Mongstad Vekst. industri, energi og miljø! satsar på. Mongstad vekst AS, Mongstad Sør, 5954 Mongstad. Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mongstad Vekst. industri, energi og miljø! satsar på. Mongstad vekst AS, Mongstad Sør, 5954 Mongstad. Telefon: 56 36 30 00 marvid.dale@mongstadbase."

Transkript

1 Mongstad Vekst satsar på industri, energi og miljø! Mongstad vekst AS, Mongstad Sør, 5954 Mongstad. Telefon:

2 Mongstad Vekst AS Mongstad Vekst AS Kvifor satse på Mongstad Mongstad Vekst AS er eit selskap eigd av Statoil ASA, Mongstad Eiendomsselskap AS (Norsk Hydro Produksjon AS og Frank Mohn AS), Austrheim Næringsselskap AS, Lindås Tomteselskap AS og Nordhordland Handverk- og Industrilag. Formålet med selskapet er å leggje til rette for ny næringsverksemd, med utgangspunkt i det areal som ligg mellom Mongstad Base AS og Statoil Mongstad. Dette arealet utgjer totalt ca 520 mål. Selskapet vart etablert i 2002 og har verka mykje til utviklinga i området, som er regulert til næringsverksemd. Infrastrukturen er på plass og det er ingen konflikter mot nærmiljø. CO reinsing Difor valde vi Mongstad! Kva Mongstad vekst tilbyr Symbiose Kvifor satse på Mongstad Hordaland er det største eksportfylke i Norge. I vesentleg grad på grunn av Statoil Mongstad. Fensfjordbassenget er den absolutt største hamna i Norge målt i tonnasje. I Europa er Mongstad mellom dei største. Den maritime og logistikkmessige verdien er difor svært stor. Av den grunn er og dei fleste sentrale aktørar innan dette feltet lokalisert på Mongstad. Lokomotiva Statoil Mongstad har i dag ca 650 fast tilsette, i tillegg kjem ca 150 innleigde til ei kvar tid. Gjennom over 30 år har anlegget prega Nordhordland. Mange verksemder yter god bistand i samband med vedlikehaldsoppdrag på Mongstad. Det har såleis utvikla seg eit allsidig og positivt miljø der samarbeid ofte førekjem. Av dei største i området kan nemnast Frank Mohn AS, Mongstadbase AS, Wergeland- Halsvik AS i tillegg til at verksemder som bl.a YIT, Aker Kværner Offshore, D&F Group AS, Odfjell Drilling AS har kontor/ verkstader i området. Nordhordland og Mongstad er den regionen i Norge som vil ha den største industrielle vekst og utvikling i dei næraste åra. CO reinsing Utsleppa av CO2 frå Statoil sitt anlegg skal reduserast monaleg gjennom reinsing. Ved oppstarten i 2010 er målet å reinse ca 10% av utsleppa, og frå 2014 er det lagt opp til drift av eit fullskala-anlegg. Gjennom eit nytt selskap, der Staten er ein viktig aktør, skal reinseteknologien utviklast. Arbeidet skal i stor grad skje på Mongstad. I tillegg til å utvikle reinseteknologi, er det eit mål at denne kunnskapen skal bidra til å løyse global forureining. Eit alternativ er deponering. Dette gjev store utfordringar og perspektiv. Naturgass til Mongstad I 2010 skal Energiverk Mongstad vere operativt. Dette energiverket skal produsere varme for raffineriet og elkraft for drift av raffineriet og anlegget på Kollsnes og Troll-/ Gjøa anlegga i Nordsjøen. Tilknyta dette vil det verta lagt eit 12 rør fra Kollsnes til Mongstad for framføring av naturgass. Dette gjer det og interessant for andre verksemder å etablere seg. Det er allereie vedteke ei avgreining til Sløvåg på nordsida av Fensfjorden. Sjå og Naturgass illustrasjon. På Mongstad driv Statoil eit raffineri, ein råoljeterminal med kaiar, seks store fjellhallar for lagring av råolje, eit teknisk kompetansesenter og ein fabrikk for prosessering av NGL til propan, butan og nafta. Bygging av eit nytt kraftvarmeverk tok til i januar Verket skal drivast med gass frå Troll på Kollsnes, samt overskotsgass frå raffineret. Det skal stå ferdig i 2010 og produsera varme til raffineriet på Mongstad (350 MW) og 280 MW elektrisk kraft. Kraftproduksjonen dekkjer det som ein treng til Troll Kollsnes, (180 MW), Statoil Mongstad (60 MW) og det nye feltet Gjøa (40 MW). I 2010 skal det stå ferdig eit nytt testanlegg for fangst av tonn CO2 frå raffineriet. Føremålet med anlegget er å testa, utvikla og forbetra CO2 fangst-teknologien og redusera kostnadane. I 2012 skal det nye teknologiselskapet, der Staten i utgangspunktet eig 80 prosent og Statoil 20 prosent, ta avgjerd om å byggja

3 Mongstadbasen Mongstadbase AS kan tilby sine kundar totale pakkeløysingar innan logistikk og reparasjons-/ modifikasjonsarbeid, og har inngått samarbeid med leiande underleverandørar i regionen på fleire ulike felt. Sidan starten i 1986 har Mongstadbase hatt ein kontinuerleg vekst og er med meir enn 200 årsverk ein av de største private arbeidsplassane i regionen. Mongstadbase har eit moderne ISPS, godkjent hamneanlegg med kranar, transportutstyr og gode lagerfasilitetar for ute- og innelagring. Basen forsyner eit tjuetals installasjonar for Hydro og Shell UK Limited, og har meir enn 2000 båt-vitjingar i året. Årleg vert det skipa inn/ut meir enn 1,1 millionar tonn over kaiane på Mongstad Sør, og Mongstadbase er med det den største forsyningsbasen i landet. Utbyggingsområdet Det er venta auka aktivitet og arbeidet med bygging av nye kaier og arealutviding er alt byrja. Når arbeidet er ferdigstilt, vil baseområdet vere ca 400 mål og ha ein total kailengde på 750 meter. Saman med høg fokus på Helse, Miljø og Tryggleik vil dette gjera Mongstadbase til ein moderne og effektiv aktør også i framtida. Ei rekkje firma er etablert på baseområdet, totalt utgjer det ca 350 årsverk. Nærleik til Bergen Mongstad ligg ein liten times køyring frå Bergen sentrum. Her finn ein store driftsmiljø for olje og gass. I tillegg er Bergensregionen utpeika som Ekspertsenter for undervatnteknologi. Universitetet har stor forskningskompetanse, og saman med andre forskningsog utdanningsmiljø representerer dette eit aktivum. Eit allsidig næringsliv og gode kommunikasjoner gjer Norges nest største by til ein viktig medspelar. Nordhordlandsbrua Foto: Johan Brun, Norsk vegmuseums fotoarkiv Mongstad eit storskala CO2 fangstanlegg som er planlagt ferdig i Statoil Mongstad har ein velutbygd infrastruktur, og vil kunna tilby nyetablerarar i Mongstad Vekst ei rekkje tenester og ressursar; vatn med temperatur grader, energi i form av damp og fyrgass, ferdige raffineriprodukt, laboratorietenester, taubåttenester, tilgang til kaianlegg, bunkers, oljevern, tryggleiks- og beredskapstenester (inkludert brannstasjon) og tilgang til fritidsaktivitetar. Vidare er det mogeleg å kjøpa tenester innan ei rekkje ulike fagdisiplinar. Bergen, Fløyen Foto: Jan M. Lillebø Bergen Reiselivslag

4 Lokal tilretteleggjing Nordhordlandsregionen har ca innbyggjarar, Knarvik er regionsenteret med dei fleste tilbod. Der er og fleire lokale handelssentra (Lindås, Austrheim, Manger mfl). Det ligg og til rette for sjøliv og fiske. Skulane har eit godt tilbod og begge dei vidaregåande skulane tilbyr eit breitt linevalg. Alt dette gjer regionen til ein populær, trygg og god stad å bu i. Barnehagedekning i området er god. Nordhordland er kjent for sitt rike kulturelle liv. Det er stor aktivitet i idrettslag, musikk- og revylag. I fjella i Masfjorden og Modalen kan ein nyte alle årstidene. I Stordalen er det skitrekk. Naturgass mogelege bruksområder Gullfaks Fedje Troll Elkraft tiltroll Kollsnes Sture 12 Naturgass 60 km 12 Våtgass (Vestprosess) Mongstadraffineriet Vestprosess CO 2 -deponering Varme Fensfjordområdet Kraftvarmeverk Varme Hydrogen Damp Lutelandet Ammoniakk Nafta Plastråstoff Syntetisk olje Metanol Urea Voks Formaldehyd Veksthus Tørking Smelting Biofor Pelletproduksjon Fiskefor Sløvåg Råoljeterminal Våtgass Metallforedling Varmekrevjande industri Akvakultur Ny petrokjemisk industri Overskotsressurs/infrastruktur Symbiose skisse frå Kallundborg, Danmark Alt ligg no til rette for samspel i Mongstadområdet. Tilgang på store mengder varmt vatn, damp, og mange andre faktorar som er overskotsressurs m.a. hos Statoil Mongstad, kan gje ei rekkje fordeler for verksemder som kan nytta desse i produksjonen sin. Det som er overskotsprodukt frå ei verksemd, kan difor verta viktig råvare for ei anna verksemd. Dette vil betra miljøbilete og føra til ein ytterlegare vekst fordi innsatsfaktoren i utgangspunktet vil ha ein rimelegare pris. Tissø Lake Kemira Sulphuric acid Slam Manure Yeast Fodder Statoil oil refinery Novo nordisk Pharmaceutical & enzym Fac. Greenhouses Other Asnesværket Power plant Gyproc Plaster Board Fac. Water Steam Cooling Gas Waste Gypsum Liquid Waste Other water water sulphur heat District Heating Other Fish breeding Fly ash cement

5 Bergen og Omland havnevesen Difor valde vi Mongstad Fakta: Bergen og Omland havnevesen (BOH) er ei interkommunal verksemd som består av medlemskommunane Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland fylkeskommune. BOH vert leia av eit havneråd og eit havnestyre. Havnedirektør Gunnvald Isaksen Kva er målsetjinga for Bergen og Omland havnevesen? Målsetjinga for verksemda er at havna til ei kvar tid skal fungere som ei tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. Vi har som føremål, gjennom ein trinnvis utviklingsprosess, å samordna all offentleg havneverksemd innan samarbeidsområdet. Kva omfattar BOH? Bergen og Omland havnevesen utgjer eit areal som strekkjer seg frå midt i Fensfjorden i nord til midt i Korsfjorden - Bjørnefjorden i sør. Innanfor dette store området ligg bl.a. både Bergen indre havn, Mongstad base, Statoil Mongstad, Hydro Stureterminalen og CCB på Ågotnes. Havnedirektør Gunnvald Isaksen ser store mogelegheiter på Mongstad. Oppvokst på Fonnes i Austrheim kjenner havnedirektøren Mongstad svært godt. Difor ser han og kor viktig det er å vera med på den vidare utviklinga. I mai 2007 er den nye kaien til BOH ferdig, den er 80 meter lang og har ei dybd på 10 meter. Kvifor kai på Mongstad, Isaksen? Vi ynskjer å vera der det skjer og skal skje! Både Statoil og Mongstadbase har i dag stort antal meter kai, men vi vil vera med i den vidare utviklinga difor har vi også sikra oss opsjon på å byggja endå ein ny kai og landareal ved siden av den nye kaien. Både det nye Energiverket til Statoil og BKK sine planar tilseier at det vil koma betydeleg næringsverksemd i kjølvatnet av desse verksemdene. Kva seier prognosene om utviklinga framover? For det fyrste er skipstrafikken i området betydeleg, Mongstad er jo allereie mellom dei største havnene i Europa. I 2006 var det ca 2000 skip som kom til hamn berre til Statoil Mongstad. Den veksten som har vore vil fortsetja. For Bergen sin del aukar og godsmengd betydeleg. Frå før er vi Norges største både på antal cruiseanløp og cruisespassasjerar. Alt dette krev betre og større havnetilhøve. Vi har difor starta eit arbeid som skal leia fram til ei stor havn, der Mongstad er eit av alternativa. Dette er imidlertid år fram i tid. Heile Fensfjordbassenget vil, med sine kaiar, Trafikksentralen på Fedje, og beredskapen, få ein vokster i tida som kjem. Difor vert det ein betydelig vekst i Mongstadområdet i mange år framover! Mongstad havneområde

6 Norsk oljevernforening for operatørselskap Utleie og salg av offshore containere produsent av mineralgjødsel Mongstad Test og Inspeksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Mongstad Administrasjon AS Mongstad Eiendom AS Austrheim vidaregåande skule Kurs for næringsliv og private Andre aktørar i Mongstadområdet Aker inspection and Consulting leverandør av tekniske bygginstallasjoner Kranutleie Fullortimentselskap Frank Mohn Flatøy AS Avd. Mongstad Offshore Servis & Vedlikehold Mongstad vekst AS, Mongstad Sør, 5954 Mongstad. Telefon: telefaks: Formgjeving: ID fix design, Frekhaug. Trykk: Hurtig trykk, Bergen. Forsyningsbase / terminal

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

SLØVÅG POSTEN God Sommar!

SLØVÅG POSTEN God Sommar! SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s. 4 55 år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011 Hyggelig fagprat

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer