RAPPORT FJELLPROSJEKTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FJELLPROSJEKTET"

Transkript

1 RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn

2 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak... 5 Aktiviteter og samarbeidspartnere... 5 Beskrivelse av fremgangsmåte... 8 Prosjektgruppe og ressurser... 8 Planlegging... 8 Gjennomføring... 9 Oppgaver på Fjell helsestasjon Oppgaver for prosjekttannpleier på Fjell tannklinikk Innkallingsrutiner Resultater Diskusjon Videreføring og anbefalinger Konklusjon Referanser Vedlegg

3 Forord Prosjektet Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn er et femårig utviklingsprosjekt som startet i 2005 i bydelen Fjell i Drammen. Prosjektet ble ledet av tannpleier Kari Anne Nisja frem til og med 2009, og fullført av tannpleier Eline Juel Bjørkevik. Disse er ansvarlige for utarbeidelse av prosjektrapporten. Innledning Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal sørge for at fylkets innbyggere har tilgjengelig tannhelsetjenester til hele Buskeruds befolkning som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten (1). Det jobbes etter BEON prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), og innsatsen justeres inn mot de som trenger det mest. Tannhelsestatistikk viste at det var dårligere tannhelse i Fjell bydel i Drammen hvor en stor andel av befolkningen har ikke-vestlig bakgrunn. Med dette som utgangspunkt startet Tannhelsetjenesten Buskerud FKF et prosjekt i Fjell bydel, Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn. Til daglig kalt Fjellprosjektet. Planlegging av prosjektet startet høsten 2005 og prosjektperioden skulle vare ut Prosjektperioden ble endret til å gjelde ut 2010 for å inkludere data på femåringer. Disse hadde deltatt fra starten og var ett år ved prosjektstart i I planleggingsfasen ble betegnelse på målgruppen diskutert, og det ble valgt å bruke betegnelsen barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn. Disse ulike betegnelsene med definisjoner ble også diskutert (2): Innvandrer: Personer som er født utenfor Norge og som har to foreldre som også er født utenfor Norge. Personer med innvandrerbakgrunn: - norskfødte med innvandrerforeldre - innvandrere Ikke-vestlig og vestlig: Benyttes ikke lenger som begrep, men var i bruk i 2005 da prosjektet ble planlagt. I 2011 brukes nøytrale landgruppebetegnelser som deler inn etter verdensregioner. Flerkulturell bakgrunn: Alle som ikke er etnisk norske, også de med vestlig bakgrunn. Dette begrepet har endret seg, og i dag defineres det etter landgrupper: Landgruppe 1: EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (3). Landgruppe 2: Europa utenom EU/EØS, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand. Sammendrag Kariesforekomsten i Fjell bydel var før prosjektstart høy i forhold til de andre bydelene i Drammen og Buskerud generelt. Målet med prosjektet var å utjevne forskjeller i tannhelse mellom barn med norsk og ikkevestlig bakgrunn. Dette er oppnådd for treåringer, men til tross for bedring i tannhelse for femåringer er forskjellen mellom Fjell og resten av distriktet blitt større for denne gruppen

4 I 2006 var 75 % av treåringene på Fjell kariesfrie, mot 92 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de som hadde karies, var det 28 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Av femåringene var 52 % kariesfrie i 2006, mot 72 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de med karies var det 59 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Resultatene i 2010 viser at 87 % av treåringene på Fjell er kariesfrie, mot 92 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de som hadde karies, var det 18 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Av femåringer var 60 % i 2010 kariesfrie, mot 83 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. Av de med karies var det 53 % som hadde mer enn fem kariesangrep. Resultatene viser en positiv utvikling av tannhelsen til treåringer i Fjell bydel. Forskjellen i kariesforekomst mellom Fjell og resten av tannhelsedistriktet er redusert. Andelen treåringer med karies har gått ned i prosjektperioden, det gjelder også andelen som har over fem kariesangrep. Tannhelsetjenesten har definert at fem kariesangrep eller mer hos barn utgjør en helserisiko. Blant femåringer har det også blitt bedre tannhelse, men bedringen i tannhelse har økt mer i resten av distriktet. Det er stor variasjon i etnisk tilhørighet på Fjell, og det er opp mot 80 % med ikke-vestlig bakgrunn i bydelen. Fjell helsestasjon har henvist ettåringer med ikke-vestlig bakgrunn til Fjell tannklinikk. Ettåringer har sammen med foresatte blitt innkalt til tannpleier. 297 ettåringer har blitt undersøkt, veiledet og har fått individuell tannhelseoppfølging. Kun to ettåringer har i løpet av prosjektperioden hatt behandlingskrevende karies. Fjell helsestasjon har hatt ansvar for å gi målgruppen informasjon om kosthold, mens hovedbudskapet på tannklinikken har vært tannpuss med fluortannkrem to ganger pr dag. I tillegg er det kartlagt hvor stor andel som ammer, drikker melk eller sukkerholdig drikke på flaske om natten. Foresatte har respondert godt på informasjonen som er gitt, og det har vært lite språkvansker. I løpet av prosjektet har bruk av tolk vært vurdert, og har vært brukt ved behov. Gjennom prosjektperioden har oppmøteprosenten på tannklinikken økt. I 2006 var det 25 % som ikke møtte, mot 7 % i En av grunnene til dette er at målgruppen ikke har blitt innkalt mellom mai og september på grunn av opphold i hjemlandet. Tannhelsetjenesten har i løpet av prosjektperioden etablert samarbeid med aktører innen kommunen, fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten og bruker- og interesseorganisasjoner i Fjell bydel. Samarbeidet med Fjell helsestasjon har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet, og samarbeidet har blitt styrket i løpet av prosjektperioden. Bakgrunn Undersøkelser har vist at barn med ikke-vestlig bakgrunn har høyere kariesforekomst enn etnisk norske barn. Småtannprosjektet i Oslo (4) viste at det er høyere kariesforekomst hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn. I Hedmark i 2003, viste prosjektet Femmer n (5) de samme resultatene

5 I Tannhelsetjenesten i Oslo har de prøvd ut en ordning med naturlige hjelpere , og prosjektet het Forebyggende tannhelsearbeid i en flerkulturell befolkningsgruppe (6). Prosjektets mål var at kvinner med minoritetsbakgrunn gjennom tannhelsekurs og hospitering på tannklinikk skulle få kunnskap om forebygging av tannsykdommer. Dette skulle føre til forståelse for viktigheten av at voksne tar ansvar for tannpuss på små barn. Som naturlige hjelpere kunne de bidra med å bedre tannhelsen hos små barn i egen familie og i nærmiljøet ved å formidle videre sin kunnskap om tannhelse. De naturlige hjelperne var på helsestasjonen i bydelene og jobbet med tannhelseinformasjon til andre med samme morsmål. Evalueringen fra helsestasjonens personell av helsestasjon som arbeidsplass for naturlige hjelpere viser at man har tro på at dette kan gi resultater, og det er viktig å nyttiggjøre seg den ressursen som innvandrerkvinnene vil kunne være i det forebyggende helsearbeidet. I NOU 2005:11, Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet (7) beskrives en studie utført på førskolebarn i Oslo, (Slåttelid, Espelid, Skaare og Gimmestad) (8) som viser at det er dårligere tannhelse blant barn av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn enn blant barn med vestlig bakgrunn. Totalt er gjennomsnitt DMFT for hele treårsgruppen 0,76. For ikkeimmigranter er den 0,47 og for immigranter 2,93. I konklusjonen anbefales forebyggende tiltak i svært ung alder og en individuell vurdering av oppfølging. Drammen kommune hadde i 2005 ca innbyggere, 12,6 % av disse hadde ikke-vestlig bakgrunn. I 2010 er det i Drammen kommune innbyggere og 16,8 % med ikke-vestlig bakgrunn. 17 prosent av elevene i kommunen var registrert med annet morsmål enn norsk. Bydelen Fjell hadde høyest andel tospråklige barn, mellom 70 og 80 %. Disse har 40 ulike språk. På Fjell barneskole går det ca 525 elever. Det er ni barnehager i Fjell bydel, og disse har egne språkgrupper. Etter gjeldende rutiner i tannhelsetjenesten innkalles barn første gang til undersøkelse hos tannpleier det året de fyller tre. Erfaring fra tidligere års tannhelsestatistikk og tall fra Fjell bydel i 2004, viste behov for tidligere intervensjon for barn med ikke-vestlig bakgrunn. Tannhelseresultater fra 2003 og 2004 på tre- og femåringer ble brukt som grunnlag for satsningen. Tannhelsedata for 2003 viste at 80 % av treåringene var uten karieserfaring i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt. I distriktet varierte det fra 98 % kariesfrie på Åssiden, til 74 % kariesfrie på Fjell. Forskjellen var 24 % mellom beste og dårligste bydel. Av de 26 % som har karieserfaring på Fjell, var det 43 % som hadde mer enn fem tenner med karies som treåring. For femåringene viste statistikken fra 2004 at 74 % i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt var uten karieserfaring. I distriktet varierte det fra 81 % kariesfrie i bydelen Bragernes, til 61 % kariesfrie på Fjell. Forskjellen var på 20 % mellom beste og dårligste bydel når det gjaldt kariesforekomst. Av de 39 % av femåringene på Fjell som hadde karies, var det 48 % som hadde mer enn fem tenner med karies. Det vil si at de som har karies, ofte har mange angrep

6 Mål Utjevne forskjeller i tannhelse mellom barn med norsk og ikke-vestlig bakgrunn. Målgruppe Barn 0 6 år med mødre med ikke-vestlig bakgrunn i Fjell bydel. Tiltak Foreldre/foresatte til ettåringer skal få kostholdsinformasjon på helsestasjon Foreldre/foresatte til ettåringer skal få tannbørste og tannkrem på tannklinikken Foreldre/foresatte til ettåringer skal få informasjon om viktigheten av-, og veiledning i tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig Fokus i satsningen ble informasjon og veiledning til foreldre/foresatte med barn på ett år, for å legge til rette for gode kost- og tannpussevaner. Aktiviteter og samarbeidspartnere Tannhelsetjenesten har i løpet av prosjektperioden etablert samarbeid med aktører innen kommunen, fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten og bruker- og interesseorganisasjoner i Fjell bydel. Fjell helsestasjon Samarbeidet med Fjell helsestasjon har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. De ansatte har vist stor samarbeidsvilje og positiv holdning for å bidra til å nå målene for prosjektet. Ved Fjell helsestasjon jobber 5 helsesøstre, jordmor, lege og kontoransatt, og helsestasjonen har ansvar for oppfølging av 950 barn mellom 0 6 år. Det har vært jevnlige møter mellom ansatte ved Fjell tannklinikk og Fjell helsestasjon gjennom hele prosjektperioden. I tillegg til spesielle prosjektrutiner under prosjektperioden, er samarbeidet med helsestasjonen beskrevet i Samarbeidsavtale fra 2007: Tannhelse hos barn og unge, samarbeid mellom Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF (Vedlegg 1). Fjell nettverk I prosjektperioden har tannhelsetjenesten blitt deltaker i Fjell nettverk. Dette tverrfaglige nettverket jobber for å ivareta helse- og oppvekstvilkår for barn i alderen 0-6 år i bydelen. Tilsvarende nettverk finnes også i andre bydeler i Drammen. Fjell nettverk møtes to ganger i året og deltakere i nettverket er: Representanter fra barnehagene på Fjell: - Drafnkollen - Skoger naturbarnehage - Skattekisten - Sørbyløkka - Lilleløkka - Fjellhagen - Fjell - Austadgata førskole - Senter (åpnet i 2010) Fjell helsestasjon

7 Fysioterapitjenesten Barneverntjenesten PPT pedagogisk/psykologisk tjeneste SVT Spesial pedagogisk tjeneste Språk 4 prosjekt Tannhelsetjenesten Åssiden videregående skole Tannhelsesekretærlinjen ved Åssiden videregående skole har i forbindelse med sitt årlige obligatoriske prosjektarbeid, valgt å samarbeide med prosjektet på Fjell. De har vært i forskjellige barnehager, og laget opplegg som passer for barn med ulike språk. De har laget filmer, skuespill og leker med fokus på sunn mat og tannpuss. På denne utdanningen har det gjennom prosjektperioden vært en stor andel elever med ikke-vestlig bakgrunn. Det har bidratt til at kommunikasjonen med barna i barnehagen har vært enklere. Elever fra tannhelsesekretærlinjen har gjennomført prosjekt i Åpen barnehage i 2005, Fjell barnehage i 2006, Fjellhagen barnehage i 2007, Skoger naturbarnehage i 2008, Skattekisten barnhage i 2009 og Senter barnehage i Tannhelsetjenesten har hatt informasjon om Fjellprosjektet for elevene hver høst. Samarbeidet mellom Åssiden videregående skole og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF ble formalisert gjennom en partnerskapsavtale i 2010, og som en del av samarbeidet fortsetter tannhelsesekretærlinjen med prosjektarbeid i barnehagene på Fjell etter endt prosjektperiode. Barnehager Tannhelsetjenesten har vært på møter og informert om prosjektet og gitt tannhelseinformasjon til foresatte, barn og ansatte. Noen av barnehagene har besøkt tannklinikken under prosjektperioden. Barna som har vært på besøk har fått prøve tannlegestolen og fått informasjon om kosthold og tannpuss. Disse besøkene har bidratt til å gjøre barna tryggere til neste besøk på tannklinikken. I 2009 ble det gjennomført en kostholdsundersøkelse i barnehagene på Fjell, utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Hilde N. Frantzen (Vedlegg 2). 6 av 8 barnehager på Fjell svarte på undersøkelsen. Den viste at det er fokus på sunt kosthold i barnehagene på Fjell, og at de kjenner de nasjonale retningslinjene. Vann er tørstedrikken i barnehagene, og er også tilgjengelig ved feiringer. Ingen av barnehagene har innført tannpuss. Tyrkisk forening I oppstarten av prosjektet ble det kartlagt interessegrupper hvor de med ikke-vestlig bakgrunn er representert. Det ble opprettet kontakt med en av de tyrkiske foreningene i Drammen. Samarbeid med Tyrkisk forening har gjort at informasjon om tannhelse og kosthold har blitt videreført til flere med tyrkisk bakgrunn som bor i andre bydeler. Representanter for prosjektgruppen har møtt stor velvilje og interesse for temaet på møter i foreningen. Denne formen for brukermedvirkning er nyttig for å etablere tillit mellom brukergruppen og tannhelsetjenesten. Etter endt prosjektperiode skal resultatene av prosjektet presenteres for foreningen. Pakistansk forening Prosjektleder deltok på samling med kvinner fra pakistansk forening juni Tema for samlingen var Fjellprosjekt, forebyggende tannhelse og diabetes

8 Introduksjonssenteret i Drammen Fra prosjektstart underviste man grupper med tolk tre ganger. I mai 2007 ble det skrevet samarbeidsavtale, men endring i undervisningsopplegget til senteret gjorde at samarbeidet ble utsatt. Høsten 2009 ble det på nytt etablert samarbeid med Introduksjonssenteret, og forpliktende samarbeidsavtale underskrevet. Tannpleier underviser med tolk på helsekurs ca hver åttende uke, og vektlegger tannhelseinformasjon for barn og voksne. Imente Senteret er et aktivitetssenter for deltakere som trenger oppfølging og veiledning innen kosthold og fysisk trening i forbindelse med jobbsøking, arbeidspraksis, data, norsk og andre tiltak som fører til jobb. Deltakerne blir henvist fra primærhelsetjenesten og NAV, og de har møteplikt til undervisningen. Tannhelsetjenesten har fast undervisning for de som er under opplæring. Asylmottak Tannhelsetjenesten har informasjon og undervisning for grupper på asylmottaket i Drammen kommune. Det er viktig å informere foreldre om barns rettigheter til tannhelsetjenester, og motivere for tannpuss og et kosthold uten for mye sukker. DiaHelse Tannhelsetjenesten ble i 2010 deltager i prosjektet DiaHelse (9) som er et folkehelse- og samhandlingsprosjekt som retter seg mot kvinner med ikke-vestlig bakgrunn som har diabetes. Deltagere i prosjektet er Drammen kommune, Vestre Viken HF og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Dette er en del av Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF sitt forpliktende samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved Drammen sykehus (Vedlegg 3). Samarbeid med Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen Vestre Viken HF Tannhelsetjenesten startet i 2010 et samarbeidsprosjekt med Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen Vestre Viken HF (10). Prosjektet har som mål å opprette henvisningsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten for barn med hyppige og/eller lange sykehusinnleggelser. Gjennom dette samarbeidet kan tannhelsetjenesten også få henvist pasienter som er i målgruppen til Fjellprosjektet. Barnevern Tannhelsetjenesten opprettet i 2009 rutiner for henvisning til barneverntjenesten i kommunene. Forpliktende samarbeidsavtaler ble underskrevet i Tannhelsepersonell skal sende bekymringsmelding til barneverntjenesten ved mistanke om overgrep eller omsorgssvikt. I tillegg er det utarbeidet rutiner for oppfølging av pasienter som ikke møter. Fjell 2020 Tannhelsetjenesten har vært i kontakt med prosjektleder i Fjell 2020 (11), og aktuelt samarbeid med tannhelsetjenesten har vært diskutert. Underveis i prosjektet har tannpleier undervist for mødregruppe på Fjell bydelshus. Det arrangeres kurs to ganger i uken for mødre som har tilbud om gratis kjernetid i barnehagen. Kursene foregår mens barna er i barnehagen. Et kvinnenettverk på Fjell er også under etablering i regi av Fjell Dette er en sosial møteplass for alle nasjonaliteter. De møtes tre timer hver måned med ulike temaer. Tannhelseinformasjon er et aktuelt tema

9 Fjell bydelsdag er en del av Fjell 2020, og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har deltatt med stand i 2010 og Dette er et sosialt arrangement for innbyggere i Fjell bydel, og aktører fra ulike organisasjoner deltar. Tannhelsetjenesten har utført en enkel spørreundersøkelse om tann- og munnhelse, med premiering til deltagerne. Informasjonsmateriell Norsk Tannvern har utarbeidet en tosidig plakat og en informasjons-dvd på 6 ulike språk, begge med tittelen Veiviser til god tannhelse for barn (12). Informasjonsmateriellet er spesielt tilrettelagt for mennesker med flerkulturell bakgrunn. To av prosjektgruppens medlemmer var med i utarbeidelsen av DVD-en, som ble støttet økonomisk av Helsedirektoratet. Dette informasjonsmateriellet er i daglig bruk både på helsestasjon og på tannklinikk. I 2010 utarbeidet Tannhelsetjenesten i Vest Agder en opplysningsfilm med støtte fra UDI, Happy teeth (13). Filmen inneholder informasjon om tannhelsetjenesten, kosthold og tannhelse på 17 ulike språk. DVD-en distribueres av Norsk Tannvern. Beskrivelse av fremgangsmåte Prosjektgruppe og ressurser Tannpleier på Fjell, Kari Anne Nisja fra oppstart til Fra tannpleier Eline Juel Bjørkevik Overtannlege i Drammen og Nedre Eiker/fylkestannlege Berit Binde Ledende tannpleier Liv Brattås Overtannpleier Eva Rydgren Krona Kari Anne Nisja og Eline Juel Bjørkevik har hatt det utøvende ansvar i prosjektet, og ansvar for kontakt med - og oppfølging av samarbeidspartnere. De øvrige i prosjektgruppa har hatt ansvar for å planlegge, følge opp og støtte prosjekttannpleier. Prosjektgruppa har hatt fire møter i året, og har vært på kurs og seminarer relatert til tema tannhelse for grupper med flerkulturell bakgrunn og utjevning av sosial ulikhet i helse og tannhelse. Prosjekttannpleier Kari Anne Nisja har gjennomført videreutdanning i folkehelse for tannhelsepersonell på høyskolen i Akershus (HiAk). Prosjektoppgaven hennes hadde tittelen: Hvordan legge tilrette for et friskt melketannsett? (14) og hadde fokus på tannhelseutfordringer hos barn med ikke-vestlig bakgrunn. Prosjekttannpleier har hatt 20 % stilling til prosjektarbeidet. I tillegg har prosjektgruppa brukt tid til møter, kurs og oppfølging. Prosjektet har vært finansiert av Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. Tid avsatt til første besøk på klinikk til ettåring med foreldre/foresatt var 20 minutter, deretter har tiden blitt satt opp etter individuell vurdering. Planlegging Prosjektgruppa diskuterte ulike tiltak som kunne være aktuelle å iverksette for å utjevne forskjeller i tannhelse for barna på Fjell og i resten av Buskerud

10 Tidligere gjennomførte tiltak i forhold til målgruppa ble vurdert. Som et ledd i dette orienterte prosjektleder Ingrid Hagen Johansen fra Oslo om prosjektet: Forebyggende tannhelsearbeid i en flerkulturell befolkningsgruppe (4). Det var nyttig informasjon, men vi vurderte at det for oss ville være for ressurskrevende med opplæring og oppfølging av naturlige hjelpere. En tannpleier med bakgrunn fra Pakistan og to tannhelsesekretærer med tyrkisk bakgrunn ga prosjektgruppa nyttig informasjon om kultur og tradisjon, opplysninger om kontaktpersoner og mulige arenaer for samarbeid. Informasjon til foreldre/foresatte ble laget i samarbeid med helsestasjonen på Fjell og oversatt til tyrkisk og urdu, som er de to største språkgruppene i Fjell bydel (Vedlegg 4). Denne informasjonen ble utarbeidet for å forklare målgruppen om tiltaket, og utlevert på helsestasjonene ved 12-måneders kontroll. Ved å gi barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn tilbud om undersøkelse og veiledning fra ettårs alder, var målet å motivere til gode vaner og å forebygge karies. Fordi flere i denne gruppen har problemer med å forstå norsk språk, var det viktig å kvalitetssikre hvordan informasjonen skulle gis. Et av tiltakene var at helsestasjonen fikk hovedansvaret for kostholdsinformasjonen, mens det på tannklinikken ble fokusert på å innarbeide vanen med å pusse tenner to ganger daglig med fluortannkrem. Erfaring har også vist at det var nødvendig å snakke om flaske med melk eller sukkerholdig drikke om natten. Bruk av tolk ble vurdert individuelt ved informasjon og veiledning på tannklinikken. I de aller fleste tilfeller gjennomførte tannpleier konsultasjonen uten tolk, blant annet ved hjelp av visuell kommunikasjon. Gjennomføring Helsestasjonen har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet. I veileder (IS-1154): Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. (Sosial og helsedirektoratet 2003) (15), beskrives helsestasjonens ansvar i forhold til munnhule og tenner: Anbefalinger: Inspeksjon av barnets tenner ved 2-års alder Målrettet undersøkelse når det ut fra en totalvurdering foreligger risikofaktorer som f. eks medisinbruk, spesielle sykdommer og syndromer, dårlig kosthold og munnhygiene Henvisning til tannhelsetjenesten ved: Mistanke om karies Tannskader Særskilt informasjons- og veiledningsbehov Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF og helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene inngikk i 2007 en forpliktende samarbeidsavtale, som har til hensikt å fremme helse hos barn og unge, forebygge tannsykdommer og gi nødvendig tannhelsehjelp. Samarbeidsavtalen omfatter: Helseundersøkelse, veiledning og rådgiving om tema som direkte eller indirekte påvirker tenner og tannhelse Henvisning mellom helsestasjonstjenesten og tannhelsetjenesten ved behov Helsefremmende og forebyggende tiltak som bidrar til bedre helse og tannhelse

11 Oppgaver på Fjell helsestasjon Barna ble innkalt til helsestasjonen den måneden de fylte ett år. Helsesøster henviste ettåringene i tre måneders bolker til tannklinikken Helsesøster informerte om kosthold når foreldre/foresatte var til kontroll med barnet, fortalte om prosjektet, ga ut informasjon på aktuelt språk, og informerte om innkalling på tannklinikk Oversikt over de som ikke møtte på tannklinikken ble levert helsestasjonen hver måned, så de kunne gi foreldre/foresatte beskjed om å henvende seg til tannklinikken for ny avtale Rapportering av oppmøte og informasjon om prosjektet ble tatt opp på forpliktende samarbeidsmøter hvert halvår. Referater er skrevet fra alle møtene Oppgaver for prosjekttannpleier på Fjell tannklinikk Barna i målgruppen ble registrert i journalsystemet Opus med opplysninger fra henvisningsskjema fra helsestasjon Barn født i januar ble innkalt i slutten av februar osv. fordi de var på helsestasjonen den måneden de fylte ett år Timekort ble lagt i konvolutt sammen med informasjon på norsk, og sendt ca 2 3 uker før timen. Den norske informasjonen ble sendt ut for at foreldre/foresatte skulle kjenne dette igjen fra informasjonen de hadde fått om prosjektet på helsestasjonen Informasjon om prosjektet til foreldre/foresatte: - Det er mye karies blant barn i Fjell bydel, og dette er et tiltak for å forsøke å bedre tannhelsen Tenner og munnhule ble undersøkt Tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig var hovedbudskapet Flere forsto lite norsk, så Norsk Tannverns informasjonsplansje Veiviser til god tannhelse og andre bilder ble brukt Helsestasjonen informerte om kosthold, men bruk av flaske om natten var en utfordring, og informasjonen måtte gjentas i samtalen på tannklinikken Det ble registrert i journalsystemet om barna ammet, fikk melk eller sukkerholdig drikke om natten Tannpuss ble også registrert. De som ikke hadde begynt å pusse, de som pusset en gang pr dag, og de som pusset to ganger pr dag Ettåringene fikk tannbørste og tannkrem på første besøk, sammen med instruksjon i bruk Tannpleier henviste tilbake til helsestasjonen ved behov for ekstra oppfølging eller etter ønske fra foreldre/foresatte Innkallingsrutiner Etter første året ble det ikke sendt ut innkalling fra ca. 10. juni til 1. september på grunn av at mange reiser til hjemlandet disse månedene. Ellers ble det benyttet individuell risikovurdering for å fastsette innkallingsintervaller. Følgende faktorer lå til grunn for vurderingen; - amming om natta - melk eller sukkerholdig drikke om natta - begynnende kariesangrep - forståelse av tannhelseinformasjon - manglende tannpuss - kostvaner - ikke møtt til timen

12 Resultater Tabellene nedenfor gjengir resultatene i prosjektperioden All statistikk er hentet fra Opus elektronisk pasientjournal etter oppsatt utregningsformel: Antall % kariesfrie av gruppen undersøkt/behandlet, (= under tilsyn minus planlagt ikke innkalt): DMFT = 0: us/beh * 100 Antall % med DMTF >= 5 av gruppen med karies DMTF >= 5: DMTF > 0 * 100 Ettåringer i prosjektgruppen (tabell 1): Årskull: Totalt antall: Undersøkt: Behandlings behov: Flaske om natten: Ikke møtt: 2005 (us 06) (75 %) 1 (2 %) 26 (45 %) 19 (25 %) 2006 (us 07) (77 %) 0 30 (45 %) 20 (23 %) 2007 (us 08) (85 %) 0 31 (60 %) 9 (15 %) 2008 (us 09) (71 %) 0 26 (43 %) 25 (41 %) * 2009 (us 10) (90 %) 1 (2 %) 32 (53 %) 4 (7 % ) * Bakgrunnen for det høye ikke møtt tallet i 2008 skyldes sykdom hos tannhelsepersonellet, og mange pasienter måtte avbestilles. Av de 25 som ikke møtte kom alle utenom 2 til undersøkelse i Treåringer i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt (tabell 2): År: Hele distriktet: Beste bydel: Fjell bydel: Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep % (691) 31 % (21) 96 % (123) 40 % (2) 75 % (75) 28 % (7) % (704) 37 % (23) 97 % (101) 33 % (1) 84 % (77) 27 % (4) % (869) 28 % (19) 97 % (136) 0 82 % (107) 38 % (9) % (836) 28 % (15) 98 % (116) 0 87 % (89) 23 % (3) % (862) 26 % (18) 97 % (110) 33 % (1) 87 % (72) 18 % (2) Femåringer i Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt (tabell 3): År: Hele distriktet: Beste bydel: Fjell bydel: Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep Kariesfrie >5 kariesangrep % (534) 42 % (88) 79 % (65) 41 % (4) 52 % (42) 59 % (23) % (560) 24 % (52) 86 % (63) 10 % (4) 47 % (51) 33 % (20) % (592) 35 % (59) 91 % (92) 33 % (3) 60 % (60) 46 % (19) % (654) 41 % (68) 86 % (107) 47 % (8) 63 % (55) 41 % (13) % (711) 44 % (62) 85 % (101) 27 % (4) 60 % (78) 53 % (18)

13 Diskusjon Prosjektets mål var å Utjevne forskjeller i tannhelse mellom barn med norsk og ikke-vestlig bakgrunn. Det er positive resultater i gruppen ett til tre år, og hos treåringene har det i 2010 blitt mindre forskjell i tannhelsetilstand på Fjell og i resten av distriktet. Statistikken på femåringer i 2010 sier noe om effekten av prosjektet, da dette er det første kullet som ble inkludert i prosjektet, altså de som var ett år i Til tross for bedre tannhelse hos femåringer har bedringen vært større i resten av tannhelsedistriktet, ulikheten har økt, og dette understreker betydningen av å sette inn ytterligere forebyggende tiltak med individuell vurdering fra barna er tre år. Første og siste undersøkelesesår, i 2006 og i 2010 ble det funnet karies hos en ettåring, til sammen to ettåringer i prosjektperioden. De to ettåringene hadde to behandlingskrevende kariesangrep hver i overkjevens front. Disse ble behandlet med lokal fluorbehandling, og foresatte har endret kost- og tannhelsevaner hjemme. Det har derfor ikke vært behov for konserverende behandling. De øvrige prosjektårene har det bare vært kariesfrie ettåringer. En hypotese før prosjektstart var at man ville finne en del behandlingskrevende karies hos ettåringer. I 2010 var det 51 % av ettåringene som fikk pusset tennene to ganger pr dag. 45 % pusset en gang om dagen og 4 % hadde ikke begynt med tannpuss ved første besøk på tannklinikken. Etter informasjon og veiledning av foresatte om viktigheten av tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig, har mange endret vaner, og følger de anbefalinger som blir gitt. Kommentar fra en far: Jeg trodde det ikke var behov for å pusse tennene før barnet klarer det selv. Til tross for kostholdsinformasjon på helsestasjon, ble det i 2008 registrert at 60 % av de undersøkte ammet eller brukte flaske med melk eller sukkerholdig drikke om natten. I 2010 var det 32 % som brukte flaske om natten, mens 22 % av ettåringene fremdeles ammet om natten, til sammen 54 %. Dette er en risiko for å utvikle karies senere, og er en utfordring i forhold til hvordan vi skal nå fram med informasjonen til denne gruppen. Det er viktig at helsestasjonen kartlegger dette, og henviser denne gruppen til oppfølging i tannhelsetjenesten, som følger opp med hyppigere innkalling for å prøve å endre vaner. Anbefalinger om amming har blitt endret i løpet av prosjektperioden, og fra 2008 følger tannhelsetjenesten Helsedirektoratet sine anbefalinger. Det er ikke dokumentert at amming gir hull i tennene. Men når barnet er fylt ett år, bør amming om natten begrenses til to ganger av hensyn til tannhelsen (16). Hos barna som ammet flere ganger om natten utover Helsedirektoratets anbefaling, ble foresatte informert om eventuelle skadevirkninger, og motivert til å redusere antall amminger om natten. Disse fikk tilbud om ny oppfølging hos tannpleier etter tre måneder. Både for tre- og femåringer har andelen av de med karies i fem tenner eller mer sunket i løpet av prosjektperioden. Hos treåringer har dette sunket fra 43 % (12) til 18 % (2), og for femåringer fra 59 % (23) til 53 % (18). Dette er prosentandel av de som har karies. I løpet av prosjektperioden har ikke-møtt andelen for ettåringene sunket fra 25 % til 7 %. Prosjektet har etter hvert blitt mer kjent hos foreldre/foresatte, og noen etterspør innkalling til sin ettåring når de har vært på klinikken med søsken

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Helsestasjoner i utvikling s. 2 4 Utfordringer i Oslo s. 6 11 Tannhelsetjenesten på laget s. 16 17 Samarbeidsprosjekt i Vestfold: Alle barn har rett

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Per Kvinlaug Master of Public Health MPH 2011:9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer