RAPPORT FJELLPROSJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FJELLPROSJEKTET"

Transkript

1 RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn

2 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak... 5 Aktiviteter og samarbeidspartnere... 5 Beskrivelse av fremgangsmåte... 8 Prosjektgruppe og ressurser... 8 Planlegging... 8 Gjennomføring... 9 Oppgaver på Fjell helsestasjon Oppgaver for prosjekttannpleier på Fjell tannklinikk Innkallingsrutiner Resultater Diskusjon Videreføring og anbefalinger Konklusjon Referanser Vedlegg

3 Forord Prosjektet Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn er et femårig utviklingsprosjekt som startet i 2005 i bydelen Fjell i Drammen. Prosjektet ble ledet av tannpleier Kari Anne Nisja frem til og med 2009, og fullført av tannpleier Eline Juel Bjørkevik. Disse er ansvarlige for utarbeidelse av prosjektrapporten. Innledning Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal sørge for at fylkets innbyggere har tilgjengelig tannhelsetjenester til hele Buskeruds befolkning som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten (1). Det jobbes etter BEON prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), og innsatsen justeres inn mot de som trenger det mest. Tannhelsestatistikk viste at det var dårligere tannhelse i Fjell bydel i Drammen hvor en stor andel av befolkningen har ikke-vestlig bakgrunn. Med dette som utgangspunkt startet Tannhelsetjenesten Buskerud FKF et prosjekt i Fjell bydel, Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn. Til daglig kalt Fjellprosjektet. Planlegging av prosjektet startet høsten 2005 og prosjektperioden skulle vare ut Prosjektperioden ble endret til å gjelde ut 2010 for å inkludere data på femåringer. Disse hadde deltatt fra starten og var ett år ved prosjektstart i I planleggingsfasen ble betegnelse på målgruppen diskutert, og det ble valgt å bruke betegnelsen barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn. Disse ulike betegnelsene med definisjoner ble også diskutert (2): Innvandrer: Personer som er født utenfor Norge og som har to foreldre som også er født utenfor Norge. Personer med innvandrerbakgrunn: - norskfødte med innvandrerforeldre - innvandrere Ikke-vestlig og vestlig: Benyttes ikke lenger som begrep, men var i bruk i 2005 da prosjektet ble planlagt. I 2011 brukes nøytrale landgruppebetegnelser som deler inn etter verdensregioner. Flerkulturell bakgrunn: Alle som ikke er etnisk norske, også de med vestlig bakgrunn. Dette begrepet har endret seg, og i dag defineres det etter landgrupper: Landgruppe 1: EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (3). Landgruppe 2: Europa utenom EU/EØS, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand. Sammendrag Kariesforekomsten i Fjell bydel var før prosjektstart høy i forhold til de andre bydelene i Drammen og Buskerud generelt. Målet med prosjektet var å utjevne forskjeller i tannhelse mellom barn med norsk og ikkevestlig bakgrunn. Dette er oppnådd for treåringer, men til tross for bedring i tannhelse for femåringer er forskjellen mellom Fjell og resten av distriktet blitt større for denne gruppen

4 I 2006 var 75 % av treåringene på Fjell kariesfrie, mot 92 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de som hadde karies, var det 28 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Av femåringene var 52 % kariesfrie i 2006, mot 72 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de med karies var det 59 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Resultatene i 2010 viser at 87 % av treåringene på Fjell er kariesfrie, mot 92 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de som hadde karies, var det 18 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Av femåringer var 60 % i 2010 kariesfrie, mot 83 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de med karies var det 53 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Resultatene viser en positiv utvikling av tannhelsen til treåringer i Fjell bydel. Forskjellen i kariesforekomst mellom Fjell og resten av tannhelsedistriktet er redusert. Andelen treåringer med karies har gått ned i prosjektperioden, det gjelder også andelen som har over fem kariesangrep. Tannhelsetjenesten har definert at fem kariesangrep eller mer hos barn utgjør en helserisiko. Blant femåringer har det også blitt bedre tannhelse, men bedringen i tannhelse har økt mer i resten av distriktet. Det er stor variasjon i etnisk tilhørighet på Fjell, og det er opp mot 80 % med ikke-vestlig bakgrunn i bydelen. Fjell helsestasjon har henvist ettåringer med ikke-vestlig bakgrunn til Fjell tannklinikk. Ettåringer har sammen med foresatte blitt innkalt til tannpleier. 297 ettåringer har blitt undersøkt, veiledet og har fått individuell tannhelseoppfølging. Kun to ettåringer har i løpet av prosjektperioden hatt behandlingskrevende karies. Fjell helsestasjon har hatt ansvar for å gi målgruppen informasjon om kosthold, mens hovedbudskapet på tannklinikken har vært tannpuss med fluortannkrem to ganger pr dag. I tillegg er det kartlagt hvor stor andel som ammer, drikker melk eller sukkerholdig drikke på flaske om natten. Foresatte har respondert godt på informasjonen som er gitt, og det har vært lite språkvansker. I løpet av prosjektet har bruk av tolk vært vurdert, og har vært brukt ved behov. Gjennom prosjektperioden har oppmøteprosenten på tannklinikken økt. I 2006 var det 25 % som ikke møtte, mot 7 % i En av grunnene til dette er at målgruppen ikke har blitt innkalt mellom mai og september på grunn av opphold i hjemlandet. Tannhelsetjenesten har i løpet av prosjektperioden etablert samarbeid med aktører innen kommunen, fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten og bruker- og interesseorganisasjoner i Fjell bydel. Samarbeidet med Fjell helsestasjon har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet, og samarbeidet har blitt styrket i løpet av prosjektperioden. Bakgrunn Undersøkelser har vist at barn med ikke-vestlig bakgrunn har høyere kariesforekomst enn etnisk norske barn. Småtannprosjektet i Oslo (4) viste at det er høyere kariesforekomst hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn. I Hedmark i 2003, viste prosjektet Femmer n (5) de samme resultatene

5 I Tannhelsetjenesten i Oslo har de prøvd ut en ordning med naturlige hjelpere , og prosjektet het Forebyggende tannhelsearbeid i en flerkulturell befolkningsgruppe (6). Prosjektets mål var at kvinner med minoritetsbakgrunn gjennom tannhelsekurs og hospitering på tannklinikk skulle få kunnskap om forebygging av tannsykdommer. Dette skulle føre til forståelse for viktigheten av at voksne tar ansvar for tannpuss på små barn. Som naturlige hjelpere kunne de bidra med å bedre tannhelsen hos små barn i egen familie og i nærmiljøet ved å formidle videre sin kunnskap om tannhelse. De naturlige hjelperne var på helsestasjonen i bydelene og jobbet med tannhelseinformasjon til andre med samme morsmål. Evalueringen fra helsestasjonens personell av helsestasjon som arbeidsplass for naturlige hjelpere viser at man har tro på at dette kan gi resultater, og det er viktig å nyttiggjøre seg den ressursen som innvandrerkvinnene vil kunne være i det forebyggende helsearbeidet. I NOU 2005:11, Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet (7) beskrives en studie utført på førskolebarn i Oslo, (Slåttelid, Espelid, Skaare og Gimmestad) (8) som viser at det er dårligere tannhelse blant barn av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn enn blant barn med vestlig bakgrunn. Totalt er gjennomsnitt DMFT for hele treårsgruppen 0,76. For ikkeimmigranter er den 0,47 og for immigranter 2,93. I konklusjonen anbefales forebyggende tiltak i svært ung alder og en individuell vurdering av oppfølging. Drammen kommune hadde i 2005 ca innbyggere, 12,6 % av disse hadde ikke-vestlig bakgrunn. I 2010 er det i Drammen kommune innbyggere og 16,8 % med ikke-vestlig bakgrunn. 17 prosent av elevene i kommunen var registrert med annet morsmål enn norsk. Bydelen Fjell hadde høyest andel tospråklige barn, mellom 70 og 80 %. Disse har 40 ulike språk. På Fjell barneskole går det ca 525 elever. Det er ni barnehager i Fjell bydel, og disse har egne språkgrupper. Etter gjeldende rutiner i tannhelsetjenesten innkalles barn første gang til undersøkelse hos tannpleier det året de fyller tre. Erfaring fra tidligere års tannhelsestatistikk og tall fra Fjell bydel i 2004, viste behov for tidligere intervensjon for barn med ikke-vestlig bakgrunn. Tannhelseresultater fra 2003 og 2004 på tre- og femåringer ble brukt som grunnlag for satsningen. Tannhelsedata for 2003 viste at 80 % av treåringene var uten karieserfaring i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. I distriktet varierte det fra 98 % kariesfrie på Åssiden, til 74 % kariesfrie på Fjell. Forskjellen var 24 % mellom beste og dårligste bydel. Av de 26 % som har karieserfaring på Fjell, var det 43 % som hadde mer enn fem tenner med karies som treåring. For femåringene viste statistikken fra 2004 at 74 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt var uten karieserfaring. I distriktet varierte det fra 81 % kariesfrie i bydelen Bragernes, til 61 % kariesfrie på Fjell. Forskjellen var på 20 % mellom beste og dårligste bydel når det gjaldt kariesforekomst. Av de 39 % av femåringene på Fjell som hadde karies, var det 48 % som hadde mer enn fem tenner med karies. Det vil si at de som har karies, ofte har mange angrep

6 Mål Utjevne forskjeller i tannhelse mellom barn med norsk og ikke-vestlig bakgrunn. Målgruppe Barn 0 6 år med mødre med ikke-vestlig bakgrunn i Fjell bydel. Tiltak Foreldre/foresatte til ettåringer skal få kostholdsinformasjon på helsestasjon Foreldre/foresatte til ettåringer skal få tannbørste og tannkrem på tannklinikken Foreldre/foresatte til ettåringer skal få informasjon om viktigheten av-, og veiledning i tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig Fokus i satsningen ble informasjon og veiledning til foreldre/foresatte med barn på ett år, for å legge til rette for gode kost- og tannpussevaner. Aktiviteter og samarbeidspartnere Tannhelsetjenesten har i løpet av prosjektperioden etablert samarbeid med aktører innen kommunen, fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten og bruker- og interesseorganisasjoner i Fjell bydel. Fjell helsestasjon Samarbeidet med Fjell helsestasjon har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. De ansatte har vist stor samarbeidsvilje og positiv holdning for å bidra til å nå målene for prosjektet. Ved Fjell helsestasjon jobber 5 helsesøstre, jordmor, lege og kontoransatt, og helsestasjonen har ansvar for oppfølging av 950 barn mellom 0 6 år. Det har vært jevnlige møter mellom ansatte ved Fjell tannklinikk og Fjell helsestasjon gjennom hele prosjektperioden. I tillegg til spesielle prosjektrutiner under prosjektperioden, er samarbeidet med helsestasjonen beskrevet i Samarbeidsavtale fra 2007: Tannhelse hos barn og unge, samarbeid mellom Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF (Vedlegg 1). Fjell nettverk I prosjektperioden har tannhelsetjenesten blitt deltaker i Fjell nettverk. Dette tverrfaglige nettverket jobber for å ivareta helse- og oppvekstvilkår for barn i alderen 0-6 år i bydelen. Tilsvarende nettverk finnes også i andre bydeler i Drammen. Fjell nettverk møtes to ganger i året og deltakere i nettverket er: Representanter fra barnehagene på Fjell: - Drafnkollen - Skoger naturbarnehage - Skattekisten - Sørbyløkka - Lilleløkka - Fjellhagen - Fjell - Austadgata førskole - Senter (åpnet i 2010) Fjell helsestasjon

7 Fysioterapitjenesten Barneverntjenesten PPT pedagogisk/psykologisk tjeneste SVT Spesial pedagogisk tjeneste Språk 4 prosjekt Tannhelsetjenesten Åssiden videregående skole Tannhelsesekretærlinjen ved Åssiden videregående skole har i forbindelse med sitt årlige obligatoriske prosjektarbeid, valgt å samarbeide med prosjektet på Fjell. De har vært i forskjellige barnehager, og laget opplegg som passer for barn med ulike språk. De har laget filmer, skuespill og leker med fokus på sunn mat og tannpuss. På denne utdanningen har det gjennom prosjektperioden vært en stor andel elever med ikke-vestlig bakgrunn. Det har bidratt til at kommunikasjonen med barna i barnehagen har vært enklere. Elever fra tannhelsesekretærlinjen har gjennomført prosjekt i Åpen barnehage i 2005, Fjell barnehage i 2006, Fjellhagen barnehage i 2007, Skoger naturbarnehage i 2008, Skattekisten barnhage i 2009 og Senter barnehage i Tannhelsetjenesten har hatt informasjon om Fjellprosjektet for elevene hver høst. Samarbeidet mellom Åssiden videregående skole og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF ble formalisert gjennom en partnerskapsavtale i 2010, og som en del av samarbeidet fortsetter tannhelsesekretærlinjen med prosjektarbeid i barnehagene på Fjell etter endt prosjektperiode. Barnehager Tannhelsetjenesten har vært på møter og informert om prosjektet og gitt tannhelseinformasjon til foresatte, barn og ansatte. Noen av barnehagene har besøkt tannklinikken under prosjektperioden. Barna som har vært på besøk har fått prøve tannlegestolen og fått informasjon om kosthold og tannpuss. Disse besøkene har bidratt til å gjøre barna tryggere til neste besøk på tannklinikken. I 2009 ble det gjennomført en kostholdsundersøkelse i barnehagene på Fjell, utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Hilde N. Frantzen (Vedlegg 2). 6 av 8 barnehager på Fjell svarte på undersøkelsen. Den viste at det er fokus på sunt kosthold i barnehagene på Fjell, og at de kjenner de nasjonale retningslinjene. Vann er tørstedrikken i barnehagene, og er også tilgjengelig ved feiringer. Ingen av barnehagene har innført tannpuss. Tyrkisk forening I oppstarten av prosjektet ble det kartlagt interessegrupper hvor de med ikke-vestlig bakgrunn er representert. Det ble opprettet kontakt med en av de tyrkiske foreningene i Drammen. Samarbeid med Tyrkisk forening har gjort at informasjon om tannhelse og kosthold har blitt videreført til flere med tyrkisk bakgrunn som bor i andre bydeler. Representanter for prosjektgruppen har møtt stor velvilje og interesse for temaet på møter i foreningen. Denne formen for brukermedvirkning er nyttig for å etablere tillit mellom brukergruppen og tannhelsetjenesten. Etter endt prosjektperiode skal resultatene av prosjektet presenteres for foreningen. Pakistansk forening Prosjektleder deltok på samling med kvinner fra pakistansk forening juni Tema for samlingen var Fjellprosjekt, forebyggende tannhelse og diabetes

8 Introduksjonssenteret i Drammen Fra prosjektstart underviste man grupper med tolk tre ganger. I mai 2007 ble det skrevet samarbeidsavtale, men endring i undervisningsopplegget til senteret gjorde at samarbeidet ble utsatt. Høsten 2009 ble det på nytt etablert samarbeid med Introduksjonssenteret, og forpliktende samarbeidsavtale underskrevet. Tannpleier underviser med tolk på helsekurs ca hver åttende uke, og vektlegger tannhelseinformasjon for barn og voksne. Imente Senteret er et aktivitetssenter for deltakere som trenger oppfølging og veiledning innen kosthold og fysisk trening i forbindelse med jobbsøking, arbeidspraksis, data, norsk og andre tiltak som fører til jobb. Deltakerne blir henvist fra primærhelsetjenesten og NAV, og de har møteplikt til undervisningen. Tannhelsetjenesten har fast undervisning for de som er under opplæring. Asylmottak Tannhelsetjenesten har informasjon og undervisning for grupper på asylmottaket i Drammen kommune. Det er viktig å informere foreldre om barns rettigheter til tannhelsetjenester, og motivere for tannpuss og et kosthold uten for mye sukker. DiaHelse Tannhelsetjenesten ble i 2010 deltager i prosjektet DiaHelse (9) som er et folkehelse- og samhandlingsprosjekt som retter seg mot kvinner med ikke-vestlig bakgrunn som har diabetes. Deltagere i prosjektet er Drammen kommune, Vestre Viken HF og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Dette er en del av Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF sitt forpliktende samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved Drammen sykehus (Vedlegg 3). Samarbeid med Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen Vestre Viken HF Tannhelsetjenesten startet i 2010 et samarbeidsprosjekt med Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen Vestre Viken HF (10). Prosjektet har som mål å opprette henvisningsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten for barn med hyppige og/eller lange sykehusinnleggelser. Gjennom dette samarbeidet kan tannhelsetjenesten også få henvist pasienter som er i målgruppen til Fjellprosjektet. Barnevern Tannhelsetjenesten opprettet i 2009 rutiner for henvisning til barneverntjenesten i kommunene. Forpliktende samarbeidsavtaler ble underskrevet i Tannhelsepersonell skal sende bekymringsmelding til barneverntjenesten ved mistanke om overgrep eller omsorgssvikt. I tillegg er det utarbeidet rutiner for oppfølging av pasienter som ikke møter. Fjell 2020 Tannhelsetjenesten har vært i kontakt med prosjektleder i Fjell 2020 (11), og aktuelt samarbeid med tannhelsetjenesten har vært diskutert. Underveis i prosjektet har tannpleier undervist for mødregruppe på Fjell bydelshus. Det arrangeres kurs to ganger i uken for mødre som har tilbud om gratis kjernetid i barnehagen. Kursene foregår mens barna er i barnehagen. Et kvinnenettverk på Fjell er også under etablering i regi av Fjell Dette er en sosial møteplass for alle nasjonaliteter. De møtes tre timer hver måned med ulike temaer. Tannhelseinformasjon er et aktuelt tema

9 Fjell bydelsdag er en del av Fjell 2020, og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har deltatt med stand i 2010 og Dette er et sosialt arrangement for innbyggere i Fjell bydel, og aktører fra ulike organisasjoner deltar. Tannhelsetjenesten har utført en enkel spørreundersøkelse om tann- og munnhelse, med premiering til deltagerne. Informasjonsmateriell Norsk Tannvern har utarbeidet en tosidig plakat og en informasjons-dvd på 6 ulike språk, begge med tittelen Veiviser til god tannhelse for barn (12). Informasjonsmateriellet er spesielt tilrettelagt for mennesker med flerkulturell bakgrunn. To av prosjektgruppens medlemmer var med i utarbeidelsen av DVD-en, som ble støttet økonomisk av Helsedirektoratet. Dette informasjonsmateriellet er i daglig bruk både på helsestasjon og på tannklinikk. I 2010 utarbeidet Tannhelsetjenesten i Vest Agder en opplysningsfilm med støtte fra UDI, Happy teeth (13). Filmen inneholder informasjon om tannhelsetjenesten, kosthold og tannhelse på 17 ulike språk. DVD-en distribueres av Norsk Tannvern. Beskrivelse av fremgangsmåte Prosjektgruppe og ressurser Tannpleier på Fjell, Kari Anne Nisja fra oppstart til Fra tannpleier Eline Juel Bjørkevik Overtannlege i Drammen og Nedre Eiker/fylkestannlege Berit Binde Ledende tannpleier Liv Brattås Overtannpleier Eva Rydgren Krona Kari Anne Nisja og Eline Juel Bjørkevik har hatt det utøvende ansvar i prosjektet, og ansvar for kontakt med - og oppfølging av samarbeidspartnere. De øvrige i prosjektgruppa har hatt ansvar for å planlegge, følge opp og støtte prosjekttannpleier. Prosjektgruppa har hatt fire møter i året, og har vært på kurs og seminarer relatert til tema tannhelse for grupper med flerkulturell bakgrunn og utjevning av sosial ulikhet i helse og tannhelse. Prosjekttannpleier Kari Anne Nisja har gjennomført videreutdanning i folkehelse for tannhelsepersonell på høyskolen i Akershus (HiAk). Prosjektoppgaven hennes hadde tittelen: Hvordan legge tilrette for et friskt melketannsett? (14) og hadde fokus på tannhelseutfordringer hos barn med ikke-vestlig bakgrunn. Prosjekttannpleier har hatt 20 % stilling til prosjektarbeidet. I tillegg har prosjektgruppa brukt tid til møter, kurs og oppfølging. Prosjektet har vært finansiert av Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Tid avsatt til første besøk på klinikk til ettåring med foreldre/foresatt var 20 minutter, deretter har tiden blitt satt opp etter individuell vurdering. Planlegging Prosjektgruppa diskuterte ulike tiltak som kunne være aktuelle å iverksette for å utjevne forskjeller i tannhelse for barna på Fjell og i resten av Buskerud

10 Tidligere gjennomførte tiltak i forhold til målgruppa ble vurdert. Som et ledd i dette orienterte prosjektleder Ingrid Hagen Johansen fra Oslo om prosjektet: Forebyggende tannhelsearbeid i en flerkulturell befolkningsgruppe (4). Det var nyttig informasjon, men vi vurderte at det for oss ville være for ressurskrevende med opplæring og oppfølging av naturlige hjelpere. En tannpleier med bakgrunn fra Pakistan og to tannhelsesekretærer med tyrkisk bakgrunn ga prosjektgruppa nyttig informasjon om kultur og tradisjon, opplysninger om kontaktpersoner og mulige arenaer for samarbeid. Informasjon til foreldre/foresatte ble laget i samarbeid med helsestasjonen på Fjell og oversatt til tyrkisk og urdu, som er de to største språkgruppene i Fjell bydel (Vedlegg 4). Denne informasjonen ble utarbeidet for å forklare målgruppen om tiltaket, og utlevert på helsestasjonene ved 12-måneders kontroll. Ved å gi barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn tilbud om undersøkelse og veiledning fra ettårs alder, var målet å motivere til gode vaner og å forebygge karies. Fordi flere i denne gruppen har problemer med å forstå norsk språk, var det viktig å kvalitetssikre hvordan informasjonen skulle gis. Et av tiltakene var at helsestasjonen fikk hovedansvaret for kostholdsinformasjonen, mens det på tannklinikken ble fokusert på å innarbeide vanen med å pusse tenner to ganger daglig med fluortannkrem. Erfaring har også vist at det var nødvendig å snakke om flaske med melk eller sukkerholdig drikke om natten. Bruk av tolk ble vurdert individuelt ved informasjon og veiledning på tannklinikken. I de aller fleste tilfeller gjennomførte tannpleier konsultasjonen uten tolk, blant annet ved hjelp av visuell kommunikasjon. Gjennomføring Helsestasjonen har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet. I veileder (IS-1154): Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. (Sosial og helsedirektoratet 2003) (15), beskrives helsestasjonens ansvar i forhold til munnhule og tenner: Anbefalinger: Inspeksjon av barnets tenner ved 2-års alder Målrettet undersøkelse når det ut fra en totalvurdering foreligger risikofaktorer som f. eks medisinbruk, spesielle sykdommer og syndromer, dårlig kosthold og munnhygiene Henvisning til tannhelsetjenesten ved: Mistanke om karies Tannskader Særskilt informasjons- og veiledningsbehov Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF og helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene inngikk i 2007 en forpliktende samarbeidsavtale, som har til hensikt å fremme helse hos barn og unge, forebygge tannsykdommer og gi nødvendig tannhelsehjelp. Samarbeidsavtalen omfatter: Helseundersøkelse, veiledning og rådgiving om tema som direkte eller indirekte påvirker tenner og tannhelse Henvisning mellom helsestasjonstjenesten og tannhelsetjenesten ved behov Helsefremmende og forebyggende tiltak som bidrar til bedre helse og tannhelse

11 Oppgaver på Fjell helsestasjon Barna ble innkalt til helsestasjonen den måneden de fylte ett år. Helsesøster henviste ettåringene i tre måneders bolker til tannklinikken Helsesøster informerte om kosthold når foreldre/foresatte var til kontroll med barnet, fortalte om prosjektet, ga ut informasjon på aktuelt språk, og informerte om innkalling på tannklinikk Oversikt over de som ikke møtte på tannklinikken ble levert helsestasjonen hver måned, så de kunne gi foreldre/foresatte beskjed om å henvende seg til tannklinikken for ny avtale Rapportering av oppmøte og informasjon om prosjektet ble tatt opp på forpliktende samarbeidsmøter hvert halvår. Referater er skrevet fra alle møtene Oppgaver for prosjekttannpleier på Fjell tannklinikk Barna i målgruppen ble registrert i journalsystemet Opus med opplysninger fra henvisningsskjema fra helsestasjon Barn født i januar ble innkalt i slutten av februar osv. fordi de var på helsestasjonen den måneden de fylte ett år Timekort ble lagt i konvolutt sammen med informasjon på norsk, og sendt ca 2 3 uker før timen. Den norske informasjonen ble sendt ut for at foreldre/foresatte skulle kjenne dette igjen fra informasjonen de hadde fått om prosjektet på helsestasjonen Informasjon om prosjektet til foreldre/foresatte: - Det er mye karies blant barn i Fjell bydel, og dette er et tiltak for å forsøke å bedre tannhelsen Tenner og munnhule ble undersøkt Tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig var hovedbudskapet Flere forsto lite norsk, så Norsk Tannverns informasjonsplansje Veiviser til god tannhelse og andre bilder ble brukt Helsestasjonen informerte om kosthold, men bruk av flaske om natten var en utfordring, og informasjonen måtte gjentas i samtalen på tannklinikken Det ble registrert i journalsystemet om barna ammet, fikk melk eller sukkerholdig drikke om natten Tannpuss ble også registrert. De som ikke hadde begynt å pusse, de som pusset en gang pr dag, og de som pusset to ganger pr dag Ettåringene fikk tannbørste og tannkrem på første besøk, sammen med instruksjon i bruk Tannpleier henviste tilbake til helsestasjonen ved behov for ekstra oppfølging eller etter ønske fra foreldre/foresatte Innkallingsrutiner Etter første året ble det ikke sendt ut innkalling fra ca. 10. juni til 1. september på grunn av at mange reiser til hjemlandet disse månedene. Ellers ble det benyttet individuell risikovurdering for å fastsette innkallingsintervaller. Følgende faktorer lå til grunn for vurderingen; - amming om natta - melk eller sukkerholdig drikke om natta - begynnende kariesangrep - forståelse av tannhelseinformasjon - manglende tannpuss - kostvaner - ikke møtt til timen

12 Resultater Tabellene nedenfor gjengir resultatene i prosjektperioden All statistikk er hentet fra Opus elektronisk pasientjournal etter oppsatt utregningsformel: Antall % kariesfrie av gruppen undersøkt/behandlet, (= under tilsyn minus planlagt ikke innkalt): DMFT = 0: us/beh * 100 Antall % med DMTF >= 5 av gruppen med karies DMTF >= 5: DMTF > 0 * 100 Ettåringer i prosjektgruppen (tabell 1): Årskull: Totalt antall: Undersøkt: Behandlings behov: Flaske om natten: Ikke møtt: 2005 (us 06) (75 %) 1 (2 %) 26 (45 %) 19 (25 %) 2006 (us 07) (77 %) 0 30 (45 %) 20 (23 %) 2007 (us 08) (85 %) 0 31 (60 %) 9 (15 %) 2008 (us 09) (71 %) 0 26 (43 %) 25 (41 %) * 2009 (us 10) (90 %) 1 (2 %) 32 (53 %) 4 (7 % ) * Bakgrunnen for det høye ikke møtt tallet i 2008 skyldes sykdom hos tannhelsepersonellet, og mange pasienter måtte avbestilles. Av de 25 som ikke møtte kom alle utenom 2 til undersøkelse i Treåringer i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt (tabell 2): År: Hele distriktet: Beste bydel: Fjell bydel: Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep % (691) 31 % (21) 96 % (123) 40 % (2) 75 % (75) 28 % (7) % (704) 37 % (23) 97 % (101) 33 % (1) 84 % (77) 27 % (4) % (869) 28 % (19) 97 % (136) 0 82 % (107) 38 % (9) % (836) 28 % (15) 98 % (116) 0 87 % (89) 23 % (3) % (862) 26 % (18) 97 % (110) 33 % (1) 87 % (72) 18 % (2) Femåringer i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt (tabell 3): År: Hele distriktet: Beste bydel: Fjell bydel: Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep % (534) 42 % (88) 79 % (65) 41 % (4) 52 % (42) 59 % (23) % (560) 24 % (52) 86 % (63) 10 % (4) 47 % (51) 33 % (20) % (592) 35 % (59) 91 % (92) 33 % (3) 60 % (60) 46 % (19) % (654) 41 % (68) 86 % (107) 47 % (8) 63 % (55) 41 % (13) % (711) 44 % (62) 85 % (101) 27 % (4) 60 % (78) 53 % (18)

13 Diskusjon Prosjektets mål var å Utjevne forskjeller i tannhelse mellom barn med norsk og ikke-vestlig bakgrunn. Det er positive resultater i gruppen ett til tre år, og hos treåringene har det i 2010 blitt mindre forskjell i tannhelsetilstand på Fjell og i resten av distriktet. Statistikken på femåringer i 2010 sier noe om effekten av prosjektet, da dette er det første kullet som ble inkludert i prosjektet, altså de som var ett år i Til tross for bedre tannhelse hos femåringer har bedringen vært større i resten av tannhelsedistriktet, ulikheten har økt, og dette understreker betydningen av å sette inn ytterligere forebyggende tiltak med individuell vurdering fra barna er tre år. Første og siste undersøkelesesår, i 2006 og i 2010 ble det funnet karies hos en ettåring, til sammen to ettåringer i prosjektperioden. De to ettåringene hadde to behandlingskrevende kariesangrep hver i overkjevens front. Disse ble behandlet med lokal fluorbehandling, og foresatte har endret kost- og tannhelsevaner hjemme. Det har derfor ikke vært behov for konserverende behandling. De øvrige prosjektårene har det bare vært kariesfrie ettåringer. En hypotese før prosjektstart var at man ville finne en del behandlingskrevende karies hos ettåringer. I 2010 var det 51 % av ettåringene som fikk pusset tennene to ganger pr dag. 45 % pusset en gang om dagen og 4 % hadde ikke begynt med tannpuss ved første besøk på tannklinikken. Etter informasjon og veiledning av foresatte om viktigheten av tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig, har mange endret vaner, og følger de anbefalinger som blir gitt. Kommentar fra en far: Jeg trodde det ikke var behov for å pusse tennene før barnet klarer det selv. Til tross for kostholdsinformasjon på helsestasjon, ble det i 2008 registrert at 60 % av de undersøkte ammet eller brukte flaske med melk eller sukkerholdig drikke om natten. I 2010 var det 32 % som brukte flaske om natten, mens 22 % av ettåringene fremdeles ammet om natten, til sammen 54 %. Dette er en risiko for å utvikle karies senere, og er en utfordring i forhold til hvordan vi skal nå fram med informasjonen til denne gruppen. Det er viktig at helsestasjonen kartlegger dette, og henviser denne gruppen til oppfølging i tannhelsetjenesten, som følger opp med hyppigere innkalling for å prøve å endre vaner. Anbefalinger om amming har blitt endret i løpet av prosjektperioden, og fra 2008 følger tannhelsetjenesten Helsedirektoratet sine anbefalinger. Det er ikke dokumentert at amming gir hull i tennene. Men når barnet er fylt ett år, bør amming om natten begrenses til to ganger av hensyn til tannhelsen (16). Hos barna som ammet flere ganger om natten utover Helsedirektoratets anbefaling, ble foresatte informert om eventuelle skadevirkninger, og motivert til å redusere antall amminger om natten. Disse fikk tilbud om ny oppfølging hos tannpleier etter tre måneder. Både for tre- og femåringer har andelen av de med karies i fem tenner eller mer sunket i løpet av prosjektperioden. Hos treåringer har dette sunket fra 43 % (12) til 18 % (2), og for femåringer fra 59 % (23) til 53 % (18). Dette er prosentandel av de som har karies. I løpet av prosjektperioden har ikke-møtt andelen for ettåringene sunket fra 25 % til 7 %. Prosjektet har etter hvert blitt mer kjent hos foreldre/foresatte, og noen etterspør innkalling til sin ettåring når de har vært på klinikken med søsken

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Ønsket forbedring/hensikt Organisering

PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Ønsket forbedring/hensikt Organisering PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Tannhelsestatistikk viser at småbarn i Borgen krets, Asker kommune, har mer karies enn barn på samme alder i andre kretser ved tannklinikken. Dette er særlig synlig på statistikken

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE SAMARBEID MELLOM KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN VED SYKEHUSET BUSKERUD OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

PROSJEKTBESKRIVELSE SAMARBEID MELLOM KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN VED SYKEHUSET BUSKERUD OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF PROSJEKTBESKRIVELSE SAMARBEID MELLOM KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN VED SYKEHUSET BUSKERUD OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Oppdragsgiver: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Ansvarlig for dokumentet: Eline

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

Tannhelse + barnevern = sant

Tannhelse + barnevern = sant Tannhelse + barnevern = sant Hvor gode er vi? Egentlig? Folkehelserådgiver Hilde Søberg 07.03.2017 Lovverket Lov om helsepersonell: 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007 Statssekretær Arvid Libak Utviklingstrekk Tallene viser at Norge følger internasjonale

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse. Tannhelsetjenesten

Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse. Tannhelsetjenesten Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse Tannhelsetjenesten Agenda Hvem er vi og hva gjør vi? Utviklingsprosessen Sunn Start munnhelse Ferdig materiell Slik bruker du det Helse-Munnhelse

Detaljer

Bra mat og måltider i barnehagen. Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet

Bra mat og måltider i barnehagen. Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet Bra mat og måltider i barnehagen Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet Gardermoen 2. mai 2016 Barn og mat i barnehagen hvorfor er det så viktig? Ca. 3000 måltider i løpet av barnehagetiden 40-60 % av

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR MAT I BARNEHAGE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR MAT I BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR MAT I BARNEHAGE Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den **.**.**, sak K */2009 Fauske kommune ble i 2007 med i "Helse i plan-prosjektet", og er i den forbindelse pilotkommune

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø

Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Bergen 2. mai 2011 Ingfrid Vaksdal Brattabø Tanntastisk er tilrettelagt for 8. klasse og utarbeidd av: Tannhelsepersonell i Rogaland Lektor ved Håvåsen skole HEMIL senteret i Bergen Gjennomført fyrste

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Utvalgte resultater fra 2007

Utvalgte resultater fra 2007 Utvalgte resultater fra Sped- og Småbarnskost 26-27 27 Landsomfattende kostholdsundersøkelser blant 6, 12 og 24 måneder gamle barn Anne Lene Kristiansen Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder

STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Solveig Helene Midtvedt Drammen kommune, Helsetjenesten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å

FRISKE TENNER FÅR DU VED Å FRISKE TENNER! FRISKE TENNER FÅR DU VED Å spise sunn mat til faste måltider godt for kropp og tenner drikke vann når du er tørst, mellom måltidene og om natten pusse tenner morgen og kveld med fluortannkrem

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Migrasjonshelse 27.Januar 2016 Warsame Ali, Forsker III, NAKMI warsame.ali@nakmi.no Helseforskjeller Ulikheter i helse relatert til migrasjon Innvandrere

Detaljer

Tannhelse og folkehelse for innvandrere. Tannhelsetjenesten

Tannhelse og folkehelse for innvandrere. Tannhelsetjenesten Tannhelse og folkehelse for innvandrere Tannhelsetjenesten TANNBEHANDLING I NORGE Gratis for noen grupper Barn og ungdom 0-18 år V V Tannregulering er ikke gratis X HVEM JOBBER PÅ TANNKLINIKKEN? TANNHELSESEKRETÆR

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014 Mat- og drikkevaner Innledning Kreftforeningen har spurt unge i alderen 15-24 år om mat- og drikkevaner. Kreftforeningen er opptatt av å følge med på utviklingen

Detaljer

Kosthold Barnas hus barnehage

Kosthold Barnas hus barnehage Kosthold Barnas hus barnehage 30.10.2016 Kosthold på Barnas hus Matvaner og kosthold påvirker helsen gjennom hele livet, og hos barn påvirker kostholdet helsen både som barn og som voksen. For barn er

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Foto: Lisa Westgaard / Tinagent. Bra mat i barnehagen. Ida Sophie Kaasa, Helsedirektoratet

Foto: Lisa Westgaard / Tinagent. Bra mat i barnehagen. Ida Sophie Kaasa, Helsedirektoratet Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Ida Sophie Kaasa, Helsedirektoratet Bergen, Mat i barnehagen hvorfor er det så viktig? Stor andel av barnas kosthold inntas i barnehagen Medbrakt eller tilberedt i barnehagen

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til postmottak@helsedir.

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til postmottak@helsedir. Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

Ny tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007 2011

Ny tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007 2011 Ny tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007 2011 Nasjonale kostholdsanbefalinger og omsetning av disse i praktisk arbeid Anniken Owren Aarum, seniorrådgiver, Avdeling ernæring

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen

Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen Elin Hannevig Celius Liv Berit Hæg Kari Jokstad Røst 10.06.13 Elvebyen Drammen Ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Det bor vel 65 000 innbyggere i

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING 04.06.15 OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA NTpFs landsmøte i Sandefjord 6. 8. juni 1996 Fra programmet i 1996

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Uten mat og drikke duger helten ikke. Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak

Uten mat og drikke duger helten ikke. Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak Uten mat og drikke duger helten ikke Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak Arbeid for å fremme folkehelse er et prioritert område Soria Moriaerklæringen Styrke arbeidet

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Sluttrapport DiaHelse II

Sluttrapport DiaHelse II Sluttrapport DiaHelse II 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus, Lærings- og mestringssenteret Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Frisklivsresept for alle - tilrettelegging av basistilbudet for minoriteter

Frisklivsresept for alle - tilrettelegging av basistilbudet for minoriteter Frisklivsresept for alle - tilrettelegging av basistilbudet for minoriteter Gunhild Fretland Rieck Liv Berit Hæg Frisklivssentralen Drammen Drammen 04.11.15 Frisklivssentralen Drammen Startet 2006 3 årsverk

Detaljer

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år VEILEDER 2014 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet 2 6 år FORORD Kreftforeningen ser det som en viktig oppgave å bidra til at barn får en oppvekst som fremmer helse. Regelmessig

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014

Folkehelsekonferansen 30.10.14 29.10.2014 HELSE, TRIVSEL OG LÆRING Kosthold i barnehage og skole Fysisk aktivitet i barnehage og skole Aktiv Horten Helsetjenesten for barn og unge Forskning for å fremme inntak av grønnsaker (UIO) barnehagebarn

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD

BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD NFH/NFP NORDISK MØTE, LILLESTRØM 7.10.13 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykepleier Anne Marthe Peveri Sykehusprosjektet 2010-2012

Detaljer

Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer Bærum kommunes barnehagemelding 4.4 Barn tilbringer mange timer hver dag i barnehagen, og mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Pilotsykehussamling Førde 13. Oktober 2010 1 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Likeverdige helsetjenester for en Mål: flerkulturell

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Mat Ny nasjonal faglig retningslinje for mat Eva Rustad de Brisis, 1. mars 2016 Skolemat viktig for elevene og skolen? «Skolemåltidet er viktig for meg som» Skoleeier Rektor Lærer Arbeider med kantine

Detaljer

Samarbeid med Migra helsestasjon. Rapport 2015

Samarbeid med Migra helsestasjon. Rapport 2015 Rapport 2015 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Avdeling for folkehelse januar 2016 Innhold 1. BAKGRUNN... 4 1.1 Organisering... 4 2. MÅL... 4 2.1 Prosedyre... 5 2.2 Målgruppe... 6 3. GJENNOMFØRING... 6

Detaljer

Foto: Lisa Westgaard / Tinagent. Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Foto: Lisa Westgaard / Tinagent. Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Mat Ny nasjonal faglig retningslinje for mat Eva Rustad de Brisis, 26. mai 2016 Kampanjefilm om skolemåltidet mars 2016 Målgruppe Elever på ungdomsskolen og videregående

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Eva Rustad de Brisis, 4. april 2016

Mat og måltider i skolen Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen Eva Rustad de Brisis, 4. april 2016 Mat Ny nasjonal faglig retningslinje for mat Eva Rustad de Brisis, 4. april 2016 Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Skolemat viktig for elevene og skolen? «Skolemåltidet er viktig for meg som» Skoleeier Rektor

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Sosiale

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015 Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Alle skal ha et likeverdig tilbud og helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Tannhelsetjenesten og Folkehelsearbeidet

Tannhelsetjenesten og Folkehelsearbeidet TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten og Folkehelsearbeidet Skien og Porsgrunn 27.-28. November 2012 Samhandlingsreformen Jonas Gard Støre: - Samhandling innebærer at vi løser oppgavene bedre og mer

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelingen Postboks 7310 5020

Detaljer

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus Bakgrunn Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at flere unge bruker snus nå enn tidligere. I 2013 er det 21 prosent som sier de bruker

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

SPØRRESKJEMA. Barnets navn (fornavn-etternavn).. Barnets kjønn: gutt jente

SPØRRESKJEMA. Barnets navn (fornavn-etternavn).. Barnets kjønn: gutt jente Appendix I SPØRRESKJEMA ID NO : /P/ Generell informasjon Vi vil bli svært takknemlig om du svarer på dette spørreskjemaet og således gir oss informasjon om barnet ditt. Hvis du synes at enkelte spørsmål

Detaljer

«Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet

«Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet «Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet Inger Christin Torp, leder OKH-komiteen og styreleder Østfoldhelsa 1 2 7 x 5 x 45 x 5 timer i barnehagen 5

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE

VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE INNHOLD 1. Innledning/mål 2. Måltider 3. Mat og drikke 4. Bursdagsfeiringer/markeringer 5. Fremdriftsplan 6.

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer