Særskilt språkopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særskilt språkopplæring"

Transkript

1 Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Fagenhet oppvekst Tønsberg kommune Innhold BAKGRUNN... 1 LOVGRUNNLAG... 1 HIERARKIET OG BEGREPER I DEN SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGEN... 2 INNFØRINGSTILBUDENE VED «REGNBUEN», TRÆLEBORG SKOLE OG NOVA, BYSKOGEN SKOLE... 2 SAKSGANGEN FOR SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING : SAMTYKKE : KARTLEGGING : FATTE ENKELTVEDTAK : ELEVEN FÅR SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING : OPPHØR AV SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING : ORGANISERING AV DET SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGSTILBUDET... 5 PROSEDYRER... 6 A: OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE... 6 B: NYANKOMNE ELEVER TIL SKOLEN... 6 C: ELEVER SOM ALLEREDE GÅR I SKOLEN... 6 D: NÅR EN ELEV IKKE LENGER HAR BEHOV FOR SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING... 6 E: OVERGANGEN BARNETRINN UNGDOMSTRINN... 6 F: OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... 7 G: INNTAK PÅ «REGNBUEN» OG «NOVA»... 7 H: OVERGANG FRA INNFØRINGSTILBUD TIL NÆRSKOLEN... 7 RESSURSSIDER... 8 VEDLEGG:... 8 SAMTYKKE TIL TESTING AV SPRÅKFERDIGHETER... 9 ENKELTVEDTAK OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING ENKELTVEDTAK OM OPPHØR AV SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING SØKNAD OM TOSPRÅKLIG FAGOPPLÆRING ENKELTVEDTAK OM TOSPRÅKLIG FAGOPPLÆRING FOR SKOLEÅRET 20XX/XX MELDING OM BEHOV FOR SKOLEPLASS VED INNFØRINGSENHET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Side 0

2 Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Bakgrunn Som et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre opplæringstilbudet i Tønsberg kommune, er det nå utarbeidet en rutinebeskrivelse som gir oversikt over begreper og prosedyrer knyttet til særskilt språkopplæring for tospråklige minoritetselever. Rutinebeskrivelsen skal gi alle skoler nødvendig informasjon og veiledning, slik at elevene i målgruppa sikres et best mulig og mest mulig likeverdig opplæringstilbud. Dokumentet vil vise til relevante styringsdokumenter, kartleggingsmateriell og gi eksempler på utformingsmaler til bruk på den enkelte skole. Målsetningen er at rutinebeskrivelsen skal favne om den særskilte språkopplæringen i nærskolene, i kommunens særskilte innføringstilbud for nyankomne elever, «Regnbuen» og «Nova», og dessuten bidra til at overgangene fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole og fra grunnskole til videregående opplæring blir så sømløse som mulig. Lovgrunnlag Retten til særskilt språkopplæring er hjemlet i opplæringslova 2-8, som sier: Særskild språkopplæring for elever frå språlege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette. Lovbestemmelsen gir føringer for både innhold og organisering samt forvaltningsmessige hensyn som må tas. I det følgende vil disse føringene beskrives nærmere med tanke på oppfølging i tønsbergskolen. Rutinebeskrivelsen vil være et supplement til veiledninger gitt av Utdanningsdirektoratet. Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi barn som har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Disse elevene kan ha rett til særskilt språkopplæring. Morsmål er språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene, i kommunikasjon med barnet. Et barn kan derfor ha to morsmål. Side 1

3 Hierarkiet og begreper i den særskilte språkopplæringen Særskilt språkopplæring Nærskole Innføringsenhet Særskilt norskopplæring Tospråklig fagopplæring Morsmålsopplæring En elev har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Figuren over viser hvor de ulike elementene til vanlig gis enten i nærskole eller i særskilt innføringsenhet. Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Opplæringen kan gis enten etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (GNO), eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk. Denne opplæringen gis i nærskolen. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, og benyttes til å gi lese- og skriveopplæring på morsmålet, og bygge opp og styrke begrepsapparatet i både morsmålet og i norsk. Morsmålsundervisningen kan legges til annen skole enn nærskolen, og legges etter ordinær undervisningstid. Tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring på sitt morsmål og norsk i ett eller flere fag og gis i nærskolen. Denne opplæringen skal understøtte den ordinære undervisningen for elever som ikke har fullt utbytte av undervisningen på norsk, og kan gis både i og utenfor klassen. Dersom kommunen ikke kan skaffe egnede lærere som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring skal eleven få tilrettelagt opplæring tilpasset sine forutsetninger. Innføringstilbudene ved «Regnbuen», Træleborg skole og NOVA, Byskogen skole Tønsberg kommunes innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever er lokalisert til «Regnbuen» ved Træleborg skole for barnetrinnselever og til NOVA ved Byskogen skole for elever Side 2

4 på ungdomstrinnet. Elever kan få skoleplass her både fra skolestart på høsten eller når de ankommer Tønsberg kommune. Elevene kan få sin opplæring i innføringstilbudet i inntil to år. Deretter mottar de sin opplæring ved nærskolen. Når kartlegging viser at elevene har tilstrekkelige ferdigheter til det, overføres de til nærskolen. Vedlegg: mal for melding av behov for skoleplass ved innføringsenhet for minoritetsspråklige elever Saksgangen for særskilt språkopplæring 1: Samtykke Når skolen vet eller har grunn til å tro at en elev vil kunne ha rett til særskilt språkopplæring, må samtykke til kartlegging innhentes fra foreldre. Samtykke innhentes skriftlig fra foreldre, og det må fremgå tydelig av samtykkeskjemaet hva som skal kartlegges. Dersom det er nødvendig benyttes tolk. Skolen skal benytte samtykkeskjemaet som følger denne rutinebeskrivelsen. Etter forvaltningsloven 16 skal alle enkeltvedtak forhåndsvarsles, og det skal derfor komme tydelig fram i samtalen med foreldre at dersom kartleggingen viser at eleven har behov for og dermed rett til særskilt språkopplæring, så vil skolen fatte vedtak om slik opplæring. Forhåndsvarslingen synliggjøres derfor også i samtykkeskjemaet. Vedlegg: mal for samtykke til testing i språkferdigheter 2: Kartlegging Kartleggingen skal avdekke elevens norskferdigheter. Kartleggingen skal avdekke om eleven har rett til særskilt språkopplæring, og i så fall hvilken type/hvilke typer særskilt språkopplæring. Norskferdighetene skal også kartlegges underveis i opplæringen. Underveiskartleggingen skal gi støtte for beslutning om overgang for elevene til ordinær opplæring. Kartleggingen kan også være et nyttig verktøy for å gi tilpasset opplæring. Det er ikke gitt nasjonale føringer for hvilke verktøy som kan benyttes til å kartlegge minoritetsspråklige elevers norskferdigheter. I Tønsberg kommune benyttes følgende kartleggingsverktøy som standard: Min språkbiografi (for nyankomne elever) Kartlegging av språkferdigheter i grunnleggende norsk I tillegg til kartleggingsverktøyene over, vil læreres observasjoner, samt vurdering ved hjelp av SOL, «Kartleggeren» og lignende, gi viktig tilleggsinformasjon. Side 3

5 3: Fatte enkeltvedtak Hvis kartleggingen viser at eleven har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring, skal det fattes enkeltvedtak om at eleven ikke har rett til særskilt språkopplæring. Dersom kartleggingen konkluderer med at eleven har rett til særskilt språkopplæring, skal det fattes enkeltvedtak om hva som tilbys. Før vedtaket fattes skal foreldrene varsles og gis en frist til å uttale seg før vedtaket fattes. I tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen, vurderer den enkelte skole også om det er behov for å varsle den av foreldrene som ikke har vært involvert i saken tidligere. Når enkeltvedtaket fattes, benyttes mal for Tønsberg kommune. Bruk av denne malen sikrer at de forvaltningsmessige krav ivaretas i vedtaket. Kort oppsummert skal enkeltvedtaket gi informasjon om: 1. Elevens navn og fødselsnummer 2. Hva det fattes vedtak om: a. hva slags særskilt språkopplæring eleven skal ha; særskilt norskopplæring og/eller tospråklig faglig opplæring/morsmål b. hvor mange timer med særskilt språkopplæring eleven skal ha etter en individuell vurdering c. går frem hvilken læreplan i norsk som skal benyttes for eleven d. beskrives hvor den særskilte språkopplæringen skal gis e. går klart fram hvordan den særskilte språkopplæringen skal organiseres f. går klart fram hva slags kompetanse den som gir opplæringen skal ha g. går klart fram dersom den særskilte språkopplæringen skal organiseres som et særskilt opplæringstilbud for nyankomne (innføringstilbud), og at det er vurdert at innføringstilbud er til elevens beste h. framgår om det er innvilget eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen i. framgår om eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring i enkelte fag 3. Hvorfor a. vise til lovbestemmelsen som vedtaket bygger på b. vise til kartleggingen og hva den viste c. hvis innføringstilbud tilbys, må det fremgå at dette er vurdert å være til elevens beste 4. Vedtakets varighet 5. Klageadgang med informasjon om a. frist b. klageinstans c. fremgangsmåte ved klage d. innsynsmuligheter Vedlegg: mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 4: Eleven får særskilt språkopplæring Eleven får særskilt språkopplæring i tråd med enkeltvedtaket. Side 4

6 Underveis i opplæringen skal skolen kartlegge og vurdere om elever som får særskilt språkopplæring, har fått gode nok ferdigheter i norsk til at de kan følge den ordinære opplæringen i skolen. Når vi benytter «Kartlegging av språkkompetanse i norsk», sørger vi for likeverdig vurdering av elevenes norskferdigheter. På den måten sikres det også at elevene får ordinær opplæring i norsk og eventuelt andre fag så snart de har ferdigheter til dette. Hvor lang tid det skal gå mellom hver kartlegging må vurderes i det enkelte tilfellet. Elever skal få tilbud om særskilt norskopplæring frem til de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. Så lenge det er nødvendig skal elevene også få opplæring i fag på to språk og/eller morsmålsopplæring. Det er ingen begrensning på hvor mange år eleven kan motta særskilt språkopplæring. 5: Opphør av særskilt språkopplæring Når kartleggingen av eleven viser at han eller hun har oppnådd tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring, skal rektor fatte vedtak om opphør av særskilt språkopplæring. Vedlegg: mal for opphør av særskilt språkopplæring 6: Organisering av det særskilte språkopplæringstilbudet Antall elever med vedtak om særskilt norskopplæring meldes inn til Fagenhet oppvekst innen gitte frister i forkant av hvert skoleår normalt innen 1. mai. Melding til Træleborg skole om antall elever med behov for tospråklig fagopplæring sendes innen gitt frist normalt innen 1. april. Meldingen må følges av nødvendig elevkartlegging. Rektor ved Træleborg skole/avdelingsleder «Regnbuen» fatter enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring, og sender dette til nærskolen. Denne rutinen omfatter også elever på ungdomstrinnet. Tospråklig fagopplæring forutsetter et regelmessig samarbeid mellom kontaktlærere, faglærere og tospråklig lærer eventuelt også lærer i grunnleggende norsk. De tospråklige lærerne deltar på planleggingsdager og i opplæring/ kompetanseutvikling i regi av avdeling morsmål og tospråklig opplæring på Træleborg skole. For at de tospråklige lærerne skal ha forutsetning for å forberede sin undervisning, må nærskolen sørge for at tospråklige lærere får dokumenter som ukeplaner, arbeidsplaner og læringsmål og at de får tilgang til elevenes fagbøker, lærerveiledninger og annet nødvendig materiell. Vedlegg: mal for søknad om tospråklig fagopplæring Vedlegg: mal for vedtak om tospråklig fagopplæring Side 5

7 Prosedyrer Rutinebeskrivelsen kan kort sammenfattes i følgende prosedyrer: A: overgang barnehage-skole 1. Skolen får informasjon om hvilke barn som er/kan være minoritetsspråklige gjennom innskrivingsskjemaet. 2. Barnehagen fyller ut opplysningsskjema sammen med foresatte, og oversender dette til nærskolen i tråd med O-S-S-rutinen. 3. Med samtykke fra foreldre, kartlegger skolen elevens norskferdigheter fra oppstart i 1. klasse, og ferdigstiller vurderingen så snart som mulig og senest innen 1. september. 4. Rektor fatter vedtak om særskilt språkopplæring og vurderer samtidig behov for tospråklig fagopplæring. Slik melding sendes Træleborg skole innen 1. september. 5. Alle kartlegginger dokumenteres i Engage (VOKAL). 6. Elevene kartlegges jevnlig for å avdekke eventuelt bortfall av behov for særskilt språkopplæring, og vedtak om opphør fattes av rektor når aktuelt. B: nyankomne elever til skolen 1. Nærskole fatter ordinært vedtak om skoleplass. 2. Skolen samtaler med elever og foresatte for å avklare behov for særskilt språkopplæring og vurderer samtidig innføringstilbudet på «Regnbuen»/«NOVA». 3. Dersom innføringstilbudet ikke er aktuelt, følges punkt 3-6 i listen over (A). Alternativt fatter Træleborg skole/byskogen skole vedtak om skoleplass i innføringstilbudet. C: elever som allerede går i skolen 1. Dersom skolen i elevens skoleløp vurderer at eleven kan ha behov for og rett til særskilt språkopplæring, følges punkt 3-6 i listen over (A) tilpasset for allerede eksisterende elever. D: Når en elev ikke lenger har behov for særskilt språkopplæring 1. Hvis det blir vurdert at eleven ikke lenger har behov for særskilt språkopplæring etter 2-8, eventuelt at foresatte ikke lenger ønsker å ta imot tilbudet, gjøres et enkeltvedtak om dette. E: Overgangen barnetrinn ungdomstrinn 1. Barneskolen følger punktene i rutine A og gir innstilling for elever som skal begynne på ungdomstrinnet. Se også egne rutiner for overføring mellom barnetrinn og ungdomstrinn. 2. Rektor på ungdomstrinnet sender ut enkeltvedtak for elever som skal begynne på 8. trinn innen 1. september Side 6

8 F: Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring 1. Eleven og de foresatte får tilbud om rådgiving ved den skole de er elev på. 2. Elever anbefales eventuelt å søke innføringsklassen ved videregående skole. Rådgiver ved aktuell ungdomsskole sørger for at nødvendige tilleggsdokumenter fylles ut. G: Inntak på «Regnbuen» og «NOVA» 1. Foresatte henvender seg til sin nærskole ut ifra adresse i Tønsberg kommune. 2. Elev og foresatte får informasjon om rett til å gå på nærskolen, samt om innføringstilbudet på «Regnbuen» / «NOVA» og fyller ut melding om behov for plass i innføringstilbud. 3. Nærskolen kontakter «Regnbuen» / «NOVA» med opplysninger om eleven og foresattes telefonnummer. 4. Ansvarlig ved innføringstilbudet innkaller elev og foresatte til en velkomstsamtale og gir informasjon om innføringstilbudet. Tolk er tilstede ved behov. 5. Velkomstsamtalen kartlegger elevens språkferdigheter ved hjelp av tospråklig lærer/ tolk. Dette danner grunnlag for vedtak om plass på «Regnbuen» / «NOVA». 6. Alle elever som tas opp på i innføringstilbud skal ifølge migrasjonshelsetjenesten gjennom en obligatorisk og godkjent helsesjekk i forkant av oppstart på skolen. 7. Leder ved Træleborg skole / Byskogen skole fatter enkeltvedtak om skoleplass i innføringstilbudet. Vedlegg: melding om behov for plass ved innføringsenhet for nyankomne minoritetsspråklige elever H: Overgang fra innføringstilbud til nærskolen 1. Etter ca. et halvt år er elevene på «Regnbuen» på besøk på sine nærskoler. Elevene er på besøk en uke av gangen, tre ganger i løpet av høsten og/eler tre ganger i løpet av våren. Målet er å bli kjent med klassen og lærere, bli kjent i nærmiljøet og få venner. 2. Det gjøres fortløpende og individuelle vurderinger av elevenes språkferdigheter ved bruk av kartleggingsverktøyet knyttet til Læreplan i grunnleggende norsk. 3. Nærskolen kontaktes om planlagt overgang. 4. Det gjøres egne avtaler med skoler som ønsker overføringsmøter rundt elevene. 5. Alle kartlegginger oversendes hjemmeskolen via Engage( Vokal)/Insight. 6. Nærskolen tildeler ressurser til særskilt norskopplæring. 7. «Regnbuen» fatter vedtak om tospråklig fagopplæring for elever som går over til ordinær klasse. 8. Avdelingsleder (delegert av rektor) fatter vedtak om tilbakeføring til hjemmeskolen. Side 7

9 Ressurssider Utdanningsdirektoratets sider for minoritetsspråklige: Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring: Kartleggingsmateriell for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer: Vedlegg: I det følgende ligger tekst til dokumenter og skjemaer som vedlegg. Teksten limes inn i ordinære websak-dokumenter. Side 8

10 Samtykke til testing av språkferdigheter I tilfeller hvor enten skolen eller foreldrene eller begge er usikre på elevers mestringsnivå i det norske språket, er det aktuelt å ta i bruk målrettede tester for å avdekke hvorvidt tiltak skal settes inn. Skolen trenger samtykke fra foreldrene for å iverksette slik testing. Elevens navn: Født: Kartlegging av språkkompetanse i grunnleggende norsk FLORO Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Etter opplæringslova 2-8 første ledd har elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har elever rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, i tillegg til særskilt norskopplæring Initiativet til testing er tatt av skolen foreldre Ja, jeg/vi samtykker til at mitt/vårt barn gjennomfører tilrådde test(-er). Nei, jeg/vi samtykker ikke i at mitt/vårt barn gjennomfører tilrådde test(-er) Hvis en individuell vurdering viser at vårt barn har behov for særskilt norskopplæring (Norsk2), samtykker vi til at barnet får opplæring i dette. Hvis en individuell vurdering viser at vårt barn har behov for tospråklig norskopplæring, samtykker vi til at barnet får slik opplæring. Hvis en individuell vurdering viser at vårt barn har behov for tospråklig norskopplæring, men tospråklig lærer ikke er tilgjengelig, samtykker vi til at barnet får særskilt styrking i norsk. Dato Foresattes underskrift Hele skjemaet returneres til skolen. Side 9

11 Enkeltvedtak om særskilt norskopplæring Enkeltvedtak om særskilt norskopplæring for skoleåret 20XX/XX Elev Født Årstrinn Årstimetall (Skolens navn) viser til kartlegging av (elevens navn) sine ferdigheter i norsk, forhåndsvarsel datert (dato) og samtykke fra elevens foreldre datert (dato). Vedtak (Elevens navn), (f.nr) innvilges særskilt norskopplæring for skoleåret XX. Innhold Organisering Kompetanse Eks: Opplæringen vil bli gitt etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Det vil bli jobbet med å utvikle gode læringsstrategier og innsikt i egen språklæring. Eks: Eleven vil følge ordinær læreplan i norsk. Den særskilte språkopplæringen vil fokusere på begrepslæring og norsk rettskrivning og setningsoppbygning. Enetimer, liten gruppe, i klassen Pedagog (Her skal det krysses av for hvilken læreplan eleven bruker) Læreplan i grunnleggende norsk Ordinær læreplan i norsk Rettslig grunnlag Dette vedtaket er fattet med hjemmel i Opplæringslovas 2-8, der det står: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til morsmålsopplæring, fagopplæring eller begge delar. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følge den vanlege opplæringa i skolen. Side 10

12 Bakgrunn for saken Her skriver du inn hva som er fakta i saken. Bakgrunnen bør minimum omfatte punktene under: Kort beskrivelse av kartleggingsverktøy Beskrivelse av resultatet av kartleggingen, herunder en beskrivelse av elevens ferdigheter i norsk Vurdering Her skal du begrunne hvorfor eleven vurderes å ha rett til særskilt norskopplæring og hvilken type/hvilke typer særskilt norskopplæring. Dette må vurderes ut fra elevens norskferdigheter som er beskrevet ovenfor. Dersom eleven skal motta hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, må det fremgå hvorfor dette er til det beste for eleven og hvorfor ev. det gjøres avvik fra læreplanverket. Klageadgang Du/dere kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du/dere har mottatt vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring du/dere ønsker og bør være skriftlig. Du/dere bør også begrunne klagen. Dersom skolen/fagenhet oppvekst ikke er enig i klagen, sendes den til Fylkesmannen som er endelig klageinstans. Du/dere har, med noen unntak, rett til å se alle dokumentene i saken. Dersom du /dere har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du/dere kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg/dere på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Fullmektig som ikke er advokat må fremlegge skriftlig fullmakt. Fristen på å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven 29. regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 og 19. Forvaltningsloven 12 sier at du/dere kan bruke en fullmektig. Du/dere har en løpende rett til å klage uavhengig av fristen på tre uker, dersom gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med dette vedtaket. Side 11

13 Enkeltvedtak om opphør av særskilt norskopplæring Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring - norskopplæring Elev Født Årstrinn Årstimetall Skolen har kartlagt (elevens navn) språklige ferdigheter i norsk (dato) ved hjelp av kartleggingsmateriellet (navn på materiellet). Resultatene viser at (elevens navn) nå har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Forhåndsvarsel er gitt til foresatte. Vedtak Den særskilte norskopplæringen opphøres for (elevens navn) (f.dato). Rettslig grunnlag Dette vedtaket er fattet med hjemmel i Opplæringslovas 2-8, der det står: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til morsmålsopplæring, fagopplæring eller begge delar. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følge den vanlege opplæringa i skolen. Bakgrunn for saken Her skriver du inn hva som er fakta i saken. Bakgrunnen bør minimum omfatte punktene under: Kort beskrivelse av kartleggingsverktøy Beskrivelse av resultatet av kartleggingen, herunder en beskrivelse av elevens ferdigheter i norsk Vurdering Her skal du begrunne hvorfor eleven vurderes å ikke ha rett til særskilt norskopplæring. Dette må vurderes ut fra elevens norskferdigheter som er beskrevet ovenfor. Klageadgang Side 12

14 Du/dere kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du/dere har mottatt vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring du/dere ønsker og bør være skriftlig. Du/dere bør også begrunne klagen. Dersom skolen/fagenhet oppvekst ikke er enig i klagen, sendes den til Fylkesmannen som er endelig klageinstans. Du/dere har, med noen unntak, rett til å se alle dokumentene i saken. Dersom du /dere har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du/dere kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg/dere på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Fullmektig som ikke er advokat må fremlegge skriftlig fullmakt. Fristen på å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven 29. regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 og 19. Forvaltningsloven 12 sier at du/dere kan bruke en fullmektig. Du/dere har en løpende rett til å klage uavhengig av fristen på tre uker, dersom gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med dette vedtaket. Side 13

15 Søknad om tospråklig fagopplæring SØKNAD OM TOSPRÅKLIG FAGOPPLÆRING FOR SKOLEÅRET 20XX-20XX Elevens navn: Fødselsdato: Kjønn: Jente Gutt Elevens morsmål (førstespråk): Oppstart norsk skole: Har eleven gått i innføringsklasse? Hvor? Skoleår? Navn på hjemmeskole 20XX-XX: Navn på kontaktlærer 20XX-XX: Resultater etter individuell kartlegging våren 20XX: Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 3 Nivå 3 Nivå 3 Skolen anslår elevens behov til: Særskilt norskopplæring (nærskolens vedtak vedlegges) Tospråklig fagopplæring t/u t/u Side 14

16 Har eleven behov for spesialpedagogiske tiltak? JA NEI Hvis ja, hvordan er disse tiltakene vurdert opp mot særskilt språkopplæring? Elevens foresatte har fått informasjon om skolens pedagogiske begrunnelse for søknaden og om sin rett til å klage på enkeltvedtaket. Søknaden vil besvares med et enkeltvedtak som enten innvilger eller avslår timer til særskilt språkopplæring. Vi gir herved vårt samtykke til søknaden om særskilt språkopplæring for vårt barn. Sted: Dato: Underskrift henvisende skole Sted: Dato: Underskrift foresatte Søknaden sendes innen 1.3.XX Side 15

17 Enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring for skoleåret 20XX/XX Elev Født Årstrinn Årstimetall (Skolens navn) viser til kartlegging av (elevens navn) sine språkferdigheter i, forhåndsvarsel datert (dato) og samtykke fra elevens foreldre datert (dato). Vedtak (Elevens navn), (f.nr) innvilges tospråklig fagopplæring for skoleåret 20XX/XX. Innhold Organisering Kompetanse Eks: Tospråklig fagopplæring knyttes til kompetansemål i fag. Opplæringen fokuserer på faglig forståelse, fagord og uttrykk, utvikling av elevens akademiske språk. Enetimer, liten gruppe, i klassen Ufaglært lærer med god kompetanse i morsmål og på norsk/ pedagog med god kompetanse i morsmål og på norsk. Rettslig grunnlag Dette vedtaket er fattet med hjemmel i Opplæringslovas 2-8, der det står: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til morsmålsopplæring, fagopplæring eller begge delar. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følge den vanlege opplæringa i skolen. Bakgrunn for saken Her skriver du inn hva som er fakta i saken. Bakgrunnen bør minimum omfatte punktene under: Kort beskrivelse av kartleggingsverktøy: Til kartlegging av grunnleggende norsk: Udirs kartleggingsverktøy til læreplan i grunnleggende norsk. Side 16

18 Beskrivelse av resultatet av kartleggingen, herunder en beskrivelse av elevens ferdigheter i norsk. ( bør minimum fastslå hvilket nivå eleven er på) Vurdering I kartleggingen har det framkommet at X (elevens navn) har for svake norskferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Skolen har tildelt eleven (elevens navn) ressurser for å utvikle sine norskspråklige ferdigheter raskere samt utvikle ordforråd og begrepsforståelse i ulike fag. Eleven følger her Læreplan i grunnleggende norsk. I tillegg tildeles tospråklig fagopplæring slik at eleven kan få deler av opplæringen i fag på sitt morsmål. På denne måten kan eleven nå kompetansemål knyttet til fagene i læreplanen. Klageadgang Du/dere kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du/dere har mottatt vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring du/dere ønsker og bør være skriftlig. Du/dere bør også begrunne klagen. Dersom skolen/fagenhet oppvekst ikke er enig i klagen, sendes den til Fylkesmannen som er endelig klageinstans. Du/dere har, med noen unntak, rett til å se alle dokumentene i saken. Dersom du /dere har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du/dere kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg/dere på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Fullmektig som ikke er advokat må fremlegge skriftlig fullmakt. Fristen på å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven 29. regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 og 19. Forvaltningsloven 12 sier at du/dere kan bruke en fullmektig. Du/dere har en løpende rett til å klage uavhengig av fristen på tre uker, dersom gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med dette vedtaket Side 17

19 Melding om behov for skoleplass ved innføringsenhet for minoritetsspråklige elever Elevens navn: Fødselsdato: Kjønn: Jente Gutt Elevens morsmål (førstespråk): Fødselsland: Ankomst Norge: Søknaden gjelder for innføringsenhet (kryss av): Regnbuen (Træleborg skole) for barnetrinnselever NOVA (Byskogen skole) for ungdomstrinnselever Elevens foresatte har fått informasjon om skolens pedagogiske begrunnelse for anbefaling om skoleplass ved innføringsenhet og hva dette opplæringstilbudet innebærer, samt rett til å velge nærskole. Foresatte er varslet om at vertsskole vil fatte enkeltvedtak om skoleplass, samt om sin rett til å klage på enkeltvedtaket. Foresatte gir ved underskrift samtykke til anbefaling om skoleplass ved innføringsenhet for nyankomne minoritetsspråklige elever. Sted: Dato: Underskrift nærskole Sted: Dato: Underskrift foresatte Side 18

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Fagsamling for 1. og 2. trinn nyankomne minoritetsspråklige elever. Bergen kommune

Fagsamling for 1. og 2. trinn nyankomne minoritetsspråklige elever. Bergen kommune Fagsamling for 1. og 2. trinn nyankomne minoritetsspråklige elever 1 innhold Innledning Begrepsavklaring Opplæringsloven 2-8 Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i grunnleggende norsk

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT 1 Innhold Hvem har rett til særskilt språkopplæring Rammer for gjennomføring av opplæringen Faser

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

Flerspråklige barn og unge

Flerspråklige barn og unge Flerspråklige barn og unge Det er behov for en samlet plan og oversikt over kommunens opplæring etter oppl 2.8 Lokal skole og særskilt norskopplæring etter 2.8 4 mottaksklasser tospråklig fagopplæring

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere Breidablik læringssenter Avdelingen for tospråklige lærere 18.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 Fakta om avdelingen To hovedområder Morsmålsopplæring 2-8 Tospråklig fagopplæring 2-8 Totalt 317

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD Ephorte 2013/2477-13 og 2014/1975 1 INNHALD Lov om særskild språkopplæring side 3 Vilkår for morsmålsopplæring side 4 Ny elev side 5 Årshjul side 6 Innskrivingsskjema

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE.

1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE. 1 pr. desember 2016 BESKRIVELSE AV RUTINER MOTTAK OG OPPLÆRING AV FLERSPRÅKLIGE ELEVER. BODØ KOMMUNE. 2 pr. desember 2016 Lovteksten: Opplæring av flerspråklige elever i Bodø - Opplæringslova 2-8 Særskild

Detaljer

Enkeltvedtak. Veilederkorpset IVL

Enkeltvedtak. Veilederkorpset IVL Enkeltvedtak Veilederkorpset IVL Kort om paragraf 2.8 Kartlegging av elever: hvilke elever - hva hvor ofte når på året Vedtaket Informasjon til foreldre Andre rettigheter nynorsk Overføring fra Johannes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter

Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter - Særskilt norskopplæring - Tospråklig fagopplæring Reviderte kommunale rutiner gjeldende for alle grunnskoleenheter i Skien kommune f.o.m. august 2015

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Søgne kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Målet for opplæringen i et innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg norsk og bli i stand til å:

Målet for opplæringen i et innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg norsk og bli i stand til å: 1 Innledning Opplæringsloven gir anledning til å organisere innførings- tilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler ( 2.8), men loven inneholder begrensninger for hvordan dette kan

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc.

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. FRISTER: Informasjon: Hvem har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Detaljer

Revisjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk. NAFOs skoleeiernettverk Line-Marie Holum

Revisjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk. NAFOs skoleeiernettverk Line-Marie Holum Revisjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk NAFOs skoleeiernettverk 10.4. 2018 Line-Marie Holum Opplæringslova 2-8 og 3-12 Kommunen/fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole Vestfold fylkeskommune Holmestrand Videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tospråklige lærere i den norske skolen

Tospråklige lærere i den norske skolen Tospråklige lærere i den norske skolen Saleh Mousavi Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Hva ble elevene kalt: M 74 Barn av foreldre som kommer til landet som fremmedarbeidere 1976 Lages retningslinjer

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Å snes kommune Flisa skole Arkivkode: 2016/2016 Tidsrom: juni

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Postboks 83 7890 Orkdal TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO Endringer i regelverket rundt innføringstilbud Bergen 23.10.2012 Dag Fjæstad NAFO 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar -Nytt femte ledd fra 1.8.2012: Fylkeskommunen kan organisere

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole.

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. 1 Til skolene Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. Viser til brev sendt til skolene 15. april 2011 1 angående innføring av nye rutiner om mottak av nyankomne elever til

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE

VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetaling Noen familier innfrir kriterier for gratis kjernetid 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 Åfjord ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Åfjord kommune - Åset skole og Stokksund oppvekstsenter Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

Særskilt språkopplæring hva i all verden er det? Og hva gjøres med det på Varden ungdomsskole?

Særskilt språkopplæring hva i all verden er det? Og hva gjøres med det på Varden ungdomsskole? Særskilt språkopplæring hva i all verden er det? Og hva gjøres med det på Varden ungdomsskole? Særskilt språkopplæring hva er det? Et tredelt begrep: Felles at eleven har rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom 16-24 år i videregående opplæring Hva sier regelverket? REGELVERK SIST ENDRET: 20.05.2016 Rett til videregående opplæring Hovedregelen er at ungdom som har fullført

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

21. februar Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

21. februar Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold... 1 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Conexus Engage - håndtering i Extens...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven

Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven Barnehageloven Lov om barnehager 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oppegård kommune Greverud skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oppegård kommune Greverud skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppegård kommune Greverud skole 30. oktober 2018 2 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Skoleeiers forsvarlige system Frogn kommune Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole 10. desember

Detaljer

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland Tilsynsrapport Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Jørpeland ungdomsskole 1 1. T ema for tilsynet Tema for tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innledning... 3 Hvem er nyankomne elever?... 3 Enkeltvedtak... 3 Organisering... 4 Tilrettelegging... 4 Kartlegging...

Detaljer