Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK"

Transkript

1 Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK Illustrasjon laget av ESTA-elever ved Årstad videregående skole 2004

2

3 Et førstespråk/morsmål er det språket som eleven lærer først, bruker mest, har knyttet følelser og tanker til og opplever som en del av sin identitet. Norsk blir elevens andrespråk og må læres for å kunne delta i det norske samfunnet. Elever i norsk skole som lærer engelsk, tysk, fransk og spansk etc, lærer disse språkene som fremmedspråk. Elevene trenger ikke språkene for å bli integrert i det norske samfunnet. Å lære et språk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk har konsekvenser for innhold, tilnærmingsmåter og metoder vi bruker i opplæringen. Målet med kartleggingen: Finne fram til tiltak som gir bedre tilpasset opplæring. Å bidra til at elevene får en mer forståelig opplæring. Å utvikle norsk som andrespråk på en systematisk måte Forståelig opplæring er nødvendig for å sikre elevenes faglige utvikling. Flerspråklige elever har store variasjoner i sine forutsetninger for å lære norsk. Å lære et andrespråk så godt at en kan tilegne seg fagkunnskap ved hjelp av det, kan ta fra fem til syv år. (For analfabeter enda lenger tid) Elever i videregående opplæring bør mestre både innholds- og formsiden og bruken av språket så godt at de har faglig utbytte av opplæringen. Det er viktig at språkopplæringen legges til rette slik at elevene får utbytte av alle skolens fag. I denne sammenheng blir alle elevens lærere norsklærere. Hva er kartlegging? Med kartlegging menes systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens språkferdigheter. Kartlegging i denne sammenheng er ikke synonymt med standardiserte tester. Kartleggingsprøver som angir normer som er utarbeidet for vurdering av resultater til elever med norsk som morsmål, må brukes med forsiktighet. De flerspråklige elevene kan på grunn av kulturtilhørighet og morsmål feiltolke og misforstå så vel oppgavene som prøvesituasjonen. Svake norskkunnskaper kan da lett tolkes som spesifikke lese- og skrivevansker eller lærevansker. Screeningprøver som skolen gjennomfører for alle elever, må tolkes med filter når det gjelder de flerspråklige elevene. Hvem bør kartlegges? I oppstarten av et nytt skoleår bør alle nye flerspråklige elever kartlegges. Startsamtalen er et godt redskap til å få vite om en elev har et annet førstespråk/morsmål enn norsk. Elever født i Norge med utenlandske foreldre, kan ha problemer med norske ord og begreper. Kartleggingen bør også gjelde disse for å unngå at vi bare vurderer norskkompetansen utfra deres gode muntlige dagligspråk. Kartlegging av norskkompetanse må være en kontinuerlig prosess på veien mot mer tilpasset opplæring. Det er naturlig at det er norsklærer som foretar kartleggingen, evnt. i samarbeid med kontaktlærer eller andre interesserte. Omfanget av kartleggingen må tilpasses elevens og skolens situasjon og behov.

4 Hva bør kartlegges? Muntlige ferdigheter Lytte og forstå (reseptive ferdigheter) Kommunikative ferdigheter/uttale (produktive ferdigheter) Skriftspråklige ferdigheter Lese og forstå (reseptive ferdigheter) Skrive/tekstproduksjon (produktive ferdigheter) Språk og kultur Det er viktig for tilpassing av opplæringen at lærere har noe kunnskap om elevens språk og kultur. For å kunne vurdere hvor langt eleven er kommet i sin 2.språksutvikling er det nyttig med noe kunnskap om elevens 1.språk. (Tolking av mellomspråk med mer.) Likeledes er kjennskap til kulturbakgrunn viktig i forhold til å forstå kulturkoder med mer. Kartleggingen bør gjennomføres av noen som har innsikt i elevenes situasjon som andrespråkselever. For å kartlegge og vurdere elevers språkferdigheter på best mulig måte er det nødvendig med kunnskaper om både tospråklighet og andrespråksinnlæring. Det er mange faktorer som påvirker elevenes andrespråksutviking, og det kan være nyttig å kartlegge: Oppholdstid i Norge Land og 1.språk Elevens alder ved ankomst til Norge Skolegang i hjemlandet og elevens kunnskapsnivå ved skolestart i Norge Om eleven har et godt utviklet morsmål (kan om nødvendig, og mulig, bruke morsmålslærer til å kartlegge dette) Hvilket språk bruker eleven som tenkespråk Grad av tilrettelegging i grunnskolen (morsmålsopplæring, opplæring i norsk som andrespråk og tospråklig fagopplæring) Mulighet til å praktisere andrespråket, norsk, på flere arenaer. Foreldre/foresattes utdanningsnivå, kulturelle og sosioøkonomiske bakgrunn Foreldre/foresattes holdning til skolen og kunnskap om norsk skole. Traumatiske opplevelser og brutte relasjoner (savn av nærpersoner) Er det noe i familiens religion, kultur og miljø som vi i skolen bør være oppmerksomme på (mat faste festdager høytider osv) Årstad vgs. har laget et oppsett for kartlegging via startsamtalen (vedlagt) - den kan benyttes som et grunnlag, uten at en trenger å stille alle spørsmålene i oppsettet. 4

5 Hvordan kartlegge? Det er like viktig å kartlegge hva elevene mestrer som hva de ikke mestrer. Det som er viktig er at kartleggingen skjer bevisst og systematisk. Kartlegging kan gjennomføres ved bruk av ulike typer prøver, ved observasjon og ved samtale /intervju. En kan få elevene til selv å beskrive sine ferdigheter i norsk språk, og en kan be dem understreke ordene de ikke forstår i fagtekster. Det finnes oppgaver som egner seg for kartlegging av språkferdighetene til flerspråklige elever; enkel lukediktat, diktat, gjenfortelling og skriftlig produksjon. For skoler som bruker kartleggingsverktøyet Kartleggeren fra Grieg Multimedia, kan det være aktuelt å bruke normeringen for lavere klassetrinn for å få et inntrykk av elevens norskkompetansenivå. Hver for seg er ikke disse tilstrekkelig som grunnlag for dokumentasjon. Totalt sett kan de imidlertid gi et bilde av elevenes språksituasjon her og nå. Andrespråkstilegnelse er en prossess, og underveis konstruerer eleven sitt eget mellomspråk, basert på hva han/hun til enhver tid har tilegnet seg av kunnskap og ferdigheter i andrespråket. Det medfører at også mellomspråket er i stadig utvikling

6 TILTAK Flerspråklige elever har minst like stort behov som andre elever for å føle trygghet i skolesituasjonen, og det er svært viktig å etablere tillit og gode relasjoner. Gjennom samtale om for eksempel skole, språk, fritid, interesser og mulighet for deltagelse i det norske samfunnet, kan vi få tak i noe av elevens historie som igjen kan danne grunnlag for større forståelse for elevens totale situasjon. (Den vil ofte være ganske ulik den andre elever opplever.) Informasjon til og samarbeid med foreldre /foresatte er viktig for denne elevgruppen. Ofte unnlater vi å ta kontakt pga språkbarrieren, og dermed skaper vi større avstand. Mange foreldre /foresatte kjenner lite til det norske skolesystemet, og det skaper distanse og utrygghet. Erfaring viser at god informasjon gjør elevens skolesituasjon lettere. Tolk er ofte nødvendig i samarbeid med foreldre /foresatte Vær klar over at flerspråklige elever vil kunne ha stort behov for å få forklart mange ord som for oss er helt enkle. (Dette kan også gjelde elever som er født og oppvokst i Norge, med et annet førstespråk og med få arenaer til å snakke norsk.) Spesielle fagord forklares for alle elever, som oftest er det ikke fagordene som skaper problemer. Mange elever som kommer til Norge i barne- og ungdomsalder har god språkkompetanse i språk som ikke blir verdsatt i Norge, gi dem uttelling for denne kunnskapen, for eksempel ved å framheve og påpeke den i naturlige sammenhenger. Å mestre flere språk gir godt grunnlag for å lære nye, monospråklighet er en ulempe. Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, og nyttige tiltak for å utvikle norskkompetansen til denne gruppen kan være: Leseerfaring, norsk skjønnlitteratur, gjerne lydbøker (ordforråd + kultur + opplevelse) Start med enkle bøker, spesielt om elevene skal lese selv. Begrepsoppbygging / ordforråd (synonymer, antonymer, kategorier med mer) Trening i norsk grammatikk, systematisere kunnskap på bakgrunn av mellomspråksanalyse (selektiv retting - starte der eleven er i sin mellomspråksutv.) PC som språk- og opplæringsverktøy - Veien fram (Grieg Multimedia), norskopplæring for flerspråklige elever på alle trinn i vg. skole, er et godt norskopplæringsverktøy. - Bildeordboka / Biletordboka gratisprogram fra skolenettet, kan brukes til begrepsopplæring. Forenklede lærebøker i aktuelle fag Hjelp til å finne fram til gode læringsstrategier og studietekniske metoder Faglige lydbøker Oppfølgingstid med kontaktlærer for å sikre at eleven spør og forstår 2-årig Vg1 (2 og/eller 3) På under Læremiddelsamlinga, vil en finne oppdatert informasjon om tilpassa læremidler.

7 Rettigheter Iflg i forskrift til Opplæringslova (tidl. regulert i Rundskriv Sue/Vg ) har eleven rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen, etter søknad til rektor. Aktuelle tiltak vil være: Muntlig gjennomgang av oppgaven Forklaring av ord og uttrykk Tolk Utvidet tid PC med retteprogram Skriftlig/muntlig prøveform (kan organiseres på ulike måter) Bortsett fra rett til forklaring av ord og uttrykk og til tolk, som er spesielle tiltak for flerspråklige, har de samme rettigheter som norskspråklige elever med spesielle behov. Den enkelte faglærer kan være sakkyndig og skrive en begrunnelse som legges ved søknaden til rektor. Det er viktig at eleven får erfaring med prøveformene gjennom året, og kontakt-/faglærer må se til at tiltakene blir prøvd ut og gjennomført. Flerspråklige elever har rett til spesialundervisning etter sakkyndig vurdering som andre elever. OT/PPT kan kontaktes om en ønsker råd og hjelp i forbindelse med kartlegging av norskkompetanse og tilpassing og tilrettelegging av opplæringen.

8 Litteratur Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning (Gyldendal forlag, Engen og Kulbrandstad), kapittel 5: språkbeskrivelser. Andrespråksundervisning (Gyldendal forlag, Hagen og Tenfjord) kapittel: Reidun Oanes Andersen: Å måle språkferdighet Anne Lene Berger: Norsk som andrespråk i videregående skole Norsk som andrespråk, Metodisk veiledning, KUF Veiledning i kartlegging av minoritetsspråklige elevers språkkunnskaper. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nyttige lenker (velg enheten NAFO) 8

9 Personlege opplysningar Navn Adresse Telefonnummer STARTSAMTALEN Minoritetsspråklige elever Navn på foresatte/pårørende (mor/far) Hjemland Har du bodd i andre land enn ditt hjemland og Norge? Hvem bor du sammen med i Norge? Hvor lenge har du bodd i Norge? Noe du synes er viktig om din bakgrunn som du mener at jeg som kontaktlærer bør vite? Er det opplysninger om deg selv du ønsker å gi til medelever/hele klassen? Skolebakgrunn Fortell om skolesystemet i ditt hjemland Morsmål Kan du lese, skrive og/eller snakke ditt morsmål? Hvor mange år har du gått på skole i ditt hjemland? I Norge er samarbeid med de andre elevene en viktig del av opplæringen, f. eks gjennom gruppearbeid og prosjektoppgaver. Hvordan liker du å arbeide sammen med andre? Hvordan synes du at en god elev skal være? Hvordan synes du at en god lærer skal være? Hvilke forventninger har du til dette skoleåret? (Hva ønsker du å lære?) 9 Startsamtalen minoritetsspråklige elever side 1 av 3

10 Spørsmål om læring Hva gir deg lyst til å lære? Hvordan lærer du best? Er du vant til å jobbe med arbeidsplaner? Faglig bakgrunn Data/IKT Kan du bruke? Kroppsøving/gymnastikk Kroppsøving/gymnastikk er et fag alle elevene må ha i den videregående skolen. Hvordan stiller du deg til dette? Engelsk Har du lært engelsk før? Hvor mange år har du lært engelsk i Kan du skrive engelsk? snakke engelsk? forstå muntlig engelsk? forstå skriftlig engelsk? Matematikk/Naturfag/Samfunnsfag Liker du matematikk? Har du hatt naturfag tidligere i Har du hatt samfunnsfag tidligere i Internett Word Sende e-post Lese e-post Laste ned bilder Bruke/har brukt Veien videre Sende vedlegg med et dokument Ditt hjemland? Norge? Ditt hjemland? Norge? Ditt hjemland? Norge? 10 Startsamtalen minoritetsspråklige elever side 2 av 3

11 Å være elev i videregående skole Les gjennom punktene En skoleplass i vgs gir deg mange muligheter, men du tar også på deg noen plikter som for eksempel: Gi beskjed ved fravær, uansett årsak/grunn. Sykdom blir ført som fravær. Du må selv være med å sette deg mål i de ulike fagene Det er ditt eget ansvar å arbeide med fagene (lekser, prosjekt og lignende) Du må gi beskjed til faglærer når du trenger hjelp Fravær kan føre til at du mister karakterene dine, stipendet ditt og skoleplassen. Du har sagt ja til å være elev. Det betyr at du som elev forplikter deg til å følge de reglene som skolen har for frammøte Vet du hva ordet obligatorisk betyr? Forklar Ønsker du å være med i Hvordan kan du bidra til godt klassemiljø? (Hvordan få det hyggelig?) Andre opplysninger du vil gi som er viktig for din skolegang? Fokusrådet (Årstad) Elevrådet Utarbeidet ved Årstad videregående skole august Startsamtalen minoritetsspråklige elever side 3 av 3

12 OT / PPT Agnes Mowinckels gt 6 Postboks BERGEN Telefon:

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Frogn Kommune, 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I GRUNNLAG FOR PLANEN 3 Innledning 1. Situasjonen i Frogn kommune 2. Lover og forskrifter 3.

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo

Kartlegging av norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Kartlegging av norskferdigheter Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring www.hioa.no/nafo Hva er kartlegging? Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE Søndre Land Kommune Barnehagetjenesten SPRÅKPROSJEKT Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE 1 INNEHOLDSFORTEGNELSE: Forside side

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Opprettet per 8. juli 1999 Læreplan for videregående opplæring B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, juli 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer