REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN"

Transkript

1 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

2 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN Innhold: 1. Innledning s Bakgrunn for prosjektet s Definisjoner s Definisjon av minoritetsspråklig elev 3.2. begreper: minoritetsspråklig- flerspråklig/flerkulturell 4. Forutsetninger og forankring s Forutsetninger 4.2 Forankring 4.3 Evaluering 5. Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever i grunnskoleog videregående opplæring s Mål 5.2. Tiltak 6. Vedlegg Vedlegg 1: Plan fra Hamsun videregående skole s Vedlegg 2: Plan fra Narvik videregående skole s Vedlegg 3: Plan fra Ballangen barne- og ungdomsskole s Vedlegg 4: Nordland fylkeskommune Vedtaksskjema for særskilt språkopplæring s Vedlegg 5: Ballangen kommune. Vedtaksskjema for særskilt språkopplæring s Vedlegg 6: Nyttige adresser og referanser s. 25

3 3 1. Innledning. I september 2010 satte fikk styringsgruppa for Rådgiverforum mandat til å søke midler og å igangsette prosjektet Regional plan for opplæring av minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Styringsgruppen i samarbeid med prosjektleder May Løkås har vært ansvarlig for rammeplan. Rammeplanen skal bidra til å systematisere og bedre rutiner for minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring, samt bedre overgangen mellom skoleslagene. Utarbeidelsen av rammeplanen må sees i sammenheng med endringer i Opplæringsloven; rett til særskilt språkopplæring og utvidet tid for minoritetsspråklige i videregående skole, en ny læreplan i norsk, plikten til kartlegging og vurdering m.v. Nordland fylkeskommunes Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring er også et viktig grunnlag, for utarbeidelse av denne planen. Rammeplanen er en overordnet plan for skolene i Ofoten, og integreres i den regionale planen for karriereveiledning i Ofoten. Ofoten skoleområde omfatter 6 kommuner med grunnskole-, voksen-, og videregående opplæring. Kommunene har totalt 14 ungdomsskoler, 2 videregående skoler og 3 voksenopplæringsskoler, alle med minoritetsspråklige elever. Det finnes ingen felles regional plan for disse elevenes opplæring og det er derfor et stort ønske om å ha utarbeidet en slik. Det blir et felles løft for kommunene som utfordres til å tenke tverrkommunalt på tvers av skoleslag og ulike forvaltningsnivå. Utgangspunktet for prosjektet er å benytte de allerede etablerte nettverkene og samarbeidsforum. 2. Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er basert på initiativ fra Rådgiverforum Ofoten som består av samtlige rådgivere og representanter for ledelse i grunn- og videregående skoler, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Opplæringskontorer og Oppfølgingstjenesten (OT) og RKK Ofoten som omfatter kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Karrieresenteret Ofoten er faglig ansvarlig. Styringsgruppen har fått i oppdrag å utarbeide denne planen. Det vises også til flere utfordringer og ønske om å få til forbedringer for denne elevgruppen. Registrerte utfordringer fra skolene i Ofoten høsten - 09 viser: En økning i antall minoritetsspråklige elever som kommer seint i skoleløpet og som ikke har fullverdig grunnskoleopplæring fra hjemlandet.

4 4 Pedagogenes kompetanse utfordres i møtet med elevenes ulike faglige nivåer og store kulturelle - og sosiale forskjeller. Liten grad av eller ingen integrering av norsk språk i hjemmene og/eller i elevenes fritid. Ulike rutiner og metoder gir ulike erfaringer som kan sammenfattes for å gi helhetlig og kvalitetssikret opplæringstilbud. Fylkeskommunens mål mht. å få redusert frafall og høyne karakternivået hos elever, gjelder også denne gruppen som alle andre elever. Behov for å bedre samarbeidet mellom avgiverskole og mottakerskole. Behov for ekstra rådgivning om utdanning og yrke på grunn av manglende kunnskap hos elever og foresatte om utdanningssystemet. Dette kan bidra til å øke gjennomstrømning i videregående opplæring og riktig valg av utdanning og yrke. 3. Definisjoner: 3.1. Minoritetsspråklig elev: Elev født av utenlandsfødte foreldre med et annet morsmål enn norsk, bortsett fra samisk, dansk og svensk. (Statistisk sentralbyrås definisjon) Begreper: Minoritetsspråklig flerspråklig flerkulturell I tillegg til minoritetsspråklig brukes begrepet flerspråklig, et begrep som understreker det positive ved at disse elevene behersker flere språk. Ved å gi flerspråklighet anerkjennelse, vil det kunne øke alle elevers interesse og motivasjon for å lære flere språk. Å anerkjenne flerspråklighet vil dessuten gi flerspråklige elever tro på at deres erfaringer er verdifulle. Dersom elever opplever at deres erfaringer betyr noe for andre, gir det en tillit til at man har noe å bidra med. Det øker motivasjonen for å delta i skolen og samfunnet (Den flerkulturelle skolen, Utdanningsdirektoratet). Begrepet flerkulturell brukes for å vise det positive i at man får innsikt i flere kulturer, som vi i dag finner representert i det norske samfunnet. Alle elever i norsk skole skal utdannes til å virke i et flerkulturelt samfunn og i en flerspråklig globalisert verden. Dermed er det nødvendig å lære mest mulig om hva det innebærer å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Ved å benytte seg av alle elevers bakgrunn i opplæringen vil alle elevene få et utvidet perspektiv å være godt rustet til deltakelse i samfunnet. (Den flerkulturelle skolen, Utdanningsdirektoratet).

5 5 4. Forutsetninger og forankring. 4.1 Forutsetninger: Organisatorisk, økonomisk og faglig samarbeid på tvers av eierskap og nivå, og i nettverkene er viktig for å lykkes. Andre suksessfaktorer er: Øke kompetansen hos pedagogisk personale. Skoleledelsen s ansvar for å implementere planen. Erkjenne og synliggjøre verdien av et språklig og kulturelt mangfold i skolehverdagen, slik Kunnskapsløftet pålegger. Organisering og etablering av gode rutiner i undervisningen av minoritetsspråklige elever, kan bare skje med denne bakgrunnen Forankring: Den regionale planen skal, foruten å ha forankring i Opplæringsloven 2-8 og 3-12, være bundet til Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Nordland ( FT- sak 32/2010) Evaluering: Dette er en overordnet plan for Ofoten skoleområde (RKK regionen), for skoleledere og undervisningspersonale. Styringsgruppen er ansvarlig for at planen evalueres årlig, første gang innen 1. juni Mål 5.1. Mål Å utvikle og etablere gode undervisningstilbud slik at minoritetsspråklige elever kan erverve seg kunnskaper og ferdigheter gode nok til å greie seg i utdanningsløpet et grunnlag for deltakelse i arbeidsliv og/eller studier på høyere nivå. Den regionale planen skal foreslå/anbefale tiltak mht. undervisning og organisering, spesielt overfor elever med mangelfull skolegang og/eller kort botid i Norge.

6 6 Startfase og oppfølging: Før eleven begynner på skolen, gjennomføres en startsamtale hvor skoleleder, koordinator for særskilt språkundervisning, foresatte og eleven er til stede. 1. august 2009 ble det fra Kunnskapsdepartementet presisert at skolene har ansvar for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk, med tilknytning til vedtak om særskilt språkopplæring. Når eleven har begynt på skolen, starter arbeidet med kartlegging av elevens kunnskaper i norsk, samt basisferdigheter i kjernefagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Språkkompetanse i grunnleggende norsk, Kartlegging av leseferdigheter på ulike minoritetsspråk og Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer fra Utdanningsdirektoratet skal brukes. Etter resultat av kartlegging, tilrettelegges undervisningen. For eksempel hvordan organisere opplæringa, ukentlig timetall, tilhørighet til klasse, gruppeundervisning, fagplaner, valg av lærebøker og annet materiell m.m. Kartleggingen skal også utføres underveis i opplæringen slik at en har grunnlag for å vurdere om og når eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen, jfr. forskriftene til opplæringslovens 2-8 og Resultater fra kartleggingen med oversikt over læreverk og materiell som er benyttet, vedlegges og overføres ved overgang mellom skoleslag og skolenivå. På grunn av at engelsk regnes som et første fremmedspråk i Norge, skal kartlegging og vurdering av ferdigheter i engelsk, følge med eleven i overgangen til nytt skoleslag. Rolleavklaring Når det gjelder utdannings- og yrkesrådgivning, må kontaktlærers og rådgivers oppgaver klargjøres. Elever med lavere kjennskap til norsk kultur-, utdanningssystem, yrkes og arbeidsliv, skal ved yrkesorientering gis ekstra oppfølging.

7 5. Tiltak Når Tiltak Ansvarlige 7 Forbered - ende skolestart Ved skolestart 1.oktober eller fortløpende etter skolestart Høst Velkomstsamtale Informasjon om skolen, elevens skolebakgrunn fra hjemland, familieforhold, morsmål, annen relevant informasjon. Tilstede: elev, foresatte, rektor (eller den rektor bemyndiger) og kontaktlærer. Foreldreutvalget i grunnskolens Broer mellom hjem og skole en håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og grunnskolen anbefales, også i videregående opplæring. Møte Helsesøster og/eller andre faggrupper utveksler informasjon med foresatte og elev, ved behov. Kartlegging og vurdering av omfang av særskilt språkopplæring Benytte Utdanningsdirektoratets Språkkompetanse i grunnleggende norsk, Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer og Kartlegging av leseferdigheter på ulike morsmål. Foreldermøte I forkant av ordinært foreldermøte får foreldre til minoritetsspråklige en egen forhåndsbriefing eventuelt med tolketjeneste (også ved behov, på det ordinære foreldermøtet). Tema: Bli bedre kjent med systemer, rutiner og utdanningsveier i den norske skolen, og yrkesvalg. Rektor Helsesøster og rektor Ansvarlig for undervisning av minoritets språklige elever Kontaktlærer eller rådgiver. Karrieresenter Ofoten kan bistå på møter for min. språklige foreldre. Ved skolestart eller underveis Inkluderende tiltak Leksehjelp, sosiale tiltak, miljøtiltak på dag - og kveldstid. Skape treffpunkter og kontakt mellom flerspråklige og etnisk norske elever, gjerne gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger, idrettsklubber, interesseorganisasjoner osv. Rektor, rådgiver, kontaktlærer i samarbeid med helsesøster. Elevtjenesten i videregående skoler Innen 15.oktober Innen 15.desember Desember/ januar Frist for innsending av enkeltvedtak for særskilt språkopplæring På bakgrunn av kartlegging og individuell opplæringsplan (IOP), fattes det enkeltvedtak, 2-8 eller For de videregående skolene i Nordland: frist 15.oktober. se rundskriv ILS- 10/2009. Se mal - utdanning Halvårsrapport På bakgrunn av individuell opplæringsplan (IOP). Foreldermøte Foresatte til minoritetsspråklige elever i 10.klasse og Vg1 klasser (skolene avgjør hvorvidt elevene også skal delta). Rektor Faglærer og kontaktlærer Rådgiver

8 8 September 1.februar Februar 1.mars Rådgiverforum Inntak i videregående skoler, 2-1 og prosedyrer og rutiner ang. bruk av overgangsskjema og særskiltsøkere. Søknad til videregående opplæring for elever med behov for spesialundervisning Søking på vigo.no, med vedleggsskjema. Rådgiverforum Sak: Elever som har søkt særskilt. Samarbeid avgiverskole og mottakerskole. Søking til videregående opplæring for ordinære elever Søking vigo.no, med vedleggsskjema. Rådgiverforum Rådgiver Rådgiverforum Rådgiver Oktober- april 1.mai Medio mai Medio mai Bli kjent med utdanningsveier og arbeidslivet Hospitering en i videregående skole for 10.kl. Utdanningsvalg i videregående opplæring (tidl. praksiskurs) for 9.kl., i videregående skole. Lokal utdanningsmesse, yrkesorienteringsdag, fyrtårnsbesøk, forelderkurs, prosjekter, praksis/bedriftsbesøk/hospitering i lokalt arbeidsliv, ungt entreprenørskap. Individuelle tilpasninger ut i fra den enkeltes behov. Enkeltvedtak for særskilt språkopplæring som gjøres på våren Se 15. oktober. Rådgiverforum Tema: Fra grunnskole til videregående opplæring. Erfaringsutveksling. Overgangsskjema og informasjon til mottakerskole. Overgangskjema Resultater av kartlegging, vedleggsskjema og overgangsskjema skal være sendt til mottakerskole. Kontaktlærer, rådgiver, ledelse Rektor Rådgiverforum Rådgiver i grunnskolen Hele året Individuell utdannings- og yrkesrådgivning, og oppfølging etter behov Rådgiver og evt. Karrieresenteret Hele året Kompetansebehov Meldes inn til RKK Ofoten og samordnes i den regionale kompetanseplan, tiltaksdel. Skoleledelse

9 9 Vedlegg 1: Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever ved Knut Hamsun vgs

10 10

11 11 Vedlegg 2: Rutiner ved mottak av minoritetsspråklige i Narvik videregående skole RUTINER VED MOTTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE I NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Februar: Rådgivere møtes i Rådgiverforum Ofoten Februarmøtet. Minoritetsspråklige elever i ung. skolen diskuteres. Avklarer hvem som har gode nok språkkunnskaper og ferdigheter til inntak i videregående skole. Opplæringslover Mars: Rådgiver i NVS innhenter info. fra ungdomsskolene og voksenopplæringen hvilke minoritetsspråklige elever som søker skoleplass, og hvilket programområde de søker. Juli/august: 2.inntakslisten kommer til NVS. Kode: Mor = søkerens morsmålskode. Her får vi oversikt hvilke elever med hvilke morsmål som har kommet inn. Dersom elever fra ventelista blir tatt inn, må det sjekkes ut om de er minoritetsspråklig og om de har ferdigheter nok til inntak.(finnes det kartleggingstester på eleven?) Rådgiver informerer kontaktlærer om hvilke minoritetsspråklig elever de får. 1.skoleuke: kontaktlærer tar en samtale med eleven, og fyller ut et skjema. Se vedlegg.(hva skal dokumenteres?) 2.skoleuke: Kartleggingsprøver kjøres på minoritetsspråklige elever. Ulike alternativer: Folkeuniversitetets norsk tester, nivåbaserte. Papirtest. Carlsten testen, papirtest. Rådgiveren eller Kartleggeren, digitale tester. Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt. 2010

12 12 2 September: Uke 36 (to uker etter skolestart, når de fra ventelista er tatt inn) arrangeres et foreldremøte for elever som er minoritetsspråklige. Gruppèr etter språk og antall elever. Bruk tolk! Rådgiver, avd.leder SPU, avd.leder Elevtjenesten og miljøtjenesten er tilstede. Litt info. om det norske skolesystem, NVS, programfaget eleven har søkt og mulige valg videre. Medio. September: De som har fått innvilget særskilt språkopplæring i norsk deles i grupper etter språk og nivå jmf. kartleggingstestene og samtale m/elev og foresatt. Oppstart ekstra norskopplæring, utenom ordinær timeplan. Oktober: 15.okt. er frist for å fatte enkeltvedtak for de minoritetsspråklige som har rett til særskilt språkopplæring, Dersom eleven ikke ønsker å ta i mot ekstra språkopplæring, må skolen dokumentere at elev/foresatt er informert om konsekvensene. Eleven/foresatte må skriftlig takke nei til tilbudet.(lokalt skjema utarbeides). Enkeltvedtakene postlegges til elev/foresatte, som har klagerett. Kopi sendes Utdanningsavdelingen innen 15.oktober. Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt

13 13 Hvordan kartlegge? Ikke en, men mange innfallsvinkler for å se helheten Samtale med foresatte Leseprøve Samtale med elev Kartleggingsprøver Digitale kartleggingsverktøy Samtale med eleven: Hva skal dokumenteres? Navn Født Morsmål Begynt i norsk skole Siste kartlegging Søkt spesialundervisning Overgangs-skjema Vedtak om særskilt norskopplæring Div. merknader Dato: Dato: Hvis ja, begrunnelse. Samtale med eleven: Familie og venner Morsmål og elevens ferdigheter i morsmålet Hva eleven liker å gjøre i fritiden Tidligere skolegang, skoleprestasjoner i hjemlandet Karakterskalaer Fagpreferanser Hva eleven synes at han er flink til og mindre flink til Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt

14 14 Kartlegging: Samtale med foresatte - husk tolk! Fokus på skolegang i hjemlandet Hva slags skole? Hver dag? Hvor mange timer pr. dag? Hvilke skolefag? Hvilke språk lærte barnet å lese på? Skoleprestasjoner? Få foreldrene til å si noe om ungdommens styrker og evnt. svakheter? Sjekkliste: Begreper: Høyre-venstre Hovedstad Himmelretninger Årstider og måneder Klokka Ord for kroppsdeler Preposisjoner (ber eleven legge blyanten foran, bak, under ) Farger og form De fire regneartene Muntlig: Språklyder Morfologi Syntaks Intonasjon Gjenfortelling Setningssemantikk Skriftlig: Skriver en kort tekst Metaspråklig forståelse Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt

15 15 Kartleggingsprøver: Kartleggingsmateriell språkkompetanse i grunnleggende norsk. Obligatorisk kartleggingsprøve Lesing VG1 Kartleggeren - Rådgiveren Norsk rettskrivings- og leseprøve for videregående skole Dale og Carlsten Migranorsk prøve i norsk, eng. og matte. migranorsk.no Folkeuniversitetet s norsk tester (Lytte/lese/skrive/forstå) Nivåbasert. Papirtest. Tolketjeneste: Tolketjenesten i Bodø: Tlf: Narvik flyktningekontor Tlf: Noricom Tlf Kundenr (Narvik kommune bruker disse) Hvem er minoritetsspråklig? Alle elever som ikke har norsk eller samisk som førstespråk er minoritetsspråklige. En elev som har vokst opp med for eksempel fransk far og norsk mor, har to førstespråk. Så lenge ett av disse førstespråkene er norsk, er ikke eleven minoritetsspråklig. Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt. 2010

16 16 Vedlegg 3: Rutiner ved mottak og undervisning av minoritetsspråklige elever ved Ballangen barne- og ungdomsskole Ballangen barne- og ungdomsskole 8540 BALLANGEN Emnekode: Tlf.: Objektkode: Fax Ref: MB/mg Plan for rutiner ved mottak og undervisning av minoritetsspråklige elever ved Ballangen barne- og ungdomsskole. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 2-8 og 3-12 : Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlige opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæringa og tospråkleg fagopplæring ikke kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg legge til rette for anna opplæring tilpassa føresetnaden til elevane. Kommunen skal kartlegge kva dugleik elevene har i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskilt språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Se også 2-1: Rett og plikt til grunnskoleopplæring. 1. Skolens arbeid med minoritetsspråklige elever skal preges av visjonen om: o like muligheter for alle elever o inkludering og fellesskap o verdien av et flerkulturelt skolesamfunn i en stadig mer globalisert verden Skolen har en ressursperson som sammen med rektor koordinerer arbeidet med minoritetsspråklige elever, systemretta tiltak, enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, osv. Rådgivers og kontaktlærers oppgaver er beskrevet i Regional plan for opplæring av minoritetsspråklige elever, Ofoten skoleområde.

17 17 2. Så snart som mulig etter ankomst til kommunen, inviteres foreldrene/ de foresatte og eleven til velkomstsamtale på skolen der fokus er informasjon om skolen og hvilken bakgrunn eleven har fra hjemlandet. I samtalen skal det komme fram opplysninger om: Navn og fødselsdata Andre nødvendige opplysninger om familien; f.eks. foreldrenes yrkesbakgrunn, familiens størrelse, osv. Familiens/elevens morsmål. Ferdigheter i morsmålet Hva slags skolebakgrunn eleven har fra hjemlandet. Hvilken skole eleven har vært elev ved, timetall pr. dag, og skolefag eleven fikk undervisning i Hvilket språk barnet lærte å lese på Skoleprestasjoner Eventuelle avbrudd i utdanningen Foreldrenes syn på barnets styrker og eventuelle svakheter Elevens fagpreferanser Hva eleven liker å gjøre i fritiden. Andre merknader Der det er nødvendig skal tolk benyttes. Det skrives referat fra samtalen som arkiveres sammen med annen relevant dokumentasjon. 3. Kartlegging. Tilrettelegging og etablering av særskilt opplæring gjøres på bakgrunn av kartlegging. Fra 1.august 2009 har kommunen en plikt til å foreta kartlegging av elevenes ferdigheter i norsk i tilknytning til vedtak om særskilt språkopplæring. Det er viktig å merke seg at plikten til å kartlegge også gjelder underveis i den særskilte norskopplæringen, slik at skolen fortløpende har grunnlag for å vurdere om elevene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den ordinære undervisningen. Hvordan kartlegge?

18 18 Ved hjelp av kartleggingsmateriellet skal skolen dokumentere elevens språkferdigheter. Dokumentasjonen skal underbygges ved hjelp av de anbefalte kartleggingsprøvene og eventuelle andre tilleggsarbeider eleven har utført. Læreren i Grunnleggende norsk samarbeider tett med kontaktlærer og faglærere på klassen/trinnet, og har ansvaret for gjennomføring, oppbevaring av dokumentasjon og arkivering i elevmappa ved årets slutt. Ikke en, men mange innfallsvinkler for å se helheten. o Samtale med foresatte o Samtale med elev o Leseprøve o Kartleggingsprøver o Digitale kartleggingsverktøy Hos nyankomne elever sjekkes alminnelig og aldersadekvat begrepsforståelse, de skolefaglige ferdighetene i engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk og digital kompetanse. Med språklig sjekk, menes undersøkelse av språklyder, morfologi, syntaks, intonasjon, setningssemantikk, evne til gjenfortelling og metaspråklig forståelse. 4. Organisering og metoder: Særskilt språkopplæring organisatoriske grep. Det utarbeides individuell plan for den opplæringen eleven får; inneholdende omfanget av særskilt undervisning, opplæring i alders- og/ eller språkhomogen gruppe. Med tilrettelegging menes også at det utarbeides planer som viser vei til basale kunnskaper i kultur- og samfunnskunnskap, samt i skolens kjernefag. Kartleggingen skal danne grunnlag for den individuelle opplæringsplanen, og også være bestemmende for undervisningen av denne gruppen elever. Minoritetsspråklige elever skal fra første dag ha tilhørighet til en klasse. De skal delta i klassens aktiviteter i de praktisk-estetiske fagene, og i andre sammenhenger der det er naturlig at klassen er samlet.

19 19 5. Tidsfrister: Kartlegginger: 1.juni: For overgang til nytt skoleår. 1.oktober For elever som begynner på skolen ved skolestart i august. Enkeltvedtak: Det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring etter 2-8. Enkeltvedtakene sendes til foresatte med kopi til skoleeier. Opplæringsplan og rapporter: 15.oktober. : frist for innlevering av individuell opplæringsplan(iop). 15. desember (1.halvår) og 15.juni:( 2.halvår) frist for innlevering av halvårsrapporter. Intervallene for rapportene kan endres etter kartlegginger og funn underveis. I så fall følger også ny vurdering av særskilt språkopplæring. Frister når det gjelder elever som skal søkes inn i videregående opplæring: 1.mars: Elektronisk søknad til fylket og vedleggsskjema til den enkelte skole. 1.mai : Kartlegginger avsluttet. 6. Evaluering. Planen inngår som en del av skolens virksomhetsplan. Planen evalueres årlig, første gang innen 1.juni Kartleggingsprøver: Kartleggingsmateriell- språkkompetanse i grunnleggende norsk. Kartlegging av leseferdigheter på ulike minoritetsspråk. Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer kartleggeren - TOSP tospråklig prøve i norsk.( for og klasse) Sunil Loona/ nasjonalt senter

20 20 for tospråklig opplæring( høgskolen i Oslo/nafo) Myhres kartleggingsprøve i matematikk for grunn- og videregående skole. a. Kolbjørnsen, Kolbjørnsen, Strømme og Thoresen (red.) språk 6-16 Statped Bredtvet kompetansesenter. Carlsten: Norsk rettskrivnings- og leseprøver for grunnskolen Diverse lesetester fra Senter for leseforskning i Stavanger Daglig- norsk prøven. (DNP) Til kartlegging av norskferdigheter hos elever med Tolketjeneste: Tolketjenesten i Bodø: Tlf: Noricom. Tlf: Ballangen Vedlegg 4: Mal for vedtak om særskilt språkopplæring

21 21 Vedtak om særskilt språkopplæring Videregående opplæring (Unntatt fra offentligheten offl. 5A, fvl. 13.1) Skole Dato Elev Født Programområde Opplæringslova 3-12 gir minoritetsspråklige elever i videregående opplæring rett til særskilt språkopplæring. Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Skolen har vurdert ditt behov for særskilt språkopplæring skoleåret Ditt behov er dokumentert gjennom følgende kartlegging: datert datert datert På bakgrunn av skolens kartlegging og faglige vurdering, er følgende vedtak fattet: Du innvilges særskilt språkopplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk inntil du har nådd tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære norskplanen. Behovet for særskilt norskopplæring vil bli kontinuerlig evaluert gjennom skoleåret. Den særskilte språkopplæringen gjennomføres på følgende måte: Omfang Organisering I følge forvaltningsloven er dette et enkeltvedtak som kan påklages. En eventuell klage må utformes skriftlig, begrunnes og sendes til skolen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Sted Dato Rektor Skolens kontaktperson

22 22 Vedlegg 5: Ballangen kommune. Vedtaksskjema for særskilt språkopplæring Ballangen barne- og ungdomsskole 8540 BALLANGEN Emnekode: Tlf.: Objektkode: Fax Ref: MB/mg Vedtak om særskilt språkopplæring Grunnskolen (Unntatt fra offentligheten offl. 5A, fvl. 13.1) Skole Elev Dato Født Opplæringslova 2-8 gir minoritetsspråklige elever i grunnskolen rett til særskilt språkopplæring. Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Skolen har vurdert ditt behov for særskilt språkopplæring skoleåret Ditt behov er dokumentert gjennom følgende kartlegging: datert datert datert På bakgrunn av skolens kartlegging og faglige vurdering, er følgende vedtak fattet: Du innvilges særskilt språkopplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk inntil du har nådd tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære norskplanen. Behovet for særskilt norskopplæring vil bli kontinuerlig evaluert gjennom skoleåret.

23 23 Den særskilte språkopplæringen gjennomføres på følgende måte: Omfang Organisering I følge forvaltningsloven er dette et enkeltvedtak som kan påklages. En eventuell klage må utformes skriftlig, begrunnes og sendes til skolen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Sted Dato Rektor Skolens kontaktperson Kopi: Ballangen kommune

24 24 Vedlegg 6: Nyttige adresser og referanser - (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) NOU 2010:7: Mangfold og mestring. Østbergutvalgets samlede konklusjoner. - Sluttrapport. Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre - skolenettet.no/sprakmin - Utdanningsdirektoratet.no Bl.a. bestillingstorg for kartleggingsmateriell - SLF (senter for leseforskning) publikasjoner, rapporter og kartleggingsmateriell - Nfk.no Nordland fylkeskommune. Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever. Videregående opplæring Mange nyttige linker. - LEXIN elektronisk ordbokprogram - Pedlex Hefter på ulike språk om norsk utdanningssystem og yrkesvalg - minett.no karriereveiledning, forslag til læreplan for minoritetsspråklige, diverse undervisningsforslag. På flere språk. - migranorsk.no - morsmal.no nettressurs som inneholder læringsressurser og informasjon. - webmatte.se, matematikk - fug.no Foreldreutvalget for grunnskolen Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. - Fokusskoler: beskrivelser av tiltak: se: (noen også beskrevet i Østbergutvalgets sluttrapport) - Sjøvegan videregående skole/ Salangen kommune/troms fylkeskommune - Vest-Lofoten videregående skole, Vestvågøy - Åsheim ungdomsskole, Trondheim - Tiller videregående skole, Trondheim - Diverse lærebokforlag: Cappelen Damm, Aschehoug, Kolofon Forlag, Fagbokforlaget og Gan Forlag

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Den flerkulturelle skolen

Den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Om opplæring for språklige minoriteter Lover og regelverk Læreplaner med veiledninger Kartleggingsverktøy Læringsressurser Idehefte til arbeid med språklig mangfold Innledning

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafosprosjekter/opplaering-av-ungdom-med-kortbotid/

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc.

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. FRISTER: Informasjon: Hvem har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Innsøking Minoritetsspråklige elever

Innsøking Minoritetsspråklige elever TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innsøking Minoritetsspråklige elever Rådgiversamling, Langesund 13.-14.11.14 12.11.14 Kari Tormodsvik Temre Hva sier Opplæringslova? 6-8.Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK

Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK Illustrasjon laget av ESTA-elever ved Årstad videregående skole 2004 Et førstespråk/morsmål

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole.

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. 1 Til skolene Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. Viser til brev sendt til skolene 15. april 2011 1 angående innføring av nye rutiner om mottak av nyankomne elever til

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film!

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med FOS og Kommunik 4 piloter: 6 kommuner: Bodø, Stavanger, Kongsberg, Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg 4

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp

Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Samarbeid gir suksess! Forsøk med kombinert opplæringsløp Ingeborg Kulseng Larvik Læringssenter, avdelingsleder Anita Lødrup Thor Heyerdahl vgs, rådgiver og koordinator for flerspråklige elever Kombinasjonsklassen

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Vårt resultat Felles presentasjon. Prosjekt i Telemark Ungdom med kort botid 4.Juni 2015

Vårt resultat Felles presentasjon. Prosjekt i Telemark Ungdom med kort botid 4.Juni 2015 Vårt resultat Felles presentasjon Prosjekt i Telemark Ungdom med kort botid 4.Juni 2015 Mottak av elever med kort botid i Norge Gulset ungdomsskole Mål: Gi elever med kort botid i Norge en trygg og systematisk

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Direktoratets ansvar Direktoratet har nasjonalt ansvar for statlig innsats på læremiddelområdet gjennom å medvirke til at det blir utviklet

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter. Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli

Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter. Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli Historikk om læreplaner og kartlegging Læreplan i norsk som andrespråk 1987-2007 Læreplanreformen Kunnskapsløftet

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

UNGDOMSSKOLEALDER OG SOM HAR FÅ

UNGDOMSSKOLEALDER OG SOM HAR FÅ Utdanningsdirektoratet Rapport Juni 2013 KARTLEGGING AV INNFØRINGSTILBUD TIL ELEVER SOM KOMMER TIL NORGE I UNGDOMSSKOLEALDER OG SOM HAR FÅ ÅRS SKOLEGANG FØR ANKOMST KARTLEGGING AV INNFØRINGSTILBUD TIL

Detaljer

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring i videregående opplæring (opplæringsloven 3-12) Sør-Trøndelag fylkeskommune, Orkdal videregående skole 05. januar 2015

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER PORSGRUNN KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no Vivian Schjølberg Minoritetsspråklige og karriereveiledning Hvem er de minoritetsspråklige? Hva

Detaljer

Kompetanse og kunnskap i skolen

Kompetanse og kunnskap i skolen Kompetanse og kunnskap i skolen Rica Helsfyr hotell 17. sept. 2010 Sigrun Aamodt Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nettverk (hjul)i alle fylker: Fylkesmann Kommune/ Fylkeskommune Høgskole/ universitet

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv HORDALAND FYLKESKOMMUNE kxi&iii 1. Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Private skoler med godkjenning etter privatskoleloven 1 p^ Private grunnskoler med

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET ELEVSAK Samtale, observasjon, utredning, tilrettelegging, etc. ) SYSTEMSAK Veiledning, observasjon, kurs, foredrag/informasjon

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

av elever med norsk som andrespråk.

av elever med norsk som andrespråk. Sandnes barneskole 1. Plan for mottak og opplæring av elever med norsk som andrespråk. Revidert plan vår 09. Sandnes barneskole... 1 Innledning.... 3 1. Skolens mål:... 4 2. Generelle rutiner.... 4 Ankomst....

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer