på alle produkter og støtter produksjonskontrollene i alle produksjonsanleggene. Produktene omfatter råmateriale, prosessprodukter og ferdigprodukter, som selges inn i markedet. Kvalitetskontrollen er delt i to områder: 1. Produksjonskontroll. Produktkontroll Produksjonskontroll utføres på produksjonslab i alle anlegg av FM. Den består av prosesstyring av råmaterialer (steinbrudd), prosessprodukter og ferdigprodukter. Hensikten er og tilfredsstille de bestemte og definerte kravene: 1. Standard krav. Lover og forskrifter 3. Kunde krav 4. Egne krav Produktkontroll gjennomføres av sentrallaboratoriet. Representative prøver sendes i henhold til definerte tidsplaner (kontrollplaner) til sentrallaboratoriet, hvor de blir analysert i henhold til definerte analysermetoder. Alt dette er dokumentert i Franzefoss Minerals AS sin produktkontrollhåndbok. Sentral laboratoriet kontrolleres regelmessig i henhold til de interne prosedyrer og ulike krav og standarder som kreves. Analysedataene blir arkivert i en Lab and Information Management System (LIMS), som er utviklet sammen med softwareleverandør for å følge med produktkvalitet, -trendutviklingen og -endringen. Dokumentasjonen kan vises med forskjellige rapportformer (kunderapporter, statistikker og grafer). LIMS bidrar til at produktkvalitet, prosesstyring og informasjon (rapporter og arkivering) i konsernet blir sikret, og det vil bidra til en mer effektiv oppfølging av alle kvalitetsrelevante oppgaver, internt som eksternt. 5 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

6 Sikkerhet/Helse Skader og sykefravær Franzefoss Minerals har gjennom mange år hatt fokus på skader og sykefravær. Vi godtar ingen skader. Risikovurderinger og jobbsikkerhetsanalyser skal være basis for vårt HMS-fokus. Uønskede hendelser som nestenulykker, ulykker, helseskader og miljøskader skal også registreres i TQM. Ansvar H- verdi for perioden 4 - Ledere på alle nivåer har totalansvaret for HMS innenfor sine respektive ansvarsområder. Alle medarbeidere har ansvar for å skape et sikkert indre arbeidsmiljø, beskytte det ytre miljø og ivareta selskapets ressurser og utstyr. Hver enkelt medarbeider har ansvar for å beskytte seg selv og rette seg etter etablerte instrukser og retningslinjer for gjennomføring av oppgaver Ant. skader m/ fravær H-verdi Mål Vårt overordnete mål: Alle skal komme hele og friske hjem! Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Franzefoss Minerals kvalitetssystem. Ved et kontinuerlig fokus og oppmuntring av samtlige ansatte, ønsker vi også å få registrert så mange farlige forhold som mulig i vårt hendelsessystem, dette fordi vi tror at verdien av et forebyggende fokus på farlige forhold hos den enkelte ansatte, gir en kollektiv sikkerhetskultur. Sykefraværsstatistikk Sykefraværet gir oss en indikasjon på trivsel, aldersgjennomsnitt og turnover. Lover og forskrifter i Internkontrollforskriften er vår overordnete rammebetingelse i HMS-arbeidet. Prosedyrer og rutiner blir implementert i konsernets KS-system for å rettlede ledelsen innenfor dette feltet. I ble det registrert totalt 153 farlige forhold i konsernet fordelt på tre selskaper, mot 87 farlige forhold i Farlige forhold Uønskede hendelser Akkumulert Kortidsfravær Akkumulert arbeidsgiverperiode Akkumulert totalfravær Ballangen Hamar Sandvika Hole Tromsdalen Havna Hylla Transporten NorFraKalk I ligger kortidsfraværet og fravær i arbeidsgiverperioden noe over egne målsettinger. På totalfraværet har vi derimot nådd våre målsettinger - under 5 %. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

7 Miljø Kalk viktig i vårt daglige liv CO utslipp Hylla Kalkstein, (Calsitt CaCO3) er en viktig bergart i vårt daglige liv. Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver og vann, hjelper kommunenes VARetater å rense drikkevann og avløp, er basis for mørtel og sement, er fyllstoff i maling, plast og papir, reduserer malmer til metaller, er tilsats i glass og keramikk, stabiliserer usikker grunn, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. tonn/år tonn/år Utslipp - Franzefoss Miljøkalk Ballangen Støv/støy: Anlegget har ikke egenrapporteringplikt. - Det er gjennomført nedfallsmålinger som viser at anlegget er under normen for industri. - Det er gjennomført støymålingsberegninger som viser at anlegget er innfor normen for industri. For de øvrige anlegg i Franzefoss Miljøkalk er det ikke foretatt målinger. Utslipp - NorFraKalk Gjennomsnitt g/m /3 dager Mineralsk støvnedfall, NorFraKalk 3,5 1,5 1,5 7 Utslipp - Verdalskalk Ingen målinger gjennomført i 7 Mineralsk støvnedfall Verdalskalk AS Støvutslipp, NorFraKalk Gjennomsnitt g/m*3 dager Tromsdal Verdal Havn Hylla mg/nm Grenseverdi Støvmåler ble kalibrert først i Støvutslipp Hylla 1 CO utslipp, NorFraKalk 6 9 mg/nm Kalkovn Hydratanlegg Grenseverdi kalkovn Grenseverdi hydratanlegg tonn CO Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

8 Miljø Miljøaspekter ved bergverksdrift Avdekking av råvare Avdekking av fjellgrunn forårsaker støy og endring av naturbildet. Våre tiltak er å følge de retningslinjer som er gitt i lovverk og konsesjon og som også er ivaretatt gjennom anleggets driftsplan godkjent av offentlige myndighet (Bergmesteren). På de anlegg hvor boring og sprengning er satt bort til innleide entreprenører, påser vi at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt. Dette gjøres gjennom Samordningskontrakter samt interne og eksterne revisjoner. Fra bruddet i Verdalskalks anlegg i Tromsdalen. Sprengning Sprenging forårsaker rystelser, støy og støv. Våre tiltak er å overholde de retningslinjer som er pålagt oss av myndighetene. Andre tiltak i forbindelse med sprengning er å følge våre interne sikkerhets- og varslingsrutiner. Transport i bruddet til / fra våre kunder Transporten fra anlegget forårsaker utslipp av støv, støy og eksosutslipp. I tillegg utnyttes lasteevne slik at ekspornert utslipp pr. tonn transportert vare, blir lavest mulig. Våre tiltak mot dette er å holde alle maskiner i forskriftsmessige stand gjennom årlig pålagte revisjoner fra autoriserte leverandører. Industriområdet og veier Våre tiltak her er rensking av grøfter, samt bruk av innleid feiebil på plasser og veier, etter behov. Spyling med vann på våre industriområder, og bruk av støvdempende midler etter behov. Dette er lagt inn rutiner ved avdelingene. Støv / Støy Tipping/knusing forårsaker støy og støv. Vårt mål er å redusere støy i produksjonen i henhold til lovpålagte og selvpålagte krav. Hvert anlegg har handlingsplaner som retter seg mot forebygging av kritiske punkter for støy / støv i produksjonen. Ferdigvarelagre Utelagring av våre produkter kan medføre støving. Det vil også støve ved, opplasting og transport. Våre tiltak for å eliminere dette er å plassere lagerhauger slik at de ligger skjermet mot omgivelsene av bygningsmassen på anlegget. I tørre perioder på året blir det benyttet støvdemping med vann på veiene og lagerhaugene rundt i området. Miljøaspekter Verdalskalk Bruddet i Tromsdalen Støvflukt fra brudd og veger i brudd opp til knuser. Tiltak: Montert spylebom og vannspylekanon på lastebil. Benyttes til å fukte salver før lasting ved tørrvær. Fukter delvis også anleggsveger med den, i tillegg benyttes delvis støvdempende midler på vegene. Støvflukt fra grovknuseverket. Tiltak: Fukting av salver virker også her veldig bra for å dempe holde støving fra knuse-og sikteprosessen nede. I 7 ble det montert støvavsug som suger fra de verste punktene i skundærknuse-huset. Godt resultat. Når stein fra bruddet er tørr, så benyttes fukteanlegg som fukter stein på transportørene og i sekundærknuser. Støvflukt fra finknuseverket. Tiltak: Montert nytt stort avsug fra mange punkter i betongbygget sommeren. Montert blandeskrue som elter inn vann i grovkalken i kalklageret. Støvflukt fra innkjørsel og industriområdet. Tiltak: Spyler asfalterte veger med bil med spylebom. Bra resultat. Calsium på uasfalterte områder. Bra resultat. 9: Størst problem med støvflukt har hittil vært i kalde perioder når det ikke kan brukes vann. Det er nå besluttet å bygge nytt knuseverk og en ny siktestasjon med oppstart i des. 9. Alt dette blir innbygget, det monteres støvavsug på hele anlegget. Vi har stor tro på at dette vil bidra svært positivt for demping av både støv og støy på anlegget i fremtiden. Støvavsug vil ikke være avhengig av temperatur, og vil derfor være effektivt også i kalde perioder. Kommentarer til støyutslipp ligger i årsrapport til Fylkesmannen. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport 8

9 Miljø Interntransport Miljørettede prosjekter / forbedringer: Støvflukt fra kalklass av finfraksjoner. Tiltak: Montert overbygg på to biler for å hindre støv flukt fra transport av slike fraksjoner. Betydelig belastning på det offentlige vegnettet som følge av intern-transporten mellom avdelingene i Verdalskalk. Tiltak: Søkt om videreføring av dagens dispenssjon på 7 tonn totalvekt for å holde trafikkmengden av kalk transporten på så lavt nivå som mulig. Har fått midler tidig forlenget dispansasjon til endelig avgjørelse blir tatt av offentlig myndighet. Kalkovnen på Hylla Vi har gjort følgende tiltak for å begrense støvutslipp fra produksjonsanleggene i : Oppstart av nytt støvfilter på ovnen Målingene viser at utslippene fra ovnen er redusert vesentlig etter det nye støvfilteret er satt i drift. Nå etter ca 6 mnd drift er verdiene enda på samme nivå. Grunnen til det er at dette filteret har større areal enn det gamle og belastningen på det blir derfor mindre. Et av de gamle støvfiltrene i kalkknuseriet er erstattet. Dette var et filter som krevde mye resurser i vedlike hold og store utgifter i skifting av filterposer. Dette tiltaket sikrer mindre støvutslipp Det er også gjort arbeid i fm tetting av driftsbygninger Det er etablert en ny mottaksstasjon for spillolje. Denne ble satt i drift i uke 4/8. Denne sikrer at bilene står trygt på flatt mark under lossing. Et sluk og et avløp som går gjennom oljeavskiller sikrer oppsamling av olje ved en evnt. lekkasje under lossing. Miljøaspekter NorFraKalk CO utslipp NorFraKalk har tillatelse til kvotepliktige utslipp og tildeles klimakvoter fra SFT. NorFraKalk sin ovn på Verdal er bygd i henhold til Best Available Technology - BAT for å sikre mest mulig energieffektiv drift og minimale utslipp. Anlegget er plassert like ved Verdal havn. Dette muliggjør videreforedling av kalkstein nært råvaren og effektiv skipning av sluttprodukt. Det Norske Veritas har konkludert med at slik lokal videreforedling gir lavere CO -utslipp enn ved eksport av råvare og foredling andre steder. Miljøaspekter Energiutnyttelse av spillolje som energikilde er en positiv utnyttelse av et avfallsproblem. Deponering av biprodukter gjennomføres på forsvarlig måte og i samarbeid med SFT. NorFraKalks deponi kan også deponere gips fra eksterne kilder og bidra til redusert transport. Dette vil over tid også bringe terrenget tilbake til sin opprinnelige form. Primært vil NorFraKalk redusere behovet for deponi av avfallsprodukter ved å anvende biproduktet i andre markeder. NorFraKalk overvåker kontinuerlig støv og gassutslipp fra anlegget. I tillegg utføres målinger av eksterne laboratorier for verifikasjon av egne data. Utslippsgrenser er satt og følges opp av SFT. Energieffektivisering Spillvarme fra kompressorer utnyttes til forvarming av olje. Luft fra nedkjøling av suspended cylinder benyttes som forbrenningsluft og energien i denne forvarmede luften gjenvinnes. Miljøkommunikasjon Det er i etablert kommunikasjonsgrupper med naboene rundt oss, både på Hylla og NorFraKalk. Dersom det skjer utslipp, eller generell informasjon i forbindelse med tiltak og prosjekter som vi ønsker å dele med naboene, blir det sendt ut e-post til disse. I ble det sendt ut fire informasjonsbrev på e-post fra Hylla, Verdalskalk og ett fra NorFraKalk. 9 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

10 Miljø Miljøaspekter i markedet Franzefoss Miljøkalk: I vår virksomhet av salg og distribusjon av våre produkter ut markedet, har vi et kontinuerlig fokus på å redusere den miljømessige belastning dette utgjør i samfunnet. Vi frakter fortrinnsvis med båt for å spare miljøet der hvor det er snakk om transport over lengre distanser. Vi bruker brede dekk på spredere og traktor for å redusere marktrykk i landskapet, Vi bruker helikopter til kalking av fjellområder og ulendt terreng for å unngå å lage sår i naturen. Ved biltransport blir kalken fuktet for å unngå støv. Vi bruker transportører som har utstyr for å utnytte bilene maksimalt med tanke på lastekapasitet, og lavt drivstoff forbruk. Det benyttes aluminiumstanker for å bedre lastekapasiteten. Fra gruva til Franzefoss Miljøkalks anlegg i Ballangen, Hekkelstrand i Nordland fylke. Strømforbruk Franzefoss Miljøkalk Lasting av båt på Verdalskalks anlegg på Verdal Havn. kwh/tonn produsert Ballangen Sandvika Hole Hamar Oljeforbruk Franzefoss Miljøkalk olje l/tonn produsert 4 3,5 3,5 1,5 1,5 1) Ballangen Sandvika Hole Hamar ) En endring i produktsammensetning fører til en endring i energiforbruket pr. tonn i Sandvika. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport 1

11 Miljø Verdalskalk: NorFraKalk: Energiforbruk Tromsdal Energiforbruk, NorFraKalk, 1,8 1 kwh og liter /tonn 1,6 1,4 1, 1,,8,6,4,, kwh/tonn l. olje/tonn kwh/tonn brentkalk liter olje/tonn brentkalk kwh/tonn liter olje/tonn 6, 5, Energiforbruk Verdal Havn Det ble i 7 ikke produsert brentkalk av salgbar kvalitet. Grafen gir derfor ingen informasjon om oljeforbruk og elektrisk energiforbruk per tonn brentkalk for 7. Kwh og liter/tonn 4, 3,, 1, 5 6 7, kwh/tonn l. olje/tonn Energiforbruk Hylla 14, 1, Kwh og liter/tonn 1, 8, 6, 4,, 5 6 7, kwh/tonn l. olje/tonn Verdalskalks ovn på Hylla, Inderøy. Kalkovnen på NorFraKalk. 11 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005 Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 25 Unni Steinsmo, konsernsjef i 3 Kjære medarbeider Som øverste leder for nær 2 -ansatte, er det mitt ansvar at dere alle har en god og sikker hverdag på jobb. Et viktig

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2013

Samfunnsansvars- rapport 2013 Samfunnsansvars- rapport 2013 MøllerGruppen Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer