PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen, kretsleder Helge Johnsen, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Torleif Scheie, styremedlem Ruth Brudvik, styremedlem Bjørn Ove Myking, styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik, 1. varamedlem Svein Erik Burud, 2. varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant, organisasjonssjef Janne Landås, informasjonskonsulent Referent Sakliste: Sak 30/12: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 31/12: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05/12 Sak 32/12: Regnskap pr for HIK og OLTV Sak 33/12. Høringsuttalelse Regional kulturplan Sak 34/12: Høringsuttalelser NIF og Hordaland fylkeskommune Sak 35/12: Høringsuttalelse om forbud mot høydehus Sak 36/12. Oppløsning av idrettslag overføring av midler til ny klubb Sak 37/12: Idrett og rus Sak 38/12: Styrets arbeid Sak 39/12: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell

2 Sak 30/12: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 1) Sak 35/12 ble behandlet først da HIK hadde invitert avdelingsleder i Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) Roger Gjelsvik for å delta i diskusjonen og fortelle om OLTVs synspunkter i saken om forbud mot høydehus. 2) Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har nylig gitt ut en forskningsrapport om deltagelse i frivillige organisasjoner. Ruth Brudvik synes at styret i HIK bør være informert om rapporten og den settes opp som sak 39/12. Møteinnkalling og sakliste godkjent med ovennevnte merknader. Sak 35/12: Saksunderlag: Høringsbrev om forbud mot høydehus Høringsbrev fra NIF om forbud mot høydehus også sendt ifm styremøte nr. 05/12 Idrettsstyret ønsker å få medlemsorganisasjonens syn på om det er ønskelig å endre Idrettstingets vedtak i 2003 om forbud mot bruk av såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk. Høringen er sendt til særforbundene og idrettskretsene. Høringsfristen er 1. oktober. Denne saken ble drøftet i styremøte 05/06. Vi vedtok i styremøte 05/06 å avgi uttalelse i styremøte 06/12. I slutten av august mottok vi denne meldingen fra NIF: NIF har mottatt en henvendelse fra den administrative styringsgruppen for særforbundene hvor man ber om utvidet frist for Høringen om høydehus og såkalte innretninger for manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk, slik at det i enda større grad blir mulig for særforbundene å involvere sine underliggende ledd i prosessen før man avgir sine uttalelser. NIF ser positivt på et slikt engasjement og viljen til god forankring i organisasjonen i en krevende sak. Ny svarfrist settes derfor til 30. november Oddvar J. Jensen innledet med at Organisasjonsutvalget i NIF har hatt et omfattende arbeid i denne saken og de har også hentet inn kompetanse internasjonalt. Roger Gjelsvik ga uttrykk for at det ikke var korrekt å si at bruk av høydehus var etisk feil. I den grad man kan snakke om etikk er Norge den eneste nasjonen i verden som ikke åpner for bruk av kunstig høydetrening. Dette gir andre nasjoner et konkurransefortrinn og Roger sitt syn på saken var at det må være likhet for alle utøvere. Vi må gi våre toppidrettsutøvere de best mulige betingelsene og ikke ha en særnorsk regel. Medisinsk er det

3 ikke dokumentert at bruk av kunstig høydetrening er forbundet med helsefare. Det er stor belastning på en toppidrettsutøver fra før og hvis utøveren kan redusere reisebelastningen og være borte fra familien noe kortere tid ved å nyttiggjøre seg av høydehus i Norge, vil dette ta ned belastningen. Det ble diskutert om det burde være en aldersgrense for bruk av høydehus, og om bruk evnt. burde være forbeholdt utøvere som er under oppfølging av Olympiatoppen. Kretsstyret ser det som verken sannsynlig eller ønskelig at vi vil få en kraftig økning i bruk av høydehus dersom forbudet mot høydehus oppheves. Viktigheten av god informasjon for å sikre at bruken av høydehus har et fornuftig nivå ift. omfang og toppidrettslig nivå, ble fremhevet. Et enstemmig kretsstyre går prinsipielt inn for oppheving av forbudet mot høydehus. Det er viktig å understreke at en slik oppheving må skje sammen med god informasjon rundt bruken og den begrensete nytten av høydehus. HIK vil avgi uttalelse og administrasjonen utarbeider grunnlag for høringsutkast med bakgrunn i diskusjonen i styremøte 06/12 og 07/12. Sak 31/12: Godkjenning av protokollen fra styremøte 05/12 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 05/12 Protokollen godkjent Sak 32/12: Regnskap pr for HIK og OLTV Saksunderlag: Resultatregnskap og balanse for HIK og OLTV pr Regnskapet for HIK pr viste et underskudd på kr Av kjente inntekter som ikke er ført men som vedrører perioden ble nevnt regnskapstjenester som HIK har levert overfor idrettslag i april-juni på samlet kr , regnskapstjenester som HIK har levert overfor OLTV på kr , uførte innbetalinger for utsendte statuetter ifm Statuettutdelingen kr og andel momskompensasjon, renter og bingo samlet kr Med disse justeringene vil regnskapet pr vise et underskudd på kr Årets budsjett er med de justeringene som ble vedtatt på tinget i april satt opp med et underskudd på kr

4 Hovedgrunnen til en markert forverring av bokført resultat ift. resultatet pr er utbetaling av ca i særkretstilskudd. Denne utgiftsposten er ikke periodisert, og resultatet blir dermed kraftig påvirket i det øyeblikk utbetaling foretas. Regnskapet for OLTV pr viser et overskudd på kr Som nevnt tidligere er enkelte store poster som vedrører hele 2012 inntektsført i sin helhet allerede (tilskudd fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune idrett). Ca. kr vedrører perioden etter Utover dette anslås at det er levert undervisningstjenester / annet arbeid selvstendig næringsdrivende kr uten at det er mottatt faktura på beløpet. Andel momskompensasjon og renter anslås til kr pr , og HIK har utført regnskapstjenester til OLTV for kr uten at dette er utgiftsført i OLTVs regnskap. Justert for disse inntektene og utgiftene vil OLTVs resultat pr vise et overskudd på kr Styret pekte på fordeler med å ha et regnskap som er periodisert og ønsker en diskusjon på dette når økonomikonsulent Ole Nilsen deltar på neste styremøte. De fremlagte regnskap for HIK og OLTV pr tatt til orientering. Sak 33/12: Høringsuttalelse Regional kulturplan Saksunderlag: Planprogram for regional kulturplan Hordaland fylkeskommune. Fylkestinget har bestemt at det skal utarbeides en ny regional kulturplan. Målsettingen er at denne skal være vedtatt i løpet av Det foreligger et planprogram for en slik plan, og høringsfristen er 20. september. Idretten har tradisjonelt vært knyttet opp til fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Dagens plan går frem til 2012, men vil være gjeldende til ny plan vedtas. Slik det nå legges opp til med en regional kulturplan, er det en fare for at idretten havner i et idrettspolitisk vakum. Kunst- og kulturfeltet og idrettsfeltet har ulike mål for virksomheten. Feltene vil derfor ha behov for ulike strategier og tiltak. Dette er argumenter som taler for at det bør utarbeides en egen regional plan for idrettsfeltet slik tilfellet er i dag med fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Det overordnete målet for Hordaland idrettskrets må være at idretten får en plass i planverket som synliggjør idrettens omfattende virksomhet og samfunnsmessige betydning, og ivaretar utviklingen på en best mulig måte.

5 Idretten gis en lite fremtredende plass i planutkastet. Det savnes en offensiv tilnærming til idrettsfeltet. Det bør synliggjøres i planen at idrett er mye mer enn fysisk aktivitet. Idretten synes ikke å ha fått den plassen som den fortjener for å synliggjøre vår størrelse og betydning samt ivareta videre utvikling. Kretsstyret ga uttrykk for at idrett burde være et eget kapittel i planen for å ivareta idrettens ønsker og utfordringer best mulig. I høringsutkastet har idretten fått liten plass og oppmerksomhet. Konsekvensen av dette kan være at idretten kommer dårlig ut i forhold til bevilgninger i neste omgang. I HIKs tilbakemelding må vi gi tydelige signaler slik at våre interesser blir ivaretatt. Administrasjonen tar utgangspunkt i HIKs uttalelse ifm. tidligere planarbeid innenfor kulturfeltet i Høringsuttalelsen sendes styret til gjennomsyn og kommentarer. HIK ser det som naturlig og sterkt ønskelig å påta seg en rolle i det videre planarbeidet. HIK utarbeider høringsuttalelse med bakgrunn i innspill i styremøtet. Tilbakemeldingen utformes av leder, nestleder og org.sjef. Sak 34/12: Saksunderlag: Høringsuttalelser NIF og Hordaland fylkeskommune. Høringsnotat forbud mot erverv, besittelse og bruk av doping Utkast til høringssvar forbud mot erverv, besittelse og bruk av doping Utkast til høringssvar Idrettsmeldingen videre oppfølging Høringssvar Bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet. (Sendt NIF 16.februar 2012) Ved siden av planprogram for regional kulturplan Hordaland fylkeskommune, har vi fått oversendt eller fått kjennskap til disse sakene med høringsfrister i høst: Fra NIF: - Høring vedrørende forslag om å kriminalisere erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler. Høringsfrist: 10. september. Høringen ligger på - Idrettens videre oppfølging av Stortingsmelding nr. 26 ( ), Den norske idrettsmodellen Anleggsutvalget i NIF har bedt om innspill fra særforbund og idrettskretser innen 3. september. Fra Hordaland fylkeskommune:

6 - Skolebruksplan. Høringsfrist 1. oktober. fylkeskommune/opplaering/opplaringsnytt/skulebruksplan-- hoyringsutkast HIK ønsker å ta et initiativ til å møte stortingspolitikere som kommer fra Hordaland med tema Idrettsmeldingen. HIK vil i tillegg sende forslag til Kultur- og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune om at de besøker idrettens Hus 2. oktober HIK sender høringssvar til NIF ifm. tilsendte høringsnotater om forbud mot erverv, besittelse og bruk av doping samt Idrettsmeldingen videre oppfølging i tråd med utkast utarbeidet av administrasjonen. HIK kommer ikke til å skrive et høringssvar ifm Skolebruksplanen. Sak 36/12: Oppløsning av idrettslag overføring av midler til ny klubb HIK har tidligere (sak 68/10) vedtatt at 20% av midlene fra oppløste idrettslag ifm. medlemsundersøkelsen 2009 skulle tilfalle HIK til delvis dekning av annonsekostnader ifm. oppløsningsprosessen. Adm. har siden dette vedtaket ble fattet forholdt seg til at inntil 20% av midlene fra oppløste idrettslag skal tilfalle HIK. Dette er begrunnet i annonsekostnad og/eller annet adm. arbeid ifm. oppløsningsprosessen. Det må være samsvar mellom den summen HIK beholder og det arbeidet / kostnaden som HIK har ifm. oppløsningsprosesser. Nattland Basketballklubb og Sædalen Idrettslag ønsker en sammenslåing. Ettersom regelverket tilsier at det sammenslåtte idrettslaget skal benytte det eldste idrettslagets stiftelsesdato og klubbnummer, ville dette føre til at Nattland BBKs klubbnummer og stiftelsesdato måtte benyttes. Dette ønsker ikke Sædalen IL, og løsningen har derfor blitt at Nattland BBK har blitt lagt ned, og medlemmene har meldt seg inn i Sædalen IL. Nattland BBK har mellom og i egenkapital i oppløsningsøyeblikket. Disse midlene overføres HIK i tråd med 22 i Lovnorm for idrettslag. Midlene overføres med et ønske om at midlene skal tilfalle basketgruppen i Sædalen IL. Administrasjonen ser på denne prosessen som en sammenslåing, selv om det formelt sett er en oppløsning.

7 Med bakgrunn i avvik fra tidligere praksis og størrelsen på beløpet ble denne saken tatt opp som styresak. Administrasjonen foreslo at midlene i sin helhet ble overført til Sædalen IL. Midler fra oppløst idrettslag Nattland Basketballklubb overføres i sin helhet Sædalen Idrettslag etter ønske fra Nattland BBK. Sak 37/12: Saksunderlag: kommentarer: Idrett og rus Notat Verdidilemmaer idrett og alkohol I styremøte 05/12 ble det påbegynt en diskusjon om Idrett og alkohol, og hvordan HIK kan arbeide ift. dette. Bakgrunnen er bl.a. oppslag i media der det fokuseres på hvordan idrettsprestasjoner skal feires. Det ligger ofte en hentydning til at alkohol er en naturlig del av denne feiringen. Torleif Scheie innledet til diskusjonen og understreket viktigheten med å synliggjøre idrettens holdning til idrett og alkohol. HIK ønsker å sette temaet på dagsorden og det ble foreslått å ta kontakt med Helge Brekke. Han er blant annet foredragsholder i et aktivitetsprogram Idrett uten alkohol i regi av Det Norske Totalavholdsselskap som i dag har samarbeid med noen av Norges største idrettsarrangement. Aktivitetsprogrammet Idrett uten alkohol arbeider for at idretten skal være en alkoholfri arena. Målet er at idretten skal være alkoholfri på alle plan og i alle sammenhenger. HIKs nettsider vil også være sentral i å synliggjøre vår holdning til idrett og alkohol. Hordaland idrettskrets inviterer Helge Brekke fra aktivitetsprogrammet Idrett uten alkohol til et møte for å få innspill, diskutere og vurdere et mulig samarbeid. Sak 38/12: Styrets arbeid Etter et halvt års virke diskuterte styret om det skal gjøres noen grep som kan forsterke styrets arbeid. Strategier for å møte idrettsrådene ble diskutert og pr. i dag har vi følgende arbeid mot idrettsrådene: Idrettsrådenes årsmøter, Idrettsrådssamlingen 1 gang i året og det fortløpende arbeid i regi av administrasjonen.

8 Styret ønsker at det utarbeides en ½ - 1 årlig kjøreplan/planleggingshjul slik at man har en felles oversikt og innsikt på hvilke oppgaver vi har foran oss. Styret ønsket en ny liste på hvem i styret som har ansvar for de ulike idrettsrådene. Utarbeide en kjøreplan ½ - 1 årlig kjøreplan/planleggingshjul for å få en totaloversikt over oppgaver styret har foran seg. Sak 39/12: Forskningsrapport Skjevfordeling i frivilligheten Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har nylig gitt ut en forskningsrapport om deltagelse i frivillige organisasjoner. Økonomi, utdanning og ressurser i nærmiljøet bidrar til at deltagelse i frivillige organisasjoner blir skjevfordelt, viser rapporten. Dette stenger mange ute fra de positive effektene frivilligheten kan gi, mener forskere. Ruth Brudvik fikk kjennskap til rapporten i Komité for kultur, idrett og næring i Bergen Kommune og syntes at styret i HIK burde være informert om rapporten. Oddvar J. Jensen har tatt opp denne rapporten sentralt med NIF. Rapporten finnes på nettsidene til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og sender linken til kretsstyret. Forskningsrapporten Skjevfordeling i frivilligheten utgitt av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor tas til orientering. Sak 39/12: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker: Tildeling folkehelsemidler fra NIF - kr til Kalandseid IL - kr til Treningskontakt/ Idrett psykisk helse - kr til idrett-skole Momskompensasjonsordning varer og tjenester. orienterte om at 400 organisasjonsledd i Hordaland har søkt inkl. særkretser. Status åpne fylkeskommunale anlegg ved videregående skoler. Det er i øyeblikket igangsatt aktivitet ved Garnes videregående skole, Fana Gymnas og Langhaugen videregående skole.

9 3 andre kommuner ble også valgt av fylkeskommunen ifm. denne prøveordningen, men i disse kommunene er det ikke igangsatt aktivitet i gymsalene i denne omgang. Idrettsrådskonferansen november Konferansen holdes på Clarion Hotel, Bergen Airport. Start fredag kl med avslutning lørdag ca kl Alle idrettsrådene i Hordaland har fått invitasjon. Påmeldingsfrist er 5. oktober. På programmet står blant annet følgende tema: 1)Fysisk aktivitet i et forebyggende folkehelseperspektiv v/ Geir Kåre Resaland, PhD, Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane 2) Idrettens rolle og samhandling med det offentlige Hvordan jobber NIF v/ Børre Rognlien, Idrettspresident Anne-Kristine Aas noterte seg at alle i styret i utgangspunktet ønsker å delta på konferansen. o Deltakelser/representasjon NIFs Ledermøte 8.juni Tilstede: Helge Johnsen Ekstraordinært ting 9. juni 2012: Helge Johnsen, Bjørn Ove Myking, Gunn Berit Lunde Aarvik, Svein Erik Burud og Marianne Ankervold. Folkehelsekonferanse, Knarvik 27. august. Ruth Brudvik, Anne-Kristine Aas, Gunn Hilde Øymo og Irene Kjønnerød deltok. Ruth informerte om konferansen. Folkehelselov plikt i kommunene. Hva idretten kan bidra med i folkehelseperspektiv. HIK var med som arrangør av Folkehelsekonferansen. Markering av Tommy Urhaugs bordtennisgull i Paralympics i London. Markeringen fant sted i Radøyhallen 9. september. Oddvar J. Jensen deltok og overrakte Tommy en blomsterhilsen. IK Ledermøte, Gjøvik september. Helge Johnsen og deltar. Dialogmøte 24. september i Oslo. Helge Johnsen deltar. o HMS og personell Protokoll godkjent / -2012: Oddvar Johan Jensen Leder Helge Johnsen Nestleder

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer