TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF"

Transkript

1 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten] desember 2013

2 Forord Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og har lang erfaring med forpliktende samarbeid med ulike samarbeidspartnere i kommunene. Det har vi oppnådd gjennom systematisk implementering av målsetningene formulert i Tenner for livet. Til tross for dette, har vi liten erfaring med samhandling med spesialisthelsetjenesten om gode løsninger for våre prioriterte pasienter. Gjennom politiske føringer, lovgivning og kunnskapsutvikling har tannhelsetjenesten et ansvar for og forbedringspotensial når det gjelder kvalitetsutvikling. For å møte disse utfordringene og bidra til kvalitetsheving i tjenestene, startet et samarbeidsprosjekt med Drammen sykehus i 2010 for å sikre at barn og unge på sykehus opprettholder god oral helse. Prosjektet har bidratt til bevisstgjøring om hvordan vi kan samarbeide og samhandle om en felles pasientgruppe på tvers av organisering av tjenestene på ulike forvaltningsnivåer. Gjennom de tre prosjektårene er det etablert rutiner og prosedyrer for smidigere pasientforløp spesielt i overgangen mellom de ulike tjenester. Vi har også fått mer kunnskap om brukernes erfaringer og behov samtidig som vi har etablert samarbeidsformer og arenaer for forpliktende samarbeid og deling av erfaringer og kunnskap. I 2011 ble prosjektet tildelt Zendiumprisen. Prosjektet har vært mulig å gjennomføre pga. vilje til samarbeid og forståelse for felles ansvar for pasientgruppen. Det har vært et felles engasjement og entusiasme for prosjektet både på Barneavdelingen, Habiliteringssenteret og i tannhelsetjenesten. Det rettes en stor takk til prosjektleder Eline Juel Bjørkevik og til alle som har vært viktige bidragsytere i prosjektet. En spesiell takk til forskningskoordinator Ewa S. Hovden ved TkS og overtannpleier Eva Rydgren Krona for deres bidrag. Drammen, 16. desember 2013 Berit Binde Fylkestannlege 2

3 INNHOLD FORORD... 2 FORKORTELSER... 5 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Prosjektets mandat og mål Målgrupper Samarbeidspartnere og organisering av prosjektet Andre samarbeidspartnere Bidragsytere Organisering av prosjektet Økonomi Organisering av tjenestene Tannhelsetjenesten Vestre Viken Helseforetak Avvik og endringer underveis GJENNOMFØRING OG RESULTAT Metode Spørreundersøkelse for helsepersonell Rutiner og prosedyrer for tann- og munnstell Prosedyrer for tann- og munnstell Informasjonsskriv som del av behandlingslinje Rutiner for henvisning og oppfølging Undervisning og veiledning av helsepersonell Undervisning og veiledning av pasienter og foreldre/foresatte Etablering av samarbeid Zendiumprisen DISKUSJON Samhandling og samarbeid Rutiner og prosedyrer Opplæring Ulikhet i tannhelse EVALUERING KONKLUSJON REFERANSER

4 7. VEDLEGG Vedlegg 1: Kurs, opplæring og presentasjoner, prosjektleder Vedlegg 2: Gjennomført i tannhelsetjenesten Vedlegg 3: Gjennomført på Barneavdelingen Vedlegg 4: Gjennomført på Habiliteringssenteret Vedlegg 5: Gjennomført ved Lærings- og mestringssenteret og DiaHelse Vedlegg 6: Spørreundersøkelse for å kartlegge rutiner for tann- og munnstell Vedlegg 7: Prosedyrer Tann- og munnstell Vedlegg 8: Informasjonsskriv diabetes type Vedlegg 9: Informasjonsskriv IBD Vedlegg 10: Henvisningsskjema og rutiner i tannhelsetjenesten ved mottak av henvisninger 56 4

5 Forkortelser BFK: FKF: VVHF: IBD: ISO-sertifisering: MIGRA: OPUS: TAKO: TKS: TKØ: LMS: Norsk Helsenett: Buskerud fylkeskommune Fylkeskommunalt foretak Vestre Viken Helseforetak Betennelsesaktig tarmsykdom (Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og uspesifisert kolitt) Sertifisering av et kvalitetsstyringssystem Migrasjonshelseprosjekt Et Elektronisk pasientjournalsystem for tannhelsetjenesten (EPJ) TannhelseKOmpetansesenter, nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT) Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst Lærings- og mestringssenter Kommunikasjon i samsvar med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren 5

6 Sammendrag startet i 2010 et treårig samarbeidsprosjekt med Vestre Viken Helseforetak (VVHF) med intensjon om å bedre system for å ivareta oral helse hos barn på sykehus, samt å utarbeide henvisningsrutiner mellom sykehus og tannhelsetjenesten. Samarbeid med helsestasjonstjenesten og erfaringer fra Fjellprosjektet viste at det var behov for ekstra tannhelseoppfølging av barn og unge med kronisk eller langvarig sykdom. Prosjektet ble startet på bakgrunn av disse erfaringene, et allerede eksisterende samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, samt politiske føringer. Prosjektets hovedmål var å utarbeide og implementere forpliktende samarbeids- og henvisningsrutiner mellom tannhelsetjenesten og sykehuset. Prosjektet startet med en spørreundersøkelse til helsepersonell på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret om rutiner for tann- og munnstell. Resultatene fra undersøkelsen viste behov for opplæring av helsepersonell for å øke kunnskap om betydning av god tann- og munnhelse. Dette er viktig for at pasienter skal unngå tilleggsbelastninger i tenner og munnhule i forbindelse med sykdom og sykehusinnleggelse. Det var også behov for å systematisere rutiner for henvisning. Etter kartleggingsfasen startet arbeidet med å etablere rutiner for henvisning og oppfølging, plan for opplæring, samt samarbeid og samhandling mellom tjenestene. Her er noen av tiltakene som er iverksatt etter prosjektet: Henvisningsrutiner fra sykehuset til tannklinikk på pasientens hjemsted Prosedyrer for tann- og munnstell på Barneavdelingen Rapportering fra tannhelsetjenesten på henviste pasienter fra sykehuset Det jobbes med kvalitetsutvikling av rutiner for oppfølging av henviste pasienter i tannhelsetjenesten Undervisning og veiledning for helsepersonell og pasienter med foreldre/foresatte ved Habiliteringssenteret og Barneavdelingen er systematisert Samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og avdelingene er forankret og implementert Tannpleier er på Barneavdelingen hver 14. dag for å veilede helsepersonell og pasienter med foreldre/foresatte Oppfølging og bruk av rutiner er en kontinuerlig kvalitetsutviklingsoppgave. Det er oppnevnt kontaktpersoner for tann- og munnstell på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret som følger opp tiltakene som er iverksatt. De har ansvar for at henvisningsrutinene følges og for å holde seg faglig oppdatert, samt å videreformidle kunnskap om tann- og munnhelse til sine kollegaer. Prosjektet er et eksempel på hvordan man kan få til samarbeid og samhandling på tvers av forvaltningsnivåene. Det har vært viktig med forankring i ledelsen på avdelingene og i tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten vil følge opp prosjektet ved å lage en pilot for ISOsertifisering av samarbeidsrutinene. Intensjonen er å standardisere prosedyrer for å bidra til systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten er blitt en samarbeidspartner for Habiliteringssenteret og ikke minst pasienter og pårørende vil oppleve at tannhelse er et tema som integreres i de øvrige tjenester i spesialisthelsetjenesten. Habiliteringssenteret 2012 Vi har gjennom dette prosjektet fått en økt forståelse for og ser betydningen av et godt samarbeid med Tannhelsetjenesten." Barneavdelingen

7 1. Innledning 1.1 Bakgrunn (heretter kalt tannhelsetjenesten) har erfaring med forpliktende samarbeid med ulike samarbeidspartnere i kommunene. En viktig samarbeidspartner for tannhelsetjenesten er helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Samarbeidet omfatter blant annet henvisningsrutiner fra helsestasjon til tannhelsetjenesten, når det er behov for tannhelsekontroll før barnet fyller 3 år. Imidlertid har det ikke vært samarbeid mellom tannhelsetjenesten og Barneavdelingen for barn med hyppige eller lange sykehusinnleggelser. Disse barna kan lett falle ut av systemet, så derfor ønsket tannhelsetjenesten å bruke sin erfaring til å etablere rutiner for samarbeid og samhandling med helseforetaket. I 2009 etablerte tannhelsetjenesten forpliktende samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Buskerud. Samarbeidet med LMS var viktig for å etablere kontakt med ressurspersoner på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret. Satsingen er forankret i St. meld. nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester (1), som sier at det er et stort behov for kunnskapsoppbygging når det gjelder tannhelsetjenester til pasienter på sykehus. I meldingen står det: Fylkeskommunen har ansvar for å drive oppsøkende virksomhet, forebygging og behandling overfor de prioriterte gruppene. Dette forutsetter at tannhelsetjenesten har et godt tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteytere både i og utenfor helsetjenesten. Etter lov om tannhelsetjenesten (2) skal fylkeskommunene fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. I 1-3, «Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten» står det at den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere Det er også beskrevet behov for samhandling 1 og samarbeid 2 i St. meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen, rett behandling på rett sted til rett tid (3). Samhandlingsreformen stiller krav til samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Samhandling på tvers av forvaltningsnivåer er meget viktig. Tannhelsetjenesten må være en naturlig inkludert samarbeidspartner i all virksomhet som sørger for å sikre pasienter deres lovfestede tilbud. (God klinisk praksis i tannhelsetjenesten en veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling. Veileder1/2011 Helsedirektoratet) (5) 1 Def samhandling: Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg i mellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. (3) 2 Def tverrfaglig samarbeid: Målene for tverrfaglig samarbeid er å sikre kvalitet i arbeidet ved at den samlede faglige kompetanse utnyttes, og å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av profesjoner og fag. Å stimulere til faglig utvikling er også et sentralt mål. (4) 7

8 På bakgrunn av erfaringene fra samarbeidet med helsestasjonstjenesten og Fjellprosjektet i Drammen (6) ønsket tannhelsetjenesten å samarbeide med Barneavdelingen for å kartlegge eventuelt behov for ekstra henvisning og oppfølging av barn med kroniske sykdommer og hyppige og/eller langvarige sykehusinnleggelser. Behov for samarbeid om denne gruppen av pasienter er beskrevet i Handlingsplan, IS-1672 (2009) Handlingsplan for habilitering av barn og unge (7): Helsedirektoratet mener at tannhelsetjenesten har en utfordring i det å være en organisasjon som samhandler, utveksler informasjon og utvikler seg slik at tannhelsepersonell regnes som relevante samarbeidspartnere i habiliteringsarbeidet. Helsedirektoratet har under arbeidet med handlingsplanen ikke hatt kjennskap til utredninger som har vurdert samarbeidsrutinene mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten omkring barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser. Samarbeid med ledelsen på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret ble etablert, og det ble formidlet kontakt mellom prosjektleder og ressurspersoner på avdelingene. Samarbeidet har vært viktig for å få rutiner og tiltak utarbeidet, gjennomført og implementert. 1.2 Prosjektets mandat og mål Prosjektets hovedmål var å utarbeide og implementere forpliktende samarbeids- og henvisningsrutiner mellom tannhelsetjenesten og sykehuset for å sikre oppfølging av barn og unge med kronisk sykdom, langvarige og/eller hyppige sykehusinnleggelser. Mandatet for prosjektet Kartlegge rutiner for tann- og munnstell på Kvinne- og barneklinikken, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF Kartlegge eksisterende rutiner for henvisning og oppfølging mellom Kvinne- og barneklinikken, Sykehuset Buskerud og kommunehelsetjenesten Etablere rutiner for samarbeid og samhandling, samt henvisnings- og oppfølgingsrutiner mellom Kvinne- og barneklinikken, Sykehuset Buskerud og Delmål som ble definert for prosjektet Barn og unge som ligger på avdelingen mer enn 3 dager skal ha egen rutine for tann- og munnstell, utarbeidet etter gjeldende prosedyrer Barn og unge som har ligget på sykehus i mer enn 14 dager, eller oftere enn 2 ganger pr år, skal ha henvisning til tannhelsetjenesten på hjemstedet Barn og unge med kronisk sykdom eller hyppige sykehusinnleggelser skal ikke ha mer karies enn gjennomsnittet for sitt årskull Tannhelsetjenesten skal ha samarbeid om undervisning og veiledning for helsepersonell og pasienter med foreldre/foresatte Tannhelsetjenesten skal ha tilpasset rutiner for oppfølging av barn og unge med kronisk sykdom eller hyppige og/eller langvarige sykehusinnleggelser Tannhelsetjenesten skal ha forpliktende samarbeid med Kvinne- og barneklinikken Tannhelsetjenesten skal ha samarbeidsavtale med avdelingene og avtale om jevnlige samarbeidsmøter Samhandlingsrutiner skal være implementert i daglig drift på Kvinne- og barneklinikken og i tannhelsetjenesten 8

9 1.3 Målgrupper Pasienter med foreldre/foresatte Helsepersonell ved Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Tannhelsepersonell 1.4 Samarbeidspartnere og organisering av prosjektet har vært prosjekteier, og samarbeidet med Barneavdelingen og Habiliteringssenteret ved VVHF Andre samarbeidspartnere Lærings- og mestringssenteret VVHF Ernæringsfysiologer ved Drammen sykehus Drammen kommune - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Nettverk for barn i bydelene - MIGRA prosjektet - Flyktninghelsetjenesten - Fjell 2020 prosjektet - Fysioteket - DiaHelse Overtannlegene i Buskerud Overtannlegene i Jevnaker kommune i Oppland, kommunene Sande og Svelvik i Vestfold og Asker og Bærum i Akershus Bidragsytere TAKO senteret ved Lovisenberg sykehus i Oslo, ved leder Hilde Nordgarden Barneavdelingen ved Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo ved avdelingstannlege Anne Rønneberg og professor Ivar Espelid Tannhelsetjenestens Kompetansesenteret Sør, ved forskningskoordinator Ewa Szyszko Hovden Organisering av prosjektet Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe, en arbeidsgruppe og en ressursgruppe. Fylkestannlegen i Buskerud har vært prosjektansvarlig og har ledet styrings- og arbeidsgruppen. Prosjektleder har vært tannpleier Eline Juel Bjørkevik, som har hatt 40 % stilling til prosjektet. Styringsgruppen har fulgt opp fremdrift, ressursbruk og kvalitet i prosjektet. Arbeidsgruppen har bestått av styringsgruppen og representanter fra sykehuset. Det har vært møter hver 8. uke med statusrapportering, godkjenning av planer og endringer. Arbeidsgruppen har også diskutert overgang fra prosjekt til drift. Ressursgruppen ble opprettet på initiativ fra Barneavdelingen, med ansvar for området tann- og munnstell. Gruppen har hatt et spesielt ansvar for at henvisningsrutiner og prosedyrer blir fulgt. 9

10 Tabell 1: Organiseringen av prosjektet, oversikt over gruppene 1.5 Økonomi Prosjektet har vært finansiert av tannhelsetjenesten innenfor eksisterende rammer, med tilskudd fra Helsedirektoratet. Tabell 2: Fordeling av tilskuddet fra Helsedirektoratet 10

11 1.6 Organisering av tjenestene Tannhelsetjenesten Fylkeskommunens ansvar for å yte tannhelsetjenester til befolkningen er hjemlet i Lov av 3. juni 1983 nr. 54 (2). hadde i 2012 ca barn mellom 0-18 år under tilsyn, som er 98 % av det totale antallet i denne gruppen. er organisert som fylkeskommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11 (8), og har 182 ansatte. Tannhelsetjenesten ledes av et styre bestående av tre medlemmer valgt av fylkestinget og to medlemmer fra de ansatte. Tannhelseforetaket rapporterer til fylkestinget. Faglig og administrativ leder er fylkestannlege Berit Binde. Fylket er delt i fem tannhelsedistrikt, og hvert distrikt blir ledet av en overtannlege. har en egen avdeling for folkehelsearbeid som blir ledet en overtannpleier. I avdelingen jobber fire ledende tannpleiere og en prosjektkoordinator. Avdelingen har ansvar for å initiere og følge opp helsefremmende- og forebyggende arbeid. Tannhelsetjenesten skal sørge for at fylkets (2013) innbyggere har tilgjengelige tannhelsetjenester Vestre Viken Helseforetak VVHF ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen til ett regionalt helseforetak. I 2011 skiftet Sykehuset Buskerud navn til Drammen sykehus. VVHF eies av Helse Sør-Øst. VVHF leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til ca mennesker fordelt på 4 fylker og 26 kommuner. Helseforetaket har rundt ansatte, og foretaket ledes av administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff. Drammen sykehus er det eneste sykehuset i helseforetaket som har Barneavdeling og Habiliteringssenter (9). Pasientgrunnlaget til VVHF omfatter fire fylkeskommunale tannhelsetjenester, Buskerud, Akershus (Asker og Bærum), Oppland (Jevnaker) og Vestfold (Sande og Svelvik) Barneavdelingen Barneavdelingen behandler barn og unge fra fødsel til 16 år bosatt i Buskerud fylke, kommunene Svelvik, Sande, Jevnaker, Asker og Bærum. Barneavdelingen har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til omtrent barn. Prosjektsamarbeidet med Barneavdelingen er på sengeposten og på seksjon for poliklinikk og dagbehandling. Sengeposten har 24 senger og 65 ansatte fordelt på 51 årsverk. På dagbehandling og poliklinikk er det 12,8 årsverk fordelt på 22 ansatte. Samarbeidsprosjektet omfatter ikke seksjonen nyfødt intensiv, som også er en del av Barneavdelingen. Barneavdelingen har fagutviklingssykepleiere som skal bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten i sykepleietjenesten ved å fremme utvikling av holdninger, kunnskaper og ferdigheter blant de ansatte. Fagutviklingssykepleiere har vært viktige samarbeidspartnere i den praktiske gjennomføringen av prosjektet på Barneavdelingen Habiliteringssenteret Habiliteringssenteret skal ivareta spesialisthelsetjenestens oppgaver innenfor habilitering av barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede nevrologiske funksjonsnedsettelser som gir sammensatte vansker. Det overordnede målet med habilitering er at den funksjonshemmede skal oppnå deltagelse i samfunnet ut fra sine forutsetninger og behov. På Habiliteringssenteret er det ansatt leger, psykologer, fysioterapeuter, sosionomer, spesialpedagoger, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og kontorfaglig personale, totalt 54 ansatte. Habiliteringssenteret er delt i en enhet for barn opp til 15 år, og en for ungdom og voksne. 11

12 Habiliteringssenteret i VVHF kan gi tilbud om: Tverrfaglig diagnostisering og funksjonskartlegging Nødvendig opplæring av pasienter og pårørende gjennom kurs og gruppesamlinger Råd og veiledning til ansatte i kommunene. Tilbyr kurs for helsepersonell Intensiv trening for grupper av barn Spesialiserte helsetjenester, som for eksempel langtidsregistrering EEG m/video (9) Lærings- og mestringssenteret Samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Buskerud ble etablert i 2009, og da ble det skrevet samarbeidsavtale. Hovedmålet til LMS er å Etablere samhandlingsforløp som sikrer opplæring og informasjon til pasienter og pårørende med fokus på mestring. Tannhelsetjenesten har i samarbeid med LMS blitt enige om hvilke pasientkurs det er relevant å ha tannhelseinformasjon på, og har deltatt som foredragsholder på Diabetes type 2 startkurs og på kursene kalt Nyreskolen. I perioden har det vært ca. 500 deltagere, fordelt på LMS ved Drammen- og Ringerike sykehus, samt på sjukestugu på Ål. Tannhelsetjenesten har vært deltager i DiaHelse prosjektet (10), som var et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og VVHF ved LMS. Målgruppen var kvinner som hadde, eller var i fare for å utvikle diabetes. Prosjektet er avsluttet og implementert i daglig drift, og tannhelsetjenesten fortsetter som fast samarbeidspartner i denne satsningen. 1.7 Avvik og endringer underveis Omorganiseringen av VVHF i prosjektperioden har ført til endringer både i navn og struktur. Dette medførte også en forlengelse av prosjektperioden. Ved prosjektstart var Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen organisert i Kvinne- og barneklinikken, og hadde pasienter fra Buskerud og kommunene Svelvik, Sande og Jevnaker. Etter omorganiseringen er Barneavdelingen organisert som egen enhet, mens Habiliteringsavdelingen har skiftet navn til Habiliteringssenteret og er organisert i avdeling for nevrologi. Barneavdelingen på Bærum sykehus ble overført til Drammen, og dette førte til en stor økning i antall konsultasjoner og innleggelser. På grunn av omorganiseringen av helseforetaket ble tannhelsetjenesten i fylkene Vestfold, Oppland og Akershus involvert i prosjektet. Omorganiseringen har også ført til øking i antall ansatte både på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret i prosjektperioden. Derfor har det vært behov for kontinuerlig informasjon om prosjektet og opplæring i tann- og munnstell. På Barneavdelingen har antall ansatte økt fra 123 i 2010 til 200 i I prosjektperioden har avdelingen flyttet mellom etasjer på sykehuset, og det har blant annet ført til forsinkelser med implementering av henvisningsrutiner og prosedyrer. Habiliteringssenteret har økt fra 25 til 54 ansatte, og flyttet fra Åssiden, noen kilometer unna, til nye lokaler nær Drammen sykehus. Omorganiseringen har ført til at antallet henviste pasienter har økt med 67 %, fra 250 henvisninger i 2010 til 667 henvisninger i Ett mål som var satt opp i prosjektbeskrivelsen ble endret i tråd med gjeldende rutiner på Barneavdelingen. Grunnen til endringen er at svært få pasienter ligger på sykehus i syv dager, og helseforetaket har etablerte rutiner som sørger for at prosedyrer iverksettes når pasientene har vært innlagt i tre døgn. Opprinnelig var målet barn og unge som ligger på avdelingen mer enn syv dager skal ha egen rutine for tann- og munnstell, utarbeidet etter gjeldende prosedyrer 12

13 Målet ble endret til barn og unge som ligger på avdelingen mer enn tre dager skal ha egen rutine for tann- og munnstell, utarbeidet etter gjeldende prosedyrer Rutine i helseforetaket er at henvisninger skal underskrives av lege. I 2011 bestemte avdelingsleder på Barneavdelingen at sykepleiere fikk ansvar for å underskrive henvisninger til tannhelsetjenesten. Etterhvert ble det bestemt at også barnepleiere kunne underskrive henvisninger til tannhelsetjenesten for å få til en mer hensiktsmessig og praktisk gjennomføring. 13

14 2. Gjennomføring og resultat Prosjektet ble gjennomført i løpet av en periode på tre år, fra 2010 til 2013, etter en fremdriftsplan utarbeidet årlig. I prosjektperioden har prosjektleder deltatt på kurs, møter og hospiteringer (vedlegg nr. 1). Oversikt over hva som er gjennomført av kurs og tiltak i tannhelsetjenesten, på Barneavdelingen, på Habiliteringssenteret, ved Lærings- og mestringssenteret og i DiaHelse - prosjektet framgår av vedlegg nr Metode Prosjektet er et kvalitetsutviklingsprosjekt der det er brukt både kvantitative og kvalitative tilnærminger i form av Spørreundersøkelse Henvisningsrutiner, prosedyrer og informasjonsskriv Undervisning og veiledning av helsepersonell, pasienter og foreldre/foresatte Ressursgruppemøter Arbeidsgruppemøter I løpet av prosjektet er det foretatt pasientkonsultasjoner med veiledning på pasienter som Barneavdelingen har bedt om bistand til. Foreldre/foresatte og pasienter har gitt informert samtykke før konsultasjonene. 2.2 Spørreundersøkelse for helsepersonell Informasjon om prosjektet ble gitt på fagdager på sykehuset i 2010, der en spørreundersøkelse for å kartlegge tann- og munnstell ble gjennomført. 73 av 123 ansatte fra Barneavdelingen, og 15 av 25 ansatte fra Habiliteringssenteret ble spurt. På Barneavdelingen besvarte 90 % av de spurte undersøkelsen (73 spurte, 66 svar). Av disse var over halvparten sykepleiere, de øvrige var hjelpepleiere og leger, og noen av disse hadde videreutdanning i kreftsykepleie og pediatri. På Habiliteringssenteret besvarte 80 % spørreundersøkelsen (15 spurte, 12 svar). Her var sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleier, fysioterapeuter og psykologer representert (vedlegg nr. 6).Både alderen på de ansatte og ansettelseslengden varierte ved de to avdelingene (Tabell 3 og 4). Tabell 3: Alderen på de ansatte Tabell 4: Ansettelseslengde 14

15 På spørsmålet om utdanningssted var 24 utdanningsinstitusjoner oppgitt på Barneavdelingen, sammenlignet med fire på Habiliteringssenteret. Ni respondenter på Barneavdelingen hadde oppgitt utdanningssted utenfor Norge. For å kartlegge kunnskap om tann- og munnhelse ble deltakerne spurt om de har fått opplæring i tann- og munnhelse under utdanning og på arbeidsplassen. På Barneavdelingen hadde 56 av de 66 som var med på undersøkelsen svart at de hadde fått opplæring i tann- og munnstell under utdanning (Figur 1A), mens bare syv svarte at de har fått opplæring i tann- og munnstell på arbeidsplassen (Figur 1B). Et tilsvarende resultat kom fra Habiliteringssenteret, hvor åtte av 12 hadde fått opplæring under utdanning, mens to hadde fått opplæring på arbeidsplassen. Mange av respondentene er utdannet ved Høgskolen i Buskerud, der tannhelsetjenesten gjennom mange år har samarbeidet med sykepleierutdanningen om tannhelseundervisning. Figur 1: Oversikt over hvor mange av respondentene som har fått opplæring i tann- og munnhelse under utdanning (A) og på arbeidsplassen (B). Tabell 5: Tann- og munnstell på inneliggende pasienter På spørsmålet om hvem som foretar tann- og munnstell på inneliggende pasienter på Barneavdelingen, var svaret at det som oftest var foreldre/foresatte som utfører dette, etterfulgt av pasientene selv og helsepersonell på avdelingen (Tabell 5). Ved Habiliteringssenteret var tannog munnstell utført av foreldre/foresatte (Tabell 5). Grunnen til dette er at det kun er polikliniske konsultasjoner der. Nesten halvparten av de spurte på Barneavdelingen opplevde at pasienter hadde plager i tenner og munnhule under sykehusopphold eller ved utredning, sammenliknet med 25 % på Habiliteringssenteret (Figur 2A). Forskjellige typer tilstander/plager i tenner og munnhule hadde blitt observert hos pasienter under sykehusopphold eller ved utredning (Figur 2B). 15

16 Figur 2: Oversikt over hvor mange av respondentene opplever at pasientene har plager i tenner og munnhule under sykehusopphold eller ved utredning (A) og typer av de observerte tilstandene nevnt i tilfeldig rekkefølge (B). 53 av de som svarte på Barneavdelingen mente de hadde god nok kompetanse til å utføre tannog munnstell på pasienter (Figur 3A), men bare 31 hadde kjennskap til følgetilstander i tenner og munnhule for ulike pasientgrupper (Figur 3B). Følgetilstander som respondentene kjente til vises i Figur 3C. På spørsmålet om behov for kompetanseheving har hele 94 % svart ja på Barneavdelingen og 67 % på Habiliteringssenteret (Figur 4A). I tillegg har 80 % av respondentene fra Barneavdelingen og 33 % av respondentene fra Habiliteringssenteret svart at de ønsker kompetanseheving i bruk av tann- og munnpleiemidler til å utføre daglig tann- og munnstell (Figur 4B) Figur 3: Oversikt over (A) hvor mange av respondentene mener at de har god nok kompetanse til å utføre tann- og munnstell på pasienter, (B) hvor mange av respondentene har kjennskap til følgetilstander i tenner og munnhule for ulike pasientgrupper, og (C) oversikt over typer følgetilstander respondentene har kjennskap til. 16

17 Figur 4: Oversikt over (A) hvor mange av respondentene har behov for kompetanseheving for at pasientene skal unngå tilleggsbelastninger i tenner og munnhule i forbindelse med sykdom og (B) hvor mange av respondentene har ønske om kompetanseheving innenfor bruk av nødvendige tann- og munnpleiemidler til å utføre daglig tann- og munnstell hos pasientene. På spørsmål om eksisterende henvisningsrutiner hadde 19 av 66 på Barneavdelingen og 8 av 12 på Habiliteringssenteret henvist pasienter eller konsultert samarbeidspartnere på grunn av plager i tenner eller munnhule hos pasienten (Figur 5A). Oversikten over hvor pasientene henvises til vises i Figur 5B. Figur 5: Oversikt over hvor mange av respondentene har henvist pasienter til videre konsultasjon (A) og (B) over institusjoner pasienter henvises til. 2.3 Rutiner og prosedyrer for tann- og munnstell I prosjektperioden ble det utarbeidet prosedyrer for tann- og munnstell samt rutiner for henvisning og oppfølging av pasienter Prosedyrer for tann- og munnstell Spørreundersøkelsen og gjennomgang av daglige rutiner viste varierende praksis i forhold til rutiner for tann- og munnstell både på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret. Ressursgruppen startet derfor arbeidet med å utarbeide prosedyrer for tann- og munnstell. Foreløpig er det utarbeidet fire prosedyrer. Den første er en generell prosedyre for barn og unge innlagt på sykehus. Hensikten er å gjøre helsepersonell i stand til å forebygge infeksjoner, bevare 17

18 intakte slimhinner, forebygge komplikasjoner i tenner og munnhule, samt å sikre nødvendig oppfølging og eventuell henvisning til tannhelsetjenesten. I tillegg er det utarbeidet spesifikke prosedyrer i tann- og munnstell til onkologipasienter, til pasienter med spiseforstyrrelser og til pasienter med funksjonsnedsettelser. Diagnosene ble valgt på bakgrunn av pasientkonsultasjoner. Prosedyrene ble godkjent av avdelingstannlege Anne Rønneberg og professor Ivar Espelid ved Barneavdelingen, Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo sammen med leder ved TAKO senteret, spesialist i pedodonti Hilde Nordgarden. Prosedyrene ble innført etter prosjektslutt, fra januar 2013, og er lagt inn i helseforetakets e-håndbok under kapittelet Tann- og munnstell. På linje med øvrige prosedyrer, iverksettes de når pasienten har vært innlagt i tre dager. (Vedlegg nr. 7) Informasjonsskriv som del av behandlingslinje Fagutviklingsgruppen på Barneavdelingen ønsket at det skulle utarbeides informasjonsskriv om tannhelse for foreldre/foresatte til pasienter med diagnosene diabetes type 1 og IBD. Informasjonsskrivene skulle inngå som en del av pasientens behandlingslinje 3. Informasjonsskrivene ble utarbeidet av ressursgruppen, så ble de godkjent og implementert i behandlingslinjen. Pasienter med diabetes type 1 blir ved sykdomsdebut innlagt i 14 dager hvor det gis grundig informasjon om- og opplæring i å leve med sykdommen. I behandlingslinjen er tann- og munnhelse nå en del av denne informasjonen. Pasienten får informasjonsskriv og henvises tannhelsetjenesten på hjemstedet. (Vedlegg nr.8) Pasienter med IBD får oppfølging på dagbehandlingsenheten ved sykdomsdebut, der får de informasjonsskrivet og henvises tannhelsetjenesten på hjemstedet. Ernæringsfysiologer ved Drammen sykehus har deltatt i utarbeidelsen av IBD-informasjonsskrivet. (Vedlegg nr. 9) Foreløpig er det disse to informasjonsskrivene som er utarbeidet fordi Barneavdelingen bare har behandlingslinjer for disse diagnosene. Hvis andre diagnoser får behandlingslinje, vil behov for tannhelseinformasjonsskriv bli vurdert. 2.4 Rutiner for henvisning og oppfølging Et av hovedmålene i prosjektet var å implementere rutiner for henvisning av pasienter fra Barneavdelingen og Habiliteringssenteret til tannhelsetjenesten på pasientenes hjemsted. Det ble undersøkt om det allerede fantes rutiner for henvisning, men det hadde ikke sykehuset. Ressursgruppen utarbeidet forslag til henvisningsskjema, som ble laget etter mal for henvisninger mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene og tannhelsetjenesten (Vedlegg nr.10). Henvisningsskjemaet ble tatt i bruk i januar 2012, og etter hvert kan både leger, sykepleiere og barnepleiere henvise. Henvisningsstatistikken viser variasjon i hvilke diagnoser de som blir henvist til tannhelsetjenesten har. Rapportering fra tannhelsetjenesten i 2012 viste at 41 pasienter ble henvist fra Barneavdelingen og Habiliteringssenteret det første året. 3 En behandlingslinje er en dokumentert beskrivelse av et forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koblet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Bakgrunnen for å standardisere pasientforløp gjennom behandlingslinjer, er å skape en forutsigbar behandling av pasientgruppen hvor variasjon i behandlingen minimeres, hvor kvaliteten og effektiviteten er høy og forbedringer søkes gjennomført på en systematisk og kontinuerlig måte. Behandlingslinjer er utarbeidet av Helse Sør-Øst og skal implementeres i alle helseforetak. 18

19 Tannhelsetjenesten benytter det elektroniske pasientjournalsystemet Opus. Henvisninger fra sykehuset blir lagt inn som egen gruppe fra henholdsvis Barneavdelingen og Habiliteringssenteret i Opus, slik at det kan hentes ut statistikk. Denne statistikken blir brukt til å lage en rapport, som skal inneholde - kopi av henvisningsskjema uten personopplysninger - tannstatus på pasienter som har vært i tannhelsetjenestens system før henvisning - tannstatus på pasienter som ikke har vært inne tidligere - plan for oppfølging av henvist pasient i forhold til diagnose og medikamenter og planlagt Innkallingsintervall Tabell 6:Oversikt over hvilke diagnoser pasientene som blir henvist har i 2012 Diagnoser: Antall: Diabetes type 1 17 IBD 4 Onkologi 5 Funksjonsnedsettelser 6 Psykisk utviklingshemmet 3 Luftveisinfeksjoner 1 Nyresvikt 2 Usikre diagnoser/syndromer 2 Andre 1 Tabell 7: Oversikt over henvisninger til ulike tannhelsedistrikt i 2012 Tannhelsedistrikt: Antall henviste: Lier, Røyken og Hurum 10 Drammen og Nedre Eiker 4 Ringerike 4 Hallingdal 1 Lågen 8 Asker og Bærum 12 Sande og Svelvik 2 Jevnaker 0 En del av behandlingslinjen til pasienter med diabetes type 1 og IBD er at de skal henvises til tannhelsetjenesten ved diagnosedebut. De årlige rapporteringene fra tannhelsetjenesten på henviste pasienter, skal stemme med antall nyoppdagete pasienter med diabetes type 1 og IBD på Barneavdelingen. Dette er en metode for å kvalitetssikre at henvisningsrutinene blir brukt. Barneavdelingen ønsket før prosjektslutt å få tilbakemelding fra tannhelsetjenesten om pasientene som er henvist får spesiell oppfølging. Rapporteringen viste at alle henviste så langt har hatt behov for individuell oppfølging. Ressursgruppen jobber med å lage system for tilbakemelding fra tannhelsetjenesten til sykehuset. 19

20 For å kvalitetssikre arbeidet som er gjort og sikre at rutinene blir fulgt opp, fortsetter ressursgruppen med møter to ganger pr år. Kontaktpersoner for tann- og munnstell på Barneavdelingen følger opp tiltakene der, blant annet ved å ha ansvar for at henvisningsrutiner blir fulgt samt å holde seg faglig oppdatert på temaet og å informere sine medarbeidere. Vi ser også behovet for å legge henvisningsrutinene inn i eksisterende behandlingslinjer for å kvalitetssikre at alle pasienter i gjeldende gruppe blir henvist. Barneavdelingen Undervisning og veiledning av helsepersonell Som oppfølging av resultatene fra spørreundersøkelsen fikk 65 sykepleiere og barnepleiere fordelt på sengepost og poliklinikk på Barneavdelingen praktisk veiledning og undervisning i tannog munnstell. Hensikten var å øke kunnskap, ferdigheter og holdninger hos helsepersonell til å ivareta tann- og munnstell hos pasientene. Veiledningen foregikk i grupper på fire, med 30 minutters varighet. Innhold i veiledningen: Praktisk munnstell i seng: - observasjon av munnslimhinne, tenner og tunge - vurdere munntørrhet på bakgrunn av spyttmengde, medisinbruk og spørsmål til pasienten - se etter sår, blødning og hevelser på leppe, slimhinne, tunge og munnviker - munnmotorikk - eventuell smerte generelt eller ved tannpuss/spising Demonstrasjon av tann- og munnpleiemidler: - myke tannbørster til barn og voksen - såpefrie barne- og voksentannkrem - saliva gel/midler mot munntørrhet - munnskyll: 0,1 % klorheksidin med 0,2 % fluor - munnpensel/tupfer - daglig fluorskylling/fluortabletter - klorheksidin - andre spesialskyllevæsker på indikasjon - vaselin eller lignende for smøring av såre lepper I tillegg til undervisningen gjennomførte helsepersonellet individuelt e-læringsprogrammet Tann og munnstell i sykepleien (11), som er laget på Akershus universitetssykehus Dette finnes i Læringsportalen til Helse Sør-Øst og på nettsidene til Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst. (TKØ). Det er et nettbasert, gratis e-læringskurs som gir basisinformasjon i tann- og munnstell for sengeliggende pasienter. Det inneholder også informasjon om av de vanligste munnhulesykdommene. Ansatte på Barneavdelingen gjennomførte kurset som et av flere obligatoriske e-læringskurs. Undervisning og veiledning i tann- og munnstell har blitt en fast del av programmet for alle nyansatte på Barneavdelingen. Nyansatte sykepleiere får rutinemessig en times tannhelseundervisning i løpet av et seks dagers opplæringsprogram, mens nyansatte leger får skriftlig informasjon om tannhelsetilbudet på Barneavdelingen: Tannhelse: Tannpleier er på Barneavdelingen hver 14. dag for å undersøke og å gi tannhelseinformasjon til pasientgrupper som barn med kroniske sykdommer og med hyppige og/eller lange sykehusinnleggelser. Pasienter med behov for oppfølging, henvises av helsepersonell på Barneavdelingen til tannhelsetjenesten på pasientens hjemsted. Det er 20

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD

BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD NFH/NFP NORDISK MØTE, LILLESTRØM 7.10.13 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykepleier Anne Marthe Peveri Sykehusprosjektet 2010-2012

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE SAMARBEID MELLOM KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN VED SYKEHUSET BUSKERUD OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

PROSJEKTBESKRIVELSE SAMARBEID MELLOM KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN VED SYKEHUSET BUSKERUD OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF PROSJEKTBESKRIVELSE SAMARBEID MELLOM KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN VED SYKEHUSET BUSKERUD OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Oppdragsgiver: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Ansvarlig for dokumentet: Eline

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: 07.01.2013 OMRÅDEPLAN FOR HABILITERING, VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Utfordringer Organisering Prioriteringer IKT Kompetanse Kapasitet Organisering Primærhelseteam Oppfølgingsteam Knutepunktmodellen Primærhelseteam - formål Ny

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Rehabilitering og mestringstiltak for personer med kols: -Nasjonale utfordringer og løsningsforslag. Olav Kåre Refvem Bergen 15.

Rehabilitering og mestringstiltak for personer med kols: -Nasjonale utfordringer og løsningsforslag. Olav Kåre Refvem Bergen 15. Rehabilitering og mestringstiltak for personer med kols: -Nasjonale utfordringer og løsningsforslag Olav Kåre Refvem Bergen 15.april 2016 Noen mål for rehabilitering ved lungesykdom Økt fysisk kapasitet

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Personer med utviklingshemming har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen De får sjeldnere hjelp til sin helsesvikt

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Samhandlingskonferanse Vestfold 16.09.16 Samhandlingsseminar Sykehuset Vestfold Astrid Børset og Maria Helseth Greve Lovisenberg Diakonale Sykehus og Bydel Gamle Oslo Velferdsteknologi

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Samhandlingsprosjekt 2014

Samhandlingsprosjekt 2014 OVERSIKTEN INNBEFATTER PROSJEKT DER EN ELLER FLERE KOMMUNER ER INVOLVERT, I SAMARBEID MED VVHF Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken Elektronisk samhandling Oppfølging av meldingsløftet Ragnar Husum ragnar.husum@vestregionen.no

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER Samhandlingskonferanse i Bø 17.11.2016 Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER 1 KORT PRESENTASJON OG BAKGRUNN FOR KOMMUNEHELSESAMARBEIDET St.meld.nr.47

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester

Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester Delavtale 02 samarbeid om koordinerte tjenester mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden,

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer