Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Smøla kommune Sak: 2010/ 4006 Dato: 7. oktober 2010 Tilsynsgruppe: Jørn Thomassen, Nicolai Støren, Jorunn Øen Nesje, Liv Marie Opstad Postadresse: Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: Telefax: E-post: Web:

2 side 2 av 10 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Smøla kommune Innhold 1. Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tema for tilsynet Formålet med tilsynet Begrunnelse for valg av tema Om gjennomføringen av tilsynet Rettslig grunnlag for tilsynsmyndigheten og for dette tilsynet Overordnet om metoden brukt i tilsynet Tilsynets dimensjonering: objekter, tilsynsform Oppsummering av tilsynets gang: Dokumentasjonsgrunnlag for konklusjonene i tilsynet Etterlevelse av kravene i oppll. 2-8 om særskilt språkopplæring Rettslige krav...5 Særskilt norskopplæring...5 Morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring...6 Rett til spesialundervisning Dokumentasjon Vurdering og konklusjon Etterlevelse av lovkrava i oppll , 2. ledd om forsvarlig system relatert til Rettslige krav Dokumentasjon Vurdering og konklusjon Pålegg om endring Oppll. 2-8, jf fvl Oppfølgning av tilsynsresultatene krav om erklæring om at lovbruddene er rettet Klageadgang...10

3 side 3 av Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - Tema for tilsynet Fylkesmannen har hatt tilsyn med Smøla kommune med bakgrunn i 2-8 i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, lov nr (oppll.). Bestemmelsen omhandler særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Tilsynet gjelder også oppll andre ledd om kommunens plikt til å ha et forsvarlig system for å sikre elevenes rettigheter iht Formålet med tilsynet Fylkesmannen vil sikre at kommunen og skolene følger reglene når det gjelder rett til særskilt språkopplæring for elever i grunnskolen med et annet morsmål enn norsk og samisk. I denne forbindelse vil fylkesmanne også se om at kommunen har et forsvarlig system for å sikre at elevenes rettigheter etter 2-8 blir oppfylt, jf oppll andre ledd. - Begrunnelse for valg av tema Oppfyllelse av kravene i oppll. 2-8 er et sentralt virkemiddel for integreringspolitikken. Det er viktig for minoritetsspråklige elevers opplæring, liv og virke i det norske samfunn at de snarest mulig får tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den ordinære undervisningen. Effektiv undervisning forutsetter god kjennskap til behovet før opplæringen starter, og avvikling av tilbudet når behovet/ retten ikke lenger foreligger. Det er således viktig at det etableres gode rutiner for kartlegging både før oppstart og underveis i opplæringen. Manglende enkeltvedtak og prosedyrer i forbindelse med dette fører til at elevene/ foreldrene ikke kan vurdere om egne rettigheter blir oppfylt. Dette setter barnas rettssikkerhet i fare. Med hensyn til den enkelte elevs muligheter, vil konsekvensene av svikt i lovoppfyllelse på dette område være store. Svikt vil også innebære betydelige samfunnsmessige ulemper i form av dårlig utnyttelse av tilgjengelige menneskelige ressurser, og uhensiktsmessig utnyttelse av tilgjengelige læreressurser. 2. Om gjennomføringen av tilsynet - Rettslig grunnlag for tilsynsmyndigheten og for dette tilsynet Tilsynet er en del av fylkesmannen sin samlede tilsynsvirksomhet, og er hjemlet i opplæringslova 14-1 og kommunelova kap. 10A, jf delegasjonsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet av og delegasjonsbrev fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene av Opplæringslovas 2-8 om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter lyder (sitat): Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

4 side 4 av 10 Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. - Overordnet om metoden brukt i tilsynet Tilsynet fokuserer på skoleeiers og skolens etterlevelse av lovkrav innen oppgitte emner. Rapporten omtaler lovbrudd som ble avdekket i tilsynet. Den gir dermed ingen uttømmende tilstandsvurdering av kommunen som skolemyndighet. Tilsynet har ikke vurdert kvaliteten på opplæringen ute på skolene. Vi presiserer at fremstillingen av observasjoner i hovedsak avgrenser seg til områder der det er avdekket lovbrudd. Tilsynet er i hovedsak gjennomført på bakgrunn av tilsendt skriftlig dokumentasjon fra kommunen. - Tilsynets dimensjonering: objekter, tilsynsform I denne omgangen har vi valgt ut 12 kommuner fra fylket, 3 fra hver region. Utvalget er gjort på grunnlag av antall minoritetsspråklige elever rapportert i GSI høsten I tillegg har vi søkt å få en variasjon i kommunestørrelse og geografisk spredning. En har også tatt hensyn til hvor ofte kommunene har hatt tilsyn etter opplæringsloven. Skriftlig tilsyn er vurdert som formålstjenlig på dette temaet for å få undersøkt tilstanden i flere kommuner på kortere tid. - Oppsummering av tilsynets gang: Varsel om tilsyn til kommunen, 15. april 2010 Kommunenes svarfrist, 28. mai 2010 Utsending av foreløpig rapport med eventuelt varsel om enkeltvedtak, 2. juli 2010 Frist for tilbakemelding fra kommunene, 16. august 2010 Utsending av rapport m/ eventuelt enkeltvedtak, 5. oktober 2010 (endret dato) Klagefrist tre uker etter mottak av evt. enkeltvedtak Offentliggjøring av rapporter etter klagefristens utløp - Dokumentasjonsgrunnlag for konklusjonene i tilsynet Følgende dokumentasjon fra Smøla kommune danner grunnlaget for konklusjonene i tilsynet: Skriv fra kommunenivå som gjør rede for kommunens praksis på området som omfattes av oppll Kommunens prosedyrehåndbok, datert Oversikt over aktuelle læreverk og læreplaner i Smøla kommune Skriftlige rutiner for arbeid med minoritetsspråklige elever fra Smøla ungdomsskole. Utfylte skjema om elever med enkeltvedtak etter 2-8: o Enheten Smøla barneskoler o Smøla ungdomsskole Eksempel på enkeltvedtak etter 2-8 fra: o Enheten Smøla barneskoler o Smøla ungdomsskole Eksempel på kartlegging, vurderingsrapport og arbeidsplan i særskilt norsk for en elev Telefonsamtale med enhetsleder Data Smøla kommune har rapportert inn i GSI Smøla kommunes merknader til foreløpig tilsynsrapport, datert

5 side 5 av Etterlevelse av kravene i oppll. 2-8 om særskilt språkopplæring - Rettslige krav Elever fra språklige minoriteter har etter oppll. 2-8 første ledd rett til særskilt norskopplæring. Innholdet i bestemmelsen utdypes i Ot.prp. nr. 55 ( ): Etter opplæringslova 2-8 har kommunane plikt til å gi elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk nødvendig morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring og særskild norskopplæring inntil dei har tilstrekkelege kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege opplæringa. Elevar som fyller desse vilkåra, har rett til alle tre typar opplæring så sant det er eigna undervisningspersonale i kommunen. Kommunen må derfor tilby alle tre typar opplæring nemnde i føresegna. Når det ikkje finst eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna opplæring, tilpassa dei føresetnadene elevane har. Målsetjinga med føresegna er å lære eleven å nytte norsk som reiskapsspråk så raskt som mogleg. Når eleven har tilstrekkelege kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege opplæringa, tek også rettane etter føresegna slutt. Morsmålsopplæringa kjem i tillegg til den vanlege undervisninga og kan leggjast til ein annan skole enn den skolen eleven til vanleg går på. Tospråkleg fagopplæring og særskild norskopplæring skal tilbydast ved skolen der eleven til vanleg går. Når kommunen tek stilling til kva rettar ein elev har etter opplæringslova 2-8, er det eit enkeltvedtak etter forvaltningslova 2. For å avgjere om ein elev har rett til særskild språkopplæring etter 2-8, må det avklarast om eleven har tilstrekkelege kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege opplæringa. Det er ikkje fastsett kriterium i opplæringslova 2-8 for kva som er «tilstrekkelege kunnskapar i norsk». Det må derfor gjerast ei skjønnsmessig vurdering av om eleven har slike kunnskapar. Føresegna krev ikkje sakkunnig vurdering, men skolen må gjennomføre ei kartlegging av den språklege dugleiken eleven har i norsk, og ei vurdering av kva slags språkopplæring som vil vere det beste for denne eleven for å kunne oppnå den beste norskdugleiken. Særskilt norskopplæring Elever fra språklige minoriteter har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige grunnskoleopplæringen. Skoleeier/ skolen velger om den særskilte norskopplæringen skal gis etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk. Det følger av premissene for den særskilte norskopplæringen at læreplanen i grunnleggende norsk er en overgangsplan som bare skal nyttes til elevene er i stand til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Lovens formål er at særskilt norskopplæring skal være en overgangsordning frem til elevene har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen. For at elevene skal få oppfylt sin rett til særskilt norskopplæring skal kommunen kartlegge elevenes norskferdigheter før det fattes vedtak, jf oppll. 2-8 fjerde ledd første punktum. Slik vil elevene sikres opplæring som samsvarer med deres ferdigheter og behov.

6 side 6 av 10 Det er utviklet kartleggingsmateriell tilknyttet læreplanen i grunnleggende norsk for at lærerne skal kunne kartlegge og følge elevenes norskspråklige utvikling. Materiellet er et hjelpemiddel for at eleven skal få tilpasset opplæring etter det språklige nivået hun/han befinner seg på. Materiellet skal ellers gi støtte for beslutningen om overgang til ordinær opplæring, samt gi foresatte innsikt i barnas utvikling av norskspråklige ferdigheter. Det følger av lovens formål at rettigheten opphører når eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. Etter oppll. 2-8 fjerde ledd andre punktum skal elevenes norskferdigheter også kartlegges underveis i opplæringen. Lovgiver ønsker på denne måten å sikre at minoritetsspråklige elever føres tilbake til norskopplæring med sin vanlige gruppe så snart elevene har tilstrekkelig dugleik i norsk. Begrepet er ikke definert i lovteksten. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter sier følgende under punktet Vurdering (sitat): Det er utarbeidet kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter. Morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring Etter oppll. 2-8 har eleven om nødvendig også rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklige fagopplæring. Tospråklig fagopplæring er faglig støtte på morsmålet i de ulike fagene. Slik opplæring skal tilbys ved den skolen eleven til vanlig går på, mens morsmålsopplæring kan legges til en annen skole og komme i tillegg til den ordinære fag- og timefordelingen. Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter skal sammen med læreplanen i grunnleggende norsk fremme tilpasset opplæring i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven. Skoleeier/skolen velger om morsmålsopplæring etter læreplanen i morsmål for språklige minoriteter skal være en del av den særskilte norskopplæringen. Også læreplanen i morsmål er en overgangsplan som bare skal brukes til elevene kan følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Hovedformålet med opplæringen er å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket - og derved deres læringsmuligheter gjennom utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet. Rett til spesialundervisning Elever med rett til særskilt norskopplæring etter oppll. 2-8 kan også ha rett til spesialundervisning etter oppll Dette avgjøres ut fra en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. Forvaltningsloven Når kommunen tar stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 2-8 er vedtaket et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2. Det betyr at grunnskoleelevens foresatte eller eleven selv (alt etter elevens alder) kan klage på vedtaket til Fylkesmannen. Forvaltningsloven, lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av (fvl.), regulerer hvordan kommunen skal gå fram i sin saksbehandling. Dette medfører bl.a. følgende: Enkeltvedtak skal fattes både ved innvilgelse, avslag og opphør, jf fvl. 2, 1. ledd, bokstav b. Kommunen må sørge for at det blir fattet skriftlige enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for de elever som har rett til slik opplæring, jf fvl. 23.

7 side 7 av 10 I underretningen om enkeltvedtaket skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter 18, jfr 19 til å se sakens dokumenter, jf fvl. 27, 3. ledd. Foresatte skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes, og samtykke til at vedtak settes i verk, jf fvl. 16 og oppll Samtykke til iverksettelse av vedtak betyr ikke fraskrivelse av klagerett. Enkeltvedtakene må fattes etter gjeldende regler i forvaltningsloven og opplæringslova med forskrifter. Det følger av god forvaltningsskikk at vedtakets innhold klargjøres for mottaker, slik at klageretten blir reell. Innhold, omfang og organisering skal derfor klargjøres. Vedtakene skal begrunnes individuelt, og det skal begrunnes hvorfor særskilt språkopplæring gis, eventuelt ikke gis, jf fvl. 24. Det kreves ikke sakkyndig vurdering. Skolen må imidlertid kartlegge elevens språklige ferdigheter i norsk, og gi en vurdering av hva slags språkopplæring som vil være mest egnet for eleven. Manglende kartlegging vil innebære en feil ved saksbehandlingen, jf fvl. 17 og 24 om hhv. saksutredning og begrunnelse av vedtak. I dette tilsynet har en valgt ikke å undersøke alle kravene knyttet til oppll Fylkesmannen i Møre og Romsdal søker først og fremst å avklare følgende forhold: Kartlegges elevenes norskferdigheter før det gjøres vedtak om særskilt språkopplæring? Blir det gjort kartlegging underveis i opplæringen for å finne ut når elevene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den ordinære opplæringen? Fattes det enkeltvedtak for alle som får særskilt språkopplæring? Inneholder enkeltvedtakene om særskilt norskopplæring også vedtak om morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller annen tilpasset opplæring? Er enkeltvedtakene (innvilgelse eller avslag) tilstrekkelig begrunnet? Tilfredsstiller enkeltvedtakene formkravene i forvaltningsloven? - Dokumentasjon På kommunens hjemmesider går det fram at rådmannen har det overordnede ansvaret i forhold til oppll. 2-8 (lenke: Skolefaglig ansvarlig i kommunen er tildelegert myndighet til å lage rutiner etter bestemmelsen. Det er videre rektor som fatter enkeltvedtak i tilknytning til særskilt språkopplæring. I dokumentasjonen fra Smøla kommune kommer det fram at kommunen har utarbeidet overordnede rutine for hvordan kommunen ivaretar elevenes rettigheter etter oppll I rutinene blir det vist til de hjelpemidler og skjema som skal brukes ved kartlegging av norskferdigheter, ved oppfølging og ved rapportering. Det kommer også fram at Smøla ungdomsskole har egne rutiner for dette. I kommunens merknader til den foreløpige tilsynsrapporten går det fram at også enheten Smøla barneskoler har fått slike rutiner. - Vurdering og konklusjon Kartlegging av språkferdigheter Kommunen som skoleeier har innført rutiner som pålegger skolene å gjennomføre kartlegging før særskilt språkopplæring blir sett i verk. Elevenes ferdigheter skal også kartlegges underveis for å vurdere om opplæringen skal videreføres, endres eller opphøre. Det står også hvem som har ansvaret for kartleggingen og hvilket kartleggingsmateriell som skal brukes. Den ene skolen har utarbeidet rutiner som skal brukes ift. elevene der. Eksempel på resultat fra slik kartlegging ved skolen viser at rutinen følges i praksis.

8 side 8 av 10 Som tidligere finner vi at den andre skolen i praksis må foreta en viss kartlegging av aktuelle elever. I tillegg er det nå utarbeidet rutiner for elevene også ved denne skolen, jf over. Konklusjon: Kommunens og skolenes praksis angående kartlegging av minoritetsspråklige elevers norskferdigheter anses å være i samsvar oppll. 2-8 fjerde ledd. Krav om enkeltvedtak Sammenholdt med innrapportering i GSI viser innsendt skjema at det er enkeltvedtak for 10 av 12 elever som mottar opplæring i særskilt norsk ved den ene skolen. I merknader til den foreløpige tilsynsrapporten viser Smøla kommune til at dette avviket skyldes at de to aktuelle elevene sluttet i perioden mellom GSI-rapportering og da enkeltvedtak ville blitt gjort. Det er én elev i den andre skolen som har særskilt norsk, og denne eleven har vedtak om dette. Konklusjon: Skolene oppfyller lovkravet i oppll. 2-8 og fvl. 2 om at det skal gjøres enkeltvedtak når en tar stilling til elevenes rett til særskilt språkopplæring. Enkeltvedtakenes form og innhold I oversendelsesbrevet ble det opplyst at det fins maler for utformingen av enkeltvedtakene. Disse ligger ute på kommunens nettsider. Dette ble også presisert i kommunens merknader til den foreløpige tilsynsrapporten. Innholdet i malen viser at kommunen og skolene generelt forholder seg til de krav som stilles opp i forvaltningsloven. I samtale med enhetsleder ved skolen fikk fylkesmannen opplyst at det er praksis for å gi en muntlig klargjøring av vedtakets innhold til elever og foreldre dersom det er behov. Dette går også fram av kommunens merknader. I forhold til etterprøvbarhet anser fylkesmannen det kan være formålstjenlig og ønskelig å gjengi kartleggingsresultatet i vedtaket. Alternativt kan kartleggingsmateriale legges ved vedtaket. I merknader til den foreløpige tilsynsrapporten går det fram hvorfor Smøla kommune har kommet fram til sin praksis med muntlig klargjøring av vedtaket. Fylkesmannen tar dette til etterretning, og forutsetter at aktuelle parter vil få slik gjennomgang i alle saker der kartleggingsresultatet ikke går fram av vedtaket. Fra den ene skolen er det sendt inn eksempel på vedtak som gir rett til særskilt norskopplæring, og til morsmålsopplæring. Selv om det er krysset av for hvilken særskilt språkopplæring eleven skal få, går det ikke fram av vedtakene at kartlegging har funnet sted. Vedtakene er ikke begrunnet utover henvisning til lovteksten i oppll Videre går verken omfang eller organisering av opplæringen fram i vedtaket. I eksempelet fra den andre skolen er det vist til lovhjemmel for opplæringen og til klageretten. Det går også fram at skolen foretar behovskartlegging. Verken omfang, form eller organisering av den særskilte språkopplæringen går fram av vedtaket. Det går imidlertid fram av vedtaket at det er utarbeidet individuell plan. Fylkesmannen legger til grunn at den ene skolen har tatt utgangspunkt i en annen mal enn den som ligger på kommunens nettsider. De innsendte enkeltvedtakene mangler begrunnelse for at det gis tilbud om morsmålsopplæring, og at tospråklig fagopplæring eller annen tilpasset opplæring ikke er aktuelt. Vedtakene fra denne skolen tilfredsstiller heller ikke fullt ut forvaltningslovens krav om at innhold, omfang og organisering skal klargjøres. Malen og eksempel på vedtak fra en av skolene fyller i stor grad kravene i fvl. 2, jf oppll Fylkesmannen har merket seg at den andre skolen ikke brukte eksisterende mal ved utforming av

9 side 9 av 10 sine vedtak. Vi legger til grunn at dette skyldes omorganiseringen, og forutsetter at framtidige vedtak vil skje i tråd med foreliggende rutiner og mal. Som det går fram i pkt. 3 ovenfor, stilles det en rekke krav til innholdet i enkeltvedtak. Fylkesmannen viser til at kravene bl.a. er stilt opp slik at det skal være mulig for eleven/de foresatte å se hvilken undervisning som skal gis. Ut fra foreliggende mal og de eksempler som er sendt inn, legger fylkesmannen til grunn at Smøla kommune har lagt for lite vekt på hensynet til å beskrive omfanget av undervisningen, og hvordan en har tenkt å organisere undervisningen. På dette punktet finner fylkesmannen derfor at Smøla kommune og skolenes praksis bryter opplæringsloven 2-8. Konklusjon: Fylkesmannen har kommet til at skolene og kommunen i større grad må beskrive omfang av og organisering av den særskilte språkopplæringen i sine enkeltvedtak. Eksisterende praksis anses derfor å være i strid med opplæringsloven Etterlevelse av lovkrava i oppll , 2. ledd om forsvarlig system relatert til Rettslige krav Forsvarlige systemer Etter oppll , 2. ledd skal kommunen ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp praksis i forhold til lovkravene i opplæringsloven. Etter lovforarbeidene står kommunen fritt til å uforme systemet ut fra sine behov, så lenge systemet kan oppfattes som forsvarlig. Om systemet for vurdering og resultatoppfølging er forsvarlig, kommer an på en konkret og helhetlig vurdering. Systemet skal være egnet til å forebygge brudd på lovkrav og sikre tiltak for oppfølging dersom kommunen finner at kravene i oppll. 2-8 ikke blir ivaretatt. Kommunen kan ikke delegere ansvaret etter oppll , 2. ledd til skolenivået. Imidlertid kan og bør oppgaver bli delegert så langt dette er formålstjenlig og forsvarlig. - Dokumentasjon Den innsendte dokumentasjon viser at kommunen har utarbeidet retningslinjer for arbeidet med særskilt språkopplæring for språklige minoriteter. Det går videre fram av kommunens hjemmesider at skolefaglig ansvarlig har myndighet til å utarbeide et forsvarlig system etter oppll , jf lenken gjengitt i pkt. 3. Følgende momenter nevnes fra kommunens skriv av ; Skolen kartlegger elevene før særskilt språkopplæring tar til. Det foretas også kartlegging underveis i undervisningsløpet. Evalueringsrapport leveres årlig til enhetsleder, som tar rapporten inn i skolens ressursgruppe. Det er i samme punkt nevnt at det gis halvårlige delrapporter. På kommunens hjemmesider går det fram at det skal lages årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø (lenke: Rapporten skal drøftes av kommunestyret som skoleeier. Videre går det fram at Smøla kommunes kvalitetssikringssystem videreutvikles kontinuerlig.

10 side 10 av 10 - Vurdering og konklusjon Fylkesmannen i Møre og Romsdal legger til grunn at kommunen har utarbeidet et system for arbeidet, og at dette er gjort kjent for aktuelle medarbeidere. Ut fra de rettslige krav som er operasjonalisert i dette tilsynet, har fylkesmannen ikke avdekket lovbrudd ift. oppll Pålegg om endring På bakgrunn av det som framgår av kapitlene 3 til 4 finner fylkesmannen at Smøla kommunes rutiner for vurdering av elevenes rettigheter etter oppll. 2-8 gir fylkesmannen følgende pålegg: - Oppll. 2-8, jf fvl. 2 a) Smøla kommune pålegges å sørge for at omfang av og organisering av særskilt språkopplæring går fram av enkeltvedtakene som gjøres etter oppll Oppfølgning av tilsynsresultatene Tiltak for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart. Smøla kommune skal inngi en skriftlig erklæring på at lovbruddene er rettet i henhold til påleggene. Frist for innsendelse av slik erklæring er Klageadgang Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf fvl. 28 og 29. Om utformingen av klage vises det til fvl. 32. Med hilsen Alv Walgermo Utdanningsdirektør Nicolai Støren Rådgiver, jurist

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2009 TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 28.09.09-10.12.09 ARKIVKODE: 2009/6555 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2540 Tolga

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Søgne kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED STAVANGER KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2010 Vår ref: 2010/2714 KOMMUNENS ADRESSE: Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger KOMMUNENR: 1103 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD Ephorte 2013/2477-13 og 2014/1975 1 INNHALD Lov om særskild språkopplæring side 3 Vilkår for morsmålsopplæring side 4 Ny elev side 5 Årshjul side 6 Innskrivingsskjema

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2010 STANGE KOMMUNE TIDSROM: 28.06 06.10.10 Saksnr: 2010/4775 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2336 Stange Guri

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc.

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. FRISTER: Informasjon: Hvem har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Detaljer

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Fagenhet oppvekst Tønsberg kommune 04.02.2017 Innhold BAKGRUNN... 1 LOVGRUNNLAG... 1 HIERARKIET OG BEGREPER I DEN SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGEN... 2 INNFØRINGSTILBUDENE

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Tilsynstema: - Hovedfokus på skolens kjerneaktiviteter, organisering av opplæringen og underveisvurdering - Kontrollert for alle elever, herunder elever

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 SaksbehandlerInnvalgstelefonVår dato Helen L. Bargel73

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland Tilsynsrapport Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Jørpeland ungdomsskole 1 1. T ema for tilsynet Tema for tilsynet

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune

Fylkesmannen i Vestfold. Tilsynsrapport. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Stokke kommune Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Stokke kommune Desember 2013- mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Tema for tilsynet 3 Om gjennomføringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere Breidablik læringssenter Avdelingen for tospråklige lærere 18.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 Fakta om avdelingen To hovedområder Morsmålsopplæring 2-8 Tospråklig fagopplæring 2-8 Totalt 317

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film!

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med FOS og Kommunik 4 piloter: 6 kommuner: Bodø, Stavanger, Kongsberg, Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Oppfølgingstilsyn med Alta kommune Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus 78 95 03 00 78 95 03

Detaljer