Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?"

Transkript

1 Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1

2 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående utfordringer. Difi utfører større analyser og evalueringer om organisering av forvaltningen og hvordan den fungerer. Dette gir et godt grunnlag for framtidig utviklingsarbeid i norsk forvaltning. Difi er pådriver for utvikling av ledere og medarbeidere i staten. Ansvaret for kompetanseutvikling ligger i den enkelte virksomheten, men Difi støtter virksomhetenes arbeid med utvikling av de menneskelige ressursene gjennom kunnskap og råd, virkemidler, generelle verktøy og metoder, og vi tilbyr kurs og andre opplæringstiltak for ledere og ansatte i staten. Difi utfører også oppdrag, primært for departementene, og i den grad det har en overføringsverdi til forvaltningen. Det er altså nokså sjelden vi går inn i enkeltvirksomheter og gir bistand i forbindelse med administrative eller organisatoriske utviklingstiltak. Vi gjør unntak hvis slike tilfeller kan inngå som supplement til et større arbeid som vi har satt i gang eller har planer om å starte. 2 Difi Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Våre tilbud innen ledelse Med utgangspunkt i Plattform for ledelse i staten setter Difi ledelse og lederutvikling på dagsorden. Lenker er satt inn i teksten under hvert punkt, og aktuelle datoer for arrangementene finnes på nettsidene: 1. Sats et e-læringsprogram med tilbehør 2. Årskonferanse for nye ledere 3. Helt sjef et digitalt dialogverktøy for ledergrupper 4. Tid for ledelse en serie frokostmøter i Oslo 5. Mentorprogrammet 6. Snakk om utvikling e-læring om ledelsesverktøyet medarbeidersamtaler 7. Å starte i staten og Får Walter lov e-læring for nye ledere og medarbeidere i staten 8. AVANT verktøy for medarbeiderunder søkelser 9. Uten tvivel er man inte klok oppgaver og dilemmaer i lederhverdagen 10. CAF et analyseverktøy 11. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk 12. Håndbok i kulturell intelligens 13. Grupper for ledere på sosiale medier 14. Kommende tilbud 3

4 1.Sats. E-læring med tilbehør Nettkurset Sats er utviklet spesielt for de som har blitt ledere i staten for første gang. Lederen logger seg på via Difis nettsider og får tilsendt en egen profil på nettkurset. Lederen kan da jobbe seg gjennom de ulike kursmodulene når det passer i tid og sted. I kurset får de presentert typiske situasjoner, utfordringer og problemstillinger for nye ledere, de får løse oppgaver og reflektere over ulike valg en leder må ta. Nettkurset gir også gode tips og råd og verktøy/sjekklister ledere kan bruke i hverdagen. Kurset består av syv moduler på inntil 45 minutter. Sats kan gjennomføres som et selvstudium, men det egner seg også godt for grupper. Selv om Sats-programmet ble utviklet spesielt med tanke på nye ledere, kan også store deler av Sats egne seg godt for erfarne ledere. Støtte til Sats-ledere Virksomhetens støtte til nye ledere Virksomheten kan med fordel bidra med støtte og «dra-hjelp» til nye ledere. Den viktigste støtten virksomhetene selv kan gi, kan for eksempel være å arrangere korte ledersamlinger (en time er nok) som tematisk knyttes til de syv modulene i programmet. Da kan virksomheten også benytte muligheten til å sette temaet på agendaen hos seg ut fra virksomhetens egen situasjon (strategi, resultater fra medarbeiderundersøkelse, osv). ledergrupper kan ta i bruk utvalgte deler av Sats til felles refleksjon. Velg bare ut noen sider i programmet, annen forbere delse behøves ikke. (Sjekk at lyd virker i møterommet!). 4 Difi Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Se mer på Lederutvikling i porsjonsstørrelser på våre nettsider Difi-støtte til nye ledere: før under etter Difis tilbud til nye ledere består av flere aktiviteter bygget rundt e-læringskurset Sats. Det er ikke slik at nye ledere må delta på alle aktivitetene, og de kan gjennomføre kurset i det tempoet som passer dem. Difi arrangerer møteplasser for nye ledere, både i forkant av e-læringskurset, underveis, og etter at de har gjennomført Sats. Oppstartsamlingen er for de som skal starte med e-læringskurset. Her får de anledning til å reflektere rundt statlig lederskap og hva de vil med eget lederskap. De får også en praktisk og innholdsmessig introduksjon til e-læringskurset. Underveis i kurset kan de gå på Sats-kafeer. I fem lunsjmøter tar vi opp og utdyper innholdet i de mest sentrale modulene i Sats. For å kunne delta, forutsetter vi at de har tatt den modulen som er tema for kaféen. Det er mulig å delta på Sats-kaféene uten å ha deltatt på oppstartsamling. Til kaféene vil vi noen ganger invitere eksterne bidragsytere, mens vi andre ganger vil legge vekt på erfaringsutveksling og øvelser. Lederne kan besøke hvilken som helst kafé uavhengig av tidligere deltakelse. Det er bare å melde seg på! Mens de tar Sats, er de også velkommen til å delta på Årskonferansen for nye ledere. Se lenger bak. Når en leder har gjennomført e-læringskurset Sats, kan de melde seg på treningssamling. Her trener vi på ulike ledersituasjoner med vekt på de relasjonelle sidene ved lederrollen. Difi-bistand til virksomheter som vil støtte nye ledere I virksomheter som tenker på å ta Sats i bruk, kan Difi bistå med rådgivning og bistand til virksomheter som vil implemen-tere Sats. 5

6 2. Årskonferanse for nye ledere i staten Difi har et samlet tilbud til nye ledere i staten som består av flere aktiviteter bygget rundt e-læringskurset Sats. Årskonferansen er åpen for alle som har blitt ledere i staten i løpet av de siste 3 årene. Følg med på Difis nettsider Ledelse - Difi for nærmere annonsering av tema og program for konferansen. 3. Helt sjef! Et digitalt dialogverktøy for ledergrupper Helt sjef! er et digitalt verktøy for ledergrupper som bidrar til å tette gapet mellom ønsket og reell atferd. Verktøyet kan brukes i ledergrupper på minst 4 personer hvor oppgavene gir dialog og bevisstgjøring rundt verdier og atferd, og fører frem til en konkret handlingsplan basert på verdigrunnlaget i Plattform for ledelse i staten. Brukerveiledning er utarbeidet. - Verktøyet egner seg godt på et ledermøte. Det tar to timer å gjennomføre programmet. Lederne trenger en pc og en stor skjerm. En programleder, som vises i videoformat, forklarer hva de skal gjøre. - Helt sjef er laget som et kortspill, der hvert kort har en påstand om lederatferd. I alt 30 påstander. Først tar lederne stilling til den enkelte påstand, om atferden er ønskelig eller ikke, og legger kortet på den plassen de mener det hører hjemme - Verktøyet sorterer deretter kortene etter ønsket og uønsket atferd, og gruppen fortsetter diskusjonen både om ønsket atferd skjer i virksomheten/avdelingen, og om uønsket atferd også faktisk skjer. Diskusjonen ender opp med et utkast til handlingsplan der lederne gjennom 6 Difi Direktoratet for forvaltning og IKT

7 diskusjonen har prioritert tre områder for videre utvikling. Difi-bistand til den enkelte virksomhet Difi kan for tiden i tilknytning til Helt sjef! bistå med: Presentasjon av verktøyet Helt sjef! for ledergruppa, HR, eller i allmøte Prosesshjelp til gjennomføring av toppledermodulen i ledergruppen (varighet ca en time) 4.Tid for ledelse. Frokostmøter i Oslo Tid for ledelse er månedlige møter for ledere og pådrivere for godt lederskap i staten i roller som HR-medarbeidere eller etatsstyrere. I hvert møte presenterer vi et eksempel på god praksis på ledelse innen statlige rammer. Vi legger også til rette for erfaringsutveksling. 5. Mentorprogram Difi har ansvar for mentorprogrammet for statsforvaltningen. Målsettingen for programmet er å bidra til utvikling av egen lederrolle innenfor en statlig kontekst, og til å gi økt trygghet i lederrollen for den enkelte mellomleder. Mellomledere med mer enn tre års ledererfaring og personalansvar for minst fem personer, kan søke om opptak til mentorprogrammet. De som blir tatt opp i programmet får tildelt en mentor. Mentorene på programmet er erfarne statlige ledere, ofte toppledere. Både adepter og mentorer er utviklingsorienterte, og ønsker å jobbe med eget lederskap gjennom mentorprogrammet. Difi står for utlysning, opptak og gjennomføring. Det bærende elementet i programmet er at relasjonen mellom mentor og adept er god, og at mentorene har den kunnskapen og erfaringen som adeptene etterspør. 7

8 Derfor legger vi stor vekt på å få til en god match. Det skal være månedlige møter med mentor gjennom de ni månedene programmet varer. I tillegg arrangerer Difi fire samlinger, hvorav to kun er for adeptene. Her fokuserer vi spesielt på den statlige lederrollen, og utvikling av eget lederskap innenfor en statlig ramme. Det er opptak til programmet én gang i året. Vi kunngjør opptaket på våre nettsider. 6. Snakk om utvikling. E-læring om medarbeidersamtaler Medarbeidersamtaler sikrer god og effektiv oppgaveløsning og skal gjennomføres årlig i henhold til Hovedavtalen i staten 22,2 og Hovedtariffavtalen 3, 5. Hensikten med e-læringsprogrammet er å få bedre kvalitet på medarbeidersamtalene for å oppnå bedre kompetanse-styring, bedre personalledelse og styrket medarbeiderutvikling i staten. Programmet består av fire moduler der man velger modul ut fra hvilken rolle de har; som toppleder, leder, medarbeider eller fra HR. Difi har laget en kort presentasjon av programmet som varer under to minutter. Bruk den for å sette temaet på agendaen. Difi-bistand til den enkelte virksomhet I tilknytning til Snakk om utvikling bistår Difi for tiden med: Presentasjon av verktøyet Snakk om utvikling for ledergruppa, HR, eller allmøte Prosesshjelp til gjennomføring av toppledermodulen i ledergruppen (varighet ca en time) 8 Difi Direktoratet for forvaltning og IKT

9 7. E-læring for nye ledere og medarbeidere Å starte i staten. Å starte i staten gir innsikt i hva det vil si å arbeide i staten, og gir en felles forståelse av statlige rammeverk, styring og organisering samt hovedoppgavene ved statsforvaltninga. Det tar bare en time å gjennomføre de fire modulene i programmet (15 minutter på hver), og de er i hovedsak en kombinasjon av video og tradisjonelle e-læringsøvelser. Får Walter lov? «Får Walter lov?» er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet. 8. AVANT. Et verktøy for medarbeiderundersøkelser AVANT er et verktøy som gir statlige virksomheter økt kunnskap om medarbeidertilfredshet, motivasjon, ledelse og samarbeid på tvers. Det er et handlingsorientert og praktisk verktøy som skal føre til aktivt forbedringsarbeid i virksomheten. AVANT tilbys gratis til statlige virksomheter, og Difi gir ikke tilbud i anskaffelsessaker på medarbeiderundersøkelser. På difi.no kan du se et eksempel på en rapport fra AVANT. For å få tilgang til AVANT må minst en medarbeider i fra virksomheten gjennomføre det 3-timers forberedende og obligatoriske AVANT-seminaret. Etter å ha gjennomført seminaret er virksomheten 9

10 registrert for en periode på 2 år. Sjekk kurskalenderen for å se når neste forberedende 3-timers AVANT-seminar foregår på 9. Uten tvivel er man inte klok. Oppgaver og dilemmaer i lederhverdagen Til Plattform for ledelse i staten er det utarbeidet et verktøyhefte med oppgaver og dilemmaer til hjelp i implementeringsarbeidet av plattformen. Materialet er basert på samtaler med statlige ledere om egne utfordringer. 10. CAF. Et analyseverktøy CAF (Common Assessment Framework) er et analyseverktøy og et opplegg for en egenevaluering, hvor både virksomhetens innsatsfaktorer (virkemidler) og resultater (flere typer) blir vurdert. 11. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk Gode ledere er gode til å formidle. Derfor har Difi laget Budskap og byråkrati, som er en lærebok i praktisk retorikk. 10 Difi Direktoratet for forvaltning og IKT

11 12. Håndbok i kulturell intelligens Ledelse i kunnskapsorganisasjoner betyr å ta menneskene og deres ulikheter på alvor. Difis Håndbok i kulturell intelligens kan være til hjelp for dette (kun e-bok). 13. Grupper for ledere på sosiale medier Difi har opprettet grupper for nye ledere i staten både på LinkedIn (Sats Ny som leder i staten) og Facebook (Sats Ny som leder i staten). Her kan du kan du ta opp temaer fra din lederhverdag som du ønsker innspill på. 14.Kommende tilbud Difi lanserer nettkurs i informasjonssikkerhet for ledere og prosjektveiviseren. Følg med på difi.no. Videre jobber Difi med blant annet nye digitale opplæringsprogrammer rettet mot statlig forvaltning, og etablering av en felles læringsplattform for distribusjon og deling av opplæringsprogrammer 11

12 Trykk: Flisa Trykkeri AS Ta gjerne kontakt! E-post: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo. Telefon: Difi Direktoratet for forvaltning og IKT

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer