MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1"

Transkript

1 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby 1

2 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret Rapporten publiseres på Saint Gobain Byggevare AS, Weber Norge, sin webside og er tilgjengelig for interne og eksterne mottakere. Rapporten skal gi et bilde av de miljømessige sidene ved driften av fabrikken, og er et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring og miljøeffektiv utvikling av lettklinkerproduksjonen. 2. BEDRIFTEN Weber Leca Rælingen er fra den eneste lettklinkerfabrikken i Norge i Saint-Gobain Byggevarer as. Weber Leca Rælingen produserer lettklinker til anvendelse innen bruksområdene isolasjon, lette fyllmasser, filtermateriale for avløps- og vannrensing samt råvare til egne blokk- og elementfabrikker. Leca lettklinker fremstilles av leire som graves ut i fabrikkens nærområde og bearbeides til ferdig produkt. Det var 39 årsverk pluss to lærlinger ved fabrikken ved årets slutt. Ansvaret for IK (Internkontroll) og HMS (helse, miljø og sikkerhet) ligger i linjeorganisasjonen. Dette innebærer at områdene inngår i bedriftens stillingsbeskrivelser og som fast post på bedriftens interne møter. 3. BEDRIFTSPOLITIKK Det ble i 2003 utarbeidet en bedriftspolitikk for alle medarbeidere ved Weber Leca Rælingen. Bedriftspolitikken gjennomgås årlig og revideres ved behov: Weber Leca Rælingen produserer Leca lettklinker innen bruksområdene isolasjon, lette fyllmasser, betongformål, råvare til egne blokk- og elementfabrikker, samt Filtralite filtermateriale for avløps- og vannrensing. Hver enkelt ansatts bidrag er viktig for at vi skal være en attraktiv leverandør som oppfyller våre kunders krav og forventninger til våre produkter og vår organisasjon. Vi sikrer at vi produserer og leverer riktige produkter med riktig kvalitet ved å ha etablerte prosesser og prosedyrer med vekt på kontinuerlig forbedring og forståelse for våre kunders krav og forventninger. Våre produkter er viktige i arbeidet med å utvikle byggematerialer og løsninger for morgendagens utfordringer i bygge- og anleggsbransjen. Gjennom målrettet arbeid for å redusere bruk av ikkefornybare ressurser, og ved å utvikle en fleksibel produksjonsprosess skal våre miljøprestasjoner forbedres kontinuerlig. Vi samarbeider med grunneiere, nærmiljø, myndigheter og andre interessenter for å løse de miljøutfordringer vår totale aktivitet medfører. Vi skal ha en attraktiv arbeidsplass ved å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø, med utviklende arbeidsoppgaver for hver enkelt. Alle ledere har et særlig ansvar for, gjennom sine holdninger og handlinger, å vise at helse, miljø og sikkerhet er prioriterte oppgaver. Utfordringer innen området løser vi i samarbeid med vernetjenesten, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste og andre interessenter. Vi legger vekt på deltakelse, medbestemmelse og åpen kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. Vi skal drive vår totale aktivitet i henhold til gjeldende lover, forskrifter, utslippstillatelser, og interne og eksterne kvalitetskrav. 4. VESENTLIGE MILJØFORHOLD Råstoffet til produksjonen ble utvunnet fra Grinifeltet frem til sommeren i Et nytt leirefelt på Skøyen/Rustad i Enebakk kommune, med reserver for ca 25 års drift, ble da åpnet før sommeren. Leira blir transportert på dagtid til fabrikken. Uttak av leira gjøres i tett samarbeid med grunneiere og myndigheter. Etter at leira er tatt ut blir matjorda lagt tilbake og arealet blir drenert, slik at det kan etableres nytt jordbruksland har vært preget av stabil drift i prosessanleggene, noe som har en positiv effekt på driften av røykgassrenseanleggene, og dermed også utslippene til luft og vann. Vi bruker fortsatt en stor andel flytende biobrensel som gir et positivt bidrag til reduserte utslipp av fossile klimagasser. Bedriften er omfattet av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser. Etter ny søknad til Miljødirektoratet (tidligere Klif) i juni 2013 fikk bedriften innvilget videre særskilt utslippstillatelse for klimagasser. Kvoteplikten er gjort opp for 2013 i samsvar med bestemmelsene i kvoteloven. 5. PRODUKSJON For å fremstille Leca lettklinker brukes leire. Produksjonen foregår i en todelt roterovn. Leira går først via 2

3 en tørkeprosess og så gjennom en brennprosess som skjer ved o C. For hver m 3 leire man mater inn i ovnen blir det ca. 3 m 3 Leca lettklinker. Energien som kreves i produksjonsprosessen kommer primært fra kull og bio-olje, samt en andel spillolje. Prosessutstyr og sikte- /knuseanlegg blir drevet av elektriske motorer. Disse er utstyrt med energibesparende frekvensomformere. 6. RESSURSFORBRUK 3

4 7. AVFALL Bedriften har avtale med en ekstern operatør om kildesortering og håndtering av farlig avfall. Bedriften leverte 1 tonn farlig avfall til behandling. Det ble sortert 12,2 tonn trevirke, 36,8 tonn jern/ stål, 1,6 tonn papir og papp, 1,2 tonn plast og 7,4 tonn restavfall, noe som tilsvarer en sorteringsgrad på 86,7 %. 8. UTSLIPP Avgassene fra hver av produksjonslinjene er fra renset i posefiltre etterfulgt av våtvaskere % av støvet som fjernes går tilbake til produksjonsanlegget for innblanding i leiren. Prosessvannet til bruk i våtvaskerne tas inn fra Nitelva i egen rørledning. Etter rensing slippes prosessvannet via en sedimenteringsdam ut i Snekkervika i Øyeren. I 2014 ble det foretatt 4 målinger 3 ganger av utslipp til luft av akkreditert eksternt firma; Applica (tidligere Det norske Veritas). Water Care as kontrollerer månedlig utslippene til vann. Bedriften har kontinuerlig måling av ph og suspendert stoff til vann. Det er søkt om konsesjonsendring for å flytte målingene slik at man måler på prosessvann og ikke overflatevann som påvirkes av nedbørsmengde og smeltevann. Dette ble godkjent mai I 2014 var NOx utenfor konsesjonskravene pga. økt bruk av biobrensel som gir en økning i NOX. Nye konsesjoner kom våren Sammen med investeringene i nye posefiltre og ombygging av våtvaskere i 2005, er det også montert inn analysatorer, som kontinuerlig overvåker utslippene fra begge produksjonslinjene. Disse kontrolleres årlig av et eksternt firma.

5 5

6 9. INSPEKSJONER/KONTROLLER Fabrikken har et etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet, samt sertifisert kvalitetsledelsessystem basert på ISO 9001:2008 og sertifisert miljøledelsessystem basert på ISO 14001:2004. Det har vært eksterne kontroller og resertifisering fra Kontrollrådet gjennomført i Aktuelle egenrapporter er blitt godkjent av de ulike kontrollinstansene. 10. HELSE/ ARBEIDSMILJØ/ SIKKERHET Bedriften har egen Kontrollplan som inkluderer en HMS handlingsplan. Denne godkjennes av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i bedriften. Kontrollplanen følges opp i alle AMUBU møter og ble tilfredsstillende gjennomført. Det var ingen personskader med fravær i Sykefraværet viste en økning til 6,9 mot 4 % i Bedriften er tilsluttet IA-avtalen, og arbeider systematisk med oppfølging av sykefravær og tilrettelegging av arbeidsoppgaver. HMS oversikt, Weber Leca Rælingen TF1 er et uttrykk for antall personskader med fravær over 24 timer pr 1 million arbeidstimer. TF2 er personskader med fravær under 24 timer. Det har de siste årene vært større fokus på å rapportere TF3 skade uten fravær og TF4 nesten uhell, da dette er med på å begrense TF1-TF2. 6

7 11. MILJØFORBEDRINGSPROGRAM OG MÅL Alle ansatte har hatt anledning til å uttale seg om de vesentlige miljøaspektene ved produksjonen av lettklinker. Prioriteringen av miljøaspektene er gjort av ledergruppen, og program for miljøforbedring er behandlet og godkjent av Arbeidsmiljøutvalget. Miljømål for 2014 var: Miljø Mål Delmål M1 Redusere diffus støving fabrikkområdet. Forenkle renholds prosedyrer M2 Redusere transport på fabrikkområdet Arbeide videre med langsiktig plan for logistikk/transport på hele fabrikkområdet M3 M4 Redusere bruk av frostvæske med 20 % i perioden nov14 - mar 15 sammenlignet med samme periode året før. Følge opp avvik på konsesjon for utslipp vannmengde og faststoff Gjøre forsøk med spraying av overflate bil. Tilrettelegge for mer effektiv bruk av egne måleresultat for å kvalitetssikre mengde utslipp av overflatevann Følge opp søknad om konsesjonsendring for måling av prosessvann (ikke overflatevann som vi ikke kan kontrollere). M5 Teste nye miljøvennlige råstoffer. Redusere oljemengde M6 Redusere det totale energiforbruket Drøye leireråvare. Få benyttet mest mulig leire i feltet. Redusere det totale energiforbruket i produksjon 12. SERTIFISERING AV MILJØ OG KVALITET Bedriften er sertifisert etter ISO 14001:2004 miljøledelsessystem og ISO 9001:2008 kvalitetsstyringssystem. 13.BEDRIFTSHELSETJENESTE Bedriften er tilknyttet Solheim HMS bedriftshelsetjeneste. Gjennom mange år har det vært et godt samarbeid. Utenom lovpålagte helsekontroller og bistand i saker knyttet til tilrettelegging av arbeidsoppgaver for sykemeldte personer, deltar bedriftshelsetjenesten på faste vernerunder og møter i AMU. Bedriftshelsetjenesten bidrar svært konstruktivt i det forebyggende arbeidet, gjennom å foreta grundige arbeidsplassundersøkelser og risikoanalyser etter forespørsel. 14. EKSTERNE HENVENDELSER Det ble registrert én ekstern henvendelse vedrørende naboforhold, og to fra kunder i

8 15. MILJØINVESTERINGER Det ble i 2014 brukt betydelige midler til ulike verneog miljøtiltak. Dette inkluderer blant annet: Frigjøring av nye lagerbinger (5S) Oksygenanlegg LO/TO Vare heis opp til silo Ombygging av kullanlegg Saint-Gobain Byggevarer as Weber Leca Rælingen Den: sign sign Arnstein Silkoset Ian Tange HMSK leder Fabrikksjef sign Helle E. Fossheim Ytre miljø 8 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen MILJØRAPPORT Weber Leca Rælingen 29 Weber Leca Rælingen Juni 21 www.weber-norge.no Årnesveien www.leca.no 28 FJERDINGBY Tlf : 64 8 28 Fax : 63 83 25 33 MILJØRAPPORT 29 Dette er miljørapporten fra Weber

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Oktober 2015 2014 Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og

Detaljer

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Mars 215 214 Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 214 Dette er en rapport for internt bruk i Weber og som en orientering til allmennheten som viser Weber

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Rustad skole. Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat

Rustad skole. Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat Rustad skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 22 nov, 217 Utløper:

Detaljer

Til produksjon av armering blir det benyttet kamtråd som blir sveiset sammen til armeringsnett og U-blokkarmering.

Til produksjon av armering blir det benyttet kamtråd som blir sveiset sammen til armeringsnett og U-blokkarmering. MILJØRAPPORT 2009 Weber Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2009 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall.

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall. miljørapport 29 en ener på helse- og pleiemøbler holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten Tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Huseby skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018

Utskriftsvennlig statistikk - Huseby skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018 Page 1 of 15 Huseby skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grunnskole / SFO Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 1 okt, 216 Utløper:

Detaljer

Trasop skole. Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat

Trasop skole. Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat Trasop skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 3 jan, 219 Utløper:

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Ljan skole. Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat

Ljan skole. Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat Ljan skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: Grunnskole 1-7 i Nordstrand bydel Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2017

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2017 Page 1 of 11 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 217 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede løyvehavere Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Vestre Aker skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018

Utskriftsvennlig statistikk - Vestre Aker skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018 Page 1 of 16 Vestre Aker skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 23

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for sep-12: Fjernet krav til veitransport da firmaet ikke har tyngre kjøretøy.

Årlig klima- og miljørapport for sep-12: Fjernet krav til veitransport da firmaet ikke har tyngre kjøretøy. PK Entreprenør AS Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: 1 sep-12: Fjernet krav til veitransport da firmaet ikke har tyngre kjøretøy. Virksomheten sertifiseres etter følgende

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Side 1 av 12 Årlig klima- og miljørapport for 2016 MAIK AS avd Vinterbro Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere, markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Miljøpolitikk. Miljøaspekt i vår produksjon. Bedriftens produksjon er inndelt i følgende avdelinger.

Miljøpolitikk. Miljøaspekt i vår produksjon. Bedriftens produksjon er inndelt i følgende avdelinger. MILJØRAPPORT 214 en ener på helse- og pleiemøbler Holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Tonsenhagen skole. Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat

Tonsenhagen skole. Årlig klima- og miljørapport for Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat Tonsenhagen skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 1 jul, 219 Utløper:

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Majorstuen skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018

Utskriftsvennlig statistikk - Majorstuen skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018 Page 1 of 15 Majorstuen skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: Majorstuen skole er en av Oslos største barne - og ungdomsskoler med rundt 95 elever. Skolen ligger i bydel

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Iveland kommune - Kommunebygget

Iveland kommune - Kommunebygget Iveland kommune - Kommunebygget Årlig klima- og miljørapport for 217 Beskrivelse av virksomheten: Kontor og administrasjon. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Legekontor/legevakt/

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Årlig klima- og miljørapport for 2017 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 217 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Årlig klima- og miljørapport for 2017 Sbanken Årlig klima- og miljørapport for 217 Beskrivelse av virksomheten: Sbanken ble opprettet i 2, som den første rene nettbanken i Norge. Da het banken Skandiabanken. Norsk Kundebarometer har gitt oss

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Årlig klima- og miljørapport for 2018 Årlig klima- og miljørapport for 2018 Kuben yrkesarena Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den viser virksomhetens

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Årlig klima- og miljørapport for 2018 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Kristiansund videregående skole + Fagskolen i Kristiansund

Kristiansund videregående skole + Fagskolen i Kristiansund Kristiansund videregående skole + Fagskolen i Kristiansund Årlig klima- og miljørapport for 18 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav

Detaljer

Teko print & kopi AS. Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Teko print & kopi AS. Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Teko print & kopi AS Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: 18.12 Trykking ellers Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grafisk bedrift, Leietaker

Detaljer

Miljøarbeidet i Sykehuset Innlandet 2017

Miljøarbeidet i Sykehuset Innlandet 2017 Miljørapport Miljøarbeidet i Sykehuset Innlandet 2017 Målet med miljørapporten er å informere om Sykehuset Innlandets klima- og miljøarbeid 2017. Omfanget av klima- og miljøarbeid gjelder alle aktiviteter

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Abakus AS

Miljørapport - Abakus AS Miljørapport - Abakus AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 3,1 Millioner kr 3,4 Millioner kr 3,4

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Abakus AS

Miljørapport - Abakus AS - Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 28 3,1 Millioner kr. 29 3,4 Millioner kr. 21 3,4 Millioner kr. 211

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Side 1 av 12 Årlig klima- og miljørapport for 2016 MAIK AS avd Fredrikstad Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres.

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

ifokus Barnehagene AS v/ Torpeløkka barnehage

ifokus Barnehagene AS v/ Torpeløkka barnehage ifokus Barnehagene AS v/ Torpeløkka barnehage Årlig klima- og miljørapport for 217 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Barnehage, Byggeier Sertifikat Type: Midlertidig

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for Felles kriterier, Trebearbeidende industri, Catering og storkjøkken, Byggeier

Årlig klima- og miljørapport for Felles kriterier, Trebearbeidende industri, Catering og storkjøkken, Byggeier Rosenvik AS Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: Bransje: Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Trebearbeidende

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Iveland kommune - Kommunebygget

Iveland kommune - Kommunebygget Iveland kommune - Kommunebygget Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Kontor og administrasjon. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Legekontor/legevakt/

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

ifokus Barnehagene AS v/ Tjølling barnehage

ifokus Barnehagene AS v/ Tjølling barnehage ifokus Barnehagene AS v/ Tjølling barnehage Årlig klima- og miljørapport for 217 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Barnehage, Byggeier Sertifikat Type: Midlertidig Utstedt:

Detaljer

Sporstøl Arkitekter AS

Sporstøl Arkitekter AS https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/9885 Side 1 av 8 16.5.17 Sporstøl Arkitekter AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Firmaet arbeider

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet Status per

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet Status per Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet Status per 31.12.2017 Divisjon FM, Teknisk avdeling Miljøingeniør Kristin Evju AGENDA 1. Bakgrunn og formål 2. Miljøpolitikk 3. Ressurser og ansvar 4. Vesentlige

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Høybråten skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018

Utskriftsvennlig statistikk - Høybråten skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018 Page 1 of 16 Høybråten skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 3 aug,

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Linderud skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018

Utskriftsvennlig statistikk - Linderud skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018 Page 1 of 11 Linderud skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 13 nov,

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

ifokus Barnehagene AS v/ Grevle barnehage

ifokus Barnehagene AS v/ Grevle barnehage ifokus Barnehagene AS v/ Grevle barnehage Årlig klima- og miljørapport for 17 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Barnehage, Byggeier Sertifikat Type: Midlertidig Utstedt:

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Fannefjord videregående skole

Fannefjord videregående skole 23.3.218, 1.34 Fannefjord videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 217 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker Sertifikat!

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

N3zones AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat

N3zones AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/15888 Page 1 of 1 19.4.218 N3zones AS Årlig klima- og miljørapport for 217 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 28.2.2018 / SIDE 1 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for oppfølging og kontroll av arbeidsmiljøet

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 217 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Byggeier Sertifikat! Type: 3-årig

Detaljer