Miljørapport 2013 Miljørapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1"

Transkript

1 Miljørapport Miljørapport 2013

2 Innhold Innledning... Fokusområder Vår virksomhet... Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering - enkeltselskaper... Franzefoss Miljøkalk AS... Ballangen... Hamar... Hole... Sandvika... Verdalskalk AS... Tromsdalen... Verdal Havn... Hylla... Transport... NorFraKalk AS Miljørapport Miljørapport

3 Innledning Fokusområder 2013 Viktige miljøaspekter: Luft, Vann, Jord, Mennesker Intensjon med Miljørapporten er å gi en virkelighetsbeskrivelse av vår virksomhet er det syvende året vi rapporterer på miljømål og produksjon i våre verdikjeder i denne formen. Et kontinuerlig fokus på forbedringer er viktig også her. Målet er å gi et godt og nyansert bilde av våre mål og utfordringer, samt de forbedringsprosesser vi jobber med knyttet til disse. Hva er vår kjernevirksomhet? Vi er en bergverksbedrift med følgende produksjonsstrategi: Gjennom godt planlagt drift og forebyggende vedlikehold skal vi oppnå: Null skader og feil. Høyest mulig stabilitet innenfor våre produksjonsspesifikasjoner. Høyest mulig utnyttelse av vårt rågods og våre forekomster. Best mulig intern logistikk korteste vei fra forekomst til kunde. Lavest mulig forbruk av innsatte ressurser som energi, kjemikalier og slitedeler o.a. Bærekraftig utvikling og samfunnsansvar Vår visjon er å være ledende innen kalk og dolomitt. Det er en forpliktelse som favner bredt. Det moderne samfunn er basert på bruk av mange industrimineraler. Kalk og dolomitt er viktige råvarer og bearbeidede produkter som inngår i en rekke prosesser med positive miljøeffekter. Å fremstille disse medfører uttak av ikke fornybare ressurser, prosessering med høyt energiforbruk og fare for utslipp mot våre omgivelser. Det er vårt ansvar at disse råvarene og produktene, som samfunnet er avhengige av, blir produsert på best mulig måte uten unødig bruk av energi og miljøbelastninger. Samtidig er det også svært viktig å kommunisere med samfunnet rundt oss slik at vi kan skape tillit og aksept for vår produksjon og våre produkter. I tillegg har vi selv pålagt oss en målsetning om kontinuerlig forbedring som innebærer at vi også på dette området skal gjøre det stadig bedre. Samfunnsaksept er en forutsetning, og oppnås gjennom god og åpen dialog med våre omgivelser. Hva gjør så vi for å bidra til en bærekraftig utvikling i årene som kommer? Den overordnede målsetting i henhold til vår miljøpolitikk er som følger; «Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling». Vi definerer bærekraftig utvikling på den måten at vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom best mulig resultat og vår evne og vilje til ta samfunns- og miljøansvar. Det betyr i praksis at vi må utnytte kalkforekomstene på en best mulig måte, forurenser så lite som mulig, få aksept for at vi gjør det, istandsette uttaksområde etter avsluttet drift og sikre senere bruk av det berørte området. Hvordan utøver vi vårt miljøansvar Utøvelse av miljøansvar ligger i våre felles verdier; Tydelighet, Inkluderende, Fremtidsrettet, Engasjert og Ansvarlig. Vi gjør dette i praksis gjennom å påføre omgivelsene våre minst mulig belastning fra vår produksjon. Vi tar naboer og andre aktører på alvor ved å etablere områder for god kommunikasjon og å gå i dialog. Gjennomføring av årlige nabomøter og utsendelse av nabo/nyhetsbrev er derfor en viktig strategi. Jo mer vi er åpen jo lettere går kommunikasjonen. I tillegg er det viktig å gi våre ansatte muligheten til å lære hvordan hver enkelt kan bli mer miljøansvarlig i sitt daglige virke gjennom regelmessige møter hvor det presenteres sentrale tema knyttet til miljø. Registrering av hendelser og forbedringsforslag knyttet til ytre miljø i vårt kvalitetssystem, oppfølging og gjennomføring av tiltak står også sentralt i måten vi utøver vårt miljøansvar. Rud, mai 2014 Konsernleder Miljørapport Miljørapport

4 Vår virksomhet Våre verdier; tydelig, inkluderende, engasjert, ansvarlig og fremtidsrettet, setter rammen for den felles adferd vi ønsker skal kjennetegne våre bedrifter og våre anlegg. Strategiplattformen er implementert som styringsverktøy i hele konsernet. Det innebærer at alt vi gjør og alt vi definerer i våre handlingsplaner innenfor våre tre mål- og strategiområder, er forankret i plattformens visjon, og rettet mot våre fire definerte målgrupper. Vårt overordnete mål er at vi skal defineres som det beste valget/beste aktør i forhold til de forekomster vi driver på, for kundene, samfunnet, eierne og de ansatte. Vi skal gjennom våre virksomheter representere full trygghet for Liv og helse for våre ansatte Miljøet rundt oss Økonomisk trygghet for arbeidsplassene Kultur og verdier Våre verdier; tydelig, inkluderende, engasjert, ansvarlig og fremtidsrettet, setter rammen for den felles adferd vi ønsker skal kjennetegne våre Organisasjonskart Franzefoss Minerals AS bedrifter og våre anlegg. Våre organisasjonsegenskaper skal alltid være et mål for en felles måte å samhandle på i våre verdikjeder. Forbedringsprosessene er avhengig av den enkelte ansattes vilje til å engasjere seg og ta ansvar for prosessene med sin erfaring og kompetanse. Helse, miljø og sikkerhet Vår helse og vår sikkerhet er avhengig av at vi har et godt arbeidsmiljø i våre virksomheter. Det innebærer at all virksomhet skal styres og ledes i henhold til Internkontrollforskriften og vårt interne system for HMSledelse (TQM). Enhver bergverksvirksomhet vil representere en risiko for ansattes helse i forhold til støy, støv, kjemikalier og vibrasjoner. Derfor skal alle ansatte risikovurderes og kartlegges i forhold til eksponering, og alle sikkerhetsprosedyrer som deretter pålegges, skal følges. Det er hver enkelt ansatt sin plikt og ansvar å etterfølge det sikkerhetssystem som til enhver tid er gjeldende i konsernet. Sikkerhetskultur alle skal komme hele og friske hjem hver dag I våre verdikjeder er vi avhengig av en levende og godt implementert sikkerhetskultur. Vårt overordnete mål innen sikkerhet nås kun ved en felles innsats for å ivareta sin egen og sine kollegers liv og helse. Arbeidsmiljø Det er den enkelte arbeidstakers trivsel, helse og velferd som er grunnlaget for et godt og produktivt arbeidsmiljø. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Trives den ansatte, trives fellesskapet og motsatt. Det er verdifullt å ha en jobb å gå til, kolleger å møte og regelmessighet i hverdagen. For bedriften er hver enkelt ansatt viktig for at vi skal lykkes. Helse, miljø og sikkerhet Vi hadde i 2013 totalt 6 skader i konsernet. 3 med fravær og 3 uten fravær. Dette er en forbedring fra i fjor med fortsatt ikke en akseptabel situasjon. Vi nådde også i 2013 målet om å bli bedre enn fjoråret. Det totale sykefraværet var 4 % i 2013, dette er en god utvikling. I 2012 stagnerte antall registrering av farlige forhold, dette fikk et godt fokus i 2013 og vi nådde 349 registrerte farlige forhold Miljørapport Miljørapport

5 IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring Vi har gjennom Strategiplattformen lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessene i verdikjedene. Vår evne til å styre og lede våre ressurser i henhold til den bedriftskultur våre verdier lager rammen for, er også vårt unike suksessfortrinn for å lykkes i vår streben etter kvalitet i alle ledd i våre verdikjeder. Det vil si at vi må ta ansvar for noe mer enn jobben vår, som å registrere farlige forhold for å ivareta sikkerheten til oss selv og kolleger. Vi må være tydelige at vi ikke aksepterer adferd som kan skade personer, miljø, produkt eller maskiner. Vi må engasjere oss med all vår kompetanse og erfaring ved å registrere forbedringsforslag, slik at vi hele tiden lykkes i å jobbe smartere. Vi må inkludere flere enn bare de som tilhører den «boksen» i verdikjeden vi selv er i for å sikre at viktig informasjon om sikkerhet, produktet og samfunnsrelaterte forhold fanges opp av flest mulig og kan bidra til nødvendige tiltak. Dette er et felles ansvar, og kan bare utøves av hver enkelt av oss, for å sikre oss en sikker og langsiktige fremtid som bedrift. Kvalitetsstyring Å gjøre det bedre enn i fjor Alle våre virksomheter er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. Vi har et eget kvalitets- og hendelsesbehandlingssystem (TQM) som lederverktøy i arbeidet med å styre og lede prosessene i verdikjedene våre. Vi har gjennom Strategiplattformen lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessene i verdikjedene. Ved å kvalitetsikre alle våre verdikjeder, beskriver vi alle våre prosesser og enkeltaktiviteter gjennom mål, strategier, handlingsplaner, prosedyrer og instrukser. Dette for å sikre sporbarhet mellom forventet aktivitet og reell handling. Kompetanseledelse Utvikling av vår viktigste ressurs Franzefoss Minerals skal investere i kunnskap som grunnlag for konkurransedyktighet. Utviklingsarbeid skal være en integrert del av vår virksomhet med sikte på økt verdiskapning og mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse. Vi ønsker å utvikle dyktige medarbeidere som har forståelse og ansvar for fag, yrke og samfunn. Kompetanseutvikling skal være basert på en felles forståelse mellom den enkelte medarbeiders og bedriftens behov for kompetanse. Bedriftens behov er styrende premiss. Kompetanseutviklingen skal være forankret i bedriftens visjoner, mål og strategier. Totalt antall registrerte forbedringsforslag CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Minerals AS Sentrallaboratoriet Hylla, Inderøy, Norway for the following field of activities Analysering av produkter og prosessprodukter for alle anlegg i Franzefoss Minerals AS og bistand angående produkt- og/eller analyserelaterte oppgaver has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS NS-EN ISO 9001:2008 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norway for the following field of activities Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Verdalskalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Totalt antall registrerte forbedringsforslag innen kvalitetsstyringsprosesser i konsernet. Et kontinuerlig ledelsesfokus på dette virkemiddelet er nødvendig for å sikre gode prosesser i verdikjedene. Michael Drechsel Pål Eddie President of IQNet Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Norfrakalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Produksjon og salg av brentkalk samt tilhørende kalksteinprodukter fra eget anlegg på Ørin industriområde i Verdal, inkludert utskipning fra Verdal havn has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2008 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Miljørapport Miljørapport

6 Våre omgivelser - vårt ansvar Vårt overordnete mål er at «vi skal bidra til bærekraftig utvikling». Dette innebærer at vi som konsern skal etterstrebe en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Vi skal være akseptert av samfunnet. Vår fremtidige eksistens bygger på 100-årsplaner av de forekomstene vi driver på, med tilhørende kapitalkrevende investeringer. Vi er derfor avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår og et samfunn som sier ja til vår tilstedeværelse. Vårt overordnete mål er at «vi skal bidra til bærekraftig utvikling». Dette innebærer at vi som konsern skal etterstrebe en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Med dette mener vi at et uttak av naturen skal: være akseptert av samfunnet. gi oss optimal verdi med minst mulig miljøpåvirkning. sikre senere bruk av det berørte område. gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket. medføre ansvar for kartlegging, og utvikling av fremtidige ressurspotensialer. Våre virksomheter er og skal være sertifisert i henhold til ISO 14001:2004, som stiller følgende krav til virksomhetens miljøpolitikk: «Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til bærekraftig utvikling». Vi skal til en hver tid drive våre virksomheter i henhold til gjeldende lover og innenfor de utslippstillatelser som blir gitt oss fra våre myndigheter. Disse er representert ved Miljødirektoratet, Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), Fylkesmannen, Kommuner og Arbeidstilsynet. Samfunnsansvar og dialog Å skape positiv synlighet, gjennom omdømmebygging og bevisstgjøring av hvordan vi tar samfunnsansvar forutsetter gode arenaer for dialog og kunnskapsoverføring mellom bedrift og samfunn. Som bergverksvirksomhet er vi helt avhengig av et samfunn som forstår. Et kompetent samfunn vil, og skal, stille strenge krav, og det skal og må utvikle ny kompetanse sammen med oss, slik at vi til en hver tid har evne til å være samfunnets beste valg og verdsatte samfunnsaktører. Det er vår oppgave å skape arenaer for god og inkluderende ekstern kommunikasjon. Vi tror på verdien av å være synlige samfunnsaktører. Med det mener vi: Verdien av å ta ansvar og engasjere seg i bransjesammenheng og mot det offentlige/politiske samfunn og å bidra til en industrialisering av våre virksomhetsområder. Verdien av å engasjere seg i forhold til institutt- og utdanningssektoren, for å sikre rekruttering og kunnskapsmessig ettervekst til våre fagområder. Verdien av å inngå samarbeid med skoleverket lokalt for å etablere forståelse for og kunnskap om vår virksomhet. Verdien av gode naboforhold. Verdien av å holde en lav profil i media rundt eierskap og forretningsmessige forhold i konsernet. Verdien av å ha god kommunikasjon med offentlige myndigheter lokalt og sentralt. Verdien av å ha åpenhet omkring miljøaspektene ved virksomheten på våre anlegg. CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norway for the following field of activities Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under NS-EN ISO 14001:2004 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Verdalskalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number: NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Norfrakalk AS Verdal, Norway for the following field of activities Produksjon og salg av brentkalk samt tilhørende kalksteinprodukter fra eget anlegg på Ørin industriområde i Verdal, inkludert utskipning fra Verdal havn has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number : NO Michael Drechsel President of IQNet Pål Eddie Nemko AS IQNet Partners*: AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under Miljørapport Miljørapport

7 Miljøaspekter/Kretsløp «Vi skal bidra til bærekraftig utvikling» Bærekraftig utvikling innebærer at vi som konsesrn skal sørge for en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Et uttak av naturen skal være akseptert og ønsket av samfunnet gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning også sikre senere bruk av det berørte området fokuserer på aktiv forebygging og kontiunerlig forbedring Best tilgjengelig teknologi (BAT) Det nye industriutslippsdirektivet (IED) stiller strengere krav til bruk av best tilgjengelig teknologi (Best available technology=bat). I praksis betyr dette at industribedrifter omfattet av direktivet skal søke å oppnå minst mulige grad av forurensning. BAT skal gjennomføres så lenge det er praktisk og økonomisk gjennomførbart. For kalkbransjen er det utarbeidet såkalte BAT-konklusjoner som beskriver et sett med prosesser og teknikker som ligger til grunn for å oppnå best mulig grad av beskyttelse for helse, sikkerhet og miljø. Alle anlegg i Franzefoss Minerals konsernet ønsker å legge til grunn BAT i sine prosesser og arbeid med optimalisering av tekniske løsninger. Bærekraftig produksjon Å sikre tilgang til og en fornuftig behandling av råvareressursene er en av de viktigste utfordringene i industrimineralbransjen. Å bryte på en ikke fornybar ressurs på en bærekraftig måte bør innebære en så god utnyttelse av forekomsten som mulig. Det er mulig å utnytte ubalansevolum og biprodukter som salgbare produkt gjennom god planlegging. Franzefoss Minerals skal, så langt det lar seg gjøre, sørge for utnyttelse av produkter som ellers kunne bli en miljøutfordring. I en slik prosess skal vi sikre oss at dette er produkter som kan selges i henhold til norske myndigheters krav, basert på standarder og regelverk og kundekrav Samsvarsvurderinger I henhold til krav i miljøstandarden NS-EN ISO gjennomfører vi samsvarsvurderinger av alle forskriftskrav, utslippstillatelser og egne interne krav i løpet av året. Franzefoss Minerals har definert en prosedyre for gjennomføring av samsvarsvurderinger og et miljøregister for avstemming mot krav. Med denne prosedyren fanger vi opp alle endringer som gjennomføres fra myndigheten samt revidering av egne interne krav. Alle anlegg skal minst en gang i året gjennomgå alle lovkrav for å stadfeste at vi oppfyller alle krav. Om det ikke er samsvar skal hver enkelt leder iverksette tilta k med tidsfrist for å kunne nå målet om overholdelse av de krav som gjelder til en hver tid. Produksjonsutslipp til luft Alle anlegg slipper ut støv, både internt og eksternt, fra forskjellige produksjonsprosesser. Støvutslippene skal begrenses så mye som mulig gjennom kontinuerlig forbedring og være innenfor de rammer og krav som myndighetene stiller til oss til enhver tid. Tiltak for å minske støvutslipp er fremdeles en prioritert oppgave og det jobbes kontinuerlig med å begrense utslippene. Forbrenningen av kalkstein og spillolje gir i tillegg utslipp av andre kjemiske elementer som reguleres nøye gjennom svært detaljerte utslippstillatelser. Det er i særlig fokus på å overholde krav til spesielle miljøgifter som kvikksølv og andre tungmetaller. Kalkovnene på Verdal og Hylla følger BAT- teknikker og monitorering med hensyn til utslipp til luft og bruk av energi. Utslipp av CO2 er særlig regulert gjennom kvoteloven og kalkovnene på Verdal og Hylla utløser kvoteplikt etter denne. Vi er nå inne i en ny kvoteperiode ( ) og begge anlegg har fått utstedt ny tillatelse etter gjeldende kvoteforordning og forskrift. I tillegg er det gjennomført verifikasjon fra en akkreditert tredjepart angående korrekte CO2- regnskaper. For øvrig overvåkes alle krav og målsettinger om utslipp til luft gjennom de ulike selskapers miljøovervåkningsprogram. Produksjonsutslipp til vann/jord Deponiet til NorFraKalk på Hylla overvåkes blant annet gjennom analyser av sigevannet fra sedimentasjonsbasseng. I tillegg er det kontroll på mengde sigevann som går til overløp fra bassenget. Overskuddsvann fra bassenget pumpes i perioder, i henhold til nye interne prosedyrer, tilbake til deponiet for å hindre støvflukt og minske den totale mengden som slippes ut til sjø. Det overvåkes også utslipp til elv og bekker fra de forskjellige bruddene og anleggene. Det foreligger resultater av kjemiske og biologiske måleparametre. Tiltak skal iverksettes hvis aktuelle grenseverdier overskrides eller tilstandsklasse endres. Alt dette også i henhold til anleggenes miljøovervåkningsprogram. Forurensning til jord overvåkes spesielt i områdene rundt kalkovnene. Tredjeparts konsulenter har gjennomført ulike undersøkelser av mose og jord. Alt dette for å overvåke forurensningsomfanget i nærområdet. Støy Støy oppstår i ulike prosesser som tipping/knusing, annen produksjon, lasting/ lossing og transport. Vårt mål er å redusere støy i produksjonen i henhold til lovpålagte og selvpålagte krav. I noen tilfeller også redusere støynivået ytterligere i den grad det er nødvendig. Hvert anlegg har handlingsplaner som retter seg mot forebygging av kritiske punkter for støy i produksjonen. Arbeidet med anleggsvise støykart er i stor grad ferdig. Enkelte anlegg må imidlertid gjennomføre ekstra tiltak for å redusere støypåvirkningen. Støy overvåkes også gjennom anleggenes egne miljøovervåkningsprogram og gjennom «på stedet målinger» for å dokumentere status i forhold til Miljøaspekter Selskapene i konsernet Franzefoss Minerals AS benytter så godt som utelukkende råvarer i form av kalkstein eller dolomitt. Råvarene bearbeides på bærekraftig vis og blir til ulike kalkprodukter. Miljøpåvirkningen skjer hovedsakelig som et resultat av interne prosesser i de forskjellige anleggene og under transport til sluttkunde. For å begrense miljøpåvirkningen skal kvalitet og utnyttelsesgrad av material og energi være så høy som mulig. Utslipp til ytre miljø skal overvåkes og unødvendig forurensning skal unngås. Kommunikasjon med samfunnet rundt oss skal fungere slik at vi får aksept for vår virksomhet. gjeldende tillatelser. Avfall, farlig avfall og kjemikalier På de enkelte anlegg oppstår det en På de enkelte anlegg oppstår det en del avfall i form av papir/ papp, tre, plast, metall, elektronikk og restavfall. Dette sorteres etter egne avfallsplaner, avfallskoder og leveres til destruksjon/ forbrenning eller gjenvinning via godkjente mottaksleverandører. Farlig avfall, i henhold til klassifiseringskriteriene, samles i egne miljøcontainere og leveres til godkjent transportør for innsamling og levering til sluttbehandler. Farlig avfall sorteres og klassifiseres etter den europeiske avfallslisten og registrerte mengder rapporteres myndighetene hvert år. Mineralsk avfall fra produksjon er et lite problem hos selskapene i og med at det er lite/ ingen ubalanse eller salgbare produkter. Produksjonsavfall som ikke kan selges eller resirkuleres i produksjon går til deponi der det finnes tillatelser for dette. Det benyttes få farlige kjemikalier i de forskjellige selskapene. Det gjennomføres risikovurdering av hvert enkelt stoff i ulike prosesser for å kvalitetssikre bruken og eksponering av ansatte. Franzefoss Minerals har et krav om at det ikke skal benyttes kjemikalier som står på myndighetenes prioriteringsliste over uønskede stoffer (eller kandidatlisten til det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)). Det gjennomføres regelmessig substitusjonsvurderinger for å øke tryggheten for de ansatte og miljøet. Miljøkommunikasjon Vi rapporterer hvert år til offentlige instanser i henhold til våre tillatelser og konsesjoner. I tillegg ønsker vi å ha en aktiv dialog overfor forskjellige samfunnsaktører som berøres av vår virksomhet. Dette omfatter naboer, velforeninger, lokalsamfunn/ kommune og andre interessenter. I våre strategier er det et felles mål om å oppnå null berettigede naboklager, minimum ett nabomøte i året per anlegg. I tillegg skal vi jevnlig sende ut informasjonsskriv i form av nyhetsbrev og nabobrev om forhold som berører bedriften og naboene. All form for miljøkommunikasjon skal loggføres og registreres i vårt hendelses- og kvalitetssystem. Miljørapport Miljørapport

8 Fakta om våre prosesser Kalksteinsbrudd/ brytning Våre prosesser og produkter kan i all hovedsak beskrives i to forskjellige produksjonslinjer. En linje for reaktive produkter og en linje for ikke reaktive produkter. Knusing og sikting Mølleanlegg Den ikke reaktive linjen omfatter forskjellige former for nedknusning (fraksjonering) og produksjon av filler (mølleprosess) samt transport til kunde (øverste illustrasjon). Den reaktive linjen omfatter prosessen fra brytning i kalksteinsbruddet via brenning av kalkstein og hydratprosessering, til transport av brentkalk og hydratkalk til kunde (nederste illustrasjon). Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner Kalksteinsbrudd/ brytning Brenning Knusing og sikting Hydrering/ lesking Brentkalk Hydratkalk Vann Miljørapport Miljørapport

9 Miljørapportering - enkeltselskaper Intensjonen med Miljørapporten er å gi en virkelighetsbeskrivelse av vår virksomhet. Målet er å gi et godt og nyansert bilde av våre mål og utfordringer, samt de forbedringsprosesser vi jobber med knyttet til disse. Drikk med kalk! Visste du at kalk brukes til å rense drikkevannet vårt? Franzefoss Miljøkalk AS Produksjon / rammebetingelser Franzefoss Miljøkalk AS har fire produksjonsanlegg, tre av disse har eget brudd eller gruve. Rammene for å drive et uttak er mange og omfattende, avsatt areal i kommuneplan, helst en reguleringsplan, konsesjon, og utslippstillatelse er noen av kravene. Alle FMK sine anlegg er i en oppdateringsprosess for å få gamle godkjenninger harmonisert med gjeldende lovverk. Miljørapport Miljørapport

10 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner BALLANGEN Ballangen kommune i Nordland er I et dolomittverk med egen gruve og dagbrudd i tilknytning til anlegget. Anlegget har i 2013 fortsatt arbeidet med montering av avskrapere på transportbånd. Slitte transportband som ga mye spill er skiftet ut. Diverse punkter med spill er utbedret. Dette har bidratt til mindre søl og redusert støvutslipp. Måleprogram for måling av nedfalsstøv er etablert. Måling av støvutslipp gjennom piper fra tørkeanlegg og avsugsanlegg gjenstår. Mye rydding av stålskrap og annet avfall er utført, men noe gjenstår. Avfall i miljøkonteiner er levert til HRS. Radioaktiv kilde for nivåmåling er levert til Kjeller. Analyseapparat inneholdende kvikksølv er levert til HRS for gjenvinning. Ny knuser fører til mindre størrelse på steiner og dermed mindre støy fra knuseranlegget Mål Måloppnåelse Støvreduksjon fra anlegget Det ble gjennomført støvreduserende tiltak som fukting langs produksjonslinje. Det er i tillegg gjennomført ekstra støvtettinger for å hindre avdrift fra linje og lager. Filterposer på støvavsug og fra tørke skiftes regelmessig. Ny vifte installert. Viftehus oppgradert. 2. Energibesparelser produksjon LED-lys som er montert tidligere fungerer godt. Regner med å fortsette utskifting til LED. Med ny knuser i drift hadde vi forventet enda lavere forbruk av fyringsolje. Årsaken til at større forbruk enn forventet er problemer med effektivitet på knuser (tonn/time). Dette arbeides kontinuerlig for å forbedre. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

11 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg HAMAR Hamar kommune er et kalkverk I med eget dagbrudd i tilknytning til verket. Det ble i 2013 startet opp med måling av avløpsvannet fra bruddet og ut i Mjøsa. Den ene målingen viste noe høyt innhold av suspendert stoff. Grunnen til dette var ekstremt store nedbørsmengder i mai-juni. Målinger som ble utført senere på året, viste bra resultater. Mål Måloppnåelse Støvreduksjon fra anlegget Det arbeides kontinuerlig med støvreduksjon på anlegget. Flere avskrapere er satt på og jobben med tetting av anlegget går framover. Blant annet er veggen bak sikt i fordelingsverket tettet. Dette gav en betydelig forbedring i støvflukten ut på anlegget. 2. Støvbehandling vei Ingen naboklager Ingen naboklager på støving fra veien i Dialog med Ringsaker Kommune, som faktisk eier veien. Store utfordringer med veien i 2013 på grunn av flom Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

12 Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Mølleanlegg HOLE Hole er et anlegg som ligger fint til på Toten. Anlegg leverer til vanlig sirka tonn med varer ut løpet av et år. I 2013 skjedde det mye i markedet. Det ble betydelige innskjerpelser av regelverket knyttet til levering ut til forbruker. De var kun de anleggene med godkjente varer som fikk levere. Hole anlegget leverte da ut 177 tusen tonn med pukk og grus. Mel forsetter å gå jevnt, og vi leverte da tonn med kalksteinsmel/ filler til mørtelkunder, som for eksempel produserer lim og fugemasser. I 2013 investerte vi mye i driften på Hole for å bedre utslippene til ytre milj Det er anlagt en del ny asfalt i krysset mot fylkesvei 111. Bygget om sending av kalken. Vi fortsatte med ombygging av nedløp og avsug for å redusere fart på luftstrøm og støy fra avsugsvifte i mølla. Forsetter med å sette på flere og nye type dyser på pukkverket for vanning. Innkjøp av egen sopemaskin. Montert støyreduserende belg på røret som går ut fra vifte. Montert på en del nye avsugsrør inne i mølla. Bevisstgjorde operatøren at ved støvflukt skal anlegget stoppes. Totalt sett har vi investert 2.5 millioner. Mål Måloppnåelse Ingen berettigede naboklager Ikke oppnådd. To klager på støv fra anlegget i forbindelse med Landbrukskalking og innleid knuseverk. 2. Utarbeidelse av støykart Utarbeidet støykart for å dokumentere situasjonen. Det er også besluttet å gjennomføre flere tiltak for å dempe støyen fra anlegget. 3. Fire nabomøter i året Ikke oppnådd. Gjennomført to. Fire møter planlagt gjennomført i Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

13 Produksjon og miljødata Tilsyn, naboklager og avviksbehandling Mølleanlegg Det er gjennomført internrevisjon ved anleggene Hamar og Ballangen i Disse revisjonene gav samlet sett 13 avvik og 22 observasjoner. Det er også gjennomført revisjoner av Nemko ved anleggene Sandvika, Ballangen, Hamar og Hole i forbindelse med oppfølging etter ISO 9001 og ISO Denne revisjonen ga samlet sett 2 avvik og 9 observasjoner. Alle avvik er lukket. Kontrollrådet har gjennomført revisjon på anlegget i Sandvika. SANDVIKA Bærum kommune er et mølleanlegg I med et dagbrudd på Ringerike. Anlegget får råvarer fra flere anlegg for nedmaling. Anlegget står på et felles industriområde med flere andre produksjonsanlegg (Franzefossbyen). Anlegget fremstår som ryddig og veldrevet og har ikke registrert utslipp til miljø i Dagbruddet på Ringerike har det ikke vært i drift i 2013 utenom levering av 530 tonn blokk/stein og alt er i henhold til krav fra Dirmin og kommunen. Det er gjennomført et nabomøte sammen med Franzefossbyen i Støvmålinger mot nærmeste naboer over et år ble gjennomført i 2011 med rapport 13. desember Konklusjonen fra rapporten viser at grenseverdiene for nedfallsstøv og svevestøv ikke er overskredet i måleperioden hos nærmeste naboer. Støymålinger ble gjennomført sammen med Franzefossbyen. Resultatene viser at støynivået hos noen naboer overskrides for enkelte parameter. I og med at støypåvirkningen for anlegget er sammensatt fordi det er flere anlegg på området, behandles støyutfordringene i fellesskap av Franzefossbyen. Produksjonsanlegget har montert ny vegg på møllebygg for å få ned støypåvirkning til ytre miljø. Det er også redusert støy fra kompressoranlegg med nye eksospotter. Anlegget har ikke hatt investeringer som er rettet mot ytre miljø i 2013 Mål Måloppnåelse 1. 0 utslipp Det er ikke registrert utslipp i Ingen naboklager Det er ikke registrert naboklager i Substitusjon og vurdering av kjemikalier mot ytre miljø 4. Samsvarsvurdert lover og forskrifter mot ytre miljø Alle kjemikalier blir vurdert hver periode dersom nye krav kommer. Er gjennomført med tiltak. Avvik og observasjoner etter tilsyn er registrert i bedriftens kvalitetssystem (TQM) og behandlet der. Det er registrert syv naboklager i TQM. Begge er behandlet der og lukket. Det er avholdt nabomøter (med unntak av Ballangen) og sendt ut nyhetsbrev ved alle anlegg. Utslipp fra anleggene har vært et tema i disse møtene. Det ble registrert 39 hendelser i TQM i 2013 mot 39 i 2012 relatert til ytre miljø. Aktiviteten er på det samme nivået. Behandlingstiden fra registrering til lukking har gått ned fra 10 uker (2012) til 7 uker (2013). 30 % av hendelsene ble lukket etter at datofristen hadde gått ut (2013). I 2012 ble 34 % av hendelsene lukket etter datofrist. Det er liten forbedring fra 2012 til Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

14 Verdalskalk AS Produksjon og miljødata Kalksteinsbrudd/ brytning Knusing og sikting Interntransport TROMSDALEN Dagbruddet ligger i Verdal kommune. Steinen bores, sprenges, lastes og transporteres til knuseverket som knuser og sikter den i ulike fraksjoner. Kvalitetskontrollen i bruddet er svært omhyggelig for å sikre at vi oppfyller de strenge kvalitetskravene våre kunder stiller. Anlegget er underlagt krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Det er etablert omfattende måleprogram for støvnedfall og utslipp til vann fra anlegget. Vi har søkt om ny utslippstillatelse med å utvide uttaket fra 1 til 2 millioner tonn/år. Bedriften er nå inne i en prosess i forbindelse med kommunedelplan og utvidelse av bruddet i et 100 års perspektiv. I løpet av våren-14 skal vi begynne å bryte på et nivå lavere i bruddet. I denne forbindelse det vil det bli behov for å starte pumping av vann ut fra bruddet på grunn av at det laveste nivået vil ligge under grunnvannsspeilet. Mål Måloppnåelse Støvreduksjon Definert arbeidsgruppe med fokus på støvpunkter og kommer med forslag om tiltak. 2. Støyreduksjon Det er gjennomført støymålinger under gjennomføring av forskjellige driftsrelaterte prosesser ved anlegget. 3. Ingen berettigede naboklager To naboklager på grunn av opplevd høy støy fra anlegget. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

15 Produksjon og miljødata Mølleanlegg Lasting av forskjellige fraksjoner VERDAL HAVN Havneanlegget i Verdal kommune har en mølle for produksjon av filler (finmalt kalkstein) til ulike formå, blant annet til vassdragskalking, asfaltproduksjon, landbruk. Ellers foregår det mottak av kalkstein og brentkalk på anlegget og disse produktene lagres og lastes om bord i båt. Mottak og lasting av kalkstein er hovedaktiviteten ved anlegget. Anlegget er ikke pålagt å ha utslippstillatelse på grunn av virksomhetens art og at det er lokalisert i et industriområde. Det gjennomføres måleprogram for støvnedfall og utslipp til vann fra anlegget. I løpet av 2013 er det gjennomført oppgradering og ombygging av flere støvavsug. Det er anskaffet ny dieseltank og den gamle nedgravde tanken er levert til destruksjon. Totalt er det investert i miljøtiltak for ,-. Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Etablering av støvgruppe. Registrering av forbedringsforslag og ytterlige tiltak vil fortsette i Redusere støynivå Støydemping i omlasterpunkt. Reduserer støynivået i noe grad (ikke nødvendigvis målbart). 3. Ingen berettigede naboklager Ingen naboklager. Figurene viser massebalansen i produksjon, forbruk av diesel og avfall levert. Miljørapport Miljørapport

16 Produksjon og miljødata Brenning Brentkalk Hydrering/ lesking Hydratkalk Vann HYLLA På Hylla-anlegget i Inderøy kommune er hovedvirksomheten produksjon av brentkalk. Kalkstein fra Tromsdalen blir brent i en to sjakts Maerzovn med total produksjonskapasitet på ca tonn brentkalk pr. år. Brentkalk knuses og siktes i ulike fraksjoner, før den leveres enten i bulk eller pakket i sekker i størrelse fra 20 kg til 1000 kg. Omlag tonn av brentkalken per år brukes som råvare for produksjon av hydratkalk. Anlegget har utslippstillatelse fra miljødirektoratet og er også underlagt kvoteplikt etter klimakvoteloven. Siden ovnen bruker spillolje som energikilde, er anlegget også underlagt kravene i avfallsforskriften. Dette innebærer blant annet at det er kontinuerlig måling av en del utslippskomponenter i pipa fra ovnen. Anlegget har også kontinuerlig støvovervåking av avgass fra 3 andre støvfiltre. Det er gjennomført flere støy og støvreduserende tiltak. Plastremser foran steinsiloer (både støy og støvreduksjon), ny produksjonslinje for utkjøring av vrakvarer, etablering av egen binge til dette formålet (støvreduksjon). Verdalskalk, avdeling Hylla har avtale med NorFraKalk om driftsansvar av deponi. I deponiet er det etablert sedimentasjonsbasseng og anlegg for fukting. Det er innført nye rutiner i forbindelse med deponering, for å redusere støvflukt. Investeringer i form av miljøtiltak i 2013 er omlegging av et rør der lyden reflekterte mot bygning og slo tilbake mot bebyggelse. Det ble nå lagt ut mot sjøen og ny lydfelle ble montert. Kostnad sirka Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Fremdeles utfordringer i forhold til støvutslipp mot ytre miljø. 2. Redusere støy Gjennomført tiltak slik at vi nå oppnår støykravet. 3. Ingen berettigede naboklager Ingen måloppnåelse. En naboklage. Klagen var i forbindelse med støvutslipp fra deponi. Figurene viser massebalansen og forbruk spillolje i produksjon, avfall levert og utslipp av CO 2 til luft. Miljørapport Miljørapport

17 Knusing og sikting TRANSPORT Verdalskalk har 7 vogntog som brukes til å transportere kalkstein fra Tromsdalen til de to andre anleggene og brentkalk fra Hylla til Verdal Havn. Vogntogene er spesialbygde for å kunne ha 70 tonn totalvekt og nyttelast på sirka 45 tonn. Dette innebærer at antall turer reduseres betydelig sammenlignet med hva som ville ha vært situasjonen dersom vogntogene bare kunne ha totalvekt på 50 tonn. Dispensasjonen fra totalvektsbestemmelsene er tidsbegrenset og går ut I de senere årene er det fokusert på effektivisering i transporten, ved å begrense tidsbruk på laste og lossested, men det er også fokusert mye på at det i mellom laste-lossested skal være høy fokus på sikkerhet og defensiv kjøring. Noen av sjåførene har deltatt på kurs i økonomisk kjøring. Unødvendig tomgangskjøring skal unngås. Investeringer i form av miljøtiltak omfatter anskaffelser i ett nytt vogntog og tre nye lastebiler. To gamle biler er solgt. Det er totalt investert 5,3 millioner på nytt materiell med motorer som tilfredsstiller dagens utslippskrav (Euro 5) Mål Måloppnåelse Redusere støvflukt Sjåførene bidrar til støvreduksjon ved anleggene ved at de varsler anleggssjef når det er behov for kosting, spyling eller andre støvdempende tiltak på kjøreveier. Det benyttes kapell over to biler for å unngå støvflukt under transport av fine fraksjoner. Miljørapport Miljørapport

18 Tilsyn, naboklager og avviksbehandling Det er gjennomført internrevisjon ved anleggene Havna og Hylla i Disse revisjonene gav i alt 5 avvik og 8 observasjoner. Fra A til B med kalk NorFraKalk AS Det er også gjennomført revisjoner ved anleggene i Tromsdalen, Havna og Hylla for 2013 i forbindelse med oppfølging av sertifisering etter ISO 9001 og ISO Denne revisjonen gav 1 avvik og 8 observasjoner. Avviket er lukket og alle hendelsene er behandlet i bedriftens kvalitetssystem (TQM). Visste du at kalk brukes til å bygge broer og veier som tar deg dit du skal? Brenning Brentkalk Det er sendt inn årsrapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag relatert til utslippstillatelse for Tromsdalen. Det er sendt inn årsrapport (egenrapport) til Miljødirektoratet relatert til utslippstillatelse for Hylla samt rapport for utslipp av CO 2 etter klimakvoteloven. Det er registrert fem naboklager i 2013 (en på Hylla, to i forbindelse med transporten og to i Tromsdalen). Avvik og observasjoner knyttet til naboklager er registrert i TQM og behandlet der. Det er avholdt nabomøter ved alle anlegg i 2013, og utslipp fra anleggene har vært tema i disse møtene. Alle anlegg har sendt ut nabobrev i Det ble registrert 154 hendelser i TQM i 2013 mot 97 i 2012 relatert til ytre miljø. Aktiviteten har økt, noe som er positivt. Behandlingstiden fra registrering til lukking har gått ned fra 12 uker (2012) til 8 uker (2013). 43 % av hendelsene ble lukket etter at datofristen hadde gått ut (2013). I 2012 ble 46 % av hendelsene lukket etter datofrist. Dette er en forbedring fra 2012 til Ovnen ved NorFraKalk i Verdal er bygget for å produsere råmateriale til framstilling av PCC (Precipitated Calcium Carbonate). Produktet benyttes i papirindustrien som er storforbruker av kalkbaserte produkter som fyllmiddel og bestrykningspigment. Et glanset ukeblad av høy kvalitet kan bestå av nesten halvparten mineraler. Papirpigmentet PCC benyttes bl.a. i ukeblader, fint papir, emballasje og treholdig papir. Bruk av mineraler i papirmassen reduserer behovet for trefiber, som frigjøres til fornybar energiressurs. Produksjonen ved NorFraKalk baserer seg på kalkstein levert fra Verdalskalks brudd i Tromsdalen. Kalksteinen i Tromsdalen er et unikt råmateriale for papirpigment på grunn av sin renhet og reaktivitet. Ovnen representerer den nyeste teknikken (BAT) på markedet for å utnytte Tromsdalssteinens egenskaper. For å effektivisere logistikken, skipes brentkalken direkte fra Verdal Havn eller via jernbane til kunden. Ved framstilling av papirpigment i papirfabrikken (kunden) tilføres det en mengde CO 2 som tilsvarer prosessandelen av CO 2 - utslippet ved framstilling av brentkalk (CaO) hos NorFraKalk. Spillolje Ovnen fyres med innsamlet spillolje og energien i denne oljen kan dermed utnyttes til industriformål. NorFraKalk AS har tillatelse fra Miljødirektoratet til forbrenning av spillolje i kalkovnen. Det er blant annet krav om at konsentrasjonen av halogenerte organiske forbindelser, uttrykt som klor (Cl) skal være mindre enn 1 %. I likhet med 2012 er det i 2013 gjennomført nye støyreduksjonsprosjekt knyttet til den nye siktestasjonen. I tillegg er det gjennomført støvreduserende tiltak på råvaremottak med montering av nytt filter og tetninger. I kalkknuseriet er gamle filter byttet ut og det er gjort innbygginger av 2 transportband for brentkalk. Kostnaden i forbindelse med gjennomført tiltak er for støy ,- (NOK), og for støv ,- (NOK). Miljørapport Miljørapport

19 Mål Måloppnåelse Null berettigede naboklager Ikke oppnådd. Det arbeides kontinuerlig med å bedre relasjon og kommunikasjon med naboer. Tiltak iverksettes i Redusere diffuse støvutslipp Ikke oppnådd. Kartlegging av tiltak, igangsetting av tiltak med innbygging av transportband. Det er satt i gang nye støvdempende tiltak på uteområdet på vår og sommer. 3. Komme innenfor støykrav Delvis oppnådd. Kartlegging av nye tiltak som vil redusere støyen ytterligere. Tiltak iverksettes i Nabokommunikasjon. Minimum Åtte nabobrev utsendt. fire nabobrev 4. Nabokommunikasjon. Minimum ett nabomøte Nabomøter er gjennomført med de mest berørte naboer. Produksjon og miljødata Figurene viser massebalansen og forbruk spillolje i produksjon, avfall levert og utslipp av CO 2 til luft. Miljørapport Miljørapport

Innhold. Miljørapport 2015 3

Innhold. Miljørapport 2015 3 Miljørapport 2015 Innhold Innledning... Fokusområder 2015... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2014 3

Innhold. Miljørapport 2014 3 Miljørapport 2014 Innhold Innledning... Fokusområder 2014... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 Innhold Innledning... 4 Fokusområder 2012... 5 V virksomhet... 6 Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... 8 Ve omgivelser - vt ansvar... 10 Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder Miljørapport 2011 Franzefoss Minerals AS er en heleid norsk bergverksbedrift som gjennom sine produksjonsselskap, Franzefoss Miljøkalk AS, Verdalskalk AS og NorFraKalk AS, utvinner, videreforedler og selger

Detaljer

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Med ledende mener vi: Full trygghet for liv og helse Full miljømessig aksept for vår virksomhet Blant de mest lønnsomme Best kompetanse Presentasjon

Detaljer

Move og. miljøledelsessystem

Move og. miljøledelsessystem Move og miljøledelsessystem Oslo, 2017-04-19 Ole Morten Weng Nemko AS, Certification Department Første gang utstedt Gyldig til 2012-03-20 2018-03-20 CERTIFICATE IQNet and Nemko AS hereby certify that the

Detaljer

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial Kalkindustrien i Verdal En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial «Kalken» Franzefoss Minerals AS Franzefoss Miljøkalk AS 100 % Verdalskalk AS 55 % NorFraKalk AS 50 % Norsk Miljøstabilisering

Detaljer

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Innhold Vår historie: 3 Samfunn: 4 Helse og Sikkerhet: 6 Kvalitetsstyring: 7 Miljøpolitikk: 8 Våre produkter: 11 Våre selskap: 13 Miljø og klima: 18 Miljørapport 2010

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet

Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet Miljørapport Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet Virksomheten Franzefoss Minerals - en ledende leverandør av kalk og dolomitt Eierskap Franzefoss Minerals AS er et 1 % familieselskap og er morsselskapet

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Innhold. Miljørapport

Innhold. Miljørapport Miljørapport 2016 Innhold Innledning... Fokusområder 2016... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter... Miljøkalk AS...

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn.

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn. Verdalskalk as Grunnlagt i 1991 Eid av: Franzefoss Bruk(55%) Faxe Kalk (Lhoist) (35%) Nordkalk (10 %) Tre anlegg: Tromsdalen Hylla Havna Omsetning 2007: ca 94 mill Ansatte: 47 Hylla Etablert i 1897. Produksjonskapasitet;

Detaljer

Arealplanlegging i 100 års perspektiv

Arealplanlegging i 100 års perspektiv Mineralproduksjon 1 (2011) 71-75 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Faglig notat Arealplanlegging i 100 års perspektiv Håkon Mork 1 1 Daglig leder,verdalskalk as, Kalkveien 40, 7670 Inderøy Verdalskalk

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk INSPEKSJONSRAPPORT NorFraKalk AS Oslo, 14.05.2014 Postboks 53 1309 Rud Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Olav Ryan 2013/2677 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref:

Detaljer

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole.

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. Midt norsk Realfag og Teknologisenter, Kjemi 2 Et undervisningsopplegg for videregående skole. Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. INNLEDNING Undervisningsopplegget er lagt opp slik

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten. Dato for inspeksjonen: Saksnummer: 2012/4497

Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten. Dato for inspeksjonen: Saksnummer: 2012/4497 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten Dato for inspeksjonen: 14.6.2012 Saksnummer: 2012/4497 Tema for kontrollen

Detaljer

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Per Brevik Norcem / HeidelbergCement Northern Europe Verdal, 11. oktober 2010 HeidelbergCement 53.000 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag, sement og nedstrømsaktiviteter

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Markedskonferansen 2008 Innhold Fornybar - en

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Pukk AS.

Miljørapport Franzefoss Pukk AS. Miljørapport 2009 Franzefoss Pukk AS www.franzefoss.no Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 av Wilhelm B. Markussen i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel til landbruket

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen. Vår dato Vår referanse /24237

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen. Vår dato Vår referanse /24237 Kine Martinsen, 22 00 36 34 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Vår dato Vår referanse 14.01.2009 2008/24237 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport nummer: 2008.161.I

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri

SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri SIRKULÆR ØKONOMI ERFARINGER FRA NORSK INDUSTRI. Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk Industri EUs sirkulærøkonomipakke Noen kjennetegn på en sirkulær økonomi: Utnyttelse av biprodukter fra industrien til

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2011 Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold: Historie Hvem vi er Visjon Miljøpolitikk Miljømål Sertifisering Miljøkommunikasjon Presentasjon av anleggene Utslipp Klima

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet Status, ambisjoner og rammebetingelser Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 15. Oktober 2014 Bør det norske næringslivet forske

Detaljer

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen?

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Naturmangfoldloven under lupen, Trondheim 12. mars 2014 Norsk Bergindustri

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Deltagere fra virksomheten Atle Opdahl (daglig leder) Monica Melum (kontor) Organisasjonsnummer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal Kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Standard Norge 2015-03-18 Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no Komitéleder SN/K 512 Magnus Hakvåg, magnus.hakvag@hakvag.no

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Miljørapport. Samfunn - Miljø - Kvalitet

Miljørapport. Samfunn - Miljø - Kvalitet Miljørapport Samfunn - Miljø - Kvalitet Virksomheten Franzefoss Minerals - en ledende leverandør av kalk og dolomitt Eierskap Franzefoss Minerals AS er et 1 % familieselskap og er morsselskapet til Franzefoss

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Inderøy Slakteri AS Meieribakken 4, 7670 Inderøy Deltakere fra virksomheten Håvard Gausen (daglig leder) Anton Næss

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2011 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Miljørapport Samfunn og Miljø.

Miljørapport Samfunn og Miljø. Miljørapport 09 Samfunn og Miljø www.kalk.no Vår historie Kalk for livet Vår historie Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel

Detaljer

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige

Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Fabrikkbetongkonferansen 2012 Gardermoen 23 mars Tilslagstilgjengelighet og tilslagsforekomster Status i Norge, Danmark og Sverige Knut J. Wolden Norges geologiske undersøkelse Breelvavsetninger er mest

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til NorFraKalk AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til NorFraKalk AS NorFraKalk AS Postboks 53 1309 RUD Att: Lars Strøm Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Topplederkonferansen, 28.05.08 Innhold Rekruttering satsing på kvinner

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Delprosjekt: Legemidler og miljø

Delprosjekt: Legemidler og miljø Delprosjekt: Legemidler og miljø Hvorfor et miljø- og klimaprosjekt? Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Ozonlaget Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen,

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Fornybardirektivet et viktig redskap

Fornybardirektivet et viktig redskap Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Fornybardirektivet et viktig redskap EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred EBL Bellona, Fornybardirektivet

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven Kari Kjønigsen Bergindustrien - miljøutfordringer Felles Naturinngrep sår i landskap Forurensning støv, avrenning, støy Ulike utfordringer på avfallssiden

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7.

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. februar 2014 Men først. en liten digresjon Hvordan kan norsk bergindustri

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EUs grønne pakke Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Navn Dag Christensen Rådgiver, EBL EBL-K

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer