PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/16"

Transkript

1 D FITS r: (1) B Hordaland ILiret.tskrE.'N PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/16 Styremøte 02/16 ble avholdt mandag 22. februar på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Helge Johnsen, kretsleder X Navn Tilstede For- Fall Merknad Ruth Grung, nestleder X Gunn H. Knudsen, styremedlem X Terje Valen, styremedlem X Bjørn Ove Myking, styremedlem X Gunn Berit Lunde Aarvik, styremedlem X Gjertrud Toft Erichsen, varamedlem X Steinar Kvinge, varamedlem X Anne-Kristine Aas, ansattes representant X Ole Nilsen, økonomikonsulent X Til stede t.o.m. sak 10/16 Knut Songve, organisasjonssjef X Referent Sakliste: Sak 07/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 08/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/16 Sak 09/16: Årsregnskap HIK og OLTV 2015 med noter og årsberetning Sak 10/16: Budsjett HIK og OLTV 2016 Sak 11/16: Rapport 2014 og 2015 Sak 12/16: Handlingsplan Sak 13/16: Idrettskretstinget 2016 Lovendringsforslag o Ungdom i styret Langtidsbudsjett Status deltakelser Sak 14/16: Innspill til endringer i spillemiddelregelverket Sak 15/16: Skolebruksplan Bergen kommune Sak 16/15: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell

2 Sak 07/16: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak 08/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/16 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 01/16. Kommentarer: Steinar Kvinge deltok ikke på årsmøtet i Statuettklubben 19. februar. Vedtak: Protokollen godkjent. Sak 09/16: Årsregnskap HIK og OLTV 2015 med noter og årsberetning Saksunderlag: Resultatregnskap HIK. Resultatregnskap OLTV. Samlet resultatregnskap, samlet balanse med noter. Utkast til årsberetning Kommentarer: HIKs årsregnskap 2015 viser et overskudd på kr Dette er i tråd med slik det har vært forespeilet gjennom høsten 2015, men noe mindre enn antydet i styremøte 01/16. OLTVs årsregnskap 2015 viser et overskudd på kr Dette er i tråd med slik det ble antydet i styremøte 01/16. Inntektssiden har vært i henhold til budsjettet, men kostnadene har vært betydelig lavere enn budsjettert. Driften av toppidrettslinjene går i balanse i Samlet resultat for organisasjonsnummeret som tilhører Hordaland idrettskrets blir dermed kr Dette utgjør 3,1% av omsetningen. Årsregnskapet foreligger nå i den form det vil inngå i ved behandling på idrettskretstinget. Det er gjort nødvendige eliminasjoner mellom HIK og OLTV. Årsberetningen ble underskrevet i møtet. Det er avtalt møte med kontrollkomiteen tirsdag 23. februar. Vedtak: Årsregnskapet for 2015 for org.nr Hordaland idrettskrets viser et resultat på kr Regnskapet for HIK viser er årsresultat på kr HIKs overskudd føres mot annen egenkapital. Regnskapet for OLTV viser et årsresultat på kr OLTVs overskudd føres mot annen egenkapital. Årsregnskapet med noter og årsberetning godkjennes som endelig regnskap for 2015.

3 Sak 10/16: Budsjett HIK og OLTV 2016 Saksunderlag: Budsjettutkast HIK - versjon 3. Budsjettutkast OLTV - versjon 2. Kommentarer: Det tredje budsjettutkastet for HIK 2016 er satt opp med et underskudd på kr Det er bare mindre justeringer fra budsjettutkastet som ble diskutert i styremøte 01/16. Det er fremdeles ukjente faktorer, bl.a. størrelsen på rammetilskuddet fra NIF. Det andre budsjettutkastet for OLTV er satt opp med et underskudd på kr Det første budsjettutkastet viste et underskudd på kr Dette beløpet er i samme størrelsesorden som OLTVs overskudd i Sammen med en god egenkapitalsituasjon for OLTV gjør dette at styret betrakter det som uproblematisk å legge frem et budsjett som balanserer med et underskudd av denne størrelsen. Styret ba om at det under gjennomgangen av budsjettet på kretstinget blir synliggjort hvorfor vi lar OLTV gå med 1,2 millioner kr. i underskudd over 2 år. Vedtak: Det fremlagte budsjett vedtas som endelig budsjett for HIK og OLTV Sak 11/16: Rapport 2014 og 2015 Saksunderlag: Rapport med bakgrunn i Strategidokument Kommentarer: Rapporten med bakgrunn i Strategidokumentet er lagt opp i tråd med tidligere utgaver. Det er knyttet kommentarer til alle hovedpunkt i Strategidokumentet - både områder med god måloppnåelse og områder med mindre grad av måloppnåelse. Etter styrets mening er det grunn til å være godt fornøyd med det arbeidet som er lagt ned i perioden. Det er et omfattende arbeid som inngår i rapporten. Noen tabeller og oversikter er tatt med for å vise utviklingen for hordalandsidrettens del uten at idrettskretsen nødvendigvis har vært hovedbidragsyter innenfor alle disse områdene. Styret berømmet utformingen dokumentet har fått. Vedtak: Rapport med bakgrunn i Strategidokumentet godkjennes og vil fremlegges på idrettskretstinget til behandling 9. april. Sak 12/16: Handlingsplan Saksunderlag: Handlingsplan

4 Kommentarer: Et utkast til Handlingsplan for tingperioden er ferdigstilt og ble gjennomgått av styret. Navnet er endret fra Strategidokument til Handlingsplan for å komme i overensstemmelse med felles planverk for norsk idrett. Handlingsplanen bygger på disse grunnlagsdokumentene: NIFs idrettspolitiske dokument Hordaland fylkeskommunes kulturplan HIKs strategidokument HIKs lov Innholdet bygger på det som har vært kommet frem gjennom diskusjon og innspill i styret og administrasjon i prosessen. Bl.a. er det lagt opp til en styrking av kompetanseområdet i den kommende perioden. Hvordan dette skal skje er ikke konkretisert ennå. Vi er bl.a. avhengige av hvordan noen økonomiske forhold utvikler seg de nærmeste månedene. Fokus på anlegg og ungdom er to andre områder det er ønskelig å styrke. I handlingsplanen inngår de områdene som idrettskretsen arbeider med i dag. I tillegg er det satt opp et eget punkt «Campus Bergen». Det ble diskutert på hvilken måte vi ønsker å engasjere oss i dette arbeidet, som fylkeskommunen har satt på dagsorden. Kompetansearbeidet ble trukket frem som det viktigste området vi bør konsentrere oss mot. Vedtak: Handlingsplan for perioden godkjennes og vil fremlegges på idrettskretstinget til behandling 9. april. Sak 13/16: Idrettskretstinget 2016 Saksunderlag: Utkast til ny lov for Hordaland idrettskrets Langtidsbudsjett Kommentarer: I styremøte 01/16 vedtok styret å fremme forslag til kretstinget om at HIKs lov endres slik at minst ett medlem av styret og minst ett varamedlem skal være under 26 år ved valget. Dette vil få virkning fra valget ved kretstinget i Styrets antall utvides ikke fra dagens 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Langtidsbudsjettet vil også inngå i tingdokumentene. Tingdokumentene vil få denne inndelingen: 1) Sakliste og saksdokumenter, herunder dokumenter til alle saker med unntak av rapport og handlingsplan ) Rapport ) Handlingsplan Vi har fått positive tilbakemeldinger på invitasjoner til fylkesordfører, ordfører i Bergen, idrettsstyremedlem Guri Ramtoft og fylkes idrettssjefen. Det ble diskutert hvorvidt det er behov for et styremøte mandag 14. mars og/eller mandag 4. april. Vi har tidligere satt opp disse to

5 datoer som tentative møtedatoer. Behovet for et mulig møte 4. april vurderes frem mot denne datoen. Vedtak: Tingdokumentene ferdigstilles i henhold til forslag fra administrasjonen og innspill i styremøtet. Fra styret deltar Helge Johnsen, Gunn H. Knudsen, Bjørn Ove Myking, Gunn Berit Lunde Aarvik, Terje Valen og Steinar Kvinge på idrettskretstinget 9. april. Ruth Grung og Gjertrud Toft Erichsen forespørres. Sak 14/16: Innspill til endringer i spillemiddelregelverket Saksunderlag: Forslag fra NIF til endringer i spillemiddelregelverket Kommentarer: Særforbund og idrettskretser har fått tilsendt forslag til endringer i spillemiddelregelverket fra NIF. Idrettskretsen inviteres til å komme med innspill til det forslaget som NIF vil utarbeide til Kulturdepartementet. KUD utgir hvert år Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen. Forslaget er sendt til Anleggsutvalget vårt. Vi har mottatt noen tilbakemeldinger derfra som ble tatt med i møtet. En økning av tilskuddssatsene slik at en nærmer seg 30% av kostnadene ved å bygge idrettsanlegg, er i tråd med målformulering i IPD som ble vedtatt på NIFs ting økte tilskuddssatser vil stimulere anleggsbyggingen og slik sett ha en positiv effekt. økte tilskuddssatser vil umiddelbart føre til et større etterslep, men arbeid for å få Regjering og Storting til å prioritere ekstrabevilgninger over statsbudsjettet vil kunne kompensere dette. Styret støtter en økning av tilskuddssatsene. Når det gjelder forslaget om å fjerne den politiske behandlingen av spillemiddelsøknadene i kommunene og fylkeskommunene, støttes dette ikke av styret. Tidspunkt for når et anlegg er ferdig eller påbegynt, bør være mer avgjørende enn tidspunkt for når søknaden blir godkjent første gang. Dessuten kan det fra tid til annen være slik at både kommune og idrettsråd ønsker å skyve ett anlegg lenger frem i spillemiddelkøen. Anleggsutvalget og styret i HIK har tidligere lagt vekt på at kommunenes prioriteringer skal følges i størst mulig grad. I den sammenheng er det viktig at Idrettsrådene er involvert i de kommunale prioriteringene. Forslaget vil også føre til at det politiske ansvaret vil bli fjernet i kommuner og fylkeskommuner. Dette vil gjøre det vanskeligere å ha anleggspolitiske diskusjoner i kommuner og fylkeskommuner. Vedtak: Styreleder og org.sjef utarbeider høringssvar til NIF om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016» i tråd med innspill og diskusjon i møtet.

6 Økte tilskuddssatser i tråd med utkastet fra NIF støttes. Å fjerne den politiske behandlingen av spillemiddelsøknadene i kommunene og fylkeskommunene støttes ikke. Sak 15/16: Skolebruksplan Bergen kommune Saksunderlag: Høringsutkast skolebruksplan Bergen kommune https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00252/skoleb ruksplan a.pdf Kommentarer: Bergen kommune skriver i sitt høringsbrev at «skolebruksplanen i nngår som en viktig del av plangrunnlaget for Bergen kommunes virksomhet. Skolebruksplanens planperiode er Visjonen for bergensskolen er «Kompetanse for alle i mulighetenes skole». Den overordnede målsettingen med skolebruksplanen er at den skal støtte opp under visjonen, gjennom føringer for utforming av skolebygg og planlegging av skolestruktur. Idrettsrådet i Bergen har videresendt planutkastet til idrettslagene i Bergen. Idrettskretsen har sendt planen til særkretser og særidrettsregioner med aktivitet i Bergen. HIK har mottatt innspill fra Hordaland Svømmekrets og Norges Bordtennisforbund Region Vest. Fristen til Bergen kommune for høringsinnspill er 26. februar. Vedtak: Styreleder og org.sjef utarbeider høringssvar til Bergen kommune om skolebruksplan Bergen kommune i tråd med innspill og diskusjon i møtet. Sak 16/16: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker, skriv og meldinger: Prosjekt for lokal mobilisering mot doping - videreføring. Knut Songve orienterte om et administrativt møte 11. februar der Hordaland fylkeskommune (idrett og opplæring), Antidoping Norge og HIK deltok. Antidoping Norge vil utarbeide en prosjektplan for det videre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig høst 2016, og at prosjektet vil strekke seg over 2 år. Fakkelturne-arrangement Voss 25. januar. Arrangementet ble meget vellykket med god oppslutning og gode tilbakemeldinger fra deltakere og NIF/ YOG Det deltok 550 elever på dagtid og 230 deltakere på kveldsseminaret. Hordnesskogen og planlagt godsterminal. Hordnesskogen som friluftsområde og anleggsområde for organisert og egenorganisert aktivitet ble diskutert. 0 Deltakelser/representasjon

7 Presentasjon Hordaland fylkeskommune, komite for kultur, idrett og regional utvikling, 19. januar. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Regionmøte for idrettsråd, Meland 27. januar med tema i nkludering flerkulturelle. Bjørn Ove Myking deltok. Det var deltakelse fra idretten i Lindås, Radøy, Masfjorden, Osterøy og Meland. Møte Askøy kommune, 28. januar med tema inkludering flerkulturelle. Helge Johnsen deltok. Møte Idrett Bergen Sør 1. februar. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Det ble gitt en orientering av det arbeidet som foregår i Idrett Bergen Sør. Hordabø IL 70 år 6. februar. Bjørn Ove Myking deltok. NM Kunstløp, Bergen februar. Helge Johnsen deltok. Ungdoms-OL Lillehammer februar. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Anleggskonferanse, Bergen 25. februar. Helge Johnsen, Gunn Berit Lunde Aarvik, Steinar Kvinge, Gunn H. Knudsen, Anne-Kristine Aas og Knut Songve deltar. Møte Campus Bergen, HiB 2. mars. Helge Johnsen, Knut Songve og Pia Mørk Andreassen deltar. Årsmøte Stord IR 1. mars kl Trotthuset på Rommetveit. Helge Johnsen deltar. Årsmøte Ullensvang IR 9. mars kl Heradshuset i Kinsarvik. Anne-Kristine Aas deltar. Årsmøte Sund IR 9. mars. Gunn H. Knudsen deltar. Årsmøte Tysnes IR 9. mars kl Rådhuset i Uggdal. Steinar Kvinge deltar. Årsmøte 31. mars. Terje Valen deltar. Årsmøte Sveio IR 6. april kl Sambrukshuset. Anne- Kristine Aas deltar. Kvinnherad Undervannsklubb 50 år, Sunde lørdag 12. mars kl Det ser ikke ut til at HIK kan delta på denne. Fana Roklubb 100 år, jubileumsfest lørdag 16. april kl i klubbens lokaler på Langeholmen. Helge Johnsen deltar. Hordaland Volleyballregion, ting lørdag 30. april kl , Idrettens Hus. o HMS og personell Elise Barsnes er ansatt som Stig Blindheims etterfølger i arbeidet med inkludering flerkulturelle. Protokoll godkjent : Helge Jod( sen Leder n H. Knudsen yremedlem