REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN"

Transkript

1 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

2 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN Innhold: 1. Innledning s Bakgrunn for prosjektet s Definisjoner s Definisjon av minoritetsspråklig elev 3.2. begreper: minoritetsspråklig- flerspråklig/flerkulturell 4. Forutsetninger og forankring s Forutsetninger 4.2 Forankring 4.3 Evaluering 5. Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever i grunnskoleog videregående opplæring s Mål 5.2. Tiltak 6. Vedlegg Vedlegg 1: Plan fra Hamsun videregående skole s Vedlegg 2: Plan fra Narvik videregående skole s Vedlegg 3: Plan fra Ballangen barne- og ungdomsskole s Vedlegg 4: Nordland fylkeskommune Vedtaksskjema for særskilt språkopplæring s Vedlegg 5: Ballangen kommune. Vedtaksskjema for særskilt språkopplæring s Vedlegg 6: Nyttige adresser og referanser s. 25

3 3 1. Innledning. I september 2010 satte fikk styringsgruppa for Rådgiverforum mandat til å søke midler og å igangsette prosjektet Regional plan for opplæring av minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Styringsgruppen i samarbeid med prosjektleder May Løkås har vært ansvarlig for rammeplan. Rammeplanen skal bidra til å systematisere og bedre rutiner for minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring, samt bedre overgangen mellom skoleslagene. Utarbeidelsen av rammeplanen må sees i sammenheng med endringer i Opplæringsloven; rett til særskilt språkopplæring og utvidet tid for minoritetsspråklige i videregående skole, en ny læreplan i norsk, plikten til kartlegging og vurdering m.v. Nordland fylkeskommunes Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring er også et viktig grunnlag, for utarbeidelse av denne planen. Rammeplanen er en overordnet plan for skolene i Ofoten, og integreres i den regionale planen for karriereveiledning i Ofoten. Ofoten skoleområde omfatter 6 kommuner med grunnskole-, voksen-, og videregående opplæring. Kommunene har totalt 14 ungdomsskoler, 2 videregående skoler og 3 voksenopplæringsskoler, alle med minoritetsspråklige elever. Det finnes ingen felles regional plan for disse elevenes opplæring og det er derfor et stort ønske om å ha utarbeidet en slik. Det blir et felles løft for kommunene som utfordres til å tenke tverrkommunalt på tvers av skoleslag og ulike forvaltningsnivå. Utgangspunktet for prosjektet er å benytte de allerede etablerte nettverkene og samarbeidsforum. 2. Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er basert på initiativ fra Rådgiverforum Ofoten som består av samtlige rådgivere og representanter for ledelse i grunn- og videregående skoler, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Opplæringskontorer og Oppfølgingstjenesten (OT) og RKK Ofoten som omfatter kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Karrieresenteret Ofoten er faglig ansvarlig. Styringsgruppen har fått i oppdrag å utarbeide denne planen. Det vises også til flere utfordringer og ønske om å få til forbedringer for denne elevgruppen. Registrerte utfordringer fra skolene i Ofoten høsten - 09 viser: En økning i antall minoritetsspråklige elever som kommer seint i skoleløpet og som ikke har fullverdig grunnskoleopplæring fra hjemlandet.

4 4 Pedagogenes kompetanse utfordres i møtet med elevenes ulike faglige nivåer og store kulturelle - og sosiale forskjeller. Liten grad av eller ingen integrering av norsk språk i hjemmene og/eller i elevenes fritid. Ulike rutiner og metoder gir ulike erfaringer som kan sammenfattes for å gi helhetlig og kvalitetssikret opplæringstilbud. Fylkeskommunens mål mht. å få redusert frafall og høyne karakternivået hos elever, gjelder også denne gruppen som alle andre elever. Behov for å bedre samarbeidet mellom avgiverskole og mottakerskole. Behov for ekstra rådgivning om utdanning og yrke på grunn av manglende kunnskap hos elever og foresatte om utdanningssystemet. Dette kan bidra til å øke gjennomstrømning i videregående opplæring og riktig valg av utdanning og yrke. 3. Definisjoner: 3.1. Minoritetsspråklig elev: Elev født av utenlandsfødte foreldre med et annet morsmål enn norsk, bortsett fra samisk, dansk og svensk. (Statistisk sentralbyrås definisjon) Begreper: Minoritetsspråklig flerspråklig flerkulturell I tillegg til minoritetsspråklig brukes begrepet flerspråklig, et begrep som understreker det positive ved at disse elevene behersker flere språk. Ved å gi flerspråklighet anerkjennelse, vil det kunne øke alle elevers interesse og motivasjon for å lære flere språk. Å anerkjenne flerspråklighet vil dessuten gi flerspråklige elever tro på at deres erfaringer er verdifulle. Dersom elever opplever at deres erfaringer betyr noe for andre, gir det en tillit til at man har noe å bidra med. Det øker motivasjonen for å delta i skolen og samfunnet (Den flerkulturelle skolen, Utdanningsdirektoratet). Begrepet flerkulturell brukes for å vise det positive i at man får innsikt i flere kulturer, som vi i dag finner representert i det norske samfunnet. Alle elever i norsk skole skal utdannes til å virke i et flerkulturelt samfunn og i en flerspråklig globalisert verden. Dermed er det nødvendig å lære mest mulig om hva det innebærer å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Ved å benytte seg av alle elevers bakgrunn i opplæringen vil alle elevene få et utvidet perspektiv å være godt rustet til deltakelse i samfunnet. (Den flerkulturelle skolen, Utdanningsdirektoratet).

5 5 4. Forutsetninger og forankring. 4.1 Forutsetninger: Organisatorisk, økonomisk og faglig samarbeid på tvers av eierskap og nivå, og i nettverkene er viktig for å lykkes. Andre suksessfaktorer er: Øke kompetansen hos pedagogisk personale. Skoleledelsen s ansvar for å implementere planen. Erkjenne og synliggjøre verdien av et språklig og kulturelt mangfold i skolehverdagen, slik Kunnskapsløftet pålegger. Organisering og etablering av gode rutiner i undervisningen av minoritetsspråklige elever, kan bare skje med denne bakgrunnen Forankring: Den regionale planen skal, foruten å ha forankring i Opplæringsloven 2-8 og 3-12, være bundet til Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Nordland ( FT- sak 32/2010) Evaluering: Dette er en overordnet plan for Ofoten skoleområde (RKK regionen), for skoleledere og undervisningspersonale. Styringsgruppen er ansvarlig for at planen evalueres årlig, første gang innen 1. juni Mål 5.1. Mål Å utvikle og etablere gode undervisningstilbud slik at minoritetsspråklige elever kan erverve seg kunnskaper og ferdigheter gode nok til å greie seg i utdanningsløpet et grunnlag for deltakelse i arbeidsliv og/eller studier på høyere nivå. Den regionale planen skal foreslå/anbefale tiltak mht. undervisning og organisering, spesielt overfor elever med mangelfull skolegang og/eller kort botid i Norge.

6 6 Startfase og oppfølging: Før eleven begynner på skolen, gjennomføres en startsamtale hvor skoleleder, koordinator for særskilt språkundervisning, foresatte og eleven er til stede. 1. august 2009 ble det fra Kunnskapsdepartementet presisert at skolene har ansvar for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk, med tilknytning til vedtak om særskilt språkopplæring. Når eleven har begynt på skolen, starter arbeidet med kartlegging av elevens kunnskaper i norsk, samt basisferdigheter i kjernefagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Språkkompetanse i grunnleggende norsk, Kartlegging av leseferdigheter på ulike minoritetsspråk og Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer fra Utdanningsdirektoratet skal brukes. Etter resultat av kartlegging, tilrettelegges undervisningen. For eksempel hvordan organisere opplæringa, ukentlig timetall, tilhørighet til klasse, gruppeundervisning, fagplaner, valg av lærebøker og annet materiell m.m. Kartleggingen skal også utføres underveis i opplæringen slik at en har grunnlag for å vurdere om og når eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen, jfr. forskriftene til opplæringslovens 2-8 og Resultater fra kartleggingen med oversikt over læreverk og materiell som er benyttet, vedlegges og overføres ved overgang mellom skoleslag og skolenivå. På grunn av at engelsk regnes som et første fremmedspråk i Norge, skal kartlegging og vurdering av ferdigheter i engelsk, følge med eleven i overgangen til nytt skoleslag. Rolleavklaring Når det gjelder utdannings- og yrkesrådgivning, må kontaktlærers og rådgivers oppgaver klargjøres. Elever med lavere kjennskap til norsk kultur-, utdanningssystem, yrkes og arbeidsliv, skal ved yrkesorientering gis ekstra oppfølging.

7 5. Tiltak Når Tiltak Ansvarlige 7 Forbered - ende skolestart Ved skolestart 1.oktober eller fortløpende etter skolestart Høst Velkomstsamtale Informasjon om skolen, elevens skolebakgrunn fra hjemland, familieforhold, morsmål, annen relevant informasjon. Tilstede: elev, foresatte, rektor (eller den rektor bemyndiger) og kontaktlærer. Foreldreutvalget i grunnskolens Broer mellom hjem og skole en håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og grunnskolen anbefales, også i videregående opplæring. Møte Helsesøster og/eller andre faggrupper utveksler informasjon med foresatte og elev, ved behov. Kartlegging og vurdering av omfang av særskilt språkopplæring Benytte Utdanningsdirektoratets Språkkompetanse i grunnleggende norsk, Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer og Kartlegging av leseferdigheter på ulike morsmål. Foreldermøte I forkant av ordinært foreldermøte får foreldre til minoritetsspråklige en egen forhåndsbriefing eventuelt med tolketjeneste (også ved behov, på det ordinære foreldermøtet). Tema: Bli bedre kjent med systemer, rutiner og utdanningsveier i den norske skolen, og yrkesvalg. Rektor Helsesøster og rektor Ansvarlig for undervisning av minoritets språklige elever Kontaktlærer eller rådgiver. Karrieresenter Ofoten kan bistå på møter for min. språklige foreldre. Ved skolestart eller underveis Inkluderende tiltak Leksehjelp, sosiale tiltak, miljøtiltak på dag - og kveldstid. Skape treffpunkter og kontakt mellom flerspråklige og etnisk norske elever, gjerne gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger, idrettsklubber, interesseorganisasjoner osv. Rektor, rådgiver, kontaktlærer i samarbeid med helsesøster. Elevtjenesten i videregående skoler Innen 15.oktober Innen 15.desember Desember/ januar Frist for innsending av enkeltvedtak for særskilt språkopplæring På bakgrunn av kartlegging og individuell opplæringsplan (IOP), fattes det enkeltvedtak, 2-8 eller For de videregående skolene i Nordland: frist 15.oktober. se rundskriv ILS- 10/2009. Se mal - utdanning Halvårsrapport På bakgrunn av individuell opplæringsplan (IOP). Foreldermøte Foresatte til minoritetsspråklige elever i 10.klasse og Vg1 klasser (skolene avgjør hvorvidt elevene også skal delta). Rektor Faglærer og kontaktlærer Rådgiver

8 8 September 1.februar Februar 1.mars Rådgiverforum Inntak i videregående skoler, 2-1 og prosedyrer og rutiner ang. bruk av overgangsskjema og særskiltsøkere. Søknad til videregående opplæring for elever med behov for spesialundervisning Søking på vigo.no, med vedleggsskjema. Rådgiverforum Sak: Elever som har søkt særskilt. Samarbeid avgiverskole og mottakerskole. Søking til videregående opplæring for ordinære elever Søking vigo.no, med vedleggsskjema. Rådgiverforum Rådgiver Rådgiverforum Rådgiver Oktober- april 1.mai Medio mai Medio mai Bli kjent med utdanningsveier og arbeidslivet Hospitering en i videregående skole for 10.kl. Utdanningsvalg i videregående opplæring (tidl. praksiskurs) for 9.kl., i videregående skole. Lokal utdanningsmesse, yrkesorienteringsdag, fyrtårnsbesøk, forelderkurs, prosjekter, praksis/bedriftsbesøk/hospitering i lokalt arbeidsliv, ungt entreprenørskap. Individuelle tilpasninger ut i fra den enkeltes behov. Enkeltvedtak for særskilt språkopplæring som gjøres på våren Se 15. oktober. Rådgiverforum Tema: Fra grunnskole til videregående opplæring. Erfaringsutveksling. Overgangsskjema og informasjon til mottakerskole. Overgangskjema Resultater av kartlegging, vedleggsskjema og overgangsskjema skal være sendt til mottakerskole. Kontaktlærer, rådgiver, ledelse Rektor Rådgiverforum Rådgiver i grunnskolen Hele året Individuell utdannings- og yrkesrådgivning, og oppfølging etter behov Rådgiver og evt. Karrieresenteret Hele året Kompetansebehov Meldes inn til RKK Ofoten og samordnes i den regionale kompetanseplan, tiltaksdel. Skoleledelse

9 9 Vedlegg 1: Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever ved Knut Hamsun vgs

10 10

11 11 Vedlegg 2: Rutiner ved mottak av minoritetsspråklige i Narvik videregående skole RUTINER VED MOTTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE I NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Februar: Rådgivere møtes i Rådgiverforum Ofoten Februarmøtet. Minoritetsspråklige elever i ung. skolen diskuteres. Avklarer hvem som har gode nok språkkunnskaper og ferdigheter til inntak i videregående skole. Opplæringslover Mars: Rådgiver i NVS innhenter info. fra ungdomsskolene og voksenopplæringen hvilke minoritetsspråklige elever som søker skoleplass, og hvilket programområde de søker. Juli/august: 2.inntakslisten kommer til NVS. Kode: Mor = søkerens morsmålskode. Her får vi oversikt hvilke elever med hvilke morsmål som har kommet inn. Dersom elever fra ventelista blir tatt inn, må det sjekkes ut om de er minoritetsspråklig og om de har ferdigheter nok til inntak.(finnes det kartleggingstester på eleven?) Rådgiver informerer kontaktlærer om hvilke minoritetsspråklig elever de får. 1.skoleuke: kontaktlærer tar en samtale med eleven, og fyller ut et skjema. Se vedlegg.(hva skal dokumenteres?) 2.skoleuke: Kartleggingsprøver kjøres på minoritetsspråklige elever. Ulike alternativer: Folkeuniversitetets norsk tester, nivåbaserte. Papirtest. Carlsten testen, papirtest. Rådgiveren eller Kartleggeren, digitale tester. Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt. 2010

12 12 2 September: Uke 36 (to uker etter skolestart, når de fra ventelista er tatt inn) arrangeres et foreldremøte for elever som er minoritetsspråklige. Gruppèr etter språk og antall elever. Bruk tolk! Rådgiver, avd.leder SPU, avd.leder Elevtjenesten og miljøtjenesten er tilstede. Litt info. om det norske skolesystem, NVS, programfaget eleven har søkt og mulige valg videre. Medio. September: De som har fått innvilget særskilt språkopplæring i norsk deles i grupper etter språk og nivå jmf. kartleggingstestene og samtale m/elev og foresatt. Oppstart ekstra norskopplæring, utenom ordinær timeplan. Oktober: 15.okt. er frist for å fatte enkeltvedtak for de minoritetsspråklige som har rett til særskilt språkopplæring, Dersom eleven ikke ønsker å ta i mot ekstra språkopplæring, må skolen dokumentere at elev/foresatt er informert om konsekvensene. Eleven/foresatte må skriftlig takke nei til tilbudet.(lokalt skjema utarbeides). Enkeltvedtakene postlegges til elev/foresatte, som har klagerett. Kopi sendes Utdanningsavdelingen innen 15.oktober. Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt

13 13 Hvordan kartlegge? Ikke en, men mange innfallsvinkler for å se helheten Samtale med foresatte Leseprøve Samtale med elev Kartleggingsprøver Digitale kartleggingsverktøy Samtale med eleven: Hva skal dokumenteres? Navn Født Morsmål Begynt i norsk skole Siste kartlegging Søkt spesialundervisning Overgangs-skjema Vedtak om særskilt norskopplæring Div. merknader Dato: Dato: Hvis ja, begrunnelse. Samtale med eleven: Familie og venner Morsmål og elevens ferdigheter i morsmålet Hva eleven liker å gjøre i fritiden Tidligere skolegang, skoleprestasjoner i hjemlandet Karakterskalaer Fagpreferanser Hva eleven synes at han er flink til og mindre flink til Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt

14 14 Kartlegging: Samtale med foresatte - husk tolk! Fokus på skolegang i hjemlandet Hva slags skole? Hver dag? Hvor mange timer pr. dag? Hvilke skolefag? Hvilke språk lærte barnet å lese på? Skoleprestasjoner? Få foreldrene til å si noe om ungdommens styrker og evnt. svakheter? Sjekkliste: Begreper: Høyre-venstre Hovedstad Himmelretninger Årstider og måneder Klokka Ord for kroppsdeler Preposisjoner (ber eleven legge blyanten foran, bak, under ) Farger og form De fire regneartene Muntlig: Språklyder Morfologi Syntaks Intonasjon Gjenfortelling Setningssemantikk Skriftlig: Skriver en kort tekst Metaspråklig forståelse Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt

15 15 Kartleggingsprøver: Kartleggingsmateriell språkkompetanse i grunnleggende norsk. Obligatorisk kartleggingsprøve Lesing VG1 Kartleggeren - Rådgiveren Norsk rettskrivings- og leseprøve for videregående skole Dale og Carlsten Migranorsk prøve i norsk, eng. og matte. migranorsk.no Folkeuniversitetet s norsk tester (Lytte/lese/skrive/forstå) Nivåbasert. Papirtest. Tolketjeneste: Tolketjenesten i Bodø: Tlf: Narvik flyktningekontor Tlf: Noricom Tlf Kundenr (Narvik kommune bruker disse) Hvem er minoritetsspråklig? Alle elever som ikke har norsk eller samisk som førstespråk er minoritetsspråklige. En elev som har vokst opp med for eksempel fransk far og norsk mor, har to førstespråk. Så lenge ett av disse førstespråkene er norsk, er ikke eleven minoritetsspråklig. Minoritetsspråklige NVS Liv Bjørklund. Okt. 2010

16 16 Vedlegg 3: Rutiner ved mottak og undervisning av minoritetsspråklige elever ved Ballangen barne- og ungdomsskole Ballangen barne- og ungdomsskole 8540 BALLANGEN Emnekode: Tlf.: Objektkode: Fax Ref: MB/mg Plan for rutiner ved mottak og undervisning av minoritetsspråklige elever ved Ballangen barne- og ungdomsskole. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 2-8 og 3-12 : Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlige opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæringa og tospråkleg fagopplæring ikke kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg legge til rette for anna opplæring tilpassa føresetnaden til elevane. Kommunen skal kartlegge kva dugleik elevene har i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskilt språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Se også 2-1: Rett og plikt til grunnskoleopplæring. 1. Skolens arbeid med minoritetsspråklige elever skal preges av visjonen om: o like muligheter for alle elever o inkludering og fellesskap o verdien av et flerkulturelt skolesamfunn i en stadig mer globalisert verden Skolen har en ressursperson som sammen med rektor koordinerer arbeidet med minoritetsspråklige elever, systemretta tiltak, enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, osv. Rådgivers og kontaktlærers oppgaver er beskrevet i Regional plan for opplæring av minoritetsspråklige elever, Ofoten skoleområde.

17 17 2. Så snart som mulig etter ankomst til kommunen, inviteres foreldrene/ de foresatte og eleven til velkomstsamtale på skolen der fokus er informasjon om skolen og hvilken bakgrunn eleven har fra hjemlandet. I samtalen skal det komme fram opplysninger om: Navn og fødselsdata Andre nødvendige opplysninger om familien; f.eks. foreldrenes yrkesbakgrunn, familiens størrelse, osv. Familiens/elevens morsmål. Ferdigheter i morsmålet Hva slags skolebakgrunn eleven har fra hjemlandet. Hvilken skole eleven har vært elev ved, timetall pr. dag, og skolefag eleven fikk undervisning i Hvilket språk barnet lærte å lese på Skoleprestasjoner Eventuelle avbrudd i utdanningen Foreldrenes syn på barnets styrker og eventuelle svakheter Elevens fagpreferanser Hva eleven liker å gjøre i fritiden. Andre merknader Der det er nødvendig skal tolk benyttes. Det skrives referat fra samtalen som arkiveres sammen med annen relevant dokumentasjon. 3. Kartlegging. Tilrettelegging og etablering av særskilt opplæring gjøres på bakgrunn av kartlegging. Fra 1.august 2009 har kommunen en plikt til å foreta kartlegging av elevenes ferdigheter i norsk i tilknytning til vedtak om særskilt språkopplæring. Det er viktig å merke seg at plikten til å kartlegge også gjelder underveis i den særskilte norskopplæringen, slik at skolen fortløpende har grunnlag for å vurdere om elevene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den ordinære undervisningen. Hvordan kartlegge?

18 18 Ved hjelp av kartleggingsmateriellet skal skolen dokumentere elevens språkferdigheter. Dokumentasjonen skal underbygges ved hjelp av de anbefalte kartleggingsprøvene og eventuelle andre tilleggsarbeider eleven har utført. Læreren i Grunnleggende norsk samarbeider tett med kontaktlærer og faglærere på klassen/trinnet, og har ansvaret for gjennomføring, oppbevaring av dokumentasjon og arkivering i elevmappa ved årets slutt. Ikke en, men mange innfallsvinkler for å se helheten. o Samtale med foresatte o Samtale med elev o Leseprøve o Kartleggingsprøver o Digitale kartleggingsverktøy Hos nyankomne elever sjekkes alminnelig og aldersadekvat begrepsforståelse, de skolefaglige ferdighetene i engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk og digital kompetanse. Med språklig sjekk, menes undersøkelse av språklyder, morfologi, syntaks, intonasjon, setningssemantikk, evne til gjenfortelling og metaspråklig forståelse. 4. Organisering og metoder: Særskilt språkopplæring organisatoriske grep. Det utarbeides individuell plan for den opplæringen eleven får; inneholdende omfanget av særskilt undervisning, opplæring i alders- og/ eller språkhomogen gruppe. Med tilrettelegging menes også at det utarbeides planer som viser vei til basale kunnskaper i kultur- og samfunnskunnskap, samt i skolens kjernefag. Kartleggingen skal danne grunnlag for den individuelle opplæringsplanen, og også være bestemmende for undervisningen av denne gruppen elever. Minoritetsspråklige elever skal fra første dag ha tilhørighet til en klasse. De skal delta i klassens aktiviteter i de praktisk-estetiske fagene, og i andre sammenhenger der det er naturlig at klassen er samlet.

19 19 5. Tidsfrister: Kartlegginger: 1.juni: For overgang til nytt skoleår. 1.oktober For elever som begynner på skolen ved skolestart i august. Enkeltvedtak: Det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring etter 2-8. Enkeltvedtakene sendes til foresatte med kopi til skoleeier. Opplæringsplan og rapporter: 15.oktober. : frist for innlevering av individuell opplæringsplan(iop). 15. desember (1.halvår) og 15.juni:( 2.halvår) frist for innlevering av halvårsrapporter. Intervallene for rapportene kan endres etter kartlegginger og funn underveis. I så fall følger også ny vurdering av særskilt språkopplæring. Frister når det gjelder elever som skal søkes inn i videregående opplæring: 1.mars: Elektronisk søknad til fylket og vedleggsskjema til den enkelte skole. 1.mai : Kartlegginger avsluttet. 6. Evaluering. Planen inngår som en del av skolens virksomhetsplan. Planen evalueres årlig, første gang innen 1.juni Kartleggingsprøver: Kartleggingsmateriell- språkkompetanse i grunnleggende norsk. Kartlegging av leseferdigheter på ulike minoritetsspråk. Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer kartleggeren - TOSP tospråklig prøve i norsk.( for og klasse) Sunil Loona/ nasjonalt senter

20 20 for tospråklig opplæring( høgskolen i Oslo/nafo) Myhres kartleggingsprøve i matematikk for grunn- og videregående skole. a. Kolbjørnsen, Kolbjørnsen, Strømme og Thoresen (red.) språk 6-16 Statped Bredtvet kompetansesenter. Carlsten: Norsk rettskrivnings- og leseprøver for grunnskolen Diverse lesetester fra Senter for leseforskning i Stavanger Daglig- norsk prøven. (DNP) Til kartlegging av norskferdigheter hos elever med Tolketjeneste: Tolketjenesten i Bodø: Tlf: Noricom. Tlf: Ballangen Vedlegg 4: Mal for vedtak om særskilt språkopplæring

21 21 Vedtak om særskilt språkopplæring Videregående opplæring (Unntatt fra offentligheten offl. 5A, fvl. 13.1) Skole Dato Elev Født Programområde Opplæringslova 3-12 gir minoritetsspråklige elever i videregående opplæring rett til særskilt språkopplæring. Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Skolen har vurdert ditt behov for særskilt språkopplæring skoleåret Ditt behov er dokumentert gjennom følgende kartlegging: datert datert datert På bakgrunn av skolens kartlegging og faglige vurdering, er følgende vedtak fattet: Du innvilges særskilt språkopplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk inntil du har nådd tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære norskplanen. Behovet for særskilt norskopplæring vil bli kontinuerlig evaluert gjennom skoleåret. Den særskilte språkopplæringen gjennomføres på følgende måte: Omfang Organisering I følge forvaltningsloven er dette et enkeltvedtak som kan påklages. En eventuell klage må utformes skriftlig, begrunnes og sendes til skolen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Sted Dato Rektor Skolens kontaktperson

22 22 Vedlegg 5: Ballangen kommune. Vedtaksskjema for særskilt språkopplæring Ballangen barne- og ungdomsskole 8540 BALLANGEN Emnekode: Tlf.: Objektkode: Fax Ref: MB/mg Vedtak om særskilt språkopplæring Grunnskolen (Unntatt fra offentligheten offl. 5A, fvl. 13.1) Skole Elev Dato Født Opplæringslova 2-8 gir minoritetsspråklige elever i grunnskolen rett til særskilt språkopplæring. Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Skolen har vurdert ditt behov for særskilt språkopplæring skoleåret Ditt behov er dokumentert gjennom følgende kartlegging: datert datert datert På bakgrunn av skolens kartlegging og faglige vurdering, er følgende vedtak fattet: Du innvilges særskilt språkopplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk inntil du har nådd tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære norskplanen. Behovet for særskilt norskopplæring vil bli kontinuerlig evaluert gjennom skoleåret.

23 23 Den særskilte språkopplæringen gjennomføres på følgende måte: Omfang Organisering I følge forvaltningsloven er dette et enkeltvedtak som kan påklages. En eventuell klage må utformes skriftlig, begrunnes og sendes til skolen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Sted Dato Rektor Skolens kontaktperson Kopi: Ballangen kommune

24 24 Vedlegg 6: Nyttige adresser og referanser - (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) NOU 2010:7: Mangfold og mestring. Østbergutvalgets samlede konklusjoner. - Sluttrapport. Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre - skolenettet.no/sprakmin - Utdanningsdirektoratet.no Bl.a. bestillingstorg for kartleggingsmateriell - SLF (senter for leseforskning) publikasjoner, rapporter og kartleggingsmateriell - Nfk.no Nordland fylkeskommune. Tiltaksplan for minoritetsspråklige elever. Videregående opplæring Mange nyttige linker. - LEXIN elektronisk ordbokprogram - Pedlex Hefter på ulike språk om norsk utdanningssystem og yrkesvalg - minett.no karriereveiledning, forslag til læreplan for minoritetsspråklige, diverse undervisningsforslag. På flere språk. - migranorsk.no - morsmal.no nettressurs som inneholder læringsressurser og informasjon. - webmatte.se, matematikk - fug.no Foreldreutvalget for grunnskolen Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. - Fokusskoler: beskrivelser av tiltak: se: (noen også beskrevet i Østbergutvalgets sluttrapport) - Sjøvegan videregående skole/ Salangen kommune/troms fylkeskommune - Vest-Lofoten videregående skole, Vestvågøy - Åsheim ungdomsskole, Trondheim - Tiller videregående skole, Trondheim - Diverse lærebokforlag: Cappelen Damm, Aschehoug, Kolofon Forlag, Fagbokforlaget og Gan Forlag

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite?

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Inkludering og opplæring av flyktninger i Vestfold Quality Hotel Tønsberg - 8. november 2016 Saleh Mousavi, NAFO Grunnleggende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Beiarn kommune. Årshjul for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole

Beiarn kommune. Årshjul for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole Beiarn kommune Årshjul for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole 2016-2017 1 Tidspunkt Innhold Ansvar Målgruppe August Hele måneden Møter og besøk fra Pedagogisk leder/ leder for Elever med

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc.

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. FRISTER: Informasjon: Hvem har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Innsøking Minoritetsspråklige elever

Innsøking Minoritetsspråklige elever TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innsøking Minoritetsspråklige elever Rådgiversamling, Langesund 13.-14.11.14 12.11.14 Kari Tormodsvik Temre Hva sier Opplæringslova? 6-8.Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til

Detaljer

Den flerkulturelle skolen

Den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Om opplæring for språklige minoriteter Lover og regelverk Læreplaner med veiledninger Kartleggingsverktøy Læringsressurser Idehefte til arbeid med språklig mangfold Innledning

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE.

1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE. 1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE. 2 pr. desember 2016 Lovteksten: Opplæring av flerspråklige elever i Bodø - Opplæringslova 2-8 Særskild

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11 Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser?,10.11 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innhold Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring Fleksibel

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafosprosjekter/opplaering-av-ungdom-med-kortbotid/

Detaljer

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Fagenhet oppvekst Tønsberg kommune 04.02.2017 Innhold BAKGRUNN... 1 LOVGRUNNLAG... 1 HIERARKIET OG BEGREPER I DEN SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGEN... 2 INNFØRINGSTILBUDENE

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole.

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. 1 Til skolene Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. Viser til brev sendt til skolene 15. april 2011 1 angående innføring av nye rutiner om mottak av nyankomne elever til

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad Fagdag minoritetsspråklege Molde 27.4.17 Dag Fjæstad 1 Hva er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Ett av ti nasjonale sentre Fagleg styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD Ephorte 2013/2477-13 og 2014/1975 1 INNHALD Lov om særskild språkopplæring side 3 Vilkår for morsmålsopplæring side 4 Ny elev side 5 Årshjul side 6 Innskrivingsskjema

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

Kombinasjonsklassen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter Hovedmål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK

Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK Illustrasjon laget av ESTA-elever ved Årstad videregående skole 2004 Et førstespråk/morsmål

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sak nr 10/206 NOU 2010:7 Mangfold og mestring - Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet - Høring Behandlet/ Behandles av Sted Møtedato Sak nr. Fylkesrådet i

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2015 2016 I FRØYA, HITRA OG SNILLFJORD KOMMUNER Vedtatt 19. mai 2015 Hele året Leder Gjennomgående bruk av Arbeidsløypa Arbeidsløypa Leder skal til enhver tid sikre bruk og

Detaljer

Harstad kommune. Velkommen! Plan og veileder for opplæring av flerspråklige barn og unge. Gro Dagsvik. H a r s t a d k o m m u n e

Harstad kommune. Velkommen! Plan og veileder for opplæring av flerspråklige barn og unge. Gro Dagsvik. H a r s t a d k o m m u n e Harstad kommune Velkommen! Plan og veileder for opplæring av flerspråklige barn og unge Gro Dagsvik 2017 H a r s t a d k o m m u n e Innhold INNLEDNING... 3 ORD- OG BEGREPSFORKLARINGER... 4 Målgrupper...

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det.

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Bergen, 29.10 2010 Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) ber om at følgende punkter i rapporten Mangfold og mestring (NOU 2010: 7)

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film!

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med FOS og Kommunik 4 piloter: 6 kommuner: Bodø, Stavanger, Kongsberg, Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg 4

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-71 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med halvdagsmøte 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato:

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. 201003005 Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: 18.10.10 Høring: NOU 2010: 7: Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen 1 PROGRAM 09:00-09:15 09:15-10:00 Velkommen. Presentasjon av nettverksledere LVN (lokalt veileder nettverk) Generell søknadsinformasjon

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer