Innhold Miljørapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Miljørapport 2010 2"

Transkript

1 Miljørapport 2010

2 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og kvalitet 12 - Miljø- og kvalitetsmål, tiltak og måloppnåelse 14 - Innsamlet og behandlet EE-avfall i Aktiviteter i Returordning med felles ansvar for miljøet 18 - Beskrivelse av våre samarbeidspartnere 19 - Historikk 20 - Gjenvinningsgrad fra Eurovironments planverk Miljørapport 2010 Redaksjon: Thorleif Brustad Gry Dahl Annica Fiedler Johnny Gadderud Design: Cockpit Kommunikasjon as Foto: Marion Haslien 2 Eurovironment Miljørapport 2010

3 Bransje på ville veier? For en utenforstående som baserer sitt inntrykk av EE-bransjen ved kun å lese det som står i media kan det se ut som om EE-bransjen er en bransje på ville veier. Bransjen har fått mye kjeft i Både for å løpe fra innsamlingsansvaret på kommunale mottak, og for resultater etter Klifs revisjoner av returselskapene. Dette er både leitt og beklagelig! Selvfølgelig må Eurovironment og de andre returselskapene ta dette inn over seg og bli bedre, men det er også på høy tid at rammebetingelsene i forskriften blir mer i takt med markedets behov. Behov for nytt regelverk Eurovironment har lenge vært opptatt av et oppdatert regelverk. Det er derfor gledelig at Klif nå har tatt initiativ til å se nærmere på dette. Hele bransjen ble i begynnelsen av mars samlet for å gi innspill og synspunkter om hensiktsmessige tilpasninger av regelverket. Det er f.eks. bred enighet om at det er lite hensiktsmessig at kommunene, slik regelverket i dag er skrudd sammen, må forholde seg til alle fem returselskapene for å få samlet inn sitt EE-avfall. Dette skjer fordi alle returselskapene i dag er forpliktet til å samle inn de varegruppene medlemmene tilfører markedet fordelt etter folketall i hele landet. Det sier seg selv at det blir umulig å utføre i praksis. Eurovironments viktigste innspill til endringer av innsamlingssystemet er: Innsamlingsordningen må organiseres slik at kommunene, om ønskelig, kan forholde seg til en aktør. - Det bør vurderes å begrense mottaksplikten til bare å gjelde kommunene. Hos forhandlere bør dette være frivillig, som i flere andre Europeiske land. - Krav om landsdekkende henting kan med fordel erstattes med tildeling av geografiske områder og produktgrupper. Ordningen må ta høyde for ulike kostnader i ulike produktgrupper og geografi. Alle må få samle inn både i bykommuner og i distriktskommuner. - Like lastebærere for alle aktører i markedet. Panteordning, som Europaller, bør vurderes. - Volumer bør kunne føres over fra 1. til 2. halvår innenfor samme kalenderår. Dvs. eventuell clearing hvert kalenderår, ikke halvår. Legge til rette for et rettferdig og lovlig clearingssystem styrt av myndighetene. Det må innføres et incentivsystem som ivaretar best og mest mulig miljøsanering og gjenvinning. Klarere regelverk for eksport av avfall. Det haster m.a.o. å få et nytt regelverk på plass. La oss feste vår lit til at 2011 er året dette skjer, til felles glede og nytte for hele EE-bransjen. Thorleif Brustad Daglig leder 3 Eurovironment Miljørapport 2010

4 IQNet Partners*: IQNet Partners*: Om oss Medarbeidere Thorleif Brustad Daglig leder Irene Henriksen Medlemsupport Eurovironment er et sertifisert og godkjent returselskap for EE-bransjen, og har rapportert til Klima- og forurensningsdirektorat (Klif) siden produsentansvaret for EE-produkter ble innført i Eurovironment hadde pr medlemmer, og sørger for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av alle kategorier elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Returordningen er landsdekkende og innsamling- og behandlingsoppgavene utføres hovedsakelig av vår største eier; Norsk Gjenvinning. I 2010 samlet Eurovironment inn omlag tonn EE-avfall. Eurovironment ble etablert i februar 1999, på et tidspunkt da flere mente at bransjeorganisasjonenes løsning ift. produsentansvaret ikke var godt nok tilrettelagt for den krevende IT-bransjen. Et sterkt «grønt» engasjement resulterte i at markedets argeste konkurrenter valgte å samarbeide, for sammen å finne den mest miljøvennlige og økonomisk gunstige løsningen. Rammebetingelser for virksomheten Klif, underlagt Miljøverndepartementet (MD), har ansvaret for å overvåke, kontrollere og irettesette virksomheter som har et særlig miljøansvar. Den reviderte avfallsforskriften fra 2001 innførte skjerpede og mer detaljerte regler for behandling av EE-avfall. I samband med dette ble det etablert et eget EEregister, og en egen sertifiseringsordning av returselskaper for EE-avfall. EE-registeret eies av Klif og driftes av Norsas AS og COWI AS. Avfallsforskriftens kapittel 1, med vedlegg, omhandler EE-avfall og er styrende for virksomheten til Eurovironment. Her beskrives alle krav og regler for behandling av EE-avfall, samt krav til sertifisering og godkjenning som returselskap. Eurovironment er ett av fire sertifiserte returselskaper for EE-avfall i Norge. Eurovironment har god dialog med miljørettede virksomheter i Norge, hvilket er en sentral forutsetning for virksomheten. Eurovironment AS eies av Norsk Gjenvinning Metall AS 60 % og W3e Europe AS 40 %. Johnny Gadderud Fagsjef pr Sertifisering Eurovironment er godkjent som kollektivt finansiert returselskap av Klif. Godkjenningen er gjort på bakgrunn av sertifiseringen som returselskap for alle produktgrupper i henhold til avfallsforskriften. Sertifiseringen er utført av sertifiseringsorganet NEMKO. Eurovironment er også sertifisert i henhold til ISO-EN og ISO-EN Det samme gjelder mottaks- og behandlingsanleggene som Eurovironment benytter. Anleggene innehar også godkjennelse fra Fylkesmannen for mottak og behandling av EE- avfall. CERTIFICATE S E R T I F I K A T Eurovironment AS Snarøya, Norge har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2000 IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Eurovironment AS Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Godkjent Returselskap som driver en landsdekkende innsamlings- og gjenvinningsordning for utrangerte og kasserte elektriske og elektroniske produkter Oslo, Snarøya, Norway for the following field of activities Approved take-back company with nationwide collection, refurbishment and recycling of wasted electrical and electronic equipment (WEEE) has implemented and maintains a Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2000 Issued on: Validity date: Registration Number : NO René Wasmer President of IQNet CERTIFICATE Pål Eddie Certification Dept. Nemko AS IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Eurovironment AS Oslo, Norway for the following field of activities Approved take-back company with nationwide collection, refurbishment and recycling of wasted electrical and electronic equipment (WEEE) has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number : NO René Wasmer President of IQNet Pål Eddie Certification Dept. Nemko AS AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland QMI Canada Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, AIB-Vinçotte International, CISQ, DQS, NSAI Inc., QMI and SAI Global * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificat e. Updated information is available under S E R T I F I K A T Eurovironment AS Oslo, Norge har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14001:2004 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Godkjent Returselskap som driver landsdekkende innsamlings- og gjenvinningsordning for utrangerte og kasserte elektriske og elektroniske produkter Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Eurovironment Miljørapport

5 Dette er EE-produkter Elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter, er en omfattende og sammensatt gruppe produkter. Eksempler på EE-produkter er støvsugere, komfyrer, TV-apparater, PC-er, kopimaskiner, mobiltelefoner, lysstoffrør, kabler og ledninger. De fleste EEprodukter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, bromerte flammehemmere og kvikksølv i varierende mengder. Det er derfor viktig at de samles inn og behandles på en forsvarlig måte. Importører og produsenter i Norge er pålagt å være medlem av et godkjent returselskap for EE-avfall. Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta i mot tilsvarende EE-produkter når de er kasserte. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak. Norge har en mer omfattende definisjon av hva som er EE-produkter enn det europeiske WEEE-direktivet. I utgangspunktet er alle elektriske og elektroniske produkter omfattet av avfallsforskriften. Unntak finnes i 1-1. Blant annet er kjøretøy som biler, drift av jernbane og småbåter ikke omfattet av forskriften. EE-produkter som er fastmontert i innretninger som kan registreres i register nevnt i forskriften, omfattes heller ikke av disse bestemmelsene. Dette kan for eksempel være fastmonterte innretninger i skip, oljeplattformer og luftfartøyer. Lover og regler Norsk lovgivning Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, inklusive vedlegg 1 og 2, samt kapittel 11 om farlig avfall. Forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften). Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven). Europeisk lovgivning WEEE-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF av 27. januar 2003 om Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE), samt tillegget EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/108/EF av 8. desember 2003 om endring av direktiv 2002/96/EU om Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). RoHS-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EC av 27. januar 2003 om the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS). WEEE-direktivet regulerer returordninger og gjenvinning av avfall fra elektriske og elektroniske produkter, og merking av elektriske og elektroniske produkter. Bestemmelsene om returordninger og gjenvinning i dette direktivet er tatt inn i avfallsforskriften. RoHS-direktivet er et direktiv som begrenser bruk av bestemte, farlige stoffer i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Bestemmelsene i dette direktivet og merkekravene i WEEEdirektivet et tatt inn i produktforskriften. 5 Eurovironment Miljørapport 2010

6 Dette er EE-avfall EE-produkter og EE-avfall deles inn i følgende produktgrupper: Produktgruppe 1 Store husholdningsapparater 1a Kuldemøbler Beskrivelse 1b Andre store husholdningsapparater Komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse. 2 Små husholdningsapparater Støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, kaffemaskiner, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse. 3 Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr 3a Datamonitorer 3b Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 4 Lyd- og bildeutstyr 4a Fjernsynsapparater PC-er, skrivere, kopieringsutstyr, kalkulatorer, telefonapparater, mobiltelefoner og andre produkter og utstyr av lignende art. 4b Andre lyd- og bildeutstyr Radioapparater, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter og andre produkter og utstyr av lignende art. 5 Belysningsutstyr Lysarmaturer, lamper og annen belysning og utstyr av lignende art. 6 Lyskilder Glødelamper, sparepærer, lysstoffrør og utstyr av lignende art. 7 Elektrisk og elektronisk verktøy Borremaskiner, slipemaskiner, dreiemaskiner, skrumaskiner, sveiseverktøy, utstyr til sprøyting, gressklippere og andre produkter eller utstyr av lignende art. 8 Leker, fritids- og sportsutstyr Togbaner, videospill, treningsapparater, spilleautomater og annet utsyr av lignende art. 9 Medisinsk utstyr Strålebehandlingsutsyr, dialyseutstyr, laboratorieutstyr, fryseutstyr og andre apparater og utstyr av lignende art. 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a Røykvarslere 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Termostater, justeringsapparater og andre apparater og instrumenter av lignende art. 11 Salgsautomater Salgsautomater for drikkevarer og mat, minibanker og andre typer apparater som automatisk leverer produkter. 12 Kabler og ledninger Isolerte elektriske ledere, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignede art. 13 Elektroteknisk utstyr Person- og vareheiser, rulletrapper, vinsjer og annet utstyr av lignende art. 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Varmtvannsberedere, ulike luftkondisjoneringsapparat, varmepumper, termometer og annet fastmontert utstyr av lignende art. Eurovironment Miljørapport

7 SKAL INNEHOLDE: SKAL IKKE INNEHOLDE: Små enheter av kasserte elektriske og elektroniske produkter, innslag i EE-avfall Batterier som ikke er naturlige alle varegrupper Utsorterte lyskilder Mindre mengder småbatterier Emballasje som er naturlig innslag i EEavfall (minst mulig) avfall Farlig avfall som ikke er EE- Lyskilder som sitter fast i EEavfallet Annet avfall BESKRIVELSE: hold til kravene i avfallsforskriften kap. 1. Utangerte små enheter er EE-avfall og skal Der sorteres farlige komponenter ut, som sorteres som egen fraksjon. Typiske sendes til videre behandling og/eller eksempler er mobiltelefoner, batterier, destruksjon strykejern, kaffemaskiner, underholdningselektronikk etc. GJENVINNING: Rene metaller, stål, plast eller annet råstoff INNSAMLING: sorteres ut for materialgjenvinning. Der det Under innsamling og transport skal EE-avfall er mulig, blir gjenvinnbare metaller sortert SKAL INNEHOLDE: SKAL IKKE INNEHOLDE: håndteres slik at det ikke oppstår fare for ut og materialgjenvunnet. Alle typer kabler og Emballasje forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for gjenvinning eller AVVIK: ledninger Annet avfall utsortering av komponenter ikke forringes. Det pålegges behandlingsgebyr for Små enheter skal lagres i mindre emballasje uønskede fraksjoner eller bestanddeler som for eksempel stålbur, pall m/plast evt. som ikke kategoriseres som EE-avfall, samt pall og karm eller annen hensiktsmessig enheter som ikke er rengjort for væsker, lastebærer. Små enheter skal ikke lastes oljer og andre farlige stoffer. Håndteringskostnad belastes med gebyr dersom løst i krok/sjø container eller løst på flak. emballert EE-avfall leveres. Forsendelser BEHANDLING: med EE-avfall som er feilhåndtert eller BESKRIVELSE: kravene i avfallsforskriften kap. 1. Der sorteres Produktene blir fraktet til eget anlegg for ødelagt, vil faktureres for særskilt håndtering Utrangerte kabler og ledninger er EE-avfall farlige komponenter ut, som sendes til sortering og omlasting, før de leveres (i verste fall som farlig avfall dersom sanering og skal sorteres som egen fraksjon. Vær oppmerksom på at noen typer kabler kan inne- videre behandling og/eller destruksjon. videre til godkjente behandlingsanlegg for er umuliggjort). videre behandling og miljøsanering henholde materialer, stoffer og forurensninger som GJENVINNING: SKAL INNEHOLDE: SKAL IKKE INNEHOLDE: gjør dem til farlig avfall. Ved tvil må opphav, Rene metaller, stål, plast eller annet råstoff HENVISNINGER TIL REGELVERK: EE-avfall, HENVISNINGER store enheter TIL AVTALER: Emballasje type kabler og forurensning dokumenteres. sorteres ut for materialgjenvinning. Der det EE-avfall er omfattet av returordning Norsk Gjenvinning har avtale med og er mulig, blir gjenvinnbare metaller sortert - hvitevarer Annet EE-avfall regulert i avfallsforskriften kapittel 1. eierskap i returselskap for EE-avfall INNSAMLING: ut og materialgjenvunnet. Importører og produsenter av EEprodukter er forpliktet til å være medlem håndteres slik at det ikke oppstår fare for AVVIK: - brunevarer ( Under innsamling og transport skal EE-avfall av returselskap. Batterier er omfattet av SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: forurensning eller skade på mennesker eller Det pålegges behandlingsgebyr for returordning regulert i avfallsforskriften EE-avfall inneholder en rekke farlige dyr, og slik at muligheten for gjenvinning uønskede fraksjoner eller bestanddeler kap. 3 ( Avfalls- stoffer og komponenter, hvorav noen eller utsortering av komponenter ikke forringes. og Kabler miljøsanering og ledninger samles i bur, pall enheter som ikke er rengjort for væsker, forskriften kap. 11 (farlig avfall). BESKRIVELSE: er fokuserte miljøgifter og oppført videre på til godkjente behandlingsanlegg som ikke kategoriseres som EE-avfall, samt Utangerte prioritetslisten store enheter og OBSlisten. av EE-avfall for videre behandling skal sorteres som egen fraksjon. Typiske henhold til kravene med i avfallsforskriften karmer etter avtale kap. med transportør. oljer og andre farlige stoffer. Håndteringskostnad belastes med gebyr dersom eksempler er komfyrer, oppvaskmaskiner, 1. Der sorteres farlige Store komponenter mengder kabler ut, og ledninger kan serverskap, store databehandlingsmaskiner, som sendes til videre samles behandling i container og/eller for lift- eller krokbil. emballert EE-avfall leveres. Forsendelser rulletrapper, elevatorer, store vifter o.l. destruksjon. med EE-avfall som er feilhåndtert eller Nr. VK-07 Side 1/1 Laget av: dahgry Godkjent av: fromor Dato: Utgave: 05 BEHANDLING: ødelagt, vil faktureres for særskilt håndtering Produktene blir fraktet til eget anlegg for (i verste fall som farlig avfall dersom sanering SAP: Store ikke-knuselige GJENVINNING: sortering og omlasting, før de leveres videre er umuliggjort). enheter Rene metaller, stål, plast eller annet råstoff sorteres ut for materialgjenvinning. til godkjente behandlings-anlegg Der det for videre SAP: Store knuselige er mulig, blir gjenvinnbare behandling metaller og miljøsanering sortert henhold til enheter ut og materialgjenvunnet. INNSAMLING: AVVIK: HENVISNINGER TIL REGELVERK: eierskap i returselskap for EE-avfall Under innsamling og transport skal EE-avfall Det pålegges behandlingsgebyr EE-avfall er omfattet for av returordning ( håndteres slik at det ikke oppstår fare for uønskede fraksjoner regulert eller bestanddeler i avfallsforskriften kapittel 1. forurensning eller skade på mennesker eller som ikke kategoriseres Importører som EE-avfall, og samt produsenter av EEprodukter er forpliktet SKAL til å være INNEHOLDE: medlem EE-avfall inneholder SKAL en rekke IKKE farlige INNEHOLDE: SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: dyr, og slik at muligheten for gjenvinning eller enheter som ikke er rengjort for væsker, utsortering av komponenter ikke forringes. oljer og andre farlige av stoffer. returselskap. Håndteringskostnad belastes 11 med (farlig gebyr avfall). dersom Blekkpatroner fra fokuserte skriveremiljøgifter og Annet oppført avfall på Avfallsforskriften Kasserte tonerkassetter kap. stoffer og komponenter, Annet hvorav noen EE-avfall er Store enheter samles i krokcontainer. Ved større volum kuldemøbler skal de lastes som emballert EE-avfall leveres. Forsendelser prioritetslisten og OBS-listen. Emballasje egen fraksjon i separate containere. med EE-avfall som HENVISNINGER er feilhåndtert eller TIL AVTALER: ødelagt, vil faktureres Norsk for særskilt Gjenvinning håndtering har avtale med og BEHANDLING: (i verste fall som farlig avfall dersom sanering Produktene blir fraktet til eget anlegg for er umuliggjort). sortering og omlasting, før de leveres Nr. VK-09 Side 1/1 Laget av: dahgry Godkjent av: fromor Dato: Utgave: 05 BESKRIVELSE: mulig andel går til gjenbruk. HENVISNINGER TIL REGELVERK: HENVISNINGER TIL AVTALER: EE-avfall er omfattet av returordning Norsk Gjenvinning har avtale med og Utrangerte tonerkassetter og blekkpatroner er EE-avfall og skal sorteres som egen GJENVINNING: regulert i avfallsforskriften kapittel 1. eierskap i returselskap for EE-avfall Importører og produsenter av EEprodukter er forpliktet til å være medlem sender sorterte tonerkassetter til god- ( fraksjon. Behandlingsanleggene for EE-avfall av returselskap. Batterier er omfattet av SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: kjente partnere som foretar nyemballering returordning regulert i avfallsforskriften EE-avfall inneholder en rekke farlige INNSAMLING: og klargjøring for gjenbruk. Ødelagte og kap. 3 ( Avfalls- stoffer og komponenter, hvorav noen er Toner-retur inngår i Eurovironments ukurante tonere går til energigjenvinning. forskriften kap. 11 (farlig avfall). fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBSlisten. Kuldemøbler kassetter samles i esker for å sikre at returordning for EEavfall. Løse tonerinneholder KFK-gass som støvet ikke lekker ut under transport. Da kan frigjøres ved knusing. tonerkassetter inneholder farlige stoffer, og i størst mulig grad skal gjenbrukes, må all håndtering skje på en slik måte at plastbeholderne ikke knuser. Skadede kassetter Nr. VK-08 Side 1/1 Laget av: dahgry Godkjent av: fromor Dato: Utgave: 05 og patroner legges i poser så det ikke blir lekkasje. Dette leveres godkjente behandlingsanlegg som foretar registrering og sortering av dette. BEHANDLING: Tonerkassetter sorteres for å sikre at størst AVVIK: Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede fraksjoner eller bestanddeler som ikke kategoriseres som EE-avfall, samt enheter som ikke er rengjort for væsker, oljer og andre farlige stoffer. Håndteringskostnad belastes med gebyr dersom emballert EE-avfall leveres. Forsendelser med EE-avfall som er feilhåndtert eller ødelagt, vil faktureres for særskilt håndtering (i verste fall som farlig avfall dersom sanering er umuliggjort). HENVISNINGER TIL REGELVERK: eierskap i returselskap for EE-avfall EE-avfall er omfattet av returordning ( regulert i avfallsforskriften kapittel 1. Importører og produsenter av EEprodukter er forpliktet til å være medlem Tonerstøv inneholder farlige stoffer og SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: av returselskap. må behandles forsiktig. Støvet kan lekke ut dersom tonerkassettene knuser eller HENVISNINGER TIL AVTALER: ødelegges. Norsk Gjenvinning har avtale med og Nr. VK-12 Side 1/1 Laget av: dahgry Godkjent av: fromor Dato: Utgave: 04 Farlige stoffer i EE-avfall Elektrisk og elektronisk (EE) avfall inneholder mange ulike farlige stoffer som har skadelige egenskaper både for helse og miljø. Selv om det i dag er kommet strengere regler for hvilke stoffer det er tillatt å bruke i nye EE-produkter, vil EE-avfall fremdeles i mange år inneholde farlige stoffer og miljøgifter fra tidligere produserte produkter. Typiske problemstoffer i EEprodukter er ulike typer tungmetaller, bromerte flammehemmere og halogenerte stoffer. Returordningen for EEavfall sikrer forsvarlig utsortering og håndtering av fraksjonene som inneholder disse farlige stoffene, som i hovedsak må håndteres som farlig avfall. Kvikksølv er et farlig tungmetall som likevel er mye brukt i ulike komponenter i EEprodukter. Tungmetallet oppkonsentrerer seg i næringskjeden og forårsaker bl.a. hjerne- og leverskade. Kvikksølv brukes bl.a. i brytere, termostater og lyskilder. Kvikksølv har lavt kokepunkt og kan derfor også fordampe lett dersom f.eks. lysstoffrør eller sparepærer knuses. Bly/blyoksid er et tungmetall som er brukt i EE-produkter som f.eks. kabelbekledning, i glass fra CRT-skjermer etc. Bly forbindes med mange veldokumenterte kroniske gifteffekter som bl.a. skade på lever og kreft. På grunn av de farlige egenskapene er også håndtering av bly underlagt strenge regler. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe organiske stoffer som alle inneholder klor. Dette er noen av de farligste miljøgiftene vi kjenner, og har kroniske effekter som bl.a. kan føre til kreft, skade på nervesystem, immunsystem og reproduksjon. I tillegg oppkonsentrerer stoffene seg i næringskjeden. Bruk av PCB er forbudt i de fleste land i dag, men stoffene finnes fremdeles i EE-avfall i f.eks. kondensatorer, transformatorer og som tilsetningsstoffer i plast. Bromerte flammehemmere er en gruppe på omkring 70 ulike organiske stoffer som alle inneholder brom. Kjemikaliene tilsettes plast for å gjøre dem mindre brennbare (flammehemmende). Bromerte flammehemmere er miljøskadelige og viser kronisk skadelige effekter på f.eks. nervesystemet, som ofte sammenlignes med de man ser for miljøgiften PCB. Bromerte flammehemmere finnes i varmeutsatte plastdeler som f. eks. kretskort, kontakter, kabler og kabinetter. Faktaark EEavfall Det er utarbeidet åtte faktaark for EE-avfall som en del av Norsk Gjenvinnings varekatalog i samarbeid med Eurovironment. Innholdet beskriver krav til avfallets sammensetning, transport og behandling, avvikshåndtering samt henvisninger til regelverk og eventuelle avtaler. EE-avfall - små enheter SAP: EE-avfall - store enheter SAP: se tabell EE-avfall - kabler og ledninger SAP: Tonerkassetter og blekkpatroner SAP: Eksport av EE-avfall Revisjoner gjennomført av Klif (Klima og forurensningstilsynet), gjennomført i 2010, resulterte i avvik i forhold til eksport hos alle returselskap. Eurovironment AS har derfor gjennomgått rutiner for eksport hos våre behandlingsanlegg. Problemet har i stor grad vært knyttet til forskjellige tolkninger og klassifiseringer av avfallet. Spørsmålet har vært om avfall må forhåndsgodkjennes av Klif før eksport eller ikke. Dette har resultert i nye rutiner for eksport fra våre behandlingsanlegg, hvor vi nå søker om forhåndsgodkjenning i alle tvilstilfeller. Bakgrunnen for den restriktive holdningen med hensyn til eksport, er at man ikke skal overføre problemer med farlig avfall til land med mindre kontroll enn oss selv. Av den totale mengden EE-avfall som Eurovironment AS behandlet i 2010, ble ca. 13 % sortert ut og klassifisert som farlig avfall. Av dette avfallet ble 27 % eksportert. Dette tilsvarer 3,3 % sett i forhold til den totale behandlede mengde. 7 Eurovironment Miljørapport 2010

8 Vårt kvalitetssystem I løpet av høsten 2010 gjennomførte Eurovironment en gjennomgang av hele kvalitetssystemet slik at rutiner og systemer ble tilpasset nye krav og forventninger fra eiere, ledelse, marked og myndigheter. Oppgraderingen ble gjort i forbindelse med flyttingen av Eurovironment til lokalene til Norsk Gjenvinning-konsernet på Skøyen og den tettere integreringen med støttestabene til konsernet. I tillegg gjennomførte på samme tid Klif den omfattende revisjonen av Eurovironment (se omtale på neste side) slik at resultatene og erfaringene fra dette arbeidet også kunne tas med i etableringen av rutineverket. Bl.a. er det gjort en betydelig innsats for å videreutvikle og fornye rapporterings- og beregningsverktøy slik at de er tilpasset dagens kvalitetskrav. Det er også gjort et grundig arbeid med å risikovurdere de aktiviteter virksomheten medfører, samt å etablere rutiner som skal sikre forsvarlig og forskriftsmessig innsamling og behandling i tråd med våre målsettinger. Prosessorientering Eurovironment har i dag en liten administrasjon som ivaretar daglig drift, samt stabsapparat fra Norsk Gjenvinning-konsernet som ivaretar funksjonelle støtteprosesser som bl.a. regnskap, HMS- og kvalitet og informasjon. Kvalitetssystemet er bygget opp rundt de viktigste prosessene som administrasjonen skal styre (hovedprosesser), som styres i form av rutiner, prosedyrer og ulike typer registreringsverktøy. Rutineverk og prosedyrer Basert på en vurdering av risiko og kritikalitet er det etablert et sett med rutiner som skal ivareta kvalitet i gjennomføringen av de viktigste arbeidsprosesser og aktiviteter. Eksempelvis er det etablert skriftlige rutiner for kontroll med innsamlere og behandlingsanlegg, innhenting av data og rapportering, medlemsfakturering og kontroll med innsamlingsforpliktelsene. I tillegg er stabsfunksjoner integrert med Norsk Gjenvinning-konsernet slik at Eurovironment nå er omfattet av konsernets rutiner for bl.a. økonomisk rapportering, kommunikasjon, kompetanseutvikling, avvikshåndtering og revisjoner. Oppfølging Innsamling og behandling av EE-avfall er strengt regulert fra myndighetene. Alle kravene som omfatter returordningen av EEavfall er regulert i avfallsforskriften kapittel 1, herunder detaljerte krav til håndtering og rapportering. I tillegg regulerer nevnte forskrift en rekke andre viktige forhold som bl.a. eksport av avfall og håndtering av farlig avfall. Det er en stor utfordring for et returselskap å sikre forsvarlig håndtering i alle ledd, og Eurovironment har derfor iverksatt flere rutiner som skal sikre oppfølging av anleggene. Vår løpende styring og oppfølging er basert på følgende hovedaktiviteter: Månedlig rapportering fra innsamlere og behandlingsanlegg på volumer mottatt og behandlet EE-avfall Rutiner for løpende dialog med driftsapparat Revisjoner og inspeksjoner av innsamlere og behandlingsanlegg Rutine for innhenting Årlig samsvarsvurdering og evaluering av avtaler i ledelsens gjennomgåelse Årlig innhenting av nedstrømsdokumentasjon Fagforum for EE-avfall, som er en intern arena for kompetansehevning, erfaringsutveksling og samordning blant alle partene involvert i retursystemet. Dette forumet ledes av Eurovironment og skal avholdes jevnlig minst to ganger hvert år. Eurovironments nyopprettede stilling, fagsjef for EE-avfall, er ansvarlig for dette arbeidet. For å måle kvalitet på tjenester gjennomfører Eurovironment en årlig medlemsundersøkelse, som gir viktige innspill til forbedringsarbeidet. Aktiviteter i 2010 Året 2010 var preget av store omveltninger for selskapet, med utskiftning av administrasjon, flytting og integrering mot Norsk Gjenvinning-konsernet og ikke minst den varslede Klif-revisjonen av selskapet. Da Eurovironments tidligere kvalitetssjef gikk av med pensjon etter første halvår, ble i tillegg HMS- og kvalitetsansvaret overflyttet til staben i Norsk Gjenvinning-konsernet. I denne forbindelsen ble styringssystemet gjennomgått og videreutviklet. Vi har forsøkt å holde kontinuitet i HMS-arbeidet gjennom denne perioden, til tross for at det har vært enkelte justeringer. En forenklet oversikt over hovedprosessene i Eurovironment som krever ekstra fokus er gitt nedenfor. Eurovironment Miljørapport

9 I løpet av året ble det gjennomført revisjon av tre av fire behandlingsanlegg for EE-avfall, i tillegg til fire internrevisjoner. Eurovironment ble i tillegg revidert fire ganger av Nemko, hvorav to gjaldt re-sertifisering i henhold til miljøstandarden ISO og to gjaldt sertifisering i henhold til avfallsforskriften kapittel 1. Det må nevnes at Eurovironment ikke ble re-sertifisert iht. kvalitetsstandarden ISO 9001, slik at selskapet i skrivende stund ikke er kvalitetssertifisert. Dette er imidlertid planlagt gjennomført i Det ble ikke gjennomført noen kunderevisjon sist år. Viktigste myndighetskontakt i 2010 var den omfattende revisjonen fra Klif som omfattet både Eurovironment og behandlingsanleggene. Uønskede hendelser I en periode i 2009 og 2010 hadde Eurovironment problemer med å innfri sine innsamlingsforpliktelser for samtlige produktgrupper og fylker. Dette ble også påpekt i nevnte revisjon av Klif, der det totalt ble avdekket 10 avvik. Samtlige avvik er nå rettet opp slik at Eurovironment nå driver i henhold til sine forpliktelser og krav i lovverket. Eurovironment har hatt flere reklamasjoner siste år, og det jobbes kontinuerlig med å løse slike enkeltsaker. Utover dette ble det ikke registrert andre internavvik. Når det gjelder andre hendelser hos innsamlings- og behandlingsapparatet henvises det til Norsk Gjenvinning-konsernets miljørapport som kan lastes ned på Her finnes mer informasjon om mål, tiltak og resultater fra konsernets HMS- og kvalitetsarbeid i Revisjon av returselskapene for EE-avfall I løpet av 2010 gjennomførte Klif en omfattende revisjon av samtlige fire returselskap for EE-avfall. Revisjonen ble gjennomført i løpet av to hele uker og involverte både tilsyns- og revisjonsavdelingene i Klif i tillegg til ettersyn fra EE-registeret. Flere behandlingsanlegg for EE-avfall ble også inspisert av Klif og fylkesmenn i forbindelse med revisjonen. Temaet for revisjonen var innsamling- og behandling av EE-avfall i perioden 2007 til I løpet av revisjonene fikk samtlige returselskap vesentlige avvik fra kravene til returselskap og til behandling av EE-avfall. For Eurovironment ble det bl.a. avdekket avvik i forbindelse med innsamlingsforpliktelsene og rapporteringsrutiner. For behandlingsapparatet ble det avdekket avvik i forbindelse med mangelfull miljøsanering og internkontroll samt ureglementert eksport. Eurovironment AS, som eies 60 % av Norsk Gjenvinning Metall, var siste returselskap ut og ble revidert i løpet av november måned. Det ble avdekket totalt 10 avvik, hvorav alle ble lukket og redegjort for innen tidsfristen. Norsk Gjenvinning og Eurovironment ser positivt på gjennomgangen. Revisjonen bidro til å løfte det pågående arbeidet med å etablere nytt internkontroll- og styringssystem, og har i ettertid bekreftet at de systemer og kontrollrutiner som er utviklet er gode nok. Eurovironment er nå re-sertifisert etter kravene i avfallsforskriften, og skal re-sertifiseres iht. kvalitetsstandarden ISO 9001 på vårparten En rekke forbedringstiltak er gjennomført når det gjelder informasjon, HMS- og kvalitet, rapportering og medlemsservice. I tillegg er det etablert nye og strenge rutiner for oppfølging og kontroll av innsamlings- og behandlingsapparatet, som skal sikre forsvarlig behandling i henhold til regelverket i årene framover. Vi håper at våre kunder og medlemmer merker og setter pris på denne kvalitetsforbedringen. Endring i forskriften Et positivt utfall av revisjonene var at Klif har invitert bransjen til å gi innspill til endring av systemet. Eurovironment har vært aktivt med i denne prosessen. Noen av hovedpunktene Norsk Gjenvinning og Eurovironment arbeider for, er endringer i innsamlingsordningen, tilrettelegging for rettferdig og lovlig clearingsystem, incentivsystem for miljøeffektiv sanering og klarere regelverk for eksport av avfall. 9 Eurovironment Miljørapport 2010

10 Med fokus på miljø og kvalitet Eurovironment har et - nær sagt selvfølgelig - kontinuerlig fokus på miljø. Vi ønsker å være åpne og ærlige ift. den innsatsen vi gjør for å sikre etterlevelse av miljøkrav, og rapporterer derfor her de data vi har tilgjengelig på området. Det sier seg selv at det er en krevende oppgave å følge opp et stort innsamlings- og behandlingsapparat for EEavfall, med de strenge krav til behandling og rapportering. Selv om vi som alle har våre utfordringer, ser vi også samtidig en stor forbedring både hos oss selv og hos våre samarbeidspartnere. Miljøfokuset nytter! Miljøpåvirkning Eurovironment rapporterer miljødata kun for operative lokasjoner, noe som betyr at det ikke er rapportert tall for kontorlokalene på Skøyen. Eurovironment har heller ingen egne systemer for rapportering av miljødata forbundet med administrativ drift. Med tre ansatte og sentral beliggenhet antas imidlertid egen miljøpåvirkning å være marginal. Nedenfor angis EE-avfallets andel av de totalt registrerte miljøbelastningene, slik de fremkommer av Norsk Gjenvinningkonsernets miljørapporteringssystem. Klimautslipp Norsk Gjenvinning-konsernet beregner klimautslipp forbundet med egne aktiviteter, og unngåtte utslipp forbundet med gjenvinning av materialene som samles inn og håndteres i systemet. Klimautslippene som oppstår på grunn av transport av EEavfall og forbruk av fossile energikilder ved innsamlings- og behandlingsanleggene beregner seg til rundt 700 tonn CO 2 -ekvivalenter (CO 2 e) for Indirekte utslipp, dvs. utslipp fra forbruk av strøm, er marginalt på grunn av høy grad av fornybar strøm i Norge. Unngåtte utslipp, dvs. utslipp som forhindres ved energi- og materialgjenvinning, er beregnet til omtrent 26 tusen tonn CO 2 e. Tallene viser hvor viktig det er å sørge for gjenvinning av materialene, og at utslippene forbundet med avfallstransport relativt sett er lave. Energiforbruk Energiforbruket forbundet med håndtering av EE-avfall står tilsvarende for omtrent 2 GWh til transport, og 1,5 GWh til behandling/produksjon. Av dette utgjør ca. 800 MWh forbruk av strøm. Andre miljøforhold Om en legger Norsk Gjenvinning-konsernets miljøregnskap til grunn, utgjør innsamling- og behandling av EE-avfallet tilsvarende et forbruk på i underkant av 1500 m 3 vann og rundt 70 tonn egengenerert avfall. Dataene er beregnet ut fra ca. 60 innsamlings- og behandlingsanlegg. Feilene antas derfor å være små, til tross for at to av de behandlingsanleggene Eurvironment benytter, ikke rapporterer i dette systemet. For mer informasjon om klimaregnskapet henvises til Norsk Gjenvinningkonsernets Miljørapport for Resultater av miljø- og kvalitetsarbeidet i 2010 Eurovironment la i 2010 ned et stort arbeid for å bedre miljø- og kvalitetsprestasjonen i virksomheten. Hele styringssystemet er gjennomgått og revidert, og det er etablert en rekke nye rutiner og prosedyrer som skal sikre overenstemmelse med krav fra myndigheter og marked. De gode resultatene av vårt arbeid innenfor miljø- og kvalitet kan enkelt oppsummeres med at Eurovironment i dag har Eurovironment Miljørapport

11 Vesentlige miljø- og kvalitetsaspekter Vi har utviklet egne målsettinger for miljø og kvalitet basert på risikovurdering, miljøaspektkartlegging og vurdering av kritikalitet. De tiltakene vi har planlagt å gjennomføre (miljøog kvalitetsprogram) er implementert i våre rutiner for oppfølging og kontroll. Vi har vurdert følgende miljøaspekter som vesentlige i 2010 og 2011: Miljøpåvirkning ifm. håndtering av EE-avfall hos innsamlere og behandlingsanlegg (1. ledd) Miljøpåvirkning ifm. håndtering av farlig avfall som saneres ut av EE-avfallet Miljøpåvirkning ifm. håndtering av EE-avfall hos nedstrømsanlegg (2. ledd og nedover) Miljøpåvirkning fra EE-avfall i komplekst (metallfraksjon) på grunn av feilsortering hos kunder Miljøpåvirkning ifm. transport av EE-avfall Overholdelse av gjenvinningsgrad Overholdelse av innsamlingsforpliktelse Egen miljøprestasjon For 2011 har vi valgt å fokusere enda sterkere på driftsapparatet. Det er derfor ikke satt mål ift. eget forbruk og innkjøp i forbindelse med administrasjonen, utover målsettingen om sertifisering iht. miljøstandarden ISO Når det gjelder kvalitetsarbeidet, har vi valgt å fokusere spesielt på følgende prosesser: Håndtering av emballasje for EEavfall (kasser og bur) Kundetilfredshet Rapportering Økonomi og fakturering Egen kvalitetsprestasjon fulgt opp og lukket samtlige avvik som ble avdekket i revisjoner i I tillegg har Eurovironment i løpet av siste års periode blitt verifisert og sertifisert både iht. ISO 9001 og Dette viser en betydelig og dokumentert forbedring i løpet av kort tid - noe vi er stolte av! I tillegg ser vi at våre kontrollrutiner fungerer. Viktige avvik blir oppdaget noe som gjør at vi kan følge dem opp. Det nære samarbeidet med Norsk Gjenvinning-konsernet er et viktig element her. Nærmere kontakt og kontroll med driftsapparatet gjør det lettere for Eurovironment å følge opp selve behandlingen av EE-avfallet i praksis. Eksempelvis har Eurovironment nå direkte tilgang til Norsk Gjenvinningkonsernets avvikshåndteringssystem, og kan dermed fortløpende følge opp avvik ifm. håndtering av EE-avfall i drift. I tillegg har ansettelsen av en ny fagressurs innen EE-avfall styrket den løpende oppfølgingen av driftsapparatet. Miljø- og kvalitetsmål og program (handlingsplan) for Tabellen på side 12 og 13 gir en total oversikt over innsatsområdene innenfor miljø og kvalitet, inkludert mål, program (handlingsplan med tiltak) og måloppnåelse. Når det gjelder de syv miljømålene for 2010 er fem oppnådd, ett delvis oppnådd og ett frafalt grunnet endringer i risikovurdering og fokusområder. Kvalitetsmålet for 2010 om å tilrettelegge for sertifisering iht. ISO 9001 ble også oppnådd. Sett i lys av de store omveltningene i 2010 både internt og i bransjen, ser vi oss svært fornøyd med måloppnåelsen for 2010 og den positive utviklingen når det gjelder behandling av EE-avfall. Gjenvinningsgrad Gjenvinningsgraden som ble oppnådd i perioden 2008 til 2010 er gjengitt i tabellen på side 20. Den totale gjenvinningsgraden har vist en jevn nedgang fra 91 % i 2008 til 78 % i Utslagsgivende for denne nedgangen er først og fremst økende mengder deponering av bl.a. restavfall fra kabler og fluff fra fragmentering av jern og metall. Dette er problemfraksjoner som krever spesielle tillatelser for å håndtere. Dette gjør at det er begrenset behandlingskapasitet for disse fraksjonene, og dermed stadig vanskeligere å finne en miljømessig optimal gjenvinning. Når det gjelder andelen av gjenvunnet material som har gått til materialgjenvinning, økte det fra 2008 til 2009 med ett prosentpoeng, mens det ble redusert betydelig med ni prosentpoeng til Bakgrunnen for dette er i hovedsak overgang til energigjenvinning som følge av skjerpede krav til kvaliteten på gjenvunnet vare. EE-avfall inneholder til dels store mengder farlige stoffer, som for eksempel bromerte flammehemmere og tungmetaller i plasten, slik at materialene ikke egner seg for resirkulering. Slik sett er en høy energigjenvinningsgrad for EE-avfall ikke nødvendigvis miljømessig negativt. Dette fører derimot til at vi får bedre kontroll med, og bedre rensing, av problemstoffene slik at de ikke blir tilført kretsløpet. Ombruk har vært marginalt i perioden. Dette har sammenheng med strenge krav til ombruksprodukter, og medfølgende risiko for eksport av varer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det er derfor et bevisst valg for Eurovironment å avvente ombruk av EE-avfall til det er etablert tilfredsstillende systemer for istandsetting, kontroll og dokumentasjon av slike produkter. 11 Eurovironment Miljørapport 2010

12 Miljø- og kvalitetsmål, tiltak og måloppnåelse MILJØASPEKTER Miljømål 2010 Miljøprogram 2010 Måloppnåelse/status 1. Revidere prosedyreverk og saneringsveiled er vedr. håndtering av EE-avfall Miljøpåvirkning ifm. håndtering av EE-avfall hos innsamlere og behandlingsanlegg (1. ledd) Forskriftsmessig håndtering av EEavfall 2. Gjennomføre besøk på samtlige behandlings-anlegg og delta på alle ledermøter hos Norsk Gjenvinning (innsamlere) for å informere om krav til håndtering av EE-avfall Alle tiltak er gjennomført Alle registrerte avvik er lukket 3. Gjennomføre revisjon av samtlige behandlingsanlegg minst en gang hvert år og stikkprøvekontroll av innsamlere 4. Utvikling av nye rapporteringsverktøy og rapporteringsrutiner Alle tiltak er gjennomført Miljøpåvirkning iftm. håndtering av farlig avfall som saneres ut av EE-avfallet Forskriftsmessig håndtering av farlig avfall 5. Innhenting av påkrevd nedstrømsdokumentasjon 6. Registrering av avvik hos innsamlere og behandlingsanlegg 7. Påvirke myndigheter ift. bedre incentiver til utsortering av farlige komponenter og stoffer i lovverket Alle registrerte avvik er lukket hos behandlingsanlegg Det rapporteres fremdeles om utfordringer ift. bruk av deklarasjonsskjemaer hos avfallsbesittere og innsamlere Miljøpåvirkning ifm. håndtering av EE-avfall hos nedstrømsanlegg (2. ledd og nedover) Administrativ oppfølging av nedstrømsanlegg 8. Gjennomgå innsendt dokumentasjon og gjennomføre gap-analyse 9. Etablere ny rutine for innhenting av ned strømsdokumentasjon Tiltak er gjennomført (og verifisert i form av Klif-revisjon og re-sertifisering iht. avfallsforskriften kap. 1) Miljøpåvirkning fra EE-avfall i komplekst (metallfraksjon) på grunn av feilsortering hos kunder 10. Mulighet for vurdering iht. sjablong er fjernet 11. Har etablert strengere og tydeligere krav til behandlingsanleggene vedr. å plukke ut EE-avfall fra komplekst Miljøpåvirkning ifm. transport av EE-avfall Effektivisering av transportkostnader og drivstofforbruk 12. Videreutvikling av logistikkløsninger Det har ikke lykkes oss i å finne egnede nøkkeltall. Eurovironment har per i dag i svært liten grad mulighet til å påvirke valg av logistikkløsning Overholdelse av gjenvinningsgrad Oppnå kravene til gjenvinningsgrad som angitt i tabell side Etablering av nøkkeltall og beregningsmåte Kravene til gjenvinning er oppnådd for 2010 Overholdelse av innsamlingsforpliktelse Nå forpliktelse, minimum 3-årskrav 14. Etablering av nye avtaler som sikrer overholdelse av innsamlingsforpliktelse (kjøp av tonnasjer av andre returselskap og/eller deres innsamlere) Innsamlingsforpliktelsen er oppnådd for 2010 (og verifisert i form av Klif-revisjon og re-sertifisering iht. avfallsforskriften kap. 1) 15. Overgang til elektroniske medier i markedskommunikasjon Egen miljøprestasjon Redusere miljøbelastningen forbundet med forbruk av papir Re-sertifisering iht. ISO Benytte miljømerket papir 17. Revidere og fornye styringssystem, samt integrere HMS-systemer med Norsk Gjenvinning-konsernet 18. Gjennomføre minst fire internrevisjoner av Eurovironment Papir: Det benyttes i dag i all hovedsak elektroniske medier i markedskommunikasjon Re-sertifisering: Re-sertifisering gjennomført 2010 Håndtering av emballasje for EEavfall (kasser og bur) Kundetilfredshet (medlemmer) 19. Gjennomføre medlemsundersøkelse Rapportering Økonomi og fakturering Økonomi og fakturering Egen kvalitetsprestasjon Tilrettelegge for re-sertifisering iht. ISO Kvalitetssikre styringssystem iht. kravene i ISO 9001 Gjennomført Eurovironment Miljørapport

13 MILJØASPEKTER Miljømål 2011 Miljøprogram Vi skal gjennomføre minimum en internrevisjon av hvert behandlingsanlegg med fokus på at EE-forskriften overholdes Miljøpåvirkning ifm. håndtering av EE-avfall hos innsamlere og behandlingsanlegg (1. ledd) Miljøpåvirkning iftm. håndtering av farlig avfall som saneres ut av EE-avfallet 1. Forskriftsmessig håndtering av EE-avfall 2. Forskriftsmessig håndtering av farlig avfall (Nøkkeltall: *Stikkprøver av deklarasjoner *Antall registrerte avvik) 2. Vi skal gjennomføre minimum en internrevisjon av innsamlingsanlegg med fokus på at EE-forskrift en overholdes 4. Gjennomføre minst ett kurs i EE-avfall ifm. NG- Skolen 5. Re-lansere EE-forum som arena for informasjonsog erfaringsutveksling 6. Månedlig oppfølging av rapporteringer 7. Gjennomføre minst ett kurs i farlig avfall ifm. NG Skolen 8. Løpende oppfølging og opplæring av innsamlere og behandlingsanlegg 9. Utrede mulighet for å utvikle nøkkeltall basert på andel utsanert farlig avfall Miljøpåvirkning ifm. håndtering av EE-avfall hos nedstrømsanlegg (2. ledd og nedover) Miljøpåvirkning fra EE-avfall i komplekst (metallfraksjon) på grunn av feilsortering hos kunder 3. Oversikt over samtlige nedstrømsledd 4. Reduksjon i mengde EE-avfall i komplekst (metall til shredder) (Nøkkeltall: basert på skjønn/erfaring ved behandlings-anleggene) Miljøpåvirkning ifm. transport av EE-avfall Det er ikke satt mål på dette området i Overholde alle krav til gjenvinningsgrader ift. Overholdelse av gjenvinningsgrad produktgrupper satt av Klif. Total gjenvinningsgrad skal være over 90 %. Overholdelse av innsamlingsforpliktelse Egen miljøprestasjon Håndtering av emballasje for EE-avfall (kasser og bur) Kundetilfredshet (medlemmer) Rapportering 6. Nå forpliktelse, minimum 3-årskrav 7. Re-sertifisering iht. avfallsforskriftens kap Etablere system som sikrer god tilgjengelighet av bur og retur av kundens eiendeler 9. Forbedring av svarprosent i medlemsundersøkelsen med minst 5 prosent-poeng ift Positiv utvikling i svarene. 10. Grundig kvalitetssikrede data i rapporteringer Økonomi og fakturering 11. Redusere antall reklamasjoner med 5 % Økonomi og fakturering 12. Vi skal implementere SAP som vårt forretningssystem 10. Gjennomgå innsendt dokumentasjon iht. ny prosedyre 11. Vi skal gjennomføre minimum to revisjoner av hele varestrømmen på EE-avfall fram til sluttbehandler 12. Gjennomføre informasjonskampanje mot behandlingsanlegg, innsamlere og avfallsbesittere 13. Oppfølging og kontroll ifm. revisjoner og besøk 14. Arbeide for en forbedret behandling av sluttfraksjoner, med særlig fokus på shredderfluff og kabelplast. 15. Etablering av nye avtaler for å sikre bedre innsamlernett i Troms og Finnmark 16. Gjennomføre re-sertifiseringsrevisjon iht. avfallsforskriften 17. Gjennomføre minst en intern miljørevisjon av Eurovironment i samarbeid med Norsk Gjenvinningkonsernet 18. Utrede bruk av engangsemballasje for å redusere hjemtransport 19. Utrede mulighetene for nytt system for retur og ombruk av bur 20. Aktiv kundesupport 21. Gjennomgå og gjøre nødvendige forbedringer av alle rutiner og datafangst ifbm. rapporteringer av innsamlede og behandlede mengder EE-avfall 22. Vi skal forbedre våre rutiner for fakturering og oppfølging av utestående fordringer (skriftlig prosedyre) 23. Implementere SAP 24. Kvalitetssystemet skal videreutvikles og samordnes med resten av Norsk Gjenvinning-konsernet Egen kvalitetsprestasjon 13. Vi skal resertifiseres iht. ISO Gjennomføre minst en intern kvalitetsrevisjon av Eurovironment i samarbeid med Norsk Gjenvinningkonsernet 26. Gjennomføre sertifiseringsrevisjon 13 Eurovironment Miljørapport 2010

14 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2010 Eurovironment samlet inn og behandlet i 2010 omlag tonn med utrangerte EE-produkter. Dette ble behandlet ved de fire sertifiserte behandlingsanleggene som Eurovironment har avtale med. Hvert enkelt produkt som kom inn ble demontert og fragmentert. 0,4 % 21,8 % Omlag 9 % av avfallsfraksjonene fra det miljøsanerte EE-avfallet ble eksportert for sluttbehandling. Utvikling av innsamlet EEavfall fra i tonn % Termisk destruksjon, tonn Deponering, tonn Energigjenvinning, tonn Materialgjenvinning, tonn 72,9 % 4,9 % Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet, totalt Deponering, tonn Eurovironment samlet også i 2010 inn mer enn vi hadde forpliktelse til. Gjennom vårt innsamlernett er vi tilgjengelig i alle kommuner. Selv om vi ikke helt nådde vårt eget mål om 100 % innsamling av alle varegrupper i alle fylker, så var vi godt innenfor sertifiseringskravet i alle kategorier. Energigjenvinning, tonn Materialgjenvinning, tonn Termisk destruksjon, tonn Alle produktgrupper totalt: , ,30 677, ,47 51,17 1 Store husholdningsapparater 1 267,33 240,10 50,00 963,00 14,23 1a Kuldemøbler 638,33 125,05 0,00 500,00 13,28 1b Andre store husholdningsapparater 629,00 115,05 50,00 463,00 0,95 2 Små husholdningsapparater 549,23 107,04 0,99 441,20 0,00 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 2 594,54 342,14 198, ,96 21,82 3a Datamonitorer 399,82 3,43 35,89 353,76 6,74 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 2 194,72 338,71 162, ,20 15,08 4 Lyd- og bildeutstyr 795,60 87,58 50,20 651,02 6,80 4a Fjernsynsapparater 452,20 30,58 25,31 392,40 3,91 4b Annet lyd- og bildeutstyr 343,40 57,00 24,89 258,62 2,89 5 Belysningsutstyr 869,98 172,40 0,00 690,00 7,58 6 Lyskilder 156,68 8,70 6,32 141,66 0,00 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 1 143,10 242,00 25,50 875,60 0,00 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 81,00 19,00 0,00 62,00 0,00 9 Medisinsk utstyr 138,00 27,00 0,00 111,00 0,00 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 281,25 56,25 0,00 225,00 0,00 10a Røykvarslere 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 281,24 56,24 0,00 225,00 0,00 11 Salgsautomater 18,75 3,75 0,00 15,00 0,00 12 Kabler og ledninger 2 730, ,00 0, ,00 0,00 13 Elektroteknisk utstyr 2 955,05 77,84 345, ,03 0,74 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 172,50 34,50 0,00 138,00 0,00 Eurovironment Miljørapport

15 Aktiviteter i 2010 Som returselskap har Eurovironment pålagt krav om å informere om at EEavfall ikke skal kastes sammen med annet avfall, hvor avfallet skal leveres, at de inngår i et system for retur og gjenvinning og at de tas imot vederlagsfritt. I tillegg har ledelsen i Eurovironment vedtatt å kommunisere eksternt om sine vesentlige miljøaspekter. Nedenfor vises noen kommunikasjonstiltak og kampanjer som ble gjennomført i Kommunikasjon Eurovironment bruker flere kanaler for sin kommunikasjon: Hjemmeside Den årlige miljørapporten ligger til nedlasting på Nyhetsbrev sendes ut et varierende antall ganger pr. år og inneholder i hovedsak informasjon om kampanjer, miljøhensyn, håndtering av EE-avfall, regelverk mv. Informasjonsbrev til kommuner om innsamling av EE-avfall Annonsering og andre markedsføringsaktiviteter iverksettes etter behov. Eurovironments budskap integreres også i Norsk Gjenvinning-konsernets kommunikasjonskanaler. Norsk Gjenvinning-konsernet har ca ansatte og kunder som fortløpende mottar informasjon i ulike former. Nye faktaark Eurovironment utarbeider i samarbeid med Norsk Gjenvinning-konsernet faktaark for EE-avfall. Faktaarkene brukes bl.a. overfor forhandlere og andre avfallsbesittere for å øke kunnskapen om EEavfall og optimalisere bedriftenes avfallsløsninger. EE-kampanje Våren 2010 gjennomførte Eurovironment i samarbeid med Norsk Gjenvinning-konsernet en kampanje for å øke volumene på varegrupper vi samler inn for lite av, spesielt tv-apparater og datamonitorer. Kampanjen hadde navnet Årets tv-aksjon. 15 Eurovironment Miljørapport 2010

16 Returordninger med felles ansvar for miljøet Produsenter, importører, forhandlere, kommuner og returselskap har alle ansvar for at EE-produkter skal gi minst mulig miljøbelastning gjennom hele livssyklusen - fra råvare til produksjon, salg, bruk, retur og tilbake til råvare. De enkelte leddenes ansvar i kjeden, er klart definert gjennom avfallsforskriften. Produsentenes og importørenes ansvar Alle virksomheter som produserer og importerer EE-produkter er pålagt å være medlem av en sertifisert returordning som garanterer for oppfyllelsen av virksomhetens produsentansvar. Returordningen sikrer en kollektiv innsamling av utrangerte EE-produkter fra oppsamlingsplasser, avfallshåndterere og forhandlere. Virksomhetens ansvar beregnes ut fra antall kilo EEprodukter som tilføres det norske markedet, dvs. importert og/ eller produksjon, minus eksport. Dette volumet tilsvarer dermed det prosentvise innsamlingsansvaret, og ansvaret ivaretas av Eurovironment på vegne av medlemmene. Kostnader fordeles på medlemmene med bakgrunn i deres varetilførsel på det norske markedet. Denne kostnaden kan virksomheten velge å dekke inn gjennom miljøgebyrer på hver enkelt enhet de selger, eller de kan dekke dette inn på annen måte. Dersom et selskap ikke er tilsluttet en sertifisert returordning, vil det anmeldes til Økokrim, bøtelegges og kreves for udekte avgifter. Forhandlernes ansvar Alle forhandlere av EE-produkter er forpliktet til å motta utrangerte EE-produkter fra sine kunder. Forhandlere har ansvar for å informere om at de tar imot kasserte EEprodukter og for å håndtere avfallet korrekt. Dette betyr at alle ansatte må vite hvordan kasserte EE-produkter skal tas imot og håndteres. Plikten til å ta imot EE-avfall er omfattende. Alle forhandlere som selger EEprodukter skal også ta EE-avfall i retur fra forbrukere gratis, selv om de ikke kjøper noe nytt. Fra næringsdrivende har de plikt til å ta imot avfallet gratis dersom det kjøpes tilsvarende mengde nye produkter. Forretningenes returplikt gjelder alle typer kasserte EE-produkter som de selger, uavhengig av merke eller fabrikat. Forhandlerne kan ikke kreve at varen skal være kjøpt hos dem. Dersom forretningene har sluttet å selge en produkttype gjelder likevel mottaksplikten i et år etter at de sluttet å selge slike produkter. Forretningene har i tillegg plikt til å sørge for at de kasserte EE-produktene de tar imot blir håndtert slik at de ikke skades eller ødelegges. Dette er fordi skader på EE-produktene kan gjøre det vanskeligere å gjenvinne. Kasserte EE-produkter skal sorteres fra øvrig avfall og oppbevares slik at de ikke kan medføre forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Forhandlere må derfor oppbevare de kasserte EE-produktene til de blir hentet av et returselskap, eller alternativt sørge for annen lovlig håndtering av avfallet. For å gjøre dette enklere for forretningen, tilbyr Eurovironment i samarbeid med Norsk Gjenvinning-konsernet, tilpassede returløsninger for butikker, som tar hensyn til de utfordringene forhandlere har med tanke på plassmangel og effektiv drift. Plikt til å informere Forhandlere har også plikt til å informere publikum om mottaksplikten. Informasjonen skal være godt synlig gjennom oppslag i salgslokalene og skal finnes på alt trykket og elektronisk markedsføringsmateriell. Klif krever at teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon. Eurovironment kan bistå med materiell, som informasjonsplakater til bruk i butikken, og kan også bistå med opplæring av ansatte. Forhandlere som driver postordresalg og netthandel må etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av EE-avfall, tilsvarende samme mengde som det de selger. Dette skal også være kostnadsfritt for kundene. Eurovironment tilbyr postordreselskap tilpassede returløsninger som gjør at forretningen kan oppfylle sitt returansvar til en lavest mulig kostnad. Kommunenes ansvar Alle kommuner i Norge plikter å sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. De kommunale avfallsplassene skal vederlagsfritt ta i mot EE-avfall fra husholdninger. De er også pliktig til å ta imot EE-avfall fra næringsdrivende, men kan kreve vederlag for mottaks- og lagringskostnader. Avfallsplassen plikter å sørge for at EE-avfall sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Eurovironment Miljørapport

17 EE-registeret For å følge opp produsenter og importører av EE-produkter og returselskapene har Klif etablert EE-registeret. EE-registeret skal ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter og informere om hvilke plikter avfallsforskriften pålegger disse. EE-registeret utarbeider oversikter over produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser og rapporterer dette til Klif. EE-registeret henter også inn og systematiserer data fra returselskapene for å holde oversikt over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall. EE-registeret eies av Klif og driftes av Norsas AS og COWI AS. Innsamlingssystem (modell) Beskrivelse av returselskapets innsamlingssystem for EE-avfall og samarbeidspartnere Forhandlere Mottaksplikt Forbrukere Gratis levering Kommuner Mottaksplikt Næringsvirksomhet Må betale for henting Eurovironments transportør (Norsk Gjenvinning) henter gratis fra våre medlemmer, kommuner og forhandlere Eurovironments behandlingsanlegg miljøsanerer og gjenvinner Avfallsplassen plikter videre å oppbevare mottatt EE-avfall til det blir hentet av godkjent returselskap. Dersom EE-avfallet ikke blir hentet, skal avfallsplassen selv ta kontakt med et returselskap for å organisere hentingen. Returselskapets plikter Avfallsforskriften setter også en rekke krav til returselskapene, uavhengig av om de er kollektivt eller individuelt finansierte returselskap. Alle returselskap må registreres som egen enhet i Enhetsregisteret og godkjennes av Klif. For å bli godkjent av Klif må returselskapet dokumentere oppfyllelse av en rekke kriterier. Dette skal dokumenteres gjennom sertifisering av et sertifiseringsorgan. Returselskapet har ansvar for å sørge for sortering, transport, ombruk, gjenvinning og annen forsvarlig behandling av EE-avfall. Dette inkluderer bl.a. å sørge for at alle materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall sorteres ut og håndteres ved godkjent behandlingsanlegg. Det kreves også at en rekke gjenvinningsmål oppnås. Returselskapet har også ansvar for å tilrettelegge for informasjon til sine medlemmer og deres kunder om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall. I denne informasjonen må det fremgå hvor de aktuelle EE-produktene skal leveres ved kassering, at de inngår i et system for retur og gjenvinning og at de mottas vederlagsfritt. Kostnadene for drift av det sentrale EEregisteret, er et annet av returselskapets ansvar. Selskapet skal dekke en andel av kostnadene, tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel. Returselskapet har også ansvaret for å rapportere til EEregisteret: Hvilke produsenter/importører som melder seg inn og ut, samt hvilke produktgrupper inn- eller utmeldingen omfatter. Mengder innsamlet og behandlet EEavfall. Dette skal fordeles på bl.a. fylke, kommune, behandlingsmåte, behandlingsanlegg, behandlingsland, produktgrupper og kilde (husholdninger eller næring). Mengder EE-produkter som er ombrukt. Medlemmenes produksjon og eksport av EE-produkter. 17 Eurovironment Miljørapport 2010

18 Beskrivelse av våre samarbeidspartnere Behandling: Norsk Gjenvinning Metall AS Drammen Prosess: miljøsanering av EE-avfall, store enheter Volum: totalt ca tonn pr. år, EE-avfall ca tonn pr. år Sertifiseringer: ISO 9001/14001 og OHSAS Norsk Gjenvinning Metall AS Trondheim Prosess: miljøsanering av EE-avfall, små og store enheter Volum: totalt ca tonn pr. år, EE-avfall ca. 500 tonn pr. år Sertifiseringer: ISO 9001/14001 og OHSAS Revac AS Tønsberg Prosess: miljøsanering av EE-avfall, små enheter, kuldemøbler trinn I og II, samt miljøsanering av TV-skjermer/monitorer Volum: ca tonn pr. år Sertifiseringer: ISO 9001/14001 Østbø AS Fauske Prosess: miljøsanering av EE-avfall, små enheter, samt miljøsanering av TV-skjermer/monitorer Volum: ca. 500 tonn pr. år Sertifiseringer: ISO 9001/14001 HRS Elektrogjenvinning AS - Harstad og Tromsø Prosess: miljøsanering av EE-avfall, små enheter, samt miljøsanering av TV-skjermer/monitorer Volum: ca. 400 tonn pr. år Sertifiseringer: ISO 9001/14001 Innsamling og mottak: Totalt 63 anlegg som tar i mot EE-avfall Alle anlegg er sertifisert etter: - ISO 9001/ OHAS (gjelder ikke Østbø AS og HRS Elektrogjenvinning AS) Beskrivelse: Alle anlegg inngår i et landsdekkende nettverk og organisasjonsstruktur med definert geografisk ansvarsområde og lokal ledelse. Sterkt fokus på forbedringsprosesser og anleggsutvikling ved alle anlegg. All lagring av EE-avfall er på fast dekke og under tak. Alle anlegg er merket i forhold til krav for mottaksanlegg. Egenutviklet eske for innsamling av utrangert småelektronikk, lyskilder og batterier. Eurovironment Miljørapport

19 Historikk juli 1999 innførte Miljøverndepartementet en forskrift som regulerer den videre behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter (avfallsforskriften). Formålet med forskriften er å redusere de miljøproblemer som oppstår når slike produkter ender som avfall I januar 2000 startet Eurovironment opp sitt eget mottaks- og gjenvinningsanlegg, Miljøfabrikken AS, for å oppfylle sine medlemmers produsentansvar på best mulig miljømessig og økonomisk optimal måte juli 2001 åpnet Eurovironment en avdeling i Sverige som også tar seg av produsentansvar samt gjenvinning og gjenbruksløsninger for den svenske EEbransjen I januar 2003 ble WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Wquipment) vedtatt i Europaparlamentet og RoHS-direktivet Restriction of Hazardous Substances) ble utarbeidet juli 2006 ble den norske forskriften oppdatert på bakgrunn av WEEE- og RoHS-direktivene. I samme periode ble EE-registeret etablert. EE-registeret, som eies av Klif, har kontroll over hvilke aktører som opererer i EE-markedet og de utøver kontroll- og rapporteringsvirksomhet. Eurovironment blir sertifisert og godkjent for alle kategorier produktgrupper innenfor elektrisk og elektronisk utstyr og rapporterer til EE-registeret for sine medlemmer En rekke nye importører er i løpet av 2007 blitt medlem av Eurovironments returordning. Ved årsskiftet hadde Eurovironment 285 medlemsbedrifter. Volumet av EEavfall som går gjennom Eurovironment øker med hele 250 % i 2007 i forhold til Norsk Gjenvinning Metall AS overtar 60 % av Eurovironment. Samtidig overtar de Eurovironments datterselskap Miljøfabrikken AS, samt 60 % av Eurovironment AB i Sverige. Samarbeidet med Norsk Gjenvinning-konsernet på innsamling styrkes, og mottaks- og behandlingsapparatet øker til fire sertifiserte mottaksanlegg. Eurovironment rendyrker rollen som forvalter av medlemmenes produsentansvar Miljøfabrikken blir lagt ned og aktivitetene overført til andre nærliggende behandlingsanlegg. Tjenestene datasletting og håndtering av videresalgsprosjekter overføres til Norsk Gjenvinning Sikkerhet Vi flytter inn i Norsk Gjenvinning-konsernets hovedkontor på Skøyen, og samarbeider på administrative funksjoner som f.eks. regnskap og fakturering. 19 Eurovironment Miljørapport 2010

20 Gjenvinningsgrad fra Krav 2008 Oppnådd 2008 Krav 2009 Oppnådd 2009 Krav 2010 Oppnådd 2010 Gjenvinningsgrad Andel materialgjenvinning og ombruk Gjenvinningsgrad Andel materialgjenvinning og ombruk Gjenvinningsgrad Andel materialgjenvinning og ombruk Gjenvinningsgrad Andel materialgjenvinning og ombruk Gjenvinningsgrad Andel materialgjenvinning og ombruk Gjenvinningsgrad Andel materialgjenvinning og ombruk Totalt Store husholdningsapparater 2. Små husholdningapparater 3. Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr Lyd- og bildeutstyr Belysningsutstyr Lyskilder Elektrisk og elektronisk verktøy 8. Leker, fritids- og sportsutstyr Medisinsk utstyr Overvåknings- og kontrollinstrumenter Salgsautomater Kabler og ledninger 13. Elektroteknisk utstyr 14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Eurovironment Miljørapport

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2015 3

Innhold. Miljørapport 2015 3 Miljørapport 2015 Innhold Innledning... Fokusområder 2015... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 Innhold Innledning... Fokusområder 2013... Vår virksomhet... Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2014 3

Innhold. Miljørapport 2014 3 Miljørapport 2014 Innhold Innledning... Fokusområder 2014... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Åssiden Forniklingsverksted AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Åssiden Forniklingsverksted AS Vår dato: 30.04.2013 Vår referanse: 2013/2670 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Arne H. Larsen Saksbehandler: Åssiden Forniklingsverksted AS Postboks 805 3007 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Hva skal vi innom? 1. Kort om RENAS-modellen Behandlingsanlegg 2009 2011 2. Overordnede bestemmelser i

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Oversikt over mengde avfall Virksomheten har god oversikt over innlevert mengde avfall. Følgende diagram 1 viser en oversikt over innleverte mengder

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Forurensningstilsyn og avfall

Forurensningstilsyn og avfall Forurensningstilsyn og avfall Byggavfallskonferansen 2012 Einar Knutsen Klif Miljøforvaltningen Regjeringen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT, ble opprettet i 1974 Miljøverndepartementet

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet:

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet: Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad Først: Det er meget hyggelig at så mange har funnet veien hit. Shredderfluff er et uhyre komplisert tema med betydelige utfordringer som berører

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 12 (7) Logistikk og miljø SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikk og miljø Situasjonen Økt forurensing, ressursmangel og mangel

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 2/11-2010 2010/19496 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Elin Ilebekk, 22003670 Avfall og Metallgjenvinning

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Markedskonferansen 2008 Innhold Fornybar - en

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Mengdeanslag kasserte fritidsbåter En fritidsbåt i Norge defineres som båt under 70`` (24m)

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det!

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det! FARLIG AVFALL Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall vi ordner det! 1 Komplette og sikre løsninger for farlig avfall vi ordner det! I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store,

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Referanse 2007/3108-45 15.10.2012 Dato Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 15.10.12 Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og

Detaljer