PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen, kretsleder Helge Johnsen, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Marianne Ankervold, styremedlem Torleif Scheie, styremedlem Ruth Brudvik, styremedlem Svein Erik Burud, varamedlem Bjørn Ove Myking, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant, organisasjonssjef Janne Landås, informasjonskonsulent Referent Sakliste: Sak 44/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 45/11: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/11 Sak 46/11: Regnskap pr for HIK og OLTV Sak 47/11: Møte med kultur- og ressursutvalget, Hordaland fylkeskommune Sak 48/11: Felles samling administrasjon styre 15. november Sak 49/11: Idrettsrådskonferanse og møte med Idrettsrådet i Bergen Sak 50/11: Idrettskretsting 2012 Sak 51/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger

2 Sak 44/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent Sak 45/11: Godkjenning av protokollen fra styremøte 06/11 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/11 Protokollen godkjent Sak 46/11: Regnskap pr for HIK og OLTV / Asbjørn Lindås Saksunderlag: Resultatregnskap og balanse for HIK og OLTV pr HIKs resultat pr viser et underskudd på kr ,99. Det er nå lagt opp til en endring i måten å fordele den andelen av momskompensasjonen som vil tilfalle HIK på bakgrunn av innrapporterte tall fra HIK og OLTV. Prinsipielt bør momskompensasjonsandelen til Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) gå til OLTV. HIKs andel av momskompensasjonen er etter dette stipulert lavere enn ved tidligere utsendelser av regnskapet i år. Samtidig er OLTV satt opp med sin andel. OLTV har tidligere år betalt HIK for føring av sitt regnskap gjennom at renter på OLTVs konto har tilfalt HIK. For 2011 foreslås det at rentene på OLTV følger OLTV, og at OLTV betaler HIK for regnskapsføring. For HIK sin del kan disse periodejusteringene for regnskapsperioden nevnes: Regnskapstjenester 3. kvartal + kr Opptjente renter + kr Andel momskomp. iht budsjett + kr Bingo juli/aug/sept + kr Regnskapstjenester OLTV + kr Ekstraordinære inntekter - kr (oppløsning av idrettslag) IT Basis september - kr Strøm september - kr Klubbutviklingstiltak - kr (uavklart om inndekning kan tas fra årets tildeling eller fra avsetning i balansen)

3 Med disse justeringene viser HIKs resultat pr et overskudd på kr ,99. For OLTV sin del viser resultatet pr et overskudd på kr ,83 Av nødvendige periodejusteringer som tilhører regnskapsperioden kan nevnes: Undervisning Voss Gymnas - kr Regnskapstjenester - kr Lønn september - kr Undervisningstjenester - kr Andre uførte fakturaer - kr Undervisn fra Hordaland Fotb.kr. kr IT Basis - kr Andel momskompensasjon +kr Opptjente renter +kr Med disse justeringene viser OLTVs resultat pr et overskudd på kr ,83. Det fremlagte regnskap for HIK og OLTV pr tas til etterretning. Sak 47/11: Møte med kultur- og ressursutvalget, Hordaland fylkeskommune Vi bør invitere oss til et møte med Kultur- og ressursutvalget i fylkeskommunen og Opplærings- og helseutvalget. Møtet kan gjerne gjennomføres på Idrettens Hus. Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2012 er klart og styret diskuterte hvordan HIK bør følge dette opp. Aktuelle saker i møte med Kultur- og ressursutvalget: Tilskuddet til HIK og OLTV opprettholdes på samme kronemessige nivå som i Vi må ha en gjennomgang av vår bruk av det fylkeskommunale tilskuddet. Det er lagt inn kr til å opprette et professorat ved Høgskolen i Bergen tilknyttet masterutdanning idrett og folkehelse. (Her må vi være på banen for å påvirke innhold og retning i studiet.) Aktuelle saker i møte med Opplærings- og helseutvalget:

4 Den nye fylkesordføreren, Tom-Christer Nilsen, tok til orde for gratis bruk av fylkeskommunale idrettsanlegg under valgkampen. Dette må vi følge opp. Fysisk aktivitet i videregående skole Avtale om foredragsturneer fra Antidoping Norge til de videregående skoler Til neste møte blir det laget en detaljert strategiplan over hvilke saker HIK skal jobbe med inn mot de ulike delene i fylkeskommunen. HIK ber om å få møte Kultur- og ressursutvalget i høst. I møtet presenterer vi idrettskretsens og idrettens virksomhet i fylket, og gir en oversikt over hvordan fylkestilskuddet blir benyttet. I tillegg ønsker HIK å møte Opplærings- og helseutvalget. Sak 48/11: Felles samling administrasjon styre 15. november Høstens fellessamling mellom styret og administrasjon gjennomføres i klubbhuset til Laksevåg Turn og Idrettslag ved Nygårdsmyren idrettsplass tirsdag 15. november. Administrasjonen starter kl. 0900, og fellessamlingen med styret starter om ettermiddagen kl Under denne delen er det naturlig å løfte diskusjonen fra detaljnivå til idrettspolitisk nivå. Bl.a.: - Hvilken rolle og funksjon skal idrettskretsen ha i de nærmeste årene? - Hva er de viktigste arbeidsoppgavene? - Har vi fokus mot de rette områdene og målgruppene? - Bruker vi våre økonomiske ressurser optimalt ift. vår målsetting? Av områder som har vært diskutert tidligere, kan nevnes eksempler som: - Kjerneoppgaver har vi en felles oppfatning av hva dette er? - Folkehelse (Treningskontakt og Idrett Skole) fra prosjekt til fast drift? - Regnskapstjenester for idrettslag hvordan tar vi dette videre? Oppgaver og forberedelser ble diskutert og Helge Johnsen, Gunn Knudsen og tar ansvar for den idrettspolitiske delen. Kretsstyret ønsker å ha med grunnfinansiering som et punkt i den nye handlingsplanen for Fellessamlingen med styret og administrasjon gjennomføres som planlagt tirsdag 15. november. Hovedmålsettingen med samlingen er å legge grunnlag for virksomheten i 2012.

5 Sak 49/11: Saksunderlag: Idrettsrådskonferanse november og møte med Idrettsrådet i Bergen Program for konferansen Idrettsrådskonferansen 2011 gjennomføres på Clarion Hotell ved Flesland Flyplass. Det er påmeldt 34 deltakere fra 15 idrettsråd. Styret er påmeldt med 6 og 2 deltar fra administrasjonen. Det ble tatt en gjennomgang av innhold, praktiske og faglige rammer. Det er avtalt et møte mellom IR Bergen og HIK i forkant av samlingen fra kl fredag. Så langt har adm. i HIK og Idrettsrådet i Bergen avtalt at disse to temaene bør diskuteres: Store idrettsanlegg i Bergen o Status, fremdrift, økonomi og idrettspolitisk jobbing Store idrettsarrangement i Bergen o Strategi, oppfølging av kommunens arbeid 1 time er knapp tid, men det er viktig å komme i gang med dialogen og få formalisert noen møtepunkter fremover. Idrettsrådskonferansen gjennomføres iht. utarbeidet program. Oddvar J. Jensen tar hovedansvar for innhold og gjennomføring av møtet med Idrettsrådet i Bergen. Sak 50/11: Idrettskretsting 2012 Kretstinget gjennomføres lørdag 21. april 2012 på Solstrand Fjord Hotell i Os kommune. Forberedelser: - Innkallingsfrist 21. januar - Særforbund uten region/kretsledd må melde sin interesse for deltakelse innen 31. desember. HIK sender ut brev så snart som mulig og gjør aktuelle særforbund oppmerksom på dette. - Frist for å sende inn forslag til saker som skal behandles på tinget: 21. februar - Utsendelse av sakspapirer: 21. mars. Herunder: o Handlingsplan NIF jobber med å utarbeide mer konkrete handlingsplaner under IPD og HIK bør se igjennom disse og se hva som er relevant for oss. Disse planene skal være klar tidlig på nyåret. o Beretning

6 - Faglig seminar fredag 20. april. Kretsstyret kom med følgende innspill på tema: o Unge ledere o Antidoping * Ren idrett Antidoping Ren ungdom * Høydehus * Rettssikkerhet til utøver. * Utfordre en politiker på hvorfor doping ikke blir kriminalisert? - Valgkomiteen Administrasjonen kontakter valgkomiteens leder og forespør om vi kan hjelpe praktisk med utsendelser etc. Administrasjonen forbereder tinget etter mal fra tidligere år samt innspill i møtet. Fremdrift og status tas opp i styremøtet i desember. Sak 51/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker: Miljøfyrtårn-sertifisering. Status er at HIK har gjennomført et møte 29. september og skal ha nytt møte 8. november. Vi jobber oss igjennom en liste med punkter som må på plass for å bli miljøsertifisert. Vi har satt en frist til 1. desember med å fullføre, men det kan vise seg vanskelig å få prosessen ferdig til denne dato. NIF er sertifisert men ikke Idrettens Hus på Ullevål. NIF er i dialog med særforbundene. Kunnskapsturne NIF/ Norsk Tipping 20. oktober. Helge Johnsen åpnet på vegne av idrettskretsen. 120 deltakere. Godt seminar. God stemning i salen. Bra spennvidde i innhold. Styremøte og juleavslutning tirsdag 6. desember. Det er en fordel å ha møtet samme sted som middagen. Sted: Ulriken 643. Administrasjonen undersøker om det er ledig. o Deltakelser/representasjon Voss IL 125 år, jubileumsmarkering 17. september. Helge Johnsen deltok. Han overrakte krus på vegne av NIF. 123 deltok på jubileumsmarkeringen. Fellesmøte Rogaland IK, Hordaland IK og Sogn og Fjordane IK september. Oddvar J. Jensen, Helge

7 Johnsen og deltok. Knut sender ut referatet til kretsstyret. Fylkeskonferanse idrett og kultur 22. november. Foreløpig deltakelse fra styret: Oddvar J. Jensen. Onarheim IL 50 år. Markering lørdag 19. november. Det var ingen som hadde anledning til å representere. Invitasjon til Golftinget, Bergen lørdag 19. og søndag 20. november. Oddvar J. Jensen deltar. Invitasjon til norgespremiere i Easy-Basket 30. oktober i Gimlehallen. En turnering hvor konkurranseaspektet er tonet helt ned og hvor resultatene ikke teller. Bergen kommune stiller med politikere og HIK har også fått en henvendelse om å være tilstede. Det var ingen som hadde anledning til å representere. Invitasjon til åpning av Leikvang Friidrettshall 29. oktober. Oddvar J. Jensen deltar. o HMS og personell Årets Bedriftslege-runde er igangsatt. Asbjørn Lindås sitt ansettelsesforhold som økonomileder forlenges med fire måneder frem til Protokoll godkjent / : Oddvar Johan Jensen Leder Helge Johnsen Nestleder

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer