Innhold. Miljørapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Miljørapport 2015 3"

Transkript

1 Miljørapport 2015

2 Innhold Innledning... Fokusområder Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering - enkeltselskaper... Miljøkalk AS... Ballangen... Hamar... Hole... Sandvika... Verdalskalk AS... Tromsdalen... Verdal Havn... Hylla... Transport... NorFraKalk AS Miljørapport

3 Innledning Fokusområder 2015 Viktige miljøaspekter: Luft, Vann, Jord og Mennesker Intensjon med Miljørapporten er å gi en virkelighetsbeskrivelse av vår virksomhet. Et kontinuerlig fokus på forbedringer er viktig også her. Målet er å gi et godt og nyansert bilde av våre mål og utfordringer med tilhørende kvalitets- og miljøpolitikk, samt de forbedringsprosesser vi jobber med knyttet til disse. Hva er vår kjernevirksomhet? Vi er en bergverksbedrift med følgende produksjonsstrategi: Gjennom godt planlagt drift og forebyggende vedlikehold skal vi oppnå: Null skader og feil. Høyest mulig stabilitet innenfor våre produksjonsspesifikasjoner. Høyest mulig utnyttelse av vårt rågods og våre forekomster. Best mulig intern logistikk korteste vei fra forekomst til kunde. Lavest mulig forbruk av innsatte ressurser som energi, kjemikalier og slitedeler o.a. Bærekraftig utvikling og samfunnsansvar Vår visjon er å være ledende innen kalk og dolomitt. Det er en forpliktelse som favner bredt. Dagens samfunns- og teknologiutvikling er avhengig av bruk av industrimineraler. Kalkstein og dolomitt er viktige råvarer og bearbeidede produkter av kalk og dolomitt inngår i en rekke prosesser med positive miljøeffekter. Produksjon medfører uttak av ikke fornybare ressurser, prosessering med forbruk av energi og fare for utslipp mot våre omgivelser. Det er vårt ansvar at disse råvarene og produktene, som samfunnet er avhengige av, blir produsert på best mulig måte uten unødig bruk av energi og miljøbelastninger. Samtidig er det også svært viktig å kommunisere med samfunnet rundt oss slik at vi kan skape tillit og aksept for vår produksjon og våre produkter. I tillegg har vi selv pålagt oss en målsetning om kontinuerlig forbedring som innebærer at vi også på dette området skal prestere bedre fra år til år. Samfunnsaksept er en forutsetning, og oppnås bare gjennom god og åpen dialog med våre omgivelser. Hva gjør så vi for å bidra til en bærekraftig utvikling i årene som kommer? Den overordnede målsetting i henhold til vår miljøpolitikk er som følger; «Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige planer for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling». Vi definerer bærekraftig utvikling på den måten at vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom best mulig resultat og vår evne og vilje til å ta samfunns- og miljøansvar. Det betyr i praksis at vi må utnytte kalkforekomstene på en best mulig måte, forurense så lite som mulig, få aksept for at vi gjør det, istandsette uttaksområde etter avsluttet drift og sikre senere bruk av det berørte området. Hvordan utøver vi vårt miljøansvar Utøvelse av miljøansvar ligger i våre felles verdier; Tydelighet, Inkluderende, Fremtidsrettet, Engasjert og Ansvarlig. Vi gjør dette i praksis gjennom å påføre omgivelsene våre minst mulig belastning fra vår produksjon. Vår virksomhet skal skje i henhold til våre rammevilkår i form av lover og regler og våre særskilte utslippstillatelser ved at vi etterlever kravene i disse. Vi tar naboer og andre i våre omgivelser på alvor ved å etablere områder for god kommunikasjon og å gå i dialog. Gjennomføring av årlige nabomøter og utsendelse av nabo/ nyhetsbrev er derfor en viktig strategi. Økt kompetanse om energibruk, alternative energiløsninger og mer effektiv utnyttelse vil være sentralt og energiledelse vil bli et fokusområde fremover. Industrien i Norge har en visjon om å bli CO 2 -nøytral innen Vår oppgave her blir å bidra med kompetanse og teknologiutvikling i egen prosess, samt å ta imot ny teknologi med tilhørende virkemidler for å bidra til å fylle industriens totale visjon om klimanøytralitet. Vi skal være samfunnets beste valg innenfor vårt arbeidsområde og det innebærer også ansvar for full trygghet for miljøet. Rud, juni 2016 Konsernleder Miljørapport Miljørapport

4 Vår virksomhet Våre verdier; tydelig, inkluderende, engasjert, ansvarlig og fremtidsrettet, setter rammen for den felles adferd vi ønsker skal kjennetegne våre bedrifter og våre anlegg. - Vårt omdømme er vårt ansvar! Strategiplattformen er implementert som styringsverktøy i hele konsernet. Det innebærer at alt vi gjør og alt vi definerer i våre handlingsplaner innenfor våre tre mål- og strategiområder, er forankret i plattformens visjon, og rettet mot våre fire definerte målgrupper. Vårt overordnete mål er at vi skal defineres som det beste valget/beste aktør i forhold til de forekomster vi driver på, for kundene, samfunnet, eierne og de ansatte. Vi skal gjennom våre virksomheter representere full trygghet for Liv og helse for våre ansatte Miljøet rundt oss Økonomisk trygghet for arbeidsplassene Kultur og verdier Våre verdier; tydelig, inkluderende, engasjert, ansvarlig og fremtidsrettet, setter rammen for den felles adferd vi ønsker skal kjennetegne våre Organisasjonskart Franzefoss Minerals AS bedrifter og våre anlegg. Våre organisasjonsegenskaper skal alltid være et mål for en felles måte å samhandle på i våre verdikjeder. Forbedringsprosessene er avhengig av den enkelte ansattes vilje til å engasjere seg og ta ansvar for prosessene med sin erfaring og kompetanse. Helse, miljø og sikkerhet Vår helse og vår sikkerhet er avhengig av at vi har et godt arbeidsmiljø i våre virksomheter. Det innebærer at all virksomhet skal styres og ledes i henhold til Internkontrollforskriften og vårt interne system for HMS-ledelse (TQM). Enhver bergverksvirksomhet vil representere en risiko for ansattes helse i forhold til støy, støv, kjemikalier og vibrasjoner. Derfor skal alle ansatte risikovurderes og kartlegges i forhold til eksponering, og alle helserelaterte prosedyrer som deretter pålegges, skal følges. Det er hver enkelt ansatt sin plikt og ansvar å etterfølge det HMS-system som til enhver tid er gjeldende i konsernet. Sikkerhetskultur alle skal komme hele og friske hjem hver dag I våre verdikjeder er vi avhengig av en levende og godt implementert sikkerhetskultur. Vårt overordnete mål innen sikkerhet nås kun ved en felles innsats for å ivareta sin egen og sine kollegers liv og helse. Arbeidsmiljø Det er den enkelte arbeidstakers trivsel, helse og velferd som er grunnlaget for et godt og produktivt arbeidsmiljø. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Trives den ansatte, trives fellesskapet og motsatt. Hele konsernet ble IA-bedrift i Vi har i 2015 implementert peronalstyringssystemet HRessurs som gir oss et godt og forutsigbart sykeoppfølgingssystem. Resultatet av våre prosesser skal alltid være: Trygghet for liv og helse, for miljøet og for arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet Vi hadde i 2015 totalt 5 skader som medførte kortere fravær. Vår null-visjon ble ikke nådd. Vi har kontinuerlig sterkt fokus på dette. Vårt konsernmål i 2015 var 4 % totalt sykefravær. Det totale sykefraværet var 3,2 % i 2014, og vi holder oss stabilt på en god utvikling. Også i 2015 har godt fokus og høy registreringsaktivitet gitt resultater. I 2015 nådde vi 408 registrerte farlige forhold. Miljørapport Miljørapport

5 IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Vår kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring Vi har gjennom Strategiplattformen lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessene i verdikjedene. Vår evne til å styre og lede våre ressurser i henhold til den bedriftskultur våre verdier lager rammen for, vil også være vårt unike suksessfortrinn for å lykkes i vår streben etter kvalitet i alle ledd i våre verdikjeder. Det vil si at vi må ta ansvar for noe mer enn jobben vår, som å registrere farlige forhold for å ivareta sikkerheten til oss selv og kolleger. Vi må være tydelige at vi ikke aksepterer adferd som kan skade personer, miljø, produkt eller maskiner. Vi må engasjere oss med all vår kompetanse og erfaring ved å registrere forbedringsforslag, slik at vi hele tiden lykkes i å jobbe smartere. Vi må inkludere flere enn bare de som tilhører den «boksen» i verdikjeden vi selv er i for å sikre at viktig informasjon om sikkerhet, produktet og samfunnsrelaterte forhold fanges opp av flest mulig og kan bidra til nødvendige tiltak. Dette er et felles ansvar, og kan bare utøves av hver enkelt av oss, for å sikre oss en sikker og langsiktige fremtid som bedrift. Kvalitetsstyring Å gjøre det bedre enn i fjor Alle våre virksomheter er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. I løpet av 2017 skal vi resertifiseres i henhold til ISO 9001:2015. Vi har et eget kvalitets- og hendelsesbehandlingssystem (TQM) som lederverktøy i arbeidet med å styre og lede prosessene i verdikjedene våre. Vi har gjennom Strategiplattformen lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessene i verdikjedene. Gjennom kvalitetsikring av alle våre verdikjeder, beskriver vi alle våre prosesser og enkeltaktiviteter gjennom mål, strategier, handlingsplaner, prosedyrer og instrukser. Dette for å sikre sporbarhet mellom forventet aktivitet og reell handling. Kompetanseledelse Utvikling av vår viktigste ressurs Franzefoss Minerals skal investere i kunnskap som grunnlag for konkurransedyktighet. Utviklingsarbeid skal være en integrert del av vår virksomhet med sikte på økt verdiskapning og mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse. Vi ønsker å utvikle dyktige medarbeidere som har forståelse og ansvar for fag, yrke og samfunn. Kompetanseutvikling skal være basert på en felles forståelse mellom den enkelte medarbeiders og bedriftens behov for kompetanse. Bedriftens behov er styrende premiss. Kompetanseutviklingen skal være forankret i bedriftens visjoner, mål og strategier. Totalt antall registrerte forbedringsforslag CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Minerals AS Sentrallaboratoriet Hylla, Inderøy, Norway for the following field of activities Analysering av produkter og prosessprodukter for alle anlegg i Franzefoss Minerals AS og bistand angående produkt- og/eller analyserelaterte oppgaver has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS NS-EN ISO 9001:2008 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norway for the following field of activities Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Verdalskalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Totalt antall registrerte forbedringsforslag innen kvalitetsstyringsprosesser i konsernet. Et kontinuerlig ledelsesfokus på dette virkemiddelet er nødvendig for å sikre gode prosesser i verdikjedene. Michael Drechsel Pål Eddie President of IQNet Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Norfrakalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Produksjon og salg av brentkalk samt tilhørende kalksteinprodukter fra eget anlegg på Ørin industriområde i Verdal, inkludert utskipning fra Verdal havn has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Miljørapport Miljørapport

6 Våre omgivelser - vårt ansvar Vårt overordnete mål er at «vi skal bidra til bærekraftig utvikling». Dette innebærer at vi som konsern skal etterstrebe en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Vi skal være akseptert av samfunnet. Vår fremtidige eksistens bygger på 100-årsplaner av de forekomstene vi driver på, med tilhørende kapitalkrevende investeringer. Vi er derfor avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår og et samfunn som sier ja til vår tilstedeværelse. Vårt overordnete mål er at «vi skal bidra til bærekraftig utvikling». Dette innebærer at vi som konsern skal etterstrebe en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Med dette mener vi at et uttak av naturen skal: være akseptert av samfunnet. gi oss optimal verdi med minst mulig miljøpåvirkning. sikre senere bruk av det berørte område. gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket. medføre ansvar for kartlegging, og utvikling av fremtidige ressurspotensialer. Våre virksomheter er og skal være sertifisert i henhold til ISO 14001:2004, som stiller følgende krav til virksomhetens miljøpolitikk: «Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til bærekraftig utvikling». Vi skal til en hver tid drive våre virksomheter i henhold til gjeldende lover og innenfor de utslippstillatelser som blir gitt oss fra våre myndigheter. Disse er representert ved Miljødirektoratet, Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), Fylkesmannen, Kommuner og Arbeidstilsynet. Samfunnsansvar og dialog Å skape positiv synlighet, gjennom omdømmebygging og bevisstgjøring av hvordan vi tar samfunnsansvar forutsetter gode arenaer for dialog og kunnskapsoverføring mellom bedrift og samfunn. Som bergverksvirksomhet er vi helt avhengig av et samfunn som forstår. Et kompetent samfunn vil, og skal, stille strenge krav, og det skal og må utvikle ny kompetanse sammen med oss, slik at vi til en hver tid har evne til å være samfunnets beste valg og verdsatte samfunnsaktører. Det er vår oppgave å skape arenaer for god og inkluderende ekstern kommunikasjon. Vi tror på verdien av å være synlige samfunnsaktører. Med det mener vi: Verdien av å ta ansvar og engasjere seg i bransjesammenheng og mot det offentlige/politiske samfunn og å bidra til en industrialisering av våre virksomhetsområder. Verdien av å engasjere seg i forhold til institutt- og utdanningssektoren, for å sikre rekruttering og kunnskapsmessig ettervekst til våre fagområder. Verdien av å inngå samarbeid med skoleverket lokalt for å etablere forståelse for og kunnskap om vår virksomhet. Verdien av gode naboforhold. Verdien av å holde en lav profil i media rundt eierskap og forretningsmessige forhold i konsernet. Verdien av å ha god kommunikasjon med offentlige myndigheter lokalt og sentralt. Verdien av å ha åpenhet omkring miljøaspektene ved virksomheten på våre anlegg. CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norway for the following field of activities Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under NS-EN ISO 14001:2004 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Verdalskalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Norfrakalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Produksjon og salg av brentkalk samt tilhørende kalksteinprodukter fra eget anlegg på Ørin industriområde i Verdal, inkludert utskipning fra Verdal havn has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Miljørapport Miljørapport

7 Miljøaspekter/Kretsløp «Vi skal bidra til bærekraftig utvikling» Bærekraftig utvikling innebærer: «At vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom: Optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar» Et uttak av naturen skal være akseptert og ønsket av samfunnet gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning også sikre senere bruk av det berørte området fokuserer på aktiv forebygging og kontiunerlig forbedring Best tilgjengelig teknologi (BAT) Det nye industriutslippsdirektivet (IED) stiller strengere krav til bruk av best tilgjengelig teknologi (Best Available Technology=BAT). I praksis betyr dette at industribedrifter omfattet av direktivet skal søke å oppnå minst mulige grad av forurensning. BAT skal gjennomføres så lenge det er praktisk og økonomisk gjennomførbart. For kalkbransjen er det utarbeidet såkalte BAT-konklusjoner som beskriver et sett med prosesser og teknikker som ligger til grunn for å oppnå best mulig grad av beskyttelse for helse, sikkerhet og miljø. Alle anlegg i Franzefoss Minerals konsernet ønsker å legge til grunn BAT i sine prosesser og arbeid med optimalisering av tekniske løsninger. I 2015 gikk vi gjennom våre kalkovner med hensyn til de siste BAT-konklusjonene og BREF for produksjon av sement, kalk- og magnesiumoksid. Vi er i samsvar med gjeldene krav fra EU. Samsvarsvurderinger I henhold til krav i miljøstandarden NS-EN ISO gjennomfører vi samsvarsvurderinger av alle forskriftskrav, utslippstillatelser og egne interne krav i løpet av året. Franzefoss Minerals har en definert prosedyre for gjennomføring av samsvarsvurderinger og et miljøregister for avstemming mot krav. Med denne prosedyren fanger vi opp alle endringer som gjennomføres fra myndigheten, samt revidering av egne interne krav. Alle anlegg skal minst en gang i året gjennomgå alle lovkrav for å stadfeste at vi oppfyller alle krav. Om det ikke er samsvar skal hver enkelt leder iverksette tiltak med tidsfrist for å kunne nå målet om overholdelse av de krav som gjelder til enhver tid. Produksjonsutslipp til luft Alle anlegg slipper ut støv, både internt og eksternt, fra forskjellige produksjonsprosesser. Støvutslippene skal begrenses så mye som mulig gjennom kontinuerlig forbedring og være innenfor de rammer og krav som myndighetene stiller til oss til enhver tid. Tiltak for å minimere støvutslipp er fremdeles en prioritert oppgave og det jobbes kontinuerlig med å begrense utslippene. Forbrenningen av kalkstein og spillolje gir i tillegg utslipp av andre kjemiske elementer som reguleres nøye gjennom svært detaljerte utslippstillatelser. Det er særlig fokus på å overholde krav til spesielle miljøgifter som kvikksølv og andre tungmetaller. Kalkovnene på Verdal og Hylla følger BAT-teknikker og monitorering med hensyn til utslipp til luft og bruk av energi. Utslipp av CO2 er særlig regulert gjennom kvoteloven, og kalkovnene på Verdal og Hylla utløser kvoteplikt etter denne. Vi er inne i en ny kvoteperiode ( ) og begge anlegg har fått utstedt ny tillatelse etter gjeldende kvoteforordning og forskrift. I tillegg er det gjennomført verifikasjon fra akkreditert tredjepart angående korrekte CO2-regnskaper. For øvrig overvåkes alle krav og målsettinger om utslipp til luft gjennom de ulike selskapers miljøovervåkningsprogram. Produksjonsutslipp til vann/jord Deponiet til NorFraKalk på Hylla overvåkes blant annet gjennom analyser av sigevannet fra sedimentasjonsbasseng. I tillegg er det kontroll på mengde sigevann som går til overløp fra bassenget. Overskuddsvann fra bassenget pumpes i perioder, i henhold til nye interne prosedyrer, tilbake til deponiet for å hindre støvflukt og minske den totale mengden som slippes ut til sjø. Det overvåkes også utslipp til elv og bekker fra de forskjellige bruddene og anleggene. Det foreligger resultater av kjemiske og biologiske måleparametere. Tiltak skal iverksettes hvis aktuelle grenseverdier overskrides eller tilstandsklasse endres. Alt dette også i henhold til anleggenes miljøovervåkningsprogram. Forurensning til jord overvåkes spesielt i områdene rundt kalkovnene. Eksterne konsulenter har gjennomført ulike undersøkelser av mose og jord i 2007 og Alt dette for å overvåke forurensningsomfanget i nærområdet. Konklusjonene er at utslipp fra kalkovnene ikke bidrar til å forurense omgivelsene med hensyn til tungmetaller og dioksiner. Det arbeides likevel for at utslippene fra avgassen minimeres. I 2015 er det etablert overvåkningsprogram for utslipp av sigevann fra deponi. Det er i den anledning gjennomført kartlegging av vannforekomsten (deler av Hyllabukta) i henhold til vanndirektivet. Kartlegginger og analyser er gjennomført av en kompetent tredjepart. Støy Støy oppstår i ulike prosesser som tipping/knusing, annen produksjon, lasting/lossing og transport. Vårt mål er å redusere støy i produksjonen i henhold til lovpålagte og selvpålagte krav. I noen tilfeller også å redusere støynivået ytterligere i den grad det er nødvendig. Hvert anlegg har handlingsplaner som retter seg mot forebygging av kritiske punkter for støy i produksjonen. Arbeidet med anleggsvise støykart er i stor grad avsluttet. Enkelte anlegg må imidlertid gjennomføre ekstra tiltak for å redusere støypåvirkningen. Støy overvåkes også gjennom anleggenes egne miljøovervåkningsprogram og gjennom «på stedet målinger» for å dokumentere status i forhold til gjeldende tillatelser. Vår salgsorganisasjon administrerer og engasjerer eksterne transportører fram til våre kunder. Vi stiller spesifikke miljøkrav til transportørene under anbudsprosessene. Vi synliggjør våre overordnede målsettinger slik at de er kjent for leverandørene. Eksempelvis ønsker vi at leverandører har en miljøstrategi som følger ISO eller tilsvarende. Det stilles krav til utslipp fra bilparken. Alle biler som benyttes på oppdrag for Kunde må ha motorer som er innenfor de 3 siste generasjoner av Euro-motorer. Det er ønskelig at det benyttes innenfor de 2 siste generasjoner. Det er ikke tillatt å la bilen gå på tomgang på våre anlegg og støvflukt under transport skal ikke forekomme. Det skal også tilstrebes god energiutnyttelse. Leverandøren må bestrebe seg på så liten tomkjøringsandel som mulig, og sammen med Kunde har en aktiv holdning til dette Energi Produksjonsanleggene skal forsøke, i den utstrekning det er mulig, å produsere til lavest mulig energiforbruk og følge gjeldende prinsipper om BAT. Det skal tilstrebes et minimum drivstofforbruk av kjøretøy eller tunge maskiner. Ingen unødvendig forbruk av energi til oppvarming og belysninger. Forskriftsmessig vedlikehold av produksjonsutstyr skal gjennomføres for å minimere et økende behov for energi. Bruk av spillvarme til eget bruk, skal utredes og vurderes der vi har slike energikilder tilgjengelig. I våre energikrevende prosesser, samt nye prosjekter, skal vi utrede og vurdere bruk av alternative og mer miljøvennlige energikilder. Det er besluttet at vi skal innføre energiledelse i alle produksjonsanleggene. Det medfører økt fokus på energieffektive løsninger både knyttet til nye prosjekter og vedlikehold av eksisterende anlegg. Enova er også aktivt inne med insentiver for å framskynde overgang til energieffektive løsninger Avfall, farlig avfall og kjemikalier På det enkelte anlegg oppstår det en del avfall i form av papir/papp, tre, plast, metall, elektronikk og restavfall. Dette sorteres etter egne avfallsplaner, avfallskoder og leveres til destruksjon/ forbrenning eller gjenvinning via godkjente mottaksleverandører. Det fokuseres på å øke andelen av gjenvinnbart materiale. Således vil Miljørapport Miljørapport

8 Miljøaspekter Selskapene i konsernet Franzefoss Minerals AS benytter så godt som utelukkende råvarer i form av kalkstein eller dolomitt. Råvarene bearbeides på bærekraftig vis og blir til ulike kalkprodukter. Miljøpåvirkningen skjer hovedsakelig som et resultat av interne prosesser i de forskjellige anleggene og under transport til sluttkunde. For å begrense miljøpåvirkningen skal kvalitet og utnyttelsesgrad av material og energi være så høy som mulig. Utslipp til ytre miljø skal overvåkes og unødvendig forurensning skal unngås. Kommunikasjon med samfunnet rundt oss skal fungere slik at vi får aksept for vår virksomhet. restavfall levert reduseres. Farlig avfall, i henhold til klassifiseringskriteriene, samles i egne miljøcontainere og leveres til godkjent transportør for innsamling og levering til sluttbehandler. Farlig avfall sorteres og klassifiseres etter den europeiske avfallslisten og registrerte mengder rapporteres myndighetene hvert år. Mineralsk avfall fra produksjon er et lite problem hos selskapene i og med at det er lite/ ingen ubalanse eller salgbare produkter. Produksjonsavfall som ikke kan selges eller resirkuleres i produksjon, går til deponi der det finnes tillatelser for dette. Det benyttes få farlige kjemikalier i de forskjellige selskapene. Det gjennomføres risikovurdering av hvert enkelt stoff i ulike prosesser for å kvalitetssikre bruken og eksponering av ansatte. Franzefoss Minerals har et krav om at det ikke skal benyttes kjemikalier som står på myndighetenes prioriteringsliste over uønskede stoffer (eller kandidatlisten til det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)). Det gjennomføres regelmessig substitusjonsvurderinger for å øke tryggheten for de ansatte og miljøet. Miljøkommunikasjon/ nabomøter Vi rapporterer hvert år til offentlige instanser i henhold til våre tillatelser og konsesjoner. I tillegg ønsker vi å ha en aktiv dialog overfor forskjellige samfunnsaktører som berøres av vår virksomhet. Dette omfatter naboer, velforeninger, lokalsamfunn/ kommune og andre interessenter. I våre strategier er det et felles mål om å oppnå null naboklager og minimum ett nabomøte i året per anlegg. I tillegg skal vi jevnlig sende ut informasjonsskriv i form av nyhetsbrev og nabobrev om forhold som berører bedriften og naboene. All form for miljøkommunikasjon skal loggføres og registreres i vårt hendelses- og kvalitetssystem. Alle selskapene har fokus på å gi tilstrekkelig informasjon og opplæring knyttet til eget personell. Opplæringen dokumenteres i kompetanseregisteret for å sikre sporbarhet. Lasting av tonner i Verdal Havn. (Foto: Havnevesenet) Miljørapport Miljørapport

9 Fakta om våre prosesser Kalksteinsbrudd/ brytning Våre prosesser og produkter kan i all hovedsak beskrives i to forskjellige produksjonslinjer. En linje for reaktive produkter og en linje for ikke reaktive produkter. Knusing og sikting Mølleanlegg Den ikke-reaktive linjen omfatter forskjellige former for nedknusning (fraksjonering) og produksjon av filler (mølleprosess) samt transport til kunde (øverste illustrasjon). Den reaktive linjen omfatter prosessen fra brytning i kalksteinsbruddet via brenning av kalkstein og hydratprosessering, til transport av brentkalk og hydratkalk til kunde (nederste illustrasjon). Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner Å sikre tilgang til og en fornuftig behandling av råvareressursene er en av de viktigste utfordringene i industrimineralbransjen. Å bryte på en ikke fornybar ressurs på en bærekraftig måte bør innebære en så god utnyttelse av forekomsten som mulig. Det er mulig å utnytte ubalansevolum og biprodukter som salgbare produkt gjennom god planlegging. Franzefoss Minerals skal, så langt det lar seg gjøre, sørge for utnyttelse av produkter som ellers kunne bli en miljøutfordring. I en slik prosess skal vi sikre oss at dette er produkter som kan selges i henhold til norske myndigheters krav, basert på standarder og regelverk og kundekrav. Kalksteinsbrudd/ brytning Brenning Knusing og sikting Hydrering/ lesking Brentkalk Hydratkalk Vann Miljørapport Miljørapport

10 Miljørapportering - enkeltselskaper Intensjonen med Miljørapporten er å gi en virkelighetsbeskrivelse av vår virksomhet. Målet er å gi et godt og nyansert bilde av våre mål og utfordringer, samt de forbedringsprosesser vi jobber med knyttet til disse. Visste du at de aller fleste gamle praktbygg som kirker, festninger og slott, er murt ved hjelp av kalkmørtel? Miljøkalk AS Produksjon / rammebetingelser Miljøkalk AS har fire produksjonsanlegg, tre av disse har eget brudd eller gruve. Rammene for å drive et uttak er mange og omfattende, avsatt areal i kommuneplan, helst en reguleringsplan, konsesjon og utslippstillatelse er noen av kravene. Ballangen er det «nyeste» anlegget med oppstart i For samtlige anlegg jobbes det målrettet med å optimalisere produksjonen og fjerne mindre utslippspunkt. Disse «små» prosjektene gir synlige resultat. Harmonisering av måleprogram opp mot ny lovgivning er gjennomført på alle anlegg i Miljørapport Miljørapport

11 Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg Produksjon og miljødata Lasting av forskjellige fraksjoner *) BALLANGEN Ballangen kommune i Nordland er I et dolomittverk med egen gruve og dagbrudd i tilknytning til anlegget. I løpet av 2014 og 2015 er det gjennomført måleprogram som gjør at vi kommer til å søke om ny og bedre tilpasset utslippstillatelse. Anlegget har i 2015 bygd nytt avsugsanlegg over sikter, noe som har resultert i betydelig redusert støvutslipp. Arbeidet med montering av avskrapere på transportbånd har fortsatt. Vedlikehold og forbedring av tettinger har også gitt gode resultater. Diverse punkter med spill er utbedret. Totalt har dette har bidratt til mindre søl og redusert støvutslipp. Det skal gjøres investeringer i tetting av bygg for knuseverk for å redusere utslipp av støv og støy. Måleprogram for måling av nedfalsstøv har vært i drift siden september Resultatene for alle måneder er langt under krav. Måleprogram for suspendert og nitrogen til resipient er utført med god margin til krav. For å kunne måle forbedringer kommer måleprogrammene til å fortsette. Kontrollmåling av støvutslipp gjennom piper fra tørkeanlegg og avsugsanlegg er ble utført av Molab i oktober Utslipp fra avsug knuser var over grense. Filteranslegg er i ettertid utbedret og rutiner for vedlikehold innskjerpet. Mye rydding av stålskrap og annet avfall er utført, men fortsatt gjenstår det en del. Avfall i miljøkonteiner er levert til HRS AS. Oljeholdig avfall er levert til SAR AS, som også tømmer og dokumenter oljeutskiller i gruve. Avtale er gjort med Perpeteum As framtidig henting av oljeholdig avfall. Mål Måloppnåelse Støvreduksjon fra anlegget Det ble gjennomført støvreduserende tiltak som fukting langs produksjonslinje. Nytt avsugssystem for transportband over Mogensen er bygget og satt i drift. Det er i tillegg gjennomført ekstra støvtettinger for å hindre avdrift fra linje og lager. Det måles for fiber hver 6. måned. Filterposer på støvavsug og fra tørke skiftes regelmessig. Støvnedfallsmåling er i drift. Redusert mengde kjemikalier på anlegget. Utslippsmålinger for suspendert stoff og nitrogen til fjord pågår. Vaskeplass er kun i gruva der vi har oljeutskiller. En naboklager pga. støvutslipp. Gjennomført ett nabomøte. 2. Energibesparelser produksjon LED-lys som er montert tidligere fungerer godt. Regner med å fortsette utskifting til LED. *) Tallene for 2012 og 2013 er korrigert til kun bruk av egen intern transport på anlegget. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

12 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg HAMAR Miljøkalk AS eier og driver et kalkverk med eget dagbrudd i Hamar kommune. I 2015 ble resten av det gamle kalkbrenneriet revet og det ble ryddet opp (påbegynt i 2014). Kostnaden på denne jobben ble totalt 1,2 mill. Resultatet ble meget bra og det ser ryddig og ordentlig ut. Mål Måloppnåelse Støvreduksjon fra anlegget Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Avskrapere og tetting av anlegget. 2. Støvbehandling vei - Ingen naboklager 3. Ferdigstille riving og tilrettelegging Ingen naboklager på støving fra veien i Riving utført. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Ny flott utsiktsplass langs turveien med utsikt over Mjøsa. (Foto: Bente Sund Langøigjelten) Miljørapport Miljørapport

13 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg HOLE Hole er et anlegg som ligger fint til på Toten. Anlegg leverer pukk, grus og landbrukskalk til nærområde. Anlegget leverer sirka tonn med pukk og grus, og tonn med mel tonn av dette er kalksteinsmel/ filler som går til mørtelkunder, som produserer lim og fugemasser. I 2015 investerte vi mye på Hole for driften videre. Område ble i 2015 regulert etter langt tids jobb, og er nå avsatt i kommunen som mineraluttak. Ny vei inn til anlegget ble regulert, og begynt å bygge i september 2015 Forsetter med å sette opp nye type dyser på pukkverket for vanning. Nytt knuseverk for Hole ble godkjent av kommunen, og er under bygging. I møllebygget planlegges det å bytte ut viktige komponenter for å minke strømforbruk pr tonn. Soper og jobber med å holde Holevegen ren og fri for støv. De gamle Ovnene som var her ble revet for å gjøre plass til nytt anlegg. Totalt sett investerer vi i løpet av noen år for 65 millioner. Mål Måloppnåelse Nabomøter Vi gjennomførte to nabomøter med nabogruppen i Ingen overskridelser støvnedfall (målt etter NS-4852:2010) 3. Sikre at hver enkelt ansatt er bevisst hvilken miljøpåvirkning arbeidsaktivitetene kan medføre. Måloppnåelse. Ingen overskridelser av mineralsk støvnedfall i Dette følges opp på hvert møte med de ansatte. Dokumenterte verne- og miljøutvalgsmøter, lunsjmøter. 4. Ingen naboklager Ikke måloppnåelse. Vi registrerte tre naboklager i Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. * Det er produsert mer enn solgt i Derfor blir det mer ubalanse og økt forbruk av diesel og elektrisitet sammenliknet med tidligere år. ** Andel av næringsavfall til gjenvinning er høy i 2015 sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes blant annet rivning av gamle kalkovner. Miljørapport Miljørapport

14 Produksjon og miljødata Tilsyn, naboklager og avviksbehandling Mølleanlegg Det er gjennomført internrevisjon ved anlegget i Ballangen og hos salg og marked, Miljøkalk AS i Revisjonen gav samlet sett åtte avvik og fjorten observasjoner og tre forbedringsforslag. Det er også gjennomført revisjoner av Nemko ved anleggene Ballangen, Hamar og Rud i forbindelse med etterrevisjon av ISO 9001 og ISO Denne revisjonen ga samlet sett tre avvik og tolv anbefalinger. Alle avvik er lukket. Kontrollrådet har gjennomført revisjon på anleggene i Sandvika, Hamar og Hole. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn knyttet til mineralsk avfall og kapitlet 17 i avfallsforskriften. SANDVIKA Avvik og observasjoner etter tilsyn er registrert i bedriftens kvalitetssystem (TQM) og behandlet der. Bærum kommune er et mølleanlegg I med et dagbrudd på Ringerike. Anlegget får råvarer fra flere anlegg for nedmaling. Anlegget står på et felles industriområde med flere andre produksjonsanlegg (Franzefossbyen). Anlegget fremstår som ryddig og veldrevet og har ikke registrert utslipp til miljø i Dagbruddet på Ringerike har det ikke vært i drift i 2015 utenom levering av små kvantum med blokkstein. Vi er i kontakt med statens vegvesen for igjenfylling av bruddet med stein fra ny E16 og jernbanetrase. Anlegget ligger ved Sandvikselva som lakseførende og krever spesielle krav til avrenning og kontroll av utslipp. Det skjer store forandring på anlegget og store deler av plassen er nå byggeplass for tilrettelegging av ny E16 trase. Anlegget er bevist på vedlikehold av støvfilter for å sikre støvutslipp til ytre miljø. Støy og støv rapporter ble utarbeidet i 2011/2012 med krav til tiltak, som er utbedret i 2013 og Anlegget har fokus på energi og planlegger produksjon med minst mulig start og stopp for å redusere diesel ved start og stopp Mål Måloppnåelse Null utslipp Det er ikke registrert utslipp i Ingen naboklager Det er ikke registrert naboklager i Substitusjon og vurdering av kjemikalier mot ytre miljø 4. Samsvarsvurderte lover og forskrifter mot ytre miljø Alle kjemikalier blir vurdert hver periode dersom nye krav kommer og typer kjemikalier er redusert. Er gjennomført mot ytre miljø. 5. Energireduserende tiltak mølla Start/stopp mølla redusert energi med 6 %. *) Det er registrert fem naboklager i TQM. Alle er behandlet der og lukket. Det er avholdt nabomøter og sendt ut nyhetsbrev ved alle anlegg. Utslipp fra anleggene har vært et tema i disse møtene. Det ble registrert 45 hendelser i TQM i 2015 mot 50 i 2014 relatert til ytre miljø. Aktiviteten med hendelsesregistrering er dermed noe redusert. Behandlingstiden fra registrering til lukking har gått opp fra 6 uker (2014) til 9 uker (2015). 45 % av hendelsene ble lukket etter at datofristen hadde gått ut (2015). I 2014 ble 35 % av hendelsene lukket etter datofrist. Det finnes derfor rom for forbedringer knyttet til arbeid med hendelser for ytre miljø. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

15 Verdalskalk AS Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Interntransport Mål Måloppnåelse Støvreduksjon Det er ikke registrert overskridelser til nærmeste nabo i noen av målingene som ble utført i Foruten spyling av asfalterte veier brukes det kalsium som støvdemping. Det er høy fokus på oppfølging av fukting i flere deler av prosessen for å begrense støving i størst mulig grad. Det er lagt opp avsugsrør til 2 av materne som forårsaker en del støvutslipp. Dette arbeidet blir ferdigstilt ila sommer Støyreduksjon Etter bygging av ny knuselinje, våren/sommeren 2015, ble det en merkbar reduksjon i støy. Overstørrelse knuses ned gjennom en ny knuselinje, som er innbygd. Vi unngår med det å laste dumper med overstørrelse, noe som tidligere representerte en vesentlig støybelastning hos nærmeste nabo. 3. Ingen berettigede naboklager Det er registrert en naboklage i Høyt nivå av kalksediment i vann fra bruddet. Her ble det gjennomført et møte med varsler. Det ble innført rutine med daglig kontroll av vann i bekk. Det er ikke observert utslipp av vesentlig mengde sedimenter etter at rutinen ble innført. Produksjon og miljødata TROMSDALEN Dagbruddet ligger i Verdal kommune. Steinen bores, sprenges, lastes og transporteres til knuseverket som knuser og sikter den i ulike fraksjoner. Kvalitetskontrollen i bruddet er svært omhyggelig for å sikre at vi oppfyller de strenge kvalitetskravene våre kunder stiller. Anlegget er underlagt krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det er etablert omfattende måleprogram for støvnedfall, støy og utslipp til vann fra anlegget. Det ble i 2014 utstedt ny utslippstillatelse med utvidelse av uttaket fra 1 til 2 millioner tonn/år. I løpet av 2015 ble det en omlegging av produksjonen ved anlegget. Knuseverket var i utgangspunktet designet til å produsere to forskjellige fraksjoner for brenning: 35/70 mm og 70/110 mm. På grunn av skjev massebalanse mellom fraksjonene ble det besluttet å gå over til å produsere en fraksjon, 40/90 mm. Dette medførte at det ble produsert en større andel overstørrelse (en økning fra omlag 5 % til omlag 22 %). I og med at det ikke var noe knuselinje i produksjonen for overstørrelse, måtte denne steinen kjøres i retur til knuseverket med dumper. Dette påvirket blant annet kapasitet i knuseverk, det førte til økt utslipp til luft av eksos, og økt støybelastning i forbindelse med lasting av dumper. Det ble av den grunn besluttet å bygge en ny knuselinje for å knuse ned overstørrelse. Bedriften er nå inne i en prosess i forbindelse med kommunedelplan og utvidelse av bruddet i et 100 års perspektiv. I april-14 begynte vi å bryte på et nivå lavere i bruddet. I denne forbindelse har vi hatt behov for å pumpe vann ut fra bruddet på grunn av at det nå er det laveste området i nedslagsfeltet i bruddområdet og området sør-øst for bruddet. Under oppstart av det nye området, skal det etableres et sedimentasjonsbasseng for å sørge for lang nok oppholdstid før vannet blir pumpet ut til Tromsdalselva. Før dette bassenget er etablert, vil dette være en utfordring for oss å sikre at det blir pumpet klart vann, ved store nedbørsmengder. For å sikre dette mest mulig, er det etablert et midlertidig basseng, med flere terskler som vannet går gjennom, før det går ned til elva. Etablering av sedimentasjonsbasseng vil skje i løpet av 2016/17. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av drivstoff internt, avfall og til eget deponi. * Økningen i forbruk drivstoff i 2015 skyldes omlegging til ny knusefraksjon og produksjon av større mengder overstørrelse. Denne linjen er bygget om og det forventes en reduksjon i drivstofforbruket er tonn produsert for Miljørapport Miljørapport

16 Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner VERDAL HAVN Havneanlegget i Verdal kommune har en mølle for produksjon av filler (finmalt kalkstein) til ulike formå, blant annet til vassdragskalking, asfaltproduksjon, landbruk. Ellers foregår det mottak av kalkstein og brentkalk på anlegget og disse produktene lagres og lastes om bord i båt. Mottak og lasting av kalkstein er hovedaktiviteten ved anlegget. Anlegget er ikke pålagt å ha utslippstillatelse på grunn av virksomhetens art og at det er lokalisert i et industriområde. Det gjennomføres måleprogram for støvnedfall og utslipp til vann fra anlegget. I løpet av 2015 er installert 2 nye støvfilter ved pakke anleggene. Eget vaskeområde er flittig benyttet for å begrense støvflukt fra våre biler. Egen spylebil er anskaffet og har effektivisert støvreduksjons arbeidet. Investeringer spylebil Kr Filter i pakkeri kr ,-. Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Fungerende støvgruppe. Registrering av forbedringsforslag og hyppige fysiske tiltak i form av kosting, spyling og påføring av kalsium. Egen spylebil anskaffet. 2. Redusere støynivå Støydemping i omlasterpunkt. Reduserte støynivået i noe grad ved å fokusere på tempo under tipping 3. Ingen berettigede naboklager Ingen naboklager. Miljørapport Miljørapport

17 Produksjon og miljødata Brenning Brentkalk Hydrering/ lesking Hydratkalk Vann Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. * Reduksjon i forbruk drivstoff forklares i stor grad av 16 % mindre drift mølle (sammenliknet med 2014) og 15 % lasting av masser til båt via kommunal kai. Dette gir mindre kjøring og besparelse i form av mindre forbruk av drivstoff. HYLLA På Hylla-anlegget i Inderøy kommune er hovedvirksomheten produksjon av brentkalk. Kalkstein fra Tromsdalen blir brent i en to sjakts Maerzovn med total produksjonskapasitet på ca tonn brentkalk per år. Brentkalk knuses og siktes i ulike fraksjoner, før den leveres enten i bulk eller pakket i sekker i størrelse fra 20 kg til 1000 kg. Omlag tonn av brentkalk per år brukes som råvare for produksjon av hydratkalk. Anlegget har utslippstillatelse fra miljødirektoratet og er også underlagt kvoteplikt etter klimakvoteloven. Siden ovnen bruker spillolje som energikilde, er anlegget også underlagt kravene i avfallsforskriften. Dette innebærer blant annet at det er kontinuerlig måling av en del utslippskomponenter i pipa fra ovnen. Anlegget har også kontinuerlig støvovervåking av avgass fra 3 andre støvfiltre. Vi har hvert år kontroller(vår-høst) fra et eksternt firma (Molab) som kontrollerer vårt måleutstyr. Vi kalibrerer våre målere ut i fra deres resultater. Det er gjennomført flere støy og støvreduserende tiltak. Hylla har ikke eget deponi, men vi har driftsansvar for deponiet som NorFraKalk har. Vi sliter fortsatt med litt støvflukt enkelte ganger fra deponiet og vi ser på løsninger på hvordan vi kan løse dette. Hylla har i år deponert 30% mindre filterstøv enn i 2014, dette er på grunn av at vi har kunne bruke mer av dette støvet i enkelte produkter som kunder etterspør samt vi har hatt lavere kapasitet på ovnen i år. I sommer rev vi også ned et gammelt tak over to av våre siloer. Vi erstattet det med et nytt tak og vi kledde samtidig veggene på siloene slik at støvplagene skal bli mindre fra disse siloene. Vi har også skiftet en del filtre inne i produksjonen. Vi ser at disse er meget effektfulle og vil bidra til at det mindre støv utslipp fra anlegget Investeringer i form av miljøtiltak i 2015, som er nevnt overfor, kommer seg på omlag 1,2 millioner kroner. Miljørapport Miljørapport

18 Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Fremdeles utfordringer i forhold til støvutslipp mot ytre miljø, deponiet er vårt største problem. Har redusert kjøring av støv dit med 30%, men det er fortsatt ikke godt nok 2. Redusere støy Gjennomført tiltak slik at vi nå oppnår støykravet. Har skiftet ut en del gamle plater på bygg samt bygd helt nytt enkelte plasser. 3. Ingen berettigede naboklager Ingen måloppnåelse. En naboklage. Klagen var i forbindelse med støvutslipp fra deponiet. Produksjon og miljødata Figurene viser massebalansen og forbruk spillolje i produksjon, avfall levert og utslipp av CO 2 til luft. Miljørapport Miljørapport

19 Knusing og sikting Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Sjåførene bidrar til støvreduksjon ved anleggene ved at de varsler anleggssjef når det er behov for kosting, spyling eller andre støvdempende tiltak på kjøreveier. Det benyttes kapell over to biler for å unngå støvflukt under transport av fine fraksjoner. Under og over spyling ved utkjøring fra anlegget i Tromsdalen. 2. Redusere drivstoff-forbruk Målsetning nådd ,04 l/m mål maks 5.2 l pr mil. 3. Begrense tomgangskjøring Målsetning nådd i ,84 % mål 15 %. 4. Benytte utrulling under kjøring Målsetning nådd i ,58 % mål 29 %. Miljødata TRANSPORT Verdalskalk har 10 vogntog som brukes til å transportere kalkstein fra Tromsdalen til de to andre anleggene og brentkalk fra Hylla til Verdal Havn. Vogntogene er spesialbygde for å kunne ha 70 tonn totalvekt og nyttelast på sirka 45 tonn. Dette innebærer at antall turer reduseres betydelig sammenlignet med hva som ville ha vært situasjonen dersom vogntogene bare kunne ha totalvekt på 50 tonn. Dispensasjonen fra totalvekts bestemmelsene er tidsbegrenset og går ut I de senere årene er det fokusert på effektivisering i transporten, ved å begrense tidsbruk på laste og lossested, men det er også fokusert mye på at det i mellom laste-lossested skal være høy fokus på sikkerhet og defensiv kjøring. Nesten alle sjåførene har deltatt på kurs i økonomisk kjøring. Unødvendig tomgangskjøring skal unngås. Investeringer i form av miljøtiltak omfatter bestilling av to nye vogntog med Euro 6 motorer. To gamle biler er solgt. Oppfølging av ukentlig måling på drivstoff forbruk, tomgang og bruk av utrulling. Figuren viser utslipp av CO 2 per kjørte kilometer og per tonn transportert. Miljørapport Miljørapport

20 NorFraKalk AS Tilsyn, naboklager og avviksbehandling Det er gjennomført internrevisjon ved anleggene Tromsdalen og Havna i Disse revisjonene gav i alt seks avvik og fem observasjoner. Det er også gjennomført ekstern gjennomgang ved anleggene i Tromsdalen, Havna og Hylla for 2015 i forbindelse med oppfølgingsrevisjon av ISO 9001 og ISO Denne revisjonen gav fire avvik og åtte anbefalinger. Avvikene er lukket og alle hendelsene er behandlet i bedriftens kvalitetssystem (TQM). Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Miljødirektoratet har også gjennomført tilsyn i Det er sendt inn årsrapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag relatert til utslippstillatelse for Tromsdalen. Brenning Brentkalk Det er sendt inn årsrapport (egenrapport) til Miljødirektoratet relatert til utslippstillatelse for Hylla samt rapport for utslipp av CO2 etter klimakvoteloven. Det er registrert fire naboklager i 2015 (tre på Hylla og en i Tromsdalen). Avvik og observasjoner knyttet til naboklager er registrert i TQM og behandlet der. Det er avholdt nabomøter ved alle anlegg i 2014, og utslipp fra anleggene har vært tema i disse møtene. Alle anlegg har sendt ut nabobrev i Det ble registrert 124 hendelser i TQM i 2015 mot 105 i 2014 relatert til ytre miljø. Aktiviteten har økt med hensyn til rapportering av hendelser. Behandlingstiden fra registrering til lukking har gått ned fra 11 uker (2014) til 9 uker (2015). 61 % av hendelsene ble lukket etter at datofristen hadde gått ut (2015). I 2014 ble 71 % av hendelsene lukket etter datofrist. Selv om det er en liten forbedring er det klart rom for forbedringer i håndteringen av hendelser knyttet til ytre miljø. Ovnen ved NorFraKalk i Verdal er bygget for å produsere råmateriale til framstilling av PCC (Precipitated Calcium Carbonate). Produktet benyttes i papirindustrien som er storforbruker av kalkbaserte produkter som fyllmiddel og bestrykningspigment. Et glanset ukeblad av høy kvalitet kan bestå av nesten halvparten mineraler. Papirpigmentet PCC benyttes bl.a. i ukeblader, fint papir, emballasje og treholdig papir. Bruk av mineraler i papirmassen reduserer behovet for trefiber, som frigjøres til fornybar energiressurs. Produksjonen ved NorFraKalk baserer seg på kalkstein levert fra Verdalskalks brudd i Tromsdalen. Kalksteinen i Tromsdalen er et unikt råmateriale for papirpigment på grunn av sin renhet og reaktivitet. Ovnen representerer den nyeste teknikken (BAT) på markedet for å utnytte Tromsdalssteinens egenskaper. For å effektivisere logistikken, skipes brentkalk direkte fra Verdal Havn. Ved framstilling av papirpigment i papirfabrikken (kunden) tilføres det en mengde CO2 som tilsvarer prosessandelen av CO2-utslippet ved framstilling av brentkalk (CaO) hos NorFraKalk. Spillolje Ovnen fyres med innsamlet spillolje og energien i denne oljen kan dermed utnyttes til industriformål. NorFraKalk AS har tillatelse fra Miljødirektoratet til forbrenning av spillolje i kalkovnen. Det er blant annet krav om at konsentrasjonen av halogenerte organiske forbindelser, uttrykt som klor (Cl) skal være mindre enn 1 %. Ytre miljø Mye av året har gått med på opprydding og oppbygging etter silokollapsen Det er i denne forbindelse også blitt ryddet litt inne på området vårt for å bedre kunne sortere avfall. På kalkovnen er det gjort store tiltak for å bedre utslippene av støv ved å ha større aktivitet på bytte av filterposer som igjen fører til mindre støv til ytre miljø. Et stort risikopunkt for støv var håndteringen av ovnsfilterstøvet etter at det kom i filteret. Her har vi i løpet av 2015 gått bort fra å benytte luft som transportmiddel og montert en skruetransportør. Resultatet er at både sannsynligheten og ikke minst konsekvensen av et støvutslipp er betydelig redusert. I løpet av året er det brukt i underkant av kr ,- på diverse ytremiljøtiltak, i hovedsak støv. Miljørapport Miljørapport

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 Innhold Innledning... Fokusområder 2013... Vår virksomhet... Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2014 3

Innhold. Miljørapport 2014 3 Miljørapport 2014 Innhold Innledning... Fokusområder 2014... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 Innhold Innledning... 4 Fokusområder 2012... 5 V virksomhet... 6 Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... 8 Ve omgivelser - vt ansvar... 10 Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Move og. miljøledelsessystem

Move og. miljøledelsessystem Move og miljøledelsessystem Oslo, 2017-04-19 Ole Morten Weng Nemko AS, Certification Department Første gang utstedt Gyldig til 2012-03-20 2018-03-20 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the

Detaljer

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Med ledende mener vi: Full trygghet for liv og helse Full miljømessig aksept for vår virksomhet Blant de mest lønnsomme Best kompetanse Presentasjon

Detaljer

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7.

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. februar 2014 Men først. en liten digresjon Hvordan kan norsk bergindustri

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Markedskonferansen 2008 Innhold Fornybar - en

Detaljer

Arealplanlegging i 100 års perspektiv

Arealplanlegging i 100 års perspektiv Mineralproduksjon 1 (2011) 71-75 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Faglig notat Arealplanlegging i 100 års perspektiv Håkon Mork 1 1 Daglig leder,verdalskalk as, Kalkveien 40, 7670 Inderøy Verdalskalk

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder Miljørapport 2011 Franzefoss Minerals AS er en heleid norsk bergverksbedrift som gjennom sine produksjonsselskap, Franzefoss Miljøkalk AS, Verdalskalk AS og NorFraKalk AS, utvinner, videreforedler og selger

Detaljer

Seminar Farlig Avfallsanlegg. Søknader saksbehandling og - behandlingstid. Samfunnets beste valg

Seminar Farlig Avfallsanlegg. Søknader saksbehandling og - behandlingstid. Samfunnets beste valg Seminar Farlig Avfallsanlegg Søknader saksbehandling og - behandlingstid Samfunnets beste valg Franzefoss AS Morselskap for konsernet Franzefoss Eier 100% av Franzefoss Pukk AS, Franzefoss Gjenvinning

Detaljer

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Topplederkonferansen, 28.05.08 Innhold Rekruttering satsing på kvinner

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Veikart for energibransjenen del av klimaløsningen. Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Veikart for energibransjenen del av klimaløsningen. Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Veikart for energibransjenen del av klimaløsningen. Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Energirådet, 26. mai 2008 Innhold EUs

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal Kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EUs grønne pakke Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Navn Dag Christensen Rådgiver, EBL EBL-K

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

Fornybardirektivet et viktig redskap

Fornybardirektivet et viktig redskap Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Fornybardirektivet et viktig redskap EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred EBL Bellona, Fornybardirektivet

Detaljer

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial Kalkindustrien i Verdal En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial «Kalken» Franzefoss Minerals AS Franzefoss Miljøkalk AS 100 % Verdalskalk AS 55 % NorFraKalk AS 50 % Norsk Miljøstabilisering

Detaljer

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat som kopi til: Lars Merakerås, Henrik Bager, Gaute Markussen. Antall nye saker: Saker med ny frist: Antall avsluttede saker:

MØTEREFERAT. Referat som kopi til: Lars Merakerås, Henrik Bager, Gaute Markussen. Antall nye saker: Saker med ny frist: Antall avsluttede saker: MØTEREFERAT Møte angående: NABOMØTE Tid/sted: 3. desember 2015/Lierskogen Møteleder: Ida Referent: Ida Innkalt: Utvalgte naboer Lier kommune: Thorgeir Bjerknes, Jonny Løe, NN Fylkesmannen i Buskerud: Gunhild

Detaljer

Energiproduksjon - Status og utfordringer

Energiproduksjon - Status og utfordringer Energiproduksjon - Status og utfordringer Nordland Fylkeskommunes KLIMA- OG ENERGISEMINAR 26. og 27. februar 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Geir Taugbøl Bodø 26.februar 2009

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Innhold Vår historie: 3 Samfunn: 4 Helse og Sikkerhet: 6 Kvalitetsstyring: 7 Miljøpolitikk: 8 Våre produkter: 11 Våre selskap: 13 Miljø og klima: 18 Miljørapport 2010

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141

Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Fylkesmannens krav til energiledelse 09.09.20141 Hvorfor optimalisere energibruk? I EU: (jfr. BREF om energieffektivitet) Klimahensyn Det store forbruket av uerstattelig energi og behovet for å oppnå bærekraftighet

Detaljer

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Knut J. Wolden Norges geologiske undersøkelse Breelvavsetninger er mest

Detaljer

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Per Brevik Norcem / HeidelbergCement Northern Europe Verdal, 11. oktober 2010 HeidelbergCement 53.000 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag, sement og nedstrømsaktiviteter

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Standard Norge 2015-03-18 Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no Komitéleder SN/K 512 Magnus Hakvåg, magnus.hakvag@hakvag.no

Detaljer

Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona

Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona Den største utfordringen verden står overfor Det er IKKE et alternativ å mislykkes

Detaljer

Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april Nettpolitikk. Einar Westre, EBL

Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april Nettpolitikk. Einar Westre, EBL Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april 2009 Nettpolitikk Einar Westre, EBL Nettpolitikk ny diagnose, men samme medisin? Ny energi- og klimapolitisk dagsorden krever ny nettpolitikk Nettpolitikken

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet Status, ambisjoner og rammebetingelser Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 15. Oktober 2014 Bør det norske næringslivet forske

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi

Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Nettkonferansen 2008.12.03 Fremtidens energibærere er CO 2 -frie

Detaljer

Møteinnkalling, agenda og møtereferat

Møteinnkalling, agenda og møtereferat MØTEREFERAT Møte angående: Nabomøte Franzefoss Pukk avd. Lyngås Målet med møtet: Informasjon til naboer og dialog ang miljøpåvirkning Tid/ sted: 21. april 2015/Lierskogen Innkalt og til stede (funksjon

Detaljer

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvem er vi? -Vi er en ledende norsk avfallsaktør med lokal kundeservice og kundetilpassede

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Samarbeidsseminar DN-NVE 18. november

Detaljer

vinmonopolets miljøstrategi del 1 hensikt Hensikt

vinmonopolets miljøstrategi del 1 hensikt Hensikt MILJØSTRATEGI 2014 vinmonopolets miljøstrategi del 1 hensikt Hensikt vinmonopolets miljøstrategi er et overordnet, langsiktig rammeverk og styringsverktøy. Miljøstrategien skal sørge for at Vinmonopolet

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref:

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om utslippstillatelse for Ecopro AS biogassanlegg i Skjørdalen/Ravlo Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 %

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 % 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Banken AS Miljøfyrtårn KLP Banken AS Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,76 % 6 5 4,31 % 4,18 % Prosent 4 3 3,21 % 3,65 % 2 1 211 212 213

Detaljer

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner

Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 16/00092 Marte Varpen Holmstrand 9. mai 2016 Tilsyn etter forurensningsloven ved Aleris Helse AS, Frogner 1. Innledning Statens strålevern gjennomførte et

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole.

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. Midt norsk Realfag og Teknologisenter, Kjemi 2 Et undervisningsopplegg for videregående skole. Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. INNLEDNING Undervisningsopplegget er lagt opp slik

Detaljer

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn.

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn. Verdalskalk as Grunnlagt i 1991 Eid av: Franzefoss Bruk(55%) Faxe Kalk (Lhoist) (35%) Nordkalk (10 %) Tre anlegg: Tromsdalen Hylla Havna Omsetning 2007: ca 94 mill Ansatte: 47 Hylla Etablert i 1897. Produksjonskapasitet;

Detaljer

Innhold. Miljørapport

Innhold. Miljørapport Miljørapport 2016 Innhold Innledning... Fokusområder 2016... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter... Miljøkalk AS...

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune.

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. fdecomite Kommunens myndighet og forvaltningspraksis Melhus kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge?

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Per Ove Eikeland EBL seminar: Energibransen - Norges svar på klimautfordringen Gardermoen, 04.09.08 Innhold Hvordan påvirkes

Detaljer

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 04.02.08 Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole KS er opptatt av at diskusjonen om norsk skole skal være faktabasert.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING Rammeavtale for avfallshåndtering ved akutt forurensning www.ngn.no Komplette avfallstjenester ved akutt forurensning Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning

Detaljer

Støv til besvær - Byggherrens ansvar

Støv til besvær - Byggherrens ansvar Støv til besvær - Byggherrens ansvar Camilla Torgersen Leder ytre miljø Utbygging camilla.torgersen@jbv.no Foto: Follobanen/Jernbaneverket Camilla Torgersen Leder ytre miljø i Jernbaneverket utbygging

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

Inspeksjon ved Figgjo AS. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr.

Inspeksjon ved Figgjo AS. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr. Vår ref.: 2013/4749 Inspeksjon ved Figgjo AS Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr.: 2013/4749 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Ove Wik, Gunnar Hetland

Detaljer